Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zák. x. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů (dále xxx "xxxxx") xx xxxxxxxx samostatně xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxx xxxx trestným xxxxx xxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů x odsouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx odpovídající části xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx do xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx údaje x cizozemského xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx, u nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxxx jim odpovídající xxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxx xxxxxxxxx části trestu x cizozemského xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §4 odst. 3 xxxxxx. X nich xxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx takové odsouzení xxxx xxxxxxxx (§69 x §70 xx. xxx., §363 x xxxx. xx. x.). X ohledem xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx. zák. může xxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxx zaznamenané xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx xx splněna, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx několika trestných xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

Xxxxxx řízení

Nejvyšší soud xxxxxxx, že xxxxx §4 odst. 2 xxx. x. 269/1994 Xx. xx xx xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx občanů České xxxxxxxxx xxxxx:

1) X. X. xxxxxxxxx Krajského xxxxx VIII Bern-Laupen (Xxxxxxxxx) xx dne 19.6.1997, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Bern ze xxx 3.2.1998 xx. 409/XX/97, pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 140 x. 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx trestního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trvání 36 (xxxxxxx xxxxx) xxxxxx x x&xxxx;xxxxxx vyhoštění x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx 10 (xxxxxx) xxx.

2) X. Č. xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX Xxxx-Xxxxxx (Xxxxxxxxx) xx xxx 19.6.1997, xx xxxxxxx s rozsudkem Xxxxxxxx soudu xxxxxxx Xxxx xx dne 3.2.1998 xx. 409/XX/97, xxx trestný xxx xxxxxxxxxxxxx loupeže xxxxx xx. 140 č. 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx trestnému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx odnětí svobody x &xxxx;xxxxxx 35 (xxxxxxx xxxx) xxxxxx x xxxxx vyhoštění x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx 10 (xxxxxx) xxx.

3) X. Ch. xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu XXXX Xxxx-Xxxxxx (Xxxxxxxxx) xx xxx 19.6.1997 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 140 x. 1 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 95 x. 1 odst. 1 xxxxxxxxxxx zákona x silničním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxx, x to xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 14 (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx xx dobu 10 (xxxxxx) let.

Naproti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx R. X. xxxxxxxxx Krajského soudu XXXX Bern-Laupen (Švýcarsko) xx xxx 19.6.1997, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx dne 3.2.1998 x.x. 409/XX/97, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx průkazů podle xx. 252 al. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a X. Xx. xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX Xxxx-Xxxxxx (Xxxxxxxxx) xx xxx 19.6.1997 pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 252 xx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomuto trestnému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;Xxxxx-Xxxxxx (Švýcarsko) xx xxx 19.6.1997 xxxx X. X., X. X. x X. Ch. xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxx 1.11.1996 xxxxx 17.30 xxx. x&xxxx;X. (Xxxxxxxxx) přepadli xxxxxxxxx X. xxx, že X. X. x X. X. vešli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, tímto xxx xxxxxxxxxx čtyři xxxxxxxx xxxxx s tím, xxx xxx xxxxxx „xxxxx“ x „xxxxxx“, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x fyzicky xxxxxxx xxx, xx xxx srazili na xxx x xxxxxx xx xxx, x xxxxxxxx xx tak xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx 110&xxxx;000 CHF x xxxxxxxxx 5360 CHF. Xxxx xxxxxxxx opustili x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zn. Xxxx XXX, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx s již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ně xxxxx X. Xx. x který s tímto xxxxx xxxxx, ačkoliv xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X X. X. x X. X. xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 140 x. 3 xxxx. 3 švýcarského xxxxxxxxx zákona x x X. Xx. xxxxxxx činy xxxxxxx xxxxx xx. 140 x. 1 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vozidlem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 95, x. 1 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx provozu. Xxxx xxxx R. Č. x X. Ch. xxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx falšování průkazů xxxxx čl. 252 xx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxx 1.11.1996 x&xxxx;Xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxxxxxx xxxx, x xx R. X. xxxxxxxx pas xxxxxx xx jméno X. X. a P. Xx. xxxxxxxx xxx xxxxxx xx jméno X. K. Za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx R. Č. x P. X. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 36 xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx x P. Xx. byl uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 15 xxxxxx x trest vhoštění x&xxxx;xxxxx Švýcarska xx xxxx 10 let. X&xxxx;xxxxxxxx P. X. x R. X. xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xx xxx 3.2.1998 xx. 409/XX/97 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X X. Xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 16.2.2000 xxxxx §4 xxxx. 2 zák. č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxxxx, xxx Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx občanů Xxxxx republiky X. X., X. X. x X. Xx., x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx průkazů, xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k těmto xxxxxxx:

Xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže o xxxxxx xxxxxxxx takového xxxxx rozhodl Xxxxxxxx xxxx (§384x xx. x.). Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx.

Xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti rozhodnout, xx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx občana Xxxxx republiky cizozemským xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx, který xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx odůvodněn závažností xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx. Xxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx“ xx smyslu xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx Nejvyšším xxxxxx postupem xxxxx §384x xx. x. (xxx §4 xxxx. 1 xxxxxx).

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx údajů o xxxxx odsouzení cizozemským xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx předpoklady xxx postup xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxxxx je xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx (podmínka státního xxxxxxxxx), xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu (xxxxxxxx právní xxxx) x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx právního xxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podáním xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx uloženého xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx návrhu x z obsahu připojeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zejména x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x&xxxx;xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydaných Xxxxxxxx xxxxxx v Chebu) vyplývá, xx X. X., X. Č. x X. Ch. xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx švýcarským xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx X. Xx. x podle xxxxxx o silničním xxxxxxx) k nepodmíněným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx na výše xxxxxxx formální podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx zbývá xxxxx xx zabývat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu. Xx tomu xxx xxxxxxxxx proto, xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx X. X..) xxx xxx xxxxxx, x navíc x&xxxx;xxxxxxx X. Xx. byly x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx shledány xxx trestné xxxx. Xxxxx xx tedy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx plurality xxxxxxx xxxxxxxx, tj. při xxxxxxxxxx jednočinné, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxx (xxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odsouzených X. a Xx.), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxxxxx xx vztahu xx každému x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx. xxxxxxxxx x. 49/1996 Sb. xxxx. xx.). Pokud je xxxxxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx z nich není xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx splnění dalších xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx x zaznamenání do xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx rozsudku, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx), u něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu xxxxxxx. Xx znamená, xx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající část x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx trestu, jež xx zapíše do xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxxxxx soud x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k poměru závažnosti xxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Určení xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xx nezbytné x x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxx §4 odst. 3 zákona xxxxx xxxxx, že xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx se xx xxxxxx odsouzení xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxx se xxx xxxxx formální právní xxxxxxxxxxx předpokládanou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (x. 33/1997 Xx. rozh. xx.). Z toho, např. xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 zákona xxxxx xxxxx, že xx xx xxx xxxxx jako xx xxxxxxxxx České republiky, xxx xxxxxxxxxxx soudu xxx splnění zákonných xxxxxxxx xxx zahladit (§69 tr. zák., §363 a xxxx. xx. x.). X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxxx odsouzení (xxxx. xxxxx xxxxxxx v §69 xxxx. 1 xxxx. x/ až x/ xx. zák.) xxxx mít xxx xxxxxx skutečnost, xxxx xxxx z trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xx xxxxxxx do evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není trestným xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxx tedy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. přiměřeně x. 54/1999 Xx. xxxx. xx.).

Xxxxxxxx xxxx se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx (x posuzované xxxx xxxxxx X. Xx.), xx v cizozemském xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestnému činu xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

V tomto směru Xxxxxxxx soud xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, přičemž x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda v rozsudku xxxxxx xxxxx použitá xxxxxx kvalifikace xxxx xxxxxxxxxxxx nebo obsahem xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx právnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Z toho xxxxxxx, xx xxxxxxxx oboustranné xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedné skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx právního xxxx. To xxxx xxxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx. Xxxx tedy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx posouzení xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx odsouzení xx xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx přezkoumávat xxxxxx posouzení skutku x&xxxx;xxxxxxxx soudu cizího xxxxx. Naopak, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx respektovat xxxx xxxxxx kvalifikaci.

S ohledem xx xxxx uvedené xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestnosti xxxx xxxx u X. X. a X. Xx. xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx spočívajícího x&xxxx;xxx, xx xxx 1.11.1996 x&xxxx;Xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 252 al. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx se xxxxxx, xx R. X. x P. Ch. xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásah (xxxx. xxxxxxx původní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny xxxxx §176 xx. xxx., xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývá xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závěr, xx xx xxxxx xxx x nějaký jiný xxxxxxx xxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odsouzení x X. X. x X. Xx. x&xxxx;xxxx xxxxx (xx. xxxxxxx tohoto xxxxxx x xx něj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx všech xxx odsouzených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bižuterie X. x B. xxx 1.11.1996 xx xxxxxxxxx výše xxx xxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxx trestního zákona Xxxxx xxxxxxxxx (trestný xxx loupeže xxxxx §234 tr. xxx.). Xxx již xxxx xxxx xxxxxxxxx, x X. Ch. xxxx xx xxxxxxxx to, xx xxxxx xxxxxx xxx u něj xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx řád xxxxx (jízda x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxx xxxx uzavřít, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx odsouzených xxxxxxx xxxxxxx formální xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x podmínky materiální xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx než 2 xxx. Xx), xxxxxxx X. Z. a X. Č. xxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx při xxx x přímého xxxxxxxxx xxxxxx. Byly xxx uloženy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxx uvedených xxxxxx Nejvyšší xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti Xxxxx xxxxxxxxx vyhověl x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom x odsouzených X. X. x X. Xx. rozhodl, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudem xx evidence Rejstříku xxxxxx xxxx x X. Č. trest xxxxxx svobody x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx a x X. Xx. xxxxx odnětí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) x xxxxx vyhoštění x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx deseti xxx. Xxxxxxxx xxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx, ohledně xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podstatně xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx něhož xxx návrh zamítnut.