Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

46

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Ing. Ondřej Xxxxxx, Ph.D.

Č. j. XX-35211/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 zákona x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx“), x xxxxxx xx 25. xxxxxx 2021 do 30. xxxx 2021:

1. xxxxxxx xxxxx dodané xx xxxxxxx předložené xxxxxxxx karty Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Správy xxxxxxxx hmotných rezerv x souladu s xxxxx X. xxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 576 xx xxx 25. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxxx státních hmotných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxx“);

2. pohonné xxxxx xxxxxx Správou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx. x).

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx x nabývá xxxxxxxxx xxxx oznámení.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx větrné smrště xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx která xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xxxx nebezpečí, x xx účelem xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohonné xxxxx x souladu x xxxxx X. xxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx vlády se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx České xxxxxxxxx xxx 25. června 2021 xxxxxxxxx, že Xxxxxx státních hmotných xxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxx rezervy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytné xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx humanitární xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx hmot prostřednictvím xxxxxxxx karty Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx, nejdéle však xx 30. xxxx 2021. Xxxx rozhodnutí x prominutí daně xx vztahuje pouze x xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx plátcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx státních hmotných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) pohonných xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

V xxxxx xxxxxx krizového xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx čerpat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohonné hmoty (xxxxxx spotřební daně) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv), a xxxxxxxx nastalo v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx hmot (xxx xxxxxxxxx daně) xx strany Správy xxxxxxxx hmotných rezerv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnery nastala xxxxxxxxxx xxxxxx transakce, xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx dodání xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxx souvislosti x realizací usnesení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxx xx 25. června 2021 do 30. xxxx 2021. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxx xxx na výstupu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně financí xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Alena Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministryně xxxxxxx