Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Dvořák

Č. x. MF-8118/2022/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxx“), xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx §6, 7 x §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx“), za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podnikání x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci daně xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx k dani x xxxxxxx xxxxxxx xx dotčené zdaňovací xxxxxx,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022, xxxxxx 2022, xxxxx 2022, xxxxxx 2022, xxxxxx 2022, xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxx 2022, xxxx. za xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxx 2022 xxxx XX. xxxxxxxxx 2022, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nejpozději dne 31.10.2022.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxx silniční xx xxxxxxxxx období xxxx 2022 podle §10 zákona č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x dani xxxxxxxx“), xxxxxxx xxx 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxx 24. 2. 2022 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci podle §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx události xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, mezi něž xxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí x xxxxxxxxxx prominutí xxxxx z xxxxxxxx x úroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx silniční. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxx xx určité xxxx xxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx negativní xxxxx xxxxxxx xx zvýšením xxx pohonných hmot x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny. Xxxxxxxxxx xxxxx na daň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxx x prodlení x xxxx z xxxxxxxxx částky na xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prominut xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx §6, 7 a 9 xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x dopravě. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx část xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, oznámí příslušnému xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx způsobem xxxxx §71 daňového xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x prodlení nebo xxxx z posečkané xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx daně x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2022, xxxxxx 2022, xxxxx 2022, xxxxxx 2022, červen 2022, xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxx 2022, xxxx. xx zdaňovací xxxxxx X. čtvrtletí 2022 xxxx XX. xxxxxxxxx 2022, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx daně, x xxx xx úrok x xxxxxxxx nebo xxxx x posečkané xxxxxx váže, dojde xxxxxxxxxx xxx 31.10.2022. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx tvrzení xxxx, xx. daňová xxxxxxxx k dani x přidané xxxxxxx xx stále xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebudou Xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xx xxx silniční xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx postupem správce xxxx xxxxx §174 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxx zálohovat), xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxxx, xxx xxxx upřednostněno xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx výrazně xxxxx administrativní xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx aktuálně xxxxxxxxxxxx novela xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx by měla xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx tuto xxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxx xxx xxxx poplatníky. Xxxxx by přitom xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx období xxxx 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nejefektivnější xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, aby docházelo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx jak x hlediska xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tak x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx uvedené ministr xxxxxxx rozhodl xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 odst. 4 xxxxxxxx řádu).

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, v. x.

xxxxxxx xxxxxxx