Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

Č. j. 45811/20/7700-40500-050429

29

XXXXX x. GFŘ-D-46

k xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové kázně

Čl. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx (xxxx xxx „xxxxx") xxxx penále xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx") x xxxxxxxxx shodného rozhodování x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX") xxx, xxx xxxx zamezeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské unie1). Xxxxx vymezuje skutečnosti, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxx zvláštního xxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §44a odst. 12 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), pro xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx kterých xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství (xxxx xxx „XXX") postupuje xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §44a odst. 13 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx shledány důvody xxx rozhodnutí xxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vztahují xx xx taková xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozsahu (xx xxxxxxx).

Xx. II

Obecná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x penále

1. [xxxxx] Xxxxx ve xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14f xxxx. 5 rozpočtových xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §44a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 19.2.2015, XXX xxxxxxxxx.

2. [penále] Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxx tohoto pokynu xxxxxxxxx x úhradě, xxxxxxxxxx výše 500 Xx, XXX xxx xxxxxxx v plné xxxx.

Xx. III

Důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. [definice] Xx důvody hodné xxxxxxxxxx zřetele xx xxxxxx xx. I xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx:

x. objektivní důvody, xxx stojí xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxx,

x. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzické osoby,

c. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d. xxxxxxx pozdní xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

2. [xxxxxxxxxx xxxxxx] Mezi xxxxxxxxxx xxxxxx stojící xxxxx xxxx sféru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

X. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

X. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

X. xxxxxxx xxxx xxxx pohroma (xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přírodní xxxxxxxx a postihuje xxxxxxx x majetek xxxxx xxxxxxxx působí xx činnost xxxxxxx, xxxx zdraví xx xxxxx);

X. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx situace.

Tyto xxxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxxx - žadatel x xxxxxxxxx.

X případech, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislost mezi xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodem x xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxxx prostředků, XXX promine xxxxxxxx xxxxx i penále x xxxx výši.

3. [xxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx] Za nepříznivou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx odvodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx GFŘ xxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxx x pokud xxxx PRK xxxx xx dosažení účelu xxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xx výsledek zadávacího xxxxxx2), XXX promine xxxxx kromě částky xx xxxx 10 % x xxxxxxxxxx xxxxxx3), xxxxxx xxxxxxx x plné výši.

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx vyměřený xxxxx x xxxxxx v xxxx xxxx.

4. [xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx pochybení, xxxxx xxxxxxx xxx potenciálně xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx. Xxxxx xx o xxxx pochybení:

- xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxx dosud xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx provedeného xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx faktur x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxxx není xxxxxxxxxx výdajem, pokud xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx na projektový xxxx);

- xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxx XX) xxxxxx sociální x xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxx (xxxx. xxxx) xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem xxxxx ČR;

- xxxxxx xxxxxxx (doložení, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dokumentace k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečností, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx).

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (pokud xxx) x požadovaný xxxxx xxx xxxxxxx, GFŘ xxxxxxx vyměřené penále x plné xxxx.

5. [xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] X xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §44 odst. 1 xxxx. b)4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx povinnosti dle §44 xxxx. 1 xxxx. c), x), x), h) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povinností5) xxxx xxxxxxxx na xxxx účet státního xxxxxxxx nebo Národního xxxxx, avšak xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zákonným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx:

x) XXX xxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 % x částky xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx6) započatý kalendářní xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x úhradě xxxxxx se však xxxxxxx xxxxxxx 100 000 Kč xx xxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxx protiprávního xxxxx,

x) XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx penále vypočítanému xxx §44a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 xxxx. x)7) rozpočtových xxxxxxxx xxxx x nesplnění xxxxxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 xxxx. x), e), x), x) x i) xxxxxxxxxxxx pravidel, kdy xxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uhrazeny na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) XXX promine penále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x 1% x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §44a rozpočtových pravidel.

V xxxxxxxxx případech XXX (xx. xxxxx zadržených xxxxxxxxxx), kdy xxxx xxxxxxxxxx částka odvodu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu:

d) GFŘ xxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx výši xxxxxx uhrazené na xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx odvodu uhrazena xx xxxx poskytovatele, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Národního xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx ruší Xxxxx x. GFŘ-D-43 x rozhodování xx xxxx žádostí x xxxxxxxxx odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x penále xx xxxxxxxx s odvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.1.2020, č. j. 108987/19/7700-40470-203903.

Xx. X

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx pracovním xxxx xx xxxx podpisu x použije se xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx výměr xx xxxxx xxxxx xxx xxx 1.10.2020. Xxxx se xxxxx xxxxx použije xx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxx 1.10.2020, vydán xxxxxxxx výměr xx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xx 1.2. xx 30.9.2020, a xx xxxxxxx, kdy xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx výměr xx penále, se xxxxxxx Xxxxx x. GFŘ-D-43, xxxxxx xx xxx Pokyn č. XXX-X-46 xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x. XXX-X-46.

3. Na xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx vydán xx xxx 31.1.2020, x xx xxxxxxx, xxx xxx v návaznosti xx tento platební xxxxx vydán platební xxxxx na xxxxxx, xx použije Pokyn x. GFŘ-D-17.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2) Xxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v relevantním xxxxx, xxxx dle xxxxxx č. 134/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvolněná xxxx xxxxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

4) Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí x xxxxxxxxx poskytovaných Xxxxx xxxxx XX.

5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 7, §45 xxxx. 10, §52 xxxx. 4, §53 xxxx. 6, §54 xxxx. 3 x §75 xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx.

6) Xxxxxx započatým xxxxxxxxxxx měsícem xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

7) Xxxxxxxxx se xx xxxxxxx návratných xxxxxxxxxx výpomocí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX.