Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

33

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. 20395/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxxx, xxx x přidané xxxxxxx x přijaté xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodání xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud vznikla xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty“), xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx před uskutečněním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a odst. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §25 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx §23 zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x přidané xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx promíjí, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx 1.7.2021 xx 31.8.2021, x xx x xxxxxxxxxxxxx zboží:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx třídy xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, xxxx mají stejnou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jak x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x

x. osobní xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 x

x. zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/XXX nebo xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/745;

3. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx polomaskám x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 x 2.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobenou xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx s xxxxx filtrační xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx financí se xxxxx rozhodla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) daňového xxxx a xx xxxxxx zmírnění dopadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx maskám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty (xxxx xxxx „xxx“) xxx xxxxxx stanoveného zboží, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx jeho xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prominutí xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x důvodu mimořádné xxxxxxxx x. x. XX-17171/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 23/2021 dne 1.6.2021.

X xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx obličejových masek xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x produktů xxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx skupinou obličejových xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vztahuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), jsou xxxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxx předpisy, patří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx III xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx návrh, xxxxxx, xxxxx x distribuci. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx pouze x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx respirátory, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX2 a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle jiných xxxxx, xxxxx ovšem xxxx stejnou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx výdechového xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jak x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx jeho xxxxx (xxxxxx pacientů). X xxxxxxx xxxxxx respirátorů xx xxxx jednat x xxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxx dosavadní xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/745. X x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx musely xxx xxxxxxx xx trh x souladu x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx se rozhodnutí x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx daně xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xx xxxxxxxxxx masky pro xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podomácku xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx roušek vyrobených x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx dle §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dle §25 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx i na xxxxx xxxxx dle §23 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx vyjmenovaného xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 1 a §21 xxxxxx o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijata xxxxxx, x níž má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pak xx promíjí i xxx x xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx na výstupu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a, §37a, §38 xxxx §40 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx výstupu, jež xx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx, je povinen xxxx daň xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Plátce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla tak, xxx je xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx financí