Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

33

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 20395/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí rozhodla xxxxx §260 odst. 1 písm. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodání xxxxx, xxx x přidané xxxxxxx xxx pořízení xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxx x přidané xxxxxxx při xxxxxx xxxxx, které se xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud vznikla xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněním xxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §25 zákona x xxxx z přidané xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx dne 1.7.2021 xx 31.8.2021, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. filtrační xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 a které xxxxxxx xxxxxxxxx třídy xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, xxxx xxxx stejnou xx xxxxx filtrační xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx jak k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o

a. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/745;

3. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 x 2.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobenou xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx přetrvává x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostupnějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx maskám xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx k hromadnému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxxx „daň“) při xxxxxx stanoveného xxxxx, xxxxxxxx stanoveného xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x při jeho xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxx x přidané hodnoty x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. x. XX-17171/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 23/2021 xxx 1.6.2021.

V xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx obličejových masek xxxxxxx x materiálu Xxxx xxx koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x produktů při Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx obličejových xxxxx, na které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxx filtrační polomasky xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být výrobcem xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, které xxxxxxx požadavky na xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx výdechovým ventilem. Xxxx xx xxxx xxxxxx pouze o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx třídu xxxxxxx XXX2 x xxxxx, xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, na kterou xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx výdechového xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx uživatele (xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx bude xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorie XXX podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/425 x zdravotnickým prostředkem xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/745. X x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx skupiny, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx daně se xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx masky x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, tzv. „xxxxxxxxx xxxxxx“, které zahrnují xxxxx formy podomácku xxxxxxx roušek nebo xxxxxxxxxx roušek vyrobených x xxxxxx či xxxxxx textilií xxxx xxxxxxxxx jako je xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dle §25 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx x na xxxxx zboží xxx §23 xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxxxx vyjmenovaného xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20a xxxx. 1 a §21 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx úplata, x xxx xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx dle §20a xxxx. 2 zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx x xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx úplaty.

V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a, §37a, §38 xxxx §40 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 4 písm. x) xxxxxx o dani x přidané hodnoty, xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxx na výstupu xxxxxxx postupem xxxxx §43 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx.

X ohledem xx xxxx uvedené ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Alena Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx