Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §89 odst. 9 xx. xxx. x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Musí xxx x xxxxxxx samosprávu, xxxxx xx týká xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státu x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx lidí. X xxxxxx, xxxxx xxxx základními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

X stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx ČR xxxxxx xxxxxxxx bývalého Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxx 31.1.1989 xx. zn. 6 Xx 29/88, xxxxx x xxxxxxxx Krajského xxxxx v Brně xx. xx. 1 X 17/87, x xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx X. H. x zprostil xxx xxxxxxxx.

X odůvodnění

Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx dne 3.3.1988 xx. xx. 1 X 17/87 xxxx xxx různé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx celkem 38 obviněných x xxxx x hlavním xxxxxxxxxx XXXx. V. X. Xxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx trestní xxxx xxx i X. X., který xxx xxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. c), §158 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xx. zák. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, podle které

I. x xxxxxx xxxx xxxxx 1978 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX Xxx x Xxxx XXXx. K. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu x. 12, Xxxxxxx 42, Xxxx, pro X. X. xx xxxxxx 41500 Kčs xx xxxxxxxx JUDr. X. x XXXx. X.

XX. x dubnu xxxx květnu 1978 xx předchozí xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX Xxx x Xxxx JUDr. X. zprostředkoval neoprávněně xxxxxxx bytu x. 34, Xxxxxx 49, Xxxx, pro X. X. xx xxxxxx 75935 Kčs, xxxxxx xxxxxxx JUDr. X. x JUDr. X.

Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 tr. xxx. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx x xxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny.

Tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx napadl odvoláním xxxxxx X. X. x jeho manželka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx xx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx X. X.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx soud ČSR xxxx soud odvolací. Xxxxxxxxx xx dne 31.1.1989 xx. xx. 6 To 29/88 xxxxx §258 xxxx. 1 písm. b), x), odst. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx se X. H. x xxxxxxx podle §259 xxxx. 3 xx. x. xxx ve xxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x trestnému xxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. c), §158 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxx. x jednočinném xxxxxxx x pomocí x trestnému xxxx xxxxxxxxx úplatku podle §10 odst. 1 xxxx. x) a §160 xxxx. 2, 3 tr. xxx., xxxxxxx v xxxxxx xx květnu 1978 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX Máj x Xxxx obviněným K. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxxx xxxx X. X. x Xxxx, Xxxxxxx 42, xx xxxxxx 55000 Kčs x J. F. x Xxxx, Xxxxxx 49, za xxxxxx 100000 Kčs, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podílu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 41500 Xxx x 75935 Kčs, tj. xxxxxx 117435 Xxx xx xxxxxxx. Xx xx xx pak xxxxxx úhrnný xxxxx xxxxxx svobody v xxxxxx xxx roků xx xxxxxxxxx xx xxxxx nápravně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx rozsudek býv. Xxxxxxxxxx soudu ČSR xx dne 31.1.1989 xxxxxx ministr spravedlnosti XX v xxxxx xxxxxxxx xx odsouzeného X. X. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx, xx vytýká xxx. Xxxxxxxxxx soudu XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx X. H. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přijímání úplatku xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §160 xxxx. 2, 3 xx. xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx měl xxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx 1978, přičemž xx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. došlo xxx 7.2.1985, xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx promlčením xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zák., xxxx xx pěti xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx XX xxxxx §268 odst. 2 xx. ř. xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx I. X. xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx XXX ze xxx 31.1.1989 xx. xx. 6 To 29/88 porušen xxxxx x xxxxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 písm. x), §160 xxxx. 2, 3 tr. xxx., xxx xxx xxxxx §269 xxxx. 2 tr. x. xxxxxx a dále xxx xxxxxxxxxx xxxxx §271 xxxx. 1 xx. x.

Xxxxxxxx xxxx XX z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xx podkladě spisového xxxxxxxxx xxxxx §267 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx I. X., xxxxx i xxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správně xxxxxxxxxx skutkového xxxxx, xxx xxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxx 10 xxxx. 1 písm. x) x §158 xxxx. 1 písm. x), odst. 2 xxxx. x) tr. xxx. xxxxx vinným x xxxxxx k xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) x §160 xxxx. 2, 3 xx. zák., xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx této xxxxxx xxxxxxxxxxx xx takové xxxxxxx obviněného xxxxx xxx xxxx, xxxxx X. H. xx xxxxx obžaloby xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopustil x xxxxxx xx března xx xxxxxx 1978. Xxxxxxxx k ustanovení §67 odst. 1 xxxx. c) tr. xxx., xxxxx něhož xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx pět xxx, xxxx-xx horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx roků (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx xxxxx §160 odst. 3 xx. xxx. xxxx stanovena v xxxxxxx od jednoho xxxx xx xxxx xxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxx X. H. xxx trestný čin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 2, 3 xx. zák. xxx v xxxx xxxx xxxxxxxx, k xxxxx došlo dne 7.2.1985 vznesením obvinění, xxxxxxxxx.

Xx tomto zjištění xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxx §268 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx, že xxxxxxxxx býv. Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxx 31.1.1989 sp. xx. 6 Xx 29/88 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) a 160 xxxx. 2, 3 xx. xxx. x xxxxx §269 odst. 2 xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx obviněného X. X. dostala xx stadia xx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. H. a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výroku x xxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) a §158 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. a) xx. xxx. x xx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx průběhu xxxxx x novelizaci xxxxxxxxx xxxxxx zákonem č. 175/1990 Sb. x xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx obviněného X. H. xx xxxxxx ustanovení §16 xxxx. 1 xx. xxx. příznivější.

Podle platného xxxxx xxxxxxxxx zákona xx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx podle §158 xx. xxx. dopustí, xxx jako xxxxxxx xxxxxxx, který v xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx, a xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Podle §89 odst. 9 xx xxxxxxxx činitelem xxxxxx funkcionář nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx společnosti x státu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného činitele xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx byl xxxxxxx x souvislosti s xxxx pravomocí x xxxxxxxxxxxx.

Xx světle těchto xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu XX xxxxx xxxxxx, xxx XXXx. X. X. xxxx bývalého předsedu XXX Xxx x Xxxx, xxxx. XXXx. X. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze x x současnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §89 xxxx. 9 xx. xxx., xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, rozdělování, xxxxxxx x xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxx řešení xxxx otázky Xxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 9 xx. zák., a xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva nelze xxxxxxxxx xx samosprávu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx samosprávy xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ČR xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx x starostu, obecní xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxxx. Musí xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx samosprávy xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx vybaveny odpovídající xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx většího xxxxxx xxxxxxxx x korespondující x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx v xxxx 1990 xxxxxx obsah x xxxxxx pojmu xxxxxxxxx činitele.

Lze xxxx xxxxxxx, že funkcionáře x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx bytových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hospodaření x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx veřejné činitele xxxxx §89 odst. 9 xx. zák. X xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXx. X. X., xxx JUDr. X. x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud xxx x roce 1978 xxxxxxxx X. X. zprostředkoval prokázané xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve spise xxxx úplatek za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxxx. 1 xxxx. x), §158 odst. 1 xxxx. a), xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxx. To xxxx neznamená, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X. X. jako xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx trestný xxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx užití xxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xxxxxxxxx výkladu §89 xxxx. 9 xx. zák., xx xxx obviněného I. X. příznivější, Nejvyšší xxxx XX zrušil x xx část xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xx xxx 3.3.1988 xx. xx. 1 T 17/87, která xx xx týká, a xxxxx §226 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zprostil, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx stíhán, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx trestným xxxxx.