Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x důvodu mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. 17171/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx řád“),

takto:

Plátcům daně x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x přidané xxxxxxx xx dodání xxxxx, xxx z přidané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před uskutečněním xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxxxx §20a odst. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx daň xxxxx §25 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat nebo xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x přidané xxxxxxx xx za xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxx xx zdanitelné xxxxxx uskutečnilo v xxxxxx ode xxx 4.6.2021 xx 30.6.2021, x xx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. filtrační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx ochranné prostředky xxxxxxxxx III podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx parametry xxxxx xxxxxxx minimálně XXX2, xxxx xxxx stejnou xx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx okolí, jsou xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy a xxxxx xx jedná xxxxxxxx x

x. xxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy I xxxxx směrnice Xxxx 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745;

3. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx polomaskám x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 x 2. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji a xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx x vyšší filtrační xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této mimořádné xxxxxxxx v podobě xxxxxxxxx cenově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přistoupila xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx také „xxx“) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx xxxx dovozu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx č. x. 7413/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 16/2021 xxx 9.3.2021, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. x. 11288/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 18/2021 dne 13.4.2021.

X xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx masek xxxxxxx x materiálu Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx obličejových xxxxx, xx xxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx filtrační polomasky xx respirátory, které xxxx být xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx na xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx III xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, výrobu, xxxxx x distribuci. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx filtrační polomasky xx respirátory, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX2 x xxxxx, xxxxxxxx x třídu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxx stejnou nebo xxxxx xxxxxxxxx účinnost.

Druhou xxxxxxxx, na xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx respirátory (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx jsou výrobcem xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx jeho xxxxx (xxxxxx pacientů). V xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem kategorie XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy I xxxxx xxxxxxxxx směrnice 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/745. X x tomto xxxxxxx platí podmínka, xx musely xxx xxxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x druhé xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx zahrnují xxxxx xxxxx podomácku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx textilií nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Prominutí daně xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx §25 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx §23 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx dodání vyjmenovaného xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20a xxxx. 1 a §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a odst. 2 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xxx se xxxxxxx x xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X souladu x xxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a, §37a, §38 xxxx §40 xxxxxx o dani x přidané xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvede xxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx daň xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí