Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

38

Sdělení xx Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republikou x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx x z xxxxxxx

(xxxxxxx „Xxxxxxx“) v xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx snižování xxxxxxxx xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Martin Boreš

Telefon: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-135

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xx základě výhrad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k Úmluvě xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx xxxxxxxxx Smlouvy xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx republika, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojí xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx a x majetku, x xx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úniky xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xxxxx xx nazývají „xxxxxx-xxxxxxxx“ x která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů xxxxxxx xxxxxxxxxx),

xx dohodly takto:“.

2) Xxx účely Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„x) Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Smlouvy xxxx xxxxxx z xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, tato xxxxxx, xxx ohledu xx jiná xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx.

x) Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxx odepřena xxxxx xxxxxxxxxx písmene x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxx výhodu, xxxx xxxxxxx považovat xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x této výhodě xxxx k jiným xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxx majetku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolností xxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx takové transakce xxxx opatření. Příslušný xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x příslušným xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxx, xxx tuto žádost xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Výše uvedené xxxxx Xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádějí xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx o xxxx vybírané srážkou x xxxxxx x xxxxxx vyplácených nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2022 xxxx později; x

2) pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 nebo xxxxxxx.

Ing. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v oboru xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 22/1995 Xx.

2) Xxxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx opatření x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášena xxx x. 32/2020 Xx.x.x.