Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Č. x. 868/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxxxxxx daně z příjmů

promíjím

daň x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“), xx vykonání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem pandemie XXXXX-19, xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx krizového xxxxxx xx smyslu xxxxx II. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx republiky xx xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxx stavů vyhlášených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zamezení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx k hromadnému xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx závislé činnosti.

Rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxx stavů vyhlášených x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona x souvislosti x xxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxx xxxx obdrží x xxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zdanitelným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx krizového zákona xxxx xxxxxxxx povinnost xx dobu platnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb, x xxxxxxxxx poskytování xxxx x xxxxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví. Xxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx. v xxxxxxxxxxxxx oblastech).

Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vznikne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 krizového xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx krizového řízení xx xxxxxxxxxxx pomoc x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxx nouzových xxxxx vyhlášených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxx xxxxxxxxx x xx peněžní xxxxxxx xxx §35 xxxxxxxxx zákona za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx dobrovolnou xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx, které byly xxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x příjmů“).

Pokud xxxx x těchto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxx 2020 sražena xxxxxx xx xxx xxxxx §38h xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxxx xxxxxx na záloze xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 zákona x daních z xxxxxx (xxxx přeplatek xx xxxxxx), pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyúčtování xxxx x příjmů ze xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx zdaňovací období (xx. xx 1.3.2021 xxxxxx-xx vyúčtování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx 22.3.2021 xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §38i xxxx. 2 zákona x xxxxxx x xxxxxx, tzn., xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx xx konce xxxxx xxx podání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xx zdaňovací xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxx xxxx plátce xxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxx na záloze xxx xxxxxxxxxxxx, který xx x xxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx podle §38j xxxx. 3 xxxxxx x daních x xxxxxx za xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxx 2020.

X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxx sníží plátce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx. Xxxxx má xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx provedeno xxxxx zúčtování záloh x daňového zvýhodnění, xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx částky na xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38j xxxx. 4 x 5 zákona o xxxxxx x příjmů (xxxxxxxx x dodatečném xxxxxxxxxx) x x xxxx případech x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx, xxxx plátce daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §38d xxxx. 8 zákona x xxxxxx x xxxxxx, pokud neuplynuly 3 xxxx od xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, nevyužil-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §36 xxxx. 7 x 8 zákona x daních z xxxxxx (xx. xxxxxxxxx-xx xxxx příjmy xx xxxxxxx vydaného potvrzení xx daňového přiznání). Xxxxxxx částky xx xxxx xxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx zvláštní xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podat xxxxx §38d xxxx. 9 xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxx. x dodatečném xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx sice zdanitelný, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx. Xxx plátce xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vztah xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx poplatníka se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx. Xxxxx xxxx poplatník xxxxxxx daňové přiznání x xxxxxx důvodu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx přiznání.

Lze xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx shora xxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. xxx xxxxx získání xxxxxx xx xxxxxx xxxxx na vyživované xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty). Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x kompetenci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (resp. xxxxxxxxxx xxxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx