Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. 119/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxx xxxxxxx subjektům

promíjím

1. pokutu xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx §15 zákona č. 16/1993 Xx., x xxxx silniční, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxx xxxxxxxx“), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xx xxxxxxxx, že x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 1.4.2021;

2. xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx řádu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020, dojde-li x úhradě daně, x xxx se xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021;

3. xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxxxx xxxx dle §13a xxxxxx x. 338/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxx“), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x přijímanými xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přistoupit ve xxxxxxxxxx rozsahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 x xxxxxxxxx, xxx xxxxx pro jeho xxxxxx uplyne xxx 1.2.2021. Xxxx dojde x prominutí pokuty xx opožděné xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 x případech, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1.2.2021. V obou xxxxxxxxx xx nutné xxxxx příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021.

Xxxxx způsobem bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §15a xxxxxx x xxxx x nemovitých xxxx, dle xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové přiznání x xxxx-xx xx xx lhůtě xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí dotčen, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx poplatku x xxxxxx mimořádné události xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 38/2020 xxx 21.12.2020 (č. x.: XX-34159/2020/3901-2) dochází x xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx prominut xxxx x prodlení související x xxxxxx xxxxxxx xxxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, dojde-li x xxxxxx daně, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx chtít xxxxxxx xxx silniční do 1.4.2021, nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodném období xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx krizového opatření. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou chtít xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 x xx 1.4.2021, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 16.8.2021 x zároveň x xxxxxxx skutečnost, že xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pocházela z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx krizového opatření xxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejněném xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 38/2020.

Prominutím xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxx sankce daň xxxxxxxx xx 1.4.2021 xxxx daňovým xxxxxxxxx x do 16.8.2021 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemoci Xxxxx 19. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebudou Finanční xxxxxxx České republiky xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx přiznání x dani xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 bude xxxxxx xxx 1.4.2021, xxxxxx xxxx tímto xxxx evidován xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu x xxxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxxx. Xx tomto datu xxxx xxxxxxxxxx vznikat xxxxxx způsobem. U xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x po 1.4.2021 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 38/2020 xx xxxxx x kompetenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x podmínkách jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřili, xx xx x xxxxx xxxxxxx jedná x nedoplatek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx benefitu.

Účelem xxxxxx prominutí je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxx xxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxxxxx xx straně fyzických x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx šíření xxxxxx viru. V xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx správně xxxxxxx xxxxxx přiznání. Xxxxxxxx xxxxx posíleny xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx bude xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2, x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, menší. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx všem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx až xx xxx 1.4.2021, a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx silniční xxx xxxxxx odpovídajícího xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx účelná, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v řádném xxxxxxx xx xxx 1.2.2021 x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx