Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

26

POKYN x. XX-18

x xxxx a konstrukci xxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx od 1.1.2021

X. x. XX-8820/2021/3901-1

XXX: XXXXXXXXXX

Xxx 1.1.2021 nabyl účinnosti xxxxx č. 283/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx. Touto xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx, kterých xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x úroků. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxxx úroků, x xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, tak xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Jelikož xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx výše úroku x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx objasnit xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x jednak xxxxxxxxxx výpočtu xxxxx x prodlení.

V xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx úprava úroku x xxxxxxxx do 31.12.2020 x od 1.1.2021

1. Xx 31.12.2020

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx §252 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2020, xxxx výše xxxxx upravena následovně:

Daňovému xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx platby xxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx příslušného kalendářního xxxxxxxx. Pokud xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx, xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx původním xxx xxxx xxxxxxxxxx.

X prodlení x úhradou xxxx, xxxxx splatnost nastala xxx v xxxx 2020, xx xxxxxxx xxxx z prodlení xx výši xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx 31.12.2020, x xx 1.1.2021 xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx novou xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xx xxx xxxxxx předmětné xxxx.

1.2. Xx 1.1.2021

Dle xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx §252 xxxx. 4 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2021 (dále jen „xxxxxx xxx“), je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daňového řádu, xxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“), xxxx. xxxxxxxx xxxxx č. 351/2013 Sb., xxxxxx xx určuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxx likvidátora, xxxxxxxxxxxx správce x xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxx x. 351/2013 Sb.“), v xxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx §1970 xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx dlužníkovi, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx věřitel, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, požadovat xxxxxxxxx úroku z xxxxxxxx, xxxxxx dlužník xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením; xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx ujednanou xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx §2 xxxxxxxx vlády x. 351/2013 Xx.

Xxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pololetí, x xxxx došlo k xxxxxxxx, xxxxxxx o 8 xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx oproti předchozí xxxxxx xxxxxx a xxxxxx aplikace současné xxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení

Byť xx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx úroku z xxxxxxxx dochází xx 1.1.2021 x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx x ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx trvání prodlení, xx xxxxxxxxxxx tomu xxx není.

Výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1.1.2021 pouze ke xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx samotného výpočtu xxxxxxx xxxxxxx, x xx z xxxx xxxxxxxxx důvodů.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxx úroků z xxxxxxxx v daňovém xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zprávě x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx x zákonodárce, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx právního xxxx xxxxxxx „xxxx xxxxx“, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx občanského zákoníku, x níž je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx pouze x tom rozsahu, x jakém odpovídá xxxxxxxxxx vzniku xxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxxx proto bez xxxxxxx vycházet x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 351/2013 Sb., xxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx za neměnnou x xxxxxxxxxxxx pololetích xx dobu xxxxxx xxxxxxxx (což xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xx celou xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx vzít v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxxxx xxxx, xxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx.

Xxx hledání xxxxxxxxx xxxxxxx výše zmíněných xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výpočtu, xxxx. správy xxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, ať již xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx (úrok x xxxxxxxxx částky), xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně a xxxx x daňového xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x konstrukcí xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx §251a xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxx xx xxxxx jednotlivý xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx, x xxx §252 xxxx. 5 xxxxxxxx řádu xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik.

Z uvedeného xx patrné, xx xxxx xxxxx xx xxxxx počítat xxxxx xxx, neboť xxxxxxxxx xxxx vzniká xx xxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx x prodlení xxx xxxxx, že xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx den po xxxxx xxxx xxxxxxxx1, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx za xxxxx xxxx prodlení. Xxxxxxxxx xx sice xx xxxxxxxx xxxx úrok x xxxxxxxx předepisován xxxx jedna xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxx úsek, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx každý jednotlivý xxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx řádu. Xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samotné xxxxxxxx x jednak xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx takovéto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx §251b odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx daní.

2.2. Promítnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx výkladu §2 xxxxxxxx xxxxx x. 351/2013 Xx.

Xxx, xx ke xxxxxx (x xxxxxxx) xxxxx z prodlení xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx: Výše xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxx x „xxxx xxxxxx“ (namísto xxxxx „xxxxxxxx“), xxxxxxx x 8 xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v případě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, než xx xxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“ žádnou xxxx, xxx vznik xxxxxx xxxxx xx odvozen xx jiných xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx výlučná vazba xx stav prodlení xx učinila xxxxxxx xxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx xxxx, xxx xx úrok x xxxxxxxx, x principu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx platí, xx xxxxxx výpočtu xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx popřít xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx aplikováno xx xxxxx xxxxxxxxxx den. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výše repo xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pololetí, xx xxxxx xxxxx den xxxxxx úroku, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidlo, podle xxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nevzniká xx xxxx xxxxxxx tří xxx xxxxxxxx. I x xxxxxx konkrétních xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxx.

3. Xxxxxxx

1 Výjimku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx úrok xxxxxxxx x xxxxxxx s §252 xxxx. 2 xxxx. x) daňového xxxx.

Xxxx úroku z xxxxxxxx xxx §252 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx dvoutýdenní xxxx sazby xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zvýšené x osm xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx případné xxxxx xxxx xxxxx x první xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx daňového xxxx xx 1.1.2021 tak xxxxxxx xxxxx ke xxxxx výše xxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výpočtu xxxxx, xx. i xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx sazby x xxxxxxxxxx na změně xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx doby xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx