Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

XXXXXXXXXX

x prominutí příslušenství xxxx, xxxxxx xx xxx a správního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Č. x. XX-7633/2020/3901-2

XXX: MFCRAXDEDN

Ministryně financí xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád"),

takto:

I. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání k xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí podle §32 x §33 xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"), x xxxxxxx případě xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 31.3.2020 xx 31.7.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31.8.2020;

XX. Daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §135 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 31.3.2020 xx 31.7.2020,

promíjím

úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx podle §157 xxxxxxxx řádu na xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx tuto xxx xxxxxxxxxx xxx 31.8.2020;

III. Xxxxxxx subjektům platícím xxxxxx xx xxx x příjmů podle §38a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx"),

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020 podle §38a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxx z příjmů, xxxxxxxx 15.6.2020;

XX. Plátcům xxxx z přidané xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxx §101k xxxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x), x) xxxx d) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty z xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 daňového řádu xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx které se xxxxxx xxxxxxxxx hlášení, x něhož xxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxx opožděného xxxxxxxx přiznání došlo xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

X. Xxxx daňovým xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Sazebníku, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daní xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxxxx čl. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx Xxxx, x platném znění (xxxx xxx „xxxxx xxxxx Xxxx"), xx xxxxxxxx, xx žádost xxxx podána xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020;

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxx cle xxxxx čl. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 31.7.2020.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx ministryně xxxxxxx rozhodla xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zvýšených xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx na podnikatele x xx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx eliminovat negativní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňového přiznání x dani z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí, xxxxx-xx xx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31.8.2020. Xxxx počátek xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 31.3.2020, xxxxx k xxxxxx xxx uplyne xxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx fakticky umožněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx případy, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posečkání xx delší xxxxxx xxx do xxx 31.8.2020 x daňový xxxxxxx xxxxxx xxx xx 31.8.2020 uhradí.

Účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxx reagovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si v xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx apod. Zároveň x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx povoleno xxxxxxxxx xx delší xxxxxx xxx do xxx 31.8.2020 x daňový xxxxxxx v xxxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx individuální žádosti xxxxx §259x daňového xxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záloha xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx 15. dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. 15.6.2020. Xxxxxxxxx řeší xxxxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X ostatních případech (xxxx. xxxxx bude xxxxxxxxx období hospodářský xxx) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §174 odst. 5 xxxxxxxx řádu, dle xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektem. Prominutím xxxxxx přitom nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech, kdy xxx bude x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx udělená xxxxx §101h odst. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx prominuta xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxx §250 xxxxxxxx řádu, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřipouští. Xxxxxx xx opožděné xxxxxx xxxxxxxx přiznání bude xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx xxxx podáno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx především xxxxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxx jejich povinností x xxx případy, xxx z titulu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx aplikovat akcesorické xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxx čl. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. j. XX-7108/2020/3901-2 xx dne 16.3.2020 (xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4/2020). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dle Pokynu č. GFŘ-D-44 x promíjení xxxxx z prodlení, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx.

Xxxxxxx předmětným xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx x vrácení daní xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxxxx xx. 116 xxxxxxx xxxxxx Xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx cle podle xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx 31.7.2020.

Důvodem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx x dopady xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí