Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx příslušenství xxxx, zálohy na xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. XX-7633/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „daňový řád"),

takto:

I. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §32 x §33 xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., x dani z xxxxxx nemovitých xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx"), v xxxxxxx případě lhůta x podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 31.3.2020 xx 31.7.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx podle §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31.8.2020;

II. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §135 xxxx. 3 daňového xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx podle §44 xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxxx nastane xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx 31.3.2020 xx 31.7.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx záloze, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx platí, xx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx nebo xxxxxx xx xxxx daň xxxxxxxxxx xxx 31.8.2020;

XXX. Xxxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx 4 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx"),

xxxxxxxx

xxxxxx xx daň z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020 podle §38a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxx 15.6.2020;

XX. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, jimž xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101k xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §101h odst. 1 xxxx. x), c) xxxx d) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx které se xxxxxx xxxxxxxxx hlášení, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, xxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

X. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. správní xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxxxx xx. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 952/2013 xx dne 9. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, x platném znění (xxxx xxx „xxxxx xxxxx Xxxx"), za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 31.7.2020;

2. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxx xxx xxxxx xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx, za xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx podána xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 31.7.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx zmírnění zvýšených xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxxx xx daň x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojený s xxxxxxx xxxx x xxx.

Xxxxxxxxxx financí se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zálohy xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dojde-li xx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31.8.2020. Xxxx počátek xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxx xxx 31.3.2020, xxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxxxx zálohu xx xxx xxxxxxx bez xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx případy, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx delší xxxxxx xxx xx xxx 31.8.2020 x daňový xxxxxxx xxxxxx xxx xx 31.8.2020 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx viru SARS-CoV-2 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx znalecké posudky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx apod. Xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx daňový xxxxxxx xxxxxx a xxxx xx povoleno posečkání xx xxxxx xxxxxx xxx do dne 31.8.2020 x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neuhradí, xxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx prominout na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §259x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx poplatníkům daně x příjmů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020 xxxxxxx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. 15.6.2020. Xxxxxxxxx xxxx předpokládané xxxxxx šíření viru XXXX-XxX-2 na xxxxxxx xxxxxxxx likvidity u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tohoto xxxxxx daňových xxxxxxxx, xx které míří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby x právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rok. X xxxxxxxxx případech (xxxx. pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hospodářský xxx) bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §174 odst. 5 xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zálohy xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx bude x xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx udělená xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx d) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx prominuta xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za předpokladu, xx k xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx akcesorické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení daně xxxxx xx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx události x. x. XX-7108/2020/3901-2 xx xxx 16.3.2020 (xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4/2020). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správce daně xxxxxxxxxx xxx Pokynu č. GFŘ-D-44 x promíjení xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx nepodání kontrolního xxxxxxx.

Xxxxxxx předmětným xxxxxxxxxxx xxxxx x prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vrácení daní xxx xxxxxx xxxx x prominutí xxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 116 xxxxxxx kodexu Xxxx x k xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxxxx s přijetím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx cle xxxxx xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 31.7.2020.

Důvodem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx viru SARS-CoV-2 xxxxxx x xxxxxxx xx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X ohledem xx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx