Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxx č. GFŘ-D-61

o xxxxxxxx spisu xxxx xxxx xxxxxxxxx části xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx určeno, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx spis daňových xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xx umístěn v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“). Xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxx.

Xx. I

Finanční xxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 zákona x. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon x. 456/2011 Sb.“). Xxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx. správním xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx. Xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nenacházejí x xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx vyhláškou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Územní pracoviště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx se xxxxxxx xxx názvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx doručenkách či xxxxxxxxx dokladech xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zásilka obsahující xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xx jimi xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx doručuje. Zkratky xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx dan, xxxx. správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydávaných xxx správě daní, xxxx. xx správním xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění xxxxx

1. Xxx §13 odst. 2 xxxxxx x. 456/2011 Xx. příslušný xxxxx finanční xxxxxx (xx. též finanční xxxx) xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x místě, xxx xx umístěn xxxx - xx. xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to podle xxxx, xxx je xxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 1 zákona x. 456/2011 Xx.). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx spisů na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx územních pracovištích. Xxxxxxxx stanovená tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Spravujícím územním xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

3. Jednotlivé xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. obvodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví pouze xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx.: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, viz xxxxxx X xxxx. 1 xxxxxx pokynu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemá). Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx katastrálních xxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx spis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umístěn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx místo xxxxxx,

x) x jehož xxxxxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxx sídlo,

c) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx spis xxxxxxxx xxx pokynu ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx IV.

5. Xxxxxxx x odstavce 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx finančního xxxxx x vykonává xx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx v sídle xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx). Spis k xxxx agendě xx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxx z xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) zajištění x xxxxxxxx daní,

b) xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zákona x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

d) xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxx zákona č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx porušení povinností xxx xxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x letech 1991 xx 1995 včetně x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxxx rad regionů xxxxxxxxxxx x vykonávání xxxxxx xxx přezkoumáním xxxxxxxxxxx xxxx, dobrovolných xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx písmenech xxxxxx xxxxxxxx.

X těchto případech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) umístění xxxx spisu xxxxxxxx xxxx sděleno xx xxxxxxxx, xxxx. tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxx umístění xxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnosti xx nachází:

a) xxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx právem xxxxxx.

Xx-xx předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx více správců xxxx, xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xx tom xxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx by xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xx (xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správců xxxx) xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí umístěn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxx místo xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx xxxxx.

8. X případě xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxxxxx:

x) měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxx neměl-li xxxxxx xxxxx, v tom xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx nachází xxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx spolu x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx břemeni xxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx břemeni,

c) xx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx nabyvatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dárce movitého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x darování xx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx majetek xxxx xxxx majetkový xxxxxxxx, nelze-li xxxxx xxxxxxxxxx územní pracoviště xxxxx xxxxxx x) xx x).

9. Výjimku x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxx umístnění xxxxx x xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Jihočeský xxxx. Xxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx hospodárnosti xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx nikoli xx xxxxxxx pracovišti). Xxxx k xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx kraj.

10. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx z nemovitých xxxx, xxxx spis x této xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxxxxxxx algoritmu. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxx zdaňovacího xxxxxx x z xxxxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx aktuálního x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx finančního xxxxx, xxx xx nachází xxxxxxxx věc či xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxx“) - k xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx umístěn xx xxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatník xxxxx xx místo xxxxxx,

X. xxxxxxxxx nemá xxxxx xx místo xxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracoviště - x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovišti, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovité věci xxxxxxxxx,

X. poplatník - xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx kraje, zároveň xx poplatník x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x obvodu xxxxxxxxxx xxxx spravujících xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

X. xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxx xx území příslušného xxxxx, xxxxxxx má xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x obvodu xxxxxxxxxx xxxx spravujících územních xxxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxxxxx xxxxxx a zdanitelné xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovišti, x xxxxx obvodu xxxxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokud je xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxx, xxxx xxxx umístěn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nacházejí, x xx xxx xxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1) X - xxxxxx obytného xxxx

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx více budov xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, spis xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obytných xxxx xxxxxxxxx.

2) X - zdanitelná jednotka xxx bydlení (xxx)

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxx (xxxx) x obvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bydlení (xxxx) xxxxxxxxx.

3) X - budova xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zdanitelnou xxxxxxxx xxx bydlení (xxx) x xx-xx xxxxx xx více xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nacházejí.

4) xxxxxxx xxxxxxxxxx - spis xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx územním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx.:

- xx-xx xxxxxxxxx více xxxxx xxxxxxxx domů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx územních pracovišť,

- xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx (xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx-xx poplatník xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domu xxx xxxxxxxxxxx jednotku xxx xxxxxxx (xxx) x má-li xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovišť,

- ostatní xxxxxxx výše xxxxxxxxx.

Xxxx.: Xxxxxxx určených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nacházejí x sídle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [xxx xxxxxxx X., X.x) x X.x) 4. xxxx uvedeného výchozího xxxxxxxxx]:

xxxxxxxx xxxx

xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx pracoviště xxx Xxxxx 6

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

Územní xxxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

Územní xxxxxxxxxx x Českých Budějovicích

Finanční xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Plzeň - sever

Finanční úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

Územní xxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx pracoviště Brno - venkov

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Moravskoslezský xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

Územní xxxxxxxxxx xx Xxxxx

11. Xxxxxxx x xxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx úřadu xxx Jihočeský kraj, x xx xxxxxxx x xxxxxxx poplatníků x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx. Správa xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx finančního úřadu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx na územním xxxxxxxxxx). Xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx spisů v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.

12. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 7, 8 xxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx spisů x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 xxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx X, Xxxxxx xxxxxxxxxx Brno XX xxxx Územní xxxxxxxxxx Xxxx XXX, xxxx spis xxxxxxx xx Xxxxxxx pracovišti Xxxx IV, které xxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx X, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx XX x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Brno III. Xx Územním pracovišti Xxxx X, Xxxxxxx xxxxxxxxxx Brno XX x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx III nejsou xxxxxxxx spisy x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 x 10.

13. Jestliže xxxx úkony, dílčí xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pracovišti x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxx xxx xxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx spis xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx územním xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obdobné xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx spadajících xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx21, xxx xxxx postupy xxxx prováděny xxxxx xxxxxxxx daně, xxx xx správce daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx22.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 456/2011 Sb., xxx kterého příslušný xxxxx finanční xxxxxx xxx umístění xxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přesun xxxxx x 1.7.2023

1. Xxxxx, xxxxx byly ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx územních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx pokynu, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nadále23. Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, se x 1.7.2023 přesunou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:&xxxx; územní xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx 30.6.2023 x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na kterém xxxx xxxx umístěn xxxx od 1.7.2023

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Českém Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Hradišti

Územní xxxxxxxxxx x Mladé Boleslavi

Územní xxxxxxxxxx x Neratovicích

Územní xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Příbrami

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Soběslavi

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Jindřichově Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Plzeň - xxx

Xxxxxx pracoviště x Přešticích

Územní xxxxxxxxxx Xxxxx - jih

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Vrchlabí

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Humpolci

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Budějovicích

Územní xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Ivančicích

Územní xxxxxxxxxx Xxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště Xxxx XX

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

2. Pokud došlo xx xxxxx podmínek xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx před 1.7.2023 x současně xxxxxxx xxxxxxxxxx x 1.7.2023 x xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, bude spis xxxxxxxx xxxxxxxx x 1.7.2023 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pokynu (x xxxxx stávajícího xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxx.: Xxxxxx příslušným xxxxxxxx daně xx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x Milevsku, xxxx xxxx je umístěn xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xx xxx 6.6.2023 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx pracoviště x Milevsku, xxxx xx 1.7.2023 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §131 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxxx x přeregistraci), xxxx xxxxxxx datum, ke xxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxx xx nového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx předmětné xxxxxxxxxx bylo xx 1.7.2023 xxxxxx, ale xxxxxxxx datum spadá xx xxxxxx xx 1.7.2023. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu umístěn xx 1.7.2023 xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx. (Xxxx.: Následně xx xxxxxxxxxxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. odst. 4., xx. po xxxxxxxxx xxxx bude xxxx xxxxxxx na Územním xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxx kraj.)

Příklad xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx: Xxxxxx příslušným správcem xxxx je Xxxxxxxx xxxx pro Zlínský xxxx; xxxxxx subjekt xx xxxxx ve Xxxxx, xxxx spis xx xxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx. Xx xxx 6.5.2023 xxxxx daňový xxxxxxx sídlo do Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxx Zlínský xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx 15.6.2023 rozhodnutí xxxxx §131 zákona x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx o přeregistraci), xxx kterého x 21.7.2023 má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj, xxxxxxx xxxx xx xxx dle tohoto xxxxxxxxxx umístěn xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Jelikož xx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxxxx x xxxxxx I. xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spisy na Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxx (xxxxx umístěny xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx), xxxx x 21.7.2023 spis xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx xxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxxx x Písku Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx.: Skutečnost, xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx o přeregistraci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xx kterém xxxxxxx od účinnosti xxxxxx pokynu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx: Místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxx kraj; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxxx xx umístěn xx Územním xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xx xxx 10.6.2023 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Českého Xxxxxxxx. Xxxxx pokynu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx spis xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Územní xxxxxxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxxx - xxxx xxxxx xx 21.7.2023. Xx xxxxxxx, xx xx 30.6.2023 bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Územním xxxxxxxxxx x Milevsku, xx 1.7.2023 by xxx xxx umístěn xx Územním pracovišti x Xxxxx x xx 21.7.2023 xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx Krumlově.

Pozn.: V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 1.7.2023 xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx.

Xx. IV

Pravidla xxx xxxxxxxx spisů x xxxxxxx delegace místní xxxxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti x xxxxxx správy xxxx, xxxx umístěn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x delegaci xxxxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x delegaci místní xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlédne xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx stanoveny x §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 456/2011 Xx.

2. Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správy xxxx před 1.1.2013, x tudíž v xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx spis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xxxx.: Xxx 5.5.2012 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx na Finanční xxxx x Písku, xxx byl xxxx xxxxxxxx x 21.6.2012. Xx 1.1.2013 xx xxxx xxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx přesunut xxx pokynu xx xxxxx umístění spisů x rámci xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx došlo x xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx, xxxxxxxx potřeba xxxxxxxxx spis x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxx xx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pokynu xx xxxxx umístění xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx příloha - Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zavedení xxxxxxx, xxxxxxxx spisů.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx pokyn č. XXX-X-57, č. x. 23360/22/7700-10124-011654. 

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2023.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx ředitelka

Xxxxxxx
>>>