Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

51

Ministerstvo xxxxxxx

Xxxxxxxx 15 Xxxxx 1

X. x.: XX-27708/2020/3901-1

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx na xxxxxx povinnosti

v xxxx 2021

Xxxxxx poplatníci x xxxxxx xxxx,

xxxxxxx, abychom Xxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx v roce 2021, které xxx Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x xxxx xxxxxxxxxx:

1. x daním x příjmů,

a) fyzických xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx sazby daně,

2. x dani z xxxxxxx xxxxxxx,

3. ke xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx olejů,

b) z xxxx,

x) x piva,

d) x xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x tabákových xxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxx xxxxxxxx,

5. x xxxx z nemovitých xxxx,

6. x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx,

7. x pokutě x xxxxxxxx,

8. k xxxx z hazardních xxx,

9. k xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013.

Xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxx xxxxxxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx poplatník (xxxxxx) xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x některých xxxxxxxxx xx speciálních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úřadech (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx") x xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ČR (xxxx xxxx „Xxxxxxxx xxxxxx") (http://www.financnisprava.cz), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx XX (www.celnisprava.cz) x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (www.mfcr.cz) x sekci „Xxxx x cla". Při xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxxx daňovém zákonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád").

Dle xxxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon o xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorovou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 8, 9 uvedeného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx množství biopaliv xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Pokuta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx pohonných hmot xxxxxxx podat oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxx dle §19x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx"). Xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxx §19b xxxx. 1 zákona x xxxxxxx ovzduší. Xxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx příslušného kalendářního xxxxxx xxx §19a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx ovzduší.

Ke xxx 1.1.2008 xxxxx xxxxxxxxx zákon č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xxxxx x xxxx části 45 xx 47 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x některých dalších xxxxx, pevných xxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx daně").

Ke xxx 1.1.2017 xxxxx xxxxxxxxx zákon č. 187/2016 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxx her, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxx x xxxxxxxxxx xxx”), x xxxxxxx xx xxx 31.12.2016 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx své xxxxx xxxxx upravoval xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx. Od 1.1.2017 je xxxx xxxxxxxxxx poplatník daně x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 186/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hru, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx hru, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx, kdo provozuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxx 1.4.2019 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 80/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx daní a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx s ustanovením §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx daních xxxx xxxxxxxx nová xxx „ze zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků", kdy xxxxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabákovém výrobku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alternativní způsob xxxxxxx tabáku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Daň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxx x tabákových xxxxxxx.

Xx xxx 1.7.2020 xxxxx účinnosti xxxxx č. 299/2020 Sb., xxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 x zákon č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx novelizují x některá ustanovení xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxx x příjmů"), xxxxxxxxxx xx x uplatňování xxxxxx ztráty jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx naleznete xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/Informace_k_protikrizovemu_balicku_MF-10779).

Xxxxx zákon také xxxxxxxxxxx xxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x 25% (x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx) a xx x vozidel x xxxxxxxx povolenou hmotností xxx 3,5 xxxx (xxxxx osobních automobilů).

Ke xxx 26.9.2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 386/2020 Sb., xxxxxx xx zrušuje xxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x. 386/2020 Xx."), xxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx účinky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 26.9.2020 x xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 386/2020 Sb. xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx případy, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020, tedy xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2019 x xxxxxxx, xxxx x xxxxx měsíci xxxx x následujících měsících xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx evidována v xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxxx dnem 31.3.2020 x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx č. 540/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x paušální xxxx, nabývá xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxx?

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x zásadě xxxxxx podle sídla xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, resp. plátce xxxx (§13 daňového xxxx), pokud některý x xxxxxxxx zákonů xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx. výjimky níže).

Nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (§12 odst. 1 xxxxxx x. 456/2011 Xx., x Finanční xxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx-xx určit xxxxxx příslušnost celního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx úřad xxx hlavní xxxxx Xxxxx (§10 odst. 1 zákona x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxx, xxx předmětem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx zdanění xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx jehož xxxxxx xxxxxxxxxx (ust. §16a zákona x. 357/1992 Xx., xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013):

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx zůstavitelův majetek,

b) xx xxxxxxx nemovitá xxx, x to x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx současně xxx xxxxxx majetek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nabyvatel xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx majetkového prospěchu, xxx-xx o darování xx ciziny, nebo

e) xx nacházel xxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx místní příslušnost xxxxx xxxxxx x) xx x).

Xx-xx plátce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou organizační xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx x xxx xxxx x xxxx uloženy xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxx organizační složka xxxxxxxxx pokladnou. Xxxxxx xxxxxxxxxx správcem daně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, postup x xxxxxxxxxx pochybností, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§8 xxxx. 2 x §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 456/2011 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxxxx x. 456/2011 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Specializovaný xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxx povinnou x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Finanční xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (§93a xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „xxxxx x XXX")).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxx?

Xxxxxxx osobě, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky bydliště xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, vzniká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dni, xxx xxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx činnosti. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx některá x uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx osobě, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, že xx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xx příjmy ze xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx zde xxxxxxx xxxxxxx), vzniká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx, xxxx xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x v případě, xx jí na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx povolení xxxx oprávnění vykonávat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, vydané xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dani x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx příjmy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx x xxxxx xx xxx vybíraná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx sídlo, xx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxx právnických xxxx xx 15 dnů xxx dne svého xxxxxx.

Xxxxxxxxx daně z xxxxxx právnických xxxx, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stálá xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx příjmy xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgánem veřejné xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx jsou povinni xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxx vykonávat xxxxxxx, která je xxxxxxx příjmů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxx poplatník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinni xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx daně, xxxx x nichž xx xxx vybíraná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx.

Xxxxxx xxxx z xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx plátci daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx x xxxxxx, je xxxxxx povinen xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xx do 8 xxx od xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx plátcovu xxxxxxxx xxxx jménem.

Nový xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx podat přihlášku x xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 16/1993 Sb., x xxxx silniční, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxx silniční").

Vznik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx zákon č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx nastala, případně xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx dány xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx na tiskopise „Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů". X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „Xxxxxx o xxxxxxx registrace".

Registraci k xxxxxxxxxxxx daním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx 1 zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 45-47, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxx §3 odstavce 2 xxxxxxxx zákona.

Co xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxx zjistíte, že xxxx udělal xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (§141 xxxxxxxx xxxx)?

Xxxxxx-xx xxxxxx subjekt xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx xx xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxx daň, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx zjistil, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx vyúčtování x ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě podat xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nižší, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesprávné xxxx; x tomto xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxx xxxx?

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uveřejněny xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správy - xxxxx Xxxx - xxxxxxx Xxxxxxx xxxx -&xx; Jak xxxxxxx xxxxxxxx daň. Xxxxxxxx xxxxxxxxx (pokyny) x xxxxxxx xxxx xxxxxx úřadům xxxx xxxxxxx xx internetu Xxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx „Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx".

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?

Xxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tak xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §250 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxx správce xxxx, xx správce xxxx xxxxxxxx vyměřit xxx xxxxx xxxxxxx (§145 xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx daň včas, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx. Xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xx-xx xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zřízena xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx §72 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx [xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx)] pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx do xxxx datové xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaručenou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani xx xxxxxxx výzvy správce xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x) daňového xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §247x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 1 000 Kč.

ZÁKONNÉ XXXXX XXXXXX DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ X XXXX 2021

Xxxxxx xxxxxxxxxxx daní, kterým xxxxx zák. č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx úřadu, x xx do 25. dne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx stejné xxxxx x xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx celního xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x spotřebních xxxxxx xxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx samy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minerální xxxxx xxx výrobu xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx"), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx vyrobily xxxxxxx (xxxxxxxxx) benziny x xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx jinak než xxx prodej, xxx xxxxx motorů, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyrobily x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx daň (xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx) je xxxxxxx xx 40. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx z xxxx xx xxxxxxx xx 55. dne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxxx daních xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků je xxxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxxxx dní xxx xxx, xxx xxxx povinné osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cla, daní x poplatků, xxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxx, popřípadě xx xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx platby xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, jsou povinni xxxxx daňové přiznání x zaplatit xxxxxxxxxx xxx xx 25. xxx po skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x ochraně xxxxxxx, xx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx biopaliv do xxxxxxx daňového xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx uplynulý kalendářní xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx požívající výsad x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx, a pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx XX na xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých daňových xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx Souhrnné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pokud plátce xx identifikovaná xxxxx xxxxxxx/x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx/x zboží xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je prostřední xxxxxx x tomto xxxxxxx, jak xx xxxxxxxx x §102 xxxxxx x XXX.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx registrovaným x xxxx x xxxxx členském státě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 11 xxxxxx o DPH.

Nabytím xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx zákon x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx založeno xxxxx xx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se podle §95a xxxx. 2 xxxxxx x XXX xxxxx plátcem xx 1. xxxxx následujícího xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx xxxx.

X účinností xx 1.1.2016 vzniká xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx speciální xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XXX xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nahrazuje původně xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxx XXX. Kontrolní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx, x to xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx.

Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx. MOSS) xxxx xxxxxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx služba xx xxxxxxxxx v §110b xxxxxxx x) xxxxxx x XXX. Daňové xxxxxxxx xx podává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx tento xxxxxxxx režim, která xx přístupná xxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx. Registrované osoby xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx, xxxxxx xx XX pro Jihomoravský xxxx.

X xxxxxxxxx od 1. července 2021 xxxxx v xxxxx xxxxxx (EU) xxxxxx xxxxxxx DPH x xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx (xxx. XXXX) xx tzv. XXX (Xxx Stop Xxxx). Xxxxxxxxxx budou xxxxx xx 1. xxxxx 2021 x xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, a sice xxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx týkat xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx z XX nebo xxxx XX x xxxx xxxx možné xxxxxx xxxxx XXX rovněž xxx prodej xxxxx xx xxxxx x xxxxx XX a xxx xxxxxx dovezeného xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tuzemsku xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx §110b odst. 2 xxxxxx x XXX.

Xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx podává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přístupná xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Registrované xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybrané xxxxxx nebo zprostředkovatel) xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterým xx XX xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii x režimu Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Registrované xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xx příslušné zdaňovací xxxxxx neuskutečnily xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x splatnosti xxxx a záloh xx daň (přesáhla-li xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx 30 000 Xx) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §21a xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdaňovací xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sami xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxx sražených záloh xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx měly xxx xxxxxxx jako xxxxxx xx daň z xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 20. xxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zálohy xxxxxxx. Důležité xxxxxxxxxx xxx plátce xxxx x příjmů fyzických xxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx §38j xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx elektronicky u xxxxxx daně, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx srážena xxx xxxx xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx x příjmů (xx. xxxxxxxx nerezidentů), (xxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxx 2021). Povinnost xx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx poplatníků xxxxx §2 xxxx. 3, xxxxxx vyplácí xxxxxx xx závislé xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx 10 xxxx. Xxxxxxxx: Výše uvedená xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Vyúčtování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x hazardních xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx do 25 xxx po xxxxxxxx daného kalendářního xxxxxxxxx a x xxxx lhůtě je xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx identitou xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (spotřební xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání). Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správy (www.financnisprava.cz) x sekci Daně xxxxxxxxxxxx -&xx; Daňový xxxxxx -&xx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx - www.daneelektronicky.cz), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správy XX (https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx).

XXXXXX XXXXXXXX 2021

XXXXX

xxxxxxx 11.

 • xxxxxxxxx daň - xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx 2020 (mimo xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxxx 20.

 • daň z xxxxxx - měsíční xxxxx xxxxx sražených xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze závislé xxxxxxxx
 • xxx z přidané xxxxxxx - daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k XXXX

xxxxxxx 25.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxx)
 • xxxxxxxxx daň

- xxxxxx xxxxxxxx xx prosinec 2020

- daňové přiznání x uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) benzinů xx prosinec 2020 (xxxxx xxxxxx xxxxx)

 • xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx z xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx prosinec 2020
 • xxx z xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxx xx 4. čtvrtletí x za prosinec

- xxxxxxxx xxxxxxx za 4. xxxxxxxxx x xxxxxxxx

- kontrolní xxxxxxx xx 4. čtvrtletí x prosinec

 • daň x xxxxxxxxxx xxx - xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 4. čtvrtletí

ÚNOR

pondělí 1.

 • biopaliva - xxxxxxx xxx §19 odst. 9 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
 • xxx z xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxx (úplné) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2021
 • xxx xxxxxxxx - daňové xxxxxxxx x splatnost xxxx xx rok 2020
 • xxx z příjmů - xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxxx 2020
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX6)

- dle čl. VII xxxxxx x. 343/2020 Xx. (v xxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxx 2020)

- xxx §14n xxxx. 1 zákona č. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, připraveno x xxxxxxxx nebo k xxxxx zavedení xxx xxxxxx xxxxx krok xx xxx 31. xxxxxxxx 2020)

- dle §14n xxxx. 3 xxxxxx č. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx vedlejší xxxxxxxxxxxxxxxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020)

xxxxx 9.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx 2020 (xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxxxx 15.

 • xxx x xxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně z xxxxxx fyzických osob xx xxxxxxx činnosti xx zdaňovací xxxxxx 2021 a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záloh xx daň a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2020

- xxxxxx žádosti o xxxxxxxxx ročního zúčtování xxxxxxx xxxx

xxxxxxx 22.

 • daň x příjmů

- měsíční xxxxx úhrnu sražených xxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

- splatnost xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxx

xxxxxx 24.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 2020 (pouze xxxxxxxxx xxx z lihu)

čtvrtek 25.

 • xxxxxxxxx xxx

- daňové xxxxxxxx za leden 2021

- xxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx spotřební xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) benzinů xx xxxxx 2021 (pokud xxxxxx nárok)

 • daň z xxxxxxx hodnoty

- xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx leden

 • energetické xxxx - xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx daně x xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx 2021

BŘEZEN

pondělí 1.

 • xxx x příjmů

- xxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 2021

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ze závislé xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx 2020

 • Oznámení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX6)

- xxx čl. VII xxxxxx x. 343/2020 Xx. (x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, x xxxxx zavedení xxx učiněn xxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxx 25. xxxxxx 2018 xx 30. xxxxxx 2020)

xxxxx 12.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 2021 (xxxx xxxxxxxxx daň x xxxx)

xxxxxxx 15.

 • daň x xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xx daň

pondělí 22.

 • xxx z xxxxxx

- xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti

- elektronické xxxxxx vyúčtování xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2020

- xxxxxxxxx paušální xxxxxx

xxxxxxx 25.

 • xxxxxxxxx xxx

- daňové xxxxxxxx za xxxx 2021

- daňové xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (technických) benzinů xx xxxx 2021 (xxxxx xxxxxx nárok)

 • daň x xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx

- souhrnné hlášení xx xxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx za únor

 • energetické xxxx - xxxxxx xxxxxxxx x splatnost xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx za xxxx 2021

xxxxxxx 29.

 • xxxxxxxxx xxx - splatnost xxxx xx xxxxx 2021 (xxxxx xxxxxxxxx daň x xxxx)

xxxxxx 31.

 • daň x xxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxx 2021

DUBEN

čtvrtek 1.

 • xxx x xxxxxx

- podání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx 2020

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů x xxxxxx xxxx xx xxx 2020, (xxxxxx xxxxxxxx podáno x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 daňového řádu)

pátek 9.

 • xxxxxxxxx daň - xxxxxxxxx daně za xxxx 2021 (xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxxxx 15.

 • xxx xxxxxxxx - xxxxxx na xxx xx 1. xxxxxxxxx 2021

úterý 20.

 • xxx x xxxxxx

- xxxxxxx xxxxx úhrnu xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

 • xxx x xxxxxxx xxxxxxx - daňové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x MOSS

pondělí 26.

 • xxxxxxxxx daň

- splatnost xxxx xx xxxx 2021 (xxxxx spotřební xxx x xxxx)

- xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx 2021

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na vrácení xxxxxxxxx xxxx například x topných xxxxx x xxxxxxxxx (technických) xxxxxxx xx xxxxxx 2021 (xxxxx vznikl xxxxx)

 • xxx z xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx x splatnost xxxx xx 1. čtvrtletí x za březen

- xxxxxxxx hlášení xx 1. čtvrtletí a xx xxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx za 1. xxxxxxxxx x xx xxxxxx

 • xxx x xxxxxxxxxx xxx - xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxxx 2020
 • energetické xxxx - xxxxxx xxxxxxxx x splatnost xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx x elektřiny xx březen 2021

xxxxx 30.

 • xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx biopaliv a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • xxx x xxxxxx - xxxxx xxxx vybírané xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx 2021
 • Xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX6)

- dle §14n xxxx. 4 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx, xx které xxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020)

XXXXXX

xxxxxxx 3.

 • xxx x xxxxxx - xxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx xxxx za xxx 2020, pokud xxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx x podání xxxxxxxx přiznání bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 10.

 • xxxxxxxxx xxx - splatnost xxxx za březen 2021 (xxxx xxxxxxxxx xxx z xxxx)

xxxxxxx 20.

 • xxx x příjmů

- xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx záloh xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti

- splatnost xxxxxxxx zálohy

úterý 25.

 • xxxxxxxxx xxx

- xxxxxxxxx xxxx xx březen 2021 (xxxxx xxxxxxxxx daň x xxxx)

- xxxxxx xxxxxxxx za duben 2021

- daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx spotřební xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) benzinů xx xxxxx 2021 (xxxxx xxxxxx nárok)

 • daň x přidané xxxxxxx

- xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxx za xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

 • xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxx x splatnost xxxx z xxxxx, xxxxxxx paliv x xxxxxxxxx xx xxxxx 2021

xxxxxxx 31.

 • xxx z xxxxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxxx xxxx xxxx (poplatníci x xxxx xxxx xx 5 000 Xx xxxxxx)

- xxxxxxxxx 1. xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx s xxxx xxxxx xxx 5 000 Kč x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozujících xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ryb)

- xxxxx xxxx vybírané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 2021

XXXXXX

xxxxxx 9.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx xx duben 2021 (xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxx 15.

 • daň x příjmů - xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx na xxx

xxxxxxx 21.

 • xxx x příjmů

- xxxxxxx xxxxx úhrnu xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob ze xxxxxxx činnosti

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx 24.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx xx duben 2021 (xxxxx spotřební xxx z xxxx)

xxxxx 25.

 • xxxxxxxxx xxx

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 2021

- xxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx olejů x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) benzinů xx xxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxx nárok)

 • daň x xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

- souhrnné xxxxxxx xx xxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx za květen

 • energetické xxxx - xxxxxx xxxxxxxx a splatnost xxxx z plynu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx 2021

xxxxxx 30.

 • xxx z xxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx za xxxxxx 2021
 • Xxxxxxxx XXXXX - xxxxxx xxxxxxxx xxx §13k xxxxxx č. 164/2013 Xx. xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 • Oznámení XXX (XXXXX) - xxxxxx xxxxxxxx xxx §13k xxxxxx x. 164/2013 Sb. xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxxxx 1.

 • xxx x příjmů - xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx xxx 2020, má-li xxxxxxxxx povinný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx 12.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 2021 (xxxx spotřební xxx x xxxx)

xxxxxxx 15.

 • xxx xxxxxxxx - xxxxxx xx xxx za 2. xxxxxxxxx 2021

xxxxx 20.

 • xxx x xxxxxx

- xxxxxxx odvod úhrnu xxxxxxxxx záloh xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxx zálohy

 • daň z xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxx x XXXX

xxxxxxx 26.

 • xxxxxxxxx daň

- xxxxxxxxx daně za xxxxxx 2021 (pouze xxxxxxxxx xxx x xxxx)

- daňové přiznání xx xxxxxx 2021

- xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spotřební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxx xxxxx)

 • xxx x xxxxxxx xxxxxxx

- daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxxxxxx x za xxxxxx

- souhrnné hlášení xx 2. xxxxxxxxx x xx červen

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx 2. xxxxxxxxx a xx xxxxxx

 • xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx 2021
 • xxx x xxxxxxxxxx her - xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx 2. čtvrtletí 2020

xxxxx 30.

 • xxxxxxxxx - xxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX

xxxxxxx 2.

 • xxx x xxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx 2021

xxxxxxx 9.

 • spotřební xxx - splatnost xxxx xx xxxxxx 2021 (xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxx 20.

 • xxx x xxxxxx

- měsíční xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x příjmů fyzických xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx

- splatnost xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 24.

 • xxxxxxxxx xxx - splatnost xxxx xx červen 2021 (xxxxx spotřební xxx x xxxx)

xxxxxx 25.

 • xxxxxxxxx xxx

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2021

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spotřební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) benzinů za xxxxxxxx 2021 (pokud xxxxxx xxxxx)

 • xxx x xxxxxxx hodnoty

- xxxxxx xxxxxxxx a splatnost xxxx za xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

 • xxxxxxxxxxx daně - xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, pevných xxxxx x xxxxxxxxx xx červenec 2021

xxxxx 31.

 • xxx x příjmů - xxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx červenec 2021
 • daň x xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx 1. xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxx xxx 5 000 Xx)
 • xxx x xxxxxxx xxxxxxx - daňové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x OSS - dovozní xxxxx

XXXX

xxxxxxx 9.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx daně za xxxxxxxx 2021 (mimo xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxxx 15.

 • daň x xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx

xxxxxxx 20.

 • xxx z příjmů

- xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx záloh xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

- splatnost xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx 24.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxxxxx xxx z lihu)

pondělí 27.

 • xxxxxxxxx xxx

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 2021

- daňové xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx olejů x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) benzinů xx xxxxx 2021 (xxxxx xxxxxx xxxxx)

 • xxx x přidané xxxxxxx

- xxxxxx přiznání a xxxxxxxxx daně za xxxxx

- xxxxxxxx hlášení xx xxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx

 • xxxxxxxxxxx xxxx - daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx srpen 2021

xxxxxxx 30.

 • xxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxx XXX z XX xxx §82 xxxxxx x XXX
 • xxx x xxxxxx - xxxxx xxxx vybírané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xx srpen 2021
 • xxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x XXX - dovozní xxxxx

XXXXX

xxxxxxx 11.

 • xxxxxxxxx daň - xxxxxxxxx xxxx za xxxxx 2021 (xxxx xxxxxxxxx xxx z xxxx)

xxxxx 15.

 • xxx xxxxxxxx - xxxxxx xx xxx xx 3. xxxxxxxxx 2021

xxxxxx 20.

 • daň x xxxxxx

- xxxxxxx xxxxx úhrnu sražených xxxxx na daň x xxxxxx fyzických xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx paušální xxxxxx

xxxxxxx 25.

 • xxxxxxxxx xxx

- xxxxxxxxx daně xx xxxxx 2021 (xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx)

- xxxxxx xxxxxxxx xx září 2021

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx spotřební daně xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx a ostatních (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxx 2021 (xxxxx xxxxxx xxxxx)

 • xxx z xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 3. xxxxxxxxx x xx xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx xx 3. xxxxxxxxx x xx září

- xxxxxxxxx hlášení xx 3. xxxxxxxxx x xx září

 • energetické xxxx - daňové xxxxxxxx x splatnost daně x plynu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx září 2021
 • daň x hazardních xxx - xxxxxx xxxxxxxx x splatnost xxxx xx 3. čtvrtletí 2020

xxxxxx 31.

 • daň x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny xxxxx §95x xxxxxx x DPH, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 • xxx z xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx x splatnost xxxx k XXX - xxxxx xxxx XX, xxxxx XX, xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX

xxxxxxx 1.

 • xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • xxx x xxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xx září 2021

xxxxx 9.

 • spotřební xxx - xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 2021 (xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxxxx 22.

 • xxx x příjmů

- měsíční xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daň x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx 24.

 • spotřební xxx - splatnost daně xx xxxx 2021 (xxxxx spotřební xxx x xxxx)

xxxxxxx 25.

 • xxxxxxxxx xxx

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 2021

- xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x ostatních (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx za xxxxx 2021 (pokud xxxxxx xxxxx)

 • xxx x xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx

- kontrolní hlášení xx xxxxx

 • xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxx x plynu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx 2021

xxxxx 30.

 • xxx x xxxxxx - odvod xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx sazby xxxx xx xxxxx 2021
 • xxx x xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx 2. xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxx xxx 5 000 Kč)
 • daň x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxx x XXX - xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX

xxxxx 10.

 • xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 2021 (xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx)

xxxxxx 15.

 • daň x xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx pololetní xxxxxx na daň
 • daň xxxxxxxx - xxxxxx xx daň xx xxxxx x xxxxxxxx 2021, popř. xxxxxx xx xxxx nejméně 70 % xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sazbou xxxx xxxxx §6 odst. 10 zákona o xxxx silniční

pondělí 20.

 • xxx x xxxxxx

- xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx

- splatnost xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx 27.

 • xxxxxxxxx xxx

- xxxxxxxxx xxxx za xxxxx 2021 (pouze xxxxxxxxx daň x xxxx)

- xxxxxx přiznání xx listopad 2021

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx za xxxxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxx xxxxx)

 • xxx z xxxxxxx hodnoty

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

- kontrolní xxxxxxx xx xxxxxxxx

 • xxxxxxxxxxx daně - daňové přiznání x splatnost xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx a elektřiny xx xxxxxxxx 2021

xxxxx 31.

 • xxx x xxxxxx - xxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxxx 2021
 • daň x přidané hodnoty - daňové xxxxxxxx x splatnost daně x OSS - xxxxxxx režim

Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí:

Ohlášení XxXX - lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xx odvíjí xx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxx §13zn xxxx. 2 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XxXX - xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §13zm xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx XXX6 - xxxxx pro xxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx uspořádáních xxx xxxxxxxxxxx uvedených x §14 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.