Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

33

ROZHODNUTÍ

o prominutí xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. 20395/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád“),

takto:

Plátcům xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxx z přidané xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx dále vyjmenovaného xxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §25 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vznikla xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx daň z xxxxxxx hodnoty xxxxx §23 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx se za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx 1.7.2021 do 31.8.2021, x to u xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. filtrační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx III xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 a xxxxx xxxxxxx parametry xxxxx xxxxxxx minimálně FFP2, xxxx mají xxxxxxx xx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. respirátory (vždy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx jak k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx na trh x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o

a. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxx I xxxxx směrnice Xxxx 93/42/XXX xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/745;

3. filtry x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 a 2.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobenou xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx přetrvává v xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx financí se xxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx x za xxxxxx zmírnění dopadů xxxx mimořádné události x podobě zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx maskám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (dále xxxx „xxx“) při xxxxxx stanoveného xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. j. XX-17171/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx zpravodaji x. 23/2021 xxx 1.6.2021.

V xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z materiálu Xxxx pro koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x produktů při Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx obličejových xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx respirátory, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx návrh, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx mohou, xxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ventilem. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX2 a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, xxxxx ovšem xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (vždy xxx výdechového ventilu), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxx uživatele (nositele), xxx jeho xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx těchto respirátorů xx bude xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/425 x zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxx směrnice 93/42/XXX, xxxxxxxx již xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745. X v tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx musely xxx xxxxxxx xx xxx x souladu s xxxxxxxxxxx právními předpisy.

Do xxxxx skupiny, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxx x druhé xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx mimo xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx masky x xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx. „komunitní xxxxxx“, xxxxx zahrnují xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx.

Xxxxxxxxx daně se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx §25 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx zboží xxx §23 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat daň xxx §20a odst. 1 x §21 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 2 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxx x xxx z přijaté xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx promíjí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základu xxxx xxx §36, §36a, §37a, §38 xxxx §40 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx na daňovém xxxxxxx uvede xxx xx výstupu, jež xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxx přiznat xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxx si xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 zákona o xxxx x přidané xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx rozhodnutí nelze xxxxxxxx opravné prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx