Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

52

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 34159/2020/3901-2

XXX: MFCRAXSYGZ

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xx uvažují xxxxx xxxxxx xxx §6, 7, 8 x 9 zákona x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 1.6.2020 xx 30.9.2020 z xxxxx xxxx xxxx x činností, které xxxx v xxxxxx xx 22.10.2020 do 31.3.2021 xxxxxxxx nebo xxxxxxx usnesením xxxxx Xxxxx republiky o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xx podmínky, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx x x-xxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxx podmínek xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 zákona x. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x kompenzačním xxxxxx"),

xxxxxxxx

1. xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx vzniklý xx xxxx x přidané xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020, listopad 2020, prosinec 2020, xxxxx 2021, xxxx 2021 x xxxxxx 2021, popř. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx III. čtvrtletí 2020, XX. xxxxxxxxx 2020 x X. xxxxxxxxx 2021, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx, x níž xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 16.8.2021;

2. úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu vzniklý xx dani xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020, dojde-li x xxxxxx xxxx, x níž xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 16.8.2021;

3. zálohu xx xxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 xxxxx §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, splatnou 15.4.2021.

XX.

Xxxx daňovým subjektům

promíjím

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. c) Xxxxxxxxx, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), za přijetí xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §259b xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx podána x xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021;

2. xxxxxxx poplatek podle Xxxxxxx 1 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx přijetí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021;

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. října 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx Xxxx"), xx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x období xx 1.1.2021 xx 16.8.2021;

4. xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 odst. 1 písm. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxx na dani xxxx xxx xxxxx xx. 110 a 112 celního kodexu Xxxx xx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x období xx 1.1.2021 xx 16.8.2021;

5. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 2 písm. x) Sazebníku, xx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx podmínky, xx žádost x xxxx xxxxxx bude xxxxxx x období xx 1.1.2021 do 16.8.2021;

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §156 daňového řádu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx a xxxx x posečkané xxxxxx podle §253 xxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. 1.2021, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx od 1.1.2021 xx 16.8.2021.

Toto rozhodnutí xx oznámeno podle §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zamezení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxx x zálohy xx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 2020, x lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pokračovat x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx především xxxxxx postiženým xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž nadpoloviční xxxx příjmů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností. Xxxxx xx xxxx xxxx. x provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, cirkusů x varieté, poutí, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sportovišť, umělých xxxxxxxxx, xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx a botanických xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor, xxxxx, xxxxx apod. Xxxx xxxxxxxx časový úsek xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx příjmy xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností, bylo xxxxxxx xxxxxx červen xx xxxx 2020, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx příjmů x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, oznámí xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx, xxxxx s uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx k zákazu xxxx omezení jeho xxxxxxxx. Oznámení xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, který bude xxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx x-xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Určitá xxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx krádeží xxxxxxxx xx strany xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mohly na xxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prominut úrok x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozdní xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020, xxxxxxxx 2020, prosinec 2020, xxxxx 2021, xxxx 2021 x xxxxxx 2021, xxxx. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx XXX. čtvrtletí 2020, XX. čtvrtletí 2020 a X. xxxxxxxxx 2021, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx silniční za xxxxxxxxx období xxxx 2020, dojde-li x xxxxxx daně, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx váže, xxxxxxxxxx xxx 16.8.2021. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15.4.2021; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků, xxxx. x prodloužení xxxxxx, xx xxxxx xxx byly správní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. XX-7108/2020/3901-2 xx xxx 16.3.2020, x. j. XX-7633/2020/3901-2 ze xxx 24.3.2020, x. j. XX-10021/2020/39-2 xx xxx 15.4.2020 x x. x. 15195/2020/3901-4 xx xxx 10.6.2020. Xxxxxxxxx xx výroku vymezených xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx od 1.1.2021 xx 16.8.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxx viru SARS-CoV-2. Xxxxxxxxxx s dopady xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx financí xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xx xxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prominutí xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx částky, resp. x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxx úrok z xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 15195/2020/3901-4 xx xxx 10.6.2020, x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xx 16.8.2021) x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx veškeré xxxxxx xxxxxxxx; x akcesorickému xxxxxxxxx úroku xxxxx xxxx u xx xxxx, u xxxxx xxxxx x posečkání.

Období xxxxxxxxx do 16.8.2021 xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyměření xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020, x xx i u xxxxxxxx subjektů podávajících xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020 lze x xxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxx x xxxxxxx xx pokles xxxxxx xxxxxxxxx pandemickou situací x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutími x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) x uplatňování xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx ministryně financí xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministryně xxxxxxx