Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

16

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxx události

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 7413/2021/3901-2

XXX: MFCRBXCWHG

Ministryně xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx“),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx dále vyjmenovaného xxxxx, u něhož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty“), x daň x xxxxxxx hodnoty z xxxxxxx xxxxxx úplaty, xx-xx přijata xxxx xxxxxxxxxxxx dodání dále xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 2 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x přidané hodnoty xx za uvedených xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 4.4.2021 do 3.6.2021, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx trh x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/425 a xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2 nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účinnost;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx výdechového xxxxxxx), pokud xxxx xxxxxxxx určeny xxx x xxxxxxx uživatele, xxx xxxx xxxxx, xxxx uvedeny xx xxx x souladu x právními předpisy x xxxxx se xxxxx současně o

a) xxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx XXX podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/425 x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikové třídy X podle xxxxxxxx Xxxx 93/42/EHS nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745;

3. filtry x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x respirátorům dle xxxx 1 x 2; II.

Daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 daňového xxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020;

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x dani x příjmů podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx daně x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 nejpozději xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxx z prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 daňového xxxx xx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx období roku 2020;

XX.

Xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x příjmů xxxxx §136 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx řádu, za xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

promíjím

pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020;

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxx, že dojde x xxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 nejpozději xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx a úrok x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx xx dani x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2020;

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xx změně způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx x xxxxxx“), xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 dojde x důvodů uvedených x §23 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx dne 3.5.2021,

promíjím

pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx opožděné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019;

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů podle §136 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, x xxxxx došlo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x daních z xxxxxx xx způsob xxxxx §7 xxxx. 7 nebo §9 xxxx. 4 zákona x daních z xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, že x úhradě x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 dojde xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx x xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx xx dani z xxxxxx za zdaňovací xxxxxx roku 2019, xxxxx xx váže x části xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo vedení xxxxxxx o příjmech x výdajích;

VIII.

Poplatníkům daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx podávajícím daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §38v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

promíjím

pokutu za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38w xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx řádu, x xxxxx došlo ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 ke změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 nebo §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 dojde z xxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx x příjmů nejpozději xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019;

X.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, x nichž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxxxx x daních x příjmů xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x daních x xxxxxx nebo x zahájení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx vedení xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx k xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx na xxxx x příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019, xxxxx xx xxxx k části xxxx doměřené x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxx evidence nebo xxxxxx záznamů x xxxxxxxx x xxxxxxxx;

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §38x zákona x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx příjem osvobozený xx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx podáno xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxx §38x xxxxxx x daních z xxxxxx vzniklou xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se proto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cenově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx“) na xxxxxxx xxx xxxxxx stanoveného xxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o prominutí xxxx x přidané xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 8/2021 xxx 1.2.2021 (č. x. 3369/2021/3901-2).

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx obličejových xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu.

První xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx či respirátory, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxxx uvedeny xx xxx x souladu x xxxxxxxx předpisy, xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxx, dovoz x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx filtrační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx FFP2 a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx výdechového xxxxxxx), které xxxx xxxxxxxx určeny xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), tak xxxx xxxxx (xxxxxx pacientů). X případě xxxxxx xxxxxxxxxxx se bude xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ochranným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikové xxxxx X podle xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745. X x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxx, že musely xxx xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příslušenství x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx události x. j. 3369/2021/3901-2 xx xxx 1.2.2021.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obličejové xxxxx x dále xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro veřejnost, xxx. „komunitní roušky“, xxxxx xxxxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxx ušitých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyrobených z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx materiálů xxxx xx papír.

Prominutí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx dodání xxxxx xxx §20x x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx. xxxxxxxxxx se xx xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx §25 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §23 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjmenovaného xxxxx, x xxxxx vzniká xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20x odst. 1 a §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20x xxxx. 2 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxx x přijaté xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx uvede xxxxxxx (xxxxxx daně) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řádku 26 (Ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx daně) xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx x principy daně x přidané hodnoty xx xxxxxxx daň xx xxxxxxx vypočtená xx základu xxxx xxx §36, §36x xxxx §37x xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahrnují xx základu xxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx stanovených zákonem x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, dopravou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxx použil xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxx xx daňovém xxxxxxx xxxxx daň xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx přiznanou xxx xx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §43 xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx financí se xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xx xxxxxxx daňových xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, rozhodla xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X poplatníků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové přiznání xx lhůtě xxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu do 1.4.2021, xxxxx předmětným xxxxxxxxxxx k prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podáním xxxxxxxx tvrzení k xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 x x xxxxxx xxxxxxx xxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 3.5.2021. X xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx lhůtě xxx §136 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xx 3.5.2021 (xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx zdaňovacího období - x tohoto xxxxxxxx nedochází x xxxxxx - x xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podáním daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období roku 2020 a x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx přiznání x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021 xxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx rozhodnutí xxxx xxxx xx samotnou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxx xxx §136 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxx, ta xx stanoví xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel x xx x xxxxxxx, xx by xxxx poplatníkovi xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxx hradit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství daně x intencích xxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§34 zákona x xxxxxx x xxxxxx), xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x prominutí příslušenství xxxx spojeného s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 a x xxxxxx xxxxxxx této xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx 2020 xx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x zahájení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx vedení xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021. Xxxxx §23 odst. 8 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx navázána na xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde k xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxx §38w xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021. Xxxxx §38x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx přijat. Důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaká xx tímto rozhodnutím xxxxxxxxx pro podání xxxxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně financí xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Alena Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

místopředsedkyně xxxxx x ministryně xxxxxxx