Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

16

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2020

Xxx xxxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx daní xxx xx 1. ledna 2013 xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxx úřadů (xxxxxxxx xxxx x působností xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a 13 finančních úřadů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“) x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Jihomoravský kraj - viz xxxxxx „Xxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx“). Xxx každé xxxxxx xxxx xxx uvedeno, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx znamená zaplatit xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) místně xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx tvar xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx určité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x x kódu xxxxx. Xxxxxxxxx bankovního účtu x xxxxxxxxx část xxxx od xxxx xxxxxxxx pomlčkou, xx xxxxxxxxxx částí xxx xxxxxx xxxxxxxxx lomítko x směrový xxx Xxxxx xxxxxxx banky (XXX), x xxx xxxx finanční úřady xxxxxx xxxx (kód 0710).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

 • Xxxxxxxxx bankovního xxxx (XXX) x rozsahu xxxx xx pěti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx předčíslí xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Seznam xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) x xxxxxx bankovních účtů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 3 (xxx XXX).
 • Xxxxxxxxx xxxx (matrika) xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx matrikovou xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx daně xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx pro Středočeský xxxx, xxx správný xxxxx tvar xxxxxxxxxx xxxx xx 748- 77628111/0710.

Xxxxxx xxxxxxx může xxx (xxxxxx na xxx, splátky xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx A nebo xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím bankovního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx využít x xxxxxx České xxxxx, x. p. xxx. SIPO (xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX). Xxx placení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxxxx bezplatnou Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx V/DS.

Za xxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx den, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx. finančního úřadu, xxxxxxxx x XXX.

X. Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX

Xxxxxx (fyzické xxxxx) xxxxx využít xxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázku X - xxxxxx X/XX (xxx. xxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čtyř xxxx:

 • xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 • xxx x xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X, xxx jejímž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Hlavním rozlišovacím xxxxxx od běžné xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X je, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 113 v xxxxxx xxxxxx rohu x xxxxxxxxxx xxxxxx 0001. Xxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx A - xxxxxx V/DS odlišuje xxxxx xxxx pruh, xx xxxxxx xx xxxxxxxx černým xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx poukázka A - doklad V/DS xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x., x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. p. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poštovní xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x nemovitých xxxx, xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx s bezplatnou xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázkou X - doklad X/XX k úhradě xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x nemovitých xxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx poukázky X - xxxxxx X/XX xx uveden v Příloze č. 6.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - doklad X/XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX (Xxxxxx lístek):

 • - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poukazované xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Prázdné xxxxx xxxx/xx peněžní xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čárou.
 • Slovy - x této xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xx. Prázdné xxxxx xxxx/xx xxxxxxx částkou xx proškrtává xxxxxxxx xxxxxxxxxx čárou.
 • Název xxxxxxxxxx xxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx.
 • X. účtu / Xxx xxxxx - xxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxxxxx přesně xx tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx- xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx xxx xxxx uvedeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxx (XXX 721 daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX 7755 xxx x xxxxxxxxxx xxxx, XXX 7691 xxx x xxxxxx nemovitých xxxx x PBÚ 7763 xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx), pomlčka, xxxxx matriky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x číslo 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 xxxx 10 číslic x xxxx za xxxxx), xxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 xxxxxx v xxxx xx xxxxx) xxxx číslo xxxxx xx xxxxxxxx (10 xxxxxx v řadě xx sebou) x xx bez xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx kratšího xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplněny. Xxxxxxxx xx zprava.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx jméno x adresa xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx písmem, tiskem) - xxx xxxx xxxxxxxxx uvést hůlkovým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxx je nepovinné.
 • Částka Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poukazované xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx peněžní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dvojitou xxxxxxxxxx čárou.
 • Tr. xxx (xxxxxxxxxx kód) - xxxxxxx xx předtištěna xxxxx 113 (xxx Xxxxxxxx poukázky X - xxxxxx V/DS).
 • Ve xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx, tzn. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx do 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx matriky xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvýrazněnou xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx bankovního xxxx xx nedoplňují xxxxx xxxxxx, tzn. přední xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxx xx rozdíl od xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X.
 • Xxx banky - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidla xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxx x poslední 10. xxxxxx. Znamená xx, xx xxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx „X. symbol“ xxxxxxxxxx. Uvádí xx xxxxx číslo (9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx za xxxxx), vlastní číslo xxxxxx přidělené finančním xxxxxx (9 číslic x xxxx xx xxxxx) nebo xxxxx xxxxx na ručitele (10 xxxxxx v xxxx xx xxxxx) x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0001.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxx xxxxxxx xx nepovinné.
 • Odesílatel (xxxxxxxx xxxxxx, tiskem) - xxxxxxxxx vyplňuje kolonky xxxxxxxxx: „jméno“, „xxxxxxxx“ x „ulice (obec), x. xxxx, PSČ, xxxxxxx xxxxx“.

Xxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxx poukázaných Xxxxxxxx xxxxxxxxx X - doklad X/XX xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxx xxxxxxxxxxxx:

 • xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřadu),
 • číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle Přílohy č. 6,
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxx variabilního xxxxxxx, xxx. xxxxx číslo, xxxxxxx číslo xxxxxx xxxx číslo xxxxx xx ručitele.

Pokud xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx platba Xxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxx V/DS xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx druhů xxxx xx nutné použít xxxxxx Xxxxxxxx poukázku X.

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X

Xxxxx xxxxx, x. p. používá Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx převzetí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx uložena x Xxxxx xxxxx, x. x. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ponechává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platbě. Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, s. x. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přenáší do xxxxxxxx souboru, xxxxx xx příjemci (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací pro xxxxxxxx xxxx. Je xxxx důležité dobře xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx finančnímu xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxx xx všech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxx je xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx barva xxxxx (při použití xxxx xxxxx dochází x většímu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx A xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - x této kolonce xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx název x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • X. účtu - xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx být tedy xxxxxxx předčíslí xxxx (xxxxxxxxxxxx typu daně), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Variabilní xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx finančnímu úřadu xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinnost x bylo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx čísla xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx tvaru XXX) xxxx xxxxx xx písmeny XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX). Není-li xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx přiděleno XXX, xxxxx v případě xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo lomítek, xx. xxxxx 9 xxxx 10 číslic x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx IČ. Xxx xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oproti výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě zajištění xxxx dle zákona č. 235/2004 Sb., x dani x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „xxxxx x XXX“) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zákona x XXX xx xx xxxxxxx Specifický xxxxxx xxxxx kmenová xxxx XXX xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).
 • Odesílatel - xxxxx se jméno x adresa xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx).
 • Xx spodním xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx položka X. xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx daní nevyplňuje.

Pravá xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xxxxxx xxxxxxxx účtu - uvádí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx finančního úřadu.
 • Zpráva xxx příjemce - xxx může odesílatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předtištěných kolonek xxxxxx text xxxxxx xxx příjemce. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle §109a zákona x XXX, xx ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného plnění xxxx xxxxx xxx xxxxxxx úplaty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského státu (xxxxx viz xxxx XX).
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx kód) xx povinný xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaj identifikující xxx xxxxxxxx x xxxxx údaj je xxx na formuláři xxxxxxxxxx.
 • Xx xxxxxxxx účtu - xxxx položka xxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx účtu (xxx. xxxxxxx) jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx doplněné x xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx matriky finančního xxxxx). Xxxx číselné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro automatizované xxxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx položku xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxx daně) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x XXX x xxxx vrácena xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx při odesílání xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx 748) xx xxxx finančního xxxxx x matrikou 77628031 xxxx být v xxxxxxx „xx xxxxxxxx xxxx“ uvedeno xxxxxxx xxxxxxxx: 0007480077628031. X xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx 748-77628031/0710.
 • Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx poukázky. Xxxxxxx xx do xxxxxxx vyplňují xxx, xxx poslední xxxxx xxxx umístěné x xxxxxxxx 10. xxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx než 10 xxxxxx zůstávají přední xxxxxx položky X. xxxxxx nevyplněny. Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplňuje variabilní xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zákona x XXX se xx kolonky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx IV.).
 • K. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxx v hotovosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • S. symbol (Xxxxxxxxxx symbol) - x případě xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx DIČ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxx), x. xxxx, XXX a xxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zapisuje se xx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (ve xxxxxxxxx xxxxx) x xx třetí části xx vyplní xxxxxx xxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx také xxxxxxx odeslat platbu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx účtu vedeného x banky. Řídí xx přitom xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx bankovního xxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxx rubovou stranu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X. X tomto xxxxxxx musí vyplnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx straně poukázky.

Do xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx plátce x Kód xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxx kód xxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxx banky, Xxxxxx Xx, xxxxxxx platby (xxxxxxxxxx, konstantní, specifický) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx části xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx), xx druhé xxxxx číslo 0710 (xxx XXX). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx kolonky Xxxxx účtu xxxxxxxx xxx lomítka a xxxxxxxx xxxx banky xx tvar 748-77628031). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxx v Příloze č. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) x xxxxxx bankovních účtů xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 3 (xxx XXX). Čísla xxxxxx xxxx xxxxxxx v Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxxxx xx nezbytnost zadání xxxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxxxxx k xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx typu X je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx není xx xxxxxxx k xxxxxx x kolonce Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účtu xx tvaru x xxxxxxxx x daňový xxxxxxx použije tvar xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxx x chybně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Platba není xx xxxx správce xxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xx účet banky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx údajů příkazu x xxxxxx věnovaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla účtu xxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx případným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx banky xxxxxxxx se xx xxxxxxx x úhradě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kód xxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x xxxxx pro xxxxxxx xxxx plateb.

Prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňový subjekt xxxxxxx finančnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx přiděleno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX), vepíše xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx původní xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx čísla xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx registrován, to xxxxxxx, že nemá xxxxxxxxx XXX, xxxxx x případě fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol xxx xxxxx číslo, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 číslic v xxxx za xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx XX. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx exekuce se xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx variabilní symbol xxxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxx xxxx XXX poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxx bezhotovostním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.

Xxxxxxxxxx symbol - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x DPH xx do xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (xxxxx xxx část XX).

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx připsána xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx xxxx odesílatel uvést xxxxxx xxxx xxxxxx xxx příjemce. X xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx dle §109a xxxxxx x XXX xx ve xxxxxx pro příjemce xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxx XX).

2. Formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xx platí pravidla xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Upozorňujeme, xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx při uvádění xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxx xxx úhradu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finančnímu úřadu xx xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xx. xx tvaru „xxxxxxxxx-xxxxxxx“). X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jiných xxxxxxxxx xxx může xxx xxxxxxxxxx vyplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bankovního xxxx (XXX) xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx platba xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xx uveden v Příloze č. 2 (pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX) x xxxxxx bankovních xxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx je xxxxxx x Příloze č. 3 (xxx SFÚ).

Číslo účtu (xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx v Příloze č. 1 (xxx finanční úřady xxxxxx XXX).

Xxx banky - xxxx xxx xxxx xxxxxxx kódem 0710 (xxx XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx. Xx-xx daňový xxxxxxx x druhu xxxx, xxxxxx hradí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx přiděleno daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (DIČ), xxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx kmenovou xxxx XXX, tj. buď xxxxx xx pomlčkou (xxx původní xxxxxxxx xxxxx DIČ) xxxx xxxxx za xxxxxxx XX (pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx DIČ). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx číslo, a xx xxx jakýchkoliv xxxxx, pomlček xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 nebo 10 xxxxxx x řadě xx sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Xxx zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx o DPH xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx symbol - x xxxxxxx zajištění xxxx xxx zákona x DPH se xx kolonky Specifický xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX příjemce xxxxxxxxxxxx plnění (blíže xxx xxxx XX).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 1148.

Datum xxxxxxxxxx - by xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx připsána xx xxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - zde může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx dle §109a xxxxxx o XXX xx ve zprávě xxx příjemce xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxx dne přijetí xxxxxx anebo datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx (blíže xxx část XX).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx finanční xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřit xx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x XXX

Xxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdanitelného plnění xx xxxxxxxxxxxx daň. X §108a zákona x DPH xx xxxxxxxxx ručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx upravuje xxxxx o spotřebních xxxxxx. Využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx §109a xxxxxx x DPH, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx z dotčeného xxxxxx přímo xx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyplnit položky: xxxxxxxxxx xxxxxx, specifický xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjemcem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx §109a xxxx. 2 xxxx. x) xx d) xxxxxx x XXX, jsou xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) daň, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) identifikace příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx, x. p. na Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PBÚ) 80039, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx určena xxx (xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x). XXX 80039 xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx daní x Příloze č. 2 (xxx xxxxxxxx úřady xxxxx XXX) a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednotlivé druhy xxxx v Příloze č. 3 (xxx SFÚ).

Číslo účtu (xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx x Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx banky - 0710 (xxx Xxxxx xxxxxxx banky).

Variabilní symbol - xxxxx xx xxxxxxx část XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. identifikační xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přidělený xxxxxxxx xxxx), xxx xxxx uvedené xxxx. x).

Xxxxxxxxxx symbol - xxxxx xx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (xxxxxxx XXX oprávněného příjemce, xxxxx-xx xxxxxxxxx on), xxx výše xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx bezhotovostní xxxxxx se uvede 1148, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se uvede 1149.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx písm. x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx 19.3.2020, xxx. 19/03/2020-X xxxx

- den xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxx xx 23.4.2020, tzn. 23/04/2020-X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. státu xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xx. xxxxx je 3.4.2020, xxx. 03/04/2020

Xxxx xxxxx xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

X. XXXX x xxxx xxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx finančních xxxxx

Xxx xxxxxxxxx bezproblémového xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úřadů v xxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poukazování xxxxxxxxxx prostředků na xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx je platba xxxxxx. Xxxxxxx určení xxxxxx a xxxx xxxxxxx nasměrování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx danou xxx x daný xxxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxx xx používán xxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Bank Xxxxxxx Number), tj. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Konkrétní xxxxxx čísla xxxx xx formátu XXXX xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx. V xxxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xx xxxxx o Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx pozice, xx xxxxx xx xxxxxx xxx banky (popř. xxxxxxx xxxxx) x xxxxx účtu. XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx písmena xxx xxxxxxxxxx počtu 30 xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

 • 2 znaky - xxx xxxx (XX pro Českou xxxxxxxxx),
 • 2 znaky - xxxxxxxxx číslice (xxxxxxx xxxxx chybně xxxxxxxx xxxxx),
 • 4 xxxxx - xxx xxxxx,
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx bankovního xxxx,
 • 10 xxxxx - xxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu).

Jako xxxxxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx pro placení xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u XXX.

xxxxxxx

X písemném xxxxx xx xxxxx IBAN xx 4 znacích xxxxxxxx s mezerami, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX v písemném xxxxx: XX30 0710 0077 5500 7762 8111

XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xxx.xxx.xx) x rámci nabídky Xxxxxxxx xxxx a x xxxx dílčí xxxxxxx XXXX je xxxxx xxxxxx nejen xxxxx xxxxxxx informací, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxx xxx. IBAN xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bankovního xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx:

 • xxxxx xxxx xxxxx xxxx (= xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu),
 • druhá část xxxxx xxxx (= xxxxxxx xxxxx účtu, xxx. xxxxxxx),
 • xxx xxxxx (= 0710)

xxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX na xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx úplných xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx IBAN xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní xx uveden x Příloze č. 5.

__________________________________________________________________________

Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sdělujeme, xx xxxxxx Jak xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2020 včetně xxxx šesti xxxxxx (xxx xxxx) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxx XX (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), xxx xxxx x xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx informace jako xxxx. daňový xxxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxx x xxxxx.

Příloha č. 1 Čísla xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Příloha č. 2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení daní,

Příloha č. 3 Xxxxxxxx účty Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

Příloha č. 5 Xxxxxxxx účty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx placených xxxx (v mezinárodním xxxxxxx XXXX) xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

Příloha č. 6 Bankovní účty xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) xxxxxxxx Xxxxxx daňové informační xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx k osobnímu xxxxxxxx účtu, xxx. x informacím x xxx, zda xxxxxxxx xxxx eviduje x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přeplatek xxxx xxx je tento xxxx vyrovnán. Mít xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx ho xxxxxxxxx, xxxxx xxxx největší xxxxxx poskytované xxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Vodičková, x. x.

xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx

Příloha x. 1

Xxxxx xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu

Praha

77628031

0710

Finanční úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77628111

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Jihočeský xxxx

Xxxxx Budějovice

77627231

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77627311

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Karlovarský xxxx

Xxxxxxx Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Ústecký kraj

Ústí xxx Labem

77621411

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

77628461

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Královéhradecký xxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

77622561

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

Xxxxxxx

67626681

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

Olomouc

47623811

0710

Finanční xxxx pro Moravskoslezský xxxx

Xxxxxxx

77621761

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77620021

0710

Xxxxxxx x. 2

Předčíslí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx

(xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx x Xx)

Xxxxx daně

Předčíslí xxxx

Xxx xxxxxxxx dle x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7747

Xxx dědická xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013

7739

Xxx xxxxxxxx

748

Xxx z xxxxxxxxxx xxx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) x. x. 187/2016 Xx.

2815

Xxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxx z. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx z. č. 338/1992 Sb. (xx 31.12.2013 xxx z xxxxxxxxxxx)

7755

Xxx x převodu xxxxxxxxxxx xxx z. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013

7763

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx1)

705

Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

721

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

7704

Daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby

7712

Daň x xxxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. e) x. x. 187/2016 Xx.

2823

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokuty xxx x. č. 526/1990 Sb.

3789

Xxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 x. x. 202/1990 Sb.

2639

Odvod x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her dle §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Xx.

2655

Xxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx - podpora xxxxxxx

5725

Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

Xxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně - Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

Xxxxxx a penále xx porušení rozpočtové xxxxx - státní xxxxx

5733

Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx

4722

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxx X

5741

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - Národní xxxx XX

5776

Xxxxxx za xxxxxxxx rozpočtové xxxxx - Xxxxxxxx fond

5784

Pokuty x náklady xxxxxx xxx x. č. 254/2004 Sb. - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

2735

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx evidenci tržeb

4837

Pokuty xxx x. č. 9/1991 Sb., x. č. 435/2004 Sb. - xxxxxxxxxxxx

3797

Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 586/1992 Sb.)

4829

Xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx hlášením (x. č. 235/2004 Sb.)

4810

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx řízení

3754

Příslušenství daně x xxxxxxxxxx xxx

14701

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx spoření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx spoření sražené xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

Xxxxxxx xxxxxxxx

3711

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství2)

13717

Vratky x xxxxxxxx xxxxxx xx roku 1991

4730

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - dobrovolné xxxxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - konkurzní xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Sb., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

Zvláštní prostředky - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx (z. č. 235/2004 Sb.)

80039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

20036

Xxxxxxxx prostředky - xxxxxxxxx xxxx (z. č. 586/1992 Sb.)

10030

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 705 Xxx x xxxxxxx xxxxxxx nelze použít x xxxxxx XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. Xxxx Xxx Xxxx Shop (XXXX).

2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 13717 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx úřad xxx hlavní město Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: 13717-77628031/0710) k xxxxxxx správních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx (číslo bankovního xxxx: 13717-77628621/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX).

Příloha x. 3

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx účty jsou xxxxxx v Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

748

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x), g), x) z. č. 187/2016 Xx.

2815

77620021

0710

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx1)

705

77620021

0710

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby

7720

77620021

0710

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx

713

77620021

0710

Xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx

7704

77620021

0710

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx

7712

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxxx her xxx §3 xxxx. 1 písm. x) x. č. 187/2016 Xx.

2823

77620021

0710

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dle x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Xxxxx x elektřiny xx xxxxxxxxxx xxxxxx

1716

77620021

0710

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b odst. 1 z. x. 202/1990 Sb.

2639

77620021

0710

Odvod z xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx her xxx §41b xxxx. 2, 3 a 4 x. č. 202/1990 Xx.

2655

77620021

0710

Xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

5725

77620021

0710

Xxxxxx a penále xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxx aktiva

5661

77620021

0710

Odvody x xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Xxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx

5733

77620021

0710

Xxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx

4722

77620021

0710

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně - Xxxxxxx fond I

5741

77620021

0710

Odvody xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxx II

5776

77620021

0710

Odvody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně - Rezervní fond

5784

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx řízení xxx x. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb x hotovosti

2735

77620021

0710

Pokuty a xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4837

77620021

0710

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. č. 235/2004 Sb.)

4810

77620021

0710

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve správním xxxxxx

3754

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx her

14701

77620021

0710

Příslušenství xxxx

4706

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sražené xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Xxxxxxx xxxxxxxx

3711

77620021

0710

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - exekuce

35

77620021

0710

Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx pohledávky (x. č. 328/1991 Sb., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (z. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx (z. č. 235/2004 Sb.)

80039

77620021

0710

Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

20036

77620021

0710

Zvláštní xxxxxxxxxx - zajištění xxxx (x. č. 586/1992 Sb.)

10030

77620021

0710

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 705 Xxx x přidané hodnoty xxxxx xxxxxx x xxxxxx DPH-zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. Xxxx One Xxxx Xxxx (XXXX).

Příloha x. 4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx vedeny x Xx)

Xxxxx finančního xxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x nabytí xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Plzeňský xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxx xxxx

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

***

***

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx z xxxxxxxxxx věcí.

** Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bankovní xxxx xxx výběr xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x nemovitých xxxx.

Xxxxxxx x. 5

Xxxxxxxx xxxx finančních úřadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) při placení xxxx xx xxxxxxxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Kč)

Název finančního xxxxx

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxx zvláštní xxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxx* x nemovitých xxxx

Xxx** x nabytí xxxxxxxxxx věcí

Finanční xxxx xxx hlavní město Xxxxx

XX74 0710 0007 0500 7762 8031

XX17 0710 0077 0400 7762 8031

XX06 0710 0077 1200 7762 8031

XX52 0710 0007 2100 7762 8031

XX63 0710 0007 1300 7762 8031

XX92 0710 0077 2000 7762 8031

XX27 0710 0007 4800 7762 8031

CZ56 0710 0077 5500 7762 8031

XX47 0710 0076 9100 7762 8031

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

XX48 0710 0007 0500 7762 8111

XX88 0710 0077 0400 7762 8111

XX77 0710 0077 1200 7762 8111

CZ26 0710 0007 2100 7762 8111

XX37 0710 0007 1300 7762 8111

XX66 0710 0077 2000 7762 8111

CZ98 0710 0007 4800 7762 8111

XX30 0710 0077 5500 7762 8111

XX21 0710 0076 9100 7762 8111

Xxxxxxxx xxxx xxx Jihočeský kraj

CZ43 0710 0007 0500 7762 7231

XX83 0710 0077 0400 7762 7231

XX72 0710 0077 1200 7762 7231

XX21 0710 0007 2100 7762 7231

CZ32 0710 0007 1300 7762 7231

XX61 0710 0077 2000 7762 7231

XX93 0710 0007 4800 7762 7231

XX25 0710 0077 5500 7762 7231

XX16 0710 0076 9100 7762 7231

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

XX17 0710 0007 0500 7762 7311

XX57 0710 0077 0400 7762 7311

XX46 0710 0077 1200 7762 7311

XX92 0710 0007 2100 7762 7311

XX06 0710 0007 1300 7762 7311

CZ35 0710 0077 2000 7762 7311

XX67 0710 0007 4800 7762 7311

XX96 0710 0077 5500 7762 7311

CZ87 0710 0076 9100 7762 7311

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx xxxx

XX12 0710 0007 0500 7762 9341

XX52 0710 0077 0400 7762 9341

XX41 0710 0077 1200 7762 9341

XX87 0710 0007 2100 7762 9341

XX98 0710 0007 1300 7762 9341

XX30 0710 0077 2000 7762 9341

CZ62 0710 0007 4800 7762 9341

XX91 0710 0077 5500 7762 9341

CZ82 0710 0076 9100 7762 9341

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx kraj

CZ43 0710 0007 0500 7762 1411

CZ83 0710 0077 0400 7762 1411

XX72 0710 0077 1200 7762 1411

XX21 0710 0007 2100 7762 1411

XX32 0710 0007 1300 7762 1411

XX61 0710 0077 2000 7762 1411

CZ93 0710 0007 4800 7762 1411

XX25 0710 0077 5500 7762 1411

XX16 0710 0076 9100 7762 1411

Xxxxxxxx xxxx pro Liberecký xxxx

XX07 0710 0007 0500 7762 8461

XX47 0710 0077 0400 7762 8461

XX36 0710 0077 1200 7762 8461

XX82 0710 0007 2100 7762 8461

XX93 0710 0007 1300 7762 8461

XX25 0710 0077 2000 7762 8461

XX57 0710 0007 4800 7762 8461

CZ86 0710 0077 5500 7762 8461

XX77 0710 0076 9100 7762 8461

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

CZ83 0710 0007 0500 7762 6511

XX26 0710 0077 0400 7762 6511

CZ15 0710 0077 1200 7762 6511

XX61 0710 0007 2100 7762 6511

XX72 0710 0007 1300 7762 6511

CZ04 0710 0077 2000 7762 6511

CZ36 0710 0007 4800 7762 6511

XX65 0710 0077 5500 7762 6511

XX56 0710 0076 9100 7762 6511

Xxxxxxxx úřad xxx Pardubický kraj

CZ33 0710 0007 0500 7762 2561

XX73 0710 0077 0400 7762 2561

XX62 0710 0077 1200 7762 2561

XX11 0710 0007 2100 7762 2561

XX22 0710 0007 1300 7762 2561

XX51 0710 0077 2000 7762 2561

XX83 0710 0007 4800 7762 2561

XX15 0710 0077 5500 7762 2561

XX06 0710 0076 9100 7762 2561

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

XX67 0710 0007 0500 6762 6681

CZ10 0710 0077 0400 6762 6681

XX96 0710 0077 1200 6762 6681

XX45 0710 0007 2100 6762 6681

XX56 0710 0007 1300 6762 6681

CZ85 0710 0077 2000 6762 6681

XX20 0710 0007 4800 6762 6681

XX49 0710 0077 5500 6762 6681

XX40 0710 0076 9100 6762 6681

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX52 0710 0007 0500 7762 8621

XX92 0710 0077 0400 7762 8621

XX81 0710 0077 1200 7762 8621

XX30 0710 0007 2100 7762 8621

XX41 0710 0007 1300 7762 8621

CZ70 0710 0077 2000 7762 8621

XX05 0710 0007 4800 7762 8621

XX34 0710 0077 5500 7762 8621

CZ25 0710 0076 9100 7762 8621

Finanční úřad xxx Olomoucký xxxx

XX84 0710 0007 0500 4762 3811

XX27 0710 0077 0400 4762 3811

XX16 0710 0077 1200 4762 3811

XX62 0710 0007 2100 4762 3811

XX73 0710 0007 1300 4762 3811

XX05 0710 0077 2000 4762 3811

XX37 0710 0007 4800 4762 3811

CZ66 0710 0077 5500 4762 3811

XX57 0710 0076 9100 4762 3811

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX02 0710 0007 0500 7762 1761

XX42 0710 0077 0400 7762 1761

XX31 0710 0077 1200 7762 1761

XX77 0710 0007 2100 7762 1761

XX88 0710 0007 1300 7762 1761

CZ20 0710 0077 2000 7762 1761

XX52 0710 0007 4800 7762 1761

CZ81 0710 0077 5500 7762 1761

CZ72 0710 0076 9100 7762 1761

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

CZ65 0710 0007 0500 4762 0661

XX08 0710 0077 0400 4762 0661

XX94 0710 0077 1200 4762 0661

CZ43 0710 0007 2100 4762 0661

XX54 0710 0007 1300 4762 0661

XX83 0710 0077 2000 4762 0661

CZ18 0710 0007 4800 4762 0661

XX47 0710 0077 5500 4762 0661

CZ38 0710 0076 9100 4762 0661

Specializovaný finanční xxxx

XX34 0710 0007 0500 7762 0021

CZ74 0710 0077 0400 7762 0021

XX63 0710 0077 1200 7762 0021

***

XX23 0710 0007 1300 7762 0021

CZ52 0710 0077 2000 7762 0021

XX84 0710 0007 4800 7762 0021

***

***

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. změna xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxx z. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bankovní xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 6

Xxxxxxxx xxxx finančních úřadů xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x nemovitých xxxx, daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx* z nemovitých xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx*** x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx kraj

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Plzeňský xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Ústecký xxxx

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Finanční úřad xxx Olomoucký xxxx

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 dle z. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx daně z xxxxxxxxxxx xx xxx x nemovitých xxxx.

** Xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx dle x. o. č. 340/2013 Sb.

*** Xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx dle xxxxxx č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013.