Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8

ROZHODNUTÍ

o prominutí xxxx x příjmů x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 868/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „daňový xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx daňová xxxxxxxxx vznikla x xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „krizový xxxxx“), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx uložené ve xxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem pandemie XXXXX-19, xxxx peněžní xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx II. xxxxxxxxx xxxxxx xx dobrovolnou xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx stavů vyhlášených x souvislosti x xxxxxxxx pandemie XXXXX-19.

Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti se xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 x přijímanými opatřeními x xxxx xxxxxxxx xx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxx nebo xxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 krizového xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze závislé xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovní povinnost xx xxxx platnosti xxxxxxxxx stavu uložena xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x zajištění poskytování xxxx x zařízeních xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxx příslušných usnesení xxxxx xxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prominuta xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobrovolnou xxxxx x xxxxx krizových xxxxxxxx vlády České xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Prominutí xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx dle §35 xxxxxxxxx zákona za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx řízení, budou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxx x xxxxxx“).

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x průběhu xxxx 2020 sražena záloha xx xxx podle §38h xxxxxx o xxxxxx x příjmů, xxxx xxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxx prominutou xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 xxxxxx x daních x xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů ze xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx zdaňovací období (xx. xx 1.3.2021 xxxxxx-xx xxxxxxxxxx ještě x xxxxxxxx podobě x xx 22.3.2021 xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx xxxx xxxxx může xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx lhůtě pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §38i xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, tzn., xxxxx xxxxxxxxxx 2 roky xx xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx. V této xxxxx může xxxxxx xxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx poplatníkovi, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxx §38j xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2020.

O xxxxxxx částky na xxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxx xxxx nejbližší xxxxx xxxxx xx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx rozdíl x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx částky na xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx x příslušném vyúčtování xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má povinnost xxxxx podle §38j xxxx. 4 a 5 xxxxxx o xxxxxx z příjmů (xxxxxxxx v dodatečném xxxxxxxxxx) x x xxxx případech x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx příjmů xxxxxxx xxx srážkou podle xxxxxxxx sazby v xxxxxxx x §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxx xxxxx §38d xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxx, ve xxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx, nevyužil-li poplatník xxxxxx uvedený x §36 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x daních z xxxxxx (xx. xxxxxxxxx-xx xxxx příjmy na xxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přiznání). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx plátce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx podat xxxxx §38d xxxx. 9 xxxxxx x daních x xxxxxx, resp. x dodatečném vyúčtování x x příloze x xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zcela xxxxxxxx prostřednictvím prominutí. Xxx xxxxxx xxxx xx tedy znamená xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nevypořádávat x xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx povinnost xxx xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx poplatník xxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxx důvodu, xxxx xxxxxx tolerováno xxxxxxxxx xxxxxx příjmu x daňovém xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, xx drtivá xxxxxxx xxxxxxxx subjektů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx poplatníka xx nezbytné daný xxxxxx xxxxxxx např. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx hodnoty). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx x kompetenci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (resp. xxxxxxxxxx xxxxxxx).

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí rozhodla xxx, xxx je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx