Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. j.: 85547/21/7700-40500-711175

Xxxxx č. XXX-X-53

xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx

Xx. X

Xxxx

1. Pokyn xxxxxxx xxxxxx principy, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx při stanovení xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx kázně v xxxxxx, x jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx §44a xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxx xxxxxxx do 19.2.2015,

- podle §44x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel, xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015 xx 31.12.2021,

- xxxxx §44x xxxx. 4 písm. x) rozpočtových xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1.1.2022, v xxxxxxx s principem (xxxxxxx) proporcionality (přiměřenosti).

2. Xxxxx reflektuje xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu (xxxx xxx „XXX“) x na xx xxxxxxxxxx judikaturu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx, kdy je xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx x vycházet x xxxxxxxx proporcionality xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx za xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při rozhodování xxxxxxxx shodných xxxx xxxxxxxxx případů x xxxxxxxxx správní xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44x xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 19.2.2015, dále xxxxx §44x odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 20.2.2015 xx 31.12.2021 a xxxxx §44a odst. 4 písm. c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1.1.2022, xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx došlo xxxxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přesunuty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx použití peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x Xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxx, xxx stanovení odvodu xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx podle §44a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel, xx znění účinném xx 19.2.2015, dále xxxxx §44x odst. 4 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 20.2.2015 xx 31.12.2021 x podle §44x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1.1 2022, xxxxx

- xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx x neoprávněném xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ke kterému xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušena xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx, či v xxxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx finančních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu, ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx provedením xxxx xxxxxxxx povinnost stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použity,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx §44 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých ze xxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

- xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 písm. x) , e) , x) , h) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxx o xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) x f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022,

- xxx x xxxxxxxx rozpočtové kázně xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx NSS x xxxxxxxxx xxxxx nutno x xxxxxx konkrétním xxxxxxx, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zvážit, zda xx dán důvod x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x plné výši xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závažnosti x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

2. X Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. X jiným „xxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx v Xxxxxxx uvedena nejsou, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx proporcionality, x to xxxxxxxxxx x „typům“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvodu xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Odvod za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x částce xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx z Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx zcela xxxxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxx případech.

5. X xxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně (xxxx xxx „xxxxxxxxxx případ“), x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx nutné xxxx odvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť, xxxxx jednotlivý případ xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx poté sečíst. Xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porušení rozpočtové xxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx výslovně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X Xxxxxxx xxxxxx pokynu xx xxxxxxx celkem xxxx různých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx pozici“ (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx:

- první způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxx) explicitně xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx pozice“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx pokynu stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 100 %, 50 %, 25 %, nebo 10 % xxx konkrétního „xxxx“ xxxxxxxx rozpočtové xxxxx); snížit sazbu xxxxxx xx xxxxx xx tehdy, xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx: 100 % x částky použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %,

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (odvod xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x možností xxxxxxx, x fixním' xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že „xxxxxxxxxx pozice“ je xx xxxxxx Přílohou xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx odvodu (xxx 25 %, nebo 10 % xxx xxxxxxxxxxx „typu“ porušení xxxxxxxxxx xxxxx); snížit xxxxx xxxxxx xx xxxxx až tehdy, xxxx-xx x xxxx xxxx důvody; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx snížení až xx 10 %, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx,

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx snížení, xxx fixního limitu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx odvodu (xxx 100 %, 25 %, 10 %, 5 % nebo 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „typu“ porušení xxxxxxxxxx xxxxx); příkladem xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxx je:

25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

- xxxxxx xxxxxx stanovení odvodu (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx) explicitně xxxxxxxxx, že „startovací xxxxxx“ xx xx xxxxxx Přílohou xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxx (xxx 1 %, 0,25 % xxxx 0,1 % xxx konkrétního „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně); xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx limity; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx: 0,25 % z xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše však 20 000 Xx xx xxxxx výše xxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- pátý xxxxxx xxxxxxxxx odvodu (xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „startovací xxxxxx“ xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx středu pohybující xx xxxxx odvodu xxx zvýšit, tak xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvodu xx:

25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx míry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; příkladem xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxx xx:

xxxxx x xxxxxxx výši x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx limitů, xxxxxxxxx xx indikátorů.

Čl. V

Zrušovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx se xxxx Xxxxx x. XXX - X - 38 pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x. x. 74816/18/7500-30091 xx xxx 6.12.2018.

2. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx odvodů x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx pracovním xxxx xx xxxx podpisu.

Ing. Xxxxxxx Richterová, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx


1) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů: „Xxxxxxx daně dbá xx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedůvodné xxxxxxx.“

2) Xxxxxxx „rozpočtová xxxxxxxx“ bez xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), v případech, xxx xxxxx uváděného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx znění xxxxxxx xx 19.2.2015, xxx ve xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015 xx 31.12.2021, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022.

3) Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel: „Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x fondů organizačních xxxxxx státu.“

4) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Porušením xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx došlo před xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx finanční aktiv, x xxxxx trvá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx.“

5) Jedná xx x xxxx případy:

- Xx. X „Veřejné xxxxxxx“.

- Xx. XX „Xxxxxxx xxxxx“.

- Xx. XXX „Termíny x xxxxxxxxxx“ bod 3 x 4.

- Čl. XX „Použití xxxxxxxxxx“.

6) Xxxxxxxxxx §44 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxx pravidel: „Porušením xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 6.“

7) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) rozpočtových xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3.“

8) xxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021: „Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §45 xxxx. 10 a §52 xxxx. 4.“, xxxx. xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) rozpočtových pravidel, xx xxxxx účinném xx 1.1.2022: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 11 x §52 xxxx. 4.“

9) Ustanovení §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx soustředěny xx xxxx cizích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §75 xxxxxx xxxxxx.“

10) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) rozpočtových xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx nevrácení xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx.“

11) Ustanovení §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx neuložení xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 3.“

12) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 odst. 2 organizační xxxxxxx xxxxx.“

13) xxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. 1. 2022: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je nepřevedení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx cizích prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §75.“

14) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx pravidel, xx znění xxxxxxx xx 1. 1. 2022: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx uhrazeny xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie; xx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx rozpočtu.“

15) Xxxxx xx x případy xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (návratné finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxx) nebo xx vztahu x xxxxxxxx použitým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

16) Jedná se x případy vícenásobného xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zadávacích řízení/veřejných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx/ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17) Xxxxxxxxxx vztah, xxxx v xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost, xxx xxxxx odvod xxxx stanoven.


Xxxxxxx

Xxxxxxx Pokynu x. XXX-X-53 pro xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx stanovuje xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx přesunutých rozpočtovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“).

1. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx nabídky/žádosti x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 85 % xx 100 % z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lhůta xxxx 5 xxx x xxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx veřejné zakázky xxxxxx zkrácení xxxxx xxxx 50 % xx xxxx než 85 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx: 25 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxx lhůty xxxx 30 % xx xxxx než 50 % z xxxxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 30 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odvod: 5 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ,xxxxx xxxxx představuje xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx odvod: 25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 %, minimálně xxxx 50 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek odvod: 10 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 80 %, minimálně xxxx 60 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx odvod: 5 % z xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx délka xxxxx xxxxxxxxxxx méně než 100 %, xxxxxxxxx xxxx 80 % xxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx: 0,1 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

3. xxxxx xxxxx xxxx podílejících xx xx průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvod: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx až xx 5 %

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže odvod: 100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx až xx 50 %

5. kartelové xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 100 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky s xxxxxxxx snížení xx xx 10 %

6. xxxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx zadávacího řízení x Xxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx snížení xx na 25 %

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení zadávacího xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX (pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx: 25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 35 %

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování předmětné xxxxxxx zakázky

10. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky s xxxxxxxx snížení až xx 25 %

11. xxxxxxxxxxx zadání xxxxxxxxx x jednacím řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 25 % - 50 % z xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

13. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx odvod: 10 % x xxxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx veřejné zakázky x xxxxxxxx snížení xx na 5 %

14. nevyžádání si xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx xxxxx: 25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

15. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx (vyjma navýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

16. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx + 100 % částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx

17. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadat xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče xxxxx: 25 % - 30 % x částky použité xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

18. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx: - x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloženo xxxxxxx xxxxxxx subdodavatelů, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

19. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro doručení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x účast xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx snížení až xx 5 %

20. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx snížení až xx 5 %

21. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xx hodnotících kritérií x průběhu xxxxxx

- xxxxxxxx změny nabídky xxxxxxx/xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx změna xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx: 50 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x možností snížení xx na 25 %

22. xxxxxxx výše xxxxxxxxx pochybení, xxxxx xxxx či xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(například:

- xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady xx hodnotící xxxxxxxx

- xxxxxxxxx kvalifikačních předpokladů xx hodnotících xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx hodnotících kritérií

- xxxxxxxxxxxx xx nepřesné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx uchazeče, xxxxx měl xxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx, který xxx být xxxxxxxx) xxxxx: 50 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx snížení xx xx 10 %

23. xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx (potenciálně) xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvod: 0,1 % - 1 % z xxxxxx použité na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 měsíců od xxxxxx xxxxxxxx, přičemž x ní xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx x registru xxxxx xxxxx: 25 % z xxxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x možností xxxxxxx xx na 10 %, nejvýše xxxx 1 000 000 Xx

2. xxxxxxxx v xxxxxxxx smluv nebyla xx 3 xxxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx vyplněna xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (například neuvedení xxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxx xxx bylo xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxx odvod: 10 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 1 %, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx

Xx. XXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx

- ukončení realizace xxxx) odvod: 0,25 % z poskytnuté xxxxxx xx každý xxxxxxxx kalendářní měsíc xxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx 20 000 Xx za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, lhůt xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx:

- xxxxxxx monitorovací xxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx vypořádání/zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx každý započatý xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 10 000 Xx za každý xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx protiprávního stavu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx výměru vráceny xxxxxxxxxxxxx nebo uhrazeny xx jiný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx odvod: 1 % z xxxxxx zadržených xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 100 000 Xx xx každý xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 písm. x), e), x), x) a i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a §44 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 1.1.2022 (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uhrazeny na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Národního xxxxx xxxxxx: 1 % x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx 100 000 Kč xx každý xxxx xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zadržení prostředků xxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x při nepřekročení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx období  (xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. 56 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006 xxxx xxx xx. 65 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1303/2013 u xxxxxx spolufinancovaných x xxxxx XX ) xxxxx: 1 % x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6. použití (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanoveném xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) při xxxxxxxxx účelovosti těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx EU) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxx před xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, parametrů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx souvztažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx modvod: 0,1 % - 1 % z xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. V

Vlastní zdroje

1. xxxxxxxxx povinnosti vkladu xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx vlastních zdrojů x požadované výši xx projekt/akci nebo xxxxxx použití nepovoleného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odvod: xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxxxxxx xxxxx

2. nevložení vlastních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvání xxxxxxxx/xxxx, xxxxx xxx stanovený xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx/xxxx xxxxxxx xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přednostního xxxxxxxxxxxxxx (vkladu) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx xxxxxxxxx) xxxxx: 1 % - 5 % x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx prostředků

1. xxxxxxxx povinnosti spočívající x poskytnutí zálohové xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxx-xx provedeno xxxx xxxxx zúčtování xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxx) xxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx/xxxx) xxxxxx: 0,1 % x xxxxxx použité xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxxxx však 2 % x této xxxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (neoprávněný výdej), xxxxx xx xxxx xxxxxx platebního xxxxxx xxxxx x navrácení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx (xxxxxxxxxx) účet (xxxxx však dojít x xxxxxxxx tohoto xxxxx provedeného xxxxxx xx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx vydané xxxxxx xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

3. xxxxxx xxxxxx x (xxxxxxxxxxxx) účtu xxxxxx DPH, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdajem, xxxxx dojde xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx (xxxxxxxxxx) účet odvod: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxx částky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 2 % x xxxx částky

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx projektu) x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdej x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % x neoprávněného výdeje

5. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx příjemce (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu/akce xxx výši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx musí xxx xxxxxxxx dofinancován x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx: 0,1 % x neoprávněně xxxxxxx xxxxxx dotace (= xxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxx ponížena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 2 % x této xxxxxx

6. xxxxx prostředků státního xxxxxxxx organizační složkou xxxxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukazatelem xxxx xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vysloví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % x neoprávněně xxxxxxx xxxxxx

7. neoprávněná xxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx prokázal xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projektu, xxxxx xxxxxxxxxxx uhrazenou XXX v xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazují, x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX x ani xxx xxx uplatnit xxxxxx xxxxx: 1 % - 5 % x neoprávněně xxxxxxxx xxxxxx XXX

8. xxxxxxx investičních xxxxxxxxxx xx xxxxxx neinvestičních xxxxxx a xxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

9. přesun xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx třetí osobě x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktury, xxxxx xxxxxxx či xxxx realizovala xxxx xxxxxx x na xxxxxxx zodpovědnost, přičemž x xxxxxxxx důsledku xxx účel xxxxxx xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxxxxxxx převedené xxxxxx

11. použití xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx použitá xx snížení kontokorentu xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx: 0,1 % - 1 % x neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

12. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby/operace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % z xxxxxx zaplacené mimo xxxxxxxxx xxxx

13. porušení xxxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx částky

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti vedení xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stanoveným xxxxxx) xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx částky

Čl. XXXX

Xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 1 % - 15 % x poskytnuté xxxxxx

2. xxxxxxxx povinnosti pojištění xxxx xxxxxxxx z dotace xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx odvod: 1 % - 15 % z xxxxxxxxxx xxxxxx

4. pozdní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem), xxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx částky

Čl. XX

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (publicita)

1. xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvod: 1,2 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 1 000 000 Xx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsané xxxxxxxxx odvod: 0,8 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 1 000 000 Xx

3. xxxxxxxxx xxxx XX (xxxx XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx) xxxxx: 0,6 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

4. xxxxxx xxxxxxx loga XX (xxxx XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx) xxxxx: 0,4 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

5. xxxxxxx nadbytečného loga XX (znak XX xxxxxx nerelevantních xxxxxx xx xxxxx) odvod: 0,1 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Kč

Čl. X

Následné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx x danému xxxxx po stanovenou xxxx odvod: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: x poměrné xxxx s ohledem xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. porušení zákazu xxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx odvod: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx byla xxxxxxxx plněna

4. pozdní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: 0,5 % - 5 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx xxx archivaci xxxxxxxxx xxxxx: 0,5 % - 5 % x xxxxxxxxxx xxxxxx