Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147 odst. 1 xx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx nesplněním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §89 odst. 3 xx. xxx. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin spáchaný xxxx dílčími xxxxx, xxx spočívají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx stránky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §147 xxxx. 1 tr. xxx. xxxxxxx, kterým pachatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxx udržování, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx za trestný xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx řízení

Nejvyšší xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx Xxx. X. X. x obviněné X. Š., xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 24.9.2003, sp. xx. 7 To 340/2003. Současně Krajskému xxxxx v Xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

X odůvodnění:

Rozsudkem Okresního xxxxx ve Znojmě xx xxx 26.2.2002, xx. xx. 17 X 620/ 2002, xxxx xxxxxxxx Xxx. X. Š. x X. Š. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení, xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx §147 xxxx. 1 xx. xxx. xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 tr. xxx. x xx to xxx každému z xxxx uložen xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxx měsíců, xxxxx xxxxx xxx xxxxx podmíněně odložen xx zkušební xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oba xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx tím, xx xxxx plátci daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., x. r. x., xx xxxxxx Z.

- xx dobu xx 15.5.1997 xx 28.2.2002, xxxx období xx xxxx 1998 xx xxxxx 1999 x xx xxxxxx 1999 xx xxxxx 2000, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx 2000, xxxxx 2001 x xxxxxxxx 2001, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky v xxxxxx hrubých xxxx, Xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Z. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx §8 xxxx. 1 a §9 odst. 2 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx výši 58&xxxx;205,23 Xx,

- od 15.7.1997 do 15.2.2002, xxxx xxxxxx od xxxx 1998 do xxxxx 1999 a xx xxxxxx 1999 xx xxxxx 2000, x xxxx měsíce xxxxxxxx 2000, xxxxx 2001 x xxxxxxxx 2001, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, pobočce X. xxxxxxxxx dávky zdravotního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx §5 xxxx. 1, 2 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx výši 62 144 Xx,

- xx zdaňovací xxxxxx xx 1.1.1999 xx 11.6.2002, mimo xxxxxx xx xxxx 1998 xx xxxxx 1999 a od xxxxxx 1999 xx xxxxx 2000, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx 2000, xxxxx 2001 x xxxxxxxx 2001, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxx mezd, Xxxxxxxxxx xxxxx xx Z. xxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx závislé činnosti x xxxxxxxxx požitků, xxxx porušili §38x xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx 51&xxxx;203 Xx.

Xxxxxxx rozsudkem pak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §226 písm. x) tr. ř. xxxxxxxxx obžaloby státního xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxx 5.12.2002, xx. xx. Zt 826/2002, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., x. x.x., xx xxxxxx X.,

- x xxxxxx xx xxxx 1998 xx xxxxx 1999 x xx března 1999 xx ledna 2000, x x měsících xxxxxxxxx 2000, xxxxx 2001 x xxxxxxxxx 2001, xxx společnost xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hrubých xxxx, Xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx X. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx porušili §8 xxxx. 1 a §9 odst. 2 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, x způsobili xxx xxxxx xx výši 128&xxxx;627 Xx,

- x xxxxxx od xxxx 1998 do xxxxx 1999 x xx xxxxxx 1999 xx xxxxx 2000, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx 2000, lednu 2001 x listopadu 2001, xxx společnost xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně XX, xxxxxxx Z. neodvedli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx §5 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx 40&xxxx;484 Xx,

- x xxxxxx xx xxxx 1998 xx xxxxx 1999 x xx xxxxxx 1999 xx ledna 2000, x v xxxxxxxx xxxxxxxxx 2000, xxxxx 2001 x xxxxxxxxx 2001, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xx X. xxxxxxxxx daň x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a funkčních xxxxxxx, čímž xxxxxxxx §38x xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, x platném znění, x způsobili xxx xxxxx xx výši 24&xxxx;363,84 Kč.

K odvolání xxxxxxxxxx Xxx. X. X., xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx části xxxx uvedeného rozsudku, x xx proti xxxx výroku x xxxx x xxxxxx, xxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 24.9.2003, xx. xx. 7 Xx 340/2003, rozhodnuto xxx, že podle §257 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obou xxxxxxxxxx (u obviněné X. X. xx xxxxxxx ustanovení §261 xx. ř.) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx. x. pak xxxxxxxx soud zastavil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. X. X. x xxxxxxxx X. X. xxx xxxx xxxxxxx skutek, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx čin neodvedení xxxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti podle §147 odst. 1 xx. xxx. xx xxxxx spolupachatelství podle §9 xxxx. 2 xx. xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxx x neprospěch xxxx obviněných dovolání x tím, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxx [§265b xxxx. 1 xxxx. f) xx. ř.], přičemž xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř.].

V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx trvajícího xxxxxxxxx xxxx neodvedení xxxx, xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §147 xxxx. 1 tr. xxx., xxxxxxx takový xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx směru xxxxxxx xx xxxxxxx postup xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako pokračující xxxxxxx čin xxxxx §147 xxxx. 1 xx. zák. xxxxxxxx xxxxxxxx dílčími xxxxx. Xxxxxxxxxxx obsáhle rozvedla xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x trestném xxxx, především x xxxxxxxx ustanovení §89 xxxx. 3 tr. xxx. Xxxxxxxxx i xx procesně právní xxxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zejména xx xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 11, 12 xx. x. Xxxx xx xxxxxx zabývala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestnému xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxx udržuje, x xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxx. Takové xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx jediné xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx tak xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je udržován. X xxxxxx pohledu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147 tr. zák., xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx činem trvajícím, xxx xxxx xxx xx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaného xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx", zatímco xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx z xxxxxxxx xxxxxx objektivní stránky xxxxxxxxx např. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §231 xx. zák. xxxxx "brání". Z xxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxx pokračující xx xxxxxx §89 xxxx. 3 tr. xxx. Xxxxxxxxx též xx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xx xxx 30.8.2000, sp. xx. 3 Tz 155/2000, x xxxxx xxxxxxx, xx Nejvyšší soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pokračující. Xxxxx xxxxxx, že Krajský xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. X. X. x X. X. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx §147 odst. 1 xx. zák. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §12 xxxx. 12 tr. ř. xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx též xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx výše xxxxxxx xx xx xx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx trestného činu xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx učinil xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx odvoláním x nabyla xxx xxxxxx xxxx, představuje xxxxxxxx trestního stíhání xx xxxxxx ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. f) xx. x., xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx bylo pravomocně xxxxxxxxxx. Xx základě xxxxxx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.] xxx odvolací xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx [§265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.].

Xxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně, xxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zrušené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla podkladu, x xxx přikázal Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx v potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§265x tr. ř.) xxxxxxx xxxxxxx, zda x této trestní xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přitom, xx xxxxxxxx přípustné xx [§265x xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) tr. x.], xx bylo xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, jakož i xx místě, kde xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§265e odst. 1, 3 tr. x.), a xx xxxx podáno oprávněnou xxxxxx [§265x odst. 1 xxxx. x) xx. ř.]. Dále Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dovolání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením §265x xxxx. 1 písm. x) tr. x., [x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x.], xxxxx xxxxxxxxx je zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolacím xxxxxx (§265i xxxx. 3 xx. x.). Xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx je zcela xxxxxxx.

Xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolání xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x žalobním xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx obvinění xx xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx obdobích xxxx xxxxxx daně, xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxxx xx shora xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platby - xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zabezpečení x xxx x příjmů xxxxxxxxx osob, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

Xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxxxxxx x toho, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 1 xx. xxx. xx trvajícím xxxxxxxx xxxxx, "... xxxxx xxxxxxxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx řádně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx příslušné platby, x tedy xxxx xxxxxx xx soustavnost xxxxxxx." Xxxxxxx obviněných Xxx. X. Š. x X. X. xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx jeden xxxxxx x xx základě xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx "... xxxxx xxxx prvního stupně xxxxxx k závěru, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx obvinění xxxxxx xxxxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx toto dílčí xxxxxxx zproštěni xxxxxxxx, xxx pouze xxxxxx xxx xxxx období xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxx nalézací xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dvakrát x xxxxxx xxxxxx, a xx je xxxxx xxx postup xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) tr. x. X xxxx xxxxxx rozsudek nalézacího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx."

X xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení, xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147 odst. 1 xx. xxx. xxxxxxxxxx x několika xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx nesplnil zákonnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx v xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx, anebo trestný xxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x napadeném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxx. X tomto směru Xxxxxxxx soud přisvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx judikatuře Xxxxxxxxxx soudu (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.8.2000, xx. zn. 3 Xx 155/2000).

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 1 tr. xxx. xx xxxxxxx xxx, xxx jako plátce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení xxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx daň xx xxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 zákona x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx]. Xxxx xxx je xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx zaměstnanci jako xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx ji xx xxx příslušnému xxxxxxx xxxx. Podle §38x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx při xxxxxxx mzdy a xxxxxxx zálohy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikla povinnost xxxxxx srazit.

Pokud xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §5 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Část xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx (zaměstnavatel) xxxxxxx srazit ze xxxx x xxxxxx xx xxx na xxxx Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx dnů xx xxxxxxxx každého kalendářního xxxxxx.

Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ustanovení §8 xxxx. 1 a §9 xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pojistné x xxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §147 odst. 1 xx. zák. x nesplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx za xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx uvedené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx období (xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc) x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §89 xxxx. 2 xx. xxx. Jedná xx tedy x xxxxxxxx delikt. Pachatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnostmi xxx, xx xxxxxxxxx částky xx povinné platby xxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxx výši. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx s ohledem xx xxxxxxxxxx §89 xxxx. 11 tr. xxx. xxxxxx xxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx §147 odst. 1 tr. xxx. xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poplatníka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jestliže však xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplněním xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx plateb), xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx současně x ve xxxxxx x několika x xxxxxx plateb, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžadovaných xxxxxxxxxxx §89 xxxx. 3 xx. zák, xx jedná x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxxxx více xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx názoru Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, kdy pachatel x xxxxxxxx platebních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxx xx splnění xxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §89 xxxx. 3 xx. xxx. ve xxxxxx x xxxxxxxxxx §147 odst. 1 xx. xxx. xxx xxxxxx xxxxxxx posoudit xxxx jediný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147 odst. 1 tr. xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povinné platby xx příslušné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx plateb xx jinou povahu x xxxxxx, xxxxx x nich xx xxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxx nijak xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx splatnost x xxxxxxx každé x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. vůči xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám, xxxxxx xxxxxxxx daně). X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §147 xxxx. 1 xx. xxx. xxx učinit xxxxx, že xx xxxx uvedených xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxx podporuje. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx protiprávního xxxxx (xxxx. i xxxx xxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx typické xxx xxxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx x odvodu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx uzavřít, xx xxxxxxx xxx podle §147 tr. xxx. xxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx udržuje xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx protiprávního xxxxx x x jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx postihováno xxx xxxxxxx nesplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, pojistné na xxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti. Xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx třeba xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx sčítat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx, tak xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to i xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 1 xx. zák. jako xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jedná x xxxxx skutek.

V případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pojetí xxxx xxxxxxx skutku xxxx. Podle xxxxxxxxxx §12 odst. 12 xx. x. se xxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx) xxx xxxx xxx projednán x xxxxxxxx řízení dokonce xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx to xxx z ustanovení §11 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxx, xx pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §11 odst. 1 xx. ř. týká xxx některého x xxxxxxx útoků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx části xxxxxxxx činu konalo xxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxx. pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx útoků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xx. x.

X xxxxx xxxxxx procesní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného činu xxxxxxx, že x xxxxxx x xxxx xxx x samostatně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx být např. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx může být xxxxxxxx obžaloby. Jak xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xx. x., xxx xxxxxx xxxxxx moci ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx překážku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx část xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx závěry xx xxxxxxxxxxx věc, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx existenci překážky xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §11 xxxx. 1 písm. x) tr. x. x xxx, xx xxxx překážka je xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx prvního stupně, xx nesprávný. Příčina xxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx činu neodvedení xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx §147 odst. 1 xx. xxx. jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z důvodů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ing. X. Š. x X. Š. xxxxx §257 xxxx. 1 xxxx. c) tr. x., a xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozsouzené, xxxxxxxxxxx x právní xxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně ohledně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ničeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx obviněného Ing. X. Š. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně x x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obviněných (x obviněné M. X. s ohledem xx aplikaci ustanovení §261 tr. x.).

Xxxxxxxx xxxx vzhledem xx xxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Krajského soudu x Xxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. X. X. x M. X. bylo učiněno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky.

Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx dne 24.9.2003, xx. xx. 7 Xx 340/2003, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 2 xx. ř. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxx §2651 xxxx. 1 xx. ř. xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znovu projednal x xxxxxxx.