Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

ROZHODNUTÍ

o prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. XX-10021/2020/39-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád"),

takto:

I. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x zdravotních xxxxxxxx");

XX. Plátcům xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x přidané hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxx služba xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx xxxxx, x xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň podle §20a xxxx. 1 xx spojení s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx základních složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxx o integrovaném xxxxxxxxxx systému");

IV. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. d) zákona x dani z xxxxxxx hodnoty v xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytnuta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném systému;

V. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx nouzového xxxxx, pokud xxxx xxxxx bylo dodáno xxx xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 12. března 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx");

XXXX. Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx v období xx 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx služba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách;

IX. Všem xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx poplatek xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxxxx, který xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx daňového xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxx vydání xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x souvislosti xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx velké xxxxxxxxxx xxxxx občanů x xxxxxxxxxxx, která xx v xxxxxxxxxx xxxxx x týdnech xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx x xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx rozhodnutím xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daň x přidané hodnoty x případě poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xx xx xxxxx bezúplatného xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxx x občerstvení poskytovaného x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům, xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxx xx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx kategoriím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxxxx x opatřeními xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx odkazem xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, x xxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx plošného pokrytí xxxxx jednotkami požární xxxxxxx, poskytovatelé zdravotnické xxxxxxxxx služby a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §34 xxxx. 1 xxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxxxxx denních xxxxxx, xxxxx stacionáře, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, azylové xxxx, xxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sociální xxxxxxx, xxxxxxxx terapeutické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pracoviště xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx péče.

Dále se xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x bezdlužnosti (§67 odst. 3 xx xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx) nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§151 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx žádostí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 31.7.2020. X xxxxxxx xx znění §260 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx omezeno na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx s xxxxxxx xx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx ve výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. x. r.

místopředsedkyně vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx