Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

16

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxx události

Zpracovatel: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 7413/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla podle §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx“),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx hodnoty za xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), x xxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty.

Daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx promíjí, xxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 4.4.2021 xx 3.6.2021, a xx x následujícího xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uživatele, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/425 a xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2 xxxx mají xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účinnost;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx), pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx uživatele, xxx jeho xxxxx, xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx III podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxx X podle směrnice Xxxx 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/745;

3. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 x 2; XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xx podmínky, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx podle §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020;

III.

Daňovým xxxxxxxxx podávajícím daňové xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxx §136 odst. 1 xxxxxxxx řádu, za xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 nejpozději xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x úrok x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 daňového xxxx xx dani x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2020;

XX.

Xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx, xx k xxxxxx daňového xxxxxxxx xx zdaňovací období xxxx 2020 dojde xxxxxxxxxx dne 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020;

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z příjmů xxxxx §136 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxxx dne 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané částky xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx xx dani x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020;

XX.

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2020 xx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 zákona č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx“), na xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů x příjmech x xxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019 xxxxx x důvodů uvedených x §23 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx z příjmů xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019;

XXX.

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajícím daňové xxxxxxxx k xxxx x příjmů podle §136 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 zákona x daních z xxxxxx xx způsob xxxxx §7 odst. 7 xxxx §9 xxxx. 4 zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx x výdajích, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx doměřené xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu x xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 xxxxxxxx řádu xx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o příjmech x xxxxxxxx;

XXXX.

Xxxxxxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §38v zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací období xxxx 2020, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxxxx osvobozeného xxxxxx xxxxx §38w xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vzniklou xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti;

IX.

Poplatníkům xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajícím xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx řádu, x xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §24 xxxxxx x daních x xxxxxx xx způsob xxxxx §7 odst. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx podmínky, že x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 8 xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

X.

Xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx řádu, x nichž došlo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xx xxxxx způsobu uplatňování xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx o daních x xxxxxx na xxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedení xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx x xxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx x xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019, který se xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx;

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x příjmů xxxxx §136 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxx §38v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozený xx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vzniklou za xxxxxxxxx xxxx povinnosti.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx užívat xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx účinností. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx dopadů této xxxxxxxxx události x xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx maskám splňujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x hromadnému xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx (dále xxxx „xxx“) xx výstupu xxx dodání stanoveného xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx o prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 8/2021 dne 1.2.2021 (x. x. 3369/2021/3901-2).

X rozhodnutí xx xxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází z xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategických xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx skupinou xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx určeny x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osobní xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx výdechovým xxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx pouze x ty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx FFP2 a xxxxx, případně x xxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx mají xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxx respirátory (xxxx xxx výdechového xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxx (xxxxxx pacientů). X případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx bude xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx ochranným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikové třídy X xxxxx dosavadní xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/745. X v xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx skupiny, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příslušenství k xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x první x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do množiny xxxxx, u xxxxx xx promíjí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx události x. x. 3369/2021/3901-2 xx dne 1.2.2021.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx na obličejové xxxxx pro xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx roušky“, xxxxx zahrnují xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ušitých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se vztahuje xxxxx xx dodání xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx se xx xxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxx §25 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xxxx z titulu xxxxxx xxxxx xxx §23 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx vyjmenovaného zboží, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20x xxxx. 1 x §21 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xxxx přijata xxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20x xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, pak xx xxxxxxx x xxx x přijaté xxxxxx této úplaty. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx daně) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řádku 26 (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně) xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx vypočtená xx základu daně xxx §36, §36a xxxx §37x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx oprávněn x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx (xxxxxxx příkladně x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx apod.), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxx na daňovém xxxxxxx xxxxx daň xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxx přiznat xxxxx §108 xxxx. 4 písm. f) xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx příjemce tohoto xxxxx xx nemůže xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §43 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx financí xx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx usnadnění plnění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx xxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx 1.4.2021, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací období xxxx 2020 a x xxxxxx xxxxxxx xxxx daně xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxx 3.5.2021. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx xxx §136 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxx do 3.5.2021 (xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx - x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx - x xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx předmětným xxxxxxxxxxx x prominutí příslušenství xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 x x xxxxxx úhradou xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněno xxxxx xxxxxx přiznání a xxxxxxx xxx nejpozději xx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021 xxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx sankcí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx samotnou xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxxxx xxxxxx určení xxx §136 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx dle xxxxxxxx zákonných pravidel x až x xxxxxxx, že by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxx xxxxxx úrok, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx daňové xxxxxx (§34 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx), xxxx být toto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx spojeného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx období roku 2019 x x xxxxxx úhradou xxxx xxxx u xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx o xxxxxx x příjmů xx způsob podle §7 odst. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxxxx o xxxxxx z příjmů xxxx x zahájení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedení záznamů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021. Xxxxx §23 odst. 8 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového přiznání xx smyslu tohoto xxxxxxxxxx navázána na xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx došlo. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daňových xxxxxxxx x dani x příjmů.

Konečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde k xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38x zákona x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021. Xxxxx §38x zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx osvobozeného xxxxxx ve smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx navázána xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterém byl xxxxxx xxxxxx. Důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání k xxxx x příjmů.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Alena Schillerová, Xx.X., x. r.

místopředsedkyně xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx