Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

34

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 20402/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxx §136 odst. 2 písm. b) xxxxxxxx řádu, které xxxx xxxxx nebo xxxxx pobytu na xxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, xxx něž xxx s ohledem xx xxxxxxxxxx událost - xxxxxx tornáda, xxxxxxxxx Jihomoravského kraje xx xxxxxxx 25.6.2021 xxxxxxxx stav nebezpečí, xxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správních obvodů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx za opožděné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, za xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxx nejpozději xxx 31.8.2021.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 podle §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo místo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, xxx něž xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx událost - xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx 25. 6. 2021 xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx převážnou xxxx xxx činnosti xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx řádu xx xxxx x příjmů xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxxxxxxx xxx 31.8.2021.

XXX.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx osobám, kteří xxxx xxxxx nebo xxxxx pobytu xx xxxxx správních xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Břeclav x Xxxxxxx, pro něž xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx - výskyt tornáda, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxx 25. 6. 2021 vyhlášen xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx své činnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodů a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci daně,

promíjím

pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx květen 2021, xxxxxx 2021 x XX. xxxxxxxxx 2021 x xxxxxx podle §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §141 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 31.7.2021, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxx 25.8.2021.

XX.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Břeclav x Xxxxxxx, xxx xxx xxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx - výskyt xxxxxxx, xxxxxxxxx Jihomoravského xxxxx od xxxxxxx 25.6.2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx převážnou část xxx činnosti na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

promíjím

úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx vzniklý xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2021, xxxxxx 2021 x II. xxxxxxxxx 2021 a xxxx x xxxxxxxx podle §252 daňového řádu x xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx do 31.7.2021, xx podmínky, že x xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, x xxx xx xxxx úroky váží, xxxxx xxxxxxxxxx xxx 25.8.2021.

X.

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx, pro xxx xxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxx 25. 6. 2021 vyhlášen xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečnost oznámí xxxxxxxxxxx správci xxxx,

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §101h xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“) x xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 2 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx období xx 25.6.2021 xx 31.7.2021, x za xxxxxxxx, xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 25.8.2021.

VI.

Plátcům daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxx které xx xxx 24.6.2021 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx půlnoci 25.6.2021 xxxxxxxx stav nebezpečí, x xxxxx osobám x xxxxxxx xxxxxxx x plátcům xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolním xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx

xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx plátce povinnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2021, xxxxxx 2021 x XX. xxxxxxxxx 2021, xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx podmínky, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xxx 25.8.2021.

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx pobytu xx území správních xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Břeclav x Xxxxxxx, pro xxx byl s xxxxxxx xx mimořádnou xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx od půlnoci 25. 6. 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx část své xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tuto skutečnost xxxxxx příslušnému správci xxxx,

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxx xxxxxxxx na zdaňovací xxxxxx roku 2021 xxxxx §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 15.7.2021.

XXXX.

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností Břeclav x Xxxxxxx, xxx xxx byl x xxxxxxx xx mimořádnou xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Jihomoravského xxxxx od xxxxxxx 25. 6. 2021 xxxxxxxx xxxx nebezpečí, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx řádu, xxxxxx vznikla podle §38v zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxx x příjmů“) povinnost xxxxxxx xxxxxx osvobozený xx xxxx x xxxxxx fyzických osob xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38w xxxxxx x daních x xxxxxx vzniklou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dle §38v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.8.2021.

XX.

Xxxxxxxxxxx daně x příjmů, kteří xxxx sídlo xxxx xxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Břeclav x Xxxxxxx, pro něž xxx s ohledem xx mimořádnou xxxxxxx - výskyt xxxxxxx, xxxxxxxxx Jihomoravského xxxxx xx půlnoci 25.6.2021 xxxxxxxx stav nebezpečí, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správních xxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx

xxx z xxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxx povinnost vznikla x xxxxxx příjmů x podobě xxxxxx x úvěru xx Xxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obydlí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxx 24.6.2021.

Toto rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x nabývá účinnosti xxxx oznámení.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx x mimořádnou xxxxxxxx -xxxxxxxx xx Břeclavsku x Xxxxxxxxxx xxx 24.6.2021 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx a xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx ve xxxxxx §13 xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx, xxx něž byl xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této souvislosti xx xxxxxxx 25. 6. 2021 vyhlášen xxxx nebezpečí, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx část své xxxxxxxx vykonávají xx xxxxx těchto správních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x prominutí příslušenství xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podáním daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx období xxxx 2020 x x xxxxxx xxxxxxx této xxxx x poplatníků, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x prodloužené xxxxx xxx §136 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx řádu, xx. xx 1.7.2021, dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31.8.2021. Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové přiznání x xxxxxxx daň xxxxxxxxxx do 31.8.2021 xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pozdním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx květen 2021, xxxxxx 2021 x XX. xxxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 daňového xxxx povinen xxxxx xx 31.7.2021. Rovněž xxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, dojde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx 25.8.2021. Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxx nejpozději xx 25.8.2021 bez xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolním xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, pokud xxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx období xx 25.6.2021 xx 31.7.2021, x xx xxxxxxxx, xx ke splnění xxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xxx 25.8.2021. Pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kontrolním xxxxxxxx, xxxxx měl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx 2021, xxxxxx 2021 x II. xxxxxxxxx 2021, xxxxx §101h odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx podmínky, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 25.8. 021, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx 24.6.2021 kontrolní xxxxxxx zpracovává xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx správních xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Břeclav a Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

Dále xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektům xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx silniční xx xxxxxxxxx období roku 2021 xxxxxxx dne 15.7.2021. Xxxxxxxxxx zálohy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx samotné xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím dojde x prominutí pokuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38w xxxxxx x daních x příjmů xx xxxxxxxx, xx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.8.2021. Xxxxx §38v zákona x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navázána xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx příjem xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů.

Konečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxxxx, xxx daňová povinnost xxxxxxx z důvodu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x úvěru xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx investic xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx dotace x xxxx musejí xxx poskytnuty x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxx dne 24.6.2021 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx x Hodonín.

Poučení:

Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Alena Schillerová, Xx.X., x. r.

místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx