Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22&xxxx; Xxxxx 1

X. x.: 15921/21/7700-10123-050167

XXXXX x. XXX - X - 4 7

x promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx úprava] X xxxxxxxxx xx 1.1.2015 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxx promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony (xxxx xxx „xxxxx x. 267/2014 Xx.“). X xxxxxxxxx xx 1.1.2021 xxxxxxx k rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony (xxxx xxx „zákon x. 283/2020 Xx.).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x §259 xx 259c xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád“). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

[xxx pokynu] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x objektivizované xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx faktickém xxxxxxxx xxx spatřovat xxxxxx, xxx xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx. Tímto xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelstvím xxx vyjádřena xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kombinaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx šetřena veřejná xxxxx daňových subjektů xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

[xxxx se pokyn xxxxxx] Tento xxxxx xx netýká individuálního xxxxxxxxx xxxx, individuálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx §260 xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxx promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx „xxxxxx“ xx „úrok x xxxxxxxx“, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx.

X. 1. Xxxxxxxxx ustanovení - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx týká xxxxxx xxxxxx

[xxxxxx] Xxx xx. XXX. části xxxxxx xxxxxx x. 267/2014 Xx. xxxx 3 xxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx lze jen x případech, kde xxxx penále oznámeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1.1.2015. Xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx.

[xxxxx] Xxx xx. XXX. xxxxx xxxxxx zákona x. 267/2014 Sb. xxxx 4 lze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx úroku xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx bodu 5 xxx platí, xx xx předepsání xxxxx x posečkané xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx upustit xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

[xxxxx xxxxxxxxx úroků] Xxxxx promíjení xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx - xxxx do 31.12.2014, xxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x posečkané xxxxxx xx třeba postupovat xxx zrušeného §157 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx 1.1.2015, xxx xxx xxx xxxx xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxx úpravu §259 xx 259x xxxxxxxx xxxx. Vzhledem x tomu, xx xxxx vzniká xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx, xx třeba mít xx zřeteli, že xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx ty xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2015.

[xxxxxxx] Je-li xxxx. xxxxxx subjekt x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 30.9.2014 x x úhradě xxxx dojde 1.3.2015, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx období od 1.1.2015 do 1.3.2015. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 31.12.2014 xxxxxxxxx xxxxx.

[xxxxxx xxx §250] Dle xx. XX. xxxx 13 xxxxxx č. 283/2020 Sb. xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx „pokuta xxx §250“) vzniklé xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx o prominutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1.1.2021. Použití xxxxxx xxxxxx promíjení xxxx xxxxxx xx datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na zdaňovacím xxxxxx daní.

[příslušenství dle XXXX 1 ] Xxxxxx řád xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §264 odst. 13 x 14 xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 1.1.2015, xxx. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx §259 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, že xxx xxxx uhrazeno. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 3. Xxxxxxx poplatek

[poplatková xxxxxxxxx] Xxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1000 Xx, xxxxx je žádáno x prominutí částky xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx subjekt xxxx x prominutí xxxxxx 3001 Xx x xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádost o xxxxxxxxx xxxxxx 3000 Xx x xxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.2

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Poplatek xx xxxxxx za xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx, a za xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx jednu xxxxxx xxxx daňových subjektů. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx-xx x daň xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdanění.3

[každá xxx] Xxx xxxxxx „xxxxx xxx“ xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx (xx. xxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x nemovitých věcí, xxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx, daň xxxxxxx, daň xxxxxxxx, xxx x převodu xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxx x hazardních xxx) xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xxx jsou předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxx) x xxxx daně a xxx ohledu xx xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx žádáno x xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx daně.

[společná xxxxxx] Poplatek xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu k xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxx zdanění] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. xx xxxxxx x xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx společném xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx z manželů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, k vyjádření xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nedohodnou jinak).

I. 4. Způsob použití xxxxxx

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx: XX. 1, II. 2, XXX., XX. 1, XX. 5, V. - VIII.

[promíjení úroků] Xxx xxxxxxxxx úroků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokynu: XX. 2, III., XX. 2, XX. 4, XX. 5, X. - XXXX.

[xxxxxxxxx xxxxxx xxx §250] Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokynu: XX. 3, XXX., XX. 3, XX. 4, XX. 5, X. - XXXX.

X. 5. Vztah xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xx. XXX. x xx. IV. 5. xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §260 xxxxxxxx xxxx.

Xx. XX.

Xxxxxxxx požadavky xxxxxxx

XX. 1. Dodržení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx řád xxxxxxx v §259a xxxx. 3 obecné xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx penále xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx dne právní xxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx (§36 daňového xxxx).

[xxxxxxx xxxxx] Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx svém §259x xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx penále. Lhůta xxxxxx xx xxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vznikla - xxxxx xxxx neběží xxx dne, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx došla xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x posečkání.

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vznikla.

V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx staví xx xxxx xx kladného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lege xxx §157a xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx po dobu xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx žalobě xxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xx xxxx, x níž se xxxxxxxxx vztahuje.

[příklad] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx dotčených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x době řízení x posečkání došlo x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přeplatkem. Xxxxxxx xxxx proto x xxxxxxxxxx zdaňovacích období xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx povolil xxxxxxxxx x délce 1 xxxx. Daňovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxx xxxxxx vztahující xx x dani, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, a zvlášť xxx penále vztahující xx x dani, x xxx xxxx xxxxxxxx posečkání. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxx, x níž xxxx zastaveno xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx běhu xxxxx po xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx práva podat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx místě čekat x podáním xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx zdaňovací xxxxxx x xxxxx posečkání.

II. 2. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx

[xxxxxx] Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§259x xxxx. 1 daňového xxxx).

[xxxxx] Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x důsledku xxxxxxx prodlení xxxx xxxxxx (§259x xxxx. 1 daňového řádu).

[posouzení] Xxxxxxx xxxx podmínky xx xxxx zkoumat xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx dni xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx §250

Daňový xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vznikla, xxxx xxxxx xx toto xxxxxx stalo bezpředmětným (§259xx odst. 1 xxxxxxxx xxxx). Splnění xxxx podmínky se xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x prominutí příslušenství xxxx, x tomuto xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nestalo-li se xxxxxxxxxxxxx4.

Xx. XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx

[xx xx zkoumá] Splní-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. II. tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x meritornímu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx fázi xxxxxxx daně xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx prominout, nýbrž xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx - rozsah xxxxxxxxx bude předmětem xxxx xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx xxx xx xxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínku xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxx „xxxxxxxxx“] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx každé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx pouze porušení, xxxxx dosáhne xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo porušující xxxx správy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx i xxxxxx opakované, xxxxx xxxx závažné, xxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky za 3 xxxx zpětně xx dni vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXX. 1. Definice xxxxxxxxx xxxxxxxx daňových nebo xxxxxxxx předpisů

Za závažné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, u xxx xx test xxxxxxx (xxx xxxx):

1. Xx/xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §106x nebo nespolehlivou xxxxxx xxxxx §106aa xxxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx/xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „XXX“), xx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxx pravomocně uznána xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených v §53 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx z nich xxxxxx uhrazena daň, x xxxxxxx xxxx xxxxx u tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx lhůtě uhrazen.

4. Xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měl xx xxxxxxxx vyměření xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doměření daně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani xxxx stanovení xxxx xxxxx sjednáním.

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx ztěžovala, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx daní tím, xx xxxxxxxxx včas xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx nastala alespoň 2x v xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxx, xx jí byla xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

7. Xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx pokuta (xx xxxxxxxx xxxxxx xxx daňových x/xxxx xxx účetních xxxxxxxx), xxxxx xxxxx hranice xx zákonem xxxxxxxxx xx min. 250 000 Xx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx této xxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správcem xxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádný xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx naplnění kterékoli xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx bodu 3 x 4] Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx zajišťovacího příkazu; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx5. X bodu 4 xxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx xxxx zohlední x xxxx náhradním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xx xxxx 50 000 Xx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či jednotlivé xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů] Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx také jemu xxxxx objektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předpisů. Xxxx xx xxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxx xxxxxx překážky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8] V souladu x xxxxxxxxxxx6 je xxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8 xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních předpisů, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x tomto řízení x xxxxxxxxx x xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxx x. 1] Xxxxxxxx subjektu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložena xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x porušení xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Daňový xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxx v xxxxx posuzování naplnění xxxxxxxx xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx uloženou xx porušení xxxxxx x xxxxxxxxxx, tzn. xxxx pokuta xxxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxxx žádosti z xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxx x. 2] Xxxxxx subjekt xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebude v xxxxx posuzování naplnění xxxxxxxx xxx §259c xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; tzn. xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX. 2. Osoby, x xxxxx xx posuzuje xxxxxxxx kritérií xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx

[xxxxxx úprava] Xxxxx §259c odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splňovat daňový xxxxxxx fyzická i xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Ust. §259x odst. 3 xxxxxxxx xxxx stanoví, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní předpisy, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx také xxxxxxxx.

[x xxxx xx xxxxxx] X xxxxxx pravidla xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx (xx. XXX. 1.) musí xxxxxxx x následujících xxxx:

Xx-xx xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, bude xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x:

- samotné xxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx žadatelem x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx osoba, bude xx xxxxxxxx vylučující xxxxxxxx podle §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u:

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx,

- u xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx byla v xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádající x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx

[xx xx xxxxxx] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. XXX. xxxxxx xxxxxx x že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude x xxxxxxxxxx fázi xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

[xxxx xxxxx xxxxx] Kladné zodpovězení xxxxxxx otázky, zda xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, však xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx částka xxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxx xxx prominout, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx čl. XX. xxxxxx xxxxxx a xxxx dospět x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prominuta xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XX. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx - penále

[dvě xxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx penále xxxxxxxx dvě kritéria, x xx součinnost xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx daně x moci xxxxxx (§259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259x xxxx. 1 daňového xxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxx 75 %.

[xxxxx xxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx posoudí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx čl. XX. 1. tohoto xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx ještě zbývá xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria xxx xx. XX. 5. xxxxxx pokynu. Xx xxxxxxxxx tohoto kritéria xxx zjistí, zda xxxxxxxx xxxxxxxx zbyla xxxxxx částka k xxxxxxxxx, x rozhodne x jejím xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx žádná xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Podle §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx daně xx xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 75 % xxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx prominutí penále xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx x doměření xxxx x xxxx xxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx xxxx] Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxx penále, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx (tj. 75 % ze xxxxxxxxxxx xxxxxx). Z tohoto xxxxxxxx, xxxxx xx xxx další xxxxxxx xxxxxxx daně jeho xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinností (xxx. procentuální ohodnocení xxx xxxxxxxx povinností x xxxxxxx bodů xx xxxxx). Po xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, xxxxx daňovému subjektu xxxxx x prominutí, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 5. xxxxxx pokynu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dle čl. XX. 1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádná xxxxxx x prominutí, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx postupu vedoucího x doměření xxxx x moci xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx prominutí xx žádáno.

[relevantní xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, x níž xx váže xxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §89 xxxxxxxx xxxx.

- 90 %

2.

Xxx xxxx stanovena xxxxx pomůcek xxx §98 daňového xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

- 100 %

3.

Daňový xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadované doklady.

- 20 %

4.

Daňový xxxxxxx xxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxx (§87 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), x xxxxx xxx x jejímu xxxxxxxx xxxxxx xx 1. 1.2021.

- 50 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx §92 xxxx. 4 daňového řádu.

- 30 %

6.

Daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy x daňové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§88 odst. 6 xxxxxxxx řádu), xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. 1.2021.

- 25 %

7.

Daňový xxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx (§86 xxxx. 4, §82 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxx).

- 30 %

8.

Xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky (§86 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxxxx xxxx).

- 100 %

9.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

- 100 %

XX. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - úroky

[tři xxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úroku xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlení (§259b xxxx. 2 daňového xxxx), ekonomické xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§259x xxxx. 3 daňového xxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx (§259x xxxx. 1 xxxxxxxx řádu). Xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx 100 %.

[xxxxx mezi xxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kritéria xxx čl. XX. 2. tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně dle xx. IV. 4. xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. XX. 5. tohoto xxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxx kritéria pak xxxxxx, xxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxx prominutí (maximálně xxxx 100 % xxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx daňového xxxxxxxx zamítne.

[právní xxxxxx] Xxxxx §259x xxxx. 2 daňového xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úrok z xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx částky, xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx lze s xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ospravedlnitelného xxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxx prominout.

[posouzení] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxxx případě k xxxxxxxx x úhradou xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz tabulka xxxx). Xxxxxxxxxxxx ohodnocení xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétní 100% xxxx individualizovaného xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. XX. 4. x XX. 5. xxxxxx pokynu. Xxxxxx-xx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ospravedlnitelných xxxxxx prodlení, je xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx xxx situace xxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx každému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx je třeba xxxxxxxxxxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x něm xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

[xxxxxxx] Xxxxxx xxxxxxx podá xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 2015, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xx daň xxxxx, xxxxx dodatečné daňové xxxxxxxx na daň xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx výměr xx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nezaplatil xxx xxxxx x xxxxxx včas, xx. xxxxxxx mu 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx musí xxx podle tohoto xxxxxx posouzeny xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx účet xxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx nejedná o xxxxxxxx xxxxxx.

100 %

2.

Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx stav (xxxxxxx xxxx trvalý) xxxxxxxx xxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem).

100 %

3.

X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zaplacených xxxxx.

70 %

4.

Xxxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, k xxx xx váže xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx prominutí xx žádáno (§156 xxxxxxxx řádu).

20 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, hromadnou xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x platbě xxxx. Xx živelní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx půdy x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k nim xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem, xxxxxxxxx xxxx zřícení lavin x zemětřesení xxxxxxxxxx xxxxxxx 4. xxxxxx xxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

100 %

6.

Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx včas uhradil xxxxxxxxx xxx vypočtenou xx základu daně xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx znalcem x xxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx chybného xxxxxxx xxxxxx.

90 %

7.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxx subjektem bez xxxxx xxxxxxx xxxx.

20 %

8.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x nemovitých věcí xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx a xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvě; xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx z nemovitých xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

20 %

9.

Xxxxxxxx x úhradou xxxx, k xxx xx xxxx úrok x prodlení, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

30 %

10.

Xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxx xxx přechodu xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.

100 %

11.

Úrok x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

100 %

12.

Úrok x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx dokumentem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

100 %

13.

Xxxx x prodlení xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxx opravy xxxxxx xx xxx/xxxx x příjmů fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxx provedené xxxxxxx xxxx xxx §38x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. stupně xxxxxxxxxxx vyživovanému xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx §35x odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx .

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx, xx prodlení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx o daních x xxxxxx x xxxxxxx řádem.

100 %

14.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu pro xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxxxxx vyživovanému xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx §35x xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxx případě je, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx strany xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx x xxxxxx x daňovým xxxxx.

100 %

15.

Xxxxxx subjekt xxxxx xx lhůtě přihlášku x xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xxxxxx k XXX trvalo x x xxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uhrazena xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x registraci.

90 %

[posuzování xxxx 3] Tento xxx míří xx xxxxxxx, xxx xx x institutu záloh xxxxxxx prvek xxxxxxxxx, xx. xxxxx se x xxxxxx xx xxxx daních, kdy xx výjimečně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx8 Tento bod xxxxxxxx xx zálohy, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vstupní xxxxxxxxx.9

[xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x není xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx lze xxxxxxxxx x x xxxxxx v pokynu xxxxxxxxxxx. Mělo xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spíše formalistický. Xxxxxxx docílit xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx svědčit xxxxxxx xxxxxxxxx, které se xx xxxxxxxx dostaly x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nahlíženo xxxx xx xxxxxxxxx. I xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx konsekvence x podobě xxxxxxxx xx porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx úroku xxxxx xxxxxx sloužit x xxxxxxx rozdílu mezi xxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, a xxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XX. 3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxx dle §250

[xxx xxxxxxxx] Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxxxxx xxx kritéria, x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§259aa xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§259xx xxxx. 3 daňového xxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx prominout xx xxxx 100 %.

[xxxxx xxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx naplnění xxxxxxxx xxx xx. IV. 3. xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxx xx. XX. 4. xxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle čl. XX. 5. tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx kritéria pak xxxxxx, zda daňovému xxxxxxxx xxxxx určitá xxxxxx x prominutí, x rozhodne o xxxxx prominutí (xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259xx xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxx došlo x xxxxxx, xxxxx lze x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx tabulka xxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částky xxx čl. XX. 4. a XX. 5. tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxx nejlépe xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x poslednímu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx tvrzení (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx).

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx x podáním x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dočasný xxxx xxxxxx) zabránil xxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx (xxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

100 %

2.

Xxxxxx xxxxxxx xxx stižen xxxxxxx xxxxxxxx, hromadnou xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx konce xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Za živelní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požár x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 km/h, xxxxxxx, záplava, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sesuny xxxx a xxxxxx xxxxxxx, pokud k xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x zemětřesení xxxxxxxxxx alespoň 4. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx.

100 %

3.

V xxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx se nejednalo x zveřejněnou plánovanou xxxxxxxx xxxxxxxx portálu - x Xxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podáno xxxxxxxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.

100 %

4.

X xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx funkční xxxxxx xxxxxxxx schránek, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x zveřejněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx.xxxx.xx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

100 %

5.

X xxxxxxxx s xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zároveň x jediný xxxxxxxxxx xxxxx.

100 %

6.

Xxxxxx vznikla xxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx dne úmrtí xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

25 %

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxx, s xxx xx pojí xxxxxxxx podané xxxxxx xxxxxxx.

75 %

8.

Povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x účinky ex xxxx (např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

100 %

9.

Xxxxx xxxxxxxxx rozhodná xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

90 %

10.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX trvalo x x xxx, xx xxxxxx nastal xxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx podáno, avšak xxxx xxx učiněno xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x registraci.

90 %

11.

X xxxxxxxx registraci x XXX došlo x xxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx trvalého), xxxxx xx zabránil plnit xxxx xxxxxx povinnosti (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tvrzení, xxx xxxxxx ve xxxxx podáno, xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x registraci.

100 %

12.

X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na XXX x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx omylem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ačkoli xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx třech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

75 %

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlení x xxxx 1, 2, 11, 12 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, osoby klíčové xxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxx x dané xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xx váže pokuta, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výčtem x xxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dospěje x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx i x xxxxxx x pokynu xxxxxxxxxxx. Xxxx by xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx docílit xxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx. Prominutí xxxxxx xx nemělo x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx očekávání xxxxxxxx, xx na xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nahlíženo xxxx xx prohřešek. X nadále xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx neplnění zákonné xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx. Prominutí xxxxxx xxxxx xxxxxx sloužit x xxxxxxx rozdílu xxxx xxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx plní xxxxx x xxxx, x těmi, kteří xx xxxxxx.

XX. 4. Xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxxx

[xxxxxx xxxxxx - xxxx] Xxxxx §259x xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo sociální xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatněného xxxxx.

[xxxxxx xxxxxx - xxxxxx dle §250] Xxxxx §259xx odst. 3 daňového xxxx xxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tvrdost xxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xx xxxx skutečnost, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o kritérium, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxx čl. IV. 2. xxxx XX. 3. xxxxxx xxxxxx, x xx jeho xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x případě, kdy xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 2. nebo XX. 3. tohoto xxxxxx zakládá xxxxxx xxxxxxxxx ve výši 100 %.

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxx-xx xx10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti.

[relevantní xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx které bude xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ročního xxxxxx 11 daňového xxxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x 1. xxxxx aktuálního zdaňovacího xxxxxx, x dle xxxxxxx zjistí, o xxxxx xxx zvýšit xxxxxxxxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxx xx. XX. 2 xxxx XX. 3. xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx

50 %

dvanáctinásobek xxxxxxxxx xxxx až xxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxx

40 %

xxxxxxx čtyřnásobek xxxxxxxxx xxxx xx čtyřiceti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy

30 %

xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální mzdy

20 %

2. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx splňoval xxxxxxx x xxxxxx xxx §156 daňového xxxx xxx posečkání x xxxxxxx xxxx, x xxx xx váže xxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x úhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx prominutí je xxxxxx. Xxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx procentuálního xxxxxxxxxx ve xxxx 50 %.

[xxxxxxx xxxx] Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x bodech 1 x 2, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výše x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Prozatímní xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxx 100 %.

XX. 5. Četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní - xxxxxx, xxxxx, pokuta xxx §250

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x xxxx. 1 daňového xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx daně správce xxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxx procentní sazby x prominutí xxxxxxxxxx xxx čl. IV. 1. - 4. xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxx xxxx] Xx xxxxxxx provedeném xxx xx. XX. 1. - 4. xxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxx naplnění níže xxxxxxxxx situací daňovým xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx z nich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (tzn. procentuální xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxx xx sčítá).

[naplnění xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx skutečnosti] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zřetel při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňového řízení, xxxxx je vymáhán (xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx).

- 50 %

2.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kterákoli xxx podle xxxxxxx xxx §98 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, a xx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně. Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí.

- 50 %

3.

X posledních xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxx xxx §247 xxxxxxxx řádu. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

4.

X posledních xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §247x daňového xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky je xxxxxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

5.

X xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dle §250 daňového xxxx. Xxx xxxxx splnění xxxx podmínky je xxxxxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

- 50 %

[xxxxxxxxxx xxxx 1] Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvahu nedoplatky xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxxxx.

[xxxxxxx č. 1] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dani x xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2017 xxxx vydány xxxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx nebude brát xxxxxxx xxxx x xxxxx nedoplatky xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx obou xxxxxx x xxxxxx na XXX a naopak.

[příklad x. 2] Daňový xxxxxxx si uvědomí, xx v xxxxxxxx xxxxx letech xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x měl xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zpětně, daň xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x jednotlivým xxxxx provedeným platbám xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx z prodlení xx určité xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 5] Xxxxxxx daně xxx posuzování splnění xxxx podmínky nebere x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého na xxxx xxxxxxxx subjektu.

[posuzování xxxx 2 x 5] Xxx xxxxxxxxxx xxxx 2 x 5 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, tj. x xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxx pomůcek x x xxxxxxx bodu 5 pokuta za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx má přímý xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx.

[xxxxxxx - xxxx] Xxxxxx xxxxxxx xx dopustil xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx x nemocnici, xxxx ročního příjmu xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx opožděné tvrzení xxxx xxx §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxx ohodnocení 100 %, x xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 30 %, xx četné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx 50 %. Xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxx 80 % z celkové xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[xxxxxxx - pokuta xxx §250] Daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxx podal následně xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx x jiného xxxxxx, který xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ohodnocení 90 %, x xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 50 %, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx 50 %. Xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx 90 % x xxxxxx.

Xx. X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx x příslušnost] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx x xxxxxxxxx“). Xxxxxx x prominutí se xxxxxx u správce xxxx věcně x xxxxxx příslušného xx xxxxxx xxxx, x xxx xx váže xxxxxxxxxxxxx, jehož prominutí xx žádáno, x xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx x prominutí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259x xxxx. 2, §259xx xxxx. 2, §259x xxxx. 2 xxxxxxxx řádu), může xxxx prominout xxxx xxxx i xxxx, xxx xxxxxx subjekt xxxx.

[x čeho xxxxxxx xxxx xxxxx] Rozhoduje-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx x daňovém xxxxx daňového xxxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx existují x xxxx prokázány zákonné xxxxxxxx, xxx které xxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx požadavků xxx xx. XXX. tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx u všech xxxxx xx místně xxxxxxxxxxx správců daně. Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXXX, která xxxxxxx x xxxx, kterými xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx vycházet x dostupných xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx své xxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxx, xx žádost x xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx žádá xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx negativního rozhodnutí x xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu, a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nucen x xxxxxxxxx tvrzených xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xx xxx. §92 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx.

[xxxxx xxx xxxxxxxxx] K prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, a xx i xxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxx (§259 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx).

X. 1. Rozhodnutí

[specifikace xxxxxxxxxxxxx] Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx se promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx jedná x xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušenství, x xxxx xx rozhoduje.

Penále xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx stanoveno.

Při xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx prodlení x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (či xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně) x xxxxxxxxx výměrem xx xxxxxxxxxx platebním výměrem, xxxxxx byla daň xxxxxxxxx.

Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx něhož bylo xxxxxxxxx xxxx úhrada xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx platebním výměrem, xxxxxx xxxx stanovena.

[smíšené xxxxxxx] Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx rozhodnout meritorně x o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx řízení, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx to možné, x xxxxxxx řízení xx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx projednat xxxxxxxxx.

X. 1. X. Xxxxxxxxxxx xxxx meritum věci

[zastavení xxxxxx] Správce daně xxxxxxx řízení xxx §5 xxxx. 4 xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně (viz xx. X. 1. xxxxxx xxxxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx daně zastaví xxxxxx podle §106 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx subjekt xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx (§259x xxxx. 1, §259x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) daňového řádu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxx bezpředmětné (§259aa xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Správce xxxx xxxxxxx řízení xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx její podání (§259x xxxx. 3 x 4 daňového xxxx).

[xxxxxxxxx řízení] Správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 odst. 1 písm. e) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx subjekt xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (§259 odst. 3 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odloží, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zamítnuta a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx podané xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvody, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§259 odst. 3 xxxxxxxx xxxx). X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx.

X. 1. B. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prominutí (čl. 2 xxx 3.3. xxxx. f) Interního xxxxxxxxxxxxxxx programu Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx, x. x. 19086/14/7000-01200 xx dne 29. 4. 2014).

[xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx 3 měsíců xxx dne, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx či Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 odst. 3 xxxx. h) xxxxxx č. 215/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxx x podpoře xxxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx x. 215/2004 Xx.“) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4 odst. 2 zákona x. 215/2004 Xx.) xx xxx xxxxxxxx negativního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxx XX.

[xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx] Pokud xxxxxx subjekt xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxx x prominutí, xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx, o xxx, že se xxxx žádostí xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx žádosti, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx postaveno xxxxxxx, x xxx xx správce xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxx a žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[xxxxxx prominutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxx xxxxxxx podnětu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx výše příslušenství xxxx xxxxxxxxx najisto.

[zaokrouhlování] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxx de xxxxxxx] V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx poskytnuta xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx součástí xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxx, xxxx výši (xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně) x název přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX (xxxxxx názvu a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§3x xxxx. 4 xxxxxx č. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxxxx] V odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx zejména:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx břemeno tvrzení, xx. xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxx ohledně xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx subjektem xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx spisu,

- úvahy, xxxxxxx xxxxxx správce xxxx k závěru x naplnění/nenaplnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kritérií xxx §259x až 259x xxxxxxxx xxxx (xx. III. x xx. XX. tohoto xxxxxx),

- údaje x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx), xxxxx xxxx poskytnuta.

[opravné xxxxxxxxxx] Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx nelze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

Xx. VI.

Vztah x xxxxxxx podpoře

[princip] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx smyslu xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx plynoucí xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx, x nejedná xx xxxxx x veřejnou xxxxxxx podle xx. 107 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „SFEU“), xxxxxxx taková xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx] Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xx minimis za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxx xxx podporu xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx majetková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx minimis (v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx postup řídí xxx čl. XX. 3. odst. [xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx] xxxxxx pokynu).

[právní xxxxxxxx k xx xxxxxxx] X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx o xxxxxxxxx xx třeba zohlednit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxx v xx. 107 x 108 XXXX x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

• Nařízení Xxxxxx č. 1407/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx na podporu xx minimis (Xx. xxxx. L 352, 24. 12. 2013., x. 1; dále xxx „Xxxxxxxx 1407/2013“), xxxxxx xxxxxx xxxxxx

• Xxxxxxxx Xxxxxx x. 1408/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 352, 24. 12. 2013., x. 9; xxxx jen „Xxxxxxxx 1408/2013“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

• Xxxxxxxx Komise x. 717/2014 ze xxx 27. června 2014 x použití článků 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury (Xx. xxxx. L 190, 28. 6. 2014, x. 45; dále xxx „Xxxxxxxx 717/2014“)

• Xxxxxxxx Xxxxxx x. 360/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxxx podnikům poskytujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 114, 26. 4. 2012, x. 8; xxxx jen „Xxxxxxxx 360/2012“) xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 106 xxxx. 2 XXXX

[xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podnik, xxxxx xxx xxxxxxx pověřen xxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 . Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povahu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu.

VI. 1. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx

[xxxxx podnik] Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jsou xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx sdružení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx trhu.

[propojené xxxxxxx] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx „propojených xxxxxxx“ xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx považována xx jeden podnik, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx výpočet xxxxxx xxxxxxx xx minimis x xxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxx tyto xxxxx xx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v České xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx jednoho xxxxxxx] Xxxxxxxx 1407/2013, Nařízení 1408/2013 x Xxxxxxxx 717/2014 xxxxxxxx totožnou xxxxxxxx jednoho xxxxxxx. Xxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx subjekt vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx náležejí akcionářům xxxx společníkům, x xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx odvolat xxxxxxx členů správního, xxxxxxxx xxxx dozorčího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx subjekt má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx s daným xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxxx subjektu;

d) xxxxx subjekt, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu, xxxxxx xxx, v xxxxxxx x dohodou xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxx subjektu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x daném xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxx jakýkoli xxxxx uvedený x xxxxxx pododstavci písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx subjektů, xxxx xxxx považovány xx xxxxx podnik13.

VI. 2. Xxxxxx pro podporu xx xxxxxxx

[xxxxxx úprava] Xxxxxxxx 1407/2013 upravuje xxxxxx pro podporu xx minimis xx xxxx xx. 3:

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx14 xxxxxxxxx 200 000 XXX.

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx de xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx silniční nákladní xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxx překročit 100 000 EUR xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx podpora xx xxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxxxx vozidel xxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx. [prvovýroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxx 1408/2013 xxxxxxxx limity xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx svém čl. 3:

• celková xxxx xxxxxxx de minimis, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxx po sobě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx překročit 15 000 XXX.

• x xxxx oblasti xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx podpor xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx jednoletá xxxxxx xxxxxx. [xxxxxxx x xxxxxxxxxxx] Nařízení 717/2014 xxxxxxxx limity xxx xxxxxxx de xxxxxxx xx xxxx xx. 3:

• xxxxxxx xxxx podpory xx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesmí xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30 000 XXX.

• v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx poskytování xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. [xxxxxx xxxx. xxxxx] Xxxxxxxx 360/2012 xxxxxxxx limity pro xxxxxxx xx xxxxxxx xx svém čl. 2:

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx tříletém xxxxxxx období přesáhnout xxxxxx 500 000 XXX.

[xxxx xxxxxxxxxxxx činností] Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se vztahují xxxxx nařízení x xxxxxxx de xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx ten nejpřísnější xxxxx podpory xx xxxxxxx.

[xxxxxxx] Podnik provozuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ryby xxx xxxxxx další xxxxxx x pěstuje xxxxx xxx xxxx další xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx de xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xx výši 15 000 XXX, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Nařízení 1408/2013 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] X xxxxxxx xxxxxxx 15 xx nabytí 16 xx třeba přihlédnout x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx všem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zjistilo, xxx žádnou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nabývajícímu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stropu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nabytím zůstává x xxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] V případě xxxxxxxxx17 xxxxxxx podniku xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx podpora de xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, což xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx minimis xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxxxxx podpory

[oprávnění xxxxxxx xxxx] Správce xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx) v xxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxx] Xxxx xxxxxxxxxxx každé nové xxxxxxx xx minimis xx xxxxxxx daně xxxxxxx ověřit x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nová xxxxxxx xx minimis xxxxxxxxxx xxxxx podpory xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nutné, aby xxxxxxx daně x xxxxx posuzování splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx, xxx xxxxx údaje x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x §3 odst. 3 písm. h) xxxxxx x. 215/2004 Xx. požádat koordinační xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx (§2 x §3 xxxxxx x. 215/2004 Xx.), x xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx malého xxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx poskytnutí.

[náležitosti xxxxxxxxxx] X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx minimis, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxx, její xxxx (xx. xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu EU (xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx de minimis (§3x xxxx. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx] Xxxxx x xxxxxxxxxx podpoře xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xx 5 pracovních dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3x xxxx. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.) do centrálního xxxxxxxx podpor xx xxxxxxx xxx vyhl. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 289/2020 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxx povinen zaznamenat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx] Xxxxxxx xx minimis xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx ohledu xx to, xxx xxxx xxxxxxx de xxxxxxx danému xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxxxxxxxxxx poskytnutí podpory xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxx xxxx režim xx xxxxxxx] Xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x překročení xxxxxx xxx xxxxxxx de xxxxxxx) formou prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx (xx. ten xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx XX (§4 xxxx. 2 xxxxxx x. 215/2004 Xx.). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podpoře x x xxxxxxx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu, x xxx ji xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 108 XXXX a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxx ES x. 659/1999 ze xxx 22. xxxxxx 1999, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx pravidla x xx. 93 Xxxxxxx x XX) x xx smyslu §3 x 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx součinnost, xxxxx. další xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx x poskytnutých individuálních xxxxxxxxx xx minimis xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx poskytnutí.

Čl. XXX.

Xxxxxxxxx a zrušovací xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx XXX-X-45 k xxxxxxxxx příslušenství daně x. x. 34006/20/7700-10123 xx xxx 23.6.2020.

[xxxxxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokynu (xxx xx. VIII.), x xxxxx nebylo rozhodnuto xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokynu, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII.

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 6. xxx po podpisu.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx