Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. XX-7633/2020/3901-2

XXX: MFCRAXDEDN

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „daňový řád"),

takto:

I. Xxxxxxx xxxxxxxxx podávajícím xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx §32 x §33 xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx opatření o xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"), x xxxxxxx případě lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplyne v xxxxxx xx 31.3.2020 xx 31.7.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, pokud bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31.8.2020;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §135 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, jejíž xxxxxxxxx nastane xx xxxxx pro podání xxxxxxxx přiznání x xxxxxx xx 31.3.2020 xx 31.7.2020,

xxxxxxxx

xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx platí, za xxxxxxxx, že dojde x úhradě xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 31.8.2020;

III. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx 4 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon o xxxxxx z xxxxxx"),

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020 xxxxx §38a xxxx. 3 nebo 4 zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx 15.6.2020;

XX. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx základě individuální xxxxxxx podle §101k xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. b), x) xxxx d) xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 daňového řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx kontrolní xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x prominutí xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx;

X. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. října 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kodex Xxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx jen „celní xxxxx Xxxx"), za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020;

2. správní poplatek xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx úlevy xx xxxx nebo xxx xxxxx čl. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Xxxx rozhodnutí je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podnikatele x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hromadnému prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx poplatku. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx individuální instituty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxx spojený x xxxxxxx xxxx x xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx příslušenství daně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňového přiznání x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx xxxx zálohy xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxx 31.8.2020. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období byl xxxxxxxx den 31.3.2020, xxxxx x xxxxxx xxx uplyne xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání k xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Tímto způsobem xxxx fakticky xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x uhradit daň, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx bez xxxxxx. Xxxxxxx prominutí xx xxxxxxxx x xx případy, kdy xxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx posečkání xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx 31.8.2020 x xxxxxx xxxxxxx přesto daň xx 31.8.2020 uhradí.

Účelem xxxxxx prominutí xx xxxxxx počet osobních xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxx xxxxxxxx xx omezenou xxxxxxx xxxxxxxx si x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx x případech, kdy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx 31.8.2020 a daňový xxxxxxx v této xxxxx předmětné platební xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x posečkané xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §259b xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020 xxxxxxx 15. xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. 15.6.2020. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 na omezený xxxxxxxx likvidity x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fyzické xxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářní rok. X xxxxxxxxx případech (xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx) bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §174 odst. 5 xxxxxxxx řádu, xxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx stanovit zálohy xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx subjektem. Prominutím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx bude x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 na xxxxxxx individuální žádosti xxxxxxxxx xxxxxx udělená xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxx o dani x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx podle §250 xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřipouští. Xxxxxx xx opožděné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx k xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx bude podáno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x možnost řádného xxxxxx xxxxxx povinností x xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxx aplikovat akcesorické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x. XX-7108/2020/3901-2 xx dne 16.3.2020 (xxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx 4/2020). Xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dle Pokynu č. GFŘ-D-44 k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx předmětným xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 116 xxxxxxx kodexu Xxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx na dani xxxx xxx xxxxx xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx se xxxx vztahovat xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutů xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2. Xxxxxxxxxx x dopady xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx