Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8

ROZHODNUTÍ

o prominutí daně x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 868/2021/3901-2

XXX: MFCRBXXJQY

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy daňová xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx peněžní náhrady xxxxx §35 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“), xx vykonání pracovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx peněžní xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxx xxxxxxxxxx je oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zamezení xx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) daňového xxxx x xx účelem xxxxxxxx zvýšených dopadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé činnosti.

Rozhodnutím xxxxxxxxxx financí xxxxx x xxxxxxxxx daně x příjmů poplatníkům xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx vyhlášených x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní výpomoc xx smyslu §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxx nebo xxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 krizového xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx závislé xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx povinnost xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxx. k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx příslušných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétních xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x příjmů xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx vznikne z xxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxx §35 krizového xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx dohodě s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx krizových xxxxxxxx vlády České xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx dle §35 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx dobrovolnou xxxxx, které xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx pandemie XXXXX-19 xxxxxxxxxx v xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, budou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o daních x příjmů“).

Pokud byla x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 2020 sražena záloha xx xxx xxxxx §38h zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 zákona x daních x xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xx záloze), pokud xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx vyúčtování xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx období (xx. xx 1.3.2021 xxxxxx-xx xxxxxxxxxx ještě x papírové xxxxxx x do 22.3.2021 xxxxxx-xx xxxxxxxxxx elektronicky).

Po xxxx lhůtě může xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx §38i xxxx. 2 zákona x xxxxxx x xxxxxx, tzn., xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxx lhůty xxx podání vyúčtování xxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti xx zdaňovací xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx. X této xxxxx xxxx plátce xxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, který xx x xxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx podle §38j xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx za účelem xxxxxx daňového xxxxxxxx xx rok 2020.

X xxxxxxx částky xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx daň. Xxxxx xx poplatník, xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x daňového zvýhodnění, xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx x daňovém přiznání. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx vyčíslí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38j xxxx. 4 x 5 xxxxxx x xxxxxx x příjmů (xxxxxxxx x dodatečném xxxxxxxxxx) a x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby x xxxxxxx s §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prominutou částku xxxx xxxxx §38d xxxx. 8 xxxxxx x daních z xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx lhůty, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vybírané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, nevyužil-li xxxxxxxxx xxxxxx uvedený x §36 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (xx. xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx daně xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38d xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x tomuto vyúčtování.

Z xxxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx také akceptovat xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx sice xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zcela xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prominutí. Xxx xxxxxx daně xx tedy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx poplatníka se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání. Xxxxx bude poplatník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiného důvodu, xxxx rovněž tolerováno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů xx xxxxxxx shora xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx situace, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx daný xxxxxx xxxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx sociálním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odvody xxxxxx x kompetenci Xxxxxxxxxxxx financí (resp. xxxxxxxxxx xxxxxxx).

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí rozhodla xxx, jak je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx