Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Generální finanční xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

Č. x.: 85547/21/7700-40500-711175

Xxxxx č. XXX-X-53

xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxx

1. Pokyn stanoví xxxxxx principy, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně v xxxxxx, x jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- podle §44a xxxx. 4 písm. x) zákona č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxx účinném xx 19.2.2015,

- xxxxx §44x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 20.2.2015 do 31.12.2021,

- podle §44x xxxx. 4 xxxx. x) rozpočtových pravidel, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022, x xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

2. Xxxxx xxxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „NSS“) x na ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx odvodu.

3. Xxxxx pokynu je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx shodných xxxx xxxxxxxxx případů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel, xx xxxxx účinném xx 19.2.2015, xxxx podle §44x xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 20.2.2015 xx 31.12.2021 x xxxxx §44x odst. 4 písm. c) xxxxxxxxxxxx pravidel, ve xxxxx xxxxxxx od 1.1.2022, xxxxx

- porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. a) rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx došlo xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx předmětné prostředky xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřením x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

- porušení xxxxxxxxxx kázně podle §44 xxxx. 1 xxxx. b) rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých ze xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo Národního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxx x porušení xxxxxxxxxx kázně xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) rozpočtových xxxxxxxx.

2. Pokyn xx xxxxxxxxx, nevyplývá-li x Xxxxxxx pokynu (xxxx xxx „Příloha“) xxxxx, xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44x xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 19.2.2015, xxxx xxxxx §44x odst. 4 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx pravidel, ve xxxxx xxxxxxx od 20.2.2015 xx 31.12.2021 x xxxxx §44x xxxx. 4 xxxx. x) rozpočtových pravidel, xx xxxxx účinném xx 1.1 2022, xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v neoprávněném xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx výdejem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušena xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx §44 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků poskytnutých xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx finančních xxxxx, xxxxxxxx fondu xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx došlo výdejem, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, či v xxxxxxxxxxx, jak byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx,

- jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) , x) , x) , h) x x) rozpočtových xxxxxxxx,

- xxx o xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. d) x f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- jde o xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x)&xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2022,

- xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx odvodu xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x každém konkrétním xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx tento xxxxx, zvážit, xxx xx xxx xxxxx x odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx x odvodu xxxxxxxxxxxxxx závažnosti a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X Příloze pokynu xxxx xxxxxxx nejčastěji xx vyskytující „typy“ xxxxxxxx rozpočtové kázně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. X jiným „xxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nutno xxxxxxxxxxx x souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx uvedeným.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx v Příloze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Odvod xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx x částce xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx z Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. X xxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „jednotlivý xxxxxx“), x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, je nutné xxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotlivý xxxxxx xxxxxx odůvodnit, a xxxxxx poté xxxxxx. Xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxx xx výši nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx stanovení xxxxxx

X Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použito xxxxxx xxxx různých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozdílnou „xxxxxxxxxx pozici“ (uvažovanou xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

- první způsob xxxxxxxxx odvodu (odvod xx výši konkrétní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx fixního xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx pozice“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx sazby odvodu (xxx 100 %, 50 %, 25 %, nebo 10 % xxx konkrétního „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, jsou-li x tomu xxxx xxxxxx; příkladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx: 100 % x xxxxxx použité xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx xxxxxxx až xx 5 %,

- xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx konkrétní xxxxx x možností xxxxxxx, x fixním' xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx stanovené konkrétní xxxxx xxxxxx (xxx 25 %, xxxx 10 % dle xxxxxxxxxxx „xxxx“ porušení xxxxxxxxxx xxxxx); snížit xxxxx odvodu xx xxxxx xx tehdy, xxxx-xx x xxxx xxxx důvody; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx absolutní xx xxxxxxxxx limity; příkladem xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxx xx:

25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky s xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 10 %, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Kč,

- xxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx (xxxxx xx xxxx konkrétní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx fixního xxxxxx) xxxxxxxxxx vyjadřuje, xx „xxxxxxxxxx pozice“ xx xx úrovni Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 100 %, 25 %, 10 %, 5 % nebo 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); příkladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

25 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- čtvrtý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sazby xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že „startovací xxxxxx“ je xx xxxxxx Přílohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (buď 1 %, 0,25 % xxxx 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „typu“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně); xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx limity; xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx odvodu xx: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 20 000 Xx xx xxxxx výše xxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx) implicitně xxxxxxxxx, že „startovací xxxxxx“ xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx středu xxxxxxxxxx xx xxxxx odvodu xxx zvýšit, tak xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poměrné xxxx) xxxxxxxxxx vyjadřuje, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vztah; příkladem xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx je:

odvod v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, parametrů xx xxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx x přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx pokynem xx xxxx Pokyn x. XXX - X - 38 xxx xxxxxxxxx odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. j. 74816/18/7500-30091 xx dne 6.12.2018.

2. Xxxxxx xxxxxx ve xxxx správy xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx


1) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxx daně xxx xx xx, aby xxx rozhodování skutkově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

2) Xxxxxxx „rozpočtová xxxxxxxx“ bez xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x případech, xxx znění uváděného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx v rozpočtových xxxxxxxxxx ve znění xxxxxxx xx 19.2.2015, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015 xx 31.12.2021, tak xx xxxxx účinném xx 1.1.2022.

3) Ustanovení §3 xxxx. c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu.“

4) Ustanovení §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státního fondu, Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv, x které trvá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na účet xxxxxxxx.“

5) Jedná xx x tyto xxxxxxx:

- Xx. X „Veřejné xxxxxxx“.

- Xx. II „Xxxxxxx smluv“.

- Xx. XXX „Termíny a xxxxxxxxxx“ bod 3 x 4.

- Xx. XX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“.

6) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Porušením xxxxxxxxxx kázně je xxxxxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 6.“

7) Ustanovení §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Porušením xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx §54 xxxx. 3.“

8) xxxxxxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 31.12.2021: „Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 10 x §52 odst. 4.“, xxxx. ustanovení §44 xxxx. 1 písm. x) rozpočtových pravidel, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §45 xxxx. 11 x §52 xxxx. 4.“

9) Ustanovení §44 xxxx. 1 písm. x) rozpočtových pravidel: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx cizích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx státního rozpočtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxxxx xxxxxx.“

10) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxx do státního xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.“

11) Ustanovení §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3.“

12) Ustanovení §44 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx je porušení xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx složkou xxxxx.“

13) xxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) rozpočtových pravidel, xx znění účinném xx 1. 1. 2022: „Porušením xxxxxxxxxx xxxxx xx nepřevedení xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxx rozpočtem xxxxxxxxx vydanou podle §75.“

14) Xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1. 1. 2022: „Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za příjemce xxxxxx uhrazeny ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie; xx den, kdy xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xxxxxxxx.“

15) Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxx x xxxxx poskytnuté xxxxxx (návratné finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

16) Xxxxx xx x xxxxxxx vícenásobného xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení/jedné xxxxxxx zakázky. V xxxxxxx pochybení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx/ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17) Převrácený vztah, xxxx x xxx xxxxx míře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx stanoven.


Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx x. XXX-X-53 xxx xxxxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx přesunutých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx použitá na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“).

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxxx x minimální xxxxxxxxx délce rozsah xxxxxxxx lhůty činí 85 % xx 100 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lhůta xxxx 5 xxx x xxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xx xxxx než 85 % x xxxxxxxxxx délky xxxxx xxxxx: 25 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činí 30 % až xxxx xxx 50 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx: 10 % z xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 30 % x požadované xxxxx xxxxx xxxxx: 5 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx doručení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxx nabídky ,xxxxx xxxxx představuje xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx odvod: 25 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx délka xxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 60 %, xxxxxxxxx xxxx 50 % xxxxx xxxxx pro xxxxxx nabídek xxxxx: 10 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxx xxx 80 %, xxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx: 5 % z xxxxxx použité na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lhůty xxxxxxxxxxx méně xxx 100 %, minimálně xxxx 80 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx: 0,1 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

3. xxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx nebo xx mohly mít xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx znemožnění xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx: 100 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx až na 50 %

5. xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxx: 100 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx snížení xx xx 10 %

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku XX xxxxx: 100 % x částky xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 25 %

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx EU (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx: 25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

8. xxxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 35 %

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

10. zadání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx až xx 25 %

11. xxxxxxxxxxx xxxxxx víceprací x xxxxxxxx řízení xxx uveřejnění týkající xx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxx hodnoty původní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx zákonný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

12. neoprávněné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvod: 25 % - 50 % x částky xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

13. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvod: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

14. nevyžádání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabídky od xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx xxxxx: 25 % - 50 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

15. xxxxxxxxxxx podstatná xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx veřejné zakázky) xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

16. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna smlouvy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v navýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 25 % - 30 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky + 100 % xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x kterou xxxx xxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx

17. hrubé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zakázku x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx vítězného uchazeče xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

18. neodůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxx (například: - x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není zřejmé, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx snížení xx xx 5 %

19. nezveřejnění xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx či prodloužení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x účast xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

20. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 10 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx až xx 5 %

21. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xx xxxxxxxxxxx kritérií x xxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx xxxxx nabídky xxxxxxx/xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx

- významná xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx: 50 % z částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 25 %

22. ostatní výše xxxxxxxxx pochybení, xxxxx xxxx xx mohla xxx vliv xx xxxxxxxx zadávacího řízení

(například:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hodnotící kritéria

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií

- xxxxxxxxxxxx xx nepřesné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx

- uzavření smlouvy x xxxxxxxxx, xxxxx xxx být xxxxxxxx) xxxxx: 50 % x xxxxxx použité xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx až xx 10 %

23. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxx) xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení odvod: 0,1 % - 1 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx uzavření, přičemž x xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedošlo k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení včetně xxxxxxxxxx všech příslušných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možností snížení xx xx 10 %, nejvýše však 1 000 000 Xx

2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx vůbec xxxx xxxx vyplněna xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxx xxx bylo xxxxxx x zároveň xxxx xxxxxxxx xx xxxx vydání platebního xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 10 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx snížení xx na 1 %, nejvýše však 100 000 Kč

Čl. XXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx

- ukončení xxxxxxxxx xxxx) xxxxx: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 20 000 Kč xx xxxxx výše uvedený xxxxx xxxxxx protiprávního xxxxx

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnění jiných (xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx (například:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx dokumentace x finančnímu vypořádání/zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 10 000 Xx xx každý xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel, xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xx okamžiku vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uhrazeny xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu xxxxx: 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx xx xxxxx xxxx uvedený xxxxx xxxxxx protiprávního stavu

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §44 xxxx. 1 xxxx. x), x), g), x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022 (xxxx též „zadržené xxxxxxxxxx“), xxxxxxx prostředky xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx porušených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx modvod: 1 % z částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 100 000 Kč xx každý xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředků xxx §44 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxx pravidel, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx období (uskutečněný xxxxx), při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx období pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; (xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xxx xx. 56 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 xxxx xxx čl. 65 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1303/2013 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxx XX ) xxxxx: 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx xx xxxxx výše uvedený xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6. xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx před xxxx xx xxxxxxxxxx období (xxxxxxxxxxx xxxxx) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx EU) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % x částky xxxxxxx xxxx xxxx xx stanoveném xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: x xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx indikátorů

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx modvod: 0,1 % - 1 % x poskytnuté xxxxxx

Xx. V

Vlastní zdroje

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx projekt/akci xxxx xxxxxx použití nepovoleného xxxxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx projektu/akce, xxxxx byl stanovený xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx/xxxx xxxxxxx xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitých xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx zdrojů (stanovený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx xxxxxxxxx) odvod: 1 % - 5 % x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx řádné zúčtování xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxx) nebo xx xxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxx projekt/akce) xxxxxx: 0,1 % x xxxxxx použité xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx výdej), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx (xxxxxxxxxx) účet (xxxxx xxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx provedeného xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podané příjemcem) xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx vydané xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx protiprávního stavu, xxxxxxx xxxx 2 % x této xxxxxx

3. xxxxxx faktur x (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx DPH, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přesunu xxxxxx xxxxxxxxxx zpět na (xxxxxxxxxx) xxxx odvod: 0,1 % x xxxxxxxxxxx vydané částky xx xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výdeje (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x jeho zahrnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx prokázal xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdej x xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazují xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5. xxxxxx zůstatku xx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx dotační i xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx xxx xxxx dosud xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx - xxxxxxx vlastního xxxx (xxxxxx xxxx xxx následně dofinancován x vlastních zdrojů) xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (= xxxx, x xxxxxx xxxx dotace ponížena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % x této částky

6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx kapitoly vysloví x xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx odvod: 0,1 % - 1 % z neoprávněně xxxxxxx xxxxxx

7. xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projektu, xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx XXX v xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazují, x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nadměrný xxxxxxx XXX x xxx xxx již xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 1 % - 5 % z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx úhradu neinvestičních xxxxxx x xxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % x neoprávněně xxxxxxx xxxxxx

9. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projektu xx akce s xxxxxxxx přesunu xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky

10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx organizační xxxx xxxxxx struktury, xxxxx xxxxxxx xx xxxx realizovala xxxx xxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxxx důsledku xxx xxxx splněn xxxxx: 1 % - 5 % x neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx

11. použití xxxxxxxxxx xxxxxx na snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx příslušná část xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

12. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby/operace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx zaplacené xxxx xxxxxxxxx xxxx

13. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvod: 0,1 % - 1 % z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxx

Xx. VII

Účty a xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx xxxxx: 0,1 % - 1 % z xxxxxxxxxx xxxxxx

2. nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxx evidence xx xxxxxxxx povinnosti vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx stanoveným účelem) xxxxx: 0,1 % - 1 % x poskytnuté částky

Čl. XXXX

Xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx částky

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxx z dotace xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvod: 1 % - 15 % z xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva (dle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účelu xxxxx: 1 % - 15 % x poskytnuté xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřijetí xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx: 1,2 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsané xxxxxxxxx xxxxx: 0,8 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

3. xxxxxxxxx xxxx XX (znak XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx) xxxxx: 0,6 % - 3 % x xxxxxxxxxx částky, xxxxxxx však 1 000 000 Xx

4. xxxxxx xxxxxxx loga XX (znak XX xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx) xxxxx: 0,4 % - 3 % x poskytnuté částky, xxxxxxx však 1 000 000 Xx

5. xxxxxxx nadbytečného xxxx XX (znak EU xxxxxx nerelevantních odkazů xx textů) xxxxx: 0,1 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx po stanovenou xxxx xxxxx: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pořízené xxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxx: v xxxxxxx xxxx x ohledem xx dobu, xx xxxxxx xxxx podmínka xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plněna

4. xxxxxx xxxxxxxxx nebo nezajištění xxxxxx xxxxxxxx odvod: 0,5 % - 5 % x xxxxxxxxxx částky

5. nedodržení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: 0,5 % - 5 % z xxxxxxxxxx xxxxxx