Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

26

XXXXX č. XX-18

x xxxx a konstrukci xxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 1.1.2021

Č. x. XX-8820/2021/3901-1

XXX: XXXXXXXXXX

Xxx 1.1.2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 283/2020 Sb., kterým xx mění zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony. Touto xxxxxxx došlo v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x úroků. Xxxxxx x nejpodstatnějších xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx úroků, x to xxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx, tak xxxxx, jež xxxxx xxxxxxx daně. Jelikož xxxx xxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx objasnit jednak xxxxxx xxxxxx výše xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prodlení.

V zájmu xxxxxxxxx jednotného postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx.

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 31.12.2020 x od 1.1.2021

1. Do 31.12.2020

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx §252 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2020, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx následovně:

Daňovému xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, počínaje xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxx repo sazby xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 procentních xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxx daň xxxxxxxx xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx nastala xxx x roce 2020, xx uplatní xxxx x prodlení xx výši dle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen do 31.12.2020, a xx 1.1.2021 se bude xxxx xxxxxx úroku xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

1.2. Xx 1.1.2021

Xxx xxxx právní úpravy, xxxx. dle §252 xxxx. 4 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2021 (dále jen „xxxxxx řád“), xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxx x prodlení odpovídá xxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zákona č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „občanský xxxxxxx“), resp. xxxxxxxx xxxxx č. 351/2013 Sb., kterým xx určuje xxxx xxxxx z prodlení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odměna xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx jmenovaného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxx x. 351/2013 Sb.“), x xxxxx xxxxx je xxxxx jiného stanovena xxxx úroku x xxxxxxxx.

Xxx §1970 občanského xxxxxxxx:

Xx dlužníkovi, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxx xxx smluvní x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx dlužník xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Výši xxxxx x prodlení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx §2 xxxxxxxx xxxxx x. 351/2013 Xx.

Xxxx xxxxx z prodlení xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pololetí, v xxxx došlo x xxxxxxxx, xxxxxxx o 8 procentních bodů.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě x xxxxxx aplikace současné xxxxxx úpravy xxxxx x prodlení

Byť xx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxx dochází xx 1.1.2021 x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx x xx xxxxx konstrukce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx prodlení, xx xxxxxxxxxxx tomu xxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dochází od 1.1.2021 xxxxx ke xxxxx výše xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx samotného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxx důvodů.

2.1. Podstata xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx navrhovatele, jak xxx vyjádřen x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx novele, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx „xxxx xxxxx“, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx právě xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, x níž xx xxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 351/2013 Sb., xxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx neměnnou x xxxxxxxxxxxx pololetích xx xxxx trvání xxxxxxxx (což xx xxxxxxxxx, že xx xxxx xx xxxxx xxxx prodlení xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z prodlení x xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zmíněných xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxxxxx skutečnost, že xxxx pravidel xxxxxxxxxx xx konstrukce výpočtu, xxxx. xxxxxx úroku x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx již xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx), anebo xxxxxxxx xxxx (xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx). Konstrukce xxxxxxx xxxxx z prodlení xxxxx xxxx xxx xxxx kompatibilní též x konstrukcí xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx §251x xxxx. 1 daňového xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, a xxx §252 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

X uvedeného xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx pro xxxxx vznik xxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxx x prodlení xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxx xxxx prodlení1, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxx. Prakticky xx xxxx xx xxxxxxxx daní xxxx x xxxxxxxx předepisován xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx úsek, xxx xxxx výpočet probíhá xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu. Pokud xx měl xxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx daní každý xxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx takovéto velké xxxxxxxx předpisů dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx jsou x xxxxxxxxxx §251b xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

2.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §2 nařízení xxxxx x. 351/2013 Xx.

Xxx, xx xx xxxxxx (k xxxxxxx) xxxxx x prodlení xxxxxxx xx iure xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je nutné xxxx xxxxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxx ve spojení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx: Xxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx x „xxxx xxxxxx“ (namísto xxxxx „xxxxxxxx“), zvýšené o 8 procentních xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxx xx úrok x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“ xxxxxx xxxx, xxx vznik xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx prodlení xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx konkrétního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úroků dle xxxxxxxx xxxx, než xx xxxx z xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx platí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx počítány xxxx xx xxxxxxxxxx den. Xxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx aplikováno xx xxxxx xxxxxxxxxx den. Xxxxxxxx důsledkem xxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, za xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx podle daňového xxxx nevzniká xx xxxx xxxxxxx tří xxx xxxxxxxx. I x xxxxxx konkrétních xxxxx xx xxxxx xxxxx posoudit nejen xxxxxxx stav xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Shrnutí

1 Výjimku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu s §252 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx §252 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x měněné x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zvýšené x osm xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž k xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx případné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí xx dobu xxxxxx xxxxxxxx x úhradou xxxxxxxxx daně.

Na základě xxxxxx daňového řádu xx 1.1.2021 tak xxxxxxx xxxxx ke xxxxx výše xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx. i xxxxxx xx možná změna xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

JUDr. Alena Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx