Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

16

ROZHODNUTÍ

o prominutí xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;x xxxxxx mimořádné události

Zpracovatel: Xxx. Martin Dvořák

Č. x. 7413/2021/3901-2

XXX: MFCRBXCWHG

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „daňový xxx“),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx“), x daň z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty.

Daň x xxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx promíjí, xxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 4.4.2021 xx 3.6.2021, a to x následujícího zboží:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx trh x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osobní ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx parametry xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2 nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x ochraně xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x pokud xx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/425 x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxx X xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/745;

3. xxxxxx x jiné příslušenství x filtračním polomaskám x xxxxxxxxxxxx dle xxxx 1 x 2; XX.

Xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 xxxxx nejpozději xxx 3.5.2021,

promíjím

pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxx 2020;

III.

Daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxx, xx xxxxx x úhradě daně x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxxx dne 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 daňového xxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx xx dani x příjmů xx xxxxxxxxx období roku 2020;

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx z příjmů xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxx, že x xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 dojde xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období xxxx 2020;

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 xxxxxxxxxx dne 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020;

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx daňové přiznání x dani x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 xx změně způsobu xxxxxxxxxxx výdajů podle §24 xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx x příjmů“), xx xxxxxx podle §7 xxxx. 7 nebo §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence xxxx vedení xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 xxxxx x xxxxxx uvedených x §23 odst. 8 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 daňového xxxx xx opožděné xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového přiznání xx xxxxxxxxx období xxxx 2019;

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2020 xx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §24 zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §7 odst. 7 xxxx §9 xxxx. 4 zákona x xxxxxx x xxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx podmínky, že x úhradě x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 dojde xxxxxxxxxx dne 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx řádu x úrok x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 xxxxxxxx řádu xx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019, xxxxx xx váže x xxxxx daně xxxxxxxx x důvodu xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx;

XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, kterým xxxxx §38v xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xx xxxxxxxx, xx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxx osvobozeného příjmu xxxxx §38w xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání k xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích, xx podmínky, že x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 dojde x xxxxxx xxxxxxxxx v §23 odst. 8 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx podle §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

X.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x dani x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx řádu, x xxxxx došlo xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2020 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx o daních x xxxxxx nebo x xxxxxxxx účtování, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x úhradě x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx za zdaňovací xxxxxx roku 2019 xxxxx xxxxxxxxxx dne 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx z prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x úrok x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 daňového xxxx xx dani x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019, xxxxx se xxxx x části xxxx doměřené z xxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích;

XI.

Poplatníkům xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxx §38x zákona x xxxxxx x xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozený xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, za xxxxxxxx, že oznámení xxxx xxxxxx nejpozději xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38w xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministryně xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) daňového řádu x xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události x xxxxxx xxxxxxxxx cenově xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hromadnému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx“) na výstupu xxx xxxxxx stanoveného xxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prominutí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o prominutí xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2021 xxx 1.2.2021 (č. x. 3369/2021/3901-2).

X rozhodnutí xx xxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx uvedeny na xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx výdechovým xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx pouze x xx filtrační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxx xxxxxxx FFP2 a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx norem, které xxxxx mají xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx skupinou, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), které xxxx xxxxxxxx xxxxxx jak x ochraně xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxx (včetně xxxxxxxx). X případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx III podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikové xxxxx X podle xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/42/EHS, xxxxxxxx xxx xxxxx nového xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/745. X v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x souladu x příslušnými právními xxxxxxxx.

Xx třetí skupiny, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx x prominutí xxxx vztahuje, se xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx maskám xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx spadá xxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx promíjí daň xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. j. 3369/2021/3901-2 xx xxx 1.2.2021.

Prominutí xxxx se xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx roušky“, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podomácku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo materiálů xxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx dle §20x x §21 zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx se xx xxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx dle §25 xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx xxxx x titulu xxxxxx xxxxx dle §23 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjmenovaného xxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxx §20x xxxx. 1 x §21 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20x xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxx xx promíjí i xxx z xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx. Xxxxxx xxxxx hodnotu (xxxxxx daně) uskutečněného xxxxxx x xxxxx 26 (Ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx přiznání.

V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx výstupu vypočtená xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36x xxxx §37a zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxx. xxxxxx vedlejších xxxxxx spojených s xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx xx zahrnují xx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přijatých zdanitelných xxxxxx (spojené příkladně x výrobou, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx apod.), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň.

Pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvede xxx xx xxxxxxx, jež xx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxx x přidané hodnoty, xxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx financí se xxxx, s ohledem xx přetrvávající dopady xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx usnadnění plnění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx situaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xx lhůtě xxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu do 1.4.2021, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx x pozdním xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení k xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 x x xxxxxx úhradou xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021. U xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx lhůtě dle §136 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xx 3.5.2021 (xx. xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx - x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx - x xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx předmětným rozhodnutím x xxxxxxxxx příslušenství xxxx spojeného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 x x xxxxxx úhradou této xxxx xx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021. Xxxxx způsobem bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021 xxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx sankcí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxx na samotnou xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §136 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxx, ta xx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx, že by xxxx xxxxxxxxxxxx vzniknout xxxxxx, xxxx. xx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx tak x případě vzdání xx xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxx (§34 xxxxxx x xxxxxx x příjmů), xxxx být xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dojde x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období roku 2019 a x xxxxxx úhradou xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx 2020 xx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxx podle §7 odst. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x zahájení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021. Xxxxx §23 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně je xxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů.

Konečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxx §38x zákona x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx oznámení xxxx xxxxxx nejpozději dne 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021. Xxxxx §38x zákona x daních x xxxxxx xx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navázána xx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterém xxx xxxxxx přijat. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokuty xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx