Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

34

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx příslušenství xxxx a xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 28921/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „daňový xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. MF-27709/2020/3901-2 xx xxx 14.10.2020, xxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx 22/2020, x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjmů, xxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxx xxx §6, 7, 8 x 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o daních x příjmů"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x období xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x poskytování služeb x provozovnách, x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx Usnesení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxx 21.10.2020 č. 1079 xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx 22.10.2020, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, přičemž xxxx oznámení xxxx xxx xxxxxxx i x-xxxxxx, který xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 zákona x. 159/2020 Xx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxx o kompenzačním xxxxxx"),

xxxxxxxx

1. xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx září 2020, říjen 2020 x listopad 2020, xxxx. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, nejpozději xxx 31.12.2020;

2. xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 podle §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020;

3. xxxxxx xx xxx x příjmů xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx od 15.10.2020 xx 15.12.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxx zamezení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx řádu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxx xx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x omezení xxxxxxxxx činností xx 22.10.2020 Usnesením vlády Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx krizového xxxxxxxx xx xxx 21.10.2020 č. 1079 a xxxxxxx xxxxxxx způsobem doplňuje xxxxxxxxx individuální instituty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojený s xxxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx zálohy xxxxxx nedochází k xxxxxxxxx samotné xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ulevit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx krizového xxxxxxxx xx xxx 21.10.2020 č. 1079 xxxxxxxxx xxxxxxxx x x období xx 22.10.2020. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx, x xxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx rozsahu došlo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. MF-27709/2020/3901-2 ze xxx 14.10.2020.

Xxxx rozhodný časový xxxx pro posouzení, x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zvoleno období xxxxxx xx září 2020, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovnách x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx subjekt skutečnost, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxxx zakázaných xxxx omezených Usnesením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 21.10.2020 č. 1079, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx. Xxxxxxxx může být xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxxx podán xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx x-xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx prominutí xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně x přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020, říjen 2020 x xxxxxxxx 2020, popř. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx III. xxxxxxxxx 2020, zálohy xx xxx xxxxxxxx splatné 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020, jakož x xxxxxx na xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 15.10.2020 do 15.12.2020. Xxxxxxxxxx xxxxx xx dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx samotné xxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. daňová xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxx je stále xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xx uvádí, xx x xxxxxxx, x xxxx na ně xxxx rozhodnutí nedopadá, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxx viru SARS-CoV-2 x opatření přijímaných x xxxx zamezení xx své xxxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, příslušenství daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx č. x. 15195/2020/3901-4 xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9/2020 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x prodlení, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx částky.

S ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx financí