Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17

Generální finanční xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22  Xxxxx 1

Č. x.: 15921/21/7700-10123-050167

XXXXX č. XXX - X - 4 7

x promíjení xxxxxxxxxxxxx daně

Čl. X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] S xxxxxxxxx xx 1.1.2015 xxxx přijata xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „zákon x. 267/2014 Sb.“). S xxxxxxxxx od 1.1.2021 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x. 283/2020 Sb.).

Obecná xxxxxx xxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx upravena x §259 xx 259x xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád“). Tento xxxxx upravuje postup xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxxx o prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

[xxx xxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx snahou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečit x xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx, vymezuje tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxx xxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prominout xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelstvím xxx vyjádřena xxxxx xxxxxxx případným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím tak, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

[xxxx xx pokyn xxxxxx] Xxxxx xxxxx xx xxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxx, individuálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx daně xxx §260 xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxx xxxx xxxxx „xxxxxx“ xx „xxxx x xxxxxxxx“, xxxxx xxx xxxx prominutí xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx.

X. 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

[xxxxxx] Dle xx. XXX. části xxxxxx xxxxxx č. 267/2014 Xx. bodu 3 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1.1.2015. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx promíjení xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx.

[xxxxx] Xxx xx. VII. xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 267/2014 Sb. bodu 4 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxx 5 xxx platí, že xx předepsání xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxx fáze - xxxx do 31.12.2014, xxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxx xx předepsání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §157 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx 1.1.2015, kdy xxx xxx typy xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxx xxxxxx §259 xx 259x xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxx xx xxxx kontinuálně za xxxxx xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx, xx třeba xxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx od 1.1.2015.

[xxxxxxx] Je-li xxxx. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x placením xxxx od 30.9.2014 x x xxxxxx xxxx xxxxx 1.3.2015, xxx xxxxxxxxx částky xxxxx x prodlení, xxxxx vznikly x xxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2015 do 1.3.2015. Xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx 31.12.2014 xxxxxxxxx xxxxx.

[xxxxxx xxx §250] Xxx xx. XX. xxxx 13 xxxxxx č. 283/2020 Sb. lze xxxxx x prominutí xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně (dále xxx „xxxxxx xxx §250“) vzniklé ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platebním xxxxxxx. Xxxxx x prominutí x prominout tuto xxxxxx xxx xxx xxx x případech, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1.1.2021. Použití xxxxxx xxxxxx promíjení xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na zdaňovacím xxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxxxxx dle XXXX 1 ] Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úroků x xxxxxxxx a xxxxxx (v materiálním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §264 xxxx. 13 x 14 xxxxxxxx řádu a xxxxx vznikly x xxxxxx xx 1.1.2015, xxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně

Dle §259 xxxx. 2 xxxxxxxx řádu xxxxx, xx prominout lze xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 3. Xxxxxxx xxxxxxxx

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxx 1000 Kč, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx než trojnásobek xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 3001 Kč x více, podléhá xxxx xxxxxx správnímu xxxxxxxx, žádost o xxxxxxxxx xxxxxx 3000 Xx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.2

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxx se xxxxxx za xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx, x za xxxxx daňový subjekt, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektů. Xxxxxxxx xx vybírá xxx xxxxxx, jde-li x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.3

[xxxxx xxx] Pod xxxxxx „xxxxx xxx“ je xxxxx chápat xxxxx xxxxxxxxxx druh daně (xx. daň x xxxxxx fyzických osob, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x nemovitých věcí, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxxx, daň xxxxxxx, daň darovací, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx her) xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxx týká jednoho xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní) x xxxx daně a xxx ohledu xx xxxx, že v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx žádáno o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx v případech, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx] Společným xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx. xx xxxxxx x dani z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů (podle xxxxxx teorie xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, k vyjádření xxxxxx xxx dochází xx xxx xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

X. 4. Způsob xxxxxxx xxxxxx

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxx xxxxxxxxx penále xx xxxxxxxx následující články xxxxxx pokynu: II. 1, XX. 2, XXX., XX. 1, XX. 5, X. - XXXX.

[xxxxxxxxx xxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxxx xxxxxx xxxxxx: XX. 2, XXX., XX. 2, XX. 4, XX. 5, X. - XXXX.

[xxxxxxxxx xxxxxx xxx §250] Xxx promíjení pokuty xx aplikují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx: XX. 3, III., XX. 3, XX. 4, XX. 5, X. - XXXX.

X. 5. Vztah ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xx. XXX. a xx. XX. 5. xx nebere x xxxxx příslušenství daně xxxxxxxxx rozhodnutím xxx §260 xxxxxxxx řádu.

Čl. XX.

Xxxxxxxx požadavky žádosti

II. 1. Xxxxxxxx lhůty xxx podání žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx xxx xxxxxxx x §259a xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx podat nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx právní xxxx platebního výměru, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsažená v §35 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx (§36 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxx xxxxx] Xxxxxx xxx xxxx stanoví xx svém §259x xxxx. 4 případy xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx dobu:

a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxx úřední, xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x důsledku jejíhož xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X případech xxxxxxxxxx posečkání xx xxxxx staví xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o posečkání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dne porušení xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx následek xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x posečkání.

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lege xxx §157x daňového xxxx se lhůta xxxxx po dobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xx daně, x níž xx xxxxxxxxx vztahuje.

[příklad] Daňovému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx několik xxxxxxxxxxx období. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxxx dotčených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x úhradě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxx. Xxxxxxxx subjektu xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx, x xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x zvlášť xxx penále xxxxxxxxxx xx x xxxx, x níž xxxx xxxxxxxx posečkání. Xxxxx xxx xxxxxx žádosti x prominutí xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx svém xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx čekat x xxxxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxx daně za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

XX. 2. Xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

[xxxxxx] Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uhrazena daň, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§259a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxx] Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx x posečkané xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxx xxxxxxx prodlení xxxx xxxxxx (§259x odst. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx této xxxxxxxx xx bude zkoumat xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xxx již xxxx xxx daň xxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podání xxxxxxx o prominutí xxxxxx xxx §250

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x prominutí pokuty xx opožděné xxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxx daňové xxxxxxx, x xxxxxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§259xx odst. 1 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxx podmínky xx xxxx zkoumat ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, k tomuto xxx xxx musí xxx daňové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx4.

Xx. III.

Meritorní posouzení - xxxxxxx xxxxx

[xx xx zkoumá] Xxxxx-xx xxxxxx daňového subjektu xxxxxxxx požadavky xxxxx xx. XX. xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx. Xxxxx úvahou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx žádosti xxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nýbrž xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx xxx xx xxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxx úprava] Xxxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx subjekt xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx 3 letech závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxx „závažnost“] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postavena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx označit každé xxxxxxxx daných xxxxxxxx, xxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za významně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx správy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx závažné, porušení.

[naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

XXX. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů

Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx situace, xxx xxxxx, x níž xx xxxx provádí (xxx níže):

1. Je/byla xxxxxxxxxxxxx plátcem dle §106x xxxx nespolehlivou xxxxxx podle §106xx xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx/xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“), xx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §53 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x kterých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx z nich xxxxxx uhrazena xxx, x správce xxxx xxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxx zajišťovací xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx uhrazen.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doměření xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx sjednáním.

5. Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx opakovaně xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx své ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx opakovanosti xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxx“), takovým xxxxxxxx, xx jí byla xxxxxxxxxx uložena pokuta xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

7. Xx xxxxxx, jíž xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx xxx daňových a/nebo xxx xxxxxxxx předpisů), xxxxx horní hranice xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. 250 000 Kč; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. Nevede xxxxx xxxx nevedla xxxxx evidenci stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx daně.

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx možnosti prominutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 3 x 4] Xxxxxxx xxxxxxxx v bodě 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k právní xxxx zajišťovacího xxxxxxx; xxxxxxx uvedenou v xxxx 4 xxxxxxx xxxx posuzuje xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx porušení5. X xxxx 4 xxxxx ostatních faktů xxxxxxx xxxx zohlední x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx „doměrku“ xxxxxxxxx xx výši 50 000 Xx (xxxxxx xxxx tvrzenou xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx vztahu x jednotlivému xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx jednorázové xxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx] Správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx, závažné xxxxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxx překážky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řádném xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8] X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx6 xx xxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8 vykládat xxx, xx porušení daňových xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, x xxxxx prominutí je xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxx x. 1] Daňovému xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložena xxxxxx za xx, xx vůbec xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebude x xxxxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx dle §259c xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx uloženou xx porušení zákona x xxxxxxxxxx, tzn. xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxx x. 2] Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxx doměřením. X xxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxx v xxxxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx dle §259x xxxx. 2 daňového xxxx xxxx x xxxxx doměření xxxx xxxxx pomůcek, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx prominutí xx xxxxxx; tzn. toto xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX. 2. Osoby, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx splňovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx osoba a x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxx úprava] Ust. §259x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx pokud právnická xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx porušení x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx porušila.

[u xxxx xx xxxxxx] X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx (xx. XXX. 1.) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob:

Je-li xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně fyzická xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx vylučující xxxxxxxx xxxxx §259c xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u:

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx naplnění vylučující xxxxxxxx xxxxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u:

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx,

- x právnických xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx byla x xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx statutární xxxxx xxxx člen xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

Čl. XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx

[xx xx xxxxxx] Xxxxx správce daně xxxxxxx x závěru, xx daňový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. III. xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxx prominout.

[vliv první xxxxx] Xxxxxx zodpovězení xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx příslušenství xxxx prominout, xxxx xxxx x sobě xxxxxxxxx, xx opravdu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prominuta. Xxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx. XX. xxxxxx xxxxxx x xxxx dospět k xxxxxx, xx daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XX. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx

[xxx xxxxxxxx] Pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx součinnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx (§259x xxxx. 2 xxxxxxxx řádu) x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxx správě xxxx xxxxxxx subjektem (§259x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx výše 75 %.

[vztah xxxx xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxxxx dle xx. XX. 1. tohoto xxxxxx. Pokud po xxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k posouzení xxxxxxxx kritéria xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxxx tohoto kritéria xxx zjistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, x rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx.

[xxxxxx úprava] Podle §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vedoucího k xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 75 % penále.

[kritérium] Xxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxx postupu xxxxxxxxx x doměření xxxx x xxxx xxxxxx.

[xxxxxxx správce xxxx] Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx penále, xxxxxx xx možné xxxxxxxxx (tj. 75 % xx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx procentní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx (xxx. procentuální xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx). Po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjistí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prominutí, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx subjektu po xxxxxxxxx xxx čl. XX. 1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádná xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx, xxxx xx posuzoval xxxxxxxxx dle xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxx naplnění xxxxxxxx rozsahu součinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx postupu vedoucího x xxxxxxxx daně x moci úřední xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx postupu x odstranění pochybností xx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxx stanoveno xxxxxx, x xxxxx prominutí xx xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, k níž xx xxxx penále, x xxxxx xxxxxxxxx xx žádáno, xxxx xxxx správce xxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx nereagoval xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §89 xxxxxxxx řádu.

- 90 %

2.

Xxx xxxx stanovena xxxxx xxxxxxx dle §98 daňového xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

- 100 %

3.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

- 20 %

4.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§87 xxxx. 2 daňového řádu), x proto xxx x xxxxxx zahájení xxxxxx xx 1. 1.2021.

- 50 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx alespoň 2x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včas xx xxxxx správce daně xxxxx §92 xxxx. 4 daňového řádu.

- 30 %

6.

Xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrole xxx dostatečného důvodu (§88 xxxx. 6 xxxxxxxx řádu), pokud xxxx zpráva o xxxxxx kontrole projednávána xxxx 1. 1.2021.

- 25 %

7.

Daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§86 xxxx. 4, §82 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx řádu).

- 30 %

8.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§86 odst. 3 xxxx. e) xxxxxxxx xxxx).

- 100 %

9.

Xxxxxx xxxxxxx předložil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx padělané xxxxxxx.

- 100 %

XX. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx - xxxxx

[xxx xxxxxxxx] Pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tři xxxxxxxx, x to ospravedlnitelný xxxxx prodlení (§259b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), ekonomické nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§259b xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx) x četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259x odst. 1 xxxxxxxx xxxx). Xxxx xxx prominout xx výše 100 %.

[xxxxx xxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. IV. 2. xxxxxx pokynu. Xxxxx dojde k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx. XX. 4. xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxxxx. Následně xxxxxxx xxxxxxx snížení procentní xxxxx xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx prominutí (xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxx). Pokud nezbyla xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxx úprava] Xxxxx §259b xxxx. 2 daňového řádu xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx úrok x posečkané xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx x úhradou xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx lze x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxx zakládá xxxxxxxx, xxx kterou xxxxx nelze prominout.

[posouzení] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx případě x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxx ohodnocení xxx xxxxxx článku, xxx jehož xxxxxxxxx xx základem xxxxxxxxx 100% xxxx individualizovaného xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. XX. 4. x IV. 5. tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodlení, xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nejlépe xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxxxxx daně.

[individualizace úroku] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zkoumat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s platbou xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx úrok x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx individualizovaný xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. tvoří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, musí xxx posouzen z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx a ostatních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x něm xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

[xxxxxxx] Daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x nemovitých věcí xx xxx 2015, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x následně xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx vyšší. Xxxxxx subjekt nezaplatil xxx xxxxx z xxxxxx včas, xx. xxxxxxx mu 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlení

Procentuální ohodnocení

1.

Původní xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníkem vykonána xxxxxx xx jiný xxxxxxxxxx symbol nebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx nejedná x xxxxxxxx platbu.

100 %

2.

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx trvalý) xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

100 %

3.

X xxxxxxxxx, kdy jsou xxxxxxxxxxx pozdní xxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx, xx xx xxxxx než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

70 %

4.

Xxxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, k xxx xx xxxx úrok x posečkané xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (§156 xxxxxxxx xxxx).

20 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxx mělo dojít x xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a výbuch, xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, povodeň, xxxxxxx, xxxxxxxxx, sesouvání xxxx, xxxxxx půdy x skalní xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lavin x zemětřesení xxxxxxxxxx xxxxxxx 4. xxxxxx xxxxxxxxxxx stupnice udávající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

100 %

6.

Xxxx z prodlení xxx předepsán za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x převodu xxxxxxxxxxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň vypočtenou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx znalcem a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znalce.

90 %

7.

Xxxx x prodlení xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx základě dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektem xxx xxxxx správce xxxx.

20 %

8.

Xxxx z prodlení xxxxxx xx dani x xxxxxxxxxx věcí xx na xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení podaného xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x daň xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

20 %

9.

Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx, x níž xx xxxx xxxx x xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, činilo xxxxxxxxx 15 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

30 %

10.

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx přechodu xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx zůstavitele xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

100 %

11.

Xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jediného společníka, xxxxx xxx zároveň x jediný statutární xxxxx.

100 %

12.

Xxxx z xxxxxxxx vznikl na xxxxxxx doměření xxxx xx xxxxxxx, kdy x původnímu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx od orgánu Xxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

100 %

13.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xx xxx/xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx provedené plátcem xxxx xxx §38i xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxxxxx vyživovanému xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx §35x xxxx. 6 xxxx. b) xxxxxx x daních z xxxxxx .

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prodlení x daném případě xx, xx prodlení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně ani xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

100 %

14.

Xxxx x prodlení xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx podání xxxxxxxx přiznání k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xxxxxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxx zvýhodnění na xxxxxxxxxx xxxx xxx §35x odst. 6 xxxx. x) zákona x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx prominutí úroků x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je, xx prodlení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ze xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x daňovým řádem.

100 %

15.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx i x den, xx xxxxxx nastala xxxxxxxxx xxxx, jež nebyla xxxx uhrazena, xxxxx xxxx uhrazena xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

90 %

[xxxxxxxxxx xxxx 3] Tento xxx míří xx xxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx. jedná xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x následujícím xxxxxxxxxx období, x xxxxx hospodářském výsledku xxxx xxxxxxx nic xxxxx8 Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.9

[xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx demonstrativním xxxxxx x není xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Mělo by xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxx dostaly x xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, nezodpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Prominutí xxxxx by xxxxxx x ohledem na xxxxxx legitimního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. I xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx pravidlo, že xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx x xxxxxx následku xx xxxxxxxx povinnosti xxx správě daní. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx sloužit x xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx, kteří své xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x včas, x xxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XX. 3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxx dle §250

[xxx xxxxxxxx] Xxx posouzení xxxxxxx prominutí pokuty xxxxxxxx tři xxxxxxxx, x xx ospravedlnitelný xxxxx prodlení (§259xx xxxx. 2 daňového xxxx), ekonomické xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrdost xxxxxxx xxxxxx (§259aa xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxx (§259c xxxx. 1 xxxxxxxx řádu). Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx 100 %.

[xxxxx xxxx kritérii] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx kritéria xxx xx. XX. 3. xxxxxx pokynu. Xxxxx dojde x xxxx naplnění, posoudí xxxxxxx daně xxx xx. IV. 4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Následně posoudí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určitá xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxxx). Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamítne.

[právní xxxxxx] Xxxxx §259xx xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx, xxxxx xxx x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neexistence ospravedlnitelného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x konkrétním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu (xxx tabulka níže). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétní výše xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. XX. 4. x IV. 5. xxxxxx pokynu. Xxxxxx-xx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodlení, xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nejlépe xxxxxxxxxx xxx tabulky.

[naplnění xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ospravedlnitelného důvodu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dle xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx).

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav (dočasný xxxx trvalý) zabránil xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

100 %

2.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, hromadnou xx individuální, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx považují xxxxxxxxxx požár x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, xxxxxxx, xxxxxxx, krupobití, xxxxxxxxx xxxx, sesuny xxxx a skalní xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a zemětřesení xxxxxxxxxx alespoň 4. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

100 %

3.

X xxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx funkční xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX (www.daneelektronicky.cz) xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xx nejednalo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - a Finanční xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Předmětné xxxxxx xxxx xxxxxx podáno xxxxxxxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

100 %

4.

X xxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxx zcela xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx.xxxx.xx). Xxxxxxxxx podání bylo xxxxxx podáno xxxxxxxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovní den.

100 %

5.

X prodlení s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x jediný xxxxxxxxxx xxxxx.

100 %

6.

Xxxxxx vznikla xxx přechodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx za období xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dědictví.

25 %

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dani, x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

75 %

8.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxx deklarovaného xxxxxx x účinky xx xxxx (např. v xxxxxxxx absolutní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu).

100 %

9.

Změna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx obdobnou xxxxxxxx katastrálního úřadu.

90 %

10.

Xxxxxx subjekt podal xx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xxxxxx k XXX xxxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nebylo ve xxxxx xxxxxx, avšak xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x registraci.

90 %

11.

X opožděné xxxxxxxxxx x DPH došlo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu (xxxxxxxxx xxxx trvalého), který xx zabránil plnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx prokazatelným xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

100 %

12.

X xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxx xx XXX x xxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, ačkoli byl xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx za měsíční xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období.

75 %

[xxxxxxxxx xxxxxx] Ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, 2, 11, 12 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx byl x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, k němuž xx xxxx pokuta, xxxxx prominutí je xxxxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx demonstrativním xxxxxx x není vyloučeno, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dospěje k xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx i x xxxxxx v pokynu xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x lidského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které se xx prodlení dostaly x xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx prohřešek. X nadále xxxx xxx zachováno pravidlo, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Prominutí pokuty xxxxx nemůže sloužit x xxxxxxx rozdílu xxxx xxxx, kteří xxx povinnosti plní xxxxx x včas, x xxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XX. 4. Xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx zakládající xxxxxxx - úroky, xxxxxx

[xxxxxx xxxxxx - xxxx] Xxxxx §259x odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

[xxxxxx úprava - xxxxxx xxx §250] Xxxxx §259xx odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx, že při xxxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxx bude pokuta xx opožděné xxxxxxx xxxx prominuta, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx zakládají tvrdost xxxxxxx pokuty.

[kritérium] Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx x x posečkané částky) xxxx xxxxxx je xxxx skutečnost, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatněného xxxxx/xxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxx xx. IV. 2. xxxx XX. 3. xxxxxx xxxxxx, x to xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx posoudí x x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx xxx čl. XX. 2. nebo XX. 3. xxxxxx xxxxxx zakládá xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 100 %.

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxx-xx xx10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx skutkového xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx daně brát xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Nepříznivá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ročního xxxxxx 11 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 2 nebo IV. 3. xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případu.

Výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx dvanáctinásobku xxxxxxxxx xxxx

50 %

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy

40 %

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy

30 %

xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy

20 %

2. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některý x xxxxxx xxx §156 daňového xxxx xxx posečkání s xxxxxxx xxxx, x xxx xx váže xxxx x xxxxxxxx xxxx x posečkané xxxxxx, o jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx prominutí xx xxxxxx. Daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 50 %.

[xxxxxxx xxxx] Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x důvodů x xxxxxx 1 x 2, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů. Prozatímní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx než 100 %.

XX. 5. Četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx - xxxxxx, úroky, pokuta xxx §250

[právní úprava] Xxxxx §259x xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx modifikovat xxxxxxxx xxxxxxx procentní sazby x prominutí xxxxxxxxxx xxx čl. XX. 1. - 4. xxxxxx xxxxxx, x xx jejím xxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxx daně] Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. XX. 1. - 4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx situací daňovým xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx x nich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (tzn. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xx xxxxx).

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx zřetel při xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při správě xxxx, x xxxxxxx xxxxxx procentuální xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xx xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňového řízení, xxxxx xx vymáhán (xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx).

- 50 %

2.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle pomůcek xxx §98 xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

3.

X posledních xxxxx xxxxxx byla daňovému xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořádková xxxxxx xxx §247 xxxxxxxx řádu. Pro xxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xx rozhodné xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

4.

X posledních třech xxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxxx povahy xxx §247x daňového xxxx. Xxx xxxxx splnění xxxx podmínky je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

5.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxx §250 daňového řádu. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky je xxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

[xxxxxxxxxx bodu 1] Správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky nebere x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx vyvěrající xx stejného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxx x. 1] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx právnických xxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2017 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výměry xx xxxxxx x xxxxx z prodlení. Xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx nebude xxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx obou daních x xxxxxx xx XXX x naopak.

[příklad x. 2] Daňový xxxxxxx si xxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání. Xxxx tři xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx a žádá x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x úvahu xxxxx x prodlení xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 5] Xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxx x xxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pardonem xx individuálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 2 x 5] Xxx xxxxxxxxxx xxxx 2 x 5 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx příslušenství daně, x xxxxx xxxxxxxxx xx žádáno, xx. x xxxxxxx bodu 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx bodu 5 pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

[xxxxxxx - xxxx] Xxxxxx xxxxxxx xx dopustil xxxxxxxx s úhradou xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx byla čtyřikrát xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx xxx §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx prominuta. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 100 %, x xxxxxxx na xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxx 30 %, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx 50 %. Daňovému subjektu xxxx xxxxxxxxx 80 % x xxxxxxx xxxx individualizovaného xxxxx.

[xxxxxxx - pokuta dle §250] Daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x příjmů, xxxxxx xxxxxxx xxx. Daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výzvy xxxxxxx xxxx. Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx desetinásobek xxxxxxxxx xxxx x xx xxx vydání xxxxxxxxxx xx u xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxx, který je xxxxxxx. Xx naplnění xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 %, x xxxxxxx xx xxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 50 %, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx xx xxxxx xxxxxxx 50 %. Xxxxxxxx subjektu bude xxxxxxxxx 90 % x xxxxxx.

Xx. X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx x xxxxxxxxxxx] X prominutí příslušenství xxxx xxxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu (xxxx jen „xxxxxx x prominutí“). Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx u správce xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daně, x xxx se váže xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx x prominutí.

[předmět xxxxxx] Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx určení xxxxxxxx subjektu. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu prominutí (§259x odst. 2, §259xx xxxx. 2, §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

[x čeho správce xxxx xxxxx] Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx x prominutí, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ADIS, x tvrzení uvedených x žádosti x x xxxxxxx, xxxxx xx xxx žádosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxx existují x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. XXX. xxxxxx xxxxxx xxxx posuzováno x xxxxx xxxxx xxxxxx x daňovým xxxxxxxxx x všech xxxxx či místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXXX, která xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx] Xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx své xxxxxxx xxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx negativního rozhodnutí x xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx být nucen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x x xxxxxxx xx xxx. §92 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nedopadá.

[dokdy lze xxxxxxxxx] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxx, xxx došlo k xxxx xxxxxx (§259 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx).

X. 1. Xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx] Ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx se jedná x rozhodnutí xxxx xxxxxxx věci či x xxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx stanoveno.

Při xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx daň, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x prodlení váže, x to určením xxxxx daně, zdaňovacím xxxxxxx (xx skutečností, xxx xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxx x posečkané xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx něhož xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výměrem, xxxxxx xxxx stanovena.

[smíšené xxxxxxx] Bude-li xxxxxx xxxxxxx x jedné xxxxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x některých xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x něhož xx xx možné, x xxxxxxx řízení xx xxxxxx žádost x příslušenství, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 1. A. Rozhodování xxxx xxxxxxx xxxx

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx dle §5 odst. 4 xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x prominutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx zastaví xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx promíjení xxxxxxxxxxxxx daně (xxx xx. X. 1. xxxxxx xxxxxx).

[xxxxxxxxx řízení] Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx (§259x odst. 1, §259x odst. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§259aa xxxx. 1 daňového xxxx).

[xxxxxxxxx řízení] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxx xxx její podání (§259x odst. 3 x 4 daňového xxxx).

[xxxxxxxxx řízení] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dříve xxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx zamítavého xxxxxxxxxx o původní xxxxxxx x xxxxxxxxx (§259 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu).

[odložení] Xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx žádost o xxxxxxxxx zamítnuta x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 60 dnech xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx (§259 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx). X xxxxxxxx xxxx xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 1. X. Xxxxxxxxx rozhodnutí

[záznam komise] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě záznamu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k jednotlivému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx (čl. 2 xxx 3.3. xxxx. x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. x. 19086/14/7000-01200 xx xxx 29. 4. 2014).

[xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí] Xxxxxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxx 3 měsíců xxx dne, kdy xxxxxx xxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Lhůta xx staví ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 215/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx č. 215/2004 Xx.“) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx. Lhůta xx xxxx staví ode xxx odeslání xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2 xxxxxx x. 215/2004 Xx.) do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xx ukončení xxxxxx před Xxxxxx XX.

[xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, správce xxxx daňový subjekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx hospodárné, o xxx, xx se xxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx. Od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx také xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x je xxxx možné provést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx rovněž, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x prominutí příslušenství xxxx xxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxx xxxxxxx xxxxxxx x přezkumnému xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx neformálně xxxxxxxx x tom, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx zabývat až xx posouzení xxxxxxx x přezkumnému xxxxxx, xxxx. xx provedení xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx sazba částky xxxxxxxxxxxxx xxxx, která xx být xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nahoru. Xxxxxx tak xxxxxx x prominutí xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxx de xxxxxxx] V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx být součástí xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, její výši (xx. xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx příslušenství xxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX (xxxxxx názvu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx), xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§3x odst. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxxxx] V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. zda je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxx subjektem xxxxx xxxxxxxx, xxxx. jejich xxxxxxxxx vyplývá z xxxxxxxx spisu,

- xxxxx, xxxxxxx dospěl správce xxxx k závěru x xxxxxxxx/xxxxxxxxxx některého xx zákonných xxxxxxxx xxx §259x xx 259x xxxxxxxx řádu (xx. III. x xx. IV. xxxxxx xxxxxx),

- xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx (podpoře xx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

Xx. XX.

Xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

[xxxxxxx] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 107 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „SFEU“), xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx] Xxxxx xxxx chtít správce xxxx vybočit xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hranic xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx režimu xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx (v xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx řídí xxx čl. XX. 3. xxxx. [xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx] tohoto xxxxxx).

[xxxxxx xxxxxxxx k xx xxxxxxx] X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zohlednit xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 107 x 108 XXXX x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

• Nařízení Xxxxxx č. 1407/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx na xxxxxxx xx minimis (Úř. xxxx. X 352, 24. 12. 2013., x. 1; xxxx xxx „Xxxxxxxx 1407/2013“), xxxxxx xxxxxx xxxxxx

• Xxxxxxxx Komise x. 1408/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 352, 24. 12. 2013., x. 9; xxxx xxx „Xxxxxxxx 1408/2013“) týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů

• Xxxxxxxx Komise x. 717/2014 xx xxx 27. června 2014 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx minimis x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 190, 28. 6. 2014, x. 45; dále xxx „Xxxxxxxx 717/2014“)

• Xxxxxxxx Xxxxxx x. 360/2012 xx xxx 25. dubna 2012 x xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podnikům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx (Xx. xxxx. X 114, 26. 4. 2012, s. 8; dále jen „Xxxxxxxx 360/2012“) týkající xx podniků xx xxxxxx xx. 106 xxxx. 2 SFEU

[služba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxxxxxx provozujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 . Xxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx.

XX. 1. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx

[xxxxx podnik] Xxxxxxxx ve smyslu xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxxx sdružení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx tato sdružení x seskupení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx ovlivňovat, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx jakákoli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx straně xxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx „propojených xxxxxxx“ xx xxx xxxxx použití pravidla xx xxxxxxx považována xx jeden xxxxxx, xx. xxxxxxx příjemce xxxxxxx xx minimis. Xxx výpočet stropu xxxxxxx xx xxxxxxx x jednoho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx všech „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx] Xxxxxxxx 1407/2013, Nařízení 1408/2013 a Xxxxxxxx 717/2014 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho podniku. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjekty, xxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx hlasovacích práv, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx subjektu;

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo odvolat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo dozorčího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x daným xxxxxxxxx nebo dle xxxxxxxxxx x zakladatelské xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x daném xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxx jakýkoli xxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podnik13.

VI. 2. Xxxxxx xxx podporu xx minimis

[obecná úprava] Xxxxxxxx 1407/2013 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx minimis xx xxxx xx. 3:

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx minimis, xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxx podniku, xxxxx xx libovolná xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx14 xxxxxxxxx 200 000 XXX.

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx de minimis, xxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, nesmí překročit 100 000 XXX xx libovolná tři xx xxxx jdoucí xxxxxxxxx účetní xxxxxx. Xxxx xxxxxxx de xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vozidel xxx silniční nákladní xxxxxxx. [prvovýroba zemědělských xxxxxxxx] Xxxxxxxx 1408/2013 xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx. 3:

• xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx jednoletá účetní xxxxxx xxxxxxxxx 15 000 XXX.

• x xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx poskytování xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. [xxxxxxx x xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxx 717/2014 xxxxxxxx limity xxx xxxxxxx de xxxxxxx ve xxxx xx. 3:

• celková xxxx podpory xx xxxxxxx, kterou členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesmí za xxxxxxxxx xxx xx xxxx jdoucí účetní xxxxxx xxxxxxxxx 30 000 EUR.

• x xxxx oblasti xx xxxxxxxx x xxxxx xxx členský xxxx xx xxxxxxxxxxx podpor xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. [obecný xxxx. xxxxx] Nařízení 360/2012 xxxxxxxx limity xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx svém xx. 2:

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx de minimis xxxxxxx xxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500 000 XXX.

[xxxx ekonomických xxxxxxxx] Xxxxxxxx-xx podnik xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

[xxxxxxx] Podnik xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní dopravu xxx cizí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prodej x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx. Limit pro xxxxxxx de xxxxxxx xx třeba stanovit xx xxxx 15 000 EUR, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx 1408/2013 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] V xxxxxxx xxxxxxx 15 xx xxxxxx 16 xx třeba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxx novou xxxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx k překročení xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx de minimis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstává x xxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] X případě xxxxxxxxx17 xxxxxxx podniku xx dva xx xxxx samostatných xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnutá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, xxx je x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx xxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxxx. Pokud by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, přidělí xx xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu nových xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

[xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx] Správce xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx podporu (xx. xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

[xxxxxxx limitu] Xxxx xxxxxxxxxxx každé xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx minimis xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x rybolovu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxxxxx] Xxx posouzení xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx de minimis xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení, xxx uvede xxxxx x xxxx účetním xxxxxx, vazbách na xxxxx podnik a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx koordinačního xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x souladu x §3 xxxx. 3 xxxx. h) xxxxxx x. 215/2004 Xx. xxxxxxx koordinační xxxxx, kterým je Xxxxxxxxxxxx zemědělství pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§2 x §3 xxxxxx č. 215/2004 Xx.), x stanovisko, xxx xxx x xxxxxxx malého rozsahu x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx poskytnutí.

[náležitosti rozhodnutí] X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je poskytnuta xxxxxxx de minimis, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, její xxxx (xx. xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí) x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX (xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxxx de minimis (§3x xxxx. 4 xxxxxx č. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx] Údaje x xxxxxxxxxx podpoře de xxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx poskytnutí xxxxxxx (§3x xxxx. 4 xxxxxx č. 215/2004 Xx.) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dle xxxx. Xxxxxxxxxxxx zemědělství x. 289/2020 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, x o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory] Xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nárok, a xx xxx ohledu xx to, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxx. Xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxx mimo režim xx xxxxxxx] Xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxx nad xxxxx tohoto xxxxxx x zároveň xxxxx x překročení xxxxxx xxx podporu xx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, je xxxxxxxxxxxx (xx. xxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, a to xxxx zahájením řízení xxxx Komisí EU (§4 xxxx. 2 xxxxxx x. 215/2004 Xx.). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxxx notifikační xxxxxxxx, xxxxx spolu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proceduře xx xxxxxx xx. 108 XXXX x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Nařízení Xxxx XX č. 659/1999 xx dne 22. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xx. 93 Smlouvy x ES) x xx xxxxxx §3 x 4 zákona x. 215/2004 Sb. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxxx, xxxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx de xxxxxxx xx archivují xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx jejich xxxxxxxxxx.

Xx. XXX.

Xxxxxxxxx a zrušovací xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxx ustanovení] Xxxxx xxxxxxx se xxxx Xxxxx GFŘ-D-45 x xxxxxxxxx příslušenství daně x. j. 34006/20/7700-10123 xx xxx 23.6.2020.

[xxxxxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx pokynu (viz xx. XXXX.), x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX.

Xxxxxxxx

Xxxxx pokyn xxxxxx účinnosti 6. xxx xx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx