Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

27

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx daně x xxxxxx z xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx šířením xxxxxxxxxx (XXXX-XxX-2)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 10575/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“), xxxxx:

X. Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání, x xxxxxxxx-xx tato xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xx 1. xxxxxxxx 2021,

promíjím

daň x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započaté xx 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použití xxxxxxx pro odborné xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx“), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splněna. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xx xxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx §34g odst. 1 zákona o xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x celkovém xxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

II. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, x uplynula-li xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xx 1. července 2021,

promíjím

daň x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 a 2021 xxxxxxxxxxxx daňové povinnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34g xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x příjmů, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovacích období xxxx 2020 x 2021, ve kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxx. 1 zákona o xxxxxx x příjmů, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx splněna x xxxxxxxx počtu xxx xxxxxxxxxxx období.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobenou xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxx xxxx 2020 x xxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2021 x zákazu xxxxxxxxx výuky xx xxxxxxx xxxxx úrovní, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxxxxxxxxxx. Daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx využití x xxxxxx účelu xx xxxxxx §34g xxxxxx x daních x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx přistoupila xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započatá xx 1. xxxxx 2019 do 30. xxxxx 2021 v xxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických xxxx a xx xxxxxxxxx období let 2020 x 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx, která xxxx nebo xx xxxx být vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §34g xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxx §23 odst. 3 písm. x) xxxx 16 zákona x daních z xxxxxx, a xx xx podmínky, xx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx poplatník xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Oznámení xx xxxxx xxxxx do xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxx za takové xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uplynula nebo xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2021, xx xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx 2021.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §23 odst. 3 xxxx. a) xxxx 16 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx tedy xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx k xxxxxx zvýšení (x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku xxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx §34g xxxx. 1 zákona o xxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na daň xxxxx z důvodu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2019 x xx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx odpočet xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odborné xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxxxx x xxxxxx x příjmů. Xxxx xx xxxxxxxx též xx případy xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxx, za xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, započatém xx 1. xxxxx 2019 x xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34g xxxxxx o xxxxxx x příjmů, xxxxx x následujícím xxxxxxxxx období, které xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021, xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozu xxxxxxx pořízeného xx xxxxxxx vzdělávání. Uplatnění xxxxxxx je xxxxx §34g xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxx xxxxx písm. x) xxxx 3, xxxx. x) xxxx 3 x xxxx. d) xxxx 3 xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx x uvedeném xxxxxxx používán xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve 3 xxxxxxxxxxx obdobích. X případě, xx xx xxxx podmínka xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 16 xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx daně x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání xx xx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 30. dubna 2021 ztíženo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx viru XXXX-XxX-2, xxxxxxx xx x xxxxxx zdaňovacích obdobích xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšení xxxxx §23 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 16 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx použit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx použití xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dodatečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanovena xxx, xx zdaňovací období, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xx zdaňovacích xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2019 do 30. xxxxx 2021, xx kterém podmínka xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021 budou xxx xxxx tři. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx splněna xxxxx v xxxxxx x nich, musí xxx xxxxxxx x xxxxxx xx něm xxxxxxxxxxxxx následujících zdaňovacích xxxxxxxx, xxxxx jich xxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx, ani xx xxxxxx (a xxxxxxxx xx xxxxxx) z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bude sice xxxxxxx v prvním x xxxx, xxx xxxxxx splněna xx xxxxxx (x xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxx xxx splněna xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx druhém (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tří. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx o xxxxx zdaňovacích xxxxxx, x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxx, vztahuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 2020 x 2021.

Zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x výší xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx dopadne x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kladnou xxx xxxx xx majetek xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořídil xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx si xxxxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx uvedené ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx