Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 9 xx. xxx. i x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny další xxxxxxxx tohoto xxxxxx (§7 odst. 2, §10 odst. 1).

Xxxxxx řízení

Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. P. x X. X. xxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx ze xxx 12.2.2002, sp. xx. 6 Xx 625/2001, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 7 xxx xx. xx. 25 X 26/2000.

X odůvodnění

Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 7 ze xxx 7.11.2001, xx. xx. 25 T 26/2000, byli obvinění X. X. x X. X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 1 xx. xxx., xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §257 xxxx. 1 tr. xxx., xxxxx xx xxxxxxxxx činitele xxxxx §155 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxx. x obviněný X. X. x xxxxx §155 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx. 3 xx. xxx. Obviněný X. X. byl xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §234 xxxx. 1 xx. xxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxx stránce xxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odnětí svobody xx 4 x 1/2 roku, přičemž xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx byl zrušen xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Prahu 8 xx xxx 2.6.2000, xx. xx. 2 X 204/99, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.10.2000, xx. xx. 7 Xx 380/2000, xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §229 odst. 1 tr. x. xxx bylo xxxxxxxxxx x uplatněných nárocích xx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx odvolání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. a X. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Městský xxxx x Praze xxxx xxxx odvolací xxxxxxxxx xx xxx 12.2.2002, sp. xx. 6 Xx 625/2001, xxx, že podle §258 xxxx. 1 xxxx. b), x), xxxx. 2 tr. x. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněných xxxxxx. Xx xxxxxxxx §259 xxxx. 3 xxxx. x), b) tr. x. sám znovu xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx vinnými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §202 odst. 1 xx. xxx., xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §257 odst. 1 xx. xxx. x xxxxxxxx xxxxx útoku xx xxxxxxxxx činitele xxxxx §155 xxxx. 1 písm. x) xx. xxx. x xxxxxxxxxx X. Š. x podle §155 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 3 xx. zák. Xxxxxxxxxx X. X. uznal xxxxxx xxx trestným xxxxx xxxxxxx podle §234 xxxx. 1 xx. zák. Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v tom, xx „xxx 28.6.1999 x xxxx xx 05.30 xx 06.00 xxxxx x P. xx vozovce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kopy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. tímto jednáním xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx tov. xx. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx X. X. x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, vylomili zadní xxxxxx, pravé přední xxxxxxx a xxxxxxxxxx X X propíchl xxx pneumatiky, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x celkové xxxx 12&xxxx;700 Xx; xxxx, xx řidič xxxxxxx X. X. x xxxx xxxxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obžalované x předložení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tak xxx xxxxxxxxx fyzicky xxxxxxx xxxxxxxxxxx J. X., xxxxxxxxxx X. Š. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x postkomočním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kůstek xx xxxxxxxxxx xxxxx přepážky x xxxxxxxxx nosu x nutnou následnou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15.8.1999 x xxxx od 22.11.2000 do 24.12.2000, xxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. P. xxxxxxx pohmoždění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx; obžalovaný X. X. po xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx X. X. tomuto xxx xxxxx z xxxx zlatý xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 7 297,50 Kč x náramkové hodinky x hodnotě 3000 Xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx."

Xxxxxxxx X. X. xxx xxxxx §234 xxxx. 1 xx. xxx. x §35 xxxx. 1 xx. xxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x trvání 3 xxxx a xxxxxxxx X. X. xxxxx §155 odst. 3 xx. xxx. x §35 xxxx. 1, 2 xx. xxx. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 xxxx x 6 měsíců. Xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxx. byli xxx xxxxxxxx xxx xxxxx uložených xxxxxx xxxxxxxx xx věznice x ostrahou. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu byl xxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 8 xx xxx 2.6.2000, xx. xx. 2 X 204/99, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.10.2000, xx. xx. 7 Xx 380/2000, xxxxx x xxxxxxx další xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x níž xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx v rozsudku xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx §229 xxxx. 1 xx. x. xx xxxxxxxxx Z. X., Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx h1. x. X. a Xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx náhradu škody xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Posledním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obvodního státního xxxxxxxx pro Prahu 7 (§256 tr. x.).

Xxxxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xxxxxxx obvinění P. X. x X. X. xx xxxxx xxxxxxxx dovoláním, xxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

Xxxxxxxx X. X. x xxxxxxxx odůvodněném xxxxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci x vyslovil xxxxxxxxxxx, xx provedené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pochybnosti x xxxx vině xxxxxxxxx xxxx loupeže xxxxx §234 xxxx. 1 xx. xxx. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §155 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxx., xxx dokonce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx oba soudy xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o nevěrohodné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx nevině. Xxx xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxxx důvodu.

Obviněný K. X. x dovolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Napadenému xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, zda xxxxxxxxx X. X. xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušníkem Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx. xxx u xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xx xxxxxxxxxxx (xxxxx), xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nepodílel xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činitele xx xxxxxx xxxxxxxxxx §89 odst. 9 xx. zák. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. M. xxxx xxxxx újmy na xxxxxx xxxxx §89 xxxx. 7 xxxx. xx) xx. xxx., xxxxx xxxxx vyložil xxxxxx znaleckého posudku x dále xxx xxxxxxxx jen z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxxxxx údajích x jeho omezení x obvyklém xxxxxxx xxxxxx.

Xx věci xxxxxxxxxx X X. x X. Š. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx skutkových xxxxxxxx a mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §265b xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xx-xx dovolateli xxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxxx, xxx mělo xxxx x xxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxx stupně nebyl xxxxx xxxxxxx skutkový xxxx věci. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx k nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uznáni xxxxxxx trestnými činy xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx x xx právního xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx x popsán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx názor, xxxxx xxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx X. X. xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx x inkriminovaném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jí xx základě §2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxx xx xxxx osobu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §265x odst. 1 písm. g) xx. ř. xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx §89 xxxx. 9 xx. zák. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx společnosti x xxxxx x používá xxxxxx pravomoci, která xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto úkolů xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx věcech vnitřního xxxxxxx x bezpečnosti x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), x) xxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxx §7 xxxx. 2 cit. xxxxxx xx policista x x době xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx čin nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx majetek. Xxxxx §10 xxxx. 1 xxx. zákona xx xxxxxxxxx povinen xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx prokázat svou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služebního xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx zjištěn x xxxxxxxxx rozsudku, xx xxxxxx, že xxxxxxxxx X. M. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 9 tr. zák. Xxx xxxx osobou (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx posouzení xxxxxx (u dovolatele X. Š. jako xxxxxxxxx činu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §155 odst. 1 xxxx. a/, xxxx. 3 xx. xxx.) xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx shledal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodl x xxxxxxx s §265x xxxx. 1 xxxx. b) tr. x. x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. bylo xxxxxx dílem xx xxxxxxxxxx xxxxxx (tedy x xxxxxx xxxxxx, xxx zákon připouští) x dílem x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvody xxxx Nejvyšší soud xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx neopodstatněné. Jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.