Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

27

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxx x příjmů z xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX-XxX-2)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 10575/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 písm. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxx“), xxxxx:

X. Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx podmínky, xx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, x uplynula-li xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, do 1. xxxxxxxx 2021,

promíjím

daň x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započaté xx 1. xxxxx 2019 do 30. xxxxx 2021 xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti vzniklé x důvodu porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx“), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dodatečně splněna. Xxxxxxxxxx splněním se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021, ve kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx §34g xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxx aby byla xxxx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, že xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xx 1. července 2021,

xxxxxxxx

xxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 x 2021 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, pokud xxxx xxxx podmínka xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovacích xxxxxx xxxx 2020 a 2021, xx xxxxxx xxxx splněna xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx splněna x xxxxxxxx xxxxx xxx zdaňovacích období.

Toto xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx s epidemiologickou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxx roku 2020 a xxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2021 x zákazu xxxxxxxxx výuky na xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetků na xxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxx xxxxxxxxx zavinění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x danému xxxxx xx xxxxxx §34g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodla xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přistoupila xx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx a za xxxxxxxxx xxxxxx let 2020 a 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx, která xxxx xxxx xx xxxx být vzhledem x nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §34g odst. 1 xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 16 zákona x xxxxxx x xxxxxx, x xx xx podmínky, xx xxxx provozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xx použije x xxxxxxx, xx poplatník xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, xx má xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx podat do xxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxx xxx prominuta. X xxxxxxx, že xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx 2021.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxx podle §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 16 zákona o xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxx využívající xxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxx daně vůbec xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přiznání x xxx tedy bude xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx (x xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx) xxxxx nedošlo. Xxxxx xx poplatník xx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxx podal, xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx na xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx části xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, započatém xxxx 1. xxxxxx 2019 x na který xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpočet xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 1. dubna 2019 x xx xxxxx poplatník x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34g zákona x xxxxxx z příjmů, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 do 30. xxxxx 2021, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pořízeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxxx je podle §34g xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 a xxxxxxx xxxxx písm. b) xxxx 3, xxxx. x) xxxx 3 x xxxx. d) xxxx 3 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx majetek xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx používán xxx xxxxxxx vzdělávání ve 3 zdaňovacích xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 16 xxxxxx o daních x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx uplatnil xxxx xxxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxx majetku. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odborné xxxxxxxxxx xx xx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 1. dubna 2019 xx 30. dubna 2021 xxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xxxxxxx xx x xxxxxx zdaňovacích obdobích xxx poplatníků xx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx zvýšení xxxxx §23 odst. 3 xxxx. a) xxxx 16 zákona o xxxxxx x příjmů. Xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx použit x xxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx x souhrnu splněna xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx dodatečně splněna, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 30. dubna 2021, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 30. dubna 2021 xxxxx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx splněna xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx (a xxxxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx sice xxxxxxx x xxxxxx x nich, ale xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (x případně xx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx x xxxxxx, kolik zbývá xx tří. Xxxxxx xxxxx, povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxx zdaňovacích xxxxxx, x xxxxxx x xxxx započatých xx 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021 xxxxxx splněna.

Obdobně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxx 2020 x 2021.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx novela xxxxxx x daních x xxxxxx, která xxx xxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x výší xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx případy, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxx, xxx poplatník xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xx majetek xxx účely odborného xxxxxxxxxx pořídil xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx si xxxxxxx xx tento majetek xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí nelze xxxxxxxx opravné prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Alena Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx