Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. XX-7108/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „daňový řád"),

takto:

I. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §259b xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2

xxxxxxxx

xxxxxx za opožděné xxxxxxx daně xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, u níž xxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §156 daňového xxxx povoleno posečkání xxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2

promíjím

pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušenstvím daně, x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 1 xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, vyjma xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxxx xxxxx §38j xxxx. 4 zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx"), xx podmínky, že x podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019 dojde xxxxxxxxxx xxx 1.7.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné podání xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx podávajícím xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx daně x příjmů, za xxxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxxx xxx 1.7.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx a xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019, xxxxx úroku x prodlení nebo xxxxx z posečkané xxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plátcem;

V. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 1.3.2020 xx 31.7.2020;

VI. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xxxxx je Přílohou x zákonu x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Sazebník"), xx přijetí xxxxxxx x prominutí úroku x prodlení xxxx xxxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §259b xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101 x zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 31.7.2020;

2. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. d) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx xx účinnosti xxxxxx rozhodnutí do xxx 31.7.2020.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 se xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů této xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx poplatku. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx způsobem doplňuje xxxxxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx eliminovat xxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx xxxx a xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 daňovému subjektu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §259b xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxxx prominut xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxx tvrzení daně xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxx x automatickému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx bude x xxxxxxxxxxx se šířením xxxx XXXX-XxX-2 daňovému xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §156 xxxxxxxx řádu xxxxxxxx posečkání úhrady xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx tohoto prominutí xx řešení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se šířením xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxx jeho povinností (xxxxxxx xxxx. onemocnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanců). Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x bude xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu financí x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxxxxxxx prominutí pokuty xxxxx vždy x xx xxxx, u xxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací období xxxx 2019, vyjma xxxx z xxxxxx xx závislé činnosti xxxxxxxx xxxxxxx, a x pozdní xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxx 1.7.2020. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxx xxxxxxx xxx sankce.

Účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx riziko xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx dopadne xxxxxxx xx menší subjekty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxxx tvrzení xx 1.7.2020).

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty bude x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101h odst. 1 písm. x) xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx, x níž vznikne xxxxxxxxx x úhradě x období xx 1.3.2020 do 31.7.2020 (xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x daném xxxx xxx §101j xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx nevzniká).

Důvodem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně závažných xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy okolnosti xxxxxxxxxxx se šířením xxxx XXXX-XxX-2 snižují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx platná xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zapříčiněno xxxxxxx viru XXXX-XxX-2.

Xxxxxxx xxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxx x xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx posečkání. Xxxxxxxxx xx xxxx vztahovat xx období od xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxxx institutů pro xxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxx povinností xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx