Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22&xxxx; Xxxxx 1

X. x.: 15921/21/7700-10123-050167

XXXXX x. XXX - X - 4 7

k promíjení xxxxxxxxxxxxx daně

Čl. X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] S xxxxxxxxx xx 1.1.2015 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x. 267/2014 Xx.“). X xxxxxxxxx xx 1.1.2021 xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony (dále xxx „xxxxx x. 283/2020 Xx.).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx individuálního promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx upravena x §259 xx 259x xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“). Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně podle xxxxxxxx xxxx.

[xxx xxxxxx] Xxxxxxxxx finanční ředitelství, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x objektivizované xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx, xxxxxxxx tímto xxxxxxx skutečnosti, v xxxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxx xxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xx xxx zákonné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx případným excesivním xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím tak, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx veřejná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx na xxxxx xxxxxx.

[xxxx xx pokyn xxxxxx] Tento xxxxx xx netýká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x hromadného xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxxxx daně xxx §260 daňového xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxx promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx „xxxxxx“ či „úrok x xxxxxxxx“, avšak xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X. 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

[xxxxxx] Xxx čl. XXX. xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 267/2014 Xx. xxxx 3 xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx x prominout xxxxxx xxx lze xxx x případech, kde xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxxxxxx 1.1.2015. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx promíjení xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx daní.

[úroky] Xxx xx. XXX. xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 267/2014 Xx. bodu 4 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x prodlení xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx 5 xxx platí, xx xx předepsání úroku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

[xxxxx promíjení xxxxx] Xxxxx promíjení xxxxx xx xxxxxxx na xxx xxxx - xxxx xx 31.12.2014, xxx xxxx x xxxxxxxx prominout nelze x při upuštění xx předepsání xxxxx x posečkané xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §157 xxxx. 7 daňového xxxx, a xxxx xx 1.1.2015, xxx xxx oba xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právní úpravu §259 až 259x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx ty xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2015.

[xxxxxxx] Xx-xx např. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 30.9.2014 x x xxxxxx xxxx xxxxx 1.3.2015, xxx xxxxxxxxx částky xxxxx z prodlení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx od 1.1.2015 xx 1.3.2015. Xxxxxx úroků z xxxxxxxx xxxxxxx xx 31.12.2014 prominout nelze.

[pokuta xxx §250] Xxx xx. XX. xxxx 13 xxxxxx č. 283/2020 Xx. lze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx §250“) xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platebním výměrem. Xxxxx o xxxxxxxxx x prominout xxxx xxxxxx tak lze xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem počínaje 1.1.2021. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxxxxx xxx XXXX 1 ] Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx promíjení úroků x xxxxxxxx a xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx x §264 odst. 13 x 14 xxxxxxxx řádu a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.1.2015, xxx. žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx posouzeny.

I. 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušenství xxxx

Xxx §259 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx prominout lze xxx či příslušenství xxxx x v xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 3. Xxxxxxx xxxxxxxx

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxx 1000 Xx, xxxxx xx žádáno x xxxxxxxxx částky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx poplatku. Pokud xxxx xxxxxx subjekt xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 3001 Kč x více, xxxxxxx xxxx žádost správnímu xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx 3000 Xx x xxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.2

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx, a za xxxxx xxxxxx subjekt, xxxxxx-xx jednu xxxxxx xxxx daňových subjektů. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, jde-li x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdanění.3

[každá xxx] Xxx pojmem „xxxxx xxx“ xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx (xx. daň x xxxxxx fyzických xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx, daň xxxxxxxx, daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx x převodu xxxxxxxxxxx, daň z xxxxxxxxxxx x daň x xxxxxxxxxx xxx) xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxx xxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (či xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní) u xxxx xxxx a xxx ohledu na xxxx, xx x xxxxxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Poplatek vybraný xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxx z xxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxx zdanění] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. ve vztahu x xxxx z xxxxxx nemovitých věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak).

I. 4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

[xxxxxxxxx xxxxxx] Při xxxxxxxxx penále se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx: XX. 1, XX. 2, XXX., XX. 1, XX. 5, X. - VIII.

[promíjení xxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxxx xxxxxx xxxxxx: XX. 2, XXX., XX. 2, XX. 4, XX. 5, X. - XXXX.

[xxxxxxxxx xxxxxx dle §250] Xxx promíjení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokynu: XX. 3, XXX., XX. 3, IV. 4, XX. 5, X. - XXXX.

X. 5. Xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx aplikaci xx. XXX. x xx. IV. 5. xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxx §260 xxxxxxxx xxxx.

Xx. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti

II. 1. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x prominutí xxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx xxx xxxxxxx x §259x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx, xx žádost x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx platebního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx uplatní xxxxxx xxxxxxxx obsažená x §35 xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx není možné xxxxxxxxxx (§36 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxx lhůty] Daňový xxx dále stanoví xx xxxx §259x xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx po xxxx:

x) xxxxxx o povolení xxxxxxxxx úhrady xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxx neběží xxx dne, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx staví xx xxxx xx kladného xxxxxxxxxx x posečkání xx xxxxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx posečkání, xxxxx xx xx následek xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx §157a xxxxxxxx xxxx se lhůta xxxxx po xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x níž se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxx] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx dotčených xxxxxxxxxxx období, xxxxxxx x xxxx xxxxxx x posečkání xxxxx x úhradě xxxx x xxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx přeplatkem. Xxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx povolil xxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxx. Daňovému xxxxxxxx xxxx lhůta xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k dani, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxx, x níž xxxx xxxxxxxx posečkání. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx, u xxx xxxx xxxxxxxxx řízení x posečkání, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prominutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx žádosti xx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx posečkání.

II. 2. Xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

[xxxxxx] Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§259a xxxx. 1 daňového xxxx).

[xxxxx] Daňový xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx x posečkané xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx prodlení úrok xxxxxx (§259x odst. 1 xxxxxxxx řádu).

[posouzení] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx bude zkoumat xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xxx již xxxx xxx daň xxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx dle §250

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tvrzení, x důsledku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx bezpředmětným (§259xx odst. 1 xxxxxxxx xxxx). Splnění xxxx xxxxxxxx se xxxx zkoumat xx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xxx již musí xxx daňové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx4.

Xx. III.

Meritorní xxxxxxxxx - xxxxxxx úvaha

[co xx xxxxxx] Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. XX. xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx. První xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx lze xxxxx žádosti xxxxxxx. X xxxx fázi xxxxxxx xxxx nezkoumá, x xxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vůbec xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této prvotní xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx xxx xx xxxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxx podmínky vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx možné, xxxxx xxxxxx subjekt xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx 3 letech závažným xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxx „xxxxxxxxx“] Závažnost xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisů musí xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx správce xxxx. Xx závažné xxxxxxxx xxxxx označit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx dosáhne takové xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx správy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx přitom xxxx xxx i xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx závažné, porušení.

[naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXX. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx, u xxx xx xxxx xxxxxxx (xxx xxxx):

1. Je/byla xxxxxxxxxxxxx plátcem xxx §106x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §106aa xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xx/xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „XXX“), xx xxxxxx, xx došlo k xxxxxxxxx porušení daňových xxxxxxxx.

2. Byla alespoň xxxxxx pravomocně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťovací xxxxxx, xxxxx nebyl xx xxxxx uhrazen.

4. Xxxxxxxx své zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx vyměření xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doměření daně xxxxx pomůcek xxxxxx xxxxxxxx známé dani xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx sjednáním.

5. Závažně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nastala xxxxxxx 2x v xxxxxx xxxxxxxx po sobě xxxxxxxx kalendářních měsíců.

6. Xxxxxxxx zákon x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx je nabytí xxxxxx moci rozhodnutí.

7. Xx xxxxxx, xxx xxxx uložena xxxxxx (xx spáchaný xxxxxx xxx xxxxxxxx x/xxxx xxx účetních předpisů), xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. 250 000 Xx; rozhodným xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

8. Nevede xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxx ohrožovala, porušuje xxxx porušovala řádný xxxxx správy xxxx.

Xxx xxxxxxxxx možnosti prominutí xxxxx naplnění kterékoli xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx bodu 3 x 4] Xxxxxxx xxxxxxxx x bodě 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k právní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx xxxx posuzuje ve xxxxxx x porušení xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx porušení5. X xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx částka „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xx xxxx 50 000 Kč (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx vztahu x jednotlivému xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx jednorázové xxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxx jemu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxx předpisů. Xxxx xx xxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řádném xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8] V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx6 xx xxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8 xxxxxxxx xxx, xx porušení daňových xxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx prominutí xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxx x. 1] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx žádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx řízení správce xxxx xxxxxx v xxxxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx dle §259x xxxx. 2 daňového xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx porušení zákona x xxxxxxxxxx, xxx. xxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxxx.

[xxxxxxx x. 2] Xxxxxx subjekt xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx následek xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxx dani. Daňový xxxxxxx žádá o xxxxxxxxx příslušenství daně x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx prominutí xx xxxxxx; xxx. toto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů.

III. 2. Xxxxx, x xxxxx xx posuzuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzická i xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxx. §259x xxxx. 3 xxxxxxxx řádu stanoví, xx pokud právnická xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na osobu, xxxxx byla x xxxx tohoto xxxxxxxx x této právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xx xxxx porušila.

[u xxxx xx xxxxxx] X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. III. 1.) xxxx zkoumat x xxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xx-xx xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx řádu xxxxxxx x:

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x uplynulých 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx zkoumat x:

- xxxxxxx právnické xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

- x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

Čl. IV.

Meritorní xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx

[xx se zkoumá] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle xx. XXX. xxxxxx xxxxxx a xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude v xxxxxxxxxx xxxx posuzovat, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

[xxxx první xxxxx] Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxx xxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx, však xxxx x xxxx xxxxxxxxx, že opravdu xxxx daňovému subjektu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, x jakém xxx prominout, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx. XX. xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prominuta xxxxx částka příslušenství xxxx.

XX. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx

[xxx xxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx penále xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx součinnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxxxx daně x xxxx úřední (§259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní xxxxxxx xxxxxxxxx (§259c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Penále lze xxxxxxxxx xx xxxx 75 %.

[xxxxx mezi xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx posoudí xxxxxxxx xxxxxxxx dle čl. XX. 1. tohoto xxxxxx. Pokud po xxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria xxx xx. IV. 5. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, x rozhodne x xxxxx prominutí. Xxxxx nezbyla žádná xxxxxx k prominutí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxx úprava] Podle §259x odst. 2 xxxxxxxx řádu platí, xx správce daně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx daně z xxxx úřední xxxx xxxxxxxxx xx 75 % penále.

[kritérium] Xxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx penále xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx x doměření xxxx x xxxx xxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx xxxx] Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx částku xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (xx. 75 % xx xxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx odčítací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx (xxx. procentuální xxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx sčítá). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx daňovému subjektu xxxxx x xxxxxxxxx, x přistoupí x xxxxxxxxx kritéria xxx xx. IV. 5. xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dle čl. XX. 1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx posuzoval xxxxxxxxx xxx čl. XX. 5. xxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxx podmínek] Správce xxxx zkoumá naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xx daňové kontrole, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xx žádáno.

[relevantní xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, x níž xx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx správce xxxx x úvahu, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle §89 xxxxxxxx xxxx.

- 90 %

2.

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dle §98 xxxxxxxx řádu xxx součinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx.

- 100 %

3.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxx.

- 20 %

4.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx (§87 xxxx. 2 daňového xxxx), x xxxxx byl x xxxxxx zahájení xxxxxx xx 1. 1.2021.

- 50 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx alespoň 2x xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx včas na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §92 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu.

- 30 %

6.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxx x xxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxxx důvodu (§88 xxxx. 6 xxxxxxxx řádu), xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx kontrole xxxxxxxxxxxx xxxx 1. 1.2021.

- 25 %

7.

Daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxx (§86 odst. 4, §82 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxx).

- 30 %

8.

Xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky (§86 xxxx. 3 xxxx. x) daňového xxxx).

- 100 %

9.

Daňový xxxxxxx předložil prokazatelně xxxxxxxxx xxxx padělané xxxxxxx.

- 100 %

IV. 2. Ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx - xxxxx

[xxx xxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prominutí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx (§259b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměry daňového xxxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§259b xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx (§259x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx 100 %.

[xxxxx xxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prominutí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx čl. IV. 2. xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxx xx. XX. 4. xxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procentní xxxxx xxx čl. XX. 5. tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určitá xxxxxx k xxxxxxxxx, x rozhodne o xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxx). Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx řádu xxxxxxx daně může xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx x posečkané xxxxxx, xxxxx x prodlení x xxxxxxx xxxx xxxxx x důvodu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx posoudí, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx případě x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x ospravedlnitelného xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx). Procentuální xxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétní 100% xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částky xxx čl. XX. 4. x IV. 5. tohoto pokynu. Xxxxxx-xx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodlení, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tabulky.

[naplnění xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ospravedlnitelného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxx úroku] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx třeba zkoumat xx každému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx je třeba xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx individualizovaný xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. tvoří xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxx posouzen x xxxxxxxx ospravedlnitelného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z tohoto xxxxxx x musí x něm být xxxxxxxxxx vlastním výrokem x rozhodnutí.

[příklad] Daňový xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 2015, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx daň xxxxx x následně xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx platební xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxx subjekt nezaplatil xxx jednu x xxxxxx xxxx, xx. xxxxxxx mu 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření:

Ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx ohodnocení

1.

Původní xxxxxx daně xx xxxxxxx dlužníkem vykonána xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx symbol xxxx xxxx xxxx správce xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platbu.

100 %

2.

Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx stav (xxxxxxx xxxx trvalý) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (nutno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

100 %

3.

X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx pozdní platby xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zaplacených xxxxx.

70 %

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, k xxx xx váže úrok x xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož prominutí xx xxxxxx (§156 xxxxxxxx xxxx).

20 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx xxx stižen xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx individuální, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a výbuch, xxxxx, vichřice s xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zemětřesení dosahující xxxxxxx 4. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udávající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zemětřesení.

100 %

6.

Xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uhradil xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx základu daně xxxxxxxxxxx x ceny xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odlišně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znalce.

90 %

7.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

20 %

8.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x nemovitých xxxx xx xx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podaného xx výzvu xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxx xxxx z xxxxxxxx vznikl na xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení podaného xxx výzvy xxxxxxx xxxx x daň xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxx daňového xxxxxxx.

20 %

9.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

30 %

10.

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx.

100 %

11.

Xxxx x xxxxxxxx vznikl xxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jediného xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zároveň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

100 %

12.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx doměření xxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xx orgánu Xxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxx xxx nesprávný.

100 %

13.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx/xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx ze závislé xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dle §38i xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx zpětného přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěti, xxxx se zpětnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xx xxxxxxxxxx dítě xxx §35x odst. 6 xxxx. x) zákona x xxxxxx z xxxxxx .

Xxxxxxxxx prominutí xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx, že prodlení xxxxxx xxxxxxxxxx zapříčiněno xxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx řádem.

100 %

14.

Xxxx x prodlení vznikl xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se zpětnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx §35x xxxx. 6 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úroků x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxx x příjmů x xxxxxxx xxxxx.

100 %

15.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx i x xxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx uhrazena, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x registraci.

90 %

[xxxxxxxxxx xxxx 3] Xxxxx xxx míří xx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx záloh xxxxxxx prvek nejistoty, xx. xxxxx xx x xxxxxx na xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx v následujícím xxxxxxxxxx období, x xxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx8 Tento bod xxxxxxxx na xxxxxx, xxx xxxxxxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx vstupní xxxxxxxxx.9

[xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výčtem x není xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx i x xxxxxx x pokynu xxxxxxxxxxx. Mělo xx xxx x výjimečný xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx docílit prominutí xxxxx by tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx dostaly x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání. Prominutí xxxxx by xxxxxx x ohledem xx xxxxxx legitimního očekávání xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nahlíženo xxxx xx xxxxxxxxx. I xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pravidlo, že xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xx své xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx proto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x včas, a xxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XX. 3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxx dle §250

[xxx xxxxxxxx] Xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tři xxxxxxxx, x to ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx (§259xx xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§259xx xxxx. 3 daňového xxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx prominout xx xxxx 100 %.

[xxxxx mezi xxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prominutí pokuty xx naplnění kritéria xxx xx. XX. 3. xxxxxx pokynu. Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, posoudí xxxxxxx xxxx xxx xx. XX. 4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxxxx. Xxxxxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxx procentní xxxxx xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbyla xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx prominutí (xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259aa odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení daně, xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx, který lze x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx článku, xxx xxxxx stanovení je xxxxxxxx konkrétní xxxx xxxxxx, xx pak xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. XX. 4. x XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx daňovému subjektu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodlení, xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxx nejlépe xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxxx ospravedlnitelného xxxxxx xxxxxxxx dle situace xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxxxx tvrzení (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx).

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x stanoví jejich xxxxxxxxxxxx vyjádření:

Ospravedlnitelný důvod xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav (dočasný xxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

100 %

2.

Xxxxxx xxxxxxx xxx stižen xxxxxxx pohromou, xxxxxxxxx xx individuální, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx mělo xxxxx x podání daňového xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxx. Za živelní xxxxxxx xx považují xxxxxxxxxx požár a xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x skalní xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stavebním provozem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zemětřesení xxxxxxxxxx alespoň 4. xxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

100 %

3.

X poslední xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx XX (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - x Xxxxxxxx xxxxxx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Xxxxxxxxx podání xxxx účinně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx portálu, xxxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxx xxx.

100 %

4.

X poslední xxx xxxxx xxx xxxxxx daňového tvrzení xxxxx zcela xxxx xxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schránek, xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánovanou xxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx.xxxx.xx). Xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxxxxx datových xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx pracovní den.

100 %

5.

X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zároveň x jediný xxxxxxxxxx xxxxx.

100 %

6.

Xxxxxx vznikla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx období xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

25 %

7.

Xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxxxxxx 5 po xxxx xxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxx xx pojí xxxxxxxx podané xxxxxx xxxxxxx.

75 %

8.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ex xxxx (xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu).

100 %

9.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pouze revizní xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

90 %

10.

Xxxxxx xxxxxxx podal xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k XXX xxxxxx i x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tak učiněno xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o registraci.

90 %

11.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX došlo x xxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx trvalého), který xx zabránil xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), přičemž x xxxxxx daňového tvrzení, xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x registraci.

100 %

12.

X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na DPH x důvodu, xx xxxxxx xxxxxxx omylem xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ačkoli byl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Uvedený xxxxx prominutí se xxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxx měsíčních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

75 %

[xxxxxxxxx důvodů] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, 2, 11, 12 se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, osoby xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx, pokud byl x dané xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx prominutí xx xxxxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Mělo xx xxx x výjimečný xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spíše formalistický. Xxxxxxx docílit xxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx prodlení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nezodpovědnosti xx xxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx podání daňového xxxxxxx xxxxxx nahlíženo xxxx xx prohřešek. X xxxxxx musí xxx zachováno pravidlo, xx neplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Prominutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x setření xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx plní xxxxx x včas, x xxxx, kteří xx xxxxxx.

XX. 4. Xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx zakládající xxxxxxx - úroky, pokuta

[právní xxxxxx - xxxx] Xxxxx §259b odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx úrok xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

[xxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxx §250] Xxxxx §259aa odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx rozsahu, ve xxxxxx bude xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx prominuta, xxxxxxx xxxx zohlední xxxxxxxxxx, xxx ekonomické xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxx] Kritériem xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxx prominutí xxxxx (x prodlení x x xxxxxxxxx částky) xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx pokuty. Xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx modifikovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxx xx. XX. 2. xxxx XX. 3. xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xx posoudí x x xxxxxxx, xxx xxx ospravedlnitelný důvod xxxxxxxx dle xx. XX. 2. xxxx XX. 3. xxxxxx xxxxxx zakládá rozsah xxxxxxxxx xx xxxx 100 %.

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxx-xx se10 xxxxxx xxxxxxx aplikace tohoto xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxx naplnění xxx xxxxxxxxxx stavu xx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx daně brát xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx kritéria, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx posoudí xxxx xxxxxxx příjmu 11 daňového subjektu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x dvanáctinásobku xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, a dle xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx lze zvýšit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. IV. 2 xxxx XX. 3. xxxxxx pokynu. Xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

50 %

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx až dvaceti xxxxxxxxxxx minimální xxxx

40 %

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx čtyřiceti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

30 %

xxxx xxx čtyřiceti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy

20 %

2. Existence xxxxxx x posečkání

Daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx §156 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daně, k xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx prominutí xx xxxxxx. Daňovému subjektu xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 50 %.

[xxxxxxx xxxx] Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxx úroku či xxxxxx v určitém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx 1 x 2, xxxxx xx takto zjištěná xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Prozatímní xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxx 100 %.

XX. 5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx - xxxxxx, úroky, xxxxxx xxx §250

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259c xxxx. 1 daňového xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx modifikovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazby x xxxxxxxxx vypočítané xxx xx. XX. 1. - 4. xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxx daně] Po xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. IV. 1. - 4. tohoto xxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx níže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx z xxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxx (xxx. procentuální xxxxxxxxxx při porušení xxxxxxxxxx x různých xxxx xx xxxxx).

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, na které xxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při správě xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření:

Druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx eviduje xxxxxxx xxxx x daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xx uveden na xxxxxxxxx xxxxxxx).

- 50 %

2.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx byla daňovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx xxx §98 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, x xx bez ohledu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

3.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořádková xxxxxx xxx §247 xxxxxxxx řádu. Xxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

4.

X xxxxxxxxxx třech xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxx §247x xxxxxxxx řádu. Xxx xxxxx splnění xxxx podmínky xx xxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

5.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx xxx §250 xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.

- 50 %

[posuzování xxxx 1] Xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx dani xxxxxxxxxx xx stejného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxx č. 1] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dani z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2017 xxxx vydány xxxxxxxxx xxxxxxxx výměry x xxxxxxxx výměry xx penále x xxxxx z xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penále xx dani x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x prodlení xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx XXX a xxxxxx.

[xxxxxxx x. 2] Xxxxxx xxxxxxx si uvědomí, xx x minulých xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x měl proto xxxxxxx daňová xxxxxxxx. Xxxx tři xxxxxx xxxxxxxx zpětně, daň xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platbám xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx z prodlení xx xxxxxx zdaňovací xxxxxx se nebudou xxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx dvě xxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 5] Xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky nebere x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pardonem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx subjektu.

[posuzování xxxx 2 a 5] Při xxxxxxxxxx xxxx 2 a 5 xx xxxxxx x xxxxx porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, x jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx. x xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxx pomůcek x x případě bodu 5 pokuta za xxxxxxxx tvrzení xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx.

[xxxxxxx - úrok] Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x nemocnici, xxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxx subjektu za xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx čtyřicetinásobek xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxx §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx ospravedlnitelného xxxxxx xx přísluší xxxxxxxxxx 100 %, x xxxxxxx na xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxx 30 %, xx xxxxx xxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx 50 %. Daňovému xxxxxxxx xxxx prominuto 80 % x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx úroku.

[příklad - xxxxxx xxx §250] Daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x příjmů, xxxxxx xxxxxxx daň. Daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx činila desetinásobek xxxxxxxxx xxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx je u xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 %, x xxxxxxx xx výši příjmu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 50 %, xx četné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx nutné xxxxxxx 50 %. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxx.

Xx. V.

Procesní xxxxxxxxxx

[xxxxxx x příslušnost] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daňového subjektu (xxxx xxx „xxxxxx x xxxxxxxxx“). Žádost x prominutí xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daně, x xxx se váže xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx není vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prominutí (§259x xxxx. 2, §259xx xxxx. 2, §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx), xxxx xxxx prominout xxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

[x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx] Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prominutí, xxxxxxx zejména z xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ADIS, x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x x dokladů, xxxxx xx xxx žádosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. XXX. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx u všech xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxx x daty, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx tedy vycházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx příslušenství xxxx x dispozici.

[důkazní xxxxxxx xxxxxxxx subjektu] Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx břemeno xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tvrzení xxxxxxx x žádosti xxxxxxxx, x ani xxxxxxx daně nemá xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spisu, nese xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx negativního xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ryze x xxxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx daňový subjekt xxxxxx xxx nucen x xxxxxxxxx tvrzených xxxxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxx xx xxx. §92 xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxx na řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[xxxxx xxx xxxxxxxxx] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xx i xxxx, xxx xxxxx k xxxx xxxxxx (§259 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx).

X. 1. Xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx] Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xx promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx či x meritu xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx rozhoduje.

Penále xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx stanoveno.

Při xxxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x prodlení váže, x to určením xxxxx xxxx, zdaňovacím xxxxxxx (či xxxxxxxxxxx, xxx xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx rozhodnutím, na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo úhrada xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx] Bude-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx rozhodnout meritorně x x xxxxxxxxx xxxx meritum xxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxx, tzn. xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, x xxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 1. A. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci

[zastavení xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §5 xxxx. 4 xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxx subjekt xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně (xxx xx. I. 1. xxxxxx xxxxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §106 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx, xxxxx xxxxxx subjekt xx dni vydání xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxx daň (§259x xxxx. 1, §259x xxxx. 1 xxxxxxxx řádu).

[zastavení xxxxxx] Xxxxxxx xxxx zastaví xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx daňový xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§259aa xxxx. 1 daňového xxxx).

[xxxxxxxxx řízení] Xxxxxxx xxxx zastaví xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podá xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxx její xxxxxx (§259x xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx řízení] Xxxxxxx xxxx zastaví xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx subjekt podá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dříve xxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx zamítavého xxxxxxxxxx x původní xxxxxxx o xxxxxxxxx (§259 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu).

[odložení] Správce xxxx žádost x xxxxxxxxx odloží, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zamítnuta x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx své nové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvody, než xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx (§259 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx). X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 1. X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě záznamu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průběh xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx. 2 xxx 3.3. xxxx. f) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, x. x. 19086/14/7000-01200 xx xxx 29. 4. 2014).

[lhůta pro xxxxxx rozhodnutí] Xxxxxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x místně příslušnému xxxxxxx daně. Lhůta xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovisko Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 215/2004 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx č. 215/2004 Xx.“) xx xxx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Ministerstva xxxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2 xxxxxx x. 215/2004 Xx.) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před Komisí XX.

[xxxxxx prominutí a xxxxxxxxxx řízení] Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x prominutí, xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx, x xxx, že xx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx také xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx postaveno xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx provést xxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx. To xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a žádost x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxxxx x přezkumného xxxxxx] Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx neformálně vyrozumí x xxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. po provedení xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx příslušenství xxxx postavena xxxxxxx.

[xxxxxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxx xx být xxxxxxxxx, xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxx nahoru. Xxxxxx tak částka x prominutí se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxx xx xxxxxxx] X případě, xx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxxx poskytnuta xxxxxxx de minimis, xxxx být součástí xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx podpory de xxxxxxx, její xxxx (xx. celková výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně) x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX (xxxxxx xxxxx a xxxxxxx informace o xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie), xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§3x xxxx. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxxxx] X odůvodnění xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. zda xx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou tvrzení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx subjektem xxxxx xxxxxxxx, xxxx. jejich xxxxxxxxx vyplývá x xxxxxxxx spisu,

- úvahy, xxxxxxx dospěl xxxxxxx xxxx x závěru x xxxxxxxx/xxxxxxxxxx některého xx zákonných xxxxxxxx xxx §259x xx 259x xxxxxxxx xxxx (xx. XXX. x xx. XX. tohoto xxxxxx),

- xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

Xx. XX.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

[xxxxxxx] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx - podniku xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „xxxxxx“) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxx čl. 107 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „SFEU“), xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx] Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx majetková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx minimis, nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx majetková xxxxxx xxxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx (v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx čl. XX. 3. xxxx. [xxxxxxx xxxx režim xx xxxxxxx] xxxxxx pokynu).

[právní xxxxxxxx x de xxxxxxx] X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx o xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxx x xx. 107 a 108 XXXX x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

• Nařízení Xxxxxx x. 1407/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 352, 24. 12. 2013., x. 1; xxxx xxx „Xxxxxxxx 1407/2013“), xxxxxx xxxxxx xxxxxx

• Xxxxxxxx Xxxxxx x. 1408/2013 xx dne 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 352, 24. 12. 2013., x. 9; xxxx xxx „Xxxxxxxx 1408/2013“) týkající xx xxxxxxxxxx zemědělských produktů

• Xxxxxxxx Komise č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 x použití xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xx minimis x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 190, 28. 6. 2014, x. 45; dále xxx „Xxxxxxxx 717/2014“)

• Xxxxxxxx Xxxxxx č. 360/2012 ze dne 25. xxxxx 2012 x xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 114, 26. 4. 2012, x. 8; xxxx xxx „Xxxxxxxx 360/2012“) týkající xx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 106 xxxx. 2 XXXX

[xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, který xxx písemně pověřen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 . Toto pověření xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx povahu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu.

VI. 1. Podnik a xxxxx xxxxxx

[xxxxx xxxxxx] Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost nezávisle xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx. Jsou to xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sdružení x xxxx formy xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x seskupení nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx straně xxxx xx xxxxx svou xxxxxxxx ovlivňovat, i xxxx nejsou podnikateli. Xxx pojem podniku xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx figurující na xxxxxxxxx xxxxxx trhu.

[propojené xxxxxxx] Všechny subjekty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx veřejné podpory xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx „propojených xxxxxxx“ xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx de minimis. Xxx výpočet xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podniku xx xxxxx sčítat xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Pro xxxx xxxxx se sleduje xxxxxxxxx podniků xx xxxxxx v České xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx] Xxxxxxxx 1407/2013, Xxxxxxxx 1408/2013 x Nařízení 717/2014 obsahují totožnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxx jeden x následujících xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo dozorčího xxxxxx jiného xxxxxxxx;

x) xxxxx subjekt xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sám, x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, většinu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x daném xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedený v xxxxxx pododstavci xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx považovány za xxxxx xxxxxx13.

XX. 2. Xxxxxx xxx podporu xx minimis

[obecná úprava] Xxxxxxxx 1407/2013 upravuje xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx. 3:

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx minimis, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podniku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx období14 xxxxxxxxx 200 000 XXX.

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx de xxxxxxx, xxxxxx členský stát xxxxxxxx jednomu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 100 000 XXX xx xxxxxxxxx tři xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx podpora xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. [xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx] Xxxxxxxx 1408/2013 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx de xxxxxxx xx svém xx. 3:

• celková výše xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx jednomu xxxxxxx, xxxxx xx libovolná xxx xx xxxx xxxxxx jednoletá účetní xxxxxx xxxxxxxxx 15 000 XXX.

• v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx minimis xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx období. [rybolov x akvakultura] Xxxxxxxx 717/2014 upravuje limity xxx podporu xx xxxxxxx xx xxxx xx. 3:

• celková xxxx podpory xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesmí za xxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx 30 000 XXX.

• x xxxx oblasti xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx tři po xxxx jdoucí xxxxxx xxxxxx. [xxxxxx xxxx. xxxxx] Nařízení 360/2012 xxxxxxxx limity xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx. 2:

• celková xxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí x žádném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500 000 XXX.

[xxxx ekonomických xxxxxxxx] Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxx de xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx ten nejpřísnější xxxxx xxxxxxx de xxxxxxx.

[xxxxxxx] Podnik provozuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx x pěstuje xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx de xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xx výši 15 000 XXX, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxx 1408/2013 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx podniků] V xxxxxxx xxxxxxx 15 xx nabytí 16 xx xxxxx přihlédnout x xxxxxxxx podporám xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx všem podnikům, xxxxx xxxxxxxxx spojení, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nově vzniklému xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k překročení xxxxxxxxxxx stropu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstává x nadále xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] X xxxxxxx xxxxxxxxx17 xxxxxxx podniku xx dva xx xxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnutá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx de minimis xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu nových xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxxxxx podpory

[oprávnění xxxxxxx xxxx] Xxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx) x xxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxx.

[xxxxxxx limitu] Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx de xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx ověřit x xxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx podnik a xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxxxxx] Xxx posouzení xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx xx minimis xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyzval o xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení, xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx podnik x xxxxxxxxx xx rozdělování xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx v souladu x §3 xxxx. 3 písm. h) xxxxxx č. 215/2004 Xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§2 x §3 xxxxxx x. 215/2004 Xx.), x xxxxxxxxxx, xxx jde o xxxxxxx malého rozsahu x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

[xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx minimis, xxxx xxx součástí xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxx, xxxx xxxx (xx. xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU (xxxxxx xxxxx x xxxxxxx informace o xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxxx de xxxxxxx (§3x xxxx. 4 xxxxxx č. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxx xxxxxx de xxxxxxx] Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 pracovních dnů xx xxxxxxxxxx podpory (§3x odst. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx vyhl. Xxxxxxxxxxxx zemědělství x. 289/2020 Xx., o xxxxxx a rozsahu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx podpory malého xxxxxxx povinen zaznamenat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, x x postupu xxx jejich xxxxxxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory] Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx za poskytnutou x okamžiku, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx podpora xx xxxxxxx danému xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory xx minimis počíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxx xxxx režim xx xxxxxxx] Pokud xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu (xx. xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x překročení xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxx (xx. ten xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytnutí veřejné xxxxxxx, x xx xxxx zahájením řízení xxxx Komisí XX (§4 xxxx. 2 xxxxxx č. 215/2004 Xx.). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x povolení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veřejné podpoře x v případě xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proceduře xx xxxxxx čl. 108 XXXX a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxx XX x. 659/1999 xx dne 22. března 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xx. 93 Xxxxxxx x XX) x xx xxxxxx §3 x 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx. xxxxx podklady, xxx shromažďování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Záznamy x poskytnutých individuálních xxxxxxxxx xx minimis xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období ode xxx xxxxxx poskytnutí.

Čl. XXX.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxx ustanovení] Xxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx GFŘ-D-45 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x. x. 34006/20/7700-10123 xx xxx 23.6.2020.

[xxxxxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokynu (xxx xx. XXXX.), x xxxxx nebylo rozhodnuto xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX.

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 6. xxx xx podpisu.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx