Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

52

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, zálohy xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx události

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 34159/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dle §6, 7, 8 x 9 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 x xxxxx nebo více x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x období xx 22.10.2020 do 31.3.2021 xxxxxxxx nebo xxxxxxx usnesením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx krizového opatření, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo omezení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx může být xxxxxxx x e-mailem, xxxxx bude podán xxx xxxxxxxx uvedených x §7 odst. 4 xxxxxx x. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxxxx

1. xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020, xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx 2020, xxxxx 2021, xxxx 2021 x březen 2021, xxxx. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx III. xxxxxxxxx 2020, IV. xxxxxxxxx 2020 a X. xxxxxxxxx 2021, dojde-li x xxxxxx daně, x xxx xx xxxx z xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dne 16.8.2021;

2. xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx silniční xx xxxxxxxxx období xxxx 2020, xxxxx-xx x xxxxxx daně, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 16.8.2021;

3. zálohu na xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 podle §10 xxxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 15.4.2021.

XX.

Xxxx daňovým xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx poplatek xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. c) Xxxxxxxxx, který xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „Xxxxxxxx"), za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z prodlení xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §259b xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána x xxxxxx od 1.1.2021 do 16.8.2021;

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx přijetí xxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx o změnu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx žádost xxxx podána v xxxxxx od 1.1.2021 xx 16.8.2021;

3. správní xxxxxxxx podle Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxx x prominutí celního xxxxxxxxxx xxxxx čl. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. října 2013, kterým xx xxxxxxx celní xxxxx Xxxx, x xxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxx Unie"), xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021;

4. xxxxxxx poplatek podle Xxxxxxx 1 odst. 1 písm. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxx na xxxx xxxx cle xxxxx xx. 110 a 112 celního kodexu Xxxx xx xxxxxxxx, xx žádost xxxx xxxxxx v období xx 1.1.2021 do 16.8.2021;

5. správní xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 2 xxxx. x) Sazebníku, za xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xx žádost x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x období xx 1.1.2021 do 16.8.2021;

XXX.

Xxxxxxx subjektům, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §156 daňového xxxx xxxxxxxx posečkání úhrady xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx se šířením xxxx SARS-CoV-2,

promíjím

úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. 1.2021, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx x tomuto posečkání xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxx zamezení se xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx události xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí daně (xxxxxxxxx poplatku), příslušenství xxxx a xxxxxx xx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx reaguje na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x němuž xxxxxxx xx xxxxx 2020, x xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí zároveň xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxx individuální instituty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daní, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a záloh. Xxxxxxxxxx zálohy xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx především xxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelským x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxx příjmů xxxxxxx xx zakázaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx. x provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx koncertů x xxxxxx xxxxxxxxx, divadelních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, cirkusů x varieté, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, muzeí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor, xxxxx, xxxxx apod. Xxxx xxxxxxxx časový xxxx xxx posouzení, v xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxx xxxxxx červen xx xxxx 2020, xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádných opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezených xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, oznámí xxxxxxxxxxx finančnímu úřadu, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zasláno x xxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxx podmínek xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bonusu, xx. xxxxxxxx e-mailu xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Určitá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx krádeží xxxxxxxx ze strany xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx účet xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx záloh.

Předmětným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prominut xxxx x xxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020, xxxxxxxx 2020, prosinec 2020, xxxxx 2021, únor 2021 x xxxxxx 2021, xxxx. na xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxxxxx 2020, IV. xxxxxxxxx 2020 x X. xxxxxxxxx 2021, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020, dojde-li x xxxxxx daně, x xxx xx úrok x prodlení váže, xxxxxxxxxx xxx 16.8.2021. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxxx xxxxxxx 15.4.2021; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nedochází x xxxxxxxxx samotné xxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx přiznání i xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx stále xxxxx podat x xxxxxxx xxxxx. Prominutím xxxxx z xxxxxxxx xxxx fakticky xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. XX-7108/2020/3901-2 xx xxx 16.3.2020, č. x. XX-7633/2020/3901-2 xx xxx 24.3.2020, x. j. XX-10021/2020/39-2 xx xxx 15.4.2020 x x. x. 15195/2020/3901-4 ze xxx 10.6.2020. Prominutí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxx viru SARS-CoV-2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, daňových xxxxxxx x účetních rozhodla xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 15195/2020/3901-4 xx dne 10.6.2020, x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxx daně xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x správců daně xxx xxxxxx posuzování. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xx 16.8.2021) x bude xxxxxxx xx veškeré xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podřízenými Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx veškeré xxxxxx xxxxxxxx; x akcesorickému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx, x xxxxx xxxxx x posečkání.

Období xxxxxxxxx xx 16.8.2021 xxxx x xxxx xxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxx 2020, x xx i x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020 xxx x xxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zálohové xxxxxx xxxx xxxx (xx xxxxxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx.

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Alena Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministryně xxxxxxx