Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x správního xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. XX-7108/2020/3901-2

XXX: MFCRAXCTZL

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx subjektům, xxxx xxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §259b xxxxxxxx řádu xxxxxxx částečně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x níž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;

XX. Daňovým xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx individuální žádosti xxxxx §156 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

xxxxxxxx

xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx podle §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx x xxxxxx posečkání xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx;

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx podle §38j xxxx. 4 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x příjmů"), xx xxxxxxxx, xx x podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyúčtování xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.7.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxx 2019;

IV. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z příjmů xxxxx §136 xxxx. 1 daňového xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, za xxxxxxxx, xx dojde x úhradě daně x příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxxxxxxx xxx 1.7.2020,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 daňového xxxx xx dani x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019, xxxxx úroku x xxxxxxxx xxxx xxxxx z posečkané xxxxxx, které xx xxxx k xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx;

X. Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx za nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.3.2020 xx 31.7.2020;

XX. Všem xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xxxxx xx Přílohou x zákonu x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „Sazebník"), xx xxxxxxx žádosti x prominutí úroku x xxxxxxxx xxxx xxxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §259b xxxxxxxx řádu x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx 31.7.2020;

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx, xxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx žádost xxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí do xxx 31.7.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx události xx xxxxxxxxxxx x další xxxxxx xxxxxxxx přistoupit xx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx navazuje x xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případech, kdy xxxx v xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxx §259b xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxxx prominut xxxx x xxxxxxxx, automaticky xxxxx x x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §250 daňového xxxx, x níž xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxx k automatickému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení daně xxxxx §250 daňového xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 daňovému xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §156 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx prominutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinností (xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x bude xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x na veškeré xxxxxx subjekty; x xxxxxxxxxxxxx prominutí xxxxxx xxxxx xxxx u xx daně, x xxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxx z příjmů xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019, xxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx plátcem, x x pozdní xxxxxxx xxxx daně, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.7.2020. Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové přiznání x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx sankce.

Účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx riziko xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právnických xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx viru (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na 1.7.2020).

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx bude x xxxxxx předmětné xxxxxxxxx události prominuta xxx xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxx §101h odst. 1 písm. x) xxxxxx o dani x xxxxxxx hodnoty, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k úhradě x xxxxxx xx 1.3.2020 xx 31.7.2020 (xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx x xxxxx roce xxx §101j xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx nevzniká).

Důvodem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxxx xxxxxx akceschopnost xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tolerance xxxxxxx bude xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx na administrativní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx bylo zapříčiněno xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxxxx s přijetím xxxxxxx o prominutí xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx posečkání. Prominutí xx bude xxxxxxxxx xx období xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Xxxxxxx xxxxxxxxx je zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx povinností bylo xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx SARS-CoV-2. Xxxxxxxxxx x dopady xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx rozhodla tak, xxx xx uvedeno xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí