Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

42

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x důvodu mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. XX-29943/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx x přijaté xxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxxxxxx dodání zboží, xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx z přidané xxxxxxx při xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §25 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, nebo vznikla xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx z přidané xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo x xxxxxx ode xxx 1.11.2021 xx 31.12.2021, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx III xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, xxxx xxxx stejnou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (vždy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx jedná xxxxxxxx o

a. xxxxxx xxxxxxxx prostředek kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxx I xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/XXX xxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745;

3. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx bodu 1 a 2.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxxx filtrační účinností. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obličejovým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „daň“) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxxx prominutí daně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění dle xxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x přidané hodnoty x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. x. XX-24795/2021/3901-2, zveřejněného xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 31/2021 xxx 24.8.2021.

X xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vztahuje, xxxx xxxxxxxxx polomasky xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), jsou xxxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a distribuci. Xxxx xxxxx mohou, xxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx však xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx polomasky xx respirátory, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX2 x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx, xxxxx ovšem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx filtrační xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (vždy xxx výdechového ventilu), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxx jeho xxxxx (xxxxxx pacientů). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx jednat x výrobek, xxxxx xx současně osobním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745. X v tomto xxxxxxx platí podmínka, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx xxxxx skupiny, na xxxxxx xx rozhodnutí x prominutí xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x druhé xxxxxxx.

Xxxxxxxxx daně xx xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx ani na xxxxxxxxxx masky pro xxxxxxxxx, tzv. „komunitní xxxxxx“, které xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roušek xxxx xxxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx je xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxx §25 xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx i na xxxxx xxxxx xxx §23 xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx. Xxxxx před xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20a odst. 1 x §21 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 2 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxx x xxx x přijaté xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x principy xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ze základu xxxx xxx §36, §36a, §37a, §38 xxxx §40 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvede xxx xx xxxxxxx, xxx xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 4 xxxx. f) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx nemůže xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Plátce xx xxxxxxxx přiznanou xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxx, xxx je xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx