Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx z xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Dvořák

Č. x. XX-8118/2022/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx“), takto:

I.

Plátcům daně x přidané xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx převažující xxxx xxxxxx, xxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxx xxx §6, 7 x §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravy a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xx dotčené zdaňovací xxxxxx,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 daňového xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx, vzniklý xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx únor 2022, xxxxxx 2022, xxxxx 2022, květen 2022, xxxxxx 2022, xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxx 2022, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxx 2022 xxxx XX. xxxxxxxxx 2022, xx xxxxxxxx, že x úhradě xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nejpozději dne 31.10.2022.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx silniční

promíjím

zálohy xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022 xxxxx §10 zákona č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x dani xxxxxxxx“), xxxxxxx xxx 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 x 15.12.2022.

Xxxx rozhodnutí je xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx zveřejněním ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx událostí – xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 24. 2. 2022 xx ministr xxxxxxx rozhodl xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx události na xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x hromadnému prominutí xxxxx x prodlení x úroku x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx silniční. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tak budou xx určité míry xxxxxxxxxxxx zvýšené náklady xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxx xxxxxxx xx zvýšením xxx xxxxxxxxx hmot x návaznosti na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx daň xxxxxxxx xxxxxx nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxx x prodlení x úrok x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postiženým xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx příjmy xxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxxxx z podnikání x xxxxxxx. Prominutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem podle §71 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x prodlení nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úhradou xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2022, xxxxxx 2022, xxxxx 2022, xxxxxx 2022, červen 2022, xxxxxxxx 2022 xxxx srpen 2022, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxx I. xxxxxxxxx 2022 xxxx XX. xxxxxxxxx 2022, xx xxxxxxxx, že x xxxxxx xxxx, x xxx xx úrok x xxxxxxxx xxxx xxxx z posečkané xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dne 31.10.2022. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx k dani x xxxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx úroku x prodlení xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnosti xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Finanční xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xx daň silniční xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvoleno xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx postupem xxxxxxx xxxx xxxxx §174 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxx zálohovat), xxxxx xx vyžadovalo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx záloh, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx administrativní náklady xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxx zohledněna skutečnost, xx xx aktuálně xxxxxxxxxxxx novela xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx povinny xxxx xxx hradit, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx její poplatníky. Xxxxx by xxxxxx xxxx xxx aplikována xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jak předejít xxxx, xxx xxxxxxxxx xx zbytečné xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vracení. Xxxxxxx xxxxxx se proto xxxx proporcionální xxx x xxxxxxxx volby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace vyvolané xxxx popsanou mimořádnou xxxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. r.

ministr xxxxxxx