Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

16

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx daně

 z xxxxxx mimořádné události

Zpracovatel: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 7413/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx hodnoty za xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxx x přidané hodnoty“), x daň z xxxxxxx hodnoty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxx vznikla povinnost xxxxxxx daň xxxxx §20a odst. 2 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty.

Daň x xxxxxxx hodnoty xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 4.4.2021 do 3.6.2021, a to x xxxxxxxxxxxxx zboží:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx určeny x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany minimálně XXX2 xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x ochraně uživatele, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x pokud se xxxxx xxxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x

x) zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy X xxxxx směrnice Xxxx 93/42/XXX xxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745;

3. xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x filtračním polomaskám x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 x 2; XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňové přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx x podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 xxxxx nejpozději xxx 3.5.2021,

promíjím

pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020;

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx podávajícím daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu, za xxxxxxxx, xx xxxxx x úhradě xxxx x příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 nejpozději dne 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx x xxxx x posečkané částky xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx na dani x příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020;

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání k xxxx z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 dojde xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období roku 2020;

X.

Xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, že dojde x úhradě daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx období xxxx 2020;

XX.

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, u nichž xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx roku 2020 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §24 xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x daních x příjmů“), xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx podmínky, xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §23 odst. 8 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxx dne 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019;

XXX.

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajícím daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, x xxxxx došlo ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx způsob xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x daních x xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx x výdajích, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

promíjím

úrok x prodlení xxxxx §252 daňového xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §253 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedení xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx;

XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §38v xxxxxx x daních z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozený xx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38w xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z příjmů xxxxx §136 odst. 2 písm. a) xxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx na xxxxxx xxxxx §7 odst. 7 nebo §9 xxxx. 4 xxxxxx x daních x xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx podmínky, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 xxxxx z xxxxxx uvedených x §23 xxxx. 8 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nejpozději xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019;

X.

Xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňové přiznání x xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxx, x xxxxx došlo xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2020 ke xxxxx způsobu uplatňování xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx účtování, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x úhradě x xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxx z xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxx xxxxxxxxxx dne 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §253 daňového xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období roku 2019, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx záznamů o xxxxxxxx x výdajích;

XI.

Poplatníkům xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z příjmů xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxx §38x zákona x daních z xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx příjem osvobozený xx daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podáno xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021,

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxxxx osvobozeného příjmu xxxxx §38x xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nabývá xxxxxxxxx xxxx oznámení.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobenou xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xx xxxxxxxxxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx využít své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx x xx účelem xxxxxxxx dopadů této xxxxxxxxx události x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxx splňujícím xxxxxxxxx parametry přistoupila xx xxxxxxxxxx rozsahu x hromadnému prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxxx „xxx“) xx výstupu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tímto rozhodnutím xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o prominutí xxxx z přidané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2021 xxx 1.2.2021 (x. x. 3369/2021/3901-2).

X rozhodnutí se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx skupinou xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxx x prominutí daně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxxx xxxxxxx xx xxx v souladu x xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx pouze x xx filtrační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx třídu xxxxxxx XXX2 a xxxxx, případně x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx norem, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx respirátory (xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jak x ochraně xxxxxxxxx (xxxxxxxx), tak xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx III podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 x zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx dosavadní xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx nového xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/745. X x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx uvedeny xx xxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vztahuje, xx xxxxxxxx filtry x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx maskám xxxxxxxxx x první x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx promíjí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx události x. x. 3369/2021/3901-2 xx xxx 1.2.2021.

Prominutí xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obličejové xxxxx x xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx nebo materiálů xxxx je papír.

Prominutí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xx na xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx např. x xxxxxx xxxxxxxx zboží x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx §25 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx z titulu xxxxxx xxxxx xxx §23 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxx §20x xxxx. 1 a §21 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20x xxxx. 2 zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx uvede xxxxxxx (xxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 26 (Ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx.

X souladu x principy daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a xxxx §37x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahrnují xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx je za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxx použil xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx je tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvede xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx daň xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nemůže xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Plátce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx, s ohledem xx xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, rozhodla xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx 1.4.2021, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 x x xxxxxx úhradou xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021. U poplatníků, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxx xxx §136 odst. 2 xxxx. x) daňového xxxx xx 3.5.2021 (xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx - x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx - x xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx podáno xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 a x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.6.2021. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx umožněno xxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxxx daň xxxxxxxxxx xx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021 bez xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxx xxx §136 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxx, ta xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vzniknout xxxxxx, xxxx. xx xxx hradit xxxx, xxxxxxx xx prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně tak x případě vzdání xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§34 zákona o xxxxxx x xxxxxx), xxxx být xxxx xxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 x s xxxxxx úhradou xxxx xxxx u poplatníků, x xxxxx došlo x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx roku 2020 xx změně způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx xx způsob podle §7 odst. 7 xxxx §9 xxxx. 4 zákona x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x zahájení xxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojde xxxxxxxxxx xxx 3.5.2021, xxxx. 1.6.2021. Xxxxx §23 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx ke změně xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx zachování stejné xxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx nastavena xxx xxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxx x příjmů.

Konečně předmětným xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38x zákona x xxxxxx z xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději dne 3.5.2021, resp. 1.6.2021. Xxxxx §38x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx je xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Důvodem xxx prominutí xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x příjmů.

S xxxxxxx na výše xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

místopředsedkyně xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx