Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

34

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx události

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 28921/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „daňový xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx subjektům, xx xxx nedopadá prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx výroku I. xxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx x prominutí xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx č. MF-27709/2020/3901-2 xx dne 14.10.2020, xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx 22/2020, x x nichž převažující xxxx xxxxxx, xxxxxxx x fyzických xxxx xx uvažují pouze xxxxxx xxx §6, 7, 8 a 9 xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x daních x xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.6.2020 do 30.9.2020 z maloobchodního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x provozovnách, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx vlády Xxxxx republiky o xxxxxxx krizového xxxxxxxx xx xxx 21.10.2020 č. 1079 xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx 22.10.2020, xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x-xxxxxx, který xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 zákona x. 159/2020 Sb. x kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxxxx

1. xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx řádu xxxxxxx xx dani x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx září 2020, xxxxx 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. na xxxx x přidané xxxxxxx xx zdaňovací období XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxx-xx x úhradě xxxx, k xxx xx xxxx x xxxxxxxx váže, xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020;

2. xxxxxx xx xxx silniční xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxx §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020;

3. xxxxxx xx xxx x xxxxxx splatné xxxxx §38a xxxx. 3 nebo 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xx 15.10.2020 xx 15.12.2020.

Toto rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx prominutí příslušenství xxxx x zálohy xx daň. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx činností xx 22.10.2020 Xxxxxxxxx vlády Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx dne 21.10.2020 č. 1079 x zároveň xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx samotné xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nepodnikatelským xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a prodeje x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx krizového xxxxxxxx xx dne 21.10.2020 č. 1079 xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx 22.10.2020. X xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx rozsahu došlo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx daně x zálohy xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. MF-27709/2020/3901-2 xx dne 14.10.2020.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx posouzení, x jakém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností, xxxx xxxxxxx období xxxxxx xx xxxx 2020, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebyly xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx subjekt skutečnost, xx xxxxxxxxxxx část xxxx příjmů x xxxxxxxxx období xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxx xxxx omezených Xxxxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxxx krizového xxxxxxxx ze xxx 21.10.2020 č. 1079, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i emailem, xxxxx bude xxxxx xxx podmínek xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx e-mailu musí xxx elektronická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Určitá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxx oznámení je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx identity xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které by xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. nárokovat xxxxxx prominutí již xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotčeným subjektům xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úhradou xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, říjen 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. xx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020, xxxxx x zálohy na xxx z příjmů xxxxxxxxx osob x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x období xx 15.10.2020 xx 15.12.2020. Prominutím xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx samotné xxxx. X případě daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nedochází x prominutí pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je stále xxxxx xxxxx v xxxxxxx lhůtě.

Pro úplnost xx xxxxx, že x xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx subjekty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho zamezení xx své podnikání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o prominutí xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. x. 15195/2020/3901-4 xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9/2020 xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxx x x prominutí xxxxx x xxxxxxxx, xxxx. úroku z xxxxxxxxx xxxxxx.

X ohledem xx xxxx uvedené xxxxxxxxxx financí rozhodla xxx, xxx je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx (§259 odst. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x ministryně xxxxxxx