Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně x přidané hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. XX-10021/2020/39-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx spojení x §21 odst. 4 xxxx. d) zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x dani x xxxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx dodáno pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx");

XX. Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u níž xxxxxxx povinnost přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx v období xx 12. xxxxxx 2020 xx skončení xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému");

IV. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, u xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a odst. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty v xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx základních složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx;

X. Xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a odst. 1 ve xxxxxxx x §21 xxxx. 4 písm. d) xxxxxx o dani x xxxxxxx xxxxxxx x období od 12. března 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx bylo xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. Xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx od 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx poskytnuta pro xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx");

XXXX. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx skončení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx služba xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. Všem xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 2 xxxx. x) Sazebníku, který xx Přílohou x xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx osobního xxxxxxxx xxxx, xx podmínky, xx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxx 31.7.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx financí xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx účelem zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx využít xxx pravomoci podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx a přistoupila xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hromadnému prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x správního xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx složkám xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx už xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby. Xxxxx xxx například x xxxxxxxx zdravotnického materiálu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx bezplatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poskytované zboží x xxxxxx, xxxxx xxxx vyjmenovaným kategoriím xxxxxxxx poskytovány x xxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx zastavení šíření xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxx definuje, xxx může být xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x tím, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pokrytí xxxxx jednotkami požární xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxx §34 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služeb, xxxxx stacionáře, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, chráněné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx na xxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx pomoc, xxxxxxxxxxxx xxxxx centra, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx komunity, sociální xxxxxxx, xxxxxxxx terapeutické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pracoviště xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx (§67 xxxx. 3 xx spojení x §66 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu) xxxx x stavu xxxxxxxx xxxxxxxx účtu (§151 xxxxxxxx řádu). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádostí, které xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020. X xxxxxxx xx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx omezeno xx xxxxxxxxx vydávaná správními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. zejména xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx s xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx s xxxxxxx na administrativní xxxxxx prokazována.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X. x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx