Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx Xxxxxxx č. GFŘ-D-46, x. x. 45811/20/7700-40500-050429.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

Č. x. 108987/19/7700-40470-203903

3

Xxxxx x. XXX-X-43

x xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Předmětem xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx") je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx též „xxxxx") xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „penále") x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování x identických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx bylo zamezeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatelů x tím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx1). Xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §44a odst. 12 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx pravidla"), xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství (dále xxx „XXX") xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx dle ustanovení §44a xxxx. 13 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx shledány xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

Xx. II

Obecná pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí odvodů x xxxxxx

1. Xxxxx xx výši xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odvod xxxxx xxxxxxxxxx §14f xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §44x xxxx. 5 xxxx. x) rozpočtových xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 19.2.2015, xx xxxxxxxxx.

2. Pokud xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx dle xxxxxx ponechána x xxxxxx, xxxxxxxxxx výše 500 Xx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx hodnými xxxxxxxxxx zřetele ve xxxxxx xx. X xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx se rozumí:

1. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx situace, xxx x porušení rozpočtové xxxxx xxxxx x xxxxxxxx:

1.1. prokázané xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

1.2. xxxxxxxxx nesoučinnosti xxxxxxxxxxxxx,

1.3. živelné katastrofy,

1.4. xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx situace.

V těchto xxxxxxxxx xxxx GFŘ xxxxx nebo xxxxxx xxxx xx částečně xxxxxxxxx, x xx x přihlédnutím ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem.

2. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx shledáno, xx úhrada xxxxxx xxxx xxxxxx by xxxxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx odkázaných xxxx, může XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem.

3. Xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx, xxxx účet xxxxxxxx rozpočtu xxxx Xxxxxxxxx xxxxx

3.1. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §44 xxxx. 1 xxxx. b)2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx též „zadržené xxxxxxxxxx"), kdy prostředky xxxxxx do okamžiku xxxxxx platebního výměru xxxxxxx poskytovateli xx xxxxxxxx zákonným způsobem xxx porušených povinností3) xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zákonným způsobem xxx xxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx státního xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xx promíjí xxxxx vyjma 1 % z částky xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxx4) kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x odvodu xx však ponechá xxxxxxx 100 000 Xx za xxxxx xxxx uvedený xxxxx xxxxxx protiprávního stavu,

b) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx §44a rozpočtových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvodu (xxx xxxx).

3.2. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu:

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxx částky uhrazené xx účet poskytovatele, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx částka odvodu xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. IV

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx se xxxx Xxxxx x. XXX-X-17 x rozhodování xx xxxx žádostí x prominutí xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxx 29.8.2014, x. x. 17493/14/7000-51000 (xxxx jen „Xxxxx XXX-X-17“).

Xx. X

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx podpisu x použije xx xx xxxxxxx, kdy xxx platební výměr xx xxxxx xxxxx xx 1.2.2020.

Xxxx xx xxxxx pokyn xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxx x xxxxxxxxxx xx platební výměr xx odvod, xxxxxx xx 1.2.2020, xxxxx xxxxxxxx výměr xx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx, xxx xxx platební xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 31.1.2020, x kdy xxx x xxxxxxxxxx xx xxx vydán platební xxxxx na penále, xx xxxxxxx Xxxxx XXX-X-17.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2) Xxxxxxxxx xx xx případy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřady xxxxx XX.

3) Xxxxxxxxxx nebyly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 7, §45 xxxx. 10, §52 xxxx. 4, §53 xxxx. 6, §54 xxxx. 3 a §75 xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx.

4) Prvním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.