Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

40

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j.: MF-24795/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně x přidané xxxxxxx x důvodu mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x přidané xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx a xxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve spojení x §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx“), vznikla x xxxxxx přijetí xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx podle §20x xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §25 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x přidané xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx 1.9.2021 xx 31.10.2021, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx parametry třídy xxxxxxx xxxxxxxxx FFP2, xxxx xxxx stejnou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (vždy xxx xxxxxxxxxxx ventilu), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jak x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx okolí, xxxx xxxxxxx xx trh x souladu s xxxxxxxx předpisy x xxxxx xx jedná xxxxxxxx x

x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxx X xxxxx směrnice Xxxx 93/42/XXX xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/745;

3. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx polomaskám x xxxxxxxxxxxx dle xxxx 1 x 2.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nabývá xxxxxxxxx xxxx oznámení.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx přetrvává v xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx x xxxxx filtrační xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx financí xx xxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty (xxxx xxxx „daň“) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x při jeho xxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x. XX-20395/2021/3901-2, zveřejněného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 25/2021 xxx 28.6.2021.

V xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx masek xxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx při Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx skupinou xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně vztahuje, xxxx filtrační polomasky xx respirátory, které xxxx xxx výrobcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx nemusí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx polomasky xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx ochrany XXX2 x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx stejnou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jak k xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx respirátorů xx xxxx jednat x xxxxxxx, který xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/425 x zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy X xxxxx xxxxxxxxx směrnice 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745. X v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx rozhodnutí x prominutí xxxx xxxxxxxx, xx zahrnují xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxxx x obličejovým xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx a xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx mimo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx masky x xxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx xxxxxx“, které xxxxxxxx xxxxx xxxxx podomácku xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vyrobených x xxxxxx či xxxxxx textilií xxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxx.

Xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx §25 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx i na xxxxx xxxxx xxx §23 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxx §20x xxxx. 1 x §21 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20x xxxx. 2 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxx x přijaté xxxxxx xxxx úplaty.

V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxx §36, §36x, §37x, §38 xxxx §40 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty. Pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvede daň xx xxxxxxx, xxx xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x dani x přidané hodnoty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx si nemůže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §43 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

JUDr. Alena Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x ministryně xxxxxxx