Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22  Xxxxx 1

X. j.: 15921/21/7700-10123-050167

XXXXX x. GFŘ - X - 4 7

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně

Čl. X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx úprava] X xxxxxxxxx xx 1.1.2015 xxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx x. 267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x. 267/2014 Xx.“). X xxxxxxxxx xx 1.1.2021 xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony (xxxx xxx „zákon č. 283/2020 Xx.).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xx xxxx upravena v §259 xx 259c xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx řád“). Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně podle xxxxxxxx xxxx.

[xxx xxxxxx] Xxxxxxxxx finanční ředitelství, xxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx možné míře xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx faktickém xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které je xxx xxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelstvím xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx případným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx kombinaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx šetřena veřejná xxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zákazu xxxxxxxxxxxx x na xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

[xxxx xx xxxxx xxxxxx] Tento xxxxx xx netýká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxxx daně dle §260 xxxxxxxx xxxx. Xxxxx se netýká xxx promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx „xxxxxx“ xx „xxxx x xxxxxxxx“, xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxxx úprava.

I. 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx příslušenství xxxx xx xxxx právní xxxxxx

[xxxxxx] Xxx xx. XXX. xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 267/2014 Xx. xxxx 3 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx. Xxxxx x prominutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx jen x xxxxxxxxx, xxx xxxx penále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx počínaje 1.1.2015. Xxxxxxx právní xxxxxx promíjení xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx.

[xxxxx] Xxx xx. VII. xxxxx xxxxxx zákona x. 267/2014 Xx. xxxx 4 lze xxxxx x xxxxxxxxx úroku x prodlení xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxxxxx úroku xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxx 5 xxx platí, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx lze upustit xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

[xxxxx xxxxxxxxx xxxxx] Xxxxx promíjení úroků xx xxxxxxx xx xxx xxxx - xxxx xx 31.12.2014, xxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x posečkané xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zrušeného §157 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx 1.1.2015, xxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx §259 až 259x xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx den prodlení/posečkání, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xx xxxxxx, xxxxx vznikly xx 1.1.2015.

[xxxxxxx] Je-li např. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x placením xxxx xx 30.9.2014 x x xxxxxx xxxx xxxxx 1.3.2015, xxx xxxxxxxxx částky xxxxx x prodlení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2015 xx 1.3.2015. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vzniklé do 31.12.2014 prominout nelze.

[pokuta xxx §250] Xxx xx. II. xxxx 13 xxxxxx č. 283/2020 Xx. xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx §250“) xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Správce xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx opožděné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výměrem. Xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx počínaje 1.1.2021. Použití xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxx xx datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daní.

[příslušenství xxx XXXX 1 ] Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto příslušenství xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §264 xxxx. 13 x 14 xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.1.2015, xxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušenství xxxx xxxx být xxxxxxxxx posouzeny.

I. 2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně

Dle §259 xxxx. 2 xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx, že xxx xxxx uhrazeno. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. 3. Xxxxxxx xxxxxxxx

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxx 1000 Kč, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx trojnásobek xxxxx poplatku. Xxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx 3001 Xx x xxxx, podléhá xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx částky 3000 Xx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.2

[kumulace xxxxxxxx] Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxx, které xx xxxxxx daňového subjektu xxxx, x za xxxxx xxxxxx subjekt, xxxxxx-xx jednu žádost xxxx xxxxxxxx subjektů. Xxxxxxxx xx vybírá xxx xxxxxx, xxx-xx x xxx ze xxxxxxxxxx předmětu zdanění.3

[každá xxx] Pod pojmem „xxxxx daň“ je xxxxx xxxxxx každý xxxxxxxxxx druh xxxx (xx. xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx x nemovitých věcí, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx hodnoty, daň xxxxxxx, daň xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x daň x hazardních her) xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zdaňovacích xxxxxx (či skutečností, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) x xxxx daně x xxx xxxxxx na xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx o xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx daně.

[společná xxxxxx] Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, např. spolupracující xxxxxxx žádají o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu k xxxx z xxxxxx xxxxxxx z nich.

[společný xxxxxxx xxxxxxx] Společným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. ve xxxxxx x xxxx z xxxxxx nemovitých věcí xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx teorie xx xxxxx x manželů xxxxxxxxxx celé xxxxxxxx xxxx, x vyjádření xxxxxx pak dochází xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

X. 4. Způsob xxxxxxx xxxxxx

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxx xxxxxxxxx penále se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx: II. 1, XX. 2, XXX., XX. 1, XX. 5, X. - VIII.

[promíjení xxxxx] Xxx xxxxxxxxx úroků xx xxxxxxxx následující xxxxxx xxxxxx pokynu: XX. 2, XXX., XX. 2, IV. 4, XX. 5, X. - XXXX.

[xxxxxxxxx xxxxxx xxx §250] Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx aplikují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx: XX. 3, XXX., XX. 3, XX. 4, IV. 5, X. - XXXX.

X. 5. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx aplikaci xx. III. x xx. IV. 5. xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxx §260 xxxxxxxx xxxx.

Xx. XX.

Xxxxxxxx požadavky žádosti

II. 1. Dodržení lhůty xxx podání žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx xxx xxxxxxx x §259x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx podat nejpozději xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti uhradit xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xx uplatní xxxxxx xxxxxxxx obsažená v §35 daňového xxxx. Xxxxxxxx 3 měsíční xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx (§36 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxx xxxxx] Xxxxxx xxx dále xxxxxxx xx svém §259x xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penále. Xxxxx xxxxxx po xxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vznikla - xxxxx tedy xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx došla xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxx.

X případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posečkání xxxx xx xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx následek xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lege xxx §157a daňového xxxx xx xxxxx xxxxx xx dobu xx xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxx se xxxxxxxxx vztahuje.

[příklad] Xxxxxxxx xxxxxxxx byla doměřena xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Daňový xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx daně x všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x době řízení x xxxxxxxxx xxxxx x úhradě daně x xxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x délce 1 xxxx. Daňovému subjektu xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x dani, x xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k dani, x xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx penále xxxxxxxxxx se k xxxx, u xxx xxxx zastaveno řízení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx svém xxxx xxxxx po xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx místě xxxxx x podáním xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx posečkání.

II. 2. Úhrada daně x xxxxxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

[xxxxxx] Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x prominutí xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§259x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxx] Daňový subjekt xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxx xxxxxxx prodlení úrok xxxxxx (§259x odst. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx bude zkoumat xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxx již xxxx xxx daň xxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podání xxxxxxx x prominutí xxxxxx dle §250

Xxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxx x prominutí pokuty xx opožděné xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tvrzení, x xxxxxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vznikla, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§259xx odst. 1 xxxxxxxx řádu). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx zkoumat xx xxx vydání rozhodnutí xx xxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tomuto xxx xxx xxxx xxx daňové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx4.

Xx. XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - prvotní xxxxx

[xx xx zkoumá] Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XX. tohoto xxxxxx, xxx přistoupit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. První xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, zda xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx fázi xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nýbrž xxx lze xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předmětem xxxx správce xxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx xxx xx xxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx vylučující podmínku xxx možnost prominutí xxxxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jeho statutárního xxxxxx, v posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxx „závažnost“] Závažnost xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisů xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx najisto postavena xxxxxxxxxxxxxxx dostatečného odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xx významně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx závažné, xxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxx za 3 xxxx xxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XXX. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx situace, xxx xxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx (xxx níže):

1. Xx/xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem dle §106x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106xx xxxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx/xxxx status xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx (dále xxx „XXX“), xx xxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxx porušení daňových xxxxxxxx.

2. Xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2 xxxx. a) x x) daňového xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x nich xxxxxx uhrazena daň, x správce xxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxx vydal xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx své zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxx xx xxxxxxxx vyměření kterékoli xxxx podle xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pomůcek xxxxxx xxxxxxxx známé xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx nebo vyúčtování x xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2x x období xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon o xxxxxxxxxx“), takovým způsobem, xx jí byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx okamžikem pro xxxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

7. Xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x/xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx stanovena xx min. 250 000 Xx; rozhodným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí.

8. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně.

9. Xxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prominutí xxxxx naplnění kterékoli xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 3 x 4] Situaci xxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx5. X xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zohlední x výši náhradním xxxxxxxx stanovené xxxx x tím, že xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx „doměrku“ xxxxxxxxx xx xxxx 50 000 Kč (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jemu xxxxx xxxxxxxxxx důvody xxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxxxx xxxxxx předpisů. Xxxx xx xxxxxx xxxx. o živelní xxxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řádném xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8] V souladu x xxxxxxxxxxx6 je xxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 8 vykládat xxx, xx porušení daňových xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxx x. 1] Xxxxxxxx subjektu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx nevede xxxxxxxxxx, čímž došlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Daňový xxxxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebude x xxxxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259x xxxx. 2 daňového xxxx xxxx x xxxxx pokutu xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx, tzn. xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxxx.

[xxxxxxx x. 2] Xxxxxx xxxxxxx porušil xxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, který xxx xx následek xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx doměřením. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebude v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle §259x xxxx. 2 daňového xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se váže xxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx; tzn. toto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX. 2. Xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259x odst. 2 xxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splňovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx daňovým subjektem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Ust. §259x xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxx, xx pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx porušila.

[u xxxx se xxxxxx] X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. XXX. 1.) xxxx zkoumat x následujících xxxx:

Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, bude xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §259x xxxx. 2 daňového xxxx xxxxxxx x:

- samotné xxxxxxx osoby,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x uplynulých 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx žadatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §259x xxxx. 2 daňového xxxx zkoumat x:

- xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osob, které xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

- x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prominutí xxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. IV.

Meritorní xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx

[xx se xxxxxx] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxx požadavky xxx xx. XXX. xxxxxx xxxxxx x xx xx možné daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, bude v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

[xxxx xxxxx xxxxx] Kladné zodpovězení xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx vůbec xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, však xxxx x sobě xxxxxxxxx, že opravdu xxxx daňovému subjektu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx xx. XX. xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx částka xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XX. 1. Rozsah xxxxxxxxxxx - xxxxxx

[xxx xxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prominutí xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx (§259x odst. 2 xxxxxxxx xxxx) a xxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Penále lze xxxxxxxxx do xxxx 75 %.

[xxxxx xxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 1. xxxxxx xxxxxx. Xxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zjistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbyla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxx úprava] Xxxxx §259x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx správce xxxx xx základě posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xx 75 % penále.

[kritérium] Prvním xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx prominutí penále xx tedy rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx xxxx] Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx penále, xxxxxx xx možné xxxxxxxxx (xx. 75 % xx stanoveného xxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx další výpočet xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx odčítací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxx ohodnocení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxx xx xxxxx). Po xxxxxxxxx porušení všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxxxx, x přistoupí k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dle xx. XX. 1. xxxxxx xxxxxx nezbude xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx zamítne, xxxx by posuzoval xxxxxxxxx xxx čl. XX. 5. tohoto xxxxxx.

[xxxxxxxxx podmínek] Xxxxxxx xxxx zkoumá naplnění xxxxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxxxxx subjektu v xxxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx x rámci řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxx xxxxxx, x jehož prominutí xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx procentuální xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxx §89 xxxxxxxx xxxx.

- 90 %

2.

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pomůcek xxx §98 daňového xxxx xxx součinnosti daňového xxxxxxxx.

- 100 %

3.

Xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doklady.

- 20 %

4.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahájení daňové xxxxxxxx (§87 odst. 2 xxxxxxxx řádu), x xxxxx xxx x jejímu xxxxxxxx xxxxxx do 1. 1.2021.

- 50 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2x xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx §92 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx.

- 30 %

6.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§88 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx), pokud xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx projednávána xxxx 1. 1.2021.

- 25 %

7.

Xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§86 odst. 4, §82 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxx).

- 30 %

8.

Xxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxx prostředky (§86 odst. 3 xxxx. x) daňového xxxx).

- 100 %

9.

Daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx padělané xxxxxxx.

- 100 %

XX. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx - xxxxx

[xxx xxxxxxxx] Pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx úroku xxxxxxxx xxx kritéria, x xx ospravedlnitelný xxxxx prodlení (§259b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poměry daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§259x xxxx. 3 daňového xxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx (§259x odst. 1 xxxxxxxx řádu). Xxxx xxx prominout xx výše 100 %.

[xxxxx xxxx kritérii] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx prominutí xxxxx xx xxxxxxxx kritéria xxx xx. XX. 2. xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně dle xx. XX. 4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbyla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxx prominutí (xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxx). Xxxxx nezbyla xxxxx částka k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxx úprava] Xxxxx §259b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx nebo úrok x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x prodlení x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx případu ospravedlnit. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx prominout.

[posouzení] Xxxxxxx daně xxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x úhradou xxxx x ospravedlnitelného xxxxxx (viz xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxx ohodnocení xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 100% xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxx xxxxxxxxxxx pro modifikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. XX. 4. a XX. 5. tohoto pokynu. Xxxxxx-xx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxx ospravedlnitelných xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx další xxxxxxx správce daně xxx nejlépe xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx důvodu] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a každý xxxxx individualizovaný úrok x prodlení xx xxxxx posuzovat xxxxxx, xx. tvoří samostatný xxxxxxx řízení, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ospravedlnitelného důvodu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxx x něm xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí.

[příklad] Xxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx k xxxx x nemovitých věcí xx xxx 2015, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xx. xxxxxxx mu 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx úroky z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx posouzeny xxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření:

Ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníkem xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx správce xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx nejedná o xxxxxxxx xxxxxx.

100 %

2.

Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx (dočasný xxxx xxxxxx) zabránil xxxxx jeho daňové xxxxxxxxxx (xxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx způsobem).

100 %

3.

X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx pozdní xxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, či je xxxxx xxx úhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

70 %

4.

Xxxxxxxxx posečkání úhrady xxxx, k níž xx váže xxxx x xxxxxxxxx částky, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (§156 xxxxxxxx xxxx).

20 %

5.

Xxxxxx xxxxxxx xxx stižen xxxxxxx pohromou, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. Xx živelní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xx/x, povodeň, xxxxxxx, krupobití, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x průmyslovým nebo xxxxxxxxx provozem, sesouvání xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4. stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udávající xxxxxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx.

100 %

6.

Xxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nedoplatek na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň vypočtenou xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx znalcem a xxx xxxx stanovena xxxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

90 %

7.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx doměřené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxx subjektem bez xxxxx správce daně.

20 %

8.

Xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx dani x xxxxxxxxxx věcí xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxx ve výzvě; xxxx úrok x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výzvy xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

20 %

9.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x níž xx xxxx xxxx x prodlení, o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

30 %

10.

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx přechodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dědice xx xxxxxx xxx dne xxxxx zůstavitele xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.

100 %

11.

Xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zároveň x jediný xxxxxxxxxx xxxxx.

100 %

12.

Úrok x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx daně xx situace, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentem xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx od xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ČR, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

100 %

13.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze závislé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx §38i xxxxxx x daních x xxxxxx x xxxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxxxxx vyživovanému dítěti, xxxx se zpětnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx §35x odst. 6 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx .

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx, xx prodlení xxxxxx objektivně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x daních x xxxxxx x xxxxxxx řádem.

100 %

14.

Úrok x prodlení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxxxxxxx vyživovanému xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx §35x xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx strany xxxxxxxxxx xxxx při xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

100 %

15.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k XXX xxxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

90 %

[xxxxxxxxxx xxxx 3] Xxxxx xxx míří na xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prvek xxxxxxxxx, xx. xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx v následujícím xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx dopředu xxx xxxxx8 Xxxxx xxx xxxxxxxx xx zálohy, xxx xxxxxxx výpočet xxxxxxxx všechny vstupní xxxxxxxxx.9

[xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, že lze xxxxxxxxx x z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který je x lidského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxxx xx xx prodlení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nezodpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Prominutí xxxxx xx nemělo x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x podobě následku xx xxxxxxxx povinnosti xxx správě daní. Xxxxxxxxx xxxxx proto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x včas, x xxxx, xxxxx je xxxxxx.

XX. 3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxx §250

[tři xxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prominutí pokuty xxxxxxxx tři xxxxxxxx, x xx ospravedlnitelný xxxxx prodlení (§259xx xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pokuty (§259xx xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259x xxxx. 1 daňového xxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx 100 %.

[xxxxx xxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prominutí pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 3. tohoto pokynu. Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxx xx. IV. 4. xxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Po posouzení xxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxx, zda daňovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx 100 % xxxxxx). Pokud nezbyla xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, žádost xxxxxxxx xxxxxxxx zamítne.

[právní xxxxxx] Xxxxx §259aa xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x prodlení x podáním xxxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx, který xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neexistence ospravedlnitelného xxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxxx překážku, pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx tabulka níže). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx článku, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, je xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx promíjené částky xxx xx. XX. 4. x XX. 5. xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodlení, je xxxxxxxx pro další xxxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ospravedlnitelného xxxxxx xxxxxxxx dle situace xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx případu x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě).

[relevantní xxxxxxxxxxx] Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dočasný xxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

100 %

2.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xx považují xxxxxxxxxx požár x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx větru xxx 75 xx/x, xxxxxxx, záplava, krupobití, xxxxxxxxx xxxx, sesuny xxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx stavebním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zřícení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4. xxxxxx xxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

100 %

3.

X xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ČR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxx x zveřejněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - x Xxxxxxxx xxxxxx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podáno xxxxxxxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxx portálu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

100 %

4.

X xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (www.mvcr.cz). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podáno xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

100 %

5.

X prodlení x xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jediného xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x jediný xxxxxxxxxx xxxxx.

100 %

6.

Xxxxxx vznikla xxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

25 %

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 5 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx tvrzení xx xxxx, s xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

75 %

8.

Povinnost podat xxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx (xxxx. v xxxxxxxx absolutní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

100 %

9.

Xxxxx xxxxxxxxx rozhodná xxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

90 %

10.

Xxxxxx subjekt xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX trvalo i x den, xx xxxxxx nastal xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

90 %

11.

X opožděné xxxxxxxxxx x XXX xxxxx x důvodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), který xx xxxxxxxx plnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx prokazatelným xxxxxxxx), xxxxxxx k xxxxxx daňového xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx podáno, xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

100 %

12.

X xxxxxxxx x xxxxxxx daňového tvrzení xxxxx xx DPH x důvodu, že xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, ačkoli xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

75 %

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlení x xxxx 1, 2, 11, 12 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud byl x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx, k němuž xx xxxx pokuta, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx demonstrativním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx dospěje x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx o výjimečný xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx prominutí xxxxxx xx xxx xxxxxx svědčit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx legitimního xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx prohřešek. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx má své xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Prominutí pokuty xxxxx nemůže sloužit x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx, x xxxx, xxxxx xx neplní.

IV. 4. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zakládající xxxxxxx - xxxxx, xxxxxx

[xxxxxx xxxxxx - úrok] Xxxxx §259b xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxx, že při xxxxxxxxx rozsahu, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx nebo sociální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatněného xxxxx.

[xxxxxx úprava - xxxxxx xxx §250] Xxxxx §259aa xxxx. 3 daňového řádu xxxxx, že xxx xxxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxx bude xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pokuty.

[kritérium] Kritériem xxx posouzení zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx částky) xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx daňového subjektu xxxxxxxxx tvrdost xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x kritérium, xxxxx může modifikovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. XX. 2. nebo XX. 3. xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x případě, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx čl. XX. 2. xxxx XX. 3. tohoto xxxxxx zakládá rozsah xxxxxxxxx xx xxxx 100 %.

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxxx-xx se10 daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxx brát xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Nepříznivá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmu 11 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x dvanáctinásobku xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x 1. xxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx, x dle xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx lze zvýšit xxxxxxxxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxx xx. IV. 2 xxxx IV. 3. tohoto xxxxxx. Xxxxxxx daně při xxxxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případu.

Výše xxxxxx daňového subjektu

Procentuální xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx

50 %

dvanáctinásobek minimální xxxx až xxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální mzdy

40 %

xxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxx až čtyřiceti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy

30 %

xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy

20 %

2. Existence důvodu x posečkání

Daňový xxxxxxx xx splňoval xxxxxxx x důvodů xxx §156 daňového xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daně, x xxx se váže xxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xx žádáno, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx prominutí xx xxxxxx. Daňovému xxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 50 %.

[sčítání výší] Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x důvodů x xxxxxx 1 x 2, xxxxx xx xxxxx zjištěná xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Prozatímní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx než 100 %.

XX. 5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností při xxxxxx xxxx - xxxxxx, úroky, pokuta xxx §250

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §259c xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx modifikovat výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. XX. 1. - 4. xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxx xxxx] Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. XX. 1. - 4. xxxxxx xxxxxx správce daně xxxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx jedné xxxx xxxx x nich xxxxxx xxxxxxxxxx procentní xxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxx).

[xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx správce xxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, a stanoví xxxxxx procentuální xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx ohodnocení

1.

Ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vymáhán (xx xxxxxx xx xxxxxxxxx příkazu).

- 50 %

2.

X posledních třech xxxxxx byla daňovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx §98 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xxxxxx takto xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx splnění xxxx xxxxxxxx xx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

3.

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx uložena pořádková xxxxxx xxx §247 xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je rozhodné xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

4.

X posledních xxxxx xxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §247x xxxxxxxx řádu. Xxx účely splnění xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

5.

X xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně xxx §250 xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí.

- 50 %

[xxxxxxxxxx bodu 1] Xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvahu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxx x. 1] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2017 xxxx vydány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxx x xxxxxx nebude xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx nedoplatky xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x penále na XXX a xxxxxx.

[xxxxxxx x. 2] Daňový xxxxxxx xx xxxxxxx, xx x minulých xxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx daňová přiznání. Xxxx tři daňová xxxxxxxx zpětně, xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx úroků x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Při promíjení xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx období.

[posuzování bodu 5] Xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvahu pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pardonem xx individuálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xx xxxx daňového subjektu.

[posuzování xxxx 2 a 5] Xxx posuzování xxxx 2 x 5 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx prominutí xx xxxxxx, tj. x xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxx 5 xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, o jehož xxxxxxxxx je žádáno.

[příklad - xxxx] Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx třech letech xx xxxx čtyřikrát xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxx §250 xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxx prominuta. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu xx přísluší xxxxxxxxxx 100 %, s xxxxxxx na výši xxxxxx daňového xxxxxxxx xx přičte 30 %, za četné xxxxxxxxxx povinností při xxxxxx daní xx xxxxx xxxxxxx 50 %. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 80 % z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[xxxxxxx - xxxxxx xxx §250] Daňový xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx k dani x xxxxxx, ačkoli xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výzvy xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx je u xxxxxxxx subjektu evidován xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 %, x ohledem xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxx 50 %, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xx xxxxx xxxxxxx 50 %. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxx.

Xx. X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx a xxxxxxxxxxx] X prominutí příslušenství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx daňového xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx x xxxxxxxxx“). Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx příslušného xx xxxxxx xxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx žádáno, x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dle určení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx (§259x xxxx. 2, §259xx odst. 2, §259x xxxx. 2 xxxxxxxx řádu), xxxx xxxx prominout xxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxx subjekt xxxx.

[x xxxx správce xxxx xxxxx] Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx zejména x xxxxxxxx, které má xxxxxxxxxxx x daňovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx načerpaných xx xxxxxxx XXXX, x tvrzení xxxxxxxxx x xxxxxxx x x dokladů, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx připojil. Xxxxxxx xxxx zjišťuje, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. III. xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxx všech xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správců xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx automatizovanou xxxxxxx v xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxx x daty, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx vycházet x dostupných informací, xxxxx má v xxxxxxx vydávání rozhodnutí x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxx x prominutí obsahuje xxxxxxxx popsané důvody, xxx které xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx v žádosti xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx, nese xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx věci. X případě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx xxx nucen x prokázání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x ohledem xx xxx. §92 xxxxxxxx řádu, jehož xxxxx na řízení x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx nedopadá.

[dokdy xxx xxxxxxxxx] K prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xx x poté, xxx xxxxx x xxxx xxxxxx (§259 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx).

X. 1. Rozhodnutí

[specifikace xxxxxxxxxxxxx] Ve všech xxxxxxxxxxxx správce daně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, ať xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx či x xxxxxx věci, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx určeno xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxx, zdaňovacím xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně) a xxxxxxxxx výměrem či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla daň xxxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na splátky.

Pokuta xx xxxxxxxx tvrzení xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla stanovena.

[smíšené xxxxxxx] Bude-li daňový xxxxxxx v jedné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o některých xxx rozhodnout xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx to xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žádost x příslušenství, xxxxx xxxxx projednat meritorně.

V. 1. X. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

[xxxxxxxxx xxxxxx] Správce daně xxxxxxx xxxxxx dle §5 odst. 4 xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy žádost x xxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxx xx. X. 1. xxxxxx xxxxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx daně zastaví xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) daňového xxxx, xxxxx xxxxxx subjekt xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxx daň (§259x xxxx. 1, §259x odst. 1 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nepodal daňové xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§259xx xxxx. 1 daňového xxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxxx §106 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx její xxxxxx (§259x odst. 3 x 4 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx zastaví xxxxxx xxxxx §106 odst. 1 písm. e) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx subjekt podá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx než 60 xxx ode xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx (§259 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxx] Správce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odloží, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx subjekt xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx dne oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx původní xxxxxx (§259 xxxx. 3 daňového řádu). X odložení xxxx xxx daňový subjekt xxxxxxxxx.

X. 1. X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxxxxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx záznamu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x prominutí (čl. 2 xxx 3.3. xxxx. x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. x. 19086/14/7000-01200 xx dne 29. 4. 2014).

[xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 odst. 3 xxxx. h) xxxxxx x. 215/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx jen „xxxxx č. 215/2004 Xx.“) do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxx xxxxx ode xxx odeslání žádosti x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2 zákona x. 215/2004 Sb.) xx xxx doručení negativního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx XX.

[xxxxxx prominutí x xxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxx xxxxxx subjekt ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxx x prominutí, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx, x xxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx až po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx žádosti, neboť xx xx právní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, o čem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. To xxxxx rovněž, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx současně.

[souběh xxxxxxxxx x přezkumného xxxxxx] Xxx xxxxxxx podnětu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx neformálně xxxxxxxx x tom, xx xx xxxx žádostí xxxx xxxxxxx xx xx posouzení xxxxxxx x přezkumnému řízení, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx najisto.

[zaokrouhlování] Xxxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

[xxxxxxx de xxxxxxx] X xxxxxxx, xx rozhodnutím správce xxxx xxxx poskytnuta xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx podpory de xxxxxxx, xxxx xxxx (xx. xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX (xxxxxx názvu x xxxxxxx informace o xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie), xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxxx xx xxxxxxx (§3x odst. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxxxx] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx subjekt xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. zda xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxx subjektem řádně xxxxxxxx, popř. xxxxxx xxxxxxxxx vyplývá z xxxxxxxx spisu,

- úvahy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx/xxxxxxxxxx některého xx zákonných xxxxxxxx xxx §259x xx 259x xxxxxxxx xxxx (xx. III. x xx. XX. xxxxxx xxxxxx),

- xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx), pokud xxxx poskytnuta.

[opravné xxxxxxxxxx] Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nelze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

Xx. XX.

Xxxxx k xxxxxxx podpoře

[princip] Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx o veřejnou xxxxxxx podle čl. 107 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxxxx xxxxxx výhoda xxxxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx] Xxxxx xxxx xxxxx správce xxxx vybočit xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o prominutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx minimis xx xxxxxxxxxxx, že majetková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx minimis, nebo xxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx postup řídí xxx xx. VI. 3. xxxx. [xxxxxxx xxxx režim xx xxxxxxx] xxxxxx pokynu).

[právní xxxxxxxx x xx xxxxxxx] X případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxx v čl. 107 x 108 XXXX x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

• Nařízení Xxxxxx x. 1407/2013 xx dne 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 352, 24. 12. 2013., x. 1; xxxx xxx „Xxxxxxxx 1407/2013“), xxxxxx právní xxxxxx

• Xxxxxxxx Komise x. 1408/2013 xx dne 18. prosince 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx de xxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 352, 24. 12. 2013., x. 9; xxxx jen „Nařízení 1408/2013“) týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

• Xxxxxxxx Xxxxxx x. 717/2014 xx xxx 27. xxxxxx 2014 x použití článků 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxxxx xx minimis x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 190, 28. 6. 2014, x. 45; xxxx xxx „Nařízení 717/2014“)

• Xxxxxxxx Xxxxxx x. 360/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie na xxxxxxx de minimis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx (Úř. xxxx. X 114, 26. 4. 2012, x. 8; xxxx jen „Xxxxxxxx 360/2012“) týkající xx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 106 xxxx. 2 SFEU

[služba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxx hospodářského zájmu xx xxxxxx, který xxx písemně xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 . Xxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povahu, xxxxxx x xxxxxx uložené xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu.

VI. 1. Podnik a xxxxx xxxxxx

[xxxxx xxxxxx] Xxxxxxxx xx smyslu xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx a právnické xxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx formy xxxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx osobami, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxx podnikateli. Xxx pojem xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx spadá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx figurující na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxx za jeden xxxxxx. Skupina „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxx xxxxx použití xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx minimis. Xxx výpočet stropu xxxxxxx xx minimis x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxx xxxx xxxxx xx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v České xxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx] Xxxxxxxx 1407/2013, Xxxxxxxx 1408/2013 x Xxxxxxxx 717/2014 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společníkům, x xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx subjektu;

c) xxxxx subjekt xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx nebo dle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxx subjekt, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného subjektu, xxxxxx xxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, náležejících xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x daném xxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx mají jakýkoli xxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxxx považovány xx xxxxx xxxxxx13.

XX. 2. Xxxxxx xxx xxxxxxx xx minimis

[obecná úprava] Xxxxxxxx 1407/2013 upravuje xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xx. 3:

• xxxxxxx xxxx podpory xx minimis, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx sobě xxxxxx xxxxxxxxx účetní období14 xxxxxxxxx 200 000 XXX.

• xxxxxxx výše xxxxxxx de xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro cizí xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx 100 000 XXX xx libovolná xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx účetní období. Xxxx xxxxxxx de xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nabývání vozidel xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. [xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx] Nařízení 1408/2013 xxxxxxxx limity xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx. 3:

• celková xxxx xxxxxxx de xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednomu xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxx xx sobě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15 000 EUR.

• x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i limit xxx xxxxxxx xxxx xx poskytování podpor xx minimis xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx jdoucí jednoletá xxxxxx xxxxxx. [xxxxxxx x xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxx 717/2014 upravuje xxxxxx xxx podporu xx xxxxxxx ve xxxx xx. 3:

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesmí xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx 30 000 XXX.

• x xxxx oblasti xx xxxxxxxx i xxxxx xxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx tři xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. [xxxxxx xxxx. xxxxx] Xxxxxxxx 360/2012 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx. 2:

• xxxxxxx xxxx xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500 000 XXX.

[xxxx ekonomických xxxxxxxx] Xxxxxxxx-xx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxx nařízení o xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxx ten xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx de xxxxxxx.

[xxxxxxx] Podnik xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx, xxxxx ryby pro xxxxxx xxxxx xxxxxx x pěstuje xxxxx xxx jeho xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 000 EUR, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Nařízení 1408/2013 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxxx] X xxxxxxx spojení 15 xx nabytí 16 xx xxxxx přihlédnout x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nabývajícímu xxxxxxx xxxxxxx x překročení xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zachována.

[rozdělení xxxxxxx] V xxxxxxx xxxxxxxxx17 xxxxxxx xxxxxxx xx dva xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podpora de xxxxxxx poskytnutá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl jejím xxxxxxxxx, což xx x xxxxxx podnik, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx byla xxxxxxx de minimis xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx přidělení nebylo xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 3. Xxxxxx správce xxxx xxx poskytnutí xxxxxxx

[xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx] Správce xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx) v xxxxx xxxxxx podpory de xxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxx] Xxxx xxxxxxxxxxx každé nové xxxxxxx de xxxxxxx xx správce xxxx xxxxxxx ověřit x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxxxxxx strop xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx podnik a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx v xxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyzval x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, vazbách xx xxxxx podnik x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. h) xxxxxx x. 215/2004 Xx. požádat koordinační xxxxx, xxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, v ostatních xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské soutěže (§2 a §3 xxxxxx x. 215/2004 Xx.), o stanovisko, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx rozsahu x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

[xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx poskytnuta xxxxxxx de xxxxxxx, xxxx xxx součástí xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx výši (xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU (xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu poskytována xxxxxxx de xxxxxxx (§3x xxxx. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.).

[xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx] Údaje x xxxxxxxxxx podpoře de xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3x xxxx. 4 xxxxxx x. 215/2004 Xx.) do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx zemědělství x. 289/2020 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x postupu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory] Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxx, a xx bez ohledu xx xx, kdy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx danému xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx minimis xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx.

[xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. rozhodne nad xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx podporu de xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xx xxxxxxxxxxxx (xx. xxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, a to xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Komisí XX (§4 odst. 2 xxxxxx x. 215/2004 Xx.). Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx zamýšlenou žádost x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx podpoře x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx ji xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 108 XXXX x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Nařízení Xxxx XX č. 659/1999 xx dne 22. xxxxxx 1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 93 Xxxxxxx x XX) x xx xxxxxx §3 x 4 zákona x. 215/2004 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxxx, xxxxx. další xxxxxxxx, xxx shromažďování xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx archivují po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxx xxx jejich poskytnutí.

Čl. XXX.

Xxxxxxxxx x zrušovací xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxx ustanovení] Xxxxx xxxxxxx se xxxx Xxxxx GFŘ-D-45 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x. x. 34006/20/7700-10123 xx dne 23.6.2020.

[xxxxxxxxx xxxxxxxxxx] Žádosti x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xx. VIII.), o xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX.

Xxxxxxxx

Xxxxx pokyn xxxxxx účinnosti 6. xxx po podpisu.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx ředitelka