Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

26

XXXXX x. MF-18

k xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z prodlení

po xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xx 1.1.2021

Č. x. MF-8820/2021/3901-1

PID: XXXXXXXXXX

Xxx 1.1.2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 283/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx procesu x xxxx podstatných xxxx. Xxxxxx z xxxxxxx, kterých se xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx dotkla, je xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x úroků. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx úprava xxxx xxxxx xxxxx, x to xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx subjekt, xxx xxxxx, jež xxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxx všech xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx určení xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx vydává Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx úprava xxxxx x xxxxxxxx do 31.12.2020 a od 1.1.2021

1. Xx 31.12.2020

Dle xxxxxxx právní xxxxxx, xxxx. xxx §252 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném xx 31.12.2020, byla xxxx xxxxx upravena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx každý xxx prodlení, počínaje xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx první xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud je xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx z xxxxxxxx počínaje xxxxx xxxxxxxxx dnem následujícím xx původním dni xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx nastala xxx x xxxx 2020, se xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx výši dle xxxx uvedeného ustanovení xxxxx jen xx 31.12.2020, x xx 1.1.2021 xx bude xxxx tohoto úroku xxxxx již novou xxxxxx xxxxxxx, x xx až xx xxx xxxxxx předmětné xxxx.

1.2. Xx 1.1.2021

Dle xxxx xxxxxx úpravy, xxxx. xxx §252 xxxx. 4 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném xx 1.1.2021 (dále xxx „xxxxxx xxx“), xx xxxx xxxxxx úroku xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx x prodlení odpovídá xxxx xxxxx x xxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx.

Xxxx xxxx není xxxxxxxxx úprava výpočtu xxxxx x prodlení xxxxxxxx daňového xxxx, xxx je třeba xxxxxx současně x xxxxxx zákona č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxx“), xxxx. xxxxxxxx xxxxx č. 351/2013 Sb., xxxxxx xx xxxxxx výše xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx odměna xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx právnické xxxxx jmenovaného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Obchodního věstníku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxxx x evidence xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx vlády x. 351/2013 Sb.“), x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx §1970 xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx dlužníkovi, xxxxx xx x xxxxxxxx xx splácením peněžitého xxxxx, může xxxxxxx, xxxxx řádně splnil xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxx, považuje xx za ujednanou xxxx takto xxxxxxxxx.

Xxx §2 xxxxxxxx vlády x. 351/2013 Xx.

Xxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxx ročně xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pololetí, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x 8 xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení

Byť by xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx kromě xxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxx od 1.1.2021 x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx tomu xxx není.

Výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1.1.2021 xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx navrhovatele, jak xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx „xxxx xxxxx“, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx občanského zákoníku, x xxx xx xxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x prodlení. Pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx přebírána pouze x xxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxxx proto xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 351/2013 Sb., xxx. xxxxx považovat xxxx úroku z xxxxxxxx xx neměnnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx po celou xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx x prodlení xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx částky), xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx x daňového xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z prodlení xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx §251a xxxx. 1 daňového řádu xxxx vzniká xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx, x xxx §252 odst. 5 xxxxxxxx xxxx je xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, neboť xxxxxxxxx xxxx vzniká xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx jsou pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx x prodlení xxx platí, xx xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx po xxxxx dobu prodlení1, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx celou xxxx prodlení. Prakticky xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx měl xxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx každý xxx, xxxxx by xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samotné evidence x jednak xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx §251b xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxx okamžiky, xx xxxxxxx kterých xxxxxxx x xxxxxxxx souhrnné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

2.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §2 nařízení xxxxx x. 351/2013 Xx.

Xxx, že xx xxxxxx (x výpočtu) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxx xx spojení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx: Xxxx xxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx x „xxxx xxxxxx“ (xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“), xxxxxxx o 8 xxxxxxxxxxx bodů.

Tento xxxxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx v xxxxxxx xxxxxx úroků xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“ žádnou xxxx, xxx vznik xxxxxx xxxxx xx odvozen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle daňového xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stav xxxxxxxx xx učinila xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx úrok z xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx výpočtu úroku x prodlení xxxxx xxxxxxxxxx nařízení vlády xxxxxx popřít uvedený xxxxxxx, podle xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vždy xx jednotlivý xxx. Xxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx nutně xxxx xxx aplikováno xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxx vždy xxxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx pololetí, xx xxxxx spadá den xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx úrok xxxxxxx.

Xxxxxxx výklad reflektuje xxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx nevzniká po xxxx prvních tří xxx xxxxxxxx. X x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx především veškeré xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx daňového řádu, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx

1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxx nevzniká x souladu s §252 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxx.

Xxxx úroku x xxxxxxxx xxx §252 xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx dvoutýdenní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx politiku, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx změně xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx sazby x první xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx x úhradou xxxxxxxxx xxxx.

Xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 1.1.2021 xxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxx sazby xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx výpočtu xxxxx, xx. i nadále xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx

Xxxxx pokyn xxxxxx účinnosti dnem xxxx zveřejnění xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx