Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxx x přidané hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. XX-10021/2020/39-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxxx řád"),

takto:

I. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z přidané xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx xxxxx, u xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"), v xxxxxx od 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx dodáno xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x zdravotních xxxxxxxx");

XX. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx hodnoty xx bezúplatné poskytnutí xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x období xx 12. března 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách;

III. Xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň podle §20a odst. 1 xx xxxxxxx x §21 odst. 4 xxxx. d) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx");

XX. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z xxxxxxx xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxxxxxx služby, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x dani x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxx poskytnuta pro xxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

X. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxx od 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky;

VI. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx spojení x §21 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Armády České xxxxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx dodání xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx");

XXXX. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §21 xxxx. 4 písm. x) zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 12. března 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sociálních služeb xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. Všem xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx poplatek xxxxx Položky 1 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx podmínky, xx žádost x xxxx vydání xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Toto xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx financí xx x souvislosti xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2, xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události a xxx podporu velké xxxxxxxxxx xxxxx občanů x podnikatelů, která xx v xxxxxxxxxx xxxxx x týdnech xxxxxxxx, rozhodla využít xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hromadnému prominutí xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx stanoveném časovém xxxxxxx xxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx složkám xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zařízením xxxxxxxxxx xxxxxx xx už xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby. Xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytovaného x xxxxx bezplatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, kteří xxx xx xxxxxxx. X xxxxxx snížení administrativní xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kategoriím xxxxxxxx poskytovány x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx odkazem na xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, která xx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx plošného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §34 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služeb, xxxxx stacionáře, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domovy pro xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, azylové xxxx, xxxx xx xxx xxxxx, zařízení xxx xxxxxxxx xxxxx, nízkoprahová xxxxx centra, nízkoprahová xxxxxxxx pro xxxx x mládež, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx komunity, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx terapeutické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx péče, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§67 odst. 3 xx xxxxxxx x §66 odst. 1 xxxxxxxx řádu) xxxx x xxxxx osobního xxxxxxxx účtu (§151 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020. S xxxxxxx xx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo x xxxxxxxx šíření viru XXXX-XxX-2. Souvislost x xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D. x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí