Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

33

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. j. 20395/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx dodání zboží, xxx x přidané xxxxxxx x přijaté xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x přidané xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu a xxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx přiznat daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 zákona x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxx x xxxxxx přijetí xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx při xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §25 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx přiznat nebo xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxx x přidané xxxxxxx se za xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo v xxxxxx xxx dne 1.7.2021 xx 31.8.2021, x xx u xxxxxxxxxxxxx zboží:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx parametry xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx FFP2, xxxx mají xxxxxxx xx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx uživatele, tak xxxx okolí, xxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxx se jedná xxxxxxxx x

x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/XXX nebo podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/745;

3. filtry x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dle xxxx 1 a 2.

Xxxx xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se stávající xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx filtrační xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostupnějšího xxxxxxxx x obličejovým maskám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx“) xxx xxxxxx stanoveného xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. j. XX-17171/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 23/2021 xxx 1.6.2021.

X xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx masek xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx skupinou xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx filtrační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx kategorie III xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx návrh, výrobu, xxxxx x distribuci. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se však xxxxxx pouze x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx respirátory, xxxxx xxxxxxx třídu ochrany XXX2 x xxxxx, xxxxxxxx x třídu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx filtrační xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx respirátory (xxxx xxx xxxxxxxxxxx ventilu), xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/745. X x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx musely být xxxxxxx xx trh x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x prominutí daně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxx x druhé xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx mimo xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, tzv. „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx zahrnují xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roušek nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vyrobených x xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jako xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx dle §25 zákona o xxxx x přidané xxxxxxx x xx xxxxx zboží dle §23 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjmenovaného zboží, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 1 x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x níž má xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx dle §20a xxxx. 2 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, pak xx promíjí i xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a, §37a, §38 xxxx §40 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx výstupu, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx daň xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o dani x přidané hodnoty, xxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxx xx nemůže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx uvedeno xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx