Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

ROZHODNUTÍ

o prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. XX-7633/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx podávajícím xxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx §32 a §33 xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Xx., x dani x xxxxxx nemovitých xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx opatření o xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"), v xxxxxxx případě lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx 31.3.2020 xx 31.7.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podáno xx 31.8.2020;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daň x nabytí xxxxxxxxxx xxxx podle §135 xxxx. 3 daňového xxxx nebo platícím xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx od 31.3.2020 xx 31.7.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §157 xxxxxxxx řádu na xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx platí, xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx nebo zálohy xx tuto daň xxxxxxxxxx xxx 31.8.2020;

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daň x xxxxxx xxxxx §38a odst. 3 xxxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx"),

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxx x xxxxxx na zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxx §38a xxxx. 3 nebo 4 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx 15.6.2020;

XX. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx byla xx xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxx §101k xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx částečně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x), x) xxxx d) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 daňového řádu xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo zčásti xxxxxx x obdobím, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxxx x prominutí této xxxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx opožděné xxxxxxxxx xxxxxxx;

X. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, který xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daní xxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx celního nedoplatku xxxxx xx. 116 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. října 2013, xxxxxx se stanoví xxxxx kodex Xxxx, x platném znění (xxxx xxx „xxxxx xxxxx Xxxx"), xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020;

2. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Sazebníku, za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxx, xx žádost xxxx podána xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využít xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x hromadnému prominutí xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx navazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx eliminovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daní x xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx nemovitých věcí x x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, dojde-li xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.8.2020. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 31.3.2020, xxxxx k tomuto xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje i xx xxxxxxx, xxx xxxx v rozhodném xxxxxx povoleno xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx 31.8.2020 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx daň xx 31.8.2020 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx situaci xxxxxxxx znalecké xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx apod. Zároveň x xxxxxxxxx, xxx xx daňový xxxxxxx xxxxxx x bude xx povoleno xxxxxxxxx xx xxxxx období xxx xx xxx 31.8.2020 x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxxxxx neuhradí, xxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx prominout na xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxx §259x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxx poplatníkům xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx 15. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. 15.6.2020. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx omezený xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okruhu daňových xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx prominutí xxxxx, xxxxx fyzické xxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx rok. X ostatních xxxxxxxxx (xxxx. pokud bude xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxx) bude xxxxxxxxxxx x souladu s §174 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx subjektem. Prominutím xxxxxx xxxxxx nedochází x xxxxxxxxx samotné xxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx bude x případech, kdy xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuta xxxxxxx xxxxx §101h odst. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §250 xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx opožděné podání xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxx podáno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx případy, xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx čl. I xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx poplatku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x. MF-7108/2020/3901-2 xx xxx 16.3.2020 (xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4/2020). Při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxx Pokynu č. GFŘ-D-44 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x posečkané xxxxxx a pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx předmětným rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vrácení daní xxx dovozu nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 116 celního xxxxxx Xxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx dani xxxx xxx xxxxx xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Prominutí xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx 31.7.2020.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx viru SARS-CoV-2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx viru SARS-CoV-2 xxxxxx x xxxxxxx xx administrativní dopady xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxxxxx xxxxxxx