Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 17171/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty

promíjím

daň x přidané xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodání zboží, xxx z xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx při dovozu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx dále vyjmenovaného xxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a odst. 1 xx xxxxxxx x §21 zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxx x důvodu přijetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx daň podle §25 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx jeho dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty xxxxx §23 xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx.

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ode dne 4.6.2021 do 30.6.2021, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou uvedeny xx xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx III podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/425 a které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx minimálně XXX2, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx uživatele, xxx xxxx okolí, jsou xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x

x. osobní xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745;

3. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dle xxxx 1 x 2. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx šířením xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx užívat ochranné xxxxxxxxxx dýchacích cest x vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministryně financí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx zmírnění xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cenově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu k xxxxxxxxxx prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx“) xxx dodání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelných plnění xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x. 7413/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 16/2021 xxx 9.3.2021, x dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x důvodu mimořádné xxxxxxxx x. x. 11288/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 18/2021 xxx 13.4.2021.

V xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx skupinou xxxxxxxxxxxx xxxxx, na které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx filtrační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx masky mohou, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx xxxxx o xx xxxxxxxxx polomasky xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx třídu xxxxxxx XXX2 x vyšší, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle jiných xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx výdechového ventilu), xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx xxx x xxxxxxx uživatele (xxxxxxxx), xxx jeho xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). V xxxxxxx těchto respirátorů xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xx současně osobním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy I xxxxx dosavadní směrnice 93/42/XXX, xxxxxxxx již xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/745. X x tomto xxxxxxx xxxxx podmínka, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x prominutí xxxx xxxxxxxx, xx zahrnují xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx. „komunitní xxxxxx“, které zahrnují xxxxx xxxxx podomácku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dle §20a x §21 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx §25 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx zboží xxx §23 zákona x xxxx z xxxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 1 a §21 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijata xxxxxx, z níž xx plátce xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxx §20a xxxx. 2 xxxxxx o dani x přidané xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dle §36, §36a, §37a, §38 nebo §40 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokladu xxxxx xxx xx výstupu, xxx xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, jak je xxxxxxx ve výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Ph.D., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx