Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x byly xxx x xxxxxx x xxxxxxxx zpeněženy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopustit xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxx x konkursu podle §126 xxxx. 1 xx. xxx., xxxxx xx xxxxxxxx nájmu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx x správné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty nebo xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. X xxxxx pak xxxxxxxx jen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxx, xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249a xxxx. 2 xx. xxx.

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx A. X. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Králové - pobočka x Xxxxxxxxxxx ze xxx 13.2.2008, sp. xx. 14 Xx 299/2007, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Svitavách xx xxx 17.9.2007, xx. xx. 2 X 147/2007, a xxxxxxxx xxxxx §2651 xxxx. 1 xx. x. Xxxxxxxxx xxxxx xx Svitavách xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.

Z xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx X. L. xxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xx dne 17.9.2007, xx. zn. 2 X 147/2007, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxx x xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru podle §249x xxxx. 2 xx. zák. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x konkursu xxxxx §126 xxxx. 1 xx. xxx. (xx xxxxx účinném xx 31.12.2007). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx, xx xxxx jednatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx LM S. XX, s. x. x., se xxxxxx X., xxxxxxx dne 20.1.2005 x XXXx. X. X., xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty úpadce X. S., smlouvu x nájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx X., xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx M. X., zapsaných xx xxxxx vlastnictví, které xxxx přesně xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxx x rozsudku xxxxx prvního stupně (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nebo "xxxxxxxxxxx"), po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxx 30.6.2006 od 1.7.2006 do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. X., bytem X., který xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx smlouvy uzavřené xxx 3.7.2006 x XXXx. R. X., xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxx X. X., xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx majiteli x xxxxxxxx mařil výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxx konkursní podstaty x xxxxx majitelem X. V. xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ceny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2 200 000 Xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx tyto trestné xxxx xxx xxxxxxxx X. X. odsouzen xxxxx §126 odst. 1 tr. zák. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007) za xxxxxxx §35 xxxx. 1 tr. zák. x úhrnnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx, xxxxx xxxxx mu xxx xxxxx §58 xxxx. 1 x §59 xxxx. 1 xx. xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx §229 xxxx. 1 xx. ř. byl xxxxxxxxx X. X. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx Krajský xxxx x Hradci Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13.2.2008, xx. zn. 14 Xx 299/2007, xxx, xx xx xxxxx §256 tr. x. xxxxxx.

Xxxxxxxx X. X. xxxxx xxx 6.5.2008 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Králové - xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx opřel x dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxxxxx namítá, xx xxxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx, x xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx xxx sp. xx. 48 K 94/2002 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx užíval xxxxx prostory domu x xxxxxxx. Pokud xxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §676 odst. 2 xxx. zák., xxxxxxxx xx xxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Obviněný xxxx nesouhlasí s xxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Králové - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx ze dne 10.3.2006, xx. xx. 48 X 94/2002. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxx navíc xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty jím xxxxxxx xxxxx škody xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx namítá, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vznesl xx xxxx dovolání xxx xxxxxxx xxxxx xxxx uloženého xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přísný.

Závěrem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx A. X. xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxx 17.9.2007, xx. zn. 2 X 147/2007, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx §226 tr. x. sám xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xx vyjádřila x xxxxxxxx obviněného A. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství. Xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx x námitkou xxxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx názoru xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx námitce xxxxxxxxxx, xxxxxx zpochybnil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxx podle §126 xxxx. 1 tr. xxx. Podle státního xxxxxxxx totiž xxxxxxxx xxxx jednáním xxxxxx xx xxxxxxxxx majetku xxxxxx M. S., xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxx konkursní xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx A. X. xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) tr. x. xxxx xxxxxx neopodstatněné.

Nejvyšší xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx A. X. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§265d xxxx. 1 písm. x/ xx. x.), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§265x xxxx. 2 tr. ř.), xxxx x xx xxxxxxxx místě (§265x xx. x.), xxxx xxxxxxxx směřuje proti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§265x xxxx. 2 xxxx. x/ xx. x.), x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§265x xxxx. 1 tr. x.).

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx X. X. opírá xxxx existenci o xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. g) xx. ř., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx, pro který xxx obviněný xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jiného trestného xxxx, než xxxx x xxx spatřovaly xxxxx nižších xxxxxx, xxxxx nenaplňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx čin xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx nesprávném hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě, xxxxx xxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xx dopadalo.

Protože xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. zčásti xxxxxxxxxx uplatněnému dovolacímu xxxxxx, Nejvyšší xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §265i odst. 3 x 4 xx. x. přezkoumal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx předcházelo. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx dovolací xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., který xxxxxxxx xxxxxxxx A. X. ve svém xxxxxxxx, může xxx xxxxxxx jen xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx, x to xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxx (xxxxxx procesní) xxxxxxxxx. Tomuto xxxxxxxxxx xxxxxx (ani xxxxxxx x ostatních dovolacích xxxxxx podle §265x xx. x.) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxxxx citovanému xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx považovat xxxxxx xxxxxxx obviněného X. X. směřující xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx proti druhu xxxxxx a xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxx jen xxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx uložen takový xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ve výměře xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx x obviněného xxxxxxx x ostatně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důvod. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávném druhu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x §31 xx §34 xx. zák. x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x odst. 1 xx. x. Xx jiné xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxx rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. ř., xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, pouze jiné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx x výměry trestu, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx, zda měl xx xxxxx být xxxxxx souhrnný xxxxx xxxx úhrnný trest, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx (viz xxxxxxxxxx xxx x. 22/2003 Xx. rozh. xx.). Taková xxxxxxx xxxxx u obviněného xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx některé xxxxx xxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx X. L., xxxxx sice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx výhrada obviněného xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X. S. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx podstaty XXXx. X. X. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x ostatní xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx totiž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x posuzované xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xx. xx. 2 X 147/2007, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx - xxxxxxx x Pardubicích xx xxx 14.3.2003, xx. xx. 48 K 94/2002, xxx na xxxxxxx dlužníka - X. S. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx soud xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx formě xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dovodil xxxxxxxxx z okolnosti, xx jmenovaný xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx schopen xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx 31.12.2007 (xxxx též xxx "zákon x xxxxxxxx a xxxxxxxxx"). Xxxxx §3 odst. 1 zákona x xxxxxxxx x vyrovnání xxx xxxxxx právnická xxxxx xxxx fyzická xxxxx - podnikatel, xxxxx xxxx x xxxxxx, podat xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx x době xx 31.12.2007 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx §1 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání (xxxx xx pojem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 zákona x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx /xxxxxxxxxxx xxxxx/, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dlužník x xxxxxx tehdy, xxxxx xxx více věřitelů x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže dlužník xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx to, xx není xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx své splatné xxxxxxx. X stav xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x konkursu x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx xxxx dlužníkem právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tato xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxx.

Xxx xxxx vyplývá x napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 tr. x. xx xxxxxxxx xxxx zabýval i xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxx zákonnost konkursního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx XXXx. X. K. xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx X. X. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx prohlášení konkursu xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x konkursu a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx konkursní xxxxxxxx x xxxxx §14x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxxx xxxxxx x trestního xxxxx, správcem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx M. X. xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xx dne 11.11.2004, xx. xx. 48 X 94/2002, xxxxxxxxx xxxxx JUDr. X. X. Nejvyšší xxxx xxxx

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetkem xxxxxx X. S., xxxxx náležel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx založená xx xxxxxxx tvrzení je xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výhrady xxxxxxxxxx X. X. v xxx xxxxx, xx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxx uzavřel xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx dne 10.3.2006, xx. xx. 48 X 94/2002. Xxx xxxxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínkou prodeje xxxx kromě jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx katastru nemovitostí. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx převedena xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxxxxx B. X. tedy uhradil xxxxx xxxx xxx

xxxxxxxxx, xxx jeho platba xxxxx na zmíněné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx vlastnického xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxx xx smluvní strany xxxxxxx zaplacení části xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx má xxx xxxxxxxxx podle podmínek xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxx. jistotním xxxx, xxxxxx to xxxx xx splnění xxxxxxx ze strany xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx splnil xxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx část kupní xxxx xxx převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, byť xxx x xxx. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx i takový xxxxxx úkon kupujícího, xxxx část kupní xxxx převedl xxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy xx xxx. jistotní xxxx, neboť xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazku (x tomu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 198/1949 Xx. xxxx. xxx.). Proto xx Nejvyšší soud xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xxxxx jednáním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestního řízení xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu.

Na xxxxxxx xxxxx učiněných xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx X. L., xx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. X. X. xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxx. xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx líčení xx xxx 17.9.2007, soud xxxxxxx xxxxxx provedl xxxxx §213 xxxx. 1 tr. ř. xxxxx touto xxxxxxxx xxxx listinou. Pro xxxxxxxxx věci xx xxxxxx zcela xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konkursní podstaty xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx účtů, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx svém xxxxxxxx naznačuje obviněný. Xxxxxxx x praxi xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx neobvyklé, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účtů. Xxxxxx xxxxx přisvědčit tvrzení xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx x podstatě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 Xx xx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, protože xx xxxxxx xxx výše xxxxxxxx xx tento xxxxxx úkon x xxxxxxx č. 120 xxxxxxx k zákonu x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxx §3 citovaného xxxxxx vyplývá, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx podala xxxxxx xxxx jiný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx proveden. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx za týž xxxx více xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx dovolacími námitkami xxxxxxxxxx A. X., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx §676 xxxx. 2 xxx. xxx.

Xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx JUDr. X. X. uzavřel dne 20.1.2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx LM S. XX, x. x. x., xxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněný A. X. xxxx jednatel, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx v rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx čl. V xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 a xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx založené x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. X. X. xxxxxxxxx xxx 8.3.2006 xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 30.6.2006.

Xxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx písemně vyzval xxx 19.6.2006 xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX S. XX, x. r. x., xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx X. V. xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 17.10.2006 xxxxx x Xxxxxxxxx soudu xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti XX X. XX, x. x. x., xxxxxx xx xxxxxx vyklizení, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxx xx dne 16.11.2006, xx. xx. 6 C 207/2006, xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx skončil, jak xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §676 xxxx. 2 xxx. xxx., na které xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx dovolání, xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx (x tomu xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.3.2004, xx. xx. 28 Xxx 2253/2003, xxxxxxxxxxx pod x. X 2681 x xxxxxx 29 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx C. X. Xxxx, Praha 2004). X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx zmíněná xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, nemohlo x xxxxxxxxxx xxxx dojít xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx namítá xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx důvodnou xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti. Xxxxxxxx totiž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vyzval obviněného x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx x dobré víře, xx je nadále xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx úkony správce xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx víry x obviněného. Tvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §676 xxxx. 2 obč. xxx. xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud za xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx shledal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) tr. x. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. L., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1 xx. xxx. (xx xxxxx účinném xx 31.12.2007), xxxx xxx xxxxx vinným. Xxxxx xxxxxx obviněného soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znaku xxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty" xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx mařením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §126 xxxx. 1 xx. zák. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007) xx xxxxxx xxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době, xxx xx xxx xxxxx x určitém konkursním xxxxxx. Jde x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxx správce konkursní xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxx xxx podstatným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konkursní podstaty x xxxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx správce konkursní xxxxxxxx ovšem xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zpeněžení. Xxx xxxxxxx alternativy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vést x xxxxxxxx úplného x xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jednání xxxxxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx zmaření xxxxxx xxxx funkce, xxx postačí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxx xxxxxxxxx, třebaže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxx mařící xxxxxxx xxxxxxxxx x dosáhnout xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkursní xxxxxxxx xxx zjištěn x zpeněžen, xxxx. xxxxxx xx konkursní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů (xxxx. xxxxxxxxxx xxx x. 36/2007-XX. Xx. xxxx. xx.).

X xxxxxxx xxxx obviněného A. X. xxxxxx dospěly xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ztěžování xxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx soudy x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. X. X., xxxxx podle xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x smluvní xxxxx (xx. x Xxxxx xxxxxxxxxx, a. x.) ve xxxx 2&xxxx;200&xxxx;000 Xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nabyvatelem. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx prvního xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx ztotožnil x xxxxxxxx soud, xxxxxxx xx xxx. 5 xxxxx xxxxxxxx, xxx mimo xxxx xxxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxx xxxxx ztěžoval postup xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na majetek xxxxxx X. S.". Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ovšem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stránky xxxxxxxx podstaty trestného xxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1 tr. xxx. (xx znění xxxxxxx do 31.12.2007), xxxxxxx x něj xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxx xxxxxx M. X. x xxx xxx vůbec xxxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx JUDr. X. X.

Xxx je xxxxx xxxxxx x xx. XX odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxx xx xxx 29.6.2006, x xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxx ceně xxxx xxxxx xxxx xxxx až x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx bude xxxxxx, xx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxx. Xxxxx xx. XX xxxx. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxx disponovat s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx správu x výplatu mohla xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx dále xxxxxxx, xx novým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx poškozený X. X. dne 4.7.2006, xxxx tímto xxxx xxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxx jeho vlastnického xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Přitom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konkursní xxxxxxxx XXXx. X. K. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxx. xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxx bance předložit xxxxxxxxx (xxxxxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx osvědčují xxxxxxxxxx xxxxx nového vlastníka (xxxx X. X.) x xxxxxxxx x xxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Podmínka xxxxxxx x posledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx. jistotním účtu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx vztahovala xxxxxx xx věcná xxxxx (xx. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx. xx xxxxx práva x xxxx xxxx (xx. xxxx. xx xxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx považovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, které stejně xxxxxxxx xxxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 30.6.2006 x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí (xxx §1 odst. 1, 2 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxx xxxx xxxxxxxx X. L. xx xxxxxxxx nájmu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx JUDr. R. X., xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx B. X., xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249x xxxx. 2 tr. xxx., xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx takové jednání xxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxx deponovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx výši 2&xxxx;200&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx xx xxx. jistotním xxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jejich xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx totiž xxxxxx vázána na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněným, xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx B. X. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx došlo xxx 4.8.2006 x xxxxxx vkladu xxxx 4.7.2006. Xxxxx v xxxx xx xxx 1.7.2006, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, již xxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxxxxxx xxxxx zjištěny, sepsány, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpadce X. X. x xxxxxxx xxxx i zpeněženy xxxx, xx xx xx xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx B. X. x xxxxxxxx xx xx kupní xxxx. Xxxxx i xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mařícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty XXXx. X. K., nemohl xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smyslu §126 xxxx. 1 xx. xxx. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007). Xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxx zákonný xxxx xxxxxxxxxx stránky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx nedostatek, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxx vyplývá x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx výroku x xxxx x xxxxx xxxxxxxx, obviněný X. X. xxxxx x xxxxx ztěžoval xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neujasnily, zda xxxxxxx obviněného xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx XXXx. X. X. xxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxxx x popisu xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patrně xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu funkce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx výroku x xxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jako xxxxx ztěžování xxxxxx xxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx skutkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1 xx. xxx. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007), xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxxxxxx zabývat xx naplněním xxxx xxxxxxxxxxx stránky, xxxxxx xxxxxxxx X. X. xx svém xxxxxxxx xxxxxx zpochybnil.

Protože se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx skutku, xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxx §126 odst. 1 xx. xxx. (xx xxxxx účinném xx 31.12.2007), byl xxxxxxx xxx uplatněný xxxxxxxx xxxxx podle §265b xxxx. 1 písm. x) xx. ř. Xx zjištění, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. ř. xxxxxx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx v Pardubicích xx xxx 13.2.2008, xx. zn. 14 Xx 299/2007, x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx ze xxx 17.9.2007, xx. xx. 2 X 147/2007. Xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pozbyla podkladu. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Okresnímu xxxxx xx Xxxxxxxxx, aby xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx Svitavách xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx stránky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1 tr. xxx. (xx xxxxx účinném xx 31.12.2007), bude xx soud xxxxxxx xxxxxx zabývat posuzovaným xxxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx §249a xx. xxx. x xxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxx xx práva x xxxx, bytu xxxx x nebytovému xxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xxxxxxxx nevznesl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §265x odst. 1 xx. x. jsou xxxxx xxxxxxx stupně x dalším xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. xxxx xxxxxxx respektovat zákaz xxxxxxxxxxxxx in xxxxx.

Xxxxxxx xxxx napadeného rozhodnutí xxxxxxxx Nejvyšším xxxxxx xx xxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx X. L. xxxxxx xxxxx odstranit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dovolacího xxxxx, xxxx rozhodnuto x xxxxx dovolání xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. v neveřejném xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.