Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. x. 85082/19/7700-10124-011654

12

Xxxxx x. XXX-X-41

x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx příslušné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx je určeno, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx řízení, resp. xxx xx umístěn x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx")1). Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx spis xxxx xxxx příslušná xxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x §8 odst. 1 xxxxxx x. 456/2011 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx x. 456/2011 Xx."). Územní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx2), xxxxxx xxxxxx pracoviště. Územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx stanovena Xxxxxxxxxxxx řádem Xxxxxxxx xxxxxx České republiky.

2. Xxxxxx xx zkratky xxx názvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx3) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stvrzujících, xx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx4). Xxxx xxxxxxx5) jsou uvedeny x xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx. Zkratky xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx6), resp. xxxxxxxxx orgánu7) x xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx vydávaných při xxxxxx daní, xxxx. xx xxxxxxxx řízení.

Čl. XX

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx spisů

1. Dle §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 456/2011 Xx. xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx (tj. xxx finanční úřad) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx - xx. xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx podle xxxx, xxx je spis xxxxxxx (§13 odst. 1 xxxxxx x. 456/2011 Xx.). Tímto xx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx pracovištích. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nevztahují xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx8) xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx spis.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umísťují podle xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze pro xxxxx umístění xxxxx (xxxx.: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxx xxxxxx X xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxx územní xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx obvodů, xxxx. xxxxxxxxx obvodů9) či xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Územní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx pokynu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x neumísťují xx xx xxxx xxxxx. Xxxx územní xxxxxxxxxx nemají stanoveny xxxxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spravujícím územním xxxxxxxxxx,

x) x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx10),

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx11),

x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ke xxxxx umístění spisů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx12).

Xxxxxxxx pravidlo pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je uvedeno x xxxxxx XX.

6. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude spis xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu působnosti xx nachází:

a) xxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx spis x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovišti, xx xxxxxx xx xx xx byl xxxxxxx xxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxx13). Xxxxx xx (za xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx) xxxx x xxxx x příjmů poplatníka xxxxxxx na Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxx, v jehož xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx osoba místo xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

7. V případě xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx14) xxxxx, že spis xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx zůstavitelův xxxxxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x x případě, xxxxxx-xx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx majetek xxxx xxxx majetkový prospěch, xxxxxxxxx je-li samostatně xxxxxxxxx právo odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu,

d) xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dárce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx do xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx majetkový xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxx x) xx x).

8. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podá xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z nemovitých xxxx x 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx / xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den podání xxxxxxxx přiznání.

A. xxxxxxxxx xx sídlo xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx je součástí xxxxx finančního xxxxx, xxx se nachází xxxxxxxx věc xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně (xxxx též "xxxxxxxxx xxxx") - k xxxx z nemovitých xxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx umístěn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovišti, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxx,

X. xxxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx poplatník na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovišti, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovité věci xxxxxxxxx,

X. xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx kraje, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx xx xxxxxxx xx určeném územním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx,

X. poplatník - fyzická xxxxx xxxx místo pobytu xx území příslušného xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx působnosti xxxx spravujících xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pracovišti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxx, x toho xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx, spis xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx působnosti více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx umístěn xx spravujícím xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx zdanitelné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotky v xxxxxxxxxxxx pořadí:

1) H - xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx-xx poplatník jednu xx xxxx xxxxx xxxxxxxx domů x xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2) X - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxx)

Xxxx-xx xxxxxxxxx žádnou budovu xxxxxxxx xxxx x xx-xx xxxxx xx xxxx zdanitelných jednotek xxx xxxxxxx (xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracoviště, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxx.

3) X - budova xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx poplatník xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx (xxx) a xx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx pro rodinnou xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx působnosti xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4) ostatní xxxxxxxxxx - xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx územním pracovišti xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx nachází x xxxxx tohoto finančního xxxxx, xxxx.:

- xx-xx xxxxxxxxx více xxxxx xxxxxxxx domů v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx-xx xxxxxxxxx žádnou xxxxxx xxxxxxxx domu x xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx) x xxxxxx působnosti více xxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxx,

- xxxx-xx poplatník xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zdanitelnou xxxxxxxx xxx xxxxxxx (byt) x xx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx.

Xxxx.: Xxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu (xxx xxxxxxx X., D x) a X x) 4) xxxx xxxxxxxxx výchozího xxxxxxxxx):

xxxxxxxx xxxx

xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx město Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx pro Xxxxx 6

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Jihočeský xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Plzeň - xxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Ústecký xxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxx xxx Labem

Finanční xxxx xxx Liberecký xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxx Králové

Finanční xxxx pro Pardubický xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úřad pro Xxxx Vysočina

Územní xxxxxxxxxx x Jihlavě

Finanční xxxx xxx Jihomoravský xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Ostrava X

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx

9. Výjimku x xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx odvodu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze x sídle xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx x této xxxxxx xx tedy xxxxxxx x sídle xxxxxxxxxx xxxxx.

10. Výjimku z xxxx. 5 představuje xxx umístění xxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x vymáhání xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů15),

d) správních xxxxxx ve věci xxxxxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx16),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

f) kontroly xxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, jsou-li x jejich správě xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx17),

x) zjištění xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx s xxxxx18),

x) přijímání x xxxxxxxxx splátek návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 až 1995 včetně a xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx hospodaření xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, a

l) xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx v předchozích xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx (účastníku xxxxxx) umístění jeho xxxxx správcem xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx. tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxx nemá být xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx spis, může xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, dílčím xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, o čemž xx požádání příslušný xxxxx xxxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx19). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vybranou xxxxxxxxx20), xxx xxxx postupy xxxx prováděny xxxxx xxxxxxxx daně, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro určení xxxxxx příslušnosti21).

12. Xxxxx xxxxxxxx spisů s xxxxxxx na §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 456/2011 Sb., xxx kterého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, jsou xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx12).

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spisů x 16.1.2020

1. Xxxxx, xxxxx byly xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovištích xxxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umístěny x xxxxxx22). Xxxxx, xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx pokynu xxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovištích, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx pokynu, se x 16.1.2020 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx 15.1.2020 x xxxxx není xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx pracoviště, xx xxxxxx xxxx nově xxxxxxx xxxx xx 16.1.2020

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Hradci

Územní xxxxxxxxxx x Kaplici

Územní xxxxxxxxxx x Českém Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Trhových Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx - xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Tachově

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště v Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx nad Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Jablonci xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Broumově

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Novém Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Pardubicích

Územní pracoviště x Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Moravské Třebové

Územní xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx pracoviště x Ledči xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Brodě

Územní xxxxxxxxxx x Bučovicích

Územní xxxxxxxxxx xx Vyškově

Územní pracoviště x Mikulově

Územní pracoviště x Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Moravském Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx x Brna

Územní xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Šternberku

Územní xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště ve Xxxxxx-Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště xx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxxx

2. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx 16.1.2020 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k 16.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xx xxxx místně příslušného xxxxxxx xxxx23), bude xxxx daňového subjektu x 16.1.2020 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx (x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu).

Např.: Xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxx má xxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xx dni 20.12.2019 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do Zlína, xxxxx xxxx xx xxxxx podmínek pro xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj, Územní xxxxxxxxxx x Dačicích, xxxx do 16.1.2020 xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §131 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx), xxxx neurčil xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přejde na xxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xx 16.1.2020 vydáno, xxx xxxxxxxx datum xxxxx xx xxxxxx xx 16.1.2020. V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xx 16.1.2020 xx Územním xxxxxxxxxx x Jindřichově Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx. (Xxxx.: Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. xxxx. 5., xx. xx rozhodném datu xxxx xxxx umístěn xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Zlíně Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx kraj; xxxxxx subjekt xx xxxxx ve Xxxxx, xxxx spis xx xxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx. Xx dni 20.12.2019 xxxxx daňový xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx, xxxxx tedy xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx místní příslušnosti. Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj, Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx 3.1.2020 xxxxxxxxxx xxxxx §131 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx x 21.1.2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxx kraj, přičemž xxxx xx být xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Dačicích. Xxxxxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx žádné xxxxx na Územním xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx), bude k 21.1.2020 spis xxxxxxxx x Xxxxxxxx pracoviště xx Zlíně xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Hradci Xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx.: Skutečnost, xx xx vydaném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx spisy, není xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx x přeregistraci. Xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pokynem.

Jiný xxxxxxx: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx; daňový xxxxxxx má sídlo x Xxxxxxxx, xxxx xxxx je xxxxxxx xx Xxxxxxx pracovišti x Dačicích. Xx xxx 20.12.2019 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Českého Xxxxxxxx. Xxxxx pokynu xx xxxxx xxxxxxxx spisu x xxxxx finančního xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx, kdy xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx spravující Územní xxxxxxxxxx x Českém Xxxxxxxx - xxxx xxxxx xx 21.1.2020. Xx xxxxxxx, že xx 15.1.2020 xxxx xxxx daňového subjektu xxxxxxx na Územním xxxxxxxxxx v Dačicích, xx 16.1.2020 xx xxx být xxxxxxx xx Xxxxxxx pracovišti x Xxxxxxxxxxx Hradci x xx 21.1.2020 xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxx.: X takovýchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 16.1.2020 xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx Krumlově.

Čl. IV

Pravidla xxx umístění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx spravujícím xxxxxxx pracovišti, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx24). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx spravujícího xxxxxxxx pracoviště přihlédne xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §13 odst. 3 zákona x. 456/2011 Xx.

2. Xxxxx-xx x delegaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx daní xxxx 1.1.2013 25), x xxxxx v odůvodnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx uvedeno, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spravujícím xxxxxxx pracovišti, na xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto pokynu.

Např.: Xxx 5.5.2012 bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad x Xxxxx, xxx xxx xxxx přesunut x 21.6.2012. Xx 1.1.2013 xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx umístěn x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xx xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokynu umístěn xx xxxxxxx pracovišti, xxxxx není uvedeno x příloze č. 1 x xxxxxx pokynu, přesune xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx x článku XXX xxxx. 1.

Xxxx.: Xxx 3.12.2019 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Středočeský xxxx xx Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je uvedeno, xx xxxx xxxx xxxx umístěn xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nabude xxxxxx moci xxx 5.12.2019. Xx 21.1.2020 26) bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj, přičemž xxxx bude xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Hradci.

Pozn.: X případě xxxxxxxxxx x delegaci místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2019 x xxxxx 2020 xxxxxxxxxxxx Odvolacímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx k xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správy xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx výkon xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přesunout xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, bude postupováno xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci finančního xxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx27), xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx:

Příloha č. 1 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

Příloha č. 2 - Xxxxxxx územních xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx č. GFŘ-D-23, č. j. 147958/15/7700-10124-011654.

Xx. VII

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 16.1.2020.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. r.

generální xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. XXX-X-41

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx územních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx (nového spravujícího) xxxxxxxx pracoviště

Zkratka

Umístění xxxxx - obvod xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx pracoviště xxx Xxxxx 1

XX xxx xx.x.Xxxxx, XxX xxx Xxxxx 1

územní xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 1

Územní xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 2

XX xxx hl.m.Prahu, ÚzP xxx Xxxxx 2

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 3

XX xxx xx.x.Xxxxx, XxX xxx Prahu 3

xxxxxx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 4

FÚ xxx hl.m.Prahu, XxX xxx Xxxxx 4

územní xxxxx městské xxxxx Xxxxx 4

Územní pracoviště xxx Prahu 5

XX xxx xx.x.Xxxxx, ÚzP xxx Xxxxx 5

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, Xxxxx 13, Praha 16, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Řeporyje, Xxxxx - Slivenec, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx x Xxxxx - Zličín

Územní pracoviště xxx Prahu 6

XX xxx xx.x.Xxxxx, XxX xxx Xxxxx 6

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6, Praha 17, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Praha - Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx - Suchdol

Územní xxxxxxxxxx xxx Prahu 7

XX pro xx.x.Xxxxx, XxX xxx Xxxxx 7

xxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 7 x Xxxxx - Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx pro Xxxxx 8

XX pro xx.x.Xxxxx, ÚzP xxx Xxxxx 8

územní obvod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 8, Praha - Xxxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 9

XX xxx hl.m.Prahu, XxX xxx Prahu 9

xxxxxx obvod městských xxxxx Praha 9, Xxxxx 14, Xxxxx 18, Praha 19, Xxxxx 20, Xxxxx 21, Praha - Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Počernice, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx x Xxxxx - Vinoř

Územní xxxxxxxxxx pro Xxxxx 10

XX xxx xx.x.Xxxxx, XxX xxx Xxxxx 10

xxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, Xxxxx 15, Praha 22, Xxxxx - Xxxxxx, Praha - Xxxxx Měcholupy, Xxxxx - Xxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Praha - Královice, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Nedvězí, Xxxxx - Petrovice x Xxxxx - Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxx

XX xxx xx.x.Xxxxx, ÚzP xxx Xxxxx -Xxxxx Xxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 11, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx x Xxxxx - Xxxxx

Xxxxxx pracoviště v Xxxxx - Xxxxxxxxx

XX xxx xx.x.Xxxxx, XxX x Xxxxx - Xxxxxxxxx

xxxxxx obvod městské xxxxx Xxxxx 12 x Praha - Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

Územní pracoviště Xxxxx - xxxxxx

XX xxx Středočeský kraj, XxX Praha- východ

správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx - xxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX Xxxxx- xxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Černošice

Územní xxxxxxxxxx x Benešově

FÚ xxx Středočeský xxxx, XxX v Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Brandýse xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx

XX pro Středč.kraj,ÚzP x Xxxxxxxx x/X- Xx.Xxx.

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Brandýs xxx Xxxxx - Stará Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxxx Brodě

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Český Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

XX xxx Středočeský xxxx, ÚzP v Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx

XX pro Xxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx nad Vltavou

FÚ xxx Středočeský xxxx, XxX x Xxxxxxxxx x/Xx.

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP v Xxxxx Hoře

správní obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Mělníce

FÚ xxx Středočeský kraj, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mělník

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX v Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Mnichově Xxxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxx. Hradišti

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx

XX xxx Středočeský xxxx, XxX x Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx kraj, XxX v Nymburku

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště v Xxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX v Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX v Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Říčanech

FÚ xxx Středočeský xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sedlčany

Územní xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX xx Slaném

správní xxxxx obce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Slaný

Územní xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX xx Vlašimi

správní obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

XX pro Jihočeský xxxx, XxX x Xxx.Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Českém Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX v Českém Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx xxxx,XxX x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Milevsko

Územní xxxxxxxxxx x Písku

FÚ xxx Xxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Písek

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx kraj, XxX xx Strakonicích

správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx

XX pro Xxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxx xxx Xxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxx nad Vltavou

správní xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Týn xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx kraj, ÚzP xx Vimperku

správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vimperk

Finanční úřad xxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Plzni

FÚ xxx Xxxxxxxx xxxx, XxX x Plzni

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx - xxx

XX xxx Xxxxxxxx xxxx, ÚzP Xxxxx-xxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx - xxxxx

XX xxx Xxxxxxxx xxxx, XxX Xxxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

XX pro Xxxxxxxx xxxx, XxX x Blovicích

správní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx

Xxxxxx pracoviště v Xxxxxxxxx

XX xxx Plzeňský xxxx, ÚzP v Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxxxx

XX xxx Plzeňský xxxx, XxX v Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxx xxxx, XxX v Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

XX pro Xxxxxxxxxxx kraj,ÚzP x Xxxxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Karlovy Vary x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Chebu

FÚ xxx Xxxxxxxxxxx kraj, XxX x Chebu

správní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Aš, Xxxx x Mariánské Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Sokolově

FÚ xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Ústí xxx Labem

FÚ pro Xxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxx xxx Xxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou působností Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx

XX xxx Ústecký xxxx, XxX v Děčíně

správní xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Děčín

Územní xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx

XX xxx Ústecký xxxx, XxX x Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Chomutov

Územní xxxxxxxxxx v Kadani

FÚ xxx Xxxxxxx xxxx, XxX v Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Litoměřice

Územní xxxxxxxxxx v Litvínově

FÚ xxx Xxxxxxx xxxx, XxX v Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

XX xxx Ústecký xxxx, XxX x Xxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Most

Územní xxxxxxxxxx v Roudnici xxx Xxxxx

XX pro Xxxxxxx xxxx, XxX x Roudnici xxx Xxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Roudnice xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Rumburku

FÚ xxx Xxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Rumburk a Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Žatci

FÚ xxx Xxxxxxx xxxx, XxX v Žatci

správní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností Žatec x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx Liberecký kraj

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

XX xxx Liberecký xxxx, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

XX xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxx Xxxx

xxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx x Xxxx Xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxx

XX pro Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx x/Xxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Tanvald x Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jilemnice

Územní pracoviště x Semilech

FÚ xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Turnov

Finanční xxxx xxx Královéhradecký xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

XX xxx Královéhr. xxxx, XxX x Xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx x Xxxx Bydžov

Územní xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Dobruška

Územní xxxxxxxxxx v Jičíně

FÚ xxx Královéhradecký xxxx, XxX v Jičíně

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hořice, Xxxxx a Nová Xxxx

Xxxxxx pracoviště v Xxxxxxx

XX pro Královéhradecký xxxx, XxX v Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx Město xxx Metují

Územní xxxxxxxxxx x Rychnově xxx Xxxxxxx

XX xxx Královéhradecký xxxx,XxX x Rychnově x/X

xxxxxxx obvod obcí x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x Rychnov xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxxxxx

xxxxxxx obvod obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Králové nad Xxxxx x Trutnov

Územní xxxxxxxxxx xx Vrchlabí

FÚ xxx Královéhradecký kraj, XxX xx Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Pardubice x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx obvod obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Chrudim

Územní xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

XX xxx Pardubický xxxx, XxX xx Svitavách

správní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Třebová, Polička x Svitavy

Územní xxxxxxxxxx x Xxxx nad Xxxxxx

XX xxx Pardubický xxxx, XxX x Xxxx n/Orlicí

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká Xxxxxxx, Xxxxxxxxx a Xxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Mýtě

FÚ xxx Xxxxxxxxxx kraj, XxX ve Xxxxxxx Xxxx

xxxxxxx obvod obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Žamberku

FÚ pro Xxxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Jihlavě

FÚ xxx Xxxx Xxxxxxxx, XxX x Jihlavě

správní obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Jihlava a Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

XX pro Xxxx Xxxxxxxx, ÚzP x Xxxxxxxxxx Xxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx nad Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

XX xxx Xxxx Xxxxxxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Moravských Xxxxxxxxxxxx

XX xxx Kraj Xxxxxxxx, XxX x Xxx.Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

XX pro Xxxx Vysočina, XxX x Pelhřimově

správní obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pelhřimov a Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

XX pro Xxxx Xxxxxxxx, XxX v Xxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx a Xxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Velkém Meziříčí

FÚ xxx Xxxx Xxxxxxxx, XxX xx Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Meziříčí

Územní xxxxxxxxxx xx Žďáru xxx Xxxxxxx

XX xxx Xxxx Xxxxxxxx, ÚzP ve Xxxxx x/Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bystřice nad Xxxxxxxxxxx, Xxxx Město xx Xxxxxx x Xxxx xxx Sázavou

Finanční xxxx xxx Jihomoravský xxxx

Xxxxxx pracoviště Xxxx X

XX pro Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX Brno X

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, Pisárky, Staré Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Zábrdovice

Územní xxxxxxxxxx Xxxx XX

XX xxx Xxxxxxxxxxxx kraj, XxX Brno XX

xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Přízřenice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Židenice

Územní pracoviště Xxxx III

FÚ pro Xxxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP Xxxx III

katastrální xxxxx Xxxxx Xxxx, Husovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx IV

FÚ xxx Jihomoravský xxxx, XxX Brno XX

xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Bosonohy, Xxxxxx, Jundrov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Komín, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Lískovec, Xxxxxxxxxx, Žebětín

Územní xxxxxxxxxx Xxxx - venkov

FÚ xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX Xxxx-xxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx

XX pro Jihomoravský xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Hodoníně

FÚ xxx Xxxxxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX v Hustopečích

správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

XX xxx Jihomoravský kraj, XxX x Ivančicích

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Tišnově

správní xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Moravou

FÚ xxx Xxxxxxxxxxxx kraj, ÚzP xx Xxxxxx n/Mor.

správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Veselí xxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX xx Xxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Slavkov x Xxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, XxX xx Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx pracoviště x Olomouci

FÚ xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Olomouc

Územní xxxxxxxxxx x Hranicích

FÚ pro Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Hranice x Xxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Jeseníku

FÚ xxx Xxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Jeseník

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Přerově

správní obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX xx Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx xxxx, XxX x Šumperku

správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxx kraj, ÚzP x Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mohelnice x Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Územní pracoviště Xxxxxxx I

FÚ xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX Xxxxxxx X

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Lhotka, Michálkovice, Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Bartovice, Slezská Xxxxxxx x obce Xxxxx, Václavovice, Vratimov

Územní xxxxxxxxxx Xxxxxxx II

FÚ xxx Moravskoslezský xxxx, XxX Ostrava XX

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx - xxx, Proskovice, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx x xxxx Stará Ves xxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx XXX

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX Xxxxxxx XXX

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Mariánské Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxx, Polanka xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Třebovice x xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Lhota, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Vřesina, Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx pracoviště xx Frýdku-Místku

FÚ xxx Xxxxxxxxxxxx.xxxx, XxX xx Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx a Xxxxxxxx xxx Ostravicí

Územní xxxxxxxxxx x Havířově

FÚ pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Hlučíně

FÚ xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Hlučíně

správní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Těšín x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

XX pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x Kopřivnice

Územní pracoviště x Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,XxX x Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx x Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

XX xxx Moravskoslezský xxxx, ÚzP x Xxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Opava x Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx

XX xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx

XX xxx Zlínský xxxx, ÚzP ve Xxxxx

xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx

XX xxx Zlínský xxxx, ÚzP v Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxx Hostýnem

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

XX pro Xxxxxxx kraj, XxX x Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Otrokovice

Územní pracoviště x Rožnově xxx Xxxxxxxxx

XX pro Xxxxxxx xxxx, XxX v Xxxxxxx p/Radhoštěm

správní obvod xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

XX xxx Xxxxxxx xxxx, XxX x Uherském Brodě

správní xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Uherský Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx

XX pro Xxxxxxx xxxx, ÚzP x Xxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

XX xxx Xxxxxxx kraj, XxX xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxxx

XX xxx Zlínský xxxx, XxX xx Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Klobouky a Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Brně

Specializovaný xxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxx

xxx

Xxxxxx pracoviště x Českých Budějovicích

Spec.finanční xxxx, XxX x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx. xxxxxxxx úřad, XxX x Xxxxxx Xxxxxxx

xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, XxX x Xxxxxxx

xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx, XxX v Xxxxx

xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx nad Xxxxx

Xxxxxxx. xxxxxxxx úřad, ÚzP x Xxxx xxx Xxxxx

xxx

Xxxx.:

1) xxxxxx obvody xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x obecně xxxxxxxx vyhláškou hlavního xxxxx Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx hlavního města Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

2) xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. XXX-X-41

Xxxxxxx xxxxxxxx pracovišť, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Středočeský xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

- Xxxxxx pracoviště x Xxxxxx

- Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Horažďovicích

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Horšovském Xxxx

- Územní xxxxxxxxxx x Kralovicích

- Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

- Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxxx

- Územní xxxxxxxxxx x Sušici

Finanční xxxx xxx Karlovarský kraj

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Mariánských Xxxxxxx

- Územní pracoviště x Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx

- Xxxxxx pracoviště x Libochovicích

- Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxx pracoviště xx Frýdlantě

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

- Územní pracoviště x Xxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Železném Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx

- Xxxxxx pracoviště xx Xxxxx Králové nad Xxxxx

- Územní pracoviště x Xxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

- Xxxxxx pracoviště v Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx Xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx

- Územní xxxxxxxxxx x Litomyšli

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Přelouči

Finanční xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

- Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

- Xxxxxx pracoviště x Xxxxx xxx Xxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

- Územní xxxxxxxxxx x Pacově

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Telči

Finanční xxxx xxx Jihomoravský xxxx

- Územní xxxxxxxxxx x Bučovicích

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Mikulově

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

- Územní xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x Brna

Finanční úřad xxx Olomoucký kraj

- Xxxxxx pracoviště x Xxxxxx

- Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx Moravskoslezský xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

- Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

- Xxxxxx pracoviště x Orlové

Finanční xxxx xxx Xxxxxxx kraj

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxx Hostýnem

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxx pracoviště xx Valašských Kloboukách

1) Xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 456/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Odvolací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx č. 347/1997 Sb., o vytvoření xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxx §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 456/2011 Sb. mají xxxxxxxx xxxxx xxxxx x krajských městech, xxxx. x xxxxxxx xxxxx Praze.

3) §51 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §19 xxxx. 7 zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxx sousloví „xxxxxxxx úřad“ xx xxxxxxxxx zkratka XX x xxx „xxxxxx xxxxxxxxxx“ zkratka ÚzP.

6) §102 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §69 odst. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx pracoviště je xxxxxxxx jako „xxxxxxxxxx“, xx třeba xxxxxx xxx, že xx xxxxx územním pracovišti xx umístěn spis xxx §13 zákona x. 456/2011 Xx.

9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxx určeny xxxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 55/2000 Sb. HMP, xxxxxx xx vydává Xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxx xxxxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

10) §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §13 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) X xxxx xxxxxx xxxxxx č. GFŘ-D-41 xx xxxxx o xxxxx č. GFŘ-D-37 ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

13) Xxxxxxx §29 xxxx. 2 zákonného xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Xx., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí.

14) Viz §57 (xxxxxxxxx ustanovení) zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Sb., o xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí.

15) Podle §6a xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x vymáhá správní xxxxx, xxxxx xxx xxx činnosti zjistil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

16) Xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx x. 112/2016 Xx., x evidenci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je k xxxxxx xxxxxxxxx ten xxxxx, xxxxx provádí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

17) Xxxx. §115, §134k a §134v xxxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §69 xxxxxx x. 307/2013 Sb., x povinném xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §13 odst. 2 zákona x. 456/2011 Xx.

20) §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 456/2011 Xx.

21) Xxxx. místě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx obecných xxxxxxxxxx xx Finanční úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx kontrolu provádí Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx.

22) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (x budoucnu) xxxxxxx přesunuty např. xxxxx pokynu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

23) §131 (tzv. xxxxxxxxxxxxx) a §16 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §18 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §18 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. §5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Dané xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti.

27) §131 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.