Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požívá xxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxx výjimečně (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx situaci, xxxxxxx je-li xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx.), zákrok xxxx úkon k xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x nemůže-li xxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §9 odst. 1 xxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecní xxxxxxx, identifikačním xxxxxx x xxxxxx obce, xxx prokáže ji xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx násilí x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx či xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní policie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx přečinu násilí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §325 odst. 1 xx. xxxxxxxx.

Xxxxxx řízení

Vrchní xxxx x Xxxxx k xxxxxxxx obžalovaného F. X. xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), x), d) xx. x. x xxxxx xxxxxxx zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni xx xxx 19.1.2011, xx. xx. 5 X 10/2010. Podle §259 xxxx. 3 písm. x) tr. x. xxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx násilí xxxxx úřední xxxxx xxxxx §325 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 písm. x), xxxx. 3 xxxx. a) xx.xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k náhradě xxxxx.

X odůvodnění *:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 19.1.2011, x.x. 5 X 10/2010-335, xxx xxxxxxxxxx X. X. uznán vinným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 tr. zákoníku x §140 xxxx. 1, odst. 3 xxxx. d) tr. xxxxxxxx x xxxxx §140 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx šestnácti xxx, xxx xxxxx výkon xxx podle §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §228 xxxx. 1 tr. ř. xxxx xxxxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx zaplatit poškozené XX M. v. XX xxxxxxx škody x částce 48&xxxx;509 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, xx xxx 19.8.2010 kolem 01.30 hodin x X., okres X., xx S. X. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx řeku X., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Městské xxxxxxx X. P. X., xxxxx xxx předtím x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x legitimoval xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx přesně nezjištěným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nejméně 10 cm xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx bodnou xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx se vbodem x délce 1,5 xx, xxxxxxxx pobřišnice x xxxxxxx délce 6 xx, xxxxxxxx xxxx než tří xxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxx střeva xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx končícím xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, když x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx nedošlo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx podal v xxxxxxx lhůtě xxxxxxxx. Xx také prostřednictvím xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxx úmysl xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxxx, xx xxxxx pravděpodobný. Takový xxxx odpovídá xxxx, xxx obžalovaný xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxx x Xxxxxxx baru xxxxx muzea x X. Bezprostředně xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 2,38 xxxxxxx alkoholu. Xxxxx znaleckého xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx a ovládací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alkoholu xxxxxxxx. Xx úmysl xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx slovně xxxxxx strážníka, bylo xx xxxxxx, že xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx kdyby bylo xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxx jde x xxxxxx osobní xxxxxxxxxxxx. Xxx takového xx však xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx neměl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx se soud xxxxxxxxxxx přesvědčivě xxx x jeho xxxxxxxx, xx strážník Xxxxxxx xxxxxxx X. X. X. v rozporu xx xxxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen zákon x. 553/1991 Xx.), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obce. Vyjádřil xxxxxxxxxxx, že právě xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochranu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úředním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnil xxxxxx xxxxxxxx Městské xxxxxxx S. x xxx výkonu služby xx xxx xxxxxxxxx x občanském xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx se xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxxxx x. 553/1991 Xx.

Xxxxxxxxxx xxx xx xx, xx xxxxxx, xxx xxx soudem xxxxxxx, xxx nesprávně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokus xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x §140 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx. X jeho jednání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx proti xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx navrhl, xxx xxxxxxxx soud napadený xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx soud v Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §254 xxxx. 1 tr.ř. xxxxxxxxx x odůvodněnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx předcházelo, x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx obžalovaného na xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxxx procesní xxxx, xx xxx xx xxxx nutno xxxxxxxx postupem xxxxx §258 odst. 1 xxxx. x) tr. x. Krajský soud xxxx xxxxxxxxxx způsobem x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x ustanovení §2 odst. 5 xx. x., xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x takto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx vrchního xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nalézací xxxx xx xxxxxx ustanovení §2 xxxx. 6 xx. ř., stručně x xxxxxxxxxxxx vyložil, xxxxx xxxxxxxxxxx vzal xx spolehlivě xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx důkazy tato xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, podrobně xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx věrohodnosti a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx x Xxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxxx výjimku, x argumentací x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozvedené v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku x xxxxx části xxxxxxxx.

X posuzované věci xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxxxx X. X. Ten sám xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx byl xxxxx x na xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx upřímně xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx omluvil. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx popřel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx stupně xxxxxxxxxxx x budování závěrů x xxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xx x xxxxxxxx útoku xx břicha, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 9).

X xxxxxxxx xxxxxx pachatele způsobit xxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx třeba x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškozeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxx motivem xxx xxxxxxxxxx xxxxx, co xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nástroje xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx veden xxxxx xx xxxxx xxxx, kde xxxx xxxxxx důležité xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx nebezpečí pro xxxxxxxxxx x útoku xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx břitem xxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxxxx, který sám x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx zde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zasažení x xxxxxxxxx může xxxx až x xxxxxxxxx následku. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx závěr x xxxxxxxxx obžalovaného xx způsobením xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx nelze x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, nýbrž xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx úmyslu xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx skutečností, xxxx. x povahy xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektivní xxxxxx, např. x xxxxxxxx xxxx. Zavinění xx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pachatele, x xxx xxxxx xxxx x xxxx na xxxxx zavinění usuzovat. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nabýt povahy xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxx skutečností, xx xxxxxxxxxxx subjektivní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx velmi xxxxxxx. Xxxxxxxx xx vnitřní xxxxxxxxx xxxxx pachatele x určitým skutečnostem, xxx zakládají xxxxxxx xxx, a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx úmysl, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx srozumění xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitřní xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx poskytne sám xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xx xx xxxxxxx x chování xxxxxxxxx.

Xx tohoto stavu xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx to xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (nejspíš xxxxx). Jmenovanému xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx usmrcení poškozeného, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx se skutečností, xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x těžké újmě xx xxxxxx, nutno xxxxx, xx zpravidla xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nevede k xxxxxxxx smrti. Xxxxx xxxxxxxxx směřující k xxxxxxxxx následku xxxx xxxxx většinou xxxxxxxx xx hrudní xxxxx xxxx, kde xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ani xxxx činem ani x xxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx tak xxxxxx, xx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejednalo x xxxxx likvidační xxxx, xxx x xxxxxxxxxx zlostnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx totožnosti. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx mírou xxxxxxx xxxxxxx.

Xx opačné xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx způsobit x xxxxx xxxxxxx. Zavinění x xxxxxx následku xx xxxx xxxxxx xxxxxxx úmyslu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx způsobit xxxxxx újmu xx xxxxxx x pro xxx xxxxxx s xxx xxx srozuměn.

Napadeným xxxxxxxxx byla aplikována xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx spočívající x xxx, xx čin xxx xxxxxxx xx xxxxxx osobě pro xxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. e) xx. zákoníku, neboť xx xxxxxxxx prokázal xxxx xxxxxxxx Městské xxxxxxx X., jak xxxxxx, tak služebním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx xxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx hlídkovou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx č. 553/1991 Sb.

Obhajoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v odvolání xxxxx xxxx, že xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx úřední xxxxx, xxxxxxx nebyl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxx xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §9 xxxxxx x. 553/1991 Xx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx zjištěno, že xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policie. Xx spisového xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx v xxxx xxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx X. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx policie. Dne 19.8.2010 byl xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Městské xxxxxxx X. (xxx x. 1. 4), xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx násilné x majetkové xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx pokyn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 00.00 xxx. do 06.00 xxx. x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx také xxxxxxxxx obžalovaného, xxxxx xx choval xxxxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx rovině xxxx od věci xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xx zákonem x. 553/1991 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx úkoly, xxxxx xxx xxxxxxx tento xxxx zvláštní xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazenými do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx mimo xxxx x strážníci. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obecní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx a způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx páchán xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx delikt xxxxx xx-xx xxxxxxx podezření x jejich xxxxxxx. Xxxxx §9 odst. 1 věty první, xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx policii xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, identifikačním xxxxxx x xxxxxx xxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx době xx xxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx zásadně xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx právě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x ustanovení §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxx nutno xxxxx, že na xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxxxx upozornit též xx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 zákona x. 553/1991 Xx., xxxxx xxxxx strážník xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákrok, xxxxxxxxx učinit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx, xx-xx páchán xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neprokazuje xxxxx §9 odst. 1, xxxxxxx příslušnost x xxxxxx policii xxxxxxxx xxxxxx policie.

Výklad, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnost x obecní xxxxxxx xxxxxxx stejnokrojem x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x občanském obleku x požívat xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx svoji xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx průkazem obecní xxxxxxx, xxxx ke xxxxx paradoxním výsledkům. Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 553/1991 Xx. x xxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx policii, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx zákroku xxxxx být takové, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxx x posuzovaném xxxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx obecní policie xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxx výjimečně (vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) zákrok xxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx policie x xxxxxxxxx oděvu, x xxxxxx tak xxxxxxxx svoji příslušnost x obecní policii xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §9 odst. 1 xxxxxx č. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (tj. xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx policie, identifikačním xxxxxx x xxxxxx xxxx), xxx xxxxxxx xx průkazem xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xx výkon xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxx policie, xxxxxxx xx základě konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx policie x vykonává xxxxx xxxxxxxx spočívající např. x oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx úřední xxxxx xxxxx §325 odst. 1 tr. xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx, xx poškozený, xxxxx postupoval x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nadřízeného, xxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 553/1991 Sb., xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x X. slovně x xxxxxxxxx xxxxxxxx, takže xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxx výzvy x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx strážník xxxxxx policie. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako strážník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xxx absenci xxxxxx usmrtit x xxx prokázání, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pod jiné xxxxxxxxxx zákona, než xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xx obžalovaný xxxx xxxxxx x xxxxxx působit xxx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x způsobil jím xxxxxx xxxx xx xxxxxx. Naplnil xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx úřední xxxxx podle §325 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. a), xxxx. 3 xxxx. a) xx. xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), x), d) xx. x. x xxxxx xxxxxxx zrušil x po xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu (xxxxxxxxx xxxxxxxxx "v xxxxxx xxxxxxx") na xxxxxxx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §259 xxxx. 3 xxxx. x) xx. x. ve xxxx rozhodl tak, xx xxx uznal xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §325 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 2 xxxx. x), odst. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx výroku x vině bylo x xxxxxxx výroku x xxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x další xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx o náhradě xxxxx.

* Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx