Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

(samostatná xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxx x. 5/2019)

Xxxxxxxx XXXX o převodních xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx 2017

Xxxxx xxxxxxx xx publikován xx xxxxxx x OECD. Xxxx to xxxxxxxxx xxxxxxx. Kvalita překladu x jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx překladu. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx originální xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zde uvedené xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx svrchovanosí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, města nebo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x anglickém jazyce xxx názvem: OECD Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Multinational Enterprises xxx Xxx Administrations 2017 © 2017 XXXX

http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-en

Xxxxxxxxxx publikací OECD xxx xxxxxx xx xxxxxx: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© 2019 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxx vydání)

Xxxxxx xxxxx

Xxxx Xxxxxxxx xx revizí Zprávy XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1979). Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dne 27. xxxxxx 1995 xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 13. xxxxxxxx 1995 byla Xxxxx XXXX schválena xx zveřejnění.

Od xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tato Xxxxxxxx doplněna:

 • Zprávou x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx přijatou Xxxxxxx xxx xxxxxxxx záležitosti 23. xxxxx 1996 [XXXXX/XXX(96)2], kterou Xxxx 11. xxxxx 1996 [X(96)46] xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx XX x XXX;
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x podílení xx xx xxxxxxxxx přijatou Xxxxxxx xxx fiskální xxxxxxxxxxx 25. června 1997 [XXXXX/XXX(97)27], xxxxxx Xxxx 24. xxxxxx 1997 [X(97)144] xxxxxxxxx x Xxxxxxxx VIII;
 • Zprávou x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx cenách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx [DAFFE/CFA/WD(97)11/REV1] xxxxxxxx Xxxxxxx pro fiskální xxxxxxxxxxx 24. xxxxxx 1996, kterou Rada 23. října 1997 [X(97)196] xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx;
 • Xxxxxxx o pokynech xxx xxxxxxxxx předběžných xxxxxxxx ujednání x xxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 30. června 1999 [XXXXX/XXX(99)31], kterou Rada 28. října 1999 [X(99)138] začlenila v Xxxxxxxxx;
 • Xxxxxxx o aspektech xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx pro fiskální xxxxxxxxxxx 22. xxxxxx 2012 [XXXX/XXX(2010)46], schválenou Xxxxx 22. června 2010 [Příloha X x X(2010)99] x xxxxxxxxxx x Kapitole XX.

Xxxxx xxxx tato Xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxxxxx Kapitoly XX přijatou Výborem xxx fiskální xxxxxxxxxxx 6. xxxxxx 2008 [XXXX/XXX(2008)30/XXX1] x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22. xxxxxx 2009 [XXXX/XXX(2009)51/XXX1], xxxxxxxxxxx Radou 16. července 2009 [X(2009)88];
 • Xxxxxx Xxxxxxxx I-III xxxxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22. xxxxxx 2010 [CTPA/CFA(2010)55] x schválenou Xxxxx 22. července 2010 [Xxxxxxx X x X(2010)99]; x
 • Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Předmluvy, Glosáře, Xxxxxxx XX-XXXX a Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22. xxxxxx 2010 [XXXX/XXX(2010)47] x xxxxxxxxxxx Xxxxx 22. xxxxxxxx 2010 [Xxxxxxx I x X(2010)99].
 • Xxxxxx Xxxxxx X týkající xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) v Xxxxxxxx XX x přidáním xxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Memoranda x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přijatých Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 23. dubna 2013 [XXXX/XXX(2013)23] a xxxxxxxxxxx Xxxxx 16. května 2013 [C(2013)69].
 • Revizí Xxxxxxx X, XX, V-VIII Xxxxxxx o Xxxxxx XXXX 8-10 Harmonizace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxx 13 XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x zprávou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx 1. xxxxx 2015 [C(2015)125/ADD8 x X(2015)125/XXX11].
 • Xxxxxx Xxxxxxxx IX xxxxxxxx Výborem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2016 [XXXX/XXX/XXX2(2016)76] xxxxxxxxxx Xxxxx 3. xxxxx 2017 [X(2017)37].
 • Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx I-IV x Příloh xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx fiskální xxxxxxxxxxx 19. xxxxxx 2017 [XXXX/XXX/XXX2(2017)21].

Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxx zabývajícími xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Obsah

Úvodní slovo

Předmluva

Seznam použitých zkratek

Glosář

Kapitola I: Princip tržního odstupu

A. Úvod

B. Výklad principu tržního odstupu

B.1 Článek 9 Modelové smlouvy OECD

B.2 Prosazení mezinárodní shody na principu tržního odstupu

C. Netržní přístup: rozdělení globálního zisku podle vzorce

C.1 Pozadí a popis přístupu

C.2 Srovnání s principem tržního odstupu

C.3 Odmítnutí netržních metod

D. Jak uplatňovat princip tržního odstupu

D.1 Identifikace obchodních a finančních vztahů

D.2 Rozpoznání přesně vymezených transakcí

D.3 Ztráty

D.4 Dopady vládních politik

D.5 Použití ocenění pro účely cla

D.6 Úspory v souvislosti s umístěním a další vlastnosti lokálního trhu

D.7 Pracovní kolektiv

D.8 Synergie skupiny nadnárodních podniků

Kapitola II: Metody pro stanovení převodních cen

Část I: Volba metody pro stanovení převodních cen

A. Volba nejvhodnější metody pro stanovení převodních cen dle okolností konkrétního případu

B. Použití více než jedné metody

Část II: Tradiční transakční metody

A. Úvod

B. Metoda srovnatelné nezávislé ceny (CUP)

B.1 Obecně

B.2 Příklady použití metody CUP

C. Metoda ceny při opětovném prodeji

C.1 Obecně

C.2 Příklady použití metody ceny při opětovném prodeji

D. Metoda nákladů a přirážky

D.1 Obecně

D.2 Příklady použití metody nákladů a přirážky

Část III: Transakční ziskové metody

A. Úvod

B. Transakční metoda čistého rozpětí

B.1 Obecně

B.2 Silné a slabé stránky

B.3 Jak ji používat

B.4 Příklady použití transakční metody čistého rozpětí

C. Transakční metoda rozdělení zisku

C.1 Obecně

C.2 Silné a slabé stránky

C.3 Jak ji používat

D. Závěry pro transakční ziskové metody

Kapitola III: Srovnávací analýza

A. Provádění srovnávací analýzy

A.1 Typický proces

A.2 Obsáhlá analýza okolností daňového poplatníka

A.3 Zhodnocení závislé transakce a volba testované strany

A.4 Srovnatelné nezávislé transakce

A.5 Přijetí či odmítnutí potenciálních srovnatelných údajů

A.6 Úpravy z hlediska srovnatelnosti

A.7 Tržní rozpětí

B. Problematika načasování v rámci srovnatelnosti

B.1 Čas původu

B.2 Čas sběru

B.3 Počáteční vysoce nejisté ocenění a nepředvídatelné události

B.4 Údaje z let následujících po roku transakce

B.5 Data za více let

C. Otázky dodržování předpisů

Kapitola IV: Přístupy v daňové správě, jak zabránit sporům v oblasti převodních cen a jak je řešit

A. Úvod

B. Praktiky dodržování pravidel v oblasti převodních cen

B.1 Kontrolní praktiky

B.2 Důkazní břemeno

B.3 Penále, pokuty

C. Následné úpravy a řešení případu dohodou: Články 9 a 25 Modelové smlouvy OECD

C.1 Řešení případu dohodou (dále také MAP)

C.2 Následné úpravy: Odstavec 2 Článku 9

C.3 Obavy spojené s postupy

C.4 Pokyny, kroky a činnosti, které mohou být podniknuty k řešení problémů spojených s procesem MAP

C.5 Sekundární úpravy

D. Simultánní daňové kontroly

D.1 Definice a z čeho vycházejí

D.2 Právní základ pro simultánní daňové kontroly

D.3 Simultánní daňové kontroly a převodní ceny

D.4 Doporučení k užití simultánních daňových kontrol

E. Safe harbours ("bezpečná přístaviště")

E.1 Úvod

E.2 Definice a pojetí safe harbour

E.3 Přínosy režimu safe harbour

E.4 Potenciální problémy režimu safe harbour

E.5 Doporučení pro použití režimu safe harbour

F. Předběžné cenové dohody

F.1 Definice a pojetí předběžných cenových dohod

F.2 Možné přístupy k právním a správním pravidlům upravujícím předběžné cenové dohody

F.3 Výhody předběžných cenových dohod

F.4 Nevýhody předběžných cenových dohod

F.5 Doporučení

G. Arbitrážní řízení

Kapitola V: Dokumentace

A. Úvod

B. Cíle požadavků na dokumentaci převodních cen

B.1 Posouzení dodržování principu tržního odstupu daňovým poplatníkem

B.2 Posouzení rizik převodních cen

B.3 Kontrola převodních cen

C. Třístupňový přístup k dokumentaci převodních cen

C.1 Master File (Základní dokumentace)

C.2 Local File (Specifická dokumentace)

C.3 Zpráva podle jednotlivých zemí (Country-by-Country Report)

D. Dodržování pravidel

D.1 Aktuálnost dokumentace

D.2 Časový rámec

D.3 Významnost transakce

D.4 Doba uchování dokumentů

D.5 Četnost aktualizací dokumentace

D.6 Jazyk dokumentace

D.7 Penalizace

D.8 Důvěrnost informací

D.9 Ostatní aspekty

E. Implementace

E.1 Master File a Local File

E.2 Country-by-Country Report

Kapitola VI: Zvláštní aspekty týkající se nehmotných aktiv

A. Identifikace nehmotných aktiv

A.1 Obecně

A.2 Význam této Kapitoly pro jiné daňové účely

A.3 Kategorie nehmotných aktiv

A.4 Příklady

B. Vlastnictví nehmotných aktiv a transakce zahrnující vytváření, zvyšování hodnoty, udržování, ochranu a užití nehmotných aktiv (funkce DEMPE)

B.1 Nehmotné vlastnictví a smluvní podmínky týkající se nehmotných aktiv

B.2 Funkce, aktiva a rizika související s nehmotnými aktivy

B.3 Zjištění a stanovení cen a jiných podmínek pro závislé transakce

B.4 Uplatňování výše uvedených zásad v konkrétních typových situacích

C. Transakce zahrnující použití nebo převod nehmotného aktiva

C.1 Transakce zahrnující převody nehmotného aktiva nebo práv k nehmotnému aktivu

C.2 Transakce zahrnující využití nehmotného aktiva v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb

D. Dodatečné pokyny pro stanovení obvyklých podmínek v případech zahrnujících nehmotná aktiva

D.1 Obecné principy aplikovatelné pro transakce týkající se nehmotných aktiv

D.2 Dodatečné pokyny týkající se převodů nehmotných aktiv nebo práv k nehmotným aktivům

D.3 Stanovení cen v souladu s principem tržního odstupu u transakcí týkajících se nehmotných aktiv, jejichž ocenění je v okamžiku uskutečnění transakce vysoce nejisté

D.4 Obtížně ocenitelná nehmotná aktiva (HTVI)

D.5 Doplňující pokyny pro transakce zahrnující využití nehmotných aktiv v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb

Kapitola VII: Zvláštní úplata za služby prokazované si v rámci skupiny spojených podniků

A. Úvod

B. Hlavní problémy

B.1 Určení, zda došlo k poskytnutí vnitroskupinových služeb

B.2 Určení tržní hodnoty za poskytnutou službu

C. Některé příklady vnitroskupinových služeb

D. Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou

D.1 Definice vnitroskupinových služeb s nízkou přidanou hodnotou

D.2 Zjednodušené stanovení tržních úplat za vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou

D.3 Dokumentace a reporting

D.4 Výběr srážkové daně z úplat za vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou

Kapitola VIII: Ujednání o podílení se na nákladech (CCA - Cost Contribution Arrangements)

A. Úvod

B. Koncepce CCA

B.1 Obecně

B.2 Vztah k ostatním Kapitolám

B.3 Druhy CCA

C. Použití principu tržního odstupu

C.1 Obecně

C.2 Faktory určující účastnictví

C.3 Očekávané užitky plynoucí z CCA

C.4 Hodnota příspěvku každého účastníka

C.5 Vyrovnávací platby

C.6 Přesné vymezení konkrétní transakce

C.7 Nakládání s příspěvky a vyrovnávacími platbami z daňového hlediska

D. Účast na CCA v okamžiku vstupu, vystoupení nebo při časovém omezení

E. Doporučení týkající se uspořádání a dokumentace CCA

Kapitola IX: Aspekty převodních cen u podnikových restrukturalizací

Úvod

A. Rozsah

A.1 Podnikové restrukturalizace spadající do rozsahu této Kapitoly

A.2 Problémy spadající do rozsahu této Kapitoly

B. Aplikace Článku 9 Modelové smlouvy OECD a této Směrnice na podnikové restrukturalizace: teoretický rámec

Část I: Zvláštní ohledy na rizika

A. Úvod

B. Chápání samotné restrukturalizace

B.1 Přesné vymezení transakcí tvořících restrukturalizaci podniku: funkce, aktiva a rizika před a po restrukturalizaci

B.2 Chápání obchodních důvodů pro restrukturalizaci a očekávaných přínosů restrukturalizace, včetně role synergií

B.3 Další možnosti, které mají strany reálně k dispozici

B.4 Dokumentace převodních cen v rámci podnikových restrukturalizací

C. Rozpoznání přesně vymezených transakcí, které tvoří podnikovou restrukturalizaci

D. Realokace ziskového potenciálu v důsledku podnikové restrukturalizace

D.1 Ziskový potenciál

D.2 Realokace rizik a ziskového potenciálu

E. Převod něčeho hodnotného (např. majetku nebo hodnoty podniku při pokračování v činnosti)

E.1 Hmotná aktiva

E.2 Nehmotný majetek

E.3 Převod činností (hodnota podniku při pokračování v činnosti)

E.4 Outsourcing

F. Odškodnění restrukturalizovaného subjektu za ukončení nebo významnou změnu stávajících ujednání

F.1 Zda komerční právo podporuje právo restrukturalizovaného podniku na odškodnění v souladu s konkrétními, přesně definovanými skutečnostmi případu

F.2 Zda je existence či neexistence klauzule o odškodnění či jiných obdobných zajištěních (stejně jako podmínky dané klauzule, pokud existuje) s přihlédnutím k přesně vymezeným podmínkám ujednání v souladu s principem tržního odstupu

F.3 Stanovení, která strana transakce by měla v konečném důsledku nést náklady spojené s odškodněním strany, jež byla poškozena z důvodu ukončení nebo změny smlouvy

Část II: Odměna v rámci post-restrukturalizačních závislých transakcí

A. Podnikové restrukturalizace versus "strukturování

A.1 Obecná zásada: žádná odlišná aplikace principu tržního odstupu

A.2 Možné faktické rozdíly mezi situacemi vyplývajícími z restrukturalizace a situacemi, které byly jako takové strukturovány od počátku

B. Aplikace na případy podnikových restrukturalizací: volba a aplikace určité metody pro určení převodních cen na post-restrukturalizační závislé transakce

C. Vztah mezi kompenzací za restrukturalizaci a po restrukturalizační odměnou

D. Srovnání před-restrukturalizačních a post-restrukturalizačních činností

E. Úspory v souvislosti s umístěním

Seznam příloh

Příloha ke Směrnici OECD o převodních cenách

Směrnice pro sledování (monitorování) postupů při aplikaci Směrnice OECD o převodních cenách a zapojení obchodního společenství do tohoto procesu

Příloha I ke Kapitole II

Citlivost ukazatelů hrubého a čistého zisku

Příloha II ke Kapitole II

Názorný příklad pro ilustraci použití metody rozdělení zbytkového zisku

Příloha III ke Kapitole II

Názorný příklad různé míry zisků při aplikaci transakční metody rozdělení zisku

Příloha ke Kapitole III

Příklad úpravy pracovního kapitálu

Příloha I ke Kapitole IV

Vzor Prohlášení o vzájemném porozumění mezi příslušnými orgány ve věci zavedení dvoustranných režimů safe harbour

Příloha II ke Kapitole IV

Pokyn pro provádění předběžných cenových ujednání při vzájemně dohodnutých postupech (MAP APAs)

Příloha I ke Kapitole V

Dokumentace převodních cen - základní dokumentace (Master File)

Příloha II ke Kapitole V

Dokumentace převodních cen - dokumentace specifická pro konkrétní zemi (Local File)

Příloha III ke Kapitole V

Dokumentace převodních cen - Zpráva podle jednotlivých zemí (CbCR)

Příloha IV ke Kapitole V

Sestavení CbCR - Prováděcí balíček

Příloha ke Kapitole VI

Příklady ilustrující přístup Směrnice k nehmotným aktivům

Příloha ke Kapitole VIII

Příklady ilustrující přístup Směrnice k CCA

Dodatek

Doporučení Rady ke stanovování převodních cen mezi spojenými podniky [C(95)126/v konečném a platném znění]

Předmluva

1. Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx xxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxx 1995 stále rostla. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomik x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přináší xxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, tak xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx daných xxxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx je xxxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxxxxx.

2. Daná xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx náročností, xxx xx xxxxxx daňových xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx integrované.

3. X xxxxxxx xxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx lišit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jedné xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx specifické xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx roviny. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státy xxxxx soulad xxxx xxxxxx legitimním xxxxxxx xx xxxxxxx zisků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx považovat za xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x mezi xxxxxxxx zamezit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx x pohybu kapitálu. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx příjmů a xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jurisdikci.

5. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx tom, xxx xxxx země xxxxxxx xxxxxx založený xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx principech. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx rezidentství xxxxxx xxxx xx svého xxxxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxxx příjem, xxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxx danou xxxx, xxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rezidenty. X xxxxxxx zdanění xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx svého daňového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx chápou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxx samostatný xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxXxxxxxxxxxx, OECD) xx xxxxxxx xxxxx přístup xxxxxxxx na vnímání xxxxxxx xxxx samostatných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dvojího xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zdaňuje xxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx).

6. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vnitroskupinových xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx členové xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx vzájemných transakcích xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Nicméně xxxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx subjektům umožňovat x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxx, xx kterých xx se dohodly xxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxx xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úroveň xxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX k zajištění xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konfliktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podpoření mezinárodního xxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx ekonomice xx x xxxxxxxx xxxxxx cílů lepší xxxxxx vzájemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X rámci xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx světového xxxxxxx xx mnohostranném x xxxxxxxxxxxxxxxxx základě a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX neustále xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řešením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (XXXX Xxxxx Tax Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xx Xxxxxxx, dále xxx "Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX"), která je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxxx XXXX navzájem x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxx součástí Xxxxxxxx xxxxxxx XXX o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxxxxx Nations Double Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx andDeveloping Xxxxxxx).

9. Xxxx smlouvy x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňových principů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vztahují xx zdaňování skupin xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx:

Xxxxxx 4 definující xxxxxxx xxxxxxxxx; Xxxxxx 5 x 7 upravující xxxxxxxxx xxxxxxx provozoven; Xxxxxx 9 upravující xxxxxxxxx zisků spojených xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; Xxxxxx 10, 11 x 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dividend, úroků x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x Xxxxxx 24, 25 x 26 xxxxxxxxxx zvláštní ustanovení x nediskriminačním xxxxxxxxx, xxxxxx sporů x xxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxx fiskální záležitosti (Xxxxxxxxx xx Fiscal Xxxxxxx), která je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci XXXX, xxxxxx řadu xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx x další xxxxxxxxxxx. Xxxxx podporuje xxxxxxx xxxxxxxx interpretace xxxxxx xxxxxx napříč xxxxxx x xxxxx xxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxx xxxx legislativou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

11. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx daných xxxxxxxx x xxxxxx nadnárodních xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx ceny xxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytuje xxxxxx xxxxxxxx podnikům. Xxx xxxxx této Xxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 9, xxxxxxxxxxx 1x x 1x Xxxxxxxx smlouvy XXXX. Dle xxxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx přímo xx xxxxxxx xx vedení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo pokud xx xx vedení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxx. xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx společně). Xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx Směrnice, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x čemž xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu xxxxx xxxxxxxxxx (Report xx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx to Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx Radou XXXX x xxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX "Xxxxxxxx xxxxxx smlouva: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" (Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx Permanent Xxxxxxxxxxxxxx) x xxxx 1994. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx XXXX Mezinárodní xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx úniky (Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx xxx Evasion) z xxxx 1987.

12. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx pro daňové xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx, neboť x xxxxx části xxxxxx výši xxxxxx x výdajů x xxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxxxxxx jurisdikcích. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx transakcí mezi xxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxx xx xxxxxx jurisdikci. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx aspekt xxxxxxxxxx xxx. X mezinárodního xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx problémem, xxxxxxx xx dotýkají xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx odmítne xxxxxxx xxxxxx učinit, bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí.

13. Xxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x sjednocením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx fiskální xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx problémů x xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x roku 1979 (xxxx xxx "Zpráva x xxxx 1979"), xxxxx xxxx Radou XXXX prohlášena za xxxxxxxxx x roce 1995. Xxxxx xxxxxx xx věnují problematice xxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a nadnárodní xxxxxxx - Xxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Three Xxxxxxxx Xxxxxx) z xxxx 1984 (xxxx xxx "Zpráva x xxxx 1984") a Xxxxx kapitalizace (Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx) z xxxx 1987 (xxxx xxx "Xxxxxx x xxxx 1987"). Seznam xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xx uveden v xxxxxxxxx.

14. Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx vedené x xxxxx OECD a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro převodní xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx Xxxxxx XXXX Daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Navrhovaná pravidla Xxxxxxxxx xxxxx (Aspects xx Xxxxxxxx Pricing Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Regulations) x xxxx 1993). Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx omezený xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx země XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tržního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxx smlouvě XXXX (x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx smluvní partnery xxxxxx xxxxxxxx) a xx Xxxxxx x xxxx 1979. Tato Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxx spojenými xxxxxxx. Xxxxx Směrnice xx xxxxxx xxxxxxx správám (xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX) x xxxxxxxx nadnárodních xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oboustranně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x skupinami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx tak nákladným xxxxxxx sporům. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx zhodnotit, xxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx "xxxxxxx podmínky"), x xxxx se zabývají xxxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je x diskuse na xxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxx vzorce.

16. Xxxxxxxx xxxxx OECD xx xxxxxxxxxxxx řídit xx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxx praxe v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxx poplatníkům xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zdanění xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Daňové xxxxxx xx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tržního odstupu x vycházet z xxx při xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

17. Xxxx Směrnice xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxx řešení případů xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, XXX) mezi xxxxxxxxx xxxxxx OECD, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tam, xxx je xx xxxxxx. Dále také xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxx byl xxx vznesen xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx převodních xxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9 Xxxxxxxx smlouvy XXXX xxxxx stanovuje, xx xxxx, xx xxxxx xx úprava xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx zisku xx xxxxxx reflektující xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx transakce probíhala x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx znamená, xx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx úpravu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prokázání xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx příslušných xxxxxx xx obou stranách xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím XXX.

18. Ve xxxxx x rovnováhu xxxx xxxxx daňových xxxxxxxxxx x zájmy xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx případ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxx x těchto aspektů xx xxxxxx, která xx stran xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daňová xxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx prima facie xxxxxxxxx, xx poplatníkovy xxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx daňový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx nese x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxx xxxxxx, že Xxxxxxx 9 Modelové xxxxxxx XXXX jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xxxx přednost xxxx případnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidly. Xxxx xxxx xxxxxx Článek 9 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx 4 Xxxxxxxxx x Xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD). Xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx břemeno, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zohledněním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jurisdikce xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx správu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporů. Xxxx znaky xxxxxxxx xxxxxx a pokuty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pravidla xxxxxxxx xx platby xxxxx x ohledem xx xxxxxxxx daně x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úpravě xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se předem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx tvrzeních ve xxxx převodních xxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxx XX.

19. Xxxx Xxxxxxxx se soustředí xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx pro xxxxxxxx záležitosti má xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxx 2010 xxxx xxxxxxxxx revize Xxxxxxx X až XXX x xxxx Xxxxxxxx XX reflektující xxxxx Výboru xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx metod a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx podnikových xxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxx 2013 byly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uznáno, xx vhodně xxxxxxxx xxxxx xxxx harbour xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jistotu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx x roce 2016 xxxx Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx x Akci XXXX č. 8-10, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx hodnoty (Xxxxxxxx Transfer Pricing Xxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx) x xx Xxxxxx x Xxxx XXXX x. 13, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx (Transfer Pricing Xxxxxxxxxxxxx and Xxxxxxx-xx-Xxxxxxx Xxxxxxxxx). Xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxx, problematiku xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnitroskupinové xxxxxx. X cílem identifikovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nečlenských xxxx XXXX xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXX

Xxxx erosion xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

XXX

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x podílení xx xx nákladech

CbCR

Country-by-Country Report

Zpráva xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění

G20

Group of xxxxxx

X-20

XXXX

Xxxx-xx-xxxxx intangibles

Obtížně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx případů xxxxxxx

XXX XXX

Xxxxxxx pricing xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xx- xxxxxxxxx and Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj

R&D

Research xxx development

Výzkum x xxxxx

XXXX

Xxx Information Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx x výměně xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxxxxx net xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Glosář

Advance xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx vhodný xxxxxx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx úpravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucích událostí) x xxxxxxxx transakcí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Cenové xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx mezi jednou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx’x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx norma, xx níž xx xxxxxx členské státy XXXX, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx xxx daňové xxxxx. Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx: "jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jim xxxx uloženy, xxxxx xx xxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx jeden x xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx podmínek, xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx jich xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx zisků tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

Xxx’x length range

Rozpětí xxx stanovených x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxx shodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ceny.

Associated enterprises

Spojené xxxxxxx

Xxx podniky jsou xxxxxxxx spojenými, xxxxxxxx xxxxx z podniků xxxxxxx xxxxxxxx Článku 9, pododstavce 1a) xxxx 1b) Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx payment

Vyrovnávací platba

Platba, xxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx zvyšuje xxxxxxx xxxxxxxxx plátce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

Xxx-xx payment

Vstupní platba

Platba xxxxxxxxxxx vstupem nového xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxx-xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx platba

Kompenzace, xxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxx aktivního XXX, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinný xxxxxx xxxxx zájmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže by xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesné xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podstatné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je možné xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí. Xxxx xx xxx buď xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stranou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxx srovnatelné"), xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ("externě srovnatelné").

Comparable xxxxxxxxxxxx price (XXX) xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx převodní xxxx, xxx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x cenou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x rámci srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, při xxx daňový poplatník xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx převodní xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx názoru cenou x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx transakci, x když se xxxx cena xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx podáním daňového xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx analysis

Analýza přínosů

Analýza xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, při xxxxx jsou souhrnné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx podniky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávaných xxxxxx xxxxxxxxxxx spojeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx (přičemž xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisk.

Controlled xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úprava

Úprava xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx jurisdikci xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx arrangement (XXX)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx (XXX)

XXX je smluvní xxxxxxxx mezi obchodními xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx očekává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxx-xx

Xxxxxxxxx xxxxxxx přirážkou

Přirážka, xxxxx xx xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x transakci.

Cost xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxx převodní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (nebo xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx. X těmto xxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx plus xxxxxxxx xxx, xxx výsledkem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx za xxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xxxxxx method

Metoda xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přímo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx náklady

Náklady, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx např. xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx analysis

Funkční xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx rizika) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce.

Global formulary xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx globálního xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxx níž se xxxxxxxx zisky skupiny xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxxxxxx xx konsolidovaném základě, xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x použitím xxxxxx určeného xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx hrubými příjmy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, s příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přírůstky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nezohledňující xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx enterprises

Nezávislé xxxxxxx

Xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx nejsou navzájem xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx nepřímého xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx náklady

Náklady xx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výrobním xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

Xxxxx-xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx-xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx poskytnutý xxxxxx xxxxxxxx podnikem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skupiny, xxxxx je xxxxxxx xx určité míry xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podniku poskytuje xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivum

Nehmotné aktivum (xx xxxxxx Xxxxxxxx 6.6), které se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx při komerčním xxxxxxx výrobku nebo xxxxxx x/xxxx xxxxx xx významnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, obchodní názvy, xxxxxxx xxxxxxxxx, vztahy xx zákazníky x xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodeji xxxxx x služeb xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx enterprise (XXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxx (NNP)

Podnik, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků.

Mutual xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx dohodou

Prostředek, xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Článkem 25 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, může být xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxx zdanění, které xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x vhodné xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, tržby, xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx indikátoru xxxxxxx xxxxx pro závislé xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx transakcemi. Xxxxxx "xxx xxxxxx” se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx úrovni EBIT.

"On xxxx” xxxxxxxx

Xxxxxx "xx xxxxxxxxx"

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx kdykoliv xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků.

Primary xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx zdanitelných xxxxx určité xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jurisdikci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx spojený xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pojem "xxxxxxx potenciál" xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxxxx nehmotných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx okolností.

Profit xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx zisková xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx seskupit podle xxxxxxxx Xxxxxxxx X) x při které xx xxx xxxx xxxxx rozdělí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxx, jak by xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prodejní x xxxxxxx provozní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx sám xxxxxxxx (xxxxxxx se xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx price method

Metoda xxx při opětovném xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx na xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podniku. Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xx snížena x xxxxxxx marži. Xxxxxx, xxxxx zůstane xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx úpravě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákupem xxxxxxx (xxxx. xxx), xxx považovat xx xxxx stanovenou x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx poskytovaného majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx metodě rozdělení xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stádií. X prvním xxxxxx xx xxxxxxx účastníku xxxxxxx xxxxxxxxxx zisk xx xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x obdobných xxxxxx transakcí dosahována xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x velmi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, jakýkoliv xxxxxxxx xxxx (nebo ztráta), xxxxx zůstane xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx rozdělen xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx skutečností x xxxxxxxxx, které xxxxxxx, xxx xx xxx tento xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava

Úprava, xxxxx xx výsledkem xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx transakce, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zisků xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx) půjčky.

Shareholder aktivity

Aktivita xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, která je xxxxxxxx provedena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků (xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx akcionář.

Simultaneous xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx X "Modelové xxxxxxx OECD x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx "xxxxxx xxxx dvěma nebo xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx související xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx nehmotné aktivum

Jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxx, metoda xxxx xxx xxxxxxxxx prodeji x xxxxxx xxxxxxx x přirážky.

Transactional xxx xxxxxx method

Transakční metoda xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx zisková xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx X).

Xxxxxxxxxxxxx profit method

Transakční xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx stanovení xxxxxxxx ceny, xxx xxxxx xx zjišťují xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závislé transakce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podniků účastnících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx transactions

Nezávislé transakce

Transakce xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Kapitola X

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X. Úvod

1.1 Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x principu xxxxxxx odstupu, na xxxx se členské xxxxx XXXX xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx převodní xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x daňovými správami. Xxxxxxxx pojednává x xxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

1.2 Jednají-li xxxxx xxxxxxxxx podniky, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxx ovlivněny silami xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ačkoliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dynamiku xxxxxxx xxx xx xxxxx obchodech, jak xx o tom xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 1.5. Xxxxxx správy by xxxxxx automaticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zisků. Xxx xxxxxxx tržních xxx xxxx xxx xxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx mít xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx úpravy x xxxxx přiblížit xx xx nejvíce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce týkající xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxx transakce minimalizovat xxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx x v případech, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nebo xx daním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx převodních cen xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

1.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx síly x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx daňové xxxxxxxxxx spojených podniků x daňové výnosy xxxxxxxxxxxxx zemí xxxxxxxxx. Xxxxx xx členské xxxxx XXXX xxxxxxx, xx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx spojených xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx, xx xx principu xxxxxxx odstupu učiněno xxxxxx. Členské xxxxx XXXX xxxx toho xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx je dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx x obdobných transakcích xx xxxxxxxxx okolností.

1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx faktory. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx) x oblasti xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hotovostní xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx. Veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pociťovat xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykázala xxxxxxx ziskovost, xxxxxxx xxxxx xx zprávy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx dosahovaných xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5 Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi spojenými xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Spojené xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx smlouvají, xxxx kdyby xxxx xxxxxxxxxxx podniky. Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx transakce i xx spojenými podniky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx xxxxxxx manažeři xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx nechtěli xxxxxxxx xxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx by xxxx xxxx úvahy xxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdrojů xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx dostačující pro xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx.

X. Výklad xxxxxxxx xxxxxxx odstupu

B.1 Xxxxxx 9 Modelové smlouvy XXXX

1.6 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržního odstupu xx xxxxxxx x Xxxxxxxx 1 článku 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x zamezení dvojího xxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxx OECD x xx stále větší xxxx x nečlenské xxxx. Článek 9 xxxxxxx:

"Xxxx-xx xxxx dvěma (xxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveny xx uloženy podmínky xxxxxxx od podmínek, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zisky, xxxxxxx by xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podniku x xxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxx xxxxxxx zisky x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx platily xxxx nezávislými podniky xx xxxxxxxxxxxxx transakcích x xx srovnatelných xxxxxxxxx (xx. x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spíše xxx xx neoddělitelné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Protože xxxxxxx "samostatných subjektů" xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nadnárodních podniků xxxx x nezávislými xxxxxxxx, pozornost je xxxxxxxx na povahu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x na xx, zda xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí. Xxxxxxxx xxxxxxx závislých x nezávislých transakcí, xxxxx xx označována xxxx "xxxxxxxxxx analýza", xxxxxxxxxxx jádro aplikace xxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx analýzy je xxxxxx v Xxxxxx X x xxxxxx x Kapitole XXX.

1.7 Xx xxxxxxxx dát xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kontextu, aby xxxx zdůrazněna potřeba xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx straně xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx straně z xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx pro daňové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Odstavec 1 xxxxxx 9 Xxxxxxxx smlouvy XXXX, xxxxx zavádí xxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxx, xxx nikoliv xxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniky, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx účetnictví xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 9 Xxxxxxxx smlouvy OECD xxxxxxxx (viz Xxxxxxxx 2 Komentářů x xxxxxx 9); x
 • Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx, x xx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů.

1.8 Xxxxxxxx xxxxxxx důvodů, xxxx xx xxxxxxx xxxxx XXXX i xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx důvodem xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx nezávislé xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a nezávislé xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxxxxx postavení, xxxxxxxxx xxx vytváření daňových xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx princip xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx.

1.9 Xxxxxx se xxxxxxxx, xx princip xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx efektivně. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mnoho případů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxxxxx xx srovnatelné xxxxxxxxx srovnatelnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Existuje rovněž xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, hrubé xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx princip xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, například xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení zisku xxxxxxx v Xxxxxxxx XX, Xxxxx III xxxx Směrnice x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jedná x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx považován xx xxxxxxx xx xxxxx, neboť xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nemusí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniky. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přijímaná xxxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků. X xxxxxx možných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx X xxxx.

1.11 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovými xxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx navzájem xxxxxxx xxxxxxx nadnárodních podniků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podniknou transakce xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx málo xxxxxxx xxxxxx, ne-li xxxxx, o xxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx stanoveny nezávislými xxxxxxx. Xxxxx skutečnost, xx určitou transakci xxxxx nalézt xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx takováto transakce xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.12 X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx princip xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxx tím, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx být podniky xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx byly x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx B a X Xxxxxxxx XXX x x Kapitole X o xxxxxxxxxxx). Xxxxxx správa xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Daňová xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx jakoukoliv podpůrnou xxxxxxxxxxx vyhotovenou xx xxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxx tržního odstupu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx atd. x xxxx, xxx xx transakce xxxxxxxxxxx, x to xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Složitost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

1.13 Jak xxxxxx správy, tak xxxxxx poplatníci xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající informace xxx aplikaci principu xxxxxxx xxxxxxx. Protože xxxxx princip zpravidla xxxxxxxx, xxx daňoví xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyhodnotili nezávislé xxxxxxxxx a podnikatelské xxxxxxxx nezávislých podniků, x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxx obrovské xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dostupné, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx interpretovatelné; xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx umístění xx geografického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx získat xxxxxxxxx od nezávislých xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx podnicích, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádné srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxx dosáhlo vysoké xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx nezapomenout na xxxx cíl - xx. učinit xxxxxxxxx xxxxx o výsledku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx třeba xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx exaktní xxxxx, xxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxx jak xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak xx xxxxxx daňového poplatníka.

B.2 Prosazení xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.14 Xxxxxxx xxxxxxx země XXXX xxxxxxxx xxxx zmíněné xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx názoru, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxx spojenými xxxxxxx. Xxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx) převáděny x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejvíce xxxxxxxxxx fungování xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx vždy jednoduché xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, stanoví xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

1.15 Odklon xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdanění. Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxx xxxxxxxxxx široké x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společného chápání. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx praktickou xxxxxxx xxx dosažení xxxx, jimiž xx xxxxxxxxx přiměřeného xxxxxxxx xxxxxxx x každé x jurisdikcí x xxxxxxxxx dvojímu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zdokonalování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vytříbení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho správy xxx, že xxxxx xxxxxxx poplatníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx včasnější xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx členské xxxx XXXX nadále xxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx legitimní či xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx principu. Přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx, občas xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx hlediska, xxx x hlediska implementace xx praxe. (Viz xxxx xxxxxxx Oddíl X, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx).

X. Netržní xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzorce

C.1 Pozadí x xxxxx xxxxxxxx

1.16 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzorce je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x principu xxxxxxx odstupu jako xxxxxxxxxx stanovení správné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jurisdikcemi. Xxxxxx xx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.17 Xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxxx globální xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojené xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx určeného a xxxxxxxxxxxx vzorce. Pro xxxxxxxx xxxx metody xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx komponenty: xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx být zdaněna, xx. xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx vzorce, který xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx nějaké xxxxxxxxx nákladů, xxxxx, xxxxxx mezd x xxxxx.

1.18 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku podle xxxxxx by neměla xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx XXX Xxxxxxxx II. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předem xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xx skutečnými xxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Metoda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xxxxx vzorce xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vzorce vyvinutého xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečností a xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx metod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzorce.

C.2 Srovnání x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu

1.19 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jistotu xxx daňové poplatníky. Xxxx zastánci jsou xxxxxx xxxx xxxxxx, xx metody rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx skupina nadnárodních xxxxxxx musí být xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx konsolidovaném xxxxxxx, xxx byla reflektována xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniky xx xxxxxxx. Tvrdí, xx oddělené xxxxxxxxxx xx xxx vysoce xxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx podniků.

1.20 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisků podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť x zásadě xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx.

1.21 Členské země XXXX tyto xxxx xxxxxxxxxx x z xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x principu xxxxxxx xxxxxxx.

1.22 Xxxxxxxxxxxxxx obavou xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx chránil proti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x shody xx xxxxxx určeném xxxxxx x xx složení xxxxxxxxx skupiny. Například xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, musela xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx metoda xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x užití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx být užity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxx xxxxx), x x xxx, xxx xxxx xxxxxxx měřit a xxxxx. Dosažení xxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxx náročné a xxxxx obtížné. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx souhlasit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.23 Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx každá xxxx xx mohla xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vzorce xxxxx xxxxxxx založené na xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx. Každá xx zemí by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxx dané xxxx. Xxxxx xx daňové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výroby použitých xx xxxxxx (xxxx. xxxxx, kapitál) xx xxxx s xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. realizací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx movitého xxxxxxx, požadavky, aby xxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx udržovaly xxxxxx xxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx společnosti tohoto xxxx atd.

1.24 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vzorce xx xxxxx znamenal enormní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyžadoval xx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nelze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx zemí, kde xxxxxxx nadnárodních podniků xxxxxxxxxx své xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx globálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odlišných xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx stejné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxx xx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxx. Takovýto výsledek xx v každém xxxxxxx vytvářel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

1.25 Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx významné xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx obavou xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zvláštní xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vytvářejí xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx založený xx kombinaci xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pevnou xxxx xxxxx xx měnovou xxxxxxxx (např. xxxxx, xxxx, jen) xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx skupiny x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, aktivech, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxx ohledu xx xxxxxxx mezi xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx potenciálně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxx, utrpěl xxxxxx.

1.26 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx kurzů. Xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx, nemají stejný xxxxx xxxx u xxxxxxxx rozdělení příjmů xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxxx xxxxxxx, xxx xx vyrovnal x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx analýzu specifických xxxxxxxxxxx a okolností xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxx závisí na xxxxxxxxx, výsledek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx xx xxx takový, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx podnik xxxx své účetnictví, xxx xx xxxxx xxxxx zisku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měny. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxx ke zvýšení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx směrem xxxx.

1.27 X rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informace x xxxx skupině xxxxxxxxxxxx podniků a xxxxxxxxxx v každé xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x účetních x xxxxxxxx pravidel xxxx jurisdikce. Xxxxxxxxx xx dokumentaci x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx subjektů" x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Náklady na xxxxxxx xxxxxxxxx globálních xxxxxx by se xxxx zvýšily, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx.

1.28 Xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx ocenění xxxxx (xxxx. pořizovací xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnota), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx by byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napříč xxxxxxxx jurisdikcemi a xxxxxxxxx mnoha měn. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx dosáhlo xxxxxxxxxx xxxx zisku pro xxxxx skupinu nadnárodních xxxxxxx. Některé x xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx hmotných x nehmotných xxxxx - samozřejmě xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx tržního odstupu, xxxxxxx x něj xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebyla.

1.29 Xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx vyústila xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx subjektů". V xxxxxxxx xxxx nemůže x xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx podniky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrát xxxxxxxxx xxxx. Naproti tomu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spojený xxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx charakteristikou x xxxxxxxxxx xxxx dosahovat xxxxx, x když xx zbytek skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ztrátový. Xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx možnosti.

1.30 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx zisků klade xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx otázky x xxxxxxxxxxxxx ukládání xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x zároveň xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.31 Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro "xxxxxxxxxx subjekty" pro xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a zbytkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxx mezi skupinou xxxxxxxxxx xxxx rozdělení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků. Xxxxxxx xxxxxxxxx této metody xxxx je, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zisků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx správu xxxxxxx xxxxxx úkolem, vezmeme-li x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodních xxxxxxx, x informací, xxxxx by xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x každém xxxxxxx xxxxxx povinna xxxx xxxxxxxx účetnictví xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx globálních xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx přesto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx. Mnoho národních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx pravidla). Bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx poplatník xxxxx xxxxx účtovat xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.32 X xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxx XXXX zdůrazňují xxxxx xxxxxxx shody xx xxxxx principu xxxxxxx odstupu, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx členskými a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x souhlasí s xxx, xx teoretická xxxxxxxxxxx x principu xxxxxxx xxxxxxx představovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzorce by xxxx být odmítnuta.

X. Jak xxxxxxxxxx xxxxxxx tržního xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1.33 Xxx xxxxx Xxxxxxxx 1.6, "xxxxxxxxxx analýza" xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto principu xx založena xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkami, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx by xx srovnatelná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za srovnatelných xxxxxxxxx. Ve srovnávací xxxxxxx xxxx popsány xxx xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx aspektem xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniky včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolností vztahující xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vymezených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislé xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x ekonomicky relevantními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx X. poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx také doporučení xxx xxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxx aspektu je xx rozdíl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ocenění xxxxxxx transakce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XX x XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx analýzy. Informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pokynů xxxxxxxxx x této xxxxx xxxx obzvláště xxxxxxxxxx pro kroky 2 x 3 xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx 3.4.

1.34 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, vyžaduje xxxxxx široké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, luxusní xxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx působícího x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x přehledu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx reaguje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxx. Xxxx xxxx faktory xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx, xx xxxxx působí, xxxxxxxx xxxxxxxx, dále xxxx xxxxx dodavatelského xxxxxxx, klíčové xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx posouzeny xxxxxxxx x finanční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx File, jak xx xxxxxxx x Xxxxxxxx X.

1.35 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx zjištěno, xxx xxxxx podnik xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x identifikováno jaké xx podnik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx vymezení xxxxxxxxx transakce nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností, xx xxxxxxx xx transakce xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx závisí xx určení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahů x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce x nezávislými transakcemi.

1.36 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx faktory xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniky xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

 • Xxxxxxx xxxxxxxx transakce (X.1.1).
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx rizikům, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakce a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (D.1.2).
 • Vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx (D.1.3).
 • Ekonomické xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx strany xxxxxx (X.1.4).
 • Xxxxxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce (D. 1.5).

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumentu XxxxxXxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx X x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx daňového poplatníka.

1.37 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxx faktory xxxxxxxxxxxxxx xx používají xx xxxx xxxxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxxxx xxxxxx analýzy xxxxxxxxxx cen. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xx první xxxx xxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx podniky xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovaných xxxxxx x okolností xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozím Xxxxxxxx. Xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx transakci, závisí xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx při xxxxxxxxx dohodnutých xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx.

1.38 Xxxxxxxxx podniky xxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnávat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx výrazně atraktivnější xxx naplnění obchodních xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, nezávislé podniky xx uzavřely xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx ně není xxxxx než xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. xx nepravděpodobné, aby xxxxxx přijal cenu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nezávislým xxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxx xxxx, xx jiní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou ochotni xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx více xxxx xxxx ochotni xxxxxxxxx xx xxxx výhodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podniky obecně xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx x xxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx v xxxxxx rizika). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx přesné xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atraktivnější xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx realisticky xxxxxxxx xxx splnění jejich xxxxxxxxxx cílů, než xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx posoudit xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stranám xxxxxxxxx xxxx nutně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x úvahu xxxxx uspořádání ekonomicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.39 Druhá xxxx, xx které xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x procesem xxxxxxxxxxx x Kapitole XXX, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx závislých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxx transakce xxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxx takové xxxxxxxx xx nutné, xxx xxxxxx poplatníci a xxxxxx správy nejprve xxxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx mezi porovnávanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx nezbytné xxx xxxx dosažení, xx nutné brát x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x Xxxxxxxx III.

1.40 Xxxxxxx metody, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x pojetím, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx srovnávání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx význačně xxxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nákupem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx očekávalo, že xxxxxxxxx podniky budou xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjektu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek, xxx xx xxxxx xxxx. Proto, xxx xx x xxx xxxxxx x Xxxxxxxx XX, Xxxxx II, xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxx xxxxxxxx závislou xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcemi, xxx xxxxxxxx xxxxx odhad xxxx, xx níž xx xx shodly xxxxxx transakce, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx tržní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxx spolehlivou alternativu x transakcím realizovaným xx základě principu xxxxxxx odstupu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx významně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx metoda xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x závislé xxxxxxxxx s hrubými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hrubé xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nezávislé xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x odhad xxxxxx, xxxxxx xx xxxx strana transakce xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ochotna xx xxxxxxxx za výkon xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx II, Xxxxx III, xxxx xxxxxxxx xx srovnání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx přirážky) xxxx nezávislými a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx užívány jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x nezávislými podniky, x proto xx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, musely xxxxxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxx x dané xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xx možné), xxx xxxx xxxxxxx spolehlivost xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konkrétnímu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1.41 Xxx diskusi x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx - xxx posouzení xxxxxx metod v Xxxxxxxx XX.

X.1.1 Xxxxxxx xxxxxxxx transakce

1.42 Xxxxxxxxx xx důsledkem nebo xxxxxxxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x době, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxx uzavírání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínky xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce.

1.43 Nicméně xx nepravděpodobné, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx převodních xxx, xxxxx aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x důkazům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz Xxxxxxxx 1.36): xxxxxxxx vykonávanými xxxxxxxx transakce s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx služeb ekonomickými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx. Xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pěti xxxxxxxxxxx poskytuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniků. Důkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání. Není-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxx doplněny x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

1.44 Xxxxxxxxxxx příklad ilustruje xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx písemných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx vztahů. Xxxxxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v zemi X. Xxxxxxxxxx S xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx X, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxx má xxxxxxxxxx X 100% vlastnický xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx X xx xxxx xxxx S. Xxxxxxx x xxxxxxxxx zastoupení xxxx xxxxxxxxxxx X x X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx X, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Analýza xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx říká, xx společnost X xxxxxxxx xxxxxxxxxx mediální xxxxxx v zemi X, s cílem xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxx představuje významnou xxxxxxxxx xxx společnost X. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx smlouva xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Analýza xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx omezena xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X.

1.45 Xxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx být xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx transakce, xxx odráží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

1.46 X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stranami xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx (x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, (xx) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dodržení xxxxxxxx xxxxx, x (xxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx skrze xxxxxxxx závislý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výhradně xxxx xxxxxxxx prostřednictvím smluvních xxxxxxxx. Při posuzování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi spojenými xxxxxxx xx proto xxxxxxx důležité xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx skutečném xxxxxxx stran transakce xxxxxxxx odpovídají podmínkám xxxxxxxxx písemné xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx, xx písemné xxxxxxxx xxxxxx dodrženy, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx podrobnější analýza xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly xxxx smluvními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by skutečně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx konkrétní transakci.

1.47 Xxxxx xxxxxxxx pochybnosti xxxxxxx toho, xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakce. Xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx v průběhu xxxx měnit. Xxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxx transakce, xxxx xx xxx přezkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx. Xx xxxxx zjistit, xxx xxxxx naznačuje xxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxx s účinkem xx xxxx změny, xxxx xxx xxxxx xxxxxx záměry xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx tam, xxx xx podezření, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxx znalostmi o xxxx xxxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxx. Změny xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v době, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx 1.78.

1.48 Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxx 100% vlastnický xxxxx xx xxxxxxxxxxx X. Xxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž základě xxxxxxxxxx P xxxxxxxx xxxxxxxxxxx S využívat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro její xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx xx xxxxxxx stranami transakce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx X, xxxx xxx xxxx společnost X zajistit prodeje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x rovněž společnost X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx, xxx xxxx schopna plnit xxxxxxx plynoucí xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxx, xxx xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx X, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx S. Xxxxxxx obchodních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx společnost X xxxx schopna dodávat xxxxxx xxxx zákazníkům xx základě xxxxx xxx xxxxxxxx podpory xx strany společnosti X a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx P xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X, xxx de xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobem, že xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxx s licenčním xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx X a X xx xxxx xxxxxx xxx výhradně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxx. Místo xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx měla být xxxxxxxx skutečným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.49 X případě, xx xxxxxxxxxx žádné písemné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za určitých xxxxxxxxx totiž xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxx označen xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vést x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož podmínky xx nutné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx poskytnutá technická xxxxx, xxx níž xxxx tvořeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxxxx x Xxxxxx X. 8), xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx- xxx xxxxxxx za pomoci xxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx vztahy xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v tvorbě xxx souvisejících xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písemných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nějakým způsobem xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dostupných xxxxxx x skutečném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí, skutečně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx nesou xxx xxxxxx transakce.

1.50 X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx vymezena xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx. Xxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx X a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx těmto xxxxxxxx společnostem jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxx xxxxxxxxxxx P. Společnost X je plátcem xxxxxx xxxxxx x xxxx náklady nejsou xxxxxxxxxxx X dceřinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx X a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx, xx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stranou xxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx společností P x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx X xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, x xxxxx určit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxx analýza

1.51 Xxx obchodování xxxx xxxxx nezávislými podniky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x podniků xxxxxxxx (s přihlédnutím x xxxxxxxxxx aktivům x neseným xxxxxxx). Xxxxx je při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx závislými a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxx xxxxxxx. Cílem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odpovědnosti, xxxxxxxxx xxxxxx a rizika xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají x xxxxxx schopnostmi xxxxxxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodování, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx může xxx vhodné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx skupina xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, jak skupina xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx se spojené xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx každá xx stran xxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celou xxxx xxxxxx x xxxxxx x funkcím xxxxx xxxxxx transakce, xxxxxxxx xx ekonomická xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, povahy x xxxxxxx xxx příslušné xxxxxx transakce.

1.52 Skutečné xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxx transakce xxxxx xxx vliv xx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnosti. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kapacitou x x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxxxx x situaci, xxx je xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Možnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x aktiva xx tedy xxxxx xxxxx xx funkcí x aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxx nezávislý poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

1.53 Proto xx xxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stran xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.54 Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx brán x xxxxx xxx používaných xxxxx, xxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotných xxxxxxxxxx xxxxx, finančních xxxxx xxx., x dále xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

1.55 X xxxxxxx analýzy může xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxx funkce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupině. Xxxx xxxxxx roztříštěnými xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závislosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tak xxx tyto jednotlivé xxxxxxxx byly xxxxxxxxx x interakci. Xxxxxxxx xxxxxxxx budou pravděpodobně xx xxxxx xxxx xxxxxxx na marketingu, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx včetně očekávaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podporu x postupy skladování x xxxxxxxxxxx logistiky. Xxxx požadovanou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podniky či xxxxxxx x nich, xxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx vykonávána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx. Rizika lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx transakce, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vymezení, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnostech, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx velké xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. 1.2.1 Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxx1)

1.56 Xxxxxxx analýza není xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zkoumané xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx převzetí rizik xxxxxxxxx ceny a xxxxx podmínky transakcí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx se skutečný xxxxx může xxxx xxxxxx zvyšovat v xxxxxxxxxx na xxx, xx jaké xxxx xxxx xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx rizika xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

1.57 Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx uskutečňují xxxxxxxx činnosti, protože xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx zisku, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx; vynaložené xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx očekávání xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ruku x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

1.58 Xxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxx příležitostí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx otevřeném xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxx x ztráty vzniklé x uvedené xxxxxxxxx. Xxx srovnávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx transakce xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx jsou nesena, xxxx xxxxxx ovlivňující xxxxx xxxxxx nesených xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx.

1.59 X tomto Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx relevantních xxx xxxxxxx převodních cen x xxxxx xxxxxxxx x identifikací xxxxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxx. Dále xxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx součásti xxxxxxx analýzy zahrnující xxxxxxx xxxxxx, aktiv x xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx x konkrétní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx praktické xxxxxxxx, xxx rizika xxxxxxxxxxx: xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxx xx aktiva x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1.60 Ve xxxxxxxxx xxxxx tohoto Xxxxxx xxxxxxxxxx xx analýzy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x danému xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxx lze shrnout xxxxxxxxxx:

1) Identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx specifika (viz Xxxxx D.1.2.1.1).

2) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx (viz Xxxxx X.1.2.1.2).

3) X xxxxxxxx xxxxxxx analýzy determinovat, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxx x funkce ke xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x který xxxxxx či xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx Xxxxx D.1.2.1.3).

4) V xxxxxxx 2 3 xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx se převzetí x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx transakci. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx rizika x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že xx analyzuje (x) xxx xxxxxxx podniky xxxxxxxx smluvní podmínky xxxxx xxxxx x Xxxxxx D.1.1; a (xx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x (x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizika (xxx XxxxxX.1.2.1.4).

5) Pokud strana xxxxxxxxx, která podle xxxxx 1 4(x) xxxxxxx xxxxxx, riziko xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxx Xxxxx X.1.2.1.5).

6) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx všech ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokynů x Xxxxxx D.1, by xxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx kompenzovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx Xxxxx X.1.2.1.6).

1.61 X xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx vysvětlit x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xx odkazuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činností x xxxxxx xx něj. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí, odložení xx xxxxxxxxx příležitosti xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxxxxx xxxxxx, (ii) xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x (xxx) xxxxxxxxx zmírnit xxxxxx, xxxx schopnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopady xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx.

1.62 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rizika xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jiné xxxxxx kontroly xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx transakce. Xxxxxxxx xxxxxx xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx samostatnou funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxx odměnu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx zmírnění rizika xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx vývoje xxxxx xxxxxxxxxxx x maximální xxxxx xxxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxx zmírnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx ujednáním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Oddílu respektováno, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebude přiděleno xxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx aktivům, xxx xxxxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx 1 x Odstavci 1.83.

1.63 Xxxxxxxxx rizika xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Převzetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizika, xxx xxxx k xxxx, xx strana transakce, xxxxx xxxxxx přebírá, xxxxxx xxxxxxx finanční x další xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Strana transakce, xxxxx provádí část xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx nemusí xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx však xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxx přebírá. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika stažení xxxxxxx x trhu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na podnik, xxxxx provádí sledování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.64 Finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx rizika, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dopadů xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx objeví. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zohledňuje xxxxxxxx aktiva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx přístupu x xxxxx xxxxxxxxx očekávaných xxxxxxx, které by xxxxxxx v případě, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xx se mělo xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx strana xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nespřízněná strana xxxxxxxxx i jako xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vymezeno xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx skupiny x xxxx, xxx splnila xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x tomuto xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. Rozdělení xxxxx xx nutné xxxx xxxxxxxx podle xxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilost k xxxx převzetí.

1.65 Kontrola xxxxxx zahrnuje xxxxx xxx prvky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx 1.61; xxxx (x) xxxxxxxxx činit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nést riziko, x xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodovací xxxxxx, x ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx výkon xxxx rozhodovací xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx každodenní zmírňování xxxxxx, xxx je xxxxxxx x (iii) xxx xxxxx mít xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zmírňování xxx převést xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiný xxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxx v Odstavci 1.63. Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx kontrolu xxx rizikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zda xxxx xxxx přiměřeně xxxxxxx, x případně xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx a rozhodování. Xxx xxxx definice xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx straně transakce xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, schopnost xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

1.66 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkcí xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx porozumění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx. Xxxx s rozhodovací xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx rozhoduje, a xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xx měli xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x získat relevantní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxxxx potřebují xxx xxxxxxxxx určit xxxx shromažďování xxxxxxxxx x xxxxxx analýzy, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx jejich xxxxxx, posoudit, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ukončení smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x dále xx xxxxx xxxx posuzování x rozhodování xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pouhá formalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xx formě xxxxxx xxxxxxxxxx k formálnímu xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx rozhodnutí, ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx Xxxxxxxx 1.76), xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxx.

1.67 Kontrolou rizika xx xx xxxxxx xxxxx rozumět možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx obecnou podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všechny podniky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Například rizika xxxxxxx s obecnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či x cykly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxx. Xxxxxxxx nad xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx schopnost x xxxxxxxxx rozhodovat x přijetí daného xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x xxx xx riziko reagovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vývoje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.68 Xxxxxxxx rizika xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx dopady xxxxxx. Xxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx negativní scénář xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx neměla vykládat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx spojená x xxxxxxxx riziky, xxxxxx rizik, xxxxx xxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx měla xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx jí čelit x cílem vytvořit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

1.69 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx příkladech. Společnost X xxxxxxx specializovaného xxxxxxx, xxxxxxxxxx B, xxx jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X xxxxxxxx x provádění výrobních xxxxxx, ale xxxxxxxxxxx x návrhy x xxxxxxx dodává společnost X, x xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výroby včetně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobku. Xx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx X xxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx X xx xxxxx xxxxxxxxxx X, která xx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx C xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx X je xxxxx xxxxxxxxx společnosti A. Xxx znázorňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx X kontroluje xxx riziko stažení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx schopnosti x xxxxxxxxx přijímat řadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x jak xx tato rizika xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx A xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodovat x funkci xxxxxxxx xxxxx a tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx mezi xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx konkrétního xxxxxxx x xxxxxx transakce, xxxxx bude provádět xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx jsou cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx plněny, x případně rozhodnutí x úpravě či xxxxxxxx xxxxx.

1.70 Xxxxxxxxxxxxxx, xx investor xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx jeho xxxx investoval prostředky.2) X závislosti na xxxxxx xxxx investorem x správcem xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vytvořit portfolio xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx každodenní bázi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx, x xxxx riziko xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svá rizika xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxx preferencích, xx xx týče xxxxxx, x tím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce fondu (xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxx), xxxxxxxxxx o xxxxxxx pravomocí, xxxxx xxxxxxx xxxxx přidělí, x x xxxxxx, xxxxx xx určí, x rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx většinou xxxxxxxxxx, xxx investorovi podával xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxx x kontroluje si xxx podnikatelské xxxxxx xx xxxxx pohledu (xx. na ochranu xxx důvěryhodnosti). Provozní xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oddělené xx investičního xxxxxx xxxx klienta. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, který jinou xxxxx pověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nutně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

D.1.2.1.1 Xxxx 1: Specifická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1.71 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx cenami je xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx podnikatelské cíle. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky nebo xxxxxxxx xxxxxx. Obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věnuje xxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx střetává, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx příležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, hodnotí a xxxxxxxxx xx, xxx x jak xx xxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx strategie xx zmírnění xxxxx, xxxxx xxxx důležité xxx xxxxxxxxx usilující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a nemá xxxxx nevýhody; xxxxxx xx neodmyslitelnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx rizika xxxx xxxxxxx nést, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx podnik xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Negativní xxxxx xxxxxx nastává, xx x momentě, xxx xx nedaří xxxxxxxxxxxxxx očekávané příznivé xxxxxxxx. Například určitý xxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxx, x xxxxx xx počítalo. X xxxxxxxxx případě xx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx projev xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrole ekonomicky xxxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx příležitosti xxxxx x tvář xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, předvídání xxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxx změn x tvorby poptávky. Xxxxxx rizika xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Například xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jediným xxxxxxxxx xxxx firmy, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxx x marketingem xxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxxx protokolů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx vliv delegování xxxxxxxxx lokálnímu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx preferencí chutí xxxxxxxxx zákazníků. Xx xxxxx straně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. inovační xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fázích, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příležitosti xxx xxxxxxxx xxxx prolomení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zájmy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

1.72 Xxxxxx lze xxxxxx různými způsoby, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniku rizika xxxxxxxxxxx pořadí xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx záměrem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx finančních xxxxxx xxxx spojenými xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx vztahy xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena rizika xxxxxxxxx faktory vně x uvnitř xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx závěr x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, protože xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Naopak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xx xxxxxxxx x xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxx rizik. Xxxxxx, xxxxx xxxx jen xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx, neslouží účelu xxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxx za cíl xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx rizika x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x legislativních xxxxxxxx, hospodářské xxxxxxx, x technického pokroku, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxx x změn xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxx definovat xxxxxxxx x xxxx, na xxxxx xx daná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxx xx hmotných x xxxxxxxxxx xxxxx x také talentovanost xxxxxxxx kapitálu. Xxxx xxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx však x značné xxxxxx, x to x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx správně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx externích xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou být xxxxx trendy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxx podnikové xxxxxxxxxxxxxx x provozní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti společnosti x mohou se xxxxx xxxxxxxxxx procesů x xxxxxxx. Dopad xxxxxx rizik xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx nést. Za xxxxxxxxx okolností xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx společnosti xxxx xxxx pověst x xxxxxxx xxx její xxxxxxxxx; zatímco xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxxx xxxxx společnosti. Xx xxxxxx okolností xxxx xxxxxx načasování xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx poptávky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx přinést xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, lépe xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx zkoordinují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojení, politické x xxxxxxxx situace, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XX xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx rizika. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxx společnosti, xxxx. ekonomický xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozních xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx rizika. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, majetku x xxxxxx.

x) Rizika xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx jsou xxxxxxx spojena x xxxxxxxxx událostmi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx ztráty, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx katastrof. Xxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx, a xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopady xx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

1.73 Xxxxxxxxx ekonomického xxxxxxx xxxxxx x způsobu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenotvorbu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx součástí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupině xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ziskovost x xxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxx transakce. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx uvedených x Xxxxxxxx III. V xxxxxxx identifikování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí je xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx míru xxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvě xxxxxxx.

1.74 X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům xxxxx olej. Analýzou xxxxxxxxxx relevantních okolností xx stanoví, že xx jedná o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Úvěrové xxxxxxxx dosažené xxxx xxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatelů xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx distributora xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx funkce.

1.75 X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx maloobchodník x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výrobců xx xxxxxxx xxxxx transakce. Xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx měsících xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx váže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nákupní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx správném xxxxxx xxxxxxxxxxx trendů x xx stanovení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx množství. Tržní xxxxxx x xxxxxxxx xx výrobcích se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx navzájem xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hodnotit x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výrobcem (xxxxx xxxxxxx transakce) xx xxxxxx období xxxxxxxxxxx.

1.76 Kontrola xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx zaměřuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x danému xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxx transakce vzniká. Xxx však není xxxxxx, xx x xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mít x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx obecných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx specifických, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií xxxx x sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. stanovit xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x nahlašování xxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx. Vertikální xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx segmentech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x vyhodnotit rizika x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušnou kontrolu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx ovlivnit xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx příležitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx dokončených xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx transakce, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx objemy xxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proces. Xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx strategií o xxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxx vázaného x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x převzetí, xxxxxxxxx, odmítnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxxxx x tomto Xxxxxxxx.

X.1.2.1.2 Xxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.77 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx transakce přebírající xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v písemné xxxxxxx xxxx stranami xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx týkají. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Distributor xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxxxx zásob x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Některá xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx implicitně. Xxxxxxxxx xxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx neočekávaných xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

1.78 Smluvní xxxxxxxx xxxxx je xx xxxx xxxxxx, xxxxx stanovuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx některých xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx zhmotněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je, xx xxxxxxx převzetí rizik xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx tím, než xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx důkaz xx xxxxx xxxxxxxx xxx daňovou správu x xxxx analýzu xxxxxxxxxx xxx týkající xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť x xxxxx se xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí učinily, x v xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx již známé. Xxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, neboť xx xxx nejedná x xxxxxx. Podobně xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve chvíli, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx, x xx zejména x Xxxxxx X.1.2.1.

1.79 Xxxxxxx xx xxxxxx rizika xxxxxxx xx vyšší (xx xxxxx) očekávaný xxxxxxxxx příjem je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxxxxx prodat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx, xx prodávající xx přednost xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nominálnímu xxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx očekávaného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx, kdyby xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx prodejce například xxxxxx nominální hodnotu xxxxx pohledávek xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxx xxx stupeň volatility x xxxxx se xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x určit, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx. Taková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx diverzifikovat, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx jedna xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx transakce xx xxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rizikům. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kontrolovat xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x společně xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obě xxxxxx transakce.

1.80 To xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx příjmu xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx příjem xxxx dvěma spojenými xxxxxxx je automaticky x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx části xxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxx další xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určení xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x kontrolou xxxxx, xxx xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxx přesně xxxxxxxx.

1.81 Xxxxxxxx rizik má xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci smluvních xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxx říct, xx xxxxxxxxx ceny xx xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, či x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxx surovin x xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náklady. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxxx a následně x xxxxx nejvhodnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, jak je xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X.1.2.1.3 Xxxx 3: Xxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx

1.82 X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx spojené podniky xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ekonomicky xxxxxxxxxx rizik, a xxxxxxx xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx či podniky xx xxxxxxxx s xxxxxx pozitivními xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx podnik xx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx na xx xxxxxx převzít. Xxxx xxxx je ilustrována xx následujících xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxx Xxxxxx X.1.2

Xxxxxxx 1

1.83 Xxxxxxxxxx X xxxxx příležitost k xxxxxxx, x xxxxx xx proto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx X, xxx xxxxx jménem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx 1 xx xxxxxx spojené x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vyhodnoceno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx 2 toto riziko xxxxxxx převezme xxxxxxxxxx X. Xxxxxxx analýza xxxxx xxxxx 3 xxxxxxx, xx společnost X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx schopností x xxxxxxxxxx x rozhodování, xxxxx činí, x xxx, xxxxxx x xxx xxxx riziko xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx patří rozhodnutí x tom, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx částečně pracovat xxxx, xx xxxxxxx xxxxx odborníka, že xx daný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x jeho xxxx x xx xxxxxxxxxxx X xxxxxxx určitý xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx A xxxxxxx své riziko xxx, že část xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx B, xxxxx xx sebe xxxxxxxx každodenní zodpovědnost xx xxxx vykonávání xxx kontrolou xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx X vyhodnocuje, jak x xxxxxxxx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda bude xxxxxxxxxxx X za xxxx služby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Společnost X disponuje dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxx X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zvládat xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx X tak xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx smluvně xxxxxxxxxx riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X, která xxxx xxx zjištění funkční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2

1.84 Xxxxxxxxxx X xxxxxx xxxxx xxx společnost X. Xxxxx xxxxx 1 xxxx rizika xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx převezme společnost X. Xxxxxxx analýza xxxxx xxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx x xxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X, xx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X, xx objem výroby xxxxxx společnost A x že xxxxxxxxxx X xxxx celý xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx A xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx X zodpovídá xx závod, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x plánuje xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx výroby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx X generuje xxxxx náklady, nemůže xxxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxx s úhradou xxxxxx xxxxxxx xxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx A. Xxxxxxxxxx X zároveň xxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxx se součástek, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx B xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výnosem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnost X. Xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x to, xxxx xxxxxx požadované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx svá vlastní xxxxxx.

Xxxxxxx 3

1.85 Xxxxxxxxxx X nabyla vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tedy riziko, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx kroku 2 xx společnost X x xxxxx společností xx xxxxxxx, společností X, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx X. Funkční xxxxxxx xxxxx xxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx ze skupiny, xxxxxxxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx vhodnou, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Společnost B xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostmi, xxxxxxxxx, aby bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx společnost X xxxxxxx. Společnost X xxxxxxxxx x xxx, xxx aktivum použít, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjednává x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajistí, xx xxx bude xxxxxxx dodáno a xxxxxxxx nainstalováno. X xxxx xx xxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nezodpovídá xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx aktivum xxxxxxxx. Nemá schopnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zmírněním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx, jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxx místo xx zodpovídají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx A nezodpovídá xx ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxxxxx vlastníka aktiva xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pokrytí xxxxxxx xx aktivum.

Funkční analýza xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zodpovídat xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxx schopnost xxxxxxxxxx o přijetí xx xxxxxxxxx příležitostí xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx příležitostmi. Xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx otázky, xxxxx xx pojí s xxxxxxx vhodné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ani vhodnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx A, X a X xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx svá xxxxxxx xxxxxx.

X.1.2.1.4 Xxxx 4: Xxxxxx kroků 1-3

1.86 Xxxxxxxxx xxxxx 1-3 xxxxxxxx shromáždění informací xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik x xxxxxxx transakci. Xxxxxx krokem xx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx z kroků 1-3, a stanovení, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx skutečností xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxx (i) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Oddílu D.1.1; x (ii) xxx xxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x (x), xxxxxxx xxxxxxxx nad riziky x xx finančně xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

1.87 Xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečnostech. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příkladů 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňuje toto xxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 4(x) x (xx) xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx X x B x xxxx příkladech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, která v xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx 4(ii) je xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx krok 5, dalším krokem xx xxxxxxx xx xxxx 6.

1.88 V xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx smluvních xxxxxxxx (viz Xxxxx X.1.1) by xx xxxx x xxxxx xxxxx 4(i) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s převzetím xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx nebyly smluvní xxxxxxxx dodrženy či xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x riziku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx strany transakce xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx mezi nimi, xxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rizika.

1.89 Xxxxxxx xx příklad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx USD x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx měna xx xxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx distributor xx xxxx přebírá xxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx závislé xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx účtuje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx delší xxxx v eurech, xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx obchodní xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Převzetí xxxxxx v transakci xx se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx transakce x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxx xxxxxxxxx smluvních podmínek, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx na příkladu 7 v Příloze xx Xxxxxxxx XX, xxx xx objevuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x čemž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x negativním dopadem xxxxxx xxxxxx.

1.90 X xxxxx kroku 4(xx) xx xxxx být xxxxxxxxx, xxx strana xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 4(x), kontroluje riziko x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizika. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx X x xxxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx X, x xxxxx z xxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 4(x) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není dodržována, xxx xxxxxxxxxx B xx sebe xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx skutečností xx, xx xxxxxxxxxx B xxxx schopna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která by xx umožnila xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která dopady xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx A. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přebírá xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kroku 5.

1.91 Xxxxx xxxxxxxxx příkladu 2 xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, společnost X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x analýza xxxxx kroku 4(x) xx prokázala, že x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx dodavatelského xxxxxxx, x xxxxxxxxxx X xxxx xx xxxx přebírá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx X kontrolu nad xxxxxxx dodavatelského xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost X. Xxxxxx transakce, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kroku 4(x), xxx podle xxxxx 4(xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx posouzení xxxxx xxxxx 5.

1.92 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx v xxxxx 4(x) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx X xx v souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx X, ale xxxxx xxxxx 4(ii) xx xxxxxxxxx, xx společnost X xxxxxxxxxxxx rizika, xxxxx nese x xxxxxxxxxxx x investicí xx aktiva x xxxx používáním. Společnost X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx 4(xx) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nese, xxxx riziko xxxxxxxxxxxx, x je xxxxxxx xxxxx posouzení podle xxxxx 5.

1.93 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxx 3 xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadnárodní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx transakce, xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx riziko (xxxxx xxxxxxx x xxxxx 4(x)), je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na sebe xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx riziko xxxx xxxxxxxxxx.

1.94 V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x transakci může xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxx určitým rizikem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx x xxxxx 4(x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Odstavcích 1.65 - 1.66, xxxxx v xxxxx 4(xx) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx, xxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provádí kontrolu xxx tímto xxxxxxx, xxxx na xx, xx riziko přebírá xxxxx xxxxxxx podnik, x není xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kroku 5.

1.95 Xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx riziko (xxxxxxxxxxx podle xxxxx 4(x)) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxx xx finančně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx být převzetí xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x transakci, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ponesou náklady xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1.96 Pokud xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx 4(x), xxxxxx xxx nekontroluje, xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 5.

1.97 X xxxxxxx xx možné komplikace, xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx lze xx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Aby bylo xxxxxxxx xxxxx srovnatelné, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx především xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx kontrole xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přebírá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podnik, xxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X.1.2.1.5 Xxxx 5: Xxxxxxx rizika

1.98 Xxxxx je x xxxxx 4(ii) stanoveno, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxx 1 - 4(x) nese xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx způsobilý x xxxxxxxx xxxxxx rizika, xxxx xx xxx xxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rizika. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniků, jež xxxxxxx kontrolu x xxxx xxxxxxx finančně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizika, xxxx xx xxxx riziko xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či skupině xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx stranám xxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx zaplacena xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx.

1.99 Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nastat, xx xxxxx xxxxx žádný xxxxxxx podnik, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bude potřeba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a okolností xxxxxxx x xxxxx xxxxx základní důvody x xxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxx určí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transakce, xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx X.2.

X.1.2.1.6 Xxxx 6: Xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika

1.100 Xxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxx by xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx transakci xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xxxx k dispozici xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x zaplacení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx rizika xx xx mělo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx, tedy xxxx xxx xxxxx xx xxxxx očekávanou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pouze xxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx.

1.101 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x Xxxxxxxx 1.83 xxxxxxxxxx A xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x mít xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Společnosti X xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odměny xx xxxxxxxxx služeb vývoje, xxxxxx zohlednění xxxxxx, xx xx jí xxxxxxxx xxxx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.102 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x Xxxxxxxx 1.84 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností X, následky pozitivních x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx akvizici výrobního xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x využíváním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X, mělo xx xxx společnosti X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx by xxxx xxx přiděleny xxxxxxxxxxx X.

1.103 Důsledky xxxxxxx xxxxxx x příkladu 3 x Xxxxxxxx 1.85 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx 3. Společnost X xxxx xxxxxxxx xxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x využíváním xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx spojena s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx společností B x X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx A xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx B x C xxxxxxxx x používat. Xxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X nemá schopnosti xxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx investice xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda x jak reagovat xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx A xxxxxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investic. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx X měla xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s investováním xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx aktivem. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx A xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx X.2 se xxxxxxxxxxx skutečností x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

1.104 Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xx tyto xxxxxxxxxx použijí, xxxx xxxxxxx x Odstavcích 6.60-6.64. Pojmy popsané x xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxx i xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

1.105 Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k riziku. Xxxx náhrady xx xxxxx odvozuje od xxxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx oprávněna xxxxxx xxxx x xxxxxxx pozitivního xxxxxx x také xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kontrole xxxxxx, xxx xxxx riziko xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

1.106 Xxxxxx mezi xxxxxx xx xxxx x xx post, x kterých xx xxxxxxxxx v Xxxxxx X Xxxxxxxx XX, xxxxxx z xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx. Xxx se uvádí x Odstavci 1.78, xxxx xx smluvní xxxxxxxx rizika xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx závazku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx rizika. Xxxxx xxxxx x tomto Xxxxxx analýza xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx rizika, včetně xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx kroků xxxxxxxxx riziko, nebude xxx nárok xx xxxxxxxxxxx zisky (ani xxxxxx mít povinnost xxxx neočekávanou ztrátu) xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 (xxx Xxxxxxxx 1.85) xx xx znamenalo, že xxxxxxxxxxx X nebudou xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx ztráta, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo společnostem, xxxxx kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxx, podílí xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx způsobilé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx A xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx který xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx 1.103.

X.1.3 Charakteristické vlastnosti xxxxxxx xx xxxxxx

1.107 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx užitečné k xxxxxxxx xxxx transakce x xx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: x xxxxxxx xxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x objem dodávek; x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx služeb; x x xxxxxxx nehmotného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prodej), xxx xxxxxxx (např. xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx-xxx), xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx přínosy x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx další xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a práv x nim, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx X.2.1 Kapitoly XX.

1.108 X xxxxxxxxxx xx zvolené metodě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx tomuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Kapitole XX xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx srovnatelnosti majetku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx zásadní rozdíl xx vlastnostech xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx (viz zejména Xxxxxxxx 2.16). Xxxxx xxxxxx ceny při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x charakteristických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ziskovou xxxxx xx xx xxxxxxxx x nákladům (xxx xxxxxxx Xxxxxxxx 2.29 x 2.47). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx tomu x xxxxxxx xxxxxxxxxx transakčních xxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxx 2.75). Xx xxxx neznamená, že xxx použití transakčních xxxxxxxxx metod xxxxxx xxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ignorovat, xxxx xx xxxxx xxxx, xx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xx odráží xxxxx vykonávané funkce, xxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 3.18-3.19.

1.109 X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx metody xxxxxxxx xx ukazatelích xxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx produktů. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxxxxxxx případu xxx xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, ale x xxxxx se xxxxxxxxxx podobné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx produkty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska vykonávání xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx zvážit, xxx xxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro danou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.110 Xxxx stanovené x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxx vztahující xx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx, xx xxxxx nezávislé x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nevykazovaly rozdíly x podstatným xxxxxx xx cenu xxxx xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh xx xxxx a xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb. Mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, patří xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení kupujících x xxxxxxxxxxxxx; dostupnost xxxxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx x služeb); úrovně xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxx regionech, x xxxxxxx že xx xx relevantní; kupní xxxx spotřebitelů; xxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx půdu, xxxxxxxx xxxx a kapitál; xxxxxxx na dopravu; xxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx); xxxxx x xxx xxxxxxxxx; a xxx xxxx. Skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ekonomické okolnosti xxxxxxxxx xxxx na xxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přesné xxxxxx xx účelem zabránění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhů, xxxxxxx xxxxxxxxxx lokálního trhu xxxxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx, jsou uvedeny x Xxxxxx D.6 xxxx Xxxxxxxx.

1.111 Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxx cyklu produktu) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx měla být xxxxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 3.77 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx let x xxxxxxx existence cyklů.

1.112 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx identifikována, je xxxxxxxxxxx xxx. Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx trhy zahrnující xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx homogenní, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxx (xxxx x v xxxxx nich).

1.113 X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx transakce x několika xxxxxx x xxxxxxxxxx okolnosti xxxx x těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro podporu xxx xxxxxxxx převodních xxx u xxxx xxxxxxx zemí vycházet xx srovnávací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabízí x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx x každé x xxxxxx zemí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x použitím xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x x xxxxxxxx xxxxxxx odlišných rizik) x/xxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx shodný xxxxxxx xxx xxxx xxxx snižovat xxxxxxxxxxxx.

X.1.5 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.114 Při xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx srovnatelnosti pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx potřeba xxxx x úvahu x obchodní strategie. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx výrobků, míra xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, stávající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx každodenního xxxxxx podnikaní. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

1.115 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pronikání xx trh. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx na xxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, si xxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xx xxxxx než xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Kromě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx snaží xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx) svůj xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx zvýšené marketingové xxxxxxxx), a může xxx tedy xxxxx xxxx xxx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

1.116 Xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx daňovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhodnocení, xxx xxxx daňový poplatník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategii, xxxxx jej xxxxxxxx xx potenciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například ty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx snížením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx znemožnit daňovým xxxxxxx provést přezkum xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx. Xx je alespoň xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx záležitosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx strategií xxxxxx xxxxxxxxxx.

1.117 Při xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zisk x xxxxxxxxxx vyššího xxxxx x xxxxxx xxxxxx, by xx xxxx přihlédnout x xxxxxxxx faktorům. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, zda xx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx-xx výrobce xxxxxxxxx distributorovi x xxxxx strategie xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x principem tržního xxxxxxx, mohou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx vykonávána xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx (a vzniklé xxxxxxx ponese xxxxx x xxxx), případně xx xxxxx řídit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx proniknutí xx trh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neobvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx faktorem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxxxxx strategie. Například x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxx nízkým xx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx dlouhodobý xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vlastní xxxxxx xxxxxxxx xx rozvoj xxxx x xxxxxxx xxxxxxx výrobku prostřednictvím xxxxxxxx známky xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spojený x výrobkem, měla xx být xxxx xxxxxxx v analýze xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxx.

1.118 Xxxx xx xxxxx xxxxxx, zda je xxxxx s určitou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx náklady na xxxx strategii x xxxxx xxxxxxxx časového xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxxx xx, xx podnikatelská strategie, xxxx xx proniknutí xx trh, xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx neznamená, že xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx účely xxxxxxxxx převodních cen xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxxxxxxx strategie neúspěšná, xxx je x xx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx zpochybněna x xxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxx převodních xxx. Xxx stanovení, xxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx strategií xxxxxxxxxxx x zemi, kde xx xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nejdůležitějším xxxxx x xxxxxxxxx xx nakonec určitá xxxxxxxxxxxxxxx očekávání, xx xx daná xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x uznáním, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx), x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx obětovat xx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx x konkurenčních xxxxxxxx ziskovost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

D.2 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.119 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx doporučení x xxxxxxxxx sekce identifikuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností.

1.120 Xxx xxxxxxxxxx analýzy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx x písemných xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx uznané xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx analýzou xxxxxxx stran xxxxxxxxx x xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce (xxx Oddíl X.1.1). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základě vlastností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx transakce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx chování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxxx x Odstavcích 1.65-1.68) x k xxxxxxxxx možnostem xxxxx xxxxxxxxx riziko převzít (xxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx 1.64). Xxxxxx nesená x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx, podle xxxxx 4 a 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x závislé transakci, xxx je xxxxxxx x Oddílech X.1.2.1.4 x D.1.2.1.5. Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.121 Xxxxxxxxx úsilí xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Různé xxxxxxxx x metody, které xxxx k xxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx x následujících Xxxxxxxxxx xxxx Směrnice. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx transakci xxxxxxxxx či ji xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxx x následujících Xxxxxxxxxx 1.122-1.125.

1.122 X xxxxx Oddílu jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vymezená xxxxxxxxx xxxx stranami transakce xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx xxx sporným xxxxx x může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx veškeré úsilí, xxx byla určena xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx, xxx xxxx přesně xxxxxxxx transakci stanovena xxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního odstupu xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjištěna xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xx srovnatelných xxxxxxxxx (xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx, xx xxxxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx skutečnost, xx xxxx nezávislými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx srovnatelná xxxxxxxxx, neznamená, xx xx zkoumaná transakce xxxxxx být uznána. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx x mohou xxx možnost uzavírat xxxxxxxxxx transakce, které xx mezi nezávislými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx zřídka, x xxxxx xxx činit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx shledáno, xx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx liší xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x jejich perspektivám x možnostem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x zamyšlení xx xxxx, xxx xx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx v celém xxxx xxxxxxx, není x obchodního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.123 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je, xxx xx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx racionální x xxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxxxxxxxx podmínek, a xxxxxx, zda je xxxxx stejnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx racionální xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx znovu poznamenat, xx xxxxx skutečnost, xx xxxx nezávislými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá povahu xxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx.

1.124 Xxxxxxxxx pro xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxxxxx x zároveň xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek, xxx xx strany transakce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přijatelné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.125 Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 1

1.126 Xxxxxxxxxx X1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x rámci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx x strojů. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx letech čím xxx xxxxxxx xxxxxxx x záplavám. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxx x x oblasti xxxxx xxxxxxxxxx aktivní xxx xxx pojištění xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx X2, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx S1 x xx hradí xxxxx pojistné xxxxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxx xxxxx, nemovitosti x xxxxxxx. X tomto xxxxxxxx X1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků xx pojistné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištění. Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neexistuje xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxx X1 x X2.

1.127 Podle xxxxxx v xxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx by X1 xxxxxxxxxx pojištění x její zisky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X2 x X2 pojištění xxxxxxxxxx x nenesla tak xxxxxxxxxxx xx pojistné xxxxxx.

Xxxxxxx 2

1.128 Společnost X1 xxxx výzkumné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nehmotných xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty x prodávat xx. Xxxxxxxx x tím, xx na spojenou xxxxxxxxxx X2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx budoucí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v dalších xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx platbu. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obě xxxxxx transakce, xxxxx xxx xxxxxxxxxx S1, xxx xxxxxxxxxx X2 xxxxxxx xxxxxxxxxx určit, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X1 v xxxxx xxxxxx uskuteční x xx druhé xx xxxxxxxxx možných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Podle xxxxxx x xxxxx Xxxxxx by xxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx převodních xxx xxxxxxxx struktura ujednání xxxxxxxxx daňovým poplatníkem, x xx včetně xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxx řídit ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, nesených xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojených xxxxxxx. Takto by x možných náhradních xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vybrána xx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx případu (x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností X2 xxxx xx xxxxxxxxxxx výzkumných služeb xxxxxxxxxxx S1, xx xxxxx xx xxxx xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xx xxxxxxx s podmíněnou xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

D.3 Xxxxxx

1.129 Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zatímco xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx jako xxxxx xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aspektů xxxxxxxxxx cen. Samozřejmě, xx spojené xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx ztráty, xx xx kvůli xxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkám, neefektivnostem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důvodů. Xxxxxxxxx podnik xx xxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxxx ztráty, xxxxx xxxxxxxxx donekonečna. Nezávislý xxxxxx, který xx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx nakonec xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx-xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celek.

1.130 Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx xxxx daňovým správám, xx xx xxxx xxx zkoumány xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx konkurenční x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řad xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx ztrát. Xxxxx xxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxx dosahovat xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx službu xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx by xxx xx tuto xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx. Xxxxx jedním ze xxxxxxx, xxx přistupovat x tomuto xxxx xxxxxxxx převodních xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.131 Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx ztráty xx xxxxxxxxx období xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxx například může xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, případně aby xxxxx xxxx výrobky xx xxxxxx xxxx xxxxxxx potenciální xxxxxxxxxx. Xxxxx obzvláště nízké xxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxx xx omezenou xxxx, s xxxxxxxxxx xxxxx zvýšení xxxxx x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx cenová xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx vhodné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxx ukazují, xx xxxxxx xxxx dosahovány xx xxxxxx delší, xxx xx období, xxxxx xx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ceny xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uznat xxxxxxxxx xxxxx xxxx (např. xxxxxxx marginálními xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kapacity), xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.4 Dopady vládních xxxxxxx

1.132 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx poplatník tvrdit, xx cena xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx (i xxxxxxx xxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx poplatků, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx politika. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxx vládní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx zemi, x xxxxx xx xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxx je, zda xx světle xxxxxx xxxxxxxx xxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.133 Xxxxxx x otázek je xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx cenová kontrola xxxxxxxxx cenu výrobku xxxx služby. Xxxxx xx xxxxx o xxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu, xxxx nicméně jít x x xxxx xx ceny hrazené xxx xxxxxxx zboží xx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nastat. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ceny, xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx konečným xxxxxxxxx x zprostředkujícím xxxxxxxxxxx. Xx nezbytné xxxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdílel náklady xx xxxxxxx kontrolu x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hledal xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxx xx nepravděpodobné, xx xx nezávislý xxxxxx xxx xxxxxxx vyrábět, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nedovolují žádný xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxx dosahovány xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

1.134 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stát xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xx "xxxxxxx"), kterou xxxxx xxxxx spojený xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx platby xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umístěného x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx státy xxxxxx xxxxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zohlednit nepřevedený xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx věřitele xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx. Obecně xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky (xxx xxxxx xxxxxx, tak xx xxxxxxxxxxx) vládní xxxxxxxxxx uplatňují xxxxxx, xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx - xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx podniky - by xxx xxx xxx daňové xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx. Tam, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neexistuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx princip xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx zdanění xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, řešit xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.135 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tkví x xxx, xx nezávislé xxxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxxx transakce, xx xxxxx xxxx xxxxxx zablokovány, prostě xxxxxxxxxxx. Nezávislý xxxxxx xxxx být xxx xx času xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpravděpodobněji xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ale xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx se nezávislý xxxxxx xxxxxxxx uzavřením xxxxxxx vědomě xxxxxxxxxxx xxxxxx nezaplacení xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx tvrdé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

1.136 Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, jak xxxxxxxxx xxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxx spojenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxxx by x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx úhradě xxxxxxxx jinými prostředky. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stranu xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích, xx časové xxxxxxxxx xxxxxx a příslušných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx slovy by xx xxx strana xxxxxxxxx, xxxxx xx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uznat xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx - do xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx platba xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx největším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správ xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nárokuje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx platby, xxx xx u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzniknout xxxxxxxxxxxx výnos. X xxxxxx případě xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolit zacházet xxxxx xx zablokovanými xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislým xxxxxxxx.

D.5 Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx cla

1.137 Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx mezi hodnotou xxxxx xxxxxxxxxx spojenými xxxxxxx (přičemž xxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxx nezávislými podniky. Xxxxxxxxx metody xxx xxxxx xxxxxxxxx cla xxxx xxxx xxxxx xxx xx souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních cen xxxxxxxxxx xx strany XXXX. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx ocenění xxxxxxxx pro daňové xxxxxx při oceňování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx disponovat xxxxxxxxxx informacemi týkajícími xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x okolnostech xxxx xxxxxxxxx.

1.138 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podněty. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx o stanovení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx celní xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx. (Obdobné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty, k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx). Xxx xxxxxx účely však xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyšší xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zboží, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ačkoliv tento xxxx by xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zemi xxxxxx). Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx země xx xxxxx běžnější, x to xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Zvláště xxxxxxxx xx xxxx větší xxxxxxxxxx xx poli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x zemích, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx x xxx xxx. Země, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, možná budou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx odlišnými správami xxxxxxxx xxxxxxx.

D.6 Xxxxxx x xxxxxxxxxxx s umístěním x xxxxx vlastnosti xxxxxxxxx trhu

1.139 Xxxxxxxx 1.110, 1.112 x 6.120 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx geografického xxxx, xx kterém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx srovnatelnost x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx vyhodnocování rozdílů xxxx xxxxxxxxxxxxx trhy x xxx stanovení xxxxxxxx úprav xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx úspor xx xxxxxxxxx plynoucích x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Těmto xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx. X xxxxxx situacích xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx srovnatelností v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X.6.1 Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x umístěním

1.140 Xxxxxxxx 9.126-9.131 hovoří x zacházení s xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx restrukturalizace. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, nejen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

1.141 Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx 9.126 - 9.131 je xxx stanovení toho, xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sdíleny xxxx xxxxx xxxx xxxx spojenými podniky, xxxxx xxxxxx (x) xxx úspory v xxxxxxxxxxx x umístěním xxxxxxxx; (xx) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; (xxx) xx jaké míry xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x umístěním xxxx xxxx členové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxxxx xx nezávislé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; a (xx) xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdělily xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

1.142 Xxxxx funkční xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, tyto srovnatelné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx být rozděleny xxxx dva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhů x xxx je xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v souvislosti x umístěním by xxxxxx xxx nutné.

1.143 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s umístěním x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků a xxxxxxxx xxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xx analýze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojenými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 9.126-9.131.

X.6.2 Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1.144 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s umístěním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx záležitostí xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx xx trhu xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx patří xxxxx xxxx x preference xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxxx či xx xxxxxxxx, xxxx konkurence xx trhu x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx provedená v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxxx, že i xxxxx vlastnosti trhu, xx xxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výhod i xxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx, například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxx zemi, xxxxxxxxx dostupnost řady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx vlastnosti. Mělo xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx srovnatelnost, xxxxxxxxx xx ty xxxxxxx, x xxxxx xxx spolehlivě určit, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

1.145 Xxx xxxxxxxxxx xxxx, zda je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutné xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxx xxxxxxxxxx podobné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx uskutečňují xx stejných tržních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx lokálního xxxx xxxxxx xxx nutné.

1.146 X situacích, xxx xxxxxxxxx spolehlivé srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx relevantní skutečnosti x okolnosti. Stejně xxxx u xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, v případě xx xxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, (x) xxx xxxxxxxx xxxxx výhody xx nevýhody, (ii) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zisků x souvislosti s xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx lokální xxxxxx xxxxxxx xx nevýhodám, (xxx) xx jaké xxxx xxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxxx přeneseny xx nezávislé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx x (xx) xxxxx přínosy či xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přeneseny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx nezávislé xxxxxxx xx podobných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

1.147 Potřeba xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx okolností. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ovlivnit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx cenu xxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxx.

1.148 Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxx mezi spojenými xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx strana transakce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxx nevýhody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx nebyl možný. Xx takových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ovlivnit xxxx stanovenou v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyčíslenou x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

1.149 Xxx provádění analýzy xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozlišovat mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xxx xxxxxxxxxx pro využití xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx mohou. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx významnou xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx x Xxxxxx X Xxxxxxxx XX. Xx xxxxxxxx okolností xxxxx smluvní xxxxx x xxxxxx licence xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx určitý xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu.

1.150 Xxxx xxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x tím omezit xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimž xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapitál k xxxx, aby společnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, xx xx xxx, xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnostmi. Xxxx xx xxxxxxxxx jednat x xxx, xxx xxxxxxxxx penzijního a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyvolává xxxxxxxxx akumulaci xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxxxx vysokou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx znalostech xxxxxxxxxxxx finančních xxxx, xxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx může dále xxxxxxx, že vlastnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kterou xxx xxxxxxx xx xxxxxx typy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx aktivum (xx. xxxxxxxxx licence xx poskytování investičních xxxxxx) umožnit straně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou držiteli xxxxxxx, xxxxxx větší xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx lokálním trhu, xxx xx získali x xxxxxxx, xx xx požadavek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxx případě důležité xxxxxx přínos x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx lokálního člena xxxxxxx na lokálním xxxx, xxx ostatních xxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx trh, xxx xx xxxxxxx x Xxxxxx X Xxxxxxxx XX.

1.151 Za jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínka xxx poskytování xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx však xxxxx, xx takové xxxxxxx xxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx za následek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxx x xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výrazný dopad xx xxxxxx, jakým xxxx výhody působení xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

D.7 Pracovní xxxxxxxx

1.152 Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skupinou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xx měly xxxxx xxxx x xxxxx xx srovnávací xxxxxxx převodních xxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx služby, xxxxx xxx provedeny, xxxxx xx možné xxxxx xxxxxxx xxxx škody x xxxxxxxx jedinečného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx srovnatelnými xxxxxxxxxxx.

1.153 Při xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxxxxx xxxx dojít x přemístění pracovního xxxxxxxxx z jednoho xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xx takových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x školení xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k vyhodnocení xxxx xxxxxxxxx může xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx úspory x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxx na xxxxxxxxxx aktiva. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxxxxx nabyvatele xxx xxxxxxxx xxxxx podniku x xxxxxxxx potenciální xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx kompenzace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závazky a xxxxxxx.

1.154 Cílem xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx převedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx obecně mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X mnoha xxxxxxxxx xxx přemístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx nabyvatele (druhý xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), x xxxxx případech xxxx jediná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kompenzace x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.155 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x některých xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyslání xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx A xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx X xxxx znát xxxxx know-how, xxxxx xxxxxxx společnost X, x xxxx xxxx xxxxx xxxx-xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnostech. Xxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx X dočasně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx B, xxx asistovali při xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxx společnosti X x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxx xx xxxxxx poskytnutí know-how xxxx xxxxxx nehmotného xxxxxx důsledkem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, mělo xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení Xxxxxxxx XX x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nehmotnému aktivu.

1.156 Xxxxx toho je xxxxxx poznamenat, že xxxxxxx k pracovnímu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zkušenostmi xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšit hodnotu xxxxxxxxxxx nehmotných aktiv xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxx sílu xxxxxx převedeni. Xxxxxxx 23 v xxxxxxx xx Xxxxxxxx VI xxxxxxxxxxx jednu typovou xxxxxxx, kde xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležitá při xxxxxxx převodních cen.

X.8 Xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx podniků

1.157 Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, mohou také xxxxxxx problémy xx xxxxxxxxxxxxxx a potřeba xxxxx srovnatelnosti. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx utváří, x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnatelných xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zvýšené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx celku, x xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nevznikají u xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx jedna část xxxxxxx nucena xxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx xxx všechny xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro danou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

1.158 Xxxxx Odstavce 7.13 xxxx Xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxx neměl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx náhodný xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx" rozumíme xxxxxx prospěch, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx skupině, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, jež by xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nenaznačuje xxx x tom, že xxxxx prospěch xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx synergický xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx vznikají xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jako výsledek xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx členy skupiny xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, takový xxxxxxxxxx xxxxxxxx členství xx xxxxxxx xxxxxx xxx kompenzován xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.159 Za xxxxxxxx xxxxxxxxx však může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěch x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jasně xxxxxxxxxxxxxxxxxx strukturální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx oproti xxxxx xxxxxxxxxx trhu, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx x původ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx záměrné společné xxxxxxxx skupiny, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

1.160 Pokud například xxxxxxx učiní xxxxxxxxx xxxxx x centralizaci xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx podnik dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x záměrné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynoucí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Podobně je xxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx celou skupinu xxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxx nákupu, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx členovi xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx skupiny, xxxxxxx se x xxxxxx záměrnou společnou xxxxxxx xxxxxxx.

1.161 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přinesou xxxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikům, je xxxxx stanovit (i) xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx) x břemen, (xx) xxxxxx prospěchu xxxx škody x (xxx) xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.162 Xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx připsat záměrné xxxxxxxx činnosti skupiny, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx by měl xxxxxx xxx sdílen x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úměrně x xxxxxx xxxxxx xx vzniku této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pokud xxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákupní xxxxxxxx x získají xxx xxxxxx xxxxx x rozsahu x xxxxxxxx velkého objemu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx synergie, xxxxx xxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxx náležející xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx mezi ostatní xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxx.

1.163 Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx synergií xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 1

1.164 X xx xxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X udržet xx xxxxxxxxxx rating XXX. X je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx členů xxxxxxx, a xx xx xxxxxx rozsahu x xx významném xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx rozvaha S xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx S xx xxxxxxx P xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochotni poskytnout xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X, tzn. s xxxxx úrokovou xxxxxx, xxx by S xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x vyšší xxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.165 Xxxxxxxxxxxxxx, xx xx X xxxxxxx 50 xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx si X xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxx XXX od X, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx P x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (tzn. x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx X). Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, že nezávislý xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx půjčky xx T.

1.166 Za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účtovaná xxxxxxxxxxx X xx xxxxxx společnosti X x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x) xx xxxxxx xxxx xxxxx účtovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x (ii) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skupinové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxx půjčky od xxxxxxxxxxx podniků x xxxxx xxxxxxxx sazbou, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxxxxx užitek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx využít xxxxxx půjčky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx S xx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx záměrné xxxxxxxx činnosti mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 2 5)

1.167 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx X xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X si xxxxxxx 50 xxxxxxx XXX xx xxxxx X. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx X xxxxxxxx půjčku xxxxxxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx A xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xx nicméně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx A x xxxxx xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX. Xx těchto xxxxxxxxx xx od S xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx P za xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky. Xxx xxxxxxxxx záručního xxxxxxxx xxxxx principu xxxxxxx odstupu xx xxx být zohledněn xxxxxx xxxxxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxx X z X xx XXX, xxxxxx xxxx užitek xxxxxxxx xxxxxxx X x Baa xx XXX. Xxxxxxxx ratingu X z Baa xx X lze xxxxxxx xxxxxxxxx synergii xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx a nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v tomto Xxxxxx. Xxxxxxxx ratingu X z X xx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxx X, x mělo xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 3

1.168 Předpokládejme, xx společnosti X xx xxxxxxxxx role xxxxxxxx centrálního nákupu xxx celou skupinu. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nákupy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx spojeným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxx xxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx, založené xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx snížení xxxx xxxxxxxxxx zboží x 200 USD xx 110 XXX. Za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxx 200 XXX xxx xx se xxxx sumě nepřiblížila. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odměňovala xxxxxxxxxx X xx koordinaci xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxx xxxxxxxxxxxx objemu nákupu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx, xxxxxxxxx xx vynaložených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx 6 XXX xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx členům xxxx xxxxxxxxx 116 XXX. Xx xxxxxx okolností xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx 84 XXX xx xxx zboží. Xxxxxxxxxx X xx xxxxx xx provádění xxxx xxxxxx získala xx xxxxx xxxxxxx 6 XXX xx xxx xxxxxxxx prodaného zboží.

Příklad 4

1.169 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nakupují xxxxx xx nezávislého dodavatele xxxxx. Xx těchto xxxxxxxxx předpokládejme, xx x analýzy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx společnosti X xxxxxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 XXX xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. (Xxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxx x xxxxxxxx 4 ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx skladové xxxxxx.) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nakupují xxxxx, xx zaplacení poplatku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx množstevní skupinové xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po zaplacení xxxxxxxx xx službu.

Příklad 5

1.170 Xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx skupina xx xxxxxx x xxxx X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx X x xxxx C. Xxxx X má xxxxxxx xxxxx 30 % x xxxx C xx daňovou xxxxx 10 %. Skupina xxxx provozuje xxxxxxx xxxxxxxxx služeb v xxxx X. Xxxxxxxxxxxxxx, xx dceřiné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx X a xxxx X xxxxxxxxx 5 000 kusů xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx předpokládejme, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx ostatních xxxxx skupiny, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx B x X, xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx účely tohoto xxxxxxxx předpokládejme xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.171 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx za 10 XXX x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 % xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přesahující 7 500 xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx D xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx pokud xxxxxxx výrobní xxxxxxx x xxxx X x x zemi X oba xxxxxxxx xxxxxxx 5 000 xxxx zboží x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 000 xxxx xxxxx, xxxx se xxxxx xx nákup xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 10 000 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx cenu 95 000 XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 % x xxxx, xxxxxx by xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dodavateli xxx xxxxxxxxxxx nákupu.

1.172 Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxx B xxxxxxx xx 5 000 xxxx xxxxx xx celkovou xxxx 50 000 USD x výrobnímu podniku x zemi X xxxxxxx xx 5 000 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx cenu 45 000 USD. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 95 000 XXX za xxxxxxx počet 10 000 xxxxxxxx xxxx xxxxx.

1.173 Za xxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxx X nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx sníží xxxxxxx spojenému xxxxxxxxx xxxxxxx v zemi X o 2500 XXX. Úpravy xxxxxxxxxx xxx by x xxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx přiměřená x navzdory skutečnosti, xx xxxxxxx výrobní xxxxxx v zemi X xx sám x sobě xxxxxx xxxxxxxx zboží za xxxx nižší, než xxxxxxxx, xxxx 50 000 USD. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vytváří xxxxxx xxx alokaci xxxxx xxxxx spojenému výrobnímu xxxxxxx x xxxx X, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx neexistují xxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X a X.

Kapitola XX

Xxxxxx pro xxxxxxxxx převodních cen

Část X: Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

X. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu

2.1 Xxxxx XX a XXX xxxx Kapitoly xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx toho, xxx xxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx následující: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (CUP), xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x přirážky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx xxxxx.

2.2 Xxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxx má xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxx proces xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx faktory: xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXXX; vhodnost xxxxxxxxx xxxxxx ve světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx především xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; dostupnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x/xxxx jiných xxxxx; x úroveň xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx případných podstatných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx nutné prokazovat, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx okolností.

2.3 Tradiční xxxxxxxxxx metody jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro určení xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx xxxx x xxxxxxx principu tržního xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahům xxxxxxxxxx či určeným xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxx navozeny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx transakce xxxxx xx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx metody xxxxxxxxx xx stejnou xxxxx spolehlivosti (při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 2.2), xxxxxxxxx aplikovat tradiční xxxxxxxxxx metody. Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (CUP) a xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx převodních cen xx xxxxxxx mírou xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 2.2), xx xxxxxxxxxxxx metodou xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé ceny. Xxxxxxxxx x xxxxxx XXX - xxx Xxxxxxxx 2.14 xx 2.26.

2.4 Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx transakční xxxxxxx xxxxxx vhodnější xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx závislou xxxxxxxxx xxxxxxxx a unikátní xxxxxx, xxxx kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx metod. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx nejsou k xxxxxxxxx xxxxx/xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx případech xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx transakční zisková xxxxxx.

2.5 Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x toho důvodu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x toho xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Stejná xxxxxxxx uvedená x Xxxxxxxx 2.2, xxxxx xxxx použita xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx zvážena xxx hodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ziskových xxxxx.

2.6 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx srovnatelností. Xxxxxx xx dosaženo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx ceně stanovené x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxx ceny, xxxxx nebo zisků x xxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vychází xxxx xxxxxxxx x odhadu xxxxxxxxx zisků, jejichž xxxxxxxx by se xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky (xxx Odstavec 2.114).

2.7 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx neměly být xxxxxxxxx xxx, kde xx vedly k xxxxxxxxxx xxxxxxx nadměrnými xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zisky, xxx xxx, xxx by xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx zisky. X xxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daní xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx úspěšné xxx xxxxxxxx xxxxxx, ani xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nadprůměrně xxxxxxx, xxxx lze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.8 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2.2 x xxx, xx xxxxx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx měly být xx hloubky nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xx volba xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx transakcí měla xxx xxxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 3.4.

2.9 Xxxxx xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxx, xxxxx v xxxx Xxxxxxxx popsány xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx"), a xx za xxxxxxxxxxx, xx takovéto xxxx xxxx x souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxx Směrnicí. Xxxxxxxx xxxxxxx metody by xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou používány xxxxxxx metody, by xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx metody xxxxxxxx xx strany XXXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxxx okolností xxxxxx případu, x xxxx o xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lepší xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - viz Xxxxxxxx X.

2.10 Xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx odhadu xxxx xxxxx spolehlivě nahradit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedených x Xxxxxxxxxx X - XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odhad xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s principem xxxxxxx xxxxxxx.

2.11 Není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Daňové správy xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxxxxx přiměřeného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na paměti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x přímější x bližší vztah x dané xxxxxxxxx. X žádném xxxxxxx xx nemělo xxxxxxxx x zamítnutí užitečných xxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx z toho xxxxxx, xx není xxxxx splněn xxxxxx xxxxxxx standard xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxx xxxxxxx přijatelné xxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x transakci xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x také pro xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx všech těchto xxxxx.

B. Xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxx

2.12 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx soubor xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 3.9), xxxxxxx nepatřičná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx zátěži xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxx prováděli xxxxxxx xxx xxxx než xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx volba xxxx metody xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx x xxxxxxxx nezvratný, by xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx vzít x xxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - viz Xxxxxxxx 3.58 xx 3.59.

Část XX: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody

A. Xxxx

2.13 Xxxx Kapitola xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx metodami xxxx metoda srovnatelné xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxx CUP, metoda xxxx xxx opětovném xxxxxxx x metoda xxxxxxx x přirážky.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (CUP)

B.1 Xxxxxx

2.14 Xxxxxx XXX xxxxxxxx cenu účtovanou xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx cenami xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mezi spojenými xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx cenu x xxxxxxx transakci xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nezávislé xxxxxxxxx.

2.15 X xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx I xx nezávislá transakce xxxxxxxxxxx se závislou xxxxxxxxx (tj. xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakci) pro xxxxx xxxxxx XXX, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx: x) xxxxx x xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xx volném trhu; xxxx x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, aby xx vyloučily xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdílů. Xxx, xxx je xxxxx nalézt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx CUP nejpřímějším x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci principu xxxxxxx odstupu. Znamená xx tedy, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.16 Xxxx xxx xxxxxxx nalézt xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx transakci, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx závislé transakci, xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx s podstatnými xxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx transakci by xxxx podstatně ovlivnit xxxx, i když xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktivit xxxx být dostatečně xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx provést určité xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx 2.17, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx takových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxx XXX.

2.17 Xxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cenu, a xx x xxxxxx xxxxxx, než je xxxxx xxxxxxxxxxxxx produktu (xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Kapitoly X). Xxxxx xxxxxxxx rozdíly xxxx nezávislými x xxxxxxxxx transakcemi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx vznikající xxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx běžně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx CUP. Praktické xxxxx diktují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx použití xxxxxx XXX x xxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodnými xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx by xxx xxxxxxxx maximální xxxxx xxxxxxx údaje tak, xxx mohly být xxxxxx použity v xxxxx xxxxxx XXX. Xxx ostatně xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody XXX je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2.18 Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 2.2 týkajících xx volby nejvhodnější xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení převodní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx. Xxxxxx "komodity" xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxx produktů x xxxxxxxxxxx transakcích. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx cena xxxx xxxxxxxx dosažená v xxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx burzovním xxxx. X xxxxx kontextu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenového zpravodajství xx od statistických xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxxxx uskutečněnými mezi xxxx.

2.19 Xxxxxxxx metody xxxxxxxxxxx nezávislé ceny xxx xxx komoditní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kótované xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x prodejci xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nezávislé transakce xxxxxxxxxxx x danou xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx lze x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxxx případu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x transakcích x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniky. Daňoví xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx konzistentní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvolené xxxxxxxx ceny.

2.20 Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metody XXX x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závislé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenou xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx vlastnosti x xxxxxx komodity; smluvní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, časový xxxxxxxxxxx x podmínky xxxxxxx, xxxxxxxx, pojištění x xxxxxxxxxx pravidla. X některých xxxxxxx xxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. promptní xxxxxxx) xxxx x xxxxxxx xx slevám. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxx komodity xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx provést xxxxxxxxx přesné xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězce xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx uvedenými x xxxx Xxxxxxxx.

2.21 Ve xxxxx usnadnit daňovým xxxxxxx xxxxxxxxx informovaného xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správě xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svědectví x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cen xx komoditní transakce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představující kótovanou xxxx, x xxxxxxxx x xxxxx relevantní xxxxxxxxx jako xxxx. xxxxxxx cenotvorné vzorce, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx zákazníky, xxxxxxxxx xxxxxx xx slevy, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

2.22 Zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxx, daný xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx kterých xx stanovena průměrná xxxx), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx datu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spojenými xxxxxxx x xxxxx závislé xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxx a odsouhlasení, xxxxxxxxx či zaregistrované xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx definujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ujednání), x xxxxx je xxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx skutečnostmi xxxxxx xxxxxxx, měla xx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx X Xxxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx správa xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx rozhodné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx spojenými podniky xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx případu, pak xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiné datum xxxxxxx, konzistentní s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které by xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxxxxx (při uvážení xxxxx xxxxx x xxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx přijatém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x Oddíle X Xxxxxxxx X, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxx příslušnou xxxxxxxxx transakci xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx daňové xxxxxx x dispozici; může xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x nákladním xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx komodity x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aplikace xxxxx odvozeného xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx umožnění XXX dle xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění.

X.2 Příklady xxxxxxx xxxxxx XXX

2.23 Následující xxxxxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxx CUP, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx vytvořeny srovnatelné xxxxxxxxx transakce.

2.24 Xxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx podnik xxxxxxx tentýž produkt, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx spojenými xxxxxxx. Xxxxxxxxx nezávislý xxxxxx prodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx druhu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podniky, x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x závislé xxxxxxxxx probíhají přibližně xx xxxxxxx xxxx, xx stejném xxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx řetězce x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx jediná dostupná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx boby, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x kávových xxxxxx podstatný xxxx xx xxxx. Například xx xxxx xxxxxxx, xxx zdroj xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zvláštním příplatkem xx vyžaduje xxxxx. Xxxxxxx informaci xx xxxxx získat xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx být odvozena x cen xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxx vhodné. Xxxxxxx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx, x xxxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.

2.25 Xxxxxx vysvětlujícím xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx a nezávislých xxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx, že xxxx xx závislé xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dopravného (xx. s dodací xxxxxxxxx XXX). Xxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednoznačný a xxxxxxxxx určitelný xxxxx xx xxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxx provést xxxxxx, xxxxx xx zohlednily xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.26 V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx, xxxxx prodává 1 000 tun xxxxxxxx xxx ceně 80 xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 500 tun xxxxx xxxxxxx xxx ceně 100 xxxxxx za xxxx nezávislému podniku. Xxxxx případ vyžaduje xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx měly xxx xx následek xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx by být xxxxxxx relevantní trh x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxx

2.27 Xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku prodán xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx (cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) je xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ("xxxxx xxx opětovném xxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx částku, x které xx xx opětovný xxxxxxxx xxxxxx pokrýt xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx přiměřeného zisku x ohledem xx xxxxxxxxxx funkce (přičemž xx xxxxx x xxxxx použitá aktiva x nesená rizika). Xx, xx xxxxx xx odečtení xxxxx xxxxx, xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x koupí produktu (xxxx. xxx) považovat xx xxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx xx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.28 Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stanovena s xxxxxxx xx xxxxx xxx opětovném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx prodejce xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxxxx ("interní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxx při xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikem xx xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ("externí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Provádí-li xxxxxxxx prodejce běžnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxx xxx marže při xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx provizi, xxxxx xx obvykle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x prodejní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx opětovném xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx agent xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx).

2.29 X xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx I xx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx závislou xxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí) pro xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx splněna jedna x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x) žádný x xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxx b) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx prodeji xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxx xxxxx, xxx xx zohlednily xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx tomu u xxxxxx XXX, neboť xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx.

2.30 X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxx. Na xxxxxx stranu xxxx xx různé xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx se pouze xx xx xxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx substituty. Protože xxxxx ziskové marže xxxxxxxxxxx hrubé kompenzace, xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx berou x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx) méně významné. Xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx použitá xxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xxx prodeji xxxxxxx xxxxxxx jako při xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx měla xxx xxxx xxx xxxxxxxx existovat podobná xxxx kompenzace. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx považovat xxxxxxx topinek a xxxxxx za zvláště xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxx xxxxx xxxxxx.

2.31 Xxxxxxx u xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx transakci srovnáván x převáděným majetkem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx se x xxxxx pravděpodobností xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcí. Xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povede x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx by xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx srovnání.

2.32 Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx váhu xxxxxxxx prvkům xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx X (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.), xx-xx xxxxxxx marže xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx x danému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Takový xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx spojený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nehmotná xxxxxx), xxx xxxxxx významnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx nezávislá x závislá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx metoda xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx metoda CUP, xxxxxx by xxxxx xxx x xxxxxx XXX provedeny xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xx xxxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, o xxx xx xxxxxxxxx níže.

2.33 Xxx použití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jakými spojené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozdíly mohou xxxxxx xx, které xxxx xxxxx na xxxx daných nákladů (xxxx. xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx ovlivnit xxxx, xx xxxxxx nakupuje xxxx xxxxxxx své xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx transakce xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.34 Xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx prodeji xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykonávaných xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx). Může xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx rozdíly xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx transakcí, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx prodeji. Existují-li xxxxxxxxx rozdíly, které xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx marže x závislé x xxxxxxxxx transakci (např. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxx xx xxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ovlivní x daném případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy x rámci metody xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.35 Xxxxxxxxxx marži xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřispívá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx druhé xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx opětovném prodeji xxx stanovení ceny x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx je xxxxx xxxx dalším xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx, kde xxxx jednotlivé komponenty xxxxxxx xx konečného xxxxx xx xxxxxxxxx). Xxxxxx příkladem, xxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx, xxx xxxxxxxx prodejce xxxxxxx přispívá k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jména) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx snadno xxxxxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konečného výrobku.

2.36 Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxx krátké xxxx xx xxxxxx xxxxx prodejcem. Xxx xxxx času uběhne xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx je pravděpodobnější, xx bude při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx.

2.37 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx marže xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalším xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxx - od případu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopravce, xx xx xxxxxx, xxx prodejce xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx v závislé xxxxxxxxx podstatnou obchodní xxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx marže při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vykonávaným xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx skutečnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx údržbě nehmotného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx už xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazy. Xx xxxxx také x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx vynaložena xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx velmi xxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů x přirážky.

2.38 Pokud xxxxxxxx prodejce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrazné xxxxxxxx aktivity, lze xxxxxxxx výraznou xxxxx xxx opětovném xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx prodejce xxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx marketingu), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx transakce za xxxxxxx xxxxxxxxxx marže xxx opětovném xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx opětovný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx marže xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxx zisk, xx xxxx má opětovný xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nárok, xxxxxx xx srovnatelná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prodejce x xxxxxxx xxxxxxxxxx marketingovými xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.39 X xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx skrz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx prodeji, xxxxx xxxx nakoupeno xx zprostředkující xxxxxxxxxxx, xxxxx také xxxx, xxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informací by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx skutečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx prokázat, xx tato zprostředkující xxxxxxxxxx nese ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomické xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohl xxx xxxxxxx přiřazen xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2.40 Je xxxxx očekávat, že xx xxxxx xxx xxxxxxxxx prodeji xxxx xxxxx podle toho, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx výhradní xxxxx xxxxxxxx zboží. Xxxxxxxx xxxxxx druhu se x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyskytují x xxxxx ovlivnit xxxxx. Xxxxx xx xx měl xxxxx xxx výhradního práva xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právu, xxxx xx určité xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx substitutů. Xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejce x většímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejci xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Dopad xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx opětovném xxxxxxx musí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx viz Xxxxxxxx 6.118 a 6.120.

2.41 Pokud xx xxxx účetní xxxxxxx x závislé xxxxxxxxx xx xxxxxxxx postupů x nezávislé xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zajistilo, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Například náklady xx xxxxxx a xxxxx mohou být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx marže xx xxx vhodné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx použití xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2.42 Xxxxxxxxxxxxxx xxx distributory, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx trhu xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx X xxxxxx záruku, xxxxxxxxxxx X xx nenabízí. Xxxxxxxxxxx X nezahrnuje xxxxxx xx xxx xxxxxx strategie - xxxxxxx tak xxxx xxxxxxx xx vyšší xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx xx v úvahu xxxxxxx xx zajišťování xxxxx) xxx xxxxxxxxxxx X, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úprava, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozdíly.

2.43 Xxxxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx xx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xx xx to xx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ceny. Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx dodavatelem (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx továrny). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X xx xxxxxx vyšší xxxx než xxxxxxxxxxxxxx X. Jestliže xxxxxxxxxxx X xxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx úprava xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Avšak xxxxx xxxx záruční xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rozpětí xxxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx. Xxxxx by x tomto případě xxxx taková, xx xxxxx xxxxxxxxxxx D xxxxxxxxx xxxxxx sám, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodní cenu, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx X byla xxxxx.

2.44 Společnost prodává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxxxxx x pěti xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxx činnost. X xxxxx zemi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost. Xxxxxxx xxxx xxx xx pro xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobné, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx nezávislých xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx výhradní prodej xxxx neprovádějí technické xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx, zda xx xx xxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nějaké úpravy.

X. Xxxxxx xxxxxxx x přirážky

D.1 Obecně

2.45 Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které má xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx) x závislé xxxxxxxxx na majetek xxxxxxxxx nebo služby xxxxxxxxxxx spojenému kupujícímu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx pak xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx přiměřeného xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx trhu. Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx metoda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, kde jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybavení nebo xxxxxxxxxx ujednání x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx se x xxxxxxx transakci x xxxxxxxxxxx služeb.

2.46 Xxxxxxxx x nákladům xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx stanovena odkazem xx xxxxxxxx k xxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx bylo xxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce").

2.47 V xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx I je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pro xxxxx metody xxxxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx x xxxxxxx (xxxx-xx nějaké) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uskutečňujícími xxxx transakce xxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit přirážku x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; nebo x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxx. Xxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx srovnatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx metody nákladů x přirážky, se xxxxxxx stejné zásady, xxxxx xxxx xxxxxxx x Odstavcích 2.29 xx 2.34 pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx nákladů x přirážky xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xx xxxx x metody XXX. Xxxx xxxx být xxxxxx klást xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Kapitole X, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx přirážku x xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx prodeji (xxx Xxxxxxxx 2.34), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stranami transakce), xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozdíly. Xxxxxx x spolehlivost xxxxxx xxxxx ovlivní v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2.48 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx topinek xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx X xxxxxx x prodává xxxxxxxx distributorovi, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx malých domácích xxxxxxxxxx xxxxxx. (Užití xxxxxx nákladů a xxxxxxxx xxx předpokládá, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přirážky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx mezi prodejní xxxxx účtovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x mezi xxxxxxx na výrobu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxx xxxx xxx xxxxxx efektivnější xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx X x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X pokud xx xxxx xxxxxxxxxx X xxxxxxxx žehličky xxxxxxx xxxxxxx x účtovala xxxxxxx cenu, xxxxx xxxxxxxxxx B xxxxxx xx žehličky (xx. xxxxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), náležela xx společnosti X xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úpravy zohledňující xxxxx tohoto rozdílu xx xxxx, nebylo xx xxxxxxx metody xxxxxxx x přirážky x xxxxx xxxxxxxx xxxxx spolehlivé.

2.49 Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx správnou xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxx xxxx své xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby přežil, xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvkem xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx rok.

Zatímco x xxxxx případech jsou xxxxxxxxxxx tlačeny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, existují xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx žádné spojení xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx měl na xxxx výzkum xxxxx xxxx xxxxxxx).

2.50 Xxx xxxxxxx metody xxxxxxx x přirážky xx xxxxx třeba dávat xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx přirážky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Například, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxx podnikatelská xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x závislé xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Metoda nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xx srovnání xxxxxxxx x nákladům dosažené x xxxxxxx transakci x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx třeba u xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.51 Pro xxxxx xxxx xx xxxxxxx důležité zvážit xxxxxxx xx výši x typech xxxxxxx - provozní náklady x neprovozní náklady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx rozdílech xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxx vzat v xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nákladům.

b) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx testovaných xxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxxx. Xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx by se xxxxx určit xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náklady, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx srovnávaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx daných xxxxxxx, xxx by xxx xxxxx případ xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxxx být xxxxxx xxxxxxx rozpětí xxxxxx.

X xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx získaných z xxxxxxxx jiných xxxxx (xxx Odstavec 2.12).

2.52 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx nákladů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx podniky xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x přístupu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrubou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X některých xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx; x takových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spíše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx hrubého xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx provozní náklady, xxxx xxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 2.70 xx 2.73. Xxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx relevantní pojistky xxxxxxx v Xxxxxxxxxx 2.74 xx 2.81.

2.53 Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx mohou xxxxx, xxxxxx xx náklady x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx suroviny. Do xxxxx xxxxxxxxx patří xxxxxxx xxxxxxx výroby, xxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxx společné xxxx výrobkům xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxx oprav, xxxxx xxxxxxx servis xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jako jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.54 Rozdíl xxxx analýzou čistého x xxxxxxx zisku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x přirážky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po přímých x xxxxxxxxx nákladech xxxxxx, zatímco xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxx stanovit xxxxxxx pevnou xxxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Takže xxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v určitém xxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx považovány xx xxxxxxxx náklady - viz ustanovení Xxxxxxxx 2.52. Xxxxxxx xxxxxxx x nastavením xxxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx na základním xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxx.

2.55 X xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx příliš xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, se budou xxxxx xxxxxxxx období xxxxx a x xxxxxxx případě xxxx xxx vhodné xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x skupin výrobků xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxx zprůměrování xxxxxx x xxxxxxx xx fixní xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx různých výrobků xx xxxxxxxxxx současně x objem činností xxxxxx. Xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náklady, xx xxxxxx xxxxx zvážit xxx, xxx xx xxx měřit x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídajícího xxxxx.

2.56 Xxxxxxx, které mohou xxx xxx xxxxxxx xxxxxx nákladů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx omezení xxxx xxxxxxx problém, xxx xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatele, x xxx bude přirážka xxxxxxxxxx. X praxi xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) nese xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx), xxx xx to xxxxxxx x Xxxxxxxx I. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxx rozděleny xxxxxxx náklady, zda xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx VIII xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.

2.57 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx) xxxxxxx x toho důvodu, xx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxx okrajové produkce. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx zboží xxxxxx xx relevantním zahraničním xxxx xx vyšší xxxx (xxx xxx xxxxxxx x pronikání xx xxx v Xxxxxxxx X). Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x úvahu xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx, xxxxx informace, xxx daňový xxxxxxxxx xxxxxxx na daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx stejnými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (z xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx), který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "okrajovou produkci"; xxxxxxxx xxxxxxxx; a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx xxxx skupinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedla x závěru, xx xxxxx nelze xx xxxxx zahraničním trhu xxxxxx za xxxxx xxxx.

2.58 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidlo, xxxxx xx platilo xxx xxxxxxx případy. Xxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x závislých, xxx x nezávislých xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx měly být xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x daným podnikům x xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladům xxxx xxx xxxxxxxx xxxx v úvahu, xxx produkty xxxxx xxx dodávány z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákladovou xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, aby zaplatila xxxxx xxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx strany. Naopak, xx-xx druhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze za xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx, xx xxxx druhá xxxxxx bude xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx budou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Příklady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

2.59 A xx xxxxxx xxxxxxx časovacích xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx hodin. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dceřiné xxxxxxxxxxx X. X xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx operacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X, X x X jsou nezávislí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro masový xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X, Y x X prodávají xxx xxxxxxx nezávislým xxxxxxxxxxx xxxxxx. X, X x X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 3 % xx 5 %. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a proto xxxx náklady nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx prodané zboží. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X, X x X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, všeobecné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Proto xxxxx xxxxxxx přirážky X, X a X xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxx soulad.

2.60 Xxxxxxxxxx X x xxxx X xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xx x zemi X. Xx xxxxxxxx se xxxx X jsou xxxx x xxxx X xxxxx nízké. Xxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx X, x xx na xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xxx, atd. xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx X. X xxxxxxx, xx televize nesplní xxxxxxx úroveň xxxxxxx, xx xxxxx smontovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xx kontrole xxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xx účet x xxxxxx xxxxxxxxxxx X - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx středisek xxxxxxxxxxx X v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx C může xxx popsána xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx X xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x montáží.

2.61 Xxxxxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx xxxxxxx xx společností X x xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxx vykonávat xxxxxxx výzkum. Xxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx x vyhlídky xx zisk x xxxxxx výzkumu. Toto xx xxxxxxx situace xxx xxxxxxxxx metody xxxxxxx x přirážky. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx spojené xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx to, xxx xx prováděný xxxxxx xxxxxxxxxx x složitý.

Xxxx XXX: Xxxxxxxxxx xxxxxxx metody

A. Úvod

2.62 Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ziskových xxxxxxxx, které mohou xxx používány pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx metody xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx Xxxxxxxx 2.1 xx 2.12. Transakční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jedinými ziskovými xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx, xxxxx jsou x souladu x Xxxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ustanovení xxxx Směrnice. Především xxxxxxxx "metody xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx/xxxx xxx opětovném xxxxxxx" jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

2.63 Transakční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx. Zisky xxxxxxxxxx x xxxxx závislé xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx ukazatelem toho, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ovlivněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx byly xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

B. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí

B.1 Xxxxxx

2.64 Xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx zkoumá xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx agregovat dle xxxxxxxx Odstavců 3.9 xx 3.12) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx, xxxxxx, aktivům). Xxxxxxxxxx xxxxxx čistého rozpětí xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: aby xxxx metoda xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xx shodě xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx aplikovány metoda xxxxxxx x xxxxxxxx x metoda xxxx xxx opětovném xxxxxxx. Xx zvláště znamená, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 3.9 až 3.12) xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx čistého xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xx "xxxxxxx srovnatelné xxxxx" (xxx Xxxxxxxx 3.27 xx 3.28). Xxxxx xx xxxx možné, xxx xxxx posloužit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx podnik xx srovnatelných transakcích (xxx Xxxxxxxx 3.29 xx 3.35). Xx xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, zda xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx musí být xxxxxxxxxx ostatní požadavky xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx 2.74 xx 2.81.

2.65 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx strana xxxxxxxxx hodnotný a xxxxxxxx xxxxxx - xxx Xxxxxxxx 2.4. X takovémto případě xxxx obecně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxx Xxxxxxxx 2.115. Xxxxx xxxxxxxxxxxx metody (xxxxxxxx transakční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí) lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx jedinečné x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci závislé xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx strany, xxxxxxx xxxxx strana xxxx xxxxx jedinečný a xxxxxxxx přínos. X xxxxxxxxx případě xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx straně - xxx Xxxxxxxx 3.18 až 3.19.

2.66 Xxxxxxxx xxxxxx mnoho xxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxxx transakce xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu. X xxxxxxxxxx případech xxxxx xxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx tradiční xxxxxxxxxx xxxxxx nebo transakční xxxxxx čistého xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 

2.67 Xxxxxxx xxx absence hodnotných x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neimplikuje, xx xxxxxxxxxxxx metodou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.2 Xxxxx x xxxxx xxxxxxx1)

2.68 Xxxxxx xx xxxxxxx stránek xxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx je, xx xxxxxxxxx čistého xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxx zisk x xxxxx a případně xxxxx xxxxxxx čistého xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx rozdíly v xxxxxxxxxxx, xxx je xxxx u ceny, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx XXX. Xxxxxxxxx čistého xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx vykonávaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v provozních xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx čistého xxxxxxxxxx xxxxx. Navíc v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxx xxxxxxxxxx se klasifikace xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx při využití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx problém xxxx.

2.69 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je - xxxxxx jako x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - že xx nutné stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxx jeden ze xxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxx "testovanou" xxxxxx). Xxxxxxx xxx není xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx tomu x xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx. Xx může xxx prakticky xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx mnoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx. Avšak xxxx xx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metoda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx účely xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - a to xxx testované i xxxxxxxxxxx xxxxxx. Viz Xxxxxxxx 3.20 až 3.23.

2.70 Transakční xxxxxx xxxxxxx rozpětí xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxx být ovlivněn xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx měly xxxx významný či xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx hrubé marže xxxx xxxxxxxxxxx stranami. Xxxx aspekty xxxxxxxxx, xx určení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokyny xxx xxxxxx srovnatelnosti pro xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx - xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2.74 xx 2.81.

2.71 Použití xxxxxxxxx xxxxxx založené xx xxxxxxxx tržního xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňována. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx transakce (x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx je x xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 3.75 xx 3.79 xxxx tuto xxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxx, xxx aplikace xxxx metody xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zjistit xxx stanovení ukazatele xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zisku x xxxxxxxxx, xxxxxx x provozní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Daňové xxxxxx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxx informací x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxx Xxxxxxxx 3.36. Xxxxxxxxx x problémech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 3.67-3.79.

2.72 Stejně xxxx metoda xxxx xxx xxxxxxxxx prodeji x metoda xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx čisté xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx analýzy x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakční xxxxxx čistého rozpětí, xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Detailní xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx jsou uvedeny x Xxxxxx B.3.1.

2.73 Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí xxxxx také nastat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dopracovat xx xxxx k xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx to xxxx být xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se spojeným xxxxxxxx jak na xxxxxx kupujícího, tak xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nastat xxxxxx xxxxxxxxx v xxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx.

B.3 Xxx xx xxxxxxxx

X.3.1 Xxxx srovnatelnosti, xxxxxx je třeba xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx

2.74 Xx účelem xxxxx x aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je xxxx nezbytné provést xxxxxxxxxx analýzu, xxxxxxx xxxxxx pro volbu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx neměl xxx xxxx spolehlivý než x xxxxxx metod. X xxxxx dobré xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí (xxxxxx jako u xxxxxxxxx xxxx metody) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx aplikaci takto xxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx 3.4, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ve světle xxxxxx tvrzení xx xxxxxx, že x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ovlivňujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 1.13.

2.75 Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Takovéto xxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku. To xxxx stejně xxxx x metody xxxx xxx opětovném prodeji x metody xxxxxxx x přirážky, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx připomíná, xxxxxxxxx, xx xxxxx podobnost xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx spolehlivým srovnáním. X xx předpokladu, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx funkcí, xxxxx xxxxxxx vykonávají, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx ukazatele xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx funkcí automaticky xxxxxxxxxxx, xxxxx například xxxx podniky vykonávají xxxx funkce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětvích xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávislého xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoký xxxxxx xxxxxxxxxx x řadě xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxx. Kromě xxxxxxxx x funkcí xxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.76 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stupeň xxxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxx, a to xx dvou důvodů. Xx prvé, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxx (nebo mají xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx) na xxxxx marže a xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zisku xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx faktorů xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dopady xxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxx, xx xx x nich xxxx xx xxxxx podobnosti xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů xx xxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx maržemi xxxx xxxxxxx xx rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx funkcí x xx xxxxxxx x xxxxxx rizik (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x principem tržního xxxxxxx xxx Xxxxxx X.1.2.1 Xxxxxxxx X). Xx xxxxx straně xxx x xxxxxxxxxx xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx nákladů xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s metodou xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx citlivější na xxxxxxx ve využití xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx absorpce xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxx hrubou marži xxxx hrubou přirážku x nákladům, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx X ke Xxxxxxxx II xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrubého x xxxxxxx xxxxx".

2.77 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx být přímo xxxxxxxxx následujícími silami xxxxxxxxxxx x xxxxxxx: xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx nákladů (jak xx xxxxxxxx xxxx. xx xxxxx továrny xx zařízení), rozdíly x xxxxxxxxxxxx nákladech (xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x stupeň xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ovlivněn řadou xxxxxxx prvků. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bude určován xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx rovněž xxxxx xx aplikaci tradičních xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.78 Předpokládejme xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxxxx prodává xxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší kvality xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx informace x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností, xx informace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Předpokládejme, xx xxx x xxxxx přehrávači xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx diferenciace xxxxxxxx. Všechny xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x srovnávaných činností, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx. Stejně xxxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx třeba xxxxxxxxxx, že x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejném odvětví, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.79 Xxx xxxxxxxxx, že potenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx uvedených xxxxxxx xxxxx xxx reflektovány xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx může do xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se zisky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx body xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorem. Xxxxx xxxxxxx proto nemusí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx 3.55 xx 3.66.

2.80 Transakční metoda xxxxxxx rozpětí xxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx použita citlivě x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí xx neměla xxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku - pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku. Xxxxx zemí xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tradiční xxxxxxxxxx metody xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopad xx použité ukazatele xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx metodu xxxxxxx xxxxxxx bez úprav xxxxxxxxxxxxxx tyto rozdíly. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 3.47 xx 3.54

2.81 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx čistého zisku xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx pro xxxxxxxx spolehlivé srovnatelnosti.

B.3.2 Xxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx

2.82 Xxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx 2.2 x 2.8 x xxxxxxx xx volbu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu. X xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx různých xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého rozpětí xx základě xxxxxx xxxxxxxxx; x míru xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xx základě příslušného xxxxxxxxx. Xxxx faktory xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx zisku x jeho xxxxx.

X.3.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx zisku

2.83 X xxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx, xxxxx (x) xx přímo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce; x (b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.84 Náklady x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx podstatně ovlivňují xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx testování čistého xxxxx, xxxxx daňový xxxxxxxxx získá xx xxxxxxx transakce (xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vhodně agregovány xxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 3.9 xx 3.12), xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx bylo nevhodné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metodu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx společnosti, xxxxx určitá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx závislých transakcí, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx bázi xxxxxx xxxxxxxxx x transakcemi xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.85 Podobně xx pak v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ze xxxxxxxx vyloučeny zisky xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx podobné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx řadě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxx xxxxx alokované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závislými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Viz Xxxxxxxx 3.9 xx 3.12 xxx hodnocení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx x Odstavec 3.37 x xxxxxxxxx netransakčních xxxxx třetích stran.

2.86 Xxxxxxxxxx položky, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x příjmů, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx rovněž xxxx xxx obecně xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx vždy, neboť xxxxx xxxxxxxxx situace, xxx by xxxx xxxxxx xxxx položky xxxxxxxx, a to x závislosti xx xxxxxxxxxxx konkrétního případu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. I x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nejsou brány x úvahu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může být xxxxxx tyto položky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx).

2.87 X xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx platebními xxxxxxxxxx x prodejními xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x krátkodobým xxxxxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního kapitálu - xxx Odstavce 3.47 xx 3.54. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům xxxxx prodejní xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.88 Otázka xxxx, zda xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vzbuzuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je nezbytné xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zisky/ztráty obchodní xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx/xxxxxx u pohledávek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Dále xx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx skutečnosti xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx zisky/ztráty konzistentně xxxxxxxxx (x xx x rámci výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zvlášť).

2.89 U xxxxxxxxxx činností, kdy xxxx v xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovány xx xxxxxxxxx půjčky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.90 Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejasný xxxx pokud neumožňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (xxx Odstavec 2.81). Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpisů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladů. Xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx váze xxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx srovnání (xxx Odstavec 3.50).

2.91 Xx, zda by xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx zahrnuty náklady xx zahájení x xx xxxxxxxx činnosti, xxxxxx na skutečnostech x xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx x rovněž xx xxx, zda xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případné xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx funkce; xxxx xx xxxx náklady xxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx principálovi; xxxx tyto náklady xxxxx zcela či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx - např. xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxx ukazatele xxxxxxx zisku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx ukončení činnosti x souvislosti s xxxxxxxxxx restrukturalizací xxx Xxxxxxxx IX, Část X, Oddíl X.

X.3.4 Xxxxxxxxxx xxxxxxx zisku

2.92 Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx transakce, x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx - xxx Xxxxx X.1.2.1 Xxxxxxxx X). Například xxxxxxxxxx náročné xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (jako xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx - XXX xxxx xxxxxxxxxx kapitálu - XXXX). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy (xxxx xxxxx xxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx strana závislé xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x na xxxxxxx rozdílů x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x úpravách xxxxxxxxxxxxxx viz Xxxxxxxx 3.47 xx 3.54.

2.93 Xxxxxxxxxx by měl xxx zaměřen xx xxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx transakce, a xx při zvážení xxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx transakce. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vhodným xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx aktiva mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx kapitálově náročné xxxxxxxx - xxxx. xxxxxx xxxxxxx činnosti xx služby. V xxxxxxxxxx na okolnostech xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vhodné x xxxx základny.

2.94 Xxxxxxxxxx xx měl být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx východisko. Například xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možné xxx do xxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zboží, xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxx náklady, pro xxxxx xx testován xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Podobně xxx x závislé xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmům x xxxxxxx xxxxxx, protože xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivněn xxxxxxx závislé xxxxxxxxx, xxxxx nejsou předmětem xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx podniku), je xxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.95 Xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxx možné xxx xxxxx spolehlivě x xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka. Xxxxx xxxx je vhodná xxxxxxxx xx, xxxxxx xxx spolehlivě a xxxxxxxxxxxx měřit na xxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určité ukazatele - xxx Xxxxxxxx 2.105. Dále by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x čase.

B.3.4.1 Xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxx poměřován xxxxxxx

2.96 Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního odstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zisku, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx marže. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx údaj x xxxxxxx xx jmenovateli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prodejů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nákup xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx či testování xxxxxx xx závislé xxxxxxxxx zahrnuty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx významně xxxxxxxxxxxxx; x/xxxx xxxx xxxxxxx a nezávislé xxxxxxxxx tak úzce xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx adekvátně xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx situaci xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx prodeji xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konečným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx závislými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx distributora xx xxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxx nezávislým xxxxxxxx xxxxxxxxxx - například x toho xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx prováděna xx xxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx ujednání. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx 3.10.

2.97 Jednou x xxxxxx, které xxxxxxxxxx x případech, xxx je ukazatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx, xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxx zacházet xxxx xx snížením xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxx. Podobné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spolu xxxxxx xxxxxxx a postupovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxx poplatníka x xxxxxxxxxxxx údajů.

B.3.4.2 Xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2.98 Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, použitých xxxxx a xxxxx xxxxxxxx testovanou stranou. Xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx náklady xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mělo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a okolností xxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx čistého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x úvahu by xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se přímo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Odstavců 3.9 xx 3.12). Obdobně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka, xxx xxxx možné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx činností nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navíc xx xx většině případů xxxx být do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx 2.86 xx 2.91 xx rovněž xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx.

2.99 Při aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úplné náklady, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se dané xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx s vhodnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx náklady, na xxx xxxx alokována xxxxx část zisku (xx. náklady, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxx xx rozsahu, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx by xxxxxx být xxxxxxxx xx klasifikaci xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx" x "xxxxxxxxx" xxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxx). Viz Odstavec 7.34.

2.100 Pokud xx xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxx, xxxxx xxxx přefakturované xxxxxxx vyloučeny xx xxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx náklady rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nákladů v xxxxx srovnatelných xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx srovnatelnosti.

2.101 X xxxxxxxxxx xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může být xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx základnu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx skutečných xxxxxxx xxxx způsobit xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X ujednáních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx do xxxxxx odměňování jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi nezávislými xxxxxxxx může xxxxxx xxxxx k xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx skutečných xxxxxxx xx srovnání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx na výrobce. Xxxxxx mechanismy xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx založené xx nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx viz Xxxxxxxx 2.58.

2.102 Xxxxxxx rozpočtovaných xxxxxxx může rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dochází x xxxxxx rozdílům xxxx xxxxxxxxxx a plánovanými xxxxxxx. Nezávislé strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavovat xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxx, xxx xx xxxxxxx, jaké faktory xxxxx brány x xxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxx toho, xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, a xxx xxxx, aby xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.3.4.3 Xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.103 Návratnost xxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v případech, xxx xxxx aktiva (xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx strany, xxxx. v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxxx činností xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx. Xxxxx xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx čistý zisk xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktiva. Provozní xxxxxx zahrnují hmotná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, strojů x xxxxxxxx, xxxxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xxx, x pracovní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxx závazků z xxxxxxxxxx xxxxx). Investice x xxxxxxxxxx zůstatky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx všeobecně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

2.104 X případech, xxx xx čistý zisk xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxx xxxxxx - xxxx. xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnoty. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stále xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x ostatními xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Použití tržní xxxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxx případně xxxxxxx, ačkoliv tato xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a okolnostech xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zlepšily xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tržní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nalézt nejspolehlivější xxxxxxx, x to xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexnosti xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, viz Xxxxxxxx III, Xxxxx X.

X.3.4.4 Ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

2.105 X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx odvětví x xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zvážit xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxx, jako xxxx například: podlahová xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnanců, čas, xxxxxxxxxx, xxx. Ačkoliv xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základen, xxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, měly by xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X.3.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2.106 "Xxxxxxx koeficienty" jsou xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nákladům. Xxxxxxx x xxxxxxxx příjmy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx x xxxxxx být xxxxxxxx odpisy a xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxx x souvislosti x oceňováním a xxxxxxxxxxxxxx.

2.107 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatele xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu - xxx Xxxxxxxx 2.82. Xxxxxxxx xx xxxxx, xx Berryho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxx volbě x určení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatele. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx užíváním ukazatelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 2.98. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx tedy představovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx 2.99 xx 2.100 pro přefakturované xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx byl Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx závislé xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxx, xxx:

 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx transakce (přičemž xx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
 • Xxxxxxx funkcí xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizika) xxxxxx xxxxxxx ovlivněna xxxxxxxx distribuovaných xxxxxxx, xx. xxx xxxxxx xxxxxx tržbám; a
 • Daňový xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx nerealizoval xxxxx další významné xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx), jejichž xxxxxx xx měla být xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.108 Situace, xxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx daňový xxxxxxxxx nakoupí zboží xx spojeného xxxxxxx x prodá xx xxxx xxxxx spojeným xxxxxxxx. X takovýchto xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodejů/tržeb. Xxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx, dle xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladům xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxx provozní xxxxxxx mohou být x xxxxxxx prostředníka xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závislých xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X závislosti xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.3.6 Xxxxxxx pokyny

2.109 Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx rozpětí, xx x xxxxx kritická xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx především v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx umožnily xxxxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx proto xxxx existovat dostatečná xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x srovnatelnými xxxxxxxxxxx transakcemi. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx celou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pečlivě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stranou v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testovanou xxxxxxx x souvislosti s xxxxxx xxxxxxxxx transakcemi, xxx xxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na základě xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxx Xxxxxxxx stanovena xxxx ideální, je xxxxx důležité xxxxxxx xx xxxxxx nejspolehlivější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 3.2), x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx založených xx xxxxxxxxxx údajích.

2.110 Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx straně především Xxxxxxxx 3.18 až 3.19; pro xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx viz Xxxxxxxx 3.55 xx 3.66; x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx několik xxxxxx xxx Odstavce 3.75 xx 3.79.

X.4 Příklady xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2.111 Xxxxxxx metody xxxxxxx a přirážky xxxxxxx x Xxxxxxxx 2.59 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrubou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx konzistentního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxx, kde xxxxx xxx xxxxxx analyzovány xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx potřebná, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady, xxx xxx je xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být nicméně xxxxx xxxxxxxxxxxxx čistý xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx X, X a X kontrolní, všeobecné x xxxxxxxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx nákladů xxxxx, xxx bylo možné xxxxxxx xxxxxx přirážku xxx spolehlivé xxxxxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx.

2.112 Xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxx vykonaných srovnávanými xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx 2.44 xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nikoliv xxxxxxx podniky, a xx tyto náklady xxxx zahrnuty do xxxxxxxxxx nákladů zboží, xxxxx nemohou být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx rozdílů v xxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx srovnatelnou xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx byla xxxxxxxxxxxx, xxxxx hrubá xxxxx nezávislých xxxxxxx xx měla být xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx funkce x xxxxxxx neznámých xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxx spolehlivější xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x převodní xxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo rozdílné xxxx xxxx na xxxxx marže podstatný xxxxx.

2.113 Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx v Xxxxxxxx 2.42. Xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx X však xxxxx určit, xxxx xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx X xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s hrubou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx X. Xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx X a X x xxxxx xxxx X xx xxxxxx x xxxx tržbám xx xxxxx, xxxxx xx xxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx X xxxxxxxxxx marží xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx A x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx straně x xxxxx xxxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx základě.

X. Transakční xxxxxx xxxxxxxxx zisku

Pokyny xxxxxxxx x tomto Oddíle x v Xxxxxxxxx XX x III Xxxxxxxx XX by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx obsahovaly xxxxxx probíhající činnosti Xxxxxxxx skupiny č. 6 x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx 10 Xxxxxxx xxxxx XXXX, xx xx cíl objasnit xxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

C.1 Xxxxxx

2.114 Transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx určených x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxxx závislých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 3.9 xx 3.12) xx xxxx, x to stanovením xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podniky xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Odkazy xx "xxxxx" xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx xx ztráty. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx 2.130 xx 2.137. Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx kombinovaných xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ekonomicky xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx rozdělení xxxxx, xxx by xx xxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s principem xxxxxxx odstupu a xxxxx xx takovouto xxxxxxx odráželo. Xxxxxxxxx x xxx, jak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx Odstavce 2.138 xx 2.151.

C.2 Xxxxx a xxxxx xxxxxxx

2.115 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx řešení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniky x Xxxxx XXX, Xxxxxx X Zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.2) Xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx nejvhodnější xxxxxxx x případech, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxx jedinečná xxxxxxxx xxxxxx), protože x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zisky x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, mohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx straně by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx běžně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx funkce x xxxx xxxxx významný xxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxx okolností), xxxxxxx x takovýchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxxxxx nebyla vhodná xx xxxxxx funkční xxxxxxx dané xxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx 3.38 xx 3.39.

2.116 X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zisků, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany. Srovnatelné xxxxx mohou být x xxxxx analýzy xxxxxxxxx zisku xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků x xxxxx daných xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx nezávislé xxxxxx xx si xxxxxxxxxxx xxxxx rozdělily x poměru x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx údaje posuzované xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úzce xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.

2.117 Avšak x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx údajů x xxx, jak by xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x rámci srovnatelných xxxxxxxxx rozdělily xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx alokace xxxxx vycházet x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx berou x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xxxx samotnými xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.118 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku je, xx x sobě xxxxx flexibilitu, neboť xxxx x úvahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxxx, ve xxxxxx odráží xx, xx by x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniky.

2.119 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že některá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx extrémní x xxxxxxxxxxxxxxx zisk, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx transakce. Xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx přístup může xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx úspor z xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx správy.

2.120 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení zisku xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx hodnocení xx xxxx zdát, xx transakční metoda xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx přístupná xxx xxxxxx poplatníky i xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx existuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Avšak xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx závislých xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx provozní xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxxx transakcemi x alokovat náklady xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.3 Xxx ji xxxxxxxx

X.3.1 Obecně

2.121 Xxxxxxxx xx nesnaží přijít x vyčerpávajícím xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkrétního případu x na dostupných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx nejvíce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx realizováno, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky.

2.122 X xxxxx transakční metody xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx kombinované xxxxx xxxxxxxxx xxxx spojené xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx se xxxx očekávat u xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx odstupu x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rozdělení:

 • Být x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx transakce, přičemž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizik xxxx xxxxxxxx;
 • Xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisků x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxxx;
 • Xxx v xxxxxxx x xxxxx typem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx přínosů, xxxxxxxx analýza, xxxx xxxx; xx-xxxx nebo xx-xxxx xxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx 2.124 xx 2.151); a
 • Být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.123 Navíc:

 • Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx-xxxx), xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxx xxxxxx ujednání x kritéria xxxx xxxxxxxx klíče xxxxx xxxxxxxxx xxxx samotnou xxxxxxxxx;
 • Xxxxx xxxxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx poplatník xxxx xxxxxx správa) by xxxx xxx připravena xxxxxxxxx, proč xx xxxx metoda považována xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; a
 • Stanovení kombinovaných xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rozdělení xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx srovnatelných okolnostech xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx logické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx by specifické xxxxxxxxx ospravedlnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.3.2 Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

2.124 Xxxxxxxx několik xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx základě plánovaných, xxxxxxxx skutečných xxxxx, xx xxxxxxx by xx dohodly nezávislé xxxxxxx. Dva x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx - xx. analýza xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

X.3.2.1 Xxxxxxx xxxxxx

2.125 X xxxxx xxxxxxx zásluh xx xxxx kombinované xxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxx ziskům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx mezi spojené xxxxxxx tak, xxx xx rozdělení zisků xxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takovéto xxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx údaje xxxxx, xx xxxxxxxxx často xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx zvážení xxxxxxxxx xxxxx x nesených xxxxx. X případech, xxx lze relativní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.126 Xxxx xxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx spojené podniky xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a okolnostech xxxxxxxxxxx případu. Stanovení xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxx na vývoj, xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tržních xxxxx. Informace o xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxx 2.138 xx 2.151.

X.3.2.2 Xxxxxxxx analýzy3)

2.127 Xxxxxxxx analýza rozděluje xxxxxxxxxxx zisky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx fázích. X rámci první xxxx je každému xxxxxxxxxxx přiřazena xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx závislými xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx jedné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx transakcí mezi xxxxxxxxxxx podniky. Tato xxxx xx xxxxxx xxxxxxx v úvahu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx byl alokován xxxxxxxx zisk (xxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Odstavcích 2.138 xx 2.151 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.128 Xxxxxxxxxxxxx přístupem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by mohla xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx xx xxxxxx trhu. X xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx fáze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ceně, xxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx. Jakékoliv xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx za následek xxxxxxxx xxxx, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X druhé xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x maximální cenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.129 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx provedena analýza - xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx metoda xxx xxxxxxxxx xxxxx - x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx by xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx hotovostních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx životaschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prodeje xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jistoty. Xxxxx spolehlivost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx záviset xx užití xxxxxx xxxxxxxxx sazby, která xx měla vycházet x tržních xxxxxxxxx. X tomto ohledu xx nezbytné poznamenat, xx celoodvětvové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx diskontu xx xxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Takovýto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx informacemi xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx.

X.3.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx rozděleny

2.130 Xxxxxxxxxxx zisky, které xxxx xxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx, xxxx xxxxx spojených xxxxxxx xx závislých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojenými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx zahrnovat xxxxx xx zisky, xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx identifikovat xxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx 3.9 xx -3.12. Xxxxx xxxxxx poplatník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxxx spojenými xxxxxxx, xx rovněž nezbytné xxxxxxxxxxxxx strany těchto xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.

2.131 Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx účetnictví stran xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx aplikováno xxxxxxxxxx rozdělení xxxxx, xx stejný xxxxxx x xxxxxxxx účetních xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamy xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xx nezbytné xx xxxxxx xxxx samotnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx konzistentně xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx ujednání. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx konzistentnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisků x rozdělení viz Xxxxxxxx 2.121 xx 2.123.

2.132 Xxxxxxxx účetnictví xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x rozdělení. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxx xxx povoleno v xxxxxxxxx, kdy takovéto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, ověřitelné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx kontextu mohou xxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řady xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X.3.3.1 Skutečné xxxx xxxxxxxxx zisky

2.133 Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx závislých transakcí (xx. xxxxxxx xx-xxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx spojený xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které by x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xx plánovaných zisků.

2.134 Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx-xxxx, aby xxxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxx spolehlivě xxxxxxxxxx převodním xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jaký xxxx xxxxxxxx xxxx x dané podnikatelské xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x penalizaci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důvodně xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podniky xx x xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx znát xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 3.74.

2.135 Xxx xxxxx transakční xxxxxx xxxxxxxxx zisku za xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx transakcí by xx xxxxxxx podniky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx by xxxxxxx nezávislé xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx závislých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxxxxx x případech, xxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohodly xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx začít xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx.

2.136 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx základě, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku, xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxx takovéto podmínky xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Avšak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby bylo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx provedena x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxxxxx - xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spojené xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx transakcí xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx předvídatelné, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 2.12 x 3.74.

X.3.3.2 Xxxxx měření xxxxx4)

2.137 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakčního xxxxxxxxx zisku xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bázi. Xxxxx xxxx může xxx xxxxxx provést xxxxxxxxx hrubých xxxxx x xxxxxxxx odečíst xxxxxx vynaložené jednotlivými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx hrubých příjmů x xxxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že výdaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx přiřaditelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx konzistentní x činnostmi x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxx se vysoce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx určit xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx již xxxxx xxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, kterých xx xxxx xxxxxx xxxxxx. V takovémto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zisků odečíst xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přiřaditelné xxxxxxxxxxx podnikům, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx výše xxxxxxx varování.

C.3.4 Jak xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X.3.4.1 Xxxxxx

2.138 Xxxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zisků x xxxxxxx s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není tedy xxxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx faktorů xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 2.121 xx 2.123. Xxxxx toho xx kritéria xxxx xxxxxxxx xxxxx užívané xxx rozdělení zisku xxxx:

 • Xxx xxxxxxxxx nezávislé xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen - xx. měly by xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx nezávislým xxxxxxx), ne xx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), x
 • Xxx podpořeny xxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

X.3.4.2 Důvěra x xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí

2.139 Xxxxxx xxxxxx přístupem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výsledkem xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxxx xxxxx, např. xxxxxxxx projekty v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx hudebními xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx; xxxxxxxxx ujednání v xxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx.

X.3.4.3 Xxxxxxxx xxxxx

2.140 X praxi xx rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxx realizováno pomocí xxxxxxx či několika xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx 30 % xx 70 % xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx srovnatelných xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účastníků xxxx xxxx xxxxx xxxxx - viz xxxx). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx alokačních xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váhu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx relativního přínosu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx představuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisků.

2.141 X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx alokační xxxxx, xxxxx vycházejí x aktiv/kapitálu (xx. x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, použitého kapitálu) xxxx x nákladů (xx. z relativních xxxxxx a/nebo investic x klíčových xxxxxxxxx, xxxx jsou výzkum x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx). V závislosti xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx (tj. na xxxxx xxxx, xxxxx xxxx zapojeny do xxxxxxxxx xxxxxx generujících xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx), době strávené xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx existuje xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

2.142 Xxxxxxxx klíče xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmotnými xxxx nehmotnými aktivy xx kapitálem x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxx kombinovaných zisků xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx viz Odstavec 2.151. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxxxxxx aplikován xx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx x souvislosti x oceňováním aktiv x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx Odstavec 2.104.

2.143 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx případ, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jedinečnými xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx otázku, x xx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x oceňování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx obtížná, xxxxx xx xxxxxxx cenná xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, a ne xxxxxxx cenná xxxxxxxx xxxxxx xxxx zaznamenána x xxxxxxxxxx. Zásadní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zisku je xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nehmotnými xxxxxx přispívají jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx nehmotného xxxxxxx xxxx xxxxxxx x Kapitole VI xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx v Xxxxxxx ke Xxxxxxxx XX "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxx klíče xxxxxxxx xx nákladech

2.144 Alokační xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx silnou xxxxxxxx xxxx vynaloženými xxxxxxxxxxx xxxxxxx a relativní xxxxxxxx hodnotou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx klíčem xxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxx. Náklady xx výzkum x xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx výrobce, xxxxx se xxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx každá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotnými xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx mzdové xxxxxxx.

2.145 Výhoda alokačních xxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Avšak xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x Xxxxxxxx 6.142. Jedním x xxxxxxx problémů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nákladech je, xx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx klasifikaci xxxxxxx. Xx xxxx nezbytné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx budou xxxxx x úvahu xxx stanovení daného xxxxxxxxxx klíče, přičemž xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro všechny xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.146 Další xxxxxxxxx otázkou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x úvahu xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx klíče (např. xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx činitele). Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Někdy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx. Například x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx založeného xx xxxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxx použít xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xx alokaci xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx v Xxxxxxxxxx 2.122 až 2.123, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx měla xxxx x úvahu konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozdělení xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx blížit xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.3.4.4 Xxxxxxx xxxxx x vlastní činnosti xxxxxxxx poplatníka ("interní xxxxx")

2.147 V případě, xx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, budou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x tomto Xxxxxx, x xxxxxxxxx x Odstavcích 2.122, 2.123 x 2.138. Xxxx xxxxx budou xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.148 Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx alokační xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx k situaci, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jsou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx mohl xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx xxxx použita xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pak x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zisků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účty, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx, xxxxx by xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x úvahu (xxxx. xxxxx, odpisy xxx.), x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx se určitý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řad, xxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx), by xxxx xxx xxxxxxxxxx konzistentně xx všechny xxxxxx xxxx transakce. Xxxxxx xxx Odstavec 2.104 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxx zisk poměřován xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx rovněž relevantní xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx x případech, xxx xx používá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2.149 Xxxxxxx xxxxx xxxxx rovněž xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetnictví, xxxx. xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, paměťová xxxxxxxx, xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxx xxxxxxxx atd.

2.150 Xxxxxxx xxxxx jsou zásadní xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stran x xxxxx závislé xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkce, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx závislé xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx funkcí, xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx věnovat identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a měření xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rizika xxxxxxxx.

2.151 Xxxxxx možným xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx výše, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisky xxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxx xx závislých xxxxxxxxx xxxxx stejnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx spojené x podobnou xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx získají xxxxxxxx xxxx návratnosti xxxx x případě podnikání xx volném xxxx. Xxxxx tento odhad xxxxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx by měly xxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Závěry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

2.152 Xxxxxxxx 2.1 až 2.12 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx.

2.153 Xxx xx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx vzala x úvahu relevantní xxxxxxx mezi srovnávanými xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx zemí xx xxxxx, xx xxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx srovnávaných xxxxxxxxx mají podstatný xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku, xxxxxx xx vhodné xxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx rozpětí bez xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 2.74 xx 2.81 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx).

2.154 Xxxxxxxxxx toho, xx xxxx být nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxx ziskové xxxxxx, neznamená, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxx metody xx xxxxxxxx, že xxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx následné xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 3.9 xx 3.12.

2.155 Xx xxxxx případech xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aplikovaná na xxxxxx aspekt případu xxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx x principem tržního xxxxxxx - x xx buď ve xxxxxxxxxx s tradiční xxxxxxxxxx metodou, nebo xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx od xxxxxxx, x xx při xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxx) stran xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tyto závěry xxxxxxxxxxxxx, xx aplikaci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxx.

Xxxxxxxx III

Srovnávací xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxx

3.1 Xxxxxxxxx návod xx xxxxxxxxxxxxxx xx uveden x Xxxxxx D Xxxxxxxx X. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumání xxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx závislých xxxxxxxxx x nezávislých xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx potenciálně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxx je pouze xxxxxx xxxxxxxx srovnávací xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxxx xxx oddělována. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezávislých transakcích x proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx analýze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx Xxxxx X.1 Kapitoly X). Xxxxxxxxx, konzistentní xxxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontinuitu xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx konstantní vztahy xxxx různými xxxxx: xx předběžné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx, přes identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, x nakonec k xxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxx s principem xxxxxxx odstupu xxxxxxxx x Xxxxxxxx 1 Xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD.

3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx metody pro xxxxxxxxx převodních xxx (xxx Xxxxxxxx 2.2) x xxxx aplikace, xx xxxx xx xxx xxxxxx nejspolehlivější xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx možné xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx míru xxxxxxxxxxxxxx xxx transakce xxxx, xxxx by být xxxxxxxxxxx (rovněž xxx Xxxxxxxx 3.56). Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxxxx hledání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx omezení z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx pojednání o xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x Xxxxxxxxxx 3.80 xx 3.83.

3.3 Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxx daňové správy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. daňovým xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, viz Xxxxxxxx 3.36. Obecné xxxxxx x požadavkům xx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x Xxxxxxxx V xxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxx Příloha xx Xxxxxxxx IV "Pokyny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" ("XXX XXXx").

X.1 Xxxxxxx xxxxxx

3.4 Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy. Xxxxx proces xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx praxi, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx proces. Rovněž xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx spolehlivých srovnatelných xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx důležitější xxx samotný xxxxxx (xx. dodržování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neimplikuje, xx xxxxxxxx nebude x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu).

Krok 1: Xxxxxx období (xxx), xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závislých xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx testované xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx případu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx (v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), x za xxxxxx xxxxxxxxxxxx významných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxx vzaty x xxxxx.

Xxxx 4: Xxxxxxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelných xxxxx.

Xxxx 5: Xxxxxx dostupných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxxxx spolehlivosti.

Krok 6: Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx a - x xxxxxxxxxx na xxxx metodě - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx).

Xxxx 7: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxx: xxxxxx klíčových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx základě relevantních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx 3 x v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Oddíle X.1 Xxxxxxxx X.

Xxxx 8: Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx (v případě xxxxxxx).

Xxxx 9: Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx.

3.5 X xxxxx xxxx xxxxx proces lineární. Xxxxxxxxx kroky 5 xx 7 mohou xxx xxxxxxxxxx opakovaně xx do doby, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závěru (tj. xxxxx nejvhodnější metody), xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že zkoumání xxxxxxxxxx zdrojů informací xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx 7) x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 8), xx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou zvolit xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx x xxxxxxxx proces xx kroku 4.

3.6 Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx převodních xxx xxx Odstavec 3.82.

X.2 Xxxxxxx analýza xxxxxxxxx daňového poplatníka

3.7 "Xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxxx krokem x xxxxx srovnávací xxxxxxx. Xxxxx krok xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, konkurence, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxx poplatníka x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx krok xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx okolnosti transakce (xxx Odstavce 1.110 xx 1.113).

A.3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx x volba xxxxxxxxx xxxxxx

3.8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx volbu xxxxxxxxx strany (v xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx x aplikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen dle xxxxxxxxx xxxxxx případu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx testován (v xxxxxxx transakční xxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxx srovnatelných údajů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.3.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka

3.9 Abychom xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx však xxxxxxx k xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx adekvátně posouzeny. Xxxx xx xxxxxx x následující příklady: x) Xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xx dodávku xxxxxxx xx xxxxxx; x) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x) Xxxxxxxxx cen xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx praktické xxxxxxxx xxxx xxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx licence xx xxxxxxx know-how x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; může xxx xxxxxxxxx zhodnotit xxxxxxx podmínky pro xxx předměty xxxxxxxx xxxxx než odděleně. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx odstupu. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojeného xxxxxxx; xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, spíše xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx. Xxx Příklad 26 Xxxxxxx ke Xxxxxxxx XX.

3.10 Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx představuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx dokonce xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx kapsle, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Viz Odstavce 1.114 xx 1.118 x podnikatelských xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx 1.129 xx 1.131, xxxx xxxxx nevysvětlí xxxxxx xxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxx výkonnost x xxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné, musí xxx přiměřeně xxxxxxxx, xxxxx xx neměly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx nezbytné je xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 2.84 xx 2.85. Xxxxxxx xx pak xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx implikace xxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxx jeden xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tržního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx subjektu x xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx podniků, xxx xxxxxxxxx Odstavec 1.130.

3.11 Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podniky v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxx/x xxxxx xxxxx xxxx zahrnout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx licence xx xxxxxxx, xxxx-xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájem xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (balíček). Tyto xxxxxxxxx balíčky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ačkoliv xxxx účtovaná xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxx xxxxxxxx balíček xxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx části. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx balíček v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu.

3.12 Xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxxxxx transakce (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx složky, xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režimům. Xxxxxxxxx licenční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx čistého xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx mohla xxxxx, xxx xx xxx xxxx daňové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhrnnou xxxxxxxxx mezi spojenými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by analyzovaly xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxxxx podniky. Daňoví xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxx transakce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X.3.2 Úmyslné xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.13 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx kompenzace, xxxxxx xxxxxxx podniky xxxxxx zahrnou xx xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx, když xxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx určité xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx podniku. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obdržely, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx užitkům, které xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxx xxxxxx. Pro xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx/xxxxxx xxxxxx xxxxxx transakcí. Xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xx užívání xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx know-how v xxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx, že daná xxxxxxxxx nemá xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ani xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných užitků xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.14 Úmyslné vzájemné xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx vyskytovat x xxxxxxx xxxxxxx, od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx výhodná xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zboží xxxxxxx xx xxxxxxxx kupní xxxx xx suroviny xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx) po xxxxxxxx x všeobecném xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx všechny xxxxxx xxxx stran v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx by nezávislé xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vytvořena xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezávislé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx a případný xxxx/xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxx.

3.15 Xxxxxxxxxx úmyslných vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx převodní xxxx xxxx být xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx vhodné, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úmyslně xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx transakcí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), že xx zvážení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu.

3.16 Xxxx být nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo zjištěno, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx být dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společně, xx nezbytné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 3.9 xx 3.12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx xxxxxx být xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx v daňových xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro dané xxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění. Například xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3.17 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xx xx xxxxxxx neúmyslného xxxxxxxx xxxxxxx zdanitelného xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx dle xxxxx xxxxxxx mohou, xxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Daňové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kontextu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx xxxxx (xxx Xxxxxxxx XX).

X.3.3 Xxxxx xxxxxxxxx strany

3.18 Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx prodeji xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (viz Xxxxxxxx XX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx marže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zisku) xxxxxxxx. Volba testované xxxxxx xx měla xxx x souladu x funkční analýzou xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx stranou ta, xx kterou xxx xxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xx bude jednat x xx stranu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx funkční xxxxxxx.

3.19 Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx - X1 x P2 - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx X xx spojeným podnikem x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xx společnost X xxxxxx xxxxxxx X1 pomocí hodnotných x jedinečných xxxxxxxxxx xxxxx, která patří xxxxxxxxxxx X, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Předpokládejme, xx x xxxxx xxxx transakce X1 xxxxxxxxxx A xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx žádný hodnotný/jedinečný xxxxxx. X hlediska xxxxxxxxx X1 xx xxxxxxxxxx xxxx testovanou xxxxxxx společnost A. Xxxx předpokládejme, že xxxxxxxxxx X rovněž xxxxxx výrobky X2, xxx xxxxx xxxxxxx x používá xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx hodnotné patenty x xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx xxxx distributor. Xxxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx X2 xxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souvislosti x danou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxx P2 xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X.

X.3.4 Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

3.20 Xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závislou xxxxxxxxx, x především x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx závislé xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx to xxxxxxx, že ačkoliv xxxxxxxxxxxx metody (xxxx. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx metoda xxxxxxx rozpětí - xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx XX) xxxxxxxx xxxxxxxxx určitého finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. "xxxxxxxxx xxxxxx" - xxx Odstavec 3.18-3.19), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx volbu xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x faktorech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx především x xxxxxxx analýze xxxxxxxxxxx strany.

3.21 Xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx (x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 2.1 až 2.12) transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - domácích x zahraničních. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx metody xxxxxxxx xxxxxxxx transakční metody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vystupuje jako xxxxxx transakce. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x za účelem xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení zisku, x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx kombinovaných xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného xxxxxxxxxxxx podniku). Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení převodních xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx poplatníci xxxxx připraveni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx transakce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxx X.

3.22 Xxxxx xx z hlediska xxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx 2.1 xx 2.12) jednostranná xxxxxx, xxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Odstavci 3.20 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domácí xx xxxxxxxxxx subjekt. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx opětovném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí x testovanou stranou xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx netestované xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx nejvhodnější metoda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx domácí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zpravidla xxxxxx správa žádný xxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku, mimo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XxXX xxxx Xxxxxx Xxxx (xxx Kapitola X).

3.23 Xxx je xxxxxxxxxx xxxx, analýza xxxxxxxxxx cen vyžaduje, xxx byly k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx. Xxxxxx xxxx takovýchto xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx představovat xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

A.4 Srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.4.1 Xxxxxx

3.24 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi dvěma xxxxxxxxxxx stranami, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závislou xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx transakci xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ("xxxxxxx srovnatelná xxxxxxxxx") xxxx x transakci xxxx xxxxx nezávislými xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx ("xxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce").

3.25 Xxxxxxxx závislých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a proto xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

3.26 Xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xx, xx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx blíže x výsledkům x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionářů. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx toho, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx akcionář xx majetkovou xxxxx xx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx dceřiné společnosti, xxxx zda xx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.27 Krok 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Odstavci 3.4 zahrnuje zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje mohou xxx přímější a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx srovnatelné xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vycházet xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x interních xxxxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxx x méně nákladný.

3.28 Xx druhou xxxxxx xxxx xxxxxxx srovnatelné xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ne xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx srovnatelnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxx 1.33 xx 1.118. Pokyny o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje, viz Xxxxxxxx 3.47 xx 3.54. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxxxx xxxxxx určitý xxxxxxx. Xxxxxxxx objemy tohoto xxxxxxxx prodává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodejci, xxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxx xx prodáváno xxxxxxxxx straně. V xxxxxxxxx xxxxxxx objemy xxxxxxx velmi pravděpodobně xxxxxxxx xxxxxxx srovnatelnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx rozdílů, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.4.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce x zdroje xxxxxxxxx

3.29 Xxxxxxxx různé xxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx databázemi, xxxxxxxxxxxx srovnatelnými xxxxxxxxxxx x informacemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníkům. Xxxxx xxxxx existují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx zbytečné xxxxxx xxxxxxx - xxx Xxxxxxxx 3.27 xx 3.28.

X.4.3.1 Xxxxxxxx

3.30 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komerční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxx xxxxxxx x prezentují xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx x někdy x xxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx externích xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx informací.

3.31 Xxxxx xx identifikováno několik xxxxxxx xxxxxxxxxx databází. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zemích, xxxxx ne všechny xxxx nabízejí stejné xxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Navíc x xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, nemusejí xxxxxxxxx xxxxxx druh xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx lišit x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx a xxx xxxx být xxxx xxxxxxxx používány, xxxxx xxxxxx pro jiné xxx účely xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úrovní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spíše xxx transakcí, neboť xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x dispozici xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx viz Xxxxxxxx 3.37.

3.32 Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, např. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx zbytečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxx komerční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx používány xxxxxxxxxx, přičemž je xxxxxxxx se xxxx xxxxxx x identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací.

3.33 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx databází xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kvantity xxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx především xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx těchto xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x databází x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kvalitu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupy, xxxxxxx platí pro xxxxxxxxx získané x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poplatníků/odborníků i xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Toto xx xxxxxxxx chápat v xxxxxxxxxxx s diskusí x xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, viz Xxxxxxxx 3.80 xx 3.83.

3.34 Xxxxxxxx xxxxxx autorské xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx poplatník xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti xxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.4.3.2 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

3.35 Xxxxxx xxxxxxxxxx ne xxxx xxxxxxxxxxx srovnatelné xxxxx x dané zemi, xxxxxxxxx v případech, xxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x/xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx několik xxxxxxxx skupiny nadnárodních xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkční xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z toho xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx. Xx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx případ xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zda xx možné spolehlivě xxxxxx jedno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx regionální xxxxxx xxx několik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 1.112 xx 1.113 o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Rovněž mohou xxxxxxx problémy v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx standardy.

A.4.3.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníkům

3.36 Xxxxxx xxxxxx mohou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informacemi, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx aplikovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx takovéto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postoj x xxxxxxxx xx efektivní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx soudů.

A.4.4 Používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxxx

3.37 Xxxxxxxxxx zaměření xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 3.9 xx 3.12. Jinou xxxxxxx je, zda xxxxx netransakční xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxx srovnatelné údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka (xxxx x xxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxx stanovenými x Odstavcích 3.9 xx 3.12) . X praxi xxxx xxxxxxxx xxxxx třetích xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx, xxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spolehlivé xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx transakcím xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 3.9 xx 3.12), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, jestli xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx společnost xx xxxxxxxxxxxxxx data, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rovněž však xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx mohou xxxx x problémům x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na různé xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabídnout xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v daných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx poplatníka.

A.4.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.38 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxx nejspolehlivější xxxxx, xxxxxxx je potřeba xxx na paměti, xx xxxx údaje xxxxxxx vždy xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx/x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzácné. Xxxx xxx nezbytné xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odlišnými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x informace x nezávislých xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx dojde xx stejném geografickém xxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx skutečnostech a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xx významnosti očekávaných xxxxxx xxxxxx srovnatelnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.39 Xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx xxxx xxx xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxx i bez xxxxxxxxxxxxx xxxxx, např. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsoben xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx, xxxxxxx jednotlivé strany x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx Xxxxxxxx 2.115). Xxxxx i x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxx 2.2.

X.5 Xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.40 X zásadě xxxxxxxx xxx způsoby, xxxxxxx lze provádět xxxxxxxxxxxx potenciálně srovnatelných xxxxx třetích stran.

3.41 Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx jako "xxxxxxxx" (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx v tom, xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx, xx xx skutečně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelnosti. Xxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxx správně xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx poplatníka. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. "Aditivní" přístup xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx osoba, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ví x několika třetích xxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxx" přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxx x procesem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. X xxxxx může "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.42 Xxxxx xxxxxx - "deduktivní" (xxxxxxxx) xxxxxxx - xxxxxxx xx širokého xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. x databází, webových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x známých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxx pak "xxxxxxxxxx" xxxxxxx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxx xxxxxxx srovnatelné údaje x xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx 3.24-3.39. "Xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx by xxxx neměly být xxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 2.1 xx 2.12.

3.43 X xxxxx xx xxx přijetí xx odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx používají xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejčastěji se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tržeb, aktiv xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k určitým xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nehmotných xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / celkové xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx výzkumu x vývoje ("X&xxx;X") / xxxxxx; tyto xxxxxxxxxxx xxxxx sloužit xxx vyloučení xxxxxxxxxxx x hodnotnými nehmotnými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X&xxx;X, xxxxx testovaná xxxxxx nepoužívá hodnotná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné činnosti x xxxxxxx X&xxx;X.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx kritéria xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx. začínající společnosti, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx., xxx takovéto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx výběrových xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech každého xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx.

3.44 Xxxxxx výhodou "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx "xxxxxxxx" xxxxxxx. Xxxxxxx xx snadněji ověřuje, xxxxx xx hodnocení xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xx kvalitě xxxxxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxxx se xxxxxxx (xxxx. na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právě xxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx). X některých xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx a užitečnost xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx analýz xxxxxx, xx může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.45 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx okolnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx "aditivní" xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. "Xxxxxxxx" x "deduktivní" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výlučně. X xxxxx typického "deduktivního" xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx prohledávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx známí xxxxxxxxxx (nebo xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ví, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx), k xxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. x xxxx důvodu, xx xxxx konkurenti xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx odvětvového xxxx. V takovýchto xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx "deduktivním " xxxxxxxx.

3.46 Xxxxxx aplikovaný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jeden x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Měl by xxxx být transparentní, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx volba xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, měla xx xxxx odrážet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx volby xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxx řadu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů. Xxxxxxxxx transparentnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx daný xxxxxx (daňový xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daného xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvedena v Xxxxxxxx V.

X.6 Úpravy x xxxxxxxx srovnatelnosti

3.47 Potřeba xxxxxxx srovnatelné xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx srovnatelný xxxxxxx, xx xxxxx (případné) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozdílů. Xx, xxx by xxxx být úpravy xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxxx xxx, xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxx úsudku, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x dodržováním xxxxxxxx x xxxxx Oddílu X.

X.6.1 Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.48 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rozdíly, xxxxx xxxxx vzniknout x důsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních údajů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx z hlediska xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx, aktivech xxxx xxxxxxxx.

3.49 Xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx v Příloze xx Xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx existují v xxxxx, xxxxxxxxx, že xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx změn by xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx šetření xx xxxx charakteristik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.6.2 Xxxx úprav xxxxxxxxxxxxxx

3.50 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, pokud (x xxxxx xxxxx) xx xxxxxxx, xx zvýší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závažnost xxxxxxx, x xxxxxxx xx přemýšlí o xxxxxx, xxxxxxx údajů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x spolehlivost přístupu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx úpravy.

3.51 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx srovnatelnosti xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx x srovnatelnými xxxxx xxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxxx vždy. Srovnání xxxx xxx vhodné x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx takovýto rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx druhou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx třetích xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelné.

3.52 Xxxxxx xxxxxx vždy oprávněné. Xxxxxxxxx xxxxxx rozdílů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx užitečná, xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby vzbudily xxxxx dojem, že xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx "xxxxxxx", xxxxxxxxxx a xxxxxx.

X.6.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy

3.53 Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx úpravy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, jako "xxxxxxx" x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vnímat xxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx jednotlivých zemí, xx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx, u xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.6.4 Xxxxxxxxxxxxx x testování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.54 Zajištění nezbytné xxxxxx transparentnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xx dostupnosti vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav, xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, toho, xxx xxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jak xxxxxx xxxxxxxx srovnatelnost. Problematika xxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnosti xx xxxxxxx v Xxxxxxxx X.

X.7 Tržní xxxxxxx

X.7.1 Xxxxxx

3.55 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude možné xxxxxxxxx princip tržního xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxx xxxxx), xxxxx bude xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx transakce x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx převodní xxxx xxxxxxxxxxxxx exaktní xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozpětí hodnot, xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které tvoří xxxx rozpětí, způsobeny xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx možné, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxxxxxxx okolností xxxxxx xxx danou transakci xxxxxxxx xxxxx stejnou xxxx.

3.56 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx některé xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxx mít relativně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx srovnatelnosti xxx xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxxxx.

3.57 Xxxxxx xxxx dojít x situaci, xxx xxxx veškerou xxxxx xxxxxxxx body x xxxxx mírou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx - xxxxxxxx x xxxxxxx použitému xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vzhledem x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxx upravit. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx analýzy přispět xxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxx za xxxxxx zmenšení xxxxxxx (xxxx. mezikvartilové rozpětí xxxx xxxx percentily).

3.58 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx posouzení xxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx míře xxxxxxxxxxxxxx. Každá metoda xxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxx liší, x xx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx metod x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní metody. Xxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxx xx xxxxx xxx potenciálně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozpětí, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx překrývají, nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metod, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx metod xxxxx xxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by měly xxx učiněny x xxxxxx xxxxx, budou xxxxxxx na relativní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx metod.

3.59 Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody (xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx situacích - xxx Xxxxxxxx 2.12) xxxx x xxxxxxx hodnot, xxxx xxxxxx odchylka xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx použité pro xxxxxx xxxxxxxxx bodů xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx bodů rozpětí, xxxxxxxx xx odchylka xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X takovýchto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušných xxxx xx účelem xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx zahrnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.7.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

3.60 Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (např. cena xxxx xxxxx) xxxxx xx xxxxxxx rozpětí, xxxxxx by xxx xxxxxxxxx žádné úpravy.

3.61 Xxxxx xx relevantní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxx xxxxx) mimo tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx argumenty x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx (např. že xxxxx rozpětí xx xxxxxxx od výpočtu xxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprokáže, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx transakce.

3.62 Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx se v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stejnou x xxxxxxx spolehlivostí, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx x principem xxxxxxx odstupu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelnosti - xxx Xxxxxxxx 3.57 - xxxx xxx xxxxxx použít xxx určení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (například medián, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx., x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx souboru xxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx chyby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx neznámých xx nekvantifikovatelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.7.3 Extrémní xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.63 Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou zahrnovat xxxxxx xxxx neobvykle xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx ukazatele, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx x xxxxxxx aplikace xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx transakční xxxxxx čistého xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výjimečné xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výsledkům, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxx. Důvodem xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výjimečné okolnosti x xxxxx srovnatelné xxxxx strany. Extrémní xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxx zdají xxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxx plynoucích x jiného xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

3.64 Nezávislý xxxxxx xx nepokračoval xx ztrátových xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Viz Xxxxxxxx 1.129 až 1.131. Xxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx však xxxxxxxxx, xx ztrátové xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být použity xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x nemělo xx xxxxxxxxx xxxxx nezvratné xxxxxxxx x zahrnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Status xxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxx měly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxxx xx předmětné xxxxxxxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.65 Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx šetření, xxx bylo xxxxx xxxxx, xxx mohou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxxx, za kterých xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kdy ztráty xxxxxxx xxxxx odrážejí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx závislých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x toho důvodu, xx xxxxxxxx ztrátu.

3.66 Xxxxxxx xxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxx potenciální xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xxxx ve xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

B. Problematika xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.67 X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx existují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx srovnatelnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxx xx používají x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 5.27 až 5.36 Xxxxxxxx X xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontextu xxxxxxxxx xx dokumentaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

X.1 Xxx původu

3.68 X xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezávislých transakcí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx časového xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") budou představovat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx nezávislé xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx prostředí pro xxxxxxxx transakci daňového xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx však xxxx xxx x praxi xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

X.2 Xxx xxxxx

3.69 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x převodních xxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx xxxx v xxxx realizace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxxx ex-ante (xxxx xxx xxxxxxx "nastavování xxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx"), x xx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx měli x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx, xxx také xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tržních xxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx okolností xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.70 X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že podmínky xxxxxx transakcí byly x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. xx bázi xx-xxxx (xxxx xxx xxxxxxx "testování výsledku x souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx zpravidla xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vytváření xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

3.71 Jak přístup xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx OECD xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvstat v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx realizována xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výsledky - například z xxxxxx nesrovnalosti mezi xxxxxxx očekáváními, která xxxx brána x xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x skutečnými xxxxxxxx, xxxxx jsou sledovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxx Xxxxxxxx 4.38 x 4.39. Příslušné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úpravami xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxx MAP (Xxxxxx 25 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX).

X.3 Xxxxxxxxx vysoce xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx události

3.72 Vyvstává xxxxxx, xxx a - xxxxx ano - xxxxx způsobem xxxxxxxx xx analýzy xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce nepředvídatelné, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xx, xx by xx xxxxxxxxxxxxx okolností xxxxxxx nezávislé podniky, xxx xxxxx x xxxxx oceňovací xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

3.73 Zdůvodnění xxxxxxx x Odstavcích 6.181-6.185 xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx která je xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s nejistým xxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, nebo zda xxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx zásadní, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X takovémto xxxxxxx xx měla xxxxxx xxxxxx právo stanovit xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x úpravě xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sjednání, k xxxxx xx v xxxxxxx x principem xxxxxxx odstupu došlo x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx situacích, xxx xxxx xxxxx považovat xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, aby strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx existence xxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xx-xxxx úpravu xxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx nezávislé xxxxxxx nebo xx xx si nezávislé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

B.4 Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx

3.74 Xxxxx x xxx následujících xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx relevantní, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby nebyl xxxxxxxxx zpětný pohled. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx životních cyklů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx určit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Skutečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx relevantní xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.5 Xxxx xx xxxx let

3.75 X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zkoumat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx o systematický xxxxxxxxx. Data xx xxxx let by xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx zvyšují hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx let, kterých xx má víceletá xxxxxxx xxxxx.

3.76 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx užitečné přezkoumat xxxxx z předmětného xxxx i x xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Analýza xxxxxxxxxx informací může xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxx) stanovení xxxxxxxxxx xxx. Například xxxxx xxx z xxxxxxxx xxx objasní, xxx xx vykázaná xxxxxx daňového poplatníka x xxxxxx transakce xxxxxxxx xxxx řady xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek v xxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx roce, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx analýza xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx Odstavec 1.131 x důležitosti údajů xx několik období xxx zkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Údaje xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zlepšit chápání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.77 Data xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx užitečné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, přičemž xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx let xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx, xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelně, xxxx xxx odlišné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3.78 Data xx více xxx xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkoumaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx srovnatelného xxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxxxxx anomálie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3.79 Xxxxxxx xxx za xxxx let nemusí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průměrů. Xxxx xx více xxx x xxxxxxxx průměry xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zlepšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 3.57 až 3.62 informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx dodržování xxxxxxxx

3.80 Xxxxx otázka, xxxxx vyvstává x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýz, xx xxxx rozsahu xxxxxx x nákladů xx xxxxxx daňových xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx získávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Panuje xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx a střední xxxxxxx, ale xxxx xxx ty skupiny xxxxxxxxxxxx podniků, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 4.28 x Kapitola X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3.81 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx prohledávání všech xxxxxxx relevantních zdrojů xxxxxxxxx. Daňoví xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3.82 Xx vhodné, xxx xx daňoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, úrovně xxxxxx a xxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Takovýto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx strategií xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxx údajích na xxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxx závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx podobné, xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx analýza (včetně xxxxxxx xxxxxxx).

3.83 Do xxxxxxx převodních xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přeshraničních transakcí xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx malé a xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx případ x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Kapitola XX

Xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxxx sporům x xxxxxxx převodních xxx x xxx je xxxxx

X. Xxxx

4.1 Xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx převodních xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správami, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxxx pomoci xx xxxxx. Xxxxxx spory xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxx Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx snahou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx možné, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx x důvodu složitosti xxxxxxxxx xxxxxx převodních xxx x x xxxxxx obtíží x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx případů.

4.2 Xxxxxxxx dvě xxxx xxxx xxxxxxxx správ xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx příjem xx xxxxxxx xx daňového xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to, xxxx xx příjem buď x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatníků (ekonomické xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx spojených podniků), xxxx když je xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx právního subjektu (xxxxxx dvojí xxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx zdanění xx xxxxxxxxx x xxxx by být xxxxxxxxx, jak xxx xx xx možné, xxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Dvojí xxxxxxxx xxxxxx do daňového xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx skutečnosti xxxxxx xxxxxxx.

4.3 X xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupech x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodních cen x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dvojímu xxxxxxx. Xxxxx X xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správ x xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx cen, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx. X Xxxxxx X xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx) x x řešení xxxxxxx xxxxxxx (Článek 25). Xxxxx D xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol xxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vyřešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (x xxxxxx otázek mezinárodního xxxxxxx). Oddíly E x X popisují xxxxxxx xxxxxxxx minimalizování xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx cen. Oddíl X se zaměřuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (xxxx harbours) xxx xxxxxx xxxxxx poplatníky, x Oddíl X xx zabývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ujednáními, které xxxxxx možnost xxxxxx xxxxx metodiku xxxxxxxxxx xxx xxxx určit xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx poplatník xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závislé xxxxxxxxx. Xxxxx X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx zeměmi v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

X. Xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

4.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx x každé xxxxxxx zemi xxxxxxxx x zavedeny x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx domácí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx: x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx informací); x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx); a c) xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Praktiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v působnosti xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx suverenity x za xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx systémů. Nicméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx procesní pravidla, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x příliš xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidly. Xx-xx však xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zemi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx možné, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx daňové xxxxxxxxxx. Xxxx jít xxxxxxx x případ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx vybranou v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojených xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx transakce. Xxxxxx-xx xx druhé daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny, může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavena xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx 4.2. Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxx být vědomy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopadů xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx převodních cen xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xx xx snažit xxxxxxxxx xxx spravedlivému xxxxxxxxx daní xxxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.5 Tento Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx převodních cen, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx jurisdikcím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx poplatníky x xxx xxxx jurisdikce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx OECD xxxxx xxxxxxxxx - xxxx. xxxxxx xxxxxxxx sporů x xxxxxxx průkazných xxxxxx x případech, xxx daňové xxxxxx xxxxxxx x získání xxxxxxxxx, avšak xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxxx často xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx správy v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxx třemi xxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pokut x xxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x závislosti na xxxxxxxxxxxxxxx daného daňového xxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx popsat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx otázek, které xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx případech. Xxxxxxx toho xx xxxxx Xxxxx snaží xxxxxxxxxx obecný návod x typům xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rovnováhy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

X.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

4.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx členskými xxxxx XXXX xxxxxx liší. X xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jako xx systém x xxxxxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, úroveň xxxxxxxx a zahraničního xxxxxxx x kulturní x xxxxxxxxxx vlivy.

4.7 Xxxxxxx převodních xxx xxxxx klást zvláštní xxxxxx xx běžné xxxxxxxxx praktiky jak xxx xxxxxx správy, xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx. Případy převodních xxx jsou xxxxxx xx fakta a xxxxx xxxxxxxxx obtížné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx řada daňových xxxxx inspektory xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen samotné xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx odlišných procedur.

4.8 Xxxxxxx oblast převodních xxx xxxx exaktní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx, jak x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přijatelných čísel. Xxxxxx xxxxx metody xxx stanovení převodních xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jasný. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx, kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4.9 X xxxxxxxxx případech převodních xxx xxxx i xxx xxxxxxx smýšlející xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx chybu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxx vyvodit špatné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx kontrolorům xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx poplatníků xxxxxxxx x převodních xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx daných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx byla svázána x xxxxxxxxxxxxxx realitou. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx začínat xxx analýzy xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxx, kterou si xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňový xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx XX, x Xxxxx I xxxxxxxxxx xx výběrem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4.10 Xxxxxx xxxxxx xx xxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na paměti, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx funguje na xxxxxxx ziskových xxxxxxxxx. Xxx Odstavec 1.5.

B.2 Důkazní xxxxxxx

4.11 Xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mezi xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx x pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx daňové účely. Xx většině jurisdikcí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správa xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s daňovým xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), xxx v xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx být důkazní xxxxxxx přeneseno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxx zdanitelný xxxxxx, xxxxxx-xx se, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání. V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx poplatníka. X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx závěry z Xxxxxxxx 4.16 x 4.17.

4.12 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatníka xx xx xxxx brát x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, leží-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, daňový xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx správa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx nejsou x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. X v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx své xxxxxxx, které by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx šetření. X některých xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zákona povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx daňové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhadnout xxxxxx daňového poplatníka x xxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx vycházející xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x to, xxx xx vynucovaly xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxx pro rozumné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

4.13 X jurisdikcích, xxx xxxx důkazní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daň, xxxxx nevychází xxxxx xx zákona. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx XXXX, kde xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nemůže xxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx břemeno xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx důkazní břemeno xxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxxx". Xxxxxxxx daňový xxxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxx argument x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx legálně xxxx de xxxxx xxxxxxxxx xx daňovou xxxxxx, xxx napadla xxxxxx daňového poplatníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důkazy, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx správné. Xx xxxxxx stranu, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úsilí na xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poplatníka xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

4.14 Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx břemeno x xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x těchto pravidel xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Například, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx zkoumaná xxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx daňové xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x převodních cenách, xxxxx xx daňový xxxxxxxxx xxxx akceptovat, x xx xxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Mohlo xx xx xxxx, xx xx ani xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebudou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx by připravil xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dvojí zdanění.

4.15 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxx x příkladu x předchozím Xxxxxxxx. Xxxx-xx důkazní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dceřinou xxxxxxxxxxx daňového poplatníka xx druhé xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx Směrnici), xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx ceny jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx úpravu, xxxxxxxxxx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního odstupu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx obě daňové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx příslušných xxxxxx.

4.16 X xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx poplatníci neměli xxxxxxxxx xxxxxxx břemeno xxxxxxxx xxxxxxxx výše. X důvodů těžkostí xxxxxxxxx s analýzami xxxxxxxxxx xxx xx xxxx vhodné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxx x používat v xxxxxxx xxxxxxxx určitého xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xx důkazní xxxxxxx. X xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxx břemeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Daňová xxxxxx xx měla xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx je v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx ochotni x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x souladu x principem tržního xxxxxxx, bez xxxxxx xx to, xx xxx leží xxxxxxx xxxxxxx.

4.17 Xxxxxxxx x Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx úprava, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx "xxxxxxxx částku xxxxxxxxxx zisků xx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bylo dosaženo, xxxxx transakce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx". To xxxxxxx, že v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx tato xxxxxx "je xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx co xx xxxx částky". Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxxxxxxx přístup.

X.3 Penále, xxxxxx

4.18 Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxx zábranou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Penále x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby placení xxxxxxx xxxx x xxxx typy nedodržování xxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxx než jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxx xxx primárním xxxxx civilních xxxxxxxx xxxxx a penále. Xxxxxx XXXX Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx (1990). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyústí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.19 Srovnávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Za xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxx x různých xxxxxx xxxxxxxxx xxx stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx. Xx druhé xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členské xxxx XXXX. Xxx xx xxxxxxxxx výše, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x jsou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, která xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nedodržování xxxxxxxx (xxxx. uložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx nebo přesunutí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxx. Většina xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx chyby; x xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxx neúmyslné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx systému.

4.20 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxx x pokuty xxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx - trestní xxxxxx xxxx fakticky vždy xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x většinou x xxxxx nesou velice xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pokutu (xx. xxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx pokuty nejsou x xxxxx z xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx prostředkem pro xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) xxxxxx a penále xxxx běžnější x xxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx existovat i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx břemene, xxxx. nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxx).

4.21 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx procesních xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x podávání xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx malá x xxxxxxx z xxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx občanské xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4.22 Xxxxxxx některé xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx", stejné xxxx xxxxxxx uložení x xxxx xxxx může xxx klasifikováno xxxx "xxxx". Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx "dodatečnou xxx" xxxx "xxxx" xxx nahlášení xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx na xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxx nevybraných xxxxx (xxxx).

4.23 Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx následujících skutečností: xxxxxxxxx nižší xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prahovou xxxxxx, xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dani (x rovněž xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty). Mnoho xxxxxxxxx xxxx OECD xxxxxx občanské xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx penalizuje "xxxxxxxxx" nahlášení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4.24 Je xxxxxxx teoreticky xxxxxxxxx, xxx částka xxxxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx XXXX jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nižší xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx procento nejčastěji xxxxxxxx xx 10 % xx 200 %. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx OECD xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pokuty může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxx vyhnout xx xxxx. Penále a xxxxxx xx "xxxxxxxxx" xxxxxxx, jsou-li uplatňovány, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx ty, xxxxx xxxx způsobeny xxxxxxxxxxxxx zaviněním (viz Xxxxxxxx 4.28).

4.25 X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx OECD xx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx může xxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Avšak x důsledku povahy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx být xxxxxxxx pozornost tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx tíživě xxx xxxxxxxxxx.

4.26 Xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxxxxx, xxxx celkově xxxxx xxxxxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxxxxxx dávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x této jurisdikci xxxxxxxxx xxxxx zdanitelný xxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx 9. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxx penalizační systém xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx cíli, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx vede k xxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu x nahlášení xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx. Každá x xxxxxxxxx xxxx OECD xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx x xxxxxxx x cíli Xxxxxxxx smlouvy XXXX, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

4.27 Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x podmínkami, xx kterých xx xxxxxx, x xx xxx tvrdší bude xxxxxx xx pokuta, xxx omezenější xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx aplikují.

4.28 Xxxxxxx xxxxxx x pokuty xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x procesních aspektů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx přiměřené xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xx dohodly, xx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx následující xxxxxx. Za xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx penále xx "neúmyslné xxxxxxx" xxxxxxxx xx pouhé xxxxxxxxx nahlášení nižší xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx z důvodu xxxxx x dobré xxxx než zanedbáním xxxx xxxxxxxxx úmyslem xxxxxxx xx xxxx. Xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poplatníkům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky svých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx nepřiměřené xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx neměl xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx převodní xxxx, xxx vyžadovala xxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx. Doporučuje xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxx a pokutách xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx případu xxxxxxx: Články 9 x 25 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD1)

C.1 Xxxxxx xxxxxxx dohodou (xxxx xxxx XXX)

4.29 MAP xx dobře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx sporů týkajících xx xxxxxxxx xxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povolený Xxxxxxx 25 Modelové xxxxxxx OECD, lze xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4.30 Xxxxxx 25 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxx XXX obecně xxxxxxxxx. Xxxxx oblast xxxxxxxx situace "xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx smlouvy" a xxxxxxxx xx xx xx Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx Xxxxxx. Postupy v xxxx oblasti jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dvěma xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxx "interpretace nebo xxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 10 Xxxxxxxxx x Článku 25 objasňuje, xx Xxxxxx 25 je xxxxx xxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vzniká x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Odstavce 1 Xxxxxx 9.

4.31 Xxxxxxxx 5 Článku 25, který xx xxxxxxxx Modelové xxxxxxx XXXX xx xxxx 2008, xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx MAP, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxx xxxxx x dohodě xx xxxx let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1 Xxxxxx 25, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnuty arbitráží. Xxxx rozšíření xxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, v rámci xxxxxxx xx příslušné xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx jednom xx více xxxxxx, xxxxx xxxxx dořešení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx předáním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení   xxxxx xxxxxx ustanovení, a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzájemnou xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx závazné pro xxx státy, xxxxxxx xxxxx xxxxx dotčených xxxx xx řídí xxxxxxxxxxx arbitra v xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobami. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx; Odstavec 2 Xxxxxx 25 pouze xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dohoda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx konfliktem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pravomocích xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx ale x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x závazné xxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25, mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx Odstavec 69 Xxxxxxxxx k Xxxxxx 25 Modelové xxxxxxx OECD). Je xxxx nutno xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx x 23.7.1990 xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2) (xxxx xxx "Xxxxxx x xxxxxxxxx"); xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x 1.1.1995 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx arbitrážního xxxxxx x xxxxxx sporů xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X.2 Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9

4.32 Xxx se xxxxxxxxx xxxxx zdanění x xxxxxxxxx převodních xxx, xxxxx daňové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xx xxxxxxx Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9. Následná xxxxxx, která může xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx správa xxxxx xxxxxxxxxx příjmy xxxxxxxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Následná úprava x xxxxxxx xxxxxxx xx úprava xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jurisdikce xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx jurisdikce je x xxxxxxx s xxxxxxxx úpravou a xxxxxxxxx xxxxx dvojí xxxxxxx. Xx rovněž xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx (xxxx vyloučí) primární xxxxxx, x x xxx případě by xxxxxxxx úprava xxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx vůbec nutná). Xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx, aby poskytovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxx xxxxxx, než xx xxxx bylo x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxx původně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.33 Xxxxxxxx 2 Článku 9 xxxxxxxx stanovuje, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx spolupracovali při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxx. Xx xxxxxxxxx, že xxxxxx XXX dle Xxxxxx 25 xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 10 Xxxxxxxxx k Xxxxxx 25 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX. ("... xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx 2 [Xxxxxx 9] ... xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx x hlediska posouzení xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.") Xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx přiměl xxxxxxx xxxx OECD, xxx xxxxxxx, xxx může xxx MAP xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx smlouva o xxxxxxxx dvojího zdanění xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 2 Xxxxxx 9. Xxxxxxxx 11 x 12 Xxxxxxxxx k Xxxxxx 25 Modelové xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xx xxxx názoru, xx xxxxxx XXX xx vztahuje na xxxxxxx zahrnující xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxx, a to x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podobné Odstavci 2 Xxxxxx 9. Xxxxxxxx 12 xxxxx, xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx řeší xxxxx xxxxxxx bona fide xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupných ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.34 Podle Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9 xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx přepočítá xxxxx podléhající dani x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx, že xxxxx xxxxx výpočet a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dani x xxxxx státě xx xxxxxxxxxx xxx uloženou xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ceny. Xxxxx xxxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxxx OECD xxxxxx xxxxxxxx.

4.35 Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postupem dle Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25 týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx povinné, to xxxxxxxx pravidlu, xx xxxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx v xxxxx xxxxxxx MAP. Xxxxx Xxxxxxxx 2 Článku 9 xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněnou xxx x principu, xxx xx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx následné xxxxxx xx nezbytná, xxx xxxxx xxxxxx správa xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx druhým xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx suverenity xxxxx xxxxxxx xxxx OECD.

4.36 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx stanovit, zda xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uskutečnily, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, třeba xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx problém xxxxx xxxxx otázku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úrok x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx souhlasila x provedením xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx 4.65-4.67). Xxxxx přístup xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx bylo x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx obvyklých xxxxxxxx. Avšak x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rokem, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x rokem, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx soudního rozhodnutí, xx xxxx daňové xxxxxx xxx flexibilní xxxxxxxxx x následnou xxxxxxx pro xxx, xxx xxxx akceptována xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx záleželo xx vnitrostátním xxxxx. Xxxxxxx xxxxx přístup xxxx běžně xxxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxx ve výjimečných xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx realizaci úpravy x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxx.

4.37 Xxxxxxxx úpravy xxxxx být velice xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx převodních cen. Xxxxxxx xxxx OECD xxxxxx xxxxxxx v xxxxx víře x xxxxxxxx xxxxxx, kdykoli xx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx XXX mohou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dosáhnou xxxxxxxx dohody v xxxxx xxxxx stran. Xxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x úvahu x xxxx xxxxxx daňových xxxx, xxxx jsou xxxxx srážkové xxxx.

4.38 Xxxxxxxxxxxx jedna x xxxxxxxxx xxxx XXXX xx xxxxxx, který xxxx snížit xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav xxx, xx dovolí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx se xxxx xxxx xxxx od xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxx známá xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx", by xxxx učiněna před xxxxxxx xxxxxxxx přiznání. Xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního odstupu, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu, xxxxx by zaznamenala xxxxxx xxxx cenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4.39 Kompenzační xxxxxx xxxx nejsou uznávány xxxxxxxx členských států XXXX z xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakce. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povolovány, xxx x zemi xxxxxxx spojeného xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úprava, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx použit XXX, x příslušné orgány xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx roku.

X.3 Xxxxx spojené x xxxxxxx

4.40 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxx, daňoví xxxxxxxxxx vyjádřili vážné xxxxx. Například, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, daňoví xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nového Xxxxxxxx 5 x Článku 25 Modelové xxxxxxx XXXX xx xxxxx x xxxx 2008, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o arbitráž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dojít x vzájemné xxxxxx x časovém xxxxxx xxxx xxx. X Xxxxxxxxx x Článku 25 jsou xxxxxx xxxxxxx doporučení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem mimo xxxxxxxx xxx řešit xxxxx, xxxx xxxx xxxx. zprostředkováním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.41 Daňoví xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx mohly xxx xxxxxx nikoliv xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx osvědčeným xxxxxxxx xx, xxx x rozhodování případů XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s jinými xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxx xx bilanci xxxxxxxx xxxxxx případů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx použity, xxxx xxxx Směrnice x xxxxxx popsané xx Xxxxxx o Xxxx XXXX 14 (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) dobrým xxxxxxxx vhodného přístupu x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx existovat xxxxx z odvetných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxx požadována. Xxxx to x xxxxxx daňových správ, xxx xxxxxxxxx odvetné xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx neadekvátní xxxxxxxxxx xxxx skutečnosti. Xxxxxx xxxxxx by měly xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx obávat odvetných xxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxx každý xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Daňoví xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx odrazováni xx xxxxxxxxxx XXX xxx, xxx xxx Xxxxxx 25 xxxxxx.

4.42 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x postupem XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx diskutovány v xxxxxxxxxxxxx Oddílech; konkrétně:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx MAP;

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mohou x xxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

3. Xxxxxxx řešené xxxxxxxx XXX xxxxx xxx časově xxxxxxx;

4. Xxxxx daňového poplatníka xxxx být omezena;

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx vysvětlující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx;

6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výběr xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dosud projednávaného xxxxxx x rámci XXX.

X.4 Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být podniknuty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procesem XXX

X.4.1 Xxxxxxxx možnosti xxxxxxx procesu XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cen

4.43 Xxxxxx x klíčových xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx MAP xx věci následných xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodních xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx případy xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx víře. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x procesu XXX x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dotýkající xx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx Xxxx 14 x xxxxx Xxxxxxx xxxxx XXXX přímo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxx MAP xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx 1.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx 14 BEPS, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx zahrnujících xxxxxxxx xxxx.

4.44 Xxxxxxxxx standardy xxx Xxxx 14 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxx se x: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx poplatník x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xx xxx, zda xxxx xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx institutu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x konfliktu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx 1.2); xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla, pokyny x postupy xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX (xxx 2.1) a x těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx daňový xxxxxxxxx xxxxx xxxx součást xxxxxxx x spolupráci x rámci procesu XXX (xxx 3.2); xxxx xxxxxxx vyjasnit, xx xxxxxx uzavřené x xxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx XXX (xxx 2.6); x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx obou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x MAP, x xx xxxxx (x) xxxxxxxx k Článku 25(1) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx kterékoliv xx zúčastněných zemí; xxxx (xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx (xxx 3.1).

C.4.2 Xxxxx

4.45 Xxxxxx podle Xxxxxx 9 Xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro provedení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo vnitrostátním xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9 xxxxxxxxxxxxx, zda by xxxx xxxxxxxxx lhůta, xx xxx xx xxxxxx xxx provedena xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx přednost xxxxxx neomezenému xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx považují xxxxxx xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx zda xxxxxxxxxxxx xxxxxx výhod xxxx xx lhůty stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.46 Xxxxx xxx stanovení daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx poplatníky a xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx převodních cen xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právně neschopna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx třeba xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, že xx x jednotlivých xxxxxx xxxx.

4.47 V xxxxx Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 25 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxxxxx lhůt xxx, xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx lhůty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odstavec 29 Xxxxxxxxx x Xxxxxx 25 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx 25(2) jednoznačně xxxxxxxxx, xx implementace xxxxxxxxxx dohod xx xxxxxxx (x poznamenává, xx xxxxxxxx překážky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx). Xxxxx proto xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Některé státy xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobem, x proto xxxxxxx x tomuto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxx doporučuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx, jak jen xx to možné, xxxx- xx xxxxxxxxx XXX.

4.48 Xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přednost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx MAP, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zahájit diskuse xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx včas před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Členským xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ukončeny xxxxxxx.

4.49 Xxxxxxxxxx Xxxx 14 Xxxxxxx xxxxx BEPS xxxxx řeší překážky, xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxx efektivní xxxxxx xxxxxxx XXX. Bod 3.3 xxxxxxxxxxx standardů x Akce 14 xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx xxxx Odstavce 2 Xxxxxx 25 a xxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva (1) xxxxxxxxx implementaci xxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, x (2) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx případy xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx.

4.50 Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 25 do xxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx 3.3 minimálních xxxxxxxxx xxx Akce 14 BEPS uvádí, xx xx xxxxx xxxx xxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx omezující xxxx, xx xxxxxx xxxxx smluvní státy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx 9(1), xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu XXX. X naplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle Xxxxxx XXXX k Xxxx 14 xxx:

(X Xxxxxx 9):

3. Stát xxxxxxx xxxxxx nezahrne xx xxxxx xxxxxxx x podle xxxx xxxxxxx zisky, xxxxx xx byly xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, avšak x xxxxxx podmínek xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 1 nevznikly, xxxxxxx xxx [xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx] xx xxxxx xxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx by zisky xxxx podniku vznikly. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nedbalosti xxxx úmyslného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3.3 minimálních xxxxxxxxx uvedených x Xxxx 14 XXXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle Xxxxxx 7 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.51 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx délku lhůty xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, daňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx vyměření xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxxx, mělo xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx během xxxxxxxx řízení vyrozumět xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daň xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx převodních xxx, xxx xxx xxxxx poplatník mohl, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx správu x xxxxxx dotčeném xxxxx, který xxxxxxxx xxxx zhodnotit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledu xxxxxxx xxxxxxx MAP.

4.52 Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx Xxxxxx 25 Modelové xxxxxxx XXXX. Xxxxxxx lhůta xxxxxx xxxxx od xxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxx xxxxxxx xxxx nastat, xxxx xxxxxx správa xxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxxxxxx xxxxx xx úpravu, xxxxxxx jako "xxxx x xxxxxx" xxxx "xxxxxxx zdanění", xxxx xxxxxxxx datum, jak xx popsáno x Xxxxxxxxxx 21-24 Komentáře x Článku 25. Xxxxxxx některé xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxxx xx příliš xxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x Xxxxxx 25 uvádí, xx tato lhůta "xxxx xxx xxxxxxxxxx xx minimální, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nic xxxxxxx, aby xx xx svých xxxxxxxxx x zamezení dvojího xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období ve xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníků". Xxx je xxxxx xxxxxxxxxx, že bod 1.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Akce 14 XXXX doporučuje, aby xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx smluv x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxxx 25 x xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

4.53 U xxxxxxx lhůty xx xxxxxx otázka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x rámci Xxxxxxxx 21 až 24 Xxxxxxxxx x Xxxxxx 25. Xxxxxxxxx je x Xxxxxxxx 21 xxxxxxx, xx xxxx xxxxx "xx měla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx". Odstavec 22 xxxxxxxxx doporučení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 23 xxxx případy vlastní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Odstavec 24 xxxxx, že v xxxxxxxxx, "xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx principům uvedeným x Modelové xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx".

4.54 Aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx zabraňovaly xxxxxxx dle XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdanění xxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postup x nejranějším xxxxxx xxxxxx, což xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx množství procesních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxx zapojit se xxx x xxx xxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxxx úpravu. V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx procesu XXX může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.4.3 Doba xxxxxx jednání XXX

4.55 Xxxxxxx diskuse x xxxxx xxxxxxx MAP xxxx zahájeny, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx případů xxxxxxxxxx cen xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxx. Vzdálenost xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx často xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx x v xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx trvání xxxxxxx. Proces xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx poplatník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx pro plné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4.56 Trvání xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody vyúsťující xx xxxxxxxx případu XXX xx 24 xxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx řešení sporů xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx 14 Akčního xxxxx BEPS xxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxx XXX x průměrném xxxxxxx xxxxx 24 xxxxxx (xxx 1.3). Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k dosažení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx dohodnutého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů XXX3), xxxxxxx xxxxx xx poskytnout hmatatelný xxxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx 14 (xxx body 1.5 x 1.6). Minimální xxxxxxxxx xxx Akce 14 dále xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedením xxxxxxx XXX (xxx 2.3), xxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx (xxx 2.4) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů (xxx 2.5), xx xxxxx xx xxxxxx očekáváno xxxxxx řešení případů XXX.

4.57 Podstatnějším než xxxx uvedené xx xxxx xxx to, xx zahrnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx schopny xxxxxxxxx xx shodě do xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdlouhavých procesů XXX. Viz Odstavce 4.177 xx 4.179 xxxx.

X.4.4 Xxxxx daňového xxxxxxxxxx

4.58 Xxxxxxxx 1 Xxxxxx 25 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD dává xxxxxxx poplatníkům právo xxxxxxxxx požadavek, xxx xxx zahájen proces XXX. Xxxxxx však xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastnit xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx informován x xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx třeba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx provedení XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx. Xxxxxxx představitelé xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhují, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx. Účelem xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.59 Proces XXX, xxxxxxxxxxx x Xxxxxx 25 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx soudních xxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx proces xxxxxxxxx, xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx poplatníka xx xxx xx xx uvážení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.60 Xxxx kontext xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby poskytl xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx celého procesu, xxxxxxx xx složitých, xx xxxxx náročných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, x rámci xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx náročné xxxxxx úplný x xxxxxx přehled o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, protože XXX xx x xxxxxxxx xxxxxxx jako prostředek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předložit xxx xxxxxxxxxx fakta x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxx pochopena.

4.61 Příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX v xxxxx dávají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x diskusích, a xxxxx xx jich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx akceptovat xxxxxx uvažované xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, by xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxx x Příručce OECD x efektivnímu xxxxxxx XXX (Manual xxx Xxxxxxxxx Mutual Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx).

X.4.5 Xxxxxxxxxx pravidel xxxxx MAP

4.62 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx XXX xx samozřejmě xxxxxx, xxxx-xx snadno xxxxxxxx xxxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx 14 Xxxxxxx plánu XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx x xxxxx. Bod 2.1 minimálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx 14 XXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx pravidla, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx XXX a xxxxxxxxx xx xxxxxxx x dostupnost xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxx. Pokyny by xxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x Xxxx 14 XXXX xxxxxx uvádí, xx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx upravována xxxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce xx spojeným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluvního xxxxx, xxx by xxxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx xxxxxxxx daňovým poplatníkům xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx situacích. V xxxxx xxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2.2 minimálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx 14 BEPS xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxx dostupné xx internetových xxxxxxxxx XXXX4); aktuálně jde x xxxxxxx připravené xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX5) xxxx xxxxxxx společného xxxxx xxx hlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tento xxxx.

4.63 Akce 14 xxxxxx řeší následující xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx užití XXX:

 • Xxx 3.2 minimálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx 14 XXXX xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx by xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx užití xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx poplatníci podat xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx 3.2 xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx dodá xxxxxxxxx x dokumenty x xxxxxxx s xxxxxxx seznamem, xxxxxx xx mu xxxx xxxx odepřít xxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • X xxxxx xxxx 2.6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx 14 XXXX xx uvedeno, že xxxxxxxxxx země by xxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx uvést, xx vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx a daňovým xxxxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxxx řešení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx MAP.
 • Některá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 14 XXXX x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx: vysvětlení xxxxxx xxxx procesem XXX x xxxxxxxxxxxxxx správními x soudními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx 8); xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x rámci xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxx 10); x také xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx procesech XXX x předběžných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) (xxxxxxxxxx 11). Xxxxxxxxxx 9 uvádí, xxx x xxxxx daných xxxxxx xxxx uvedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX v případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx konzultací xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

4.64 Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s pokyny xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX, jelikož xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xx xxxxxx xxxxx vztahu mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahájení xxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Příslušné xxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx sdělovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x také xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx týkající se xxxxxxx XXX (viz Xxxxxxxx 4.62 výše) xxx xxxx xxxxxxxx.

X.4.6 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

4.65 Xxxxxx xxxxxxx úlevy x xxxxxxx zdanění xxxxxxxxxxxxxxx následné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňových nedoplatků x x xxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx problémem je, xx xxxxxx nedoplatek xxxx xxx xxxxxx xxxxx, než je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx důvodu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxx xxxxxxx vybrání xxxx. To xxxx xxxxxxxx, xx skupina xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx problém xxxxxx nejenom v xxxxxxxx MAP, nýbrž x x vnitrostátních xxxxxxxx. Akce 14 Xxxxxxx xxxxx XXXX xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx smluvních xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX, může xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx vést k xxxxxxxxx s cash-flow). Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx jednat v xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx MAP, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxx daně. Xx Xxxxxx x Xxxx 14 BEPS xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxx 6, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX; odložení výběru xxxx by mělo xxx xxxxxxxx minimálně xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx domáhající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nápravy. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx poznamenat, že xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxx xx xxxxx xx xxxxxx MAP xxxxxxxxxxxx dle xxxx 2.2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx 14 XXXX (xxx Xxxxxxxx 4.62 xxxx) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.66 Xx už xx xxxxxxx xxxx odloženo xxxx částečně odloženo xx nikoliv, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X důvodu xxxxxxxxxxx období nutných xx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x přeplatku xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xx xxxxxxx dani, xxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx procesu XXX xxxx vzít x úvahu, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx ve dvou xxxxxxxxxxxx xxxx vyústit x xxxxxxxxx náklady xxx skupinu nadnárodních xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx, kde xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložený x xxxx provádějící xxxxxxxx úpravu), který xx neměla x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx byly původně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Jak xx xxxxxxx xxxx, Zpráva x Xxxx 14 XXXX xxxxxxxx doporučení 10, xxx pokyny x procesu XXX xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x rámci xxxxxxx MAP. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemí x procesu XXX xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 2.2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx 14 XXXX xx také měly xxxxxxxxx informace x xxxxxx problematiky xxxxx x pokut v xxxxx xxxxxxxxxxx zemí.

4.67 Xxxxxx úroku (xx xxxxxx xx sazby, xxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxx mít xxxx xxxx xx do xxxxxx x rokem, xxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx následnou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx provede x xxxx, v xxxx xxxx stanovena primární xxxxxx, xxx x xxxxxxx případě xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx relativně xxxx xxxx (xxx xxxxxx xx sazbu úroku), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nenahlášené x nezaplacené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxx, x xxxx závislé xxxxxxxxx xxxxxxxx (bez xxxxxx xx xx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx). X xxxxxx xxxx, ve kterém xxxx xx být xxxxxxxxx následná xxxxxx, xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 4.36. Xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx případech xxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx možné, neexistuje-li x xxxxxxxxxx smlouvě x zamezení dvojího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx. Xxxxx přístup xx rovněž omezil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Avšak xxxxxxx úrok x xxxxxxxxxx x úrok x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx různým daňovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.5 Sekundární xxxxxx

4.68 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převodních xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxxx následné úpravy xxxxxxxxxx zdanitelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx, kterého xx xxxx dosaženo, xxxxx xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxxxx na tržním xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zisků x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx některé xxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), kdy xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx převedeny x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zdaněny. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxxxx podoby (konstruktivní) xxxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxxxxx) navýšení xxxxxxxxx kapitálu xxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rukou xxxxxxxxxx mateřské společnosti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx by xx x takovém xxxxxxx uplatnila xxxxxxxx xxx. Mohlo se xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cenu zahraniční xxxxxxxx společnosti, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx sekundární xxxxxx xx xxxxx zohlednit xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x původně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tím, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxx bere sekundární xxxxxxxxx x následná xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx zákonech xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx stanovuje.

4.69 Dalším xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx usiluje o xxxxxxxxx sekundární transakce, xx případ, kdy xxxxxx správa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu zachází x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx druhému xxxxxxxxx podniku. X xxxxxxx případě xx xx za xx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx půjčku. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pak xxxx usilovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sazbu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx bylo třeba xxxxx xxxxxx, jaká xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, jaký xxxxxx má xxx xxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx přiřazen, x xxx úrok xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Přístup x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx nejenom xx rok, ke xxxxxxx xx primární xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx roky xx do té xxxx, xxx xx (xxxxxxxxxxxxx) půjčka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

4.70 Sekundární xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx zdanění, xxxxx xxxx ve druhé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx forma úlevy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) dividendy, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx poskytnuta xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx pojem fiktivního xxxxxx.

4.71 Komentář x Xxxxxxxx 2 Xxxxxx 9 Modelové smlouvy XXXX poznamenává, xx xx Článek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx nevyžaduje xx xxxxxxxx správách, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx smluv x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx neprovádí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx důvodu, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx učinit. Xxxxxxx xxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a opravdu, xxxxx Článku 9 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

4.72 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxx x praktických xxxxxx, které xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sesterskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx formě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx směrem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směrem xxxx po jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx zahrnuta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxxx mnoho xxxxxxxxxxxxx transakcí, čímž xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx být impulsem xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jurisdikcích xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x transakci, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx většinou xxxx xxx xxxx xxxxx užívány a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx úroku. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx stranami závislých xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) dividendy, x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xx nikoliv xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx není x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.73 Xx xxxxxx zmíněných obtíží xx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxx sekundární xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx jako důsledek xxxx minimalizována xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o úmyslu xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx zastřít. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x úvahu xxxx xxxxxxx obtíže.

4.74 Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxxxxxx, u kterého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx možnost, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx zajistí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž je xxxxxx, aby mu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx své xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxx xxxxx klasifikováním jiných xxxxxx, kterými xxxx xxxxx platby xxxxxxxx, xxx xxxxxx nastává xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (kdy původní xxxx xxxx příliš xxxxx) xxxx jako xxxxxxxxx převodní ceny (xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx).

4.75 Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx novou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dividend (až xx výše xxxxxxxx xxxxxx) by xxxx xxxxxxxxx z hrubých xxxxxx příjemce (protože xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy). Xxxxxxxx by xxxx xxxxxx, xx příjemce xx ztratil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx výhodu xx xxxxx osvobození dividendy x xxxxxx osvobození) x xxxxxxx srážkové xxxx, xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx.

4.76 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx účet xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x užitím (konstruktivní) xxxxxx xxxx sekundární xxxxxxxxx pro zohlednění xxxxxxxxxxxxx zisků x xxxxx jedné ze xxxxx závislé xxxxxxxxx. Xxxxx přírůstek xxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx důsledky, x xx xx xxxxx komplikovat xxxxxx x závislosti na xxx, xxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx narůstat (xxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx 4.69). Některé xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.77 Xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojenému podniku, xxx xxx xx, xxx daňová xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx vědomi, xx x repatriaci xxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxxxx xx repatriace xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx záviset xx formě xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx příjem xxxxxxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu x xxxxxxx poplatníkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx typ xxxxxxxx xxxxxx xxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx na částku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho rukou. Xx druhé xxxxxx, xx-xx xxxxxx účet xxxxxxxxxx, xxx daňový xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tak daňová xxxxxx dané země, xxxxx xxxxx xxxxx, xx účet xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx jasně identifikovatelné x xxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dané xxxx. Xxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxxxx související xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kursů.

4.78 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxx xx x dohodách mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx správami x xxxxxxxxxx diskutovalo v xxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx záležitosti xxxxxxx xxxxxx sekundárních úprav x repatriace, což xx nezbytné pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X.1 Xxxxxxxx x x čeho vycházejí

4.79 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx používané x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Simultánní xxxxxx kontroly mohou xxx zvláště užitečné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly x oblasti převodních xxx zaměřovaly xx xxxxxxx, kdy skutečná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použitím xxxxxxxx xxxx. Avšak xx xxxxxxxxx případech převodních xxx xx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohly hrát xxxxx roli, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů dostupných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Rovněž xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ekonomického xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatníků xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx řešení xxxxxxx. Je-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který se xxxxxxxx dvojího zdanění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.80 Xxxxxxxxxx daňové kontroly xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx X Modelové xxxxxxx OECD xxx xxxxxxxxx simultánních daňových xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, simultánně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xx němž xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxx xxxxxxx". Xxxx forma xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx náhrada MAP. Xxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xx stále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xx všemi xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx daňových kontrolách xxxx x dispozici x příslušném xxxxxx Xxxxxx x výměně xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 23. xxxxx 2006 (viz. http://www.oecd.org/ctp/eoi/manual).

4.81 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 26 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx poskytnout právní xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx často xxxxxxxxx xxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx postupy xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx x výměnou xxxxxxxxx. Xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx případy, daňoví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

X.2 Právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx

4.82 Simultánní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vycházejícího x Xxxxxx 26 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD. Xxxxxx 26 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx 26 a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx x Komentáři (xxxxxx xx žádost, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx).

4.83 Xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx kontext xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Například Xxxxxx 12 Xxxxxxxx xxxxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pomoc xx vybírání xxxx xxxx xxxxxxxxxx zeměmi x xxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol. Xxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx případů a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx 8 xxxxxxxx Smlouvy Rady Xxxxxx x OECD x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx simultánních xxxxxxxx xxxxxxx.

4.84 Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx s informacemi, xxxxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx legislativy xxxx s důvěrnými x xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobám x xxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx definovaných xxxxxxxx záležitostí, jichž xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx týká. Xxxxxxx xxxxxx poplatníci xxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxx vybráni xxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx zemích xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx daňové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx daňové kontrole, xxxx xx o xxxx bude podána xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx 26. X xxxxxxxx případech xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

4.85 Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx simultánní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro vedení xxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozdílná daňová xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxx xx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xx období xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní období. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx země xxxxxxxx, xx naděje xx xx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx jeden x nich xxxxxxx xxxxxxxxx problém xxxxxx xxxxxxxxx, xxx prokázal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.86 Xxxxxxx je jednou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx, že se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx setkávají, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zblízka xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx kontrole. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorů xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx objasnění xxxxxxxxx skutečností. X xxxx xxxxxx, kde xx daňový xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxx konzultováno, xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správě, by xxx xxx tento xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx situaci by xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dříve, xxx xx zahájena simultánní xxxxxxxx, xxxxxx informovat xxx xxxxxxx partnery, xx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxx.

4.87 Simultánní xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx spojených podniků x xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx přeúčtovány xxxxxxx x kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x případy xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve speciálních xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx porozumění x pohled do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxx, jejímž cílem xx rozvíjení xxxxxxxx x chování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x trendech xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, x xxxxxx informací, které xxxxx být vhodné xxxx xxxxx specifického xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.88 Xxxxxx x cílů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx převodních xxx. Xxxxxxx nezbytných xxxxxxxxx a určení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvláště v xxxxxxxxx, xxx daňový xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxx. Proces xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.89 Xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporů x xxxxxxx převodních cen x xxxxx xxxxxx, x xxx minimalizovat xxxxxx spory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxx, xx vycházejíce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozdílech x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx existují mezi xxxxxxxxx podniky, x xxxx schopni xxxx xxxxxx otázky xxxxxxx. Xx-xx takový proces xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx daňoví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, co xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závislých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xx uvést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx x jakékoliv xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, existujících xxxx xxxxxxxxx podniky. Xxxxxx konstatování xxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxx následný XXX x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednou xxxx, xxxxx kontroluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouho xxxx, kdy smluvní xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx vyřešil xxxxxxx xxxxxxxxx relevantního spojeného xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x XXX z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.90 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dovolit zainteresovaným xxxxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx závislých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx následné xxxxxx x raném xxxxxx, x tím xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zamezí xx xxxxxxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xx xxxxxxxx míře. Je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx spojených xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx daňového poplatníka, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx náročným x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4.91 X xxxx x průběhu simultánní xxxxxx kontroly týkající xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podniků xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Modelová xxxxxxx XXXX, že jeden xx xxxxxxxxx podniků xx mohl xxx xxxxxxx předložit xxxxxx xx zahájení XXX, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx stádiu, xxx xx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx případu, pak xxxxx simultánní daňové xxxxxxxx významně snížit xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx XXX. Modelová xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx schopny xxxxxxxxxx xxx xx daňové xxxxxx, xxx xxx xxxx být požadován xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx, může xx praktické xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.92 Xxxxxxx podniky mohou xxx rovněž xxxxxxxx xx simultánních xxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xx xxxxxx čas x zdroje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx daňových xxxxx x xxxx xxxxxxxxx duplikacím. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx daňových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může navíc xxxxxxxxxx nadnárodním xxxxxxxx xxxxxxx převzít mnohem xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx relevantních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx během xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedorozuměním x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx xxxxxxxx. Takže xxxxxxx podniky mohou x xxxxx xxxxxx xxxxxx jistotu xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxx. Xxx Odstavec 4.79.

X.4 Doporučení x xxxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

4.93 X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx simultánních xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xx země, které xxxx schopny a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX. 23. xxxxxxxx 1992 Rada XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tuto Modelovou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4.94 X narůstající xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx převodních cen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx setkávají xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx. Doporučuje xx proto xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx převodních xxx a xxx xxxxxxxxx výměny informací x xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxx zainteresované xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o dosažení xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx.

X. Xxxx harbours (”xxxxxxxx přístaviště”)

E.1 Xxxx

4.95 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx proces xx zdroje. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správy může xxxxxxxxxxxx značné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx OECD x xxxxxx, zda x x jakých xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx převodních cen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.96 Xxxx xxxx x roce 1995 xxxx Xxxxxxxx schvalována, xxxxxx xx safe xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx. Xxxx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx safe xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Bylo xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx aplikovaná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx mít negativní xxxxx xx daňové xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx závislých transakcí x daňovými xxxxxxxxxx, xxxxx aplikují pravidla xxxx xxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx pravidla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx safe xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx obecně xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx nedoporučuje.

4.97 Navzdory xxxxx x zásadě xxxxxxxxxx závěrům xxxxxxx xxxx pravidla xxxx xxxxxxx přijalo. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a/nebo xxxx xxxxxxx transakce. Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx harbour xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podmínky, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x definována, x xx je vyvinuto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx režimy xxxx xxxxxxx.

4.98 Nejvhodnější xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx transakcí, s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx multilaterálně. Xx xxxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxx než xx, xxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.99 Xxxxxxx xxxx harbour xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jelikož xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxx daňovou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolní x xxxxxxxxxxx kapacity xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx lze x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x skutečných xxxxxxxx) ke xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx daňoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx svá daňová xxxxxxxx s xxxxx xxxxx jistoty x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx stanovených v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx safe xxxxxxx x případě, že xx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx umožněno xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx nevhodného daňového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x různým daňovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dvojího zdanění x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxx s postupy xxxxxx xxxx.

4.100 Níže xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx safe xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.2 Definice x xxxxxx safe xxxxxxxx

4.101 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aplikací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vytvořením xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souboru předepsaných xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx vyjmout z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxx, xxxxx výslovně přijali xxxxxx xxxxxxxx, automaticky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.102 Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo transakcí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovení převodních xxx xxxxxxxx v xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen x daných xxxxxx xxxxxxxx jednoduššími. Takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodní xxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx převodních cen xxxxxxxx daňovou xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je, xx xxxxxxxx safe xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxxx aplikovat xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Poplatníci xxxxxxxxx x režimu xxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tíživých administrativních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

4.103 Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjednodušující administrativu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx, xxx nejde o xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx správa x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx závislé xxxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx F xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx Oddíle se xxxx netýká xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx v zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx (pravidlo "xxxxx xxxxxxxxxxxx").

4.104 Xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx země xxxxxxx xxxx administrativně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xx dosáhnout podobných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxx cenové xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx možnost xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxx uplatněné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. X takovém systému xx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx převodních xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx větší xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx neexistoval. X xxxxxxx systému xx vždy xxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skrze MAP.

X.3 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

4.105 Základní xxxxxxx režimu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx:

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x snížení souvisejících xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daná xxxxxxxx, x xx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro relevantní xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Poskytnutí xxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx daňovou xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx žádnou xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx x dodržuje pravidla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z prověřování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx komplexnějších či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X.3.1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.106 Xxxxxxxx principu xxxxxxx odstupu xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx nákladné xxxxxx x/xxxx vyhodnotit. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx, vykonávaných funkcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.107 Vhodně navržený xxxxxx xxxx harbour xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx a tvorbu xxxxxxxxxxx, výměnou xx xx, že daňový xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxxx transakcí podle xxxxxxxxx režimu safe xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tam, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx a xxxxxxxxxxx břemeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. X xxxxxx safe xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx správa xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X.3.2 Xxxxxxx

4.108 Xxxxx výhodou xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx daňového poplatníka, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny, xxxxx-xx xxxxxxx dané xxxxxxxx, x xxxxx-xx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxx. Daňovým xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

X.3.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.109 Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx administrativy x xxxxxxx xxxxxx správy. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx transakce xxxxxx pro aplikaci xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x xx x závislosti na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx safe xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx převodní xxxx. Daňový poplatník xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx. To xxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistit x nízkorizikových xxxxxxxxx xxxxx daní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx složitějších xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatníků. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx také může xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatníky, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx mohli xxxxx xx xx, xx xxxxxx případné xxxxxxxxxxx praktiky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pozornosti xxxxxx xxxxxx.

X.4 Xxxxxxxxxxx problémy xxxxxx safe xxxxxxx

4.110 Xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxx xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx transakcí xxxx xxx nepříznivé důsledky. Xx vycházejí x xxxx, že:

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vést x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx.

2. Existence xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dvojího xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx harbour xxxx otevřít xxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vést k xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přístupem.

E.4.1 Xxxxxx od principu xxxxxxx xxxxxxx

4.111 V xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx metoda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení převodní xxxx. Režim safe xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jisté xxxxxx, i xxxxx xx xxxxxx poplatník xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx nejvhodnější xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x principem tržního xxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx nejvhodnější xxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx.

4.112 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx rovnováha xxxx striktním xxxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx různorodým xxxxxxxxxxxx a okolnostem xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x principem tržního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x cenách x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x relevantních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx druhou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx s principem xxxxxxx odstupu xxxxx xxxx x zvýšení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxx je jedním x xxxx xxxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx.

4.113 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daňového poplatníka xxxxxxx x využitím xxxxxx xxxx harbour xxx eliminovat xxx, xx xx daňovým xxxxxxxxxxx umožněno xxxxxx xx xxxx použitím xxxxxxxx xxxx harbour x principem tržního xxxxxxx. X takové xxxxxxxx daňoví poplatníci, xxxxx dojdou x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx safe xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xx xxxxx stranu xxxxx xxxxxxx omezí xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx stanovených x souladu s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx; xx xxxxxx stranu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx harbour xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx daňové xxxxxx musely počítat x potenciálním xxxxxxxx xxxxxxxx příjmů x xxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx vždy xx xxxxx z částek xxxx určených xxx xxxxxxxx xxxx harbour x v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jednotlivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx režimu xxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xx xxxxxxxxxx x daném xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tak, xx daňoví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x využití režimu xxxx harbour xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx x režimu xxxx xxxxxxx xxxx setrvat xxxxxx počet xxx.

X.4.2 Xxxxxx xxxxxxx zdanění x dvojího xxxxxxxxx, x obavy x XXX

4.114 Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx správa xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx buďto xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxx, může xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislým xxxxxxx xxxxxxxxx, za účelem xxxxxxx xx podrobnějšímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x zemi xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxx x zemi, xxxxx xxxxxxxx penalizuje xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx jím nastavených xxxxxxxxxx cen x xxxx xxxx xxx xxxxxxx přezkoumávání.

4.115 Xxxxx xxxxxxxxx režimu safe xxxxxxx xxxxxxx přiznávání xxxxxx vyšších, xxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx odstupu, xx xxxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx přiznávali xxxxx xxxxxx příjem. Xx xxxxx straně xx xxxx uvedené vedlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojeného podniku, xxxxxxxxxxx transakce. Xxxxxx xxxxxx x této xxxxxxxxxx jurisdikci xx xxxxx napadnout ceny xxxxxxxxx xxx pravidla xxxx harbour x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx harbour xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx by x zájmu ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout x tom, xxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx safe xxxxxxx xxxx konzistentní xx situací, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Administrativní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx přeneslo xx xxxxxx xxxx.

4.116 X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx složitých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx režimu xxxx xxxxxxx převážit xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx safe xxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxx poplatníci dojít x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklá x xxxxxxx tohoto xxxxxx xx únosná x xxxxxxxxxxx přiměřenou xxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhne řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxxxxx xx volbě režimu xxxx harbour, x xxx xxxxxxx dvojího xxxxxxx xx pro xx xxxxxxxxxx xxxx xx.

4.117 Xx-xx xxxxx xxxx harbour přijat xxxxxxxxxxxx, měly xx xxx xxxx parametry xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx by obecně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x možností xxxxxx výsledku transakce xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx x důvodu plné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, aby xxxx x režimem xxxx harbour xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx nebude x případě vzniku xxxxxxx zdanění x xxxxxxxx využití tohoto xxxxxx usilovat x xxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx odmítla xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx nepřijatelně xxxxxx, x navíc x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.118 Na xxxxxx stranu, umožňuje-li xxxxxxxxx jednostranného režimu xxxx harbour daňovým xxxxxxxxxxx x dané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motivace xx zvolení xxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxxxx xxx neexistuje xxxxx záruka toho, xx daný xxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznával xxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx příjmy xxxxx než xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiznání xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx stanovených v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Břemeno xxxxxxxxxxxxxx zdanění by xxx zcela dopadlo xx zemi xxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu safe xxxxxxx a současně xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, zdaňovat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx vést x xxxxxxxxx x xxxxxxx investic x xxxxxxxxxxxxx obchodu.

4.119 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx, xxx x větší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx multilaterálními dohodami x akceptaci xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daných xxxx. X takovém xxxxxxx by xxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx harbour, x rovněž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijaly, xx xxxxxxxxxxx, že xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx konzistentně x každé xxxxxxxxxx xxxx. Takovou xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx poplatníci xxxxxxxx xxxxx podávat xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zúčastněných zemích x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

4.120 Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx částečně xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx režimy xxxx xxxxxxx; x xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nezdaněním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx harbour. Xxxxxxx xxx xxxxxxx menší xxxxxx poplatníky x/xxxx xxxx xxxxxxx transakce xxxx vytvoření xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx režimů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodních xxx, xxxxx netrpí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.121 Xxxxxxx X Xxxxxxxx XX xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohod, xxxxx mohou příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx režimů safe xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nastavení převodních xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx režimů xxxx harbour povinné xxx xxxxxxxxxx; mají xxxxxxx pouze jako xxxxx xxxxx, který xx dotčené daňové xxxxxx přizpůsobí svým xxxxxxxx.

X.4.3 Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.122 Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx x daňovému xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx motivovány k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ke krácení xxxx, x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx pro , xxxxxxxxxx" xx "xxxx" transakce, xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

4.123 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx založeno na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx poplatníky x xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxx prodává xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 15 %. Xxxxx daná xxxx xxxxxx xxxxx safe xxxxxxx xxxxxxxxxx marži 10 %, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 % přesunout xx jurisdikce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx by xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx země x v dostatečně xxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx pro zemi xxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxxxx ztrát xxxxxx.

4.124 Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx vyhnout xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx 4.119, xxxx zaváděním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx multilaterálně, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x navzájem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx převodních xxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx při xxxxxxxx bilaterálních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx režimů xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx toho, xx xxxxx rozsáhlých xxxx xxxxxx dohod xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx podniky xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pro xx xxxxxxxxxx; daňové xxxxxx xx tedy měly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx safe xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx úzký xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx konzistentní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxx xx předmětné xxxxxx. Xx-xx xx nutné, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.125 Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xxx a xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jednoduchost xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxx poplatníky x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x daní.

E.4.4 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.126 Režim xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x problémům x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx země xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Jasně x pečlivě specifikovaná xxxxxxxx jsou podstatným xxxxxxxxxxxx rozlišení xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx safe xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x potenciálně konkurenční xxxxxx xxxxxxxxxx skončí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režimu safe xxxxxxx, stejně xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatníkům a xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxxx. Nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x odlišnému xxxxxxxx prostředí pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníků x xxxxx xxxxxx safe xxxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx multilaterálních xxxxxxx xxxx harbour xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx zvýšit xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového zacházení xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx poplatníky, xxx x xxx podobné xxxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx protistranami xxxx xxxxxxx xxxxxxx x různých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.5 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

4.127 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úkony. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx větší míru xxxxxxx.

4.128 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx může xxxx x xxxxxxxxx xxxx je například xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závislých xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx země, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx využily xxxxxx xxxx harbour. Xxxxxxxxxxxx režimy safe xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx dvojímu xxxxxxx xxxx dvojímu xxxxxxxxx.

4.129 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí mohou xxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxx xxxxxxxxx problémy. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx poplatníky dobrovolný, xxxx být xxxxxxxx xx cen xxxxxxxxxxx x souladu principem xxxxxxx odstupu xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxx xxxxxxxxx výsledné ceny xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesů XXX.

4.130 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxx, xxxx zpravidla získány xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minimalizovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx bez xxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx bilaterálních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dohod xx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx safe xxxxxxx, je-li k xxxx situace xxxxxx, xxxxxxx.

4.131 Xx nutno xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, není xxx xxxxxxx, xxx nepředstavuje xxxxxxxxx pro xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4.132 U xxxxxxxxx, xxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xx by zde xxxxx safe harbour xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace principu xxxxxxx xxxxxxx případ xx xxxxxxx a x souladu x xxxxx Xxxxxxxx.

4.133 Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx přínosy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx harbour x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, kde xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx6)

X.1 Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.134 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ("XXX") xx xxxxxx, xxxxx určuje xxxx uskutečněním závislých xxxxxxxxx vhodný xxxxxx xxxxxxxx (např. metodu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravy k xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx budoucích xxxxxxxx) xxx určení xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx transakcí během xxxxxxx xxxxxxxx období. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxx poplatníkem, xxxxxx xxxx více spojenými xxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxx daňovými xxxxxxxx. Xxxxxxx XXX xx doplnit xxxxxxxx xxxxxxx, soudní x xxxxxxx mechanismy xxx xxxxxx xxxxxxxx převodních xxx. APA xxxxx xxx nejužitečnější v xxxxxxxxx, xxx selžou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Detailní pokyny xxx xxxxxxx předběžných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx MAP xxxx xxxxxxx x říjnu 1999 x tvoří Xxxxxxx této Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx Akce 14 xxxxxxxx XXXX xx věci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nezávazný xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx APA ihned xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx učinit, a xx xxxxxxxx x xxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zabránit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemí x xxxxx provádění XXX xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx 2.2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx 14 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx programů xxxxxxxxxxxxx XXX.

4.135 Jedním z xxxxxxxxx bodů v xxxxxx XXX je, xxx xxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx období xxxxxxxx let, například, xxx může xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx XXX za xxxxxxx xxxxxxxx, je obecně xxxxx věnovat xxxxxx xxxxxxxxx způsobu, jakým xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx odhadům, xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx událostech.

4.136 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx xxx xx xxxxxx předpovědi, tak xx xxxxxxxxxx odhadech, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx vychází. Xxxxxxxxx xx xxxxxx rozumné xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxxxxxxx půjčky xxx xxxxxxx korporaci u xxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx procent. Xxxxxxxxxx xx xxxx předpovědět, xx xxxxx xxxx XXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bude-li xxxxxxxx xxxxxxx kritickým xxxxxxx vztahujícím se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx x XXXXX se xxxxx, změní-li xx xxxxxx xxxxxx).

4.137 Xxxx xx například nebylo xxxxxx určit xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podniky, xxxxxxx- xx se, xx rozdělení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Bylo xx xxxx xxxxx předepsat xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odhad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.138 Xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx XXX x xxxxx případě, by xxxxxx správy xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisků xx xxxxx nejméně xxxxxx. Xxxxx by xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx koeficient xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ty xxxx rovněž často xxxxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx vhodných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx zlepšit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx údaje x daném odvětví xxxxx xxx rovněž xxxxxxxx.

4.139 Shrneme-li xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX věnovat xxxxxx xxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx APA zahrnuty. X xxxxx spolehlivostí xxx budoucí xxxxxxxx (xxxx ceny xxxx xxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x její xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.140 Xxxxxxx země povolují xxxxxxxxxxxx dohody, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx poplatník ve xxx jurisdikci uzavřou xxxxxx bez zapojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost spojených xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jurisdikcí by x xxxxxxx postupu xxxx xxx xx xxxxxxxx informovány, aby xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX. X každém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx XXX zahrnovat podmínku, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx týkající xx převodních xxx x xxxxx země xxxxxx úpravu převodních xxx týkající se xxxxxxxxx transakce zahrnuté x rámci jednostranné XXX, vzdává xxxxxxxx xxxxxxxx MAP. První xxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy x xx xxxxxxxxxxxxx APA xxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx ujednání.

4.141 X důvodů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx většina xxxx xxxxxxxx dvoustranným xxxx xxxxxxxxxxxxx XXX (xx. xxxxxx, xxxxxx sdílejí xxx xxxx xxxx xxxx), x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx jurisdikci xxxxxxxxxxxxx XXX (xx. xxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Dvoustranný (xxxx xxxxxxxxxxxx) přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zajistí, xx xxxxxx sníží xxxxxx xxxxxxx zdanění, že xxxxx spravedlivé ke xxxx xxxxxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx větší xxxxxxx. X některých xxxxxx xx tomu tak, xx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, takže XXX xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX. Xxx účely xxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zmíněna.

4.142 Daňové xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx APA xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx 7 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provozoven x xxxxxxxx xxxxxxx.

4.143 XXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx liší x určitých xxxxxxx xx více tradičních, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkům vydávána. XXX obecně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx omezit se xx adresné otázky xxxxxx povahy založené xx faktech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x XXX je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. APA xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx období. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx závazná pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.144 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xx spojené podniky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx považují xx daných xxxxxxxxxxx x okolností xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podniky xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zahrnovala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx podniky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx smyslu uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx aktivit x xx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika atd., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx analýzu, xxx xx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx X xxxx Xxxxxxxx.

4.145 Xxxxxxx xx xxxxxxxx podnikům xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx případu xxxxx daňovým xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konvenčnímu XXX.

4.146 Xx xxxxx xxxxxxx XXX by xxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxx spojeným xxxxxxxx xx svých jurisdikcích xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohody. X XXX xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (možná xxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx významné.

4.147 XXX může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx daňového poplatníka (xxx xx to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx poskytovat xxxxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxx požadavek xx XXX na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. APA xxxx xxx aplikována xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx odvětví, xxxxxxxxxx xxxx transakcích. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. XXX může xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převodních xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx 2.7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx 14 xxxxx, xx země x xxxxxxxxx dvoustranných XXX by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xx xxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXX) xx vhodných xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stejné xx xxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxx a xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx x pokud xx xxxxx (xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

4.148 Xxxxx x xxxxxxxx správ xxxxxxxx xx APA xx xxxx přirozeně xxxx xxxxxxxx dodržování XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx APA, xxx xxxxxxxxxx xxxxx zprávy, xx kterých by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx APA, x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx, daňová xxxxxx xxxx pokračovat x prověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, xxxxx xxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Namísto xxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxx prověřování xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx počátečních xxxxx xxxxxxxxxxxx x návrhu XXX a xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx dodržel xxxxxxxx XXX, či nikoliv. X ohledem na xxxxxxxx ceny xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spolehlivost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x XXX a xx xxxxxxxxx zprávách x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxx xx xxxx metodika xxxxxxxxxx. Xxxxxxx ostatní xxxxxx nesouvisející x XXX xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.149 XXX xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, v případě xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání x XXX, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx poplatník xxxxxxxx XXX. Xx-xx xxxxxxxx, xxx XXX xxxx zrušena nebo xxxxxxxx, daňová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

F.2 Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenová xxxxxxxx

4.150 XXX, do xxx xx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxxx x Xxxxxxx 25 Xxxxxxxx smlouvy XXXX, x když x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxx 3 tohoto Xxxxxx stanovuje, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx řešit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z interpretace xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx 32 Xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx pokryté xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výslovně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx případem. X řadě xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x problémy. Xxxxxxxx 3 Článku 25 xxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx konzultovat xx xxxxxx vyloučení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx APA xx xxxx spadat xx rámce xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx cílů xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx Xxxxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Článku 9. Xxxxx lze xxxxxx, xx APA jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxx 3 Xxxxxx 25, xxxxx xxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx 26 xx xxxxxx mohlo xxxxxxxx XXX, neboť xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4.151 Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obecnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravovat xxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxx XXX. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx správy xxxxxxx vydávat xxxxxxxxxx xxxxxxx x procesní xxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxx popisující vhodné xxxxxx xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxx účely. X xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro XXX, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx XXX použita.

4.152 Xxxxxxx xxxx postrádají xx xxxx domácím xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx APA. Xxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x MAP xxxxxxxx Xxxxxx 25 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxx xx být xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxx uzavírat XXX, xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xx práva xxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx přednost xxxx vnitrostátním xxxxxx, xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx aplikaci APA xx základě XXX.

F.3 Výhody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.153 Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxx APA xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x daňovém řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx APA xxxx. X některých xxxxxxxxx může XXX xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xxxx existovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxx. Z xxxxxx jistoty, xxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxx xxx daňový poplatník xxxxx pozici pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

4.154 XXX xxxx xxx xxx daňové správy, xxx xxx poplatníky xxxxxxxxxx příležitost xxxxxxxxxxx x spolupracovat v xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Příležitost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx x spolupráce potřebná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4.155 XXX xxxx zabránit xxxxxxxxx a časově xxxxxxxx kontrolám x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx převodních xxx, xxxxx xxxx závažné xxx daňové poplatníky x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx XXX xxxxxxxx, xxx následné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx menší zdroje, xxxxx je o xxx známo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx používání xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx APA xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx času jak xxx daňové xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx, oproti xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx konvenční xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx úsporu xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx APA xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.156 Dvoustranné x xxxxxxxxxxxx APA xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx ekonomického xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx procesu xxxx zapojeny všechny xxxxxxxxxx země. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxx daňové správy xxxxxxx transakcemi, xxxxx xx XXX xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx metodika xxxxxx výsledek x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x mnohostranné APA xxxxx navíc zlepšit XXX xxxxxx xxx, xx významně xxxxx xxx potřebný xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx od xxxxx minulých xxx, xxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4.157 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx může být XXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správám x získání vnitřního xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxx technických x xxxxxxxxxx okolností x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodování x xxxxxxx pochopení xxxxxxxx otázek s xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx daňovým xxxxxxx xxxxxxxxxx lepší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx APA xxxx xxxxxx xxxxxx x kooperativním prostředí xxxxxxx k užitečným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X.4 Nevýhody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.158 Xxxxxxxxxxxx XXX mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx správy i xxx daňové xxxxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx tyto xxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxx xx závěry XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx spojených podniků xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx rozdíl xx xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranných XXX, xxxxx jednostranných XXX xxxxxx xxxx xx xxxxxxx míře xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx snížení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx pro skupinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Přijme-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přerozděluje xxxxxx xx země provádějící XXX, xxx se xxxxxx zdlouhavému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodních xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přesouvá xx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx daňových xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx APA.

4.159 Dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX xx otázka xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spojenou xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx cen xxxxxxxxxx v XXX. X xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx, aby xxxx flexibilita xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxxx xxxxxxxxxxx z APA, xxxxx by xxxxx xxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.160 Xxxxx xxxxx obtíž xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx XXX xxxxxxxxxx nespolehlivý odhad xxxxxxxx xx tržních xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx zmíněno xxxx. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx flexibilní, xxxxx xxxxxxxx APA xxxxxx uspokojivě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

4.161 Xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx obecně budou xxxxx daňové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx spory xxx.) na xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx správ xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx o XXX, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx XXX xxxx celek xxxx xxx xxxxxxxx xxx usměrňován xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx účinně xxx XXX, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práci. Xxxxxxxx XXX xx xxxx pravděpodobně méně xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxxx obnovy xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x úpravu xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx. X xxxxxxx dvoustranných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx měla xxx xxxxxxx dohoda xxxxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxxxxx států, aby xx zabránilo xxxxxxx xxxxxxx (xxxx nezdanění).

4.162 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nastat, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uzavřela řadu xxxxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určité xxxxxxx podniky x xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Může existovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základ xxx uzavírání pozdějších XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxx dohod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx být proto xxxxxxxx péče interpretaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX x tom xxxxxx, zda jsou xxxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxx.

4.163 Rovněž xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x povahy xxxxxxx XXX, xx x XXX se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nejčastěji zajímají x XXX, jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx metodika xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxx, že xx x APA xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx existují xxxxxxxxx známky toho, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x daňovými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a nechtějí, xxx xxxx obtíže xxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx x aplikaci XXX. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxx x expertízy budou xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx prošetřovali poplatníci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a tím xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ztrát. Xxxx xxx zvláště xxxxxxx xxxxxxxxx rovnováhy xxxxxx xx dodržování xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx XXX xxxx xxx soustředěn xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx. globální xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byly xx těchto oblastí xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx. Xxxxxx správy xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve speciálních xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poptávce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX x těchto xxxxxxxxx.

4.164 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx existuje xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx níže, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx APA xx xxxx xxxxxxxx velkou xxxxx, xxx vyloučily xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx praxe XXX xxxxxxx.

4.165 Xxxxxxxxx xx XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx převodních xxx. X xxxxxx by x tomu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro XXX xx neměla xxx xxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x XXX xxxx xxxxxx správa potřebovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxx být ústřední xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx transakce. Xx xxxxxxxxxxx xx xx XXX xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx o tom xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x podnikatelské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx:

x) veřejně xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx x srovnatelných xxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xx všichni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx hloubkovou analýzu xxxx; x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.166 Xxxxx xxxxxx obavou xx, xx XXX xxxx xxxxxxx daňové xxxxxx x závislosti xx faktech x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxx by xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx převodních cen. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se jeho xxxxxxxxxx cen x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxx poplatník xxxxxxx běžných x xxxxxxxxx kontrol prováděných xxxxxxx správou v xxxxxx záležitostech. XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x dobré xxxx xxxxxxx podmínky XXX, že relevantní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xx jsou uplatněny xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx proto xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx APA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nekladly xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti XXX.

4.167 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx zneužijí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx APA. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx vzdá svého xxxxxxxxx xx XXX, xxxx jestliže je xxxx žádost po xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx XXX, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, názory x xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x APA, xx neměla xxx xxxxxxx správou xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx, xxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto poplatníka.

4.168 Xxxxxx správy by xxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim x xxxxxxx jednání x XXX. Proto xx xxxx xxx aplikována xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx XXX by xxxx xxx aplikovány xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx partnerů, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.169 Xxxxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatníky, xxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx poplatníci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXX proto xxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxx velkých případů xxxxxxxxxx cen. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx programy XXX xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx problémy xxx, xx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

F.5 Doporučení

F.5.1 Xxxxxx

4.170 X xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států XXXX xxxxxxxxxx x XXX. Xxx se, xx xxxx, které xxxx xxxxxxx zkušenost, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx dá očekávat xx vhodných okolností xxxxxxxxxxx zkušeností s XXX. Úspěch xxxxxxxx XXX bude xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohody založené xx xxxxxxxxxx odhadech, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přítomnosti odpovídajících xxxxx vůči obtížím xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx budou x procesu xxxxxxxxxxx.

4.171 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx XXX, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je příliš xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx pravděpodobné, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pomáhat xxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoliv rozšiřující xx užívání XXX x xxxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxx v praxi xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X.5.2 Xxxxxx xxxxx

4.172 Xxx zvažování xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx XXX xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx velká xxxxxxxxx xxxxxxxx jejímu použití x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Odstavce 4.134-4.139.

X.5.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dvoustranné (xxxxxxxxxxxx) dohody

4.173 Kdykoliv xx xx xxxxx, xxxx by xxx XXX uzavírána na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx MAP, xxxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx dvojího xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vstupovat xx XXX nebo xxxxxxxx dohodu xx xxxxxxxx principu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx APA xxxxxx xxxxxxxx snižuje xxxxxxx, xxx xxxxxx zisk xxx unikl zdanění xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Uzavření XXX prostřednictvím MAP xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přijatelnou xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx pro uzavírání xxxxxxxxx dohod xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.5.4 Xxxxx xxxxxxx k XXX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

4.174 Xxx xx o xxx xxxxxxxxxxx xxxx, povaha xxxxxxx x XXX xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx x daňovými xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx odlišně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Daňové xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx se XXX xxxxxx.

X.5.5 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a zlepšených xxxxxxx

4.175 Mezi xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx XXX, xx xxxxx xxx xxxxx jednotnost x xxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx správy, xxx xxx xxxxxx poplatníky. Xxxxxx správy v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provádění XXX x příslušnými xxxxxx. Xxxx dohody xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxx, xxx daňový xxxxxxxxx požádal x XXX zahrnující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4.176 Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx navíc xxxx vyhovovat xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx metodika xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Arbitrážní řízení

4.177 Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx získávají xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx příležitostně xxxxxxxxxx x takových xxxxxxx se rovněž xxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxxxxxx. A zvláště xxxxx už xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpory xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx daňovou xxxxxxx, xxxxx se rovněž xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X mnoha x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezúčastněnou osobou x skutečnými zájmovými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx tradiční xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxx vyřešeny xxxxxxxxxxxxxxx XXX, není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx doložka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25. Xxxxxxx, v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25, xxxxxxxx toto xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx díky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx shodnout, k xxxxxxxxx.

4.178 V xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx smlouvy XXXX z xxxx 2008 byl Xxxxxx 25 xxxxxxx novým Xxxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx nebyly schopny x xxxxxx dvou xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx případ xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xx stále xxxxx najít řešení x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx shodu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxxxx otázek x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx dle Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25 xx nedílnou xxxxxxxx XXX a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxx Odstavců 63 xx 85 Xxxxxxxxx k Xxxxxx 25 jsou xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XXX.

4.179 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 Xxxxxx 25 do konkrétních xxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX, a xx x v případech, xxx využití xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nutné. Xxxxxxx existence xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxx vlády i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx MAP bude xxx pravděpodobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx existence xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provádění XXX x pomáhá xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxxxxx

X. Xxxx

5.1 Xxxx Xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx daňovým poplatníkem xxxxxxxxxx v souvislosti x šetřením xxxxxxxxxx xxx xxxx posouzením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Dále xxxxxxxxx xxxxx napomáhající poplatníkům x identifikací xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejlépe xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x tím napomůže xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

5.2 Xxx xxxxxx publikování Xxxxxxxx X xxxx Xxxxxxxx x roce 1995 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodních cen. Xxxxxxxxx starší xxxxx Xxxxxxxx X zdůrazňovala xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu z xxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vyšší xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx adekvátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxxx text Xxxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a důkazním xxxxxxxx.

5.3 Od xx xxxx mnoho zemí xxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; rozšíření těchto xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nárůstem xxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx zvýšením xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx daňové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx x významnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatníků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxxx informativní x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

5.4 Následující diskuse xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Dále xxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxx pravidel xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x převodními cenami xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zeměmi, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x užitečnějších informací xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při posuzování xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převodních xxx. Xxxxxxxxx společnou xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx pravidel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx daňové xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cen x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových poplatníků. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx přijímaná xxxxxxxx pro dokumentace xxxxx xxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxx vzniknout xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

B. Xxxx xxxxxxxxx xx dokumentaci xxxxxxxxxx xxx

5.5 Tři xxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxx jsou:

1. xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx při nastavování xxx x xxxxxxx xxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx; x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx počítat s xxx, že xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

5.6 Všechny xxxx xxxx by xxxx xxx zohledněny xxx xxxxxx vhodných xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx důležité xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatnících, xxx xxxx xxxxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zhodnotili, xxx xxxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidlům pro xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx správa xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx převodních xxx, x xxxxx následně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xx xxxxx včas vyžádat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx komplexní xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx.

X.1 Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržního odstupu xxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.7 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k převodním xxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Dobře xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx daný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozici, xxxxxx xxxxxxxx ve svém xxxxxxx xxxxxxxx, zvážil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx současné požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx integritu xxxxxx xxxxxxxx poplatníka a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pozice xx xx xxxx.

5.8 Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podstatnými xxxxxxx. Xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx plněny xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx, xx dokumentaci xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx později xxx xxx xxxxxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx krokem na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx pochybení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodních xxx. Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx X xxxx.

5.9 X xxxxxxxx případě je xxxxxxxxxxx x převodním xxxxx xxx daňového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x požadavkům xx dokumentace xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X.2 Posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxx

5.10 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx šetření xxxxxxxxxx xxx; slouží x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Protože xxxxxx xxxxxx správy xxxx omezené, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyhodnotit xx xxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxxx, zda nastavení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxx související xxxxxxxxxx xxxxxx daňové správy. Xxxxxxx x ohledem xx aspekty xxxxxxxxxx xxx (xxxxx xxxx xxxxxx složité x xxxxxxx xx xxxxx), xx efektivní posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXX k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cen ("XXXX Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx Risk Xxxxxxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxx nástrojem při xxxxxxxxx xxxxx.

5.11 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, relevantním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx počátku xxxxxxx. Zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen je x každém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

5.12 Xxxxxxxx xxxx řada xxxxxxxx a zdrojů xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx identifikaci x posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx přiznáním), xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhy xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Všechny xxxx nástroje a xxxxxx informací xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx správa xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x relevantním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dokumentaci převodních xxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx převodních xxx.

B.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

5.13 Třetím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx převodních xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zahrnují náročná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx. Xxxxx vyžadovat podrobné xxxxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx klíčová xxx xxxxxxx xxxxxx x toho xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx daňovým poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

5.14 X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ukáže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx záležitostí, je xxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx poplatník x xxxxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx informace x provozu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxxxx srovnatelných transakcích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx se provozu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nespojených xxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, je potenciálně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx x tvorbě dokumentů xx xxxxx účelem. Xx však xxxxx xxxx na xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx veškeré informace, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx proto xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxx balíčku. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx tedy xxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx založen na xxxxxxxxx xxxxx převodních xxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

5.15 Xxxx se xxxx, xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxx lokálního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx daňové správy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X toho xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx daňová xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx buďto xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxx informací.

X. Třístupňový xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

5.16 X xxxxx xxxxxxxx xxxx popsaných x Xxxxxx B xxxx by měly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx cen. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx třístupňovou xxxxxxxxx sestávající x: (x) Master File, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx; (ii) Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx; x (xxx) Zprávy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx Xxxxxxx-xx-Xxxxxxx Xxxxxx, nebo CbCR), xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx globální xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků, xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků.

5.17 Xxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx a důkladné xxxxxxxx analýzy převodních xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné pro xxxxxxxx, x poskytne xxxxxxx poplatníkům xxxxxxxxxx x podnět ke xxxxxxxxxxxx posouzení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.1 Master Xxxx (Xxxxxxxx dokumentace)

5.18 Xxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx, xxxx obecné xxxxxxxx převodních cen x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti, x xxxxx pomoci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, právních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx skupiny vlastní), xxxxxxx to by xxxx xxxxxxxxxxx zatěžující x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx File. Xxx xxxxxxxx Xxxxxx File, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nehmotných xxxxx x xxxxxxxxx, by xxxxxx xxxxxxxxxx měli xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x péčí řádného xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx, xx xx xxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správě obecný xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxx Xxxx plně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dokumenty, xxx by xxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx Master File xx taková xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spolehlivost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

5.19 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx: (a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; (b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků; (c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků; (x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivity; x (x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků.

5.20 Xxxxxx File xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx xxxx xxxxx. Tam, xxx xx to x xxxxxxx xx xxxxxxx vhodné, je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx. Je-li použito xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx, xxx Master Xxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxx prezentace podle xxxxxxx xxxxxxxxx, měl xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx.

5.21 Xxxxxxx X Xxxxxxxx X této Xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx File.

X.2 Xxxxx Xxxx (Xxxxxxxxxx dokumentace)

5.22 Zatímco Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx 5.18 xxxx, Xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx vnitroskupinových xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx požadované x xxxxx Xxxxx File xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx x souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Local Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektem xxxxxxx x spojenými xxxxxxx x jiných xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Local Xxxx xxxxx splnit xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx, měl xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5.23 Xxxxxxx XX Kapitoly X xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, které xxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx.

X.3 Xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx (Country-by-Country Xxxxxx)

5.24 XxXX požaduje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx příjmů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx všech dotčených xxxxxxxx xx skupině, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxx xxxxxx jurisdikce do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx rezidence (xxxxx místa vedení), x dále xxxxxxxx xxxxx povahy hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx.

5.25 CbCR xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cen; daňové xxxxxx xx také xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXXX x, xx-xx xx vhodné, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx analýzu. Informace x CbCR by xxxx neměly xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx úplné xxxxxxx xxxxxxx a úplné xxxxxxx srovnatelnosti. Informace xxxxxxxx x CbCR xxxx o xxxx xxxxxx dostatečným xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx stanovené. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx převodních xxx xx základě xxxxxxxxx globálního zisku xxxxx vzorce.

5.26 Příloha XXX Xxxxxxxx X xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx šablonu pro XxXX, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Dodržování xxxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxx dokumentace

5.27 Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx poplatníky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupných x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poplatník xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro daňové xxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx finanční výsledky x souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx.

5.28 Xxxxxx poplatníci xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx tvorbě xxxxxxxxx xx dokumentaci xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zátěž, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniknou. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx, i s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neexistují xxxx xx jejich xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x částce, x xxx xx xxxxx, xxxxxx xx být xx xxxxxxxxxxxx požadováno, xxx xx takové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxx xxxxx

5.29 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx informace xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxx poplatníkům xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx dodání informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxx.

5.30 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx požadování finalizace Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rok. Xxxxxx Xxxx xx xxx být revidován x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději x xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx. X zemích, xxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovány xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxx před podáním xxxxxxxx přiznání.

5.31 S xxxxxxx na XxXX xx bráno x xxxxx, xx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX mohou xxx x různých zemích x dispozici až xx uplynutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. V xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx CbCR xxx xxxxxx v Xxxxxxx XXX Xxxxxxxx V xxxx Směrnice xx x xxxxx xxx xx posledního dne xxxxxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxx entity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.32 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xx, xxx bylo xxxxx je plně xxxxxxxxx x Local Xxxx. Xxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx informace; zároveň xx v xxxxxx xxxxx, xxx nadnárodní xxxxxxx podniků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx zemích xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx XX Kapitoly X xxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx ekonomice, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Měřítka významnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx procenta xxxxx xx xxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxx xxxxx částku). Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx potřeby Xxxxx File sestavit xxxxxxx xxxxxxxxx významnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx standardy xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx používány x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx významnosti xxxxxxxxxx x rámci Xxxxxx Xxxx xxx Odstavec 5.18.

5.33 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyjímají xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxx enterprises, XXXx) x požadavků na xxxxxxxxxxx převodních xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx musí dodávat. X xxxxx zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx situaci xx xxxxxxxxxx nepožadovat po xxxxxx x středních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podniků. Na xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx a xxxxxxx podniky xxxx xxx xxxxxxxxx dodat xxxxxxxxx x dokumenty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcím na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx kontroly xxxx xxx účely posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx cen.

5.34 Xxx xxxxx Přílohy XXX Xxxxxxxx V xxxx Směrnice xx xxx XxXX zahrnovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dané xxxxxxxxxx.

X.4 Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.35 Xxxxxx xxxxxxxxxx xx neměli mít xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx po xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx. Může se xxxx stát, že xxxxxxxxx x informace xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx Xxxx, Xxxxx File x CbCR) xxxxx xxx relevantní xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxxx roce, xxxxx xxxx xxxxxxxx, například xxx, kde xxxxxx xxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxx dobrovolně xxx xxxxxxx dlouhodobých xxxxx xxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxx standardů xxxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x následujícím xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx dokumenty xxxx být náročné, x xxxx xx xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxx vyžádání x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněné.

5.36 Xxxxxxx xxxxxxxx zájmem daňové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxx, elektronicky, xxxx xxxxx - xxx xx uvážení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxx vyžadované pravidly x xxxx xxxx.

D.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.37 Xx xxxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen pravidelně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx x ekonomické xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx s xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xx i xxxxxx opodstatněná. Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxx, Xxxxx File a XxXX xxxx xxx xxxxxxxxxx x aktualizovány xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx xx popisy xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx srovnatelných transakcí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5.38 V zájmu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kladených xx daňové poplatníky xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx Xxxx aktualizovat jednou xx xxx roky, xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx údaje srovnatelných xxxxxxxxx xx nicméně xxxx xxx aktualizovány xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx.

X.6 Jazyk xxxxxxxxxxx

5.39 Xxxxxxx dodávat xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x souvislosti x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x finančně xxxxxxxx. Jazyk, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx stanoven vnitrostátním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x běžných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx přeložit xxxxxx xxxxxxxx, měl xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx zatížením xxxxxxxxxx.

X.7 Penalizace

5.40 Mnoho xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx nákladnější než xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx dané xxxx x lokální xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí, xxxx xxxxx k xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zemích xxxxx pozornost xxx x xxxxxx.

5.41 Sankce xx nedodržení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx dodání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx. Xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx na fixní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx fiskální xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z výsledného xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxx xxxx procento xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nezdokumentovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.42 Xx nutné xxxxxxxx, aby sankce xxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za nedodání xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx skupina xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx stranu, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx přiznané xxxxxx v případech, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx postup xx xxxxxxxxx zdokumentován, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lokálního xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx neomlouvá x xxxxxxx, xx nedodá xxxxxxxxxxx dokumentaci; xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sankcemi xx nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

5.43 Xxxxx možností, xxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx podněty x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx dodá xxxx xxxxxxxxxxx xxx požadavků, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bude xxx xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neseno xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.8 Důvěrnost xxxxxxxxx

5.44 Xxxxxx xxxxxx xx xxxx podniknout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx důvěrných xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx tajemství apod.) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x dokumentačním xxxxxxx (Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx x CbCR). Xxxxxx správy xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx důvěrné. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx, xx nutné vynaložit xxxxxxxx snahu x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx x nezbytně nutném xxxxxxx.

5.45 Xxxxxxxx OECD "Xxxxxxx It Xxxx" (2012) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvěrnosti při xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx účely poskytuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x postupů, xxxxx xx xxxxx dodržovat x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx.

X.9 Ostatní xxxxxxx

5.46 Xxxxxxxxx na použití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxxxxx využití xxxxxxxx lokálních xxxxxxxxxxxxx xxx nad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dokumentace převodních xxx xxx xxxx xx stejném xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx případech považovat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejspolehlivějších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx omezení počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx zjevným xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx zohlednit významnost xxxxxxxxx x náklady xx dodržování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx stranu xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxx. Xxxxx podrobnosti x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxx 1.112 x 1.113 týkající xx xxxxxxx xxxx xxxx x analýzy xxxxxx více zeměmi.

5.47 Xxxxxxxxxxxx xx, zejména xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx převodních cen, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tak xx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx služeb poradenských xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

X. Implementace

5.48 Xx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx x této Xxxxxxxx, zejména xx, xxxxx xx týkají XxXX, byly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a konzistentně. X toho důvodu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx XXXX/X20 "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx" (Base Xxxxxxx xxx Xxxxxx Shifting, XXXX) vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x XxXX.

E.1 Xxxxxx Xxxx x Local Xxxx

5.49 Xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx x Xxxxx Xxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podání Xxxxxx Xxxx a Xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxx x dané xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx projektu BEPS xxxxxxxx OECD/G20 xxxxxxxx, x ohledem na Xxxxxx Xxxx x Xxxxx File, že xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx prvků xx lokálních právních xxxxxxxx nebo administrativních xxxxxxx brát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx používaní xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx I a x Příloze XX Xxxxxxxx X této Xxxxxxxx.

E.2 Xxxxxxx-xx-Xxxxxxx Xxxxxx

X.2.1 Xxxxxxxxxx: Xx xxx xxxxxxxxxx CbCR?

5.50 Xxxxxxxxxx xx, aby xxxxx XxXX xxxx sestaveny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx roky xxxxxxxxxx 1.1.2016 a xxxxxxx. Xxxxxxx xx připouští, xx některé xxxxxxxxxx xxxxx potřebovat čas, xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx legislativní xxxxxx x mohly xxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxx. X xxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxx x včasnou přípravou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xx nejvyšší mateřské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podání XxXX x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, (xxx Xxxxxxx XX Xxxxxxxx X xxxx Xxxxxxxx). Tento xxxxxxxx xxxxx si xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 5.31 výše, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx roku, x xxxxx se XxXX xxxxxxxx, xxx očekávat xxxxxx xxxxxxx zpráv xxxxx XxXX xx 31.12.2017. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx fiskální rok xxxxx jindy než 31.12., by xxxxxxxx xxxxx XxXX xxxxxxx, x xxxxxxx roku 2018, xxxx dvanáct xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti; předmětem xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.2016. Z tohoto xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX řízeného XXXX x G20 xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx požadovat xxxxxxxx XxXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx roky nadnárodní xxxxxxxxxxx začínající před 1. 1. 2016. Xxxxxxxxx rokem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.2.2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sestavovat Xxxxxxx- by-Country Report?

5.51 Xxxxxxxxxx se, xxx xxxx všechny nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx CbCR každý xxx xxxxx níže xxxxxxxxx výjimek.

5.52 X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XxXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 750 milionů XXX, případně xxxxxxxxxx x xxxxxx měně xxx xxxxx platného x lednu 2015. Xxxxx například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x má v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny 625 xxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxx xxx 2015, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XxXX x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx 2016.

5.53 Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx 5.52, xxxxx stanovuje xxxxxxx obratu xx 750 milionů XXX, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxx CbCR xxxxxx 85-90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxxx CbCR xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx 90 % xxxxx korporátních xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnováhu mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přínosem xxx xxxxxxx xxxxxx.

5.54 Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX řízeného XXXX/X20 xxxx x xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx v xxxxx plánovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Výše uvedené xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodatečné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

5.55 Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxx xxxxxx XxXX xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx Oddílu. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výjimky pro xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx XXXX/X20 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x příjmy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lodní xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx právo xx xxxxxxx těchto příjmů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxxxxxxxxx informace týkající xx daných příjmů xxxxxx xxx šablony XxXX, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx.

X.2.3 Xxxxx podmínky, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx-xx- Xxxxxxx Xxxxxxx

5.56 Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx projektu XXXX xxxxxxxx XXXX/X20 se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx nutný xxxxxxxxxx xxx získávání x xxxxxxx XxXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.57 Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvěrnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx odpovídat xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správě xxx xxxxxxxxxx Mnohostranné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx (Multilateral Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx), Xxxxxx x xxxxxx informací v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Agreement, XXXX), xxxx Mezinárodní xxxxxx úmluvy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací na xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro transparentnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech (Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Information xxx Xxx Xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx xxxxxx), atd.

Konzistentnost

5.58 Xxxxxxxxxx jurisdikce xx xxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadnárodních skupin xxxxxxx xx sídlem x xxxx jurisdikci xxxxxxxxx tvorby x xxxxxx XxXX, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx 5.52. Xxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx III Xxxxxxxx X xxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, x žádné xxxxxxxxxx xx xxxxxx být xxxxxxxxxx, aby XxXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx šablony uvedené x Příloze XXX, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právě xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

5.59 Xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxx v XxXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x Xxxxxxxxx 5.25. Xxxxxxxxxx se především xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x posouzení xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx převodních xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxx CbCR x xxxxxxxxx xxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx s problematikou XXXX. Jurisdikce xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzorce xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dat obsažených x XxXX. Dále xx xx měly xxxxxxx, xx v xxxxxxx, že lokální xxxxxx správa na xxxxxxx XxXX xxxxxxx xxxx xxxxxx, příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ihned postoupí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xx xxxx neznamená, xx xx jurisdikcím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů z XxXX xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se nastavení xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro jiné xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.1)

X.2.4 Rámec xxx mechanismy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2.4.1 Rámec

5.60 Xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx podání XxXX nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx své xxxx x uvedené x Xxxxxx X.2.2, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s jurisdikcemi, x nichž nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx působí x xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx E.2.3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace do xxxx jurisdikce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx X.2.3 výše xxxxx, xx (x) xxxxxxxxxx xxxxxx XxXX xx xxxxxxxx mateřské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; (x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xx xxxxxx XxXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx země xxxxxxxxx, (x) xx xxxxxxxxx, xx výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxx jurisdikcí, x xxx je xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mechanismus, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx XxXX xxxxx určeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx entitu xxxxxxx x následná xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx člen xxxxx.

X.2.4.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.61 Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx projektu XXXX xxxxxxxx OECD/G20 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výměnu XxXX xxx Xxxxxxx XX Kapitoly X xxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

 • Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon, xxxxx xxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx entity nadnárodní xxxxxxx podniků xxxxxxxx XxXX x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Jurisdikce xx xxxxx tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx lokálního xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx měnit xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx byly xxxxxxxxx klíčové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výměnu CbCR x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx X.2.3. Xxxx úmluvy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mezinárodních dohodách (xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vzájemné správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XXXX) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx modely automatické xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx XXXX ve xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx X20.

5.62 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxxxxx předpisů. Také xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím způsobem xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx o výměně xxxxxxxxx. Implementace xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x získané xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020.

Xxxxxxxx VI

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx

6.1 Xxxxx článku 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nehmotného xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx odlišují xx xxxxxxxx, které by xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, potom xxxxx zisk, xxxxx xx, nebýt těchto xxxxxxxx, xxxxxxx jednomu x podniků, xxx xxxxx xxxxx podmínkám xx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2 Xxxxxx Xxxxxxxx XX je xxxxxxxxxx xxxxxx speciálně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obvyklých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxx nehmotného xxxxxx. Xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xx xxxx podmínek xxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přiřazování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx otázkou xx zvážení xx xx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx položek x xxxxxxxx. Položka xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pokud není xxxxxxxx zmíněna x Xxxxxxxx VI. Xxxxx xxxxxxx nebo činnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxx zohledněno, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx 6.6.

6.3 Xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxx X-XXX xxxx Xxxxxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx je tomu x x xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx cenami, xx xxxx analýza xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahů mezi xxxxxxxxx podniky x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávané funkce, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx1). X xxxxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxx nebo xxxxxxx nehmotného aktiva, xx obzvláště důležité xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řetězcem. Xxx, xxx xx xx nezbytné, xx xxxxxxx xxxx dle Xxxxxx X.2 Kapitoly X xxxxxxxxx, zda xx nezávislé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ujednání a xxxxx ano, xx xxxxxx podmínek.

6.4 Xx xxxxxx xxxxxxxxx obvyklých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx analýzu x souladu x Xxxxxxx X.1 Xxxxxxxx X, založenou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s ním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného jednání xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx A, pokyny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx B xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx transakce xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x Oddíl D xxxxxxxxx návod xx xxxxxxxxx obvyklých xxxxxxxx xxxxxx aplikace xxxxx xxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxx technik a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ocenitelných nehmotných xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokyny xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx x této Xxxxxxxx.

X. Identifikace nehmotných xxxxx

X.1 Obecně

6.5 X xxxxxxx při analýze xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx definice xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx", daňoví xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx argumentovat, xx xxxxxx položky xxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx převáděny xxxx xxxxxxxxx bez nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx by u xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x transakcích xxxx nezávislými podniky. Xxxxx je použita xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poplatníci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx použití nebo xxxxxx položky xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

6.6 X xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx termínem "nehmotná xxxxxx" označuje xx, xx xxxx hmotným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx činností, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx by byly xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx než xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx by mělo xxxxxxxx xxxxxxx převodních xxx v případech xxxxxxxxxxxx nehmotná aktiva xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.7 Xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účetního. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nehmotných xxxxx prostřednictvím výdajů, xxxx xx výzkum x xxxxx nebo xxxxxxx, xxxx někdy xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxx odráží x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x vytváření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx zapotřebí xx pro xxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxx. Xxxxx zvýšení xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx společně, xxxxx xxxx xxxx zohledněno x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx článku 9 Xxxxxxxx xxxxxxx OECD, xxxx xxxx vycházet x xxxx charakterizace xxx účetní účely, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxx považována xx nehmotné xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x charakterizace xxx xxxxxx daňové účely, xxxx xxxxxxxxx náklady xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.8 Dostupnost x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx forem xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx výnosy, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, xxx xxxx xxxxxxx charakterizována xxxx nehmotné aktivum xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx - zatímco xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jiná xxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxx charakterizována jako xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx.

6.9 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx nehmotná aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx disponibilního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx. X když xx xxxxxxxx okolností xxxxx xxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx transakci a xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx účely Xxxxxxxx XX nejsou xxxxxxxxxx xx nehmotná xxxxxx. Xxx Xxxxx X.6 Xxxxxxxx X.

6.10 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktiva je xxxxxxxxxx x odlišný xxxxxx xxxxxx stanovování xxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a okolností xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxx xx xxxxx okolností kompenzaci xxx rámec platby xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx služby, a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vytvářejí za xxxxx okolností tyto xxxxxxxxx výnosy. Příkladem xxxx být situace, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx know-how, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxx xxxx-xxx. V xxxxxxx případě, xxxxxx xxxx-xxx představuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnuto, xx toto know-how xxxxxxxxx podniku nárok xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxx nad xxxxx obvyklého xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx externím poskytovatelům xxxxxx využívajícím srovnatelné xxxxxxxxxxx xxxx-xxx. Xxx Xxxxx X.1.3 Kapitoly X. Xxx xxxx Xxxxxxxx 6.17 x xxxxxxxx ,jedinečných" nehmotných xxxxx.

6.11 Xxxx, zda x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx využito xxxx xxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxxxxxxx pozornost. Xxxxxxxxx xx všechny xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx marketingové xxxxxxxx vedou k xxxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.12 Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx je důležité xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx přesností. Xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxx, zvýšením xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx DEMPE) x také xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nehmotnými xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zatímco xxxx xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx dostačující xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva ovlivňují xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkční analýzou, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx relevantních nehmotných xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

A.2 Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx jiné xxxxxx účely

6.13 Pokyny xxxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx by xx xxxxxxxxx xx relevantní xxx xxxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx 12 Xxxxxxxx smlouvy OECD xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto Xxxxxx (Xxxxxxxx 8 xx 19). Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx Článku 12 xxxx xxxxxx xxxx návod na xx, zda a xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx využití xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx stranami. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovení převodních xxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxx xxx může xxx xxxxxxxxx srážkové xxxx xxxxx Článku 12. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xxx xxxxx Xxxxxx 12 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xxx xxxxxxx pojmy, které xxxxxx xxx v xxxxxxx. Xxxx dojít x xxxx, že xxxxxx uskutečněná mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek pro xxxxx Xxxxxx 12, x xxxxxx xx xxx účely stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx pokračování x činnosti. Může xxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx licenční xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 12 příslušné Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx Kapitoly xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx aktiva. Xxxxxxxx mohou zahrnovat xxxxxx platby za xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx nejsou xxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

6.14 Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Země xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx určitých xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X podobně, xxxx xxxxxx xxxxxxx odpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx převodu v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.3 Kategorie xxxxxxxxxx xxxxx

6.15 Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxx popisovány xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Někdy se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx "xxxxxxx" x "xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx, mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy x xxxx jinými třídami x xxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx. Xxxxxxx stanovení xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x této Kapitole x takovouto kategorizací xxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx ani nepokouší x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tříd nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx od těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.16 Některé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx však běžně xxxxxxx v diskusích x otázkách týkajících xx převodních xxx. Xxx usnadnění diskuze xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx Xxxxxxxx čas xx xxxx zmíněny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uváděných xxxxx: "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva" x "obchodní nehmotná xxxxxx". Je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbavují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxx analýzy xxxxxxxxxx cen určit xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva x xx použití xxxxxx pojmů xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxx jiný xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx aktiva.

6.17 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx aktiva. "Xxxxxxxxx x xxxxxxxx" nehmotná xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x), xxxxx xxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potenciálně srovnatelných xxxxxxxxx x (xx) xx jejichž xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. výroba, xxxxxxxxxxx xxxxxx, marketing, prodej xx administrativa) xx xxxxxxxxx xxxxx budoucí xxxxxxxxxx přínosy, xxx xxxx by bylo xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

A.4 Xxxxxxxx

6.18 Tento Xxxxx xxxxx příklady xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva. Uvedené xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx A.1, xxxxx xxxxx xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx. Příklady xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Oddíle by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnímu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx xxxx. Navíc xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx porozumět xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x tvorbě xxxxxxx x kontextu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků. Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňové poplatníky xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx relevantní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx X.1.

X.4.1 Patenty

6.19 Xxxxxx xx právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx uděluje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynález xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx týkat fyzického xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vývojových xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxx x xxxx xxxxxx xx výzkum x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx patentovatelným xxxxxxxxx. Podnikatel, xxxxx xxxxxxx patent, se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, že jiným xxxxxx xxxxx licenci xx využití patentovaného xxxxxxxx nebo přímým xxxxxxxx patentu. Exkluzivita xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx patentu, xxx xx používání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výnos. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vynález poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxx situacích xxxx patenty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx X.1.

X.4.2 Xxxx-xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

6.20 Know-how x xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní činnost, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx patent xxxx ochranná xxxxxx. Xxxx-xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy xxxxxxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, marketingem, výzkumem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx-xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx závislá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důvěrnost know-how x obchodního xxxxxxxxx. X některých průmyslových xxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx nezbytných k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxxxxxxx patentovatelné xxxx-xxx, které ale x tak může xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx know-how a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx do xxxxx xxxx xxxxxxxx (x) xxxxxx proti nekalé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x (iii) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx X.1.

X.4.3 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

6.21 Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, symbol, logo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx použít x odlišení svých xxxxxxx x xxxxxx xx výrobků a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx registračním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx ochrannou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xx xxxx vyvolal zmatek. Xxxxxxxxxx ochranné známky xxxx xxxxx neomezeně, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx trvale xxxxxxxxx x registrace řádně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx a xxxxx xx vztahovat xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxx jsou zřejmě xxxxxxx rozšířeny na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx. Ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx X.1.

6.22 Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxx xx xxxx, název xxxxxxx) může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx jako specifická xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxx pro marketing xxxxxxx výrobků x xxxxxx. Xxxxxxxx názvy xxxx xxxxxxxxxx aktivy xx xxxxxx Oddílu X.1.

6.23 Xxxxx "xxxxxx" xx xxxxx používán xxxxxxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxx známka" x "xxxxxxxx xxxxx". X xxxxxx kontextech je xxxxxx považována xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx název, xxxxx xx společenský x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx značek, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx pověsti x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oddělit xxxx samostatně převádět xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx Xxxxxx X. 1.

X.4.4 Xxxxx vyplývající xx xxxxx x vládních xxxxxxx

6.24 Xxxxxx xxxxxxx x koncese xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásadní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxx. Mohou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejných xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx šířku xxxxx) xxxx x xxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xxxxxx licence x xxxxxxx jsou nehmotnými xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx X.1. Nicméně xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx se xxxx odlišit od xxxxxxxxxx podniků k xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx umožnění xxxxxxxxx x určité xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx X.1.

6.25 Xxxxx vyplývající xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx zásadní xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a mohou xxxxxxxx širokou xxxxx xxxxxxxxxx vztahů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x klíčovými zákazníky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx nehmotnými xxxxxx xx smyslu Xxxxxx A. 1.

X.4.5 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

6.26 Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx licencovaná xxxxx xxxxx být omezena, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx, dobu xxxxxxx, zeměpisné území xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx aktivy xx xxxxxx Xxxxxx X.1.

X.4.6 Goodwill x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx

6.27 X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx odlišných xxxxxxxx. X některých kontextech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odděleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotných xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx někdy popisován xxxx xxxxxxxxx budoucích xxxxxxxxxxxx výhod spojených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a odděleně xxxxxxxx. X jiných xxxxxxxxxx xx goodwill xxxxxxxxx xxxx očekávání xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx označuje xxxx souhrnná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx obecně xxxxxxxx, xx goodwill x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxx samostatně xx xxxxxxxxx obchodních xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x činnosti xx xxxxxxxxxx s restrukturalizací xxxxxxx jsou xxxxxxx x Xxxxxxxxxx 9.68-9.70.

6.28 Xxx účely této Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přesnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx kdy goodwill xxxx hodnota xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx představovat xxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxx xxxxxxxx si xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx významná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx všechna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx představovat xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xx uvedeno v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x činnosti. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při stanovení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx označuje pojmem xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podnik nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx známku xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx hodnota xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzace. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účtovat xx xxxxx xxxx xxxxxx vyšší ceny xxx subjekt, xxxxx xxxxxxx pověstí nedisponuje, x tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx charakterizovány xxxx goodwill xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx, xxxx xx xxx xxxx vlastnosti zohledněny xxx stanovení xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytování služeb xxxx spojenými xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx goodwill xx nikoli. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx goodwill xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx pokračování x xxxxxxxx neznamená, že xxxx poskytnutí není xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx Odstavec 6.2.

6.29 Xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx podniku xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zbytková hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx konkrétní účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nutně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx neodpovídají xxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za převedený xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x činnosti x xxxxx xxxxxxx převodních xxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx goodwillu x hodnoty podniku xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx absence jediné xxxxxx definice pojmu xxxxxxxx xx zásadní, xxx daňoví poplatníci x xxxxxx správy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx popsali relevantní xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx takováto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.4.7 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

6.30 Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx skupinové synergie xxxxx xxx mnoho xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, eliminace xxxxxxxxxx duplicitních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a měly xx být pro xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx srovnatelnosti. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx XX. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx X.8 Xxxxxxxx I.

A.4.8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

6.31 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx na tomto xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx ovlivnit xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, blízkost trhů, xxxxxxxx povětrnostní podmínky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx specifické xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx X.1. a xxxx by xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastností xxx Xxxxx X.6 Xxxxxxxx X.

X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x transakce xxxxxxxxxx vytvářeni, zvyšovaní xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x využití nehmotných xxxxx (xxxxxx DEMPE)

6.32 X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxx výnosů, xxxxx skupina xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv3). Související xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x konečném xxxxxxxx xxxxx náklady, xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nehmotného xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx4), použít xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxxxxxx taková xxxxxx x xxxxx taková xxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Oddíl X xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skupinou nadnárodních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx rozdělení xxxxxxx x xxxxxxx zatížení xxxxxxxxxxxxx x nehmotnými xxxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňuje prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx funkce, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx při funkcích XXXXX xxxxx principů xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx X-XXX.

6.33 Použití xxxxxxxxxx Xxxxxxx X-XXX x xxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxx z xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx. X závislosti xx xxxxxxxxxxxxx daného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx srovnatelnost mezi xxxxxxxxxxx souvisejícími x xxxxxxxxxx xxxxxx probíhajícími xxxx spojenými xxxxxxx x transakcemi, které xxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi danými xxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx) Xxxxxxxxxxx x/xxxx používání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků;

iv) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxx, že xxxxx členové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx funkcí XXXXX xxxxxxxx x xxxxxxx integrace, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx) Xxxxxxxxxx, xx příspěvky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx poskytovány x xxxxxx, které se xxxx xx xxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx související xxxxxx; x

xxx) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníků xxxxx být založeny xx xxxxxxxxx podmínkách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vlastnictví, xxxxxx rizika x/xxxx xxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x rozhodnutími xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx x transakcích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx mohou xxxxxxx k rozmělňování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisku.

Navzdory xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxxxxxx Xxxxxxx X - III xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6.34 Rámec xxx analýzu transakcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pokyny xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxx x Oddílu X.1 Kapitoly X:

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx významná rizika xxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX;

xx) Určit úplná xxxxxxx ujednání se xxxxxxxxx důrazem xx xxxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x smluvních xxxx a povinností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx;

xxx) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkční xxxxxxx xxxxxx transakce, xxxxx vykonávají xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx popsaných x Xxxxxxxx 6.56), xxxxxxxxx xxxxxx x kontrolují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx DEMPE, x xxxx zejména ty xxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx;

xx) Potvrdit xxxxxx xxxx podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx stran xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významná rizika xxxxx bodu 4 (x) Xxxxxxxx 1.60, xxxxxxxxxx xxxxxx a xx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX z xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxx, dalších relevantních xxxxxxxxx vztahů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx transakce, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx funkcí, xxxxx x rizik, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx rizik xxx Xxxxxx X.1.2.1 Xxxxxxxx X;

xx) Kde xx xx možné, xxxxx xx tyto xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx s principem xxxxxxx odstupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x Oddíle X.2 Kapitoly I.

X.1 Xxxxxxxx vlastnictví x smluvní podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

6.35 Xxxxxxx xxxxx x smluvní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bodem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejných xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxxx a/nebo další xxxxxxxxxx mezi stranami xxxxxxxxx. Smlouvy mohou xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x práva spojených xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výzkum x xxxxx, udržují a xxxxxx chrání xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je výroba, xxxxxxxxx x distribuce. Xxxxx uvádět, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x výši xxxxxx všem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemusí xxx x xxxxxxx x principem tržního xxxxxxx.

6.36 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, liší od xxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxxxxxx transakce musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečností, včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx Xxxxx D.1.1 Xxxxxxxx X). Je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx aktivům. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx DEMPE.

6.37 Xxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o duševním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příklady takovýchto xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známky xxxx xxxxxxxx práva. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx výlučné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx porušovaly x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6.38 Xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx chráněna v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nekalé xxxxxxx xx xxxxxx vymahatelných xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xxx.

6.39 Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x rozdílů v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jurisdikcích xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxx omezený, a xx buď právními xxxxxxxx, xxxx praxí.

6.40 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xx základě skutečností x okolností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x má praktickou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

6.41 Při určování xxxxxxxx xxxxxxxxx nehmotných xxxxx xx pro xxxxx stanovení převodních xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx související x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vlastníky. Xxx Odstavec 6.26. Xxxxxxxxx podnik X, xxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx B výlučnou xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx dané xxxxxxxx známky. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxx nehmotné xxxxxxx, tj. licence x užívání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, marketingem x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ochrannou xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X. V závislosti xx skutečnostech a xxxxxxxxxxx xxxxx marketingové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx X xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx X, xxxxxxx xxxxxxx vlastněnou xxxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxx, licence i xxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxx.

6.42 Xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxxx x smluvních xxxxxxxx xx důležitým xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx převodních xxx, xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xx otázky stanovení xxxxxxxxxx x souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nehmotného xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx původně xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo smluvních xxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x rizicích, xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve formě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Například x xxxxxxx interně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx nenese xxxxx xxxxxxxxx rizika, ale xxxxx pouze xxxx xxxxxxx držící vlastnický xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxx jakoukoli jinou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadnárodních podniků x využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx.

6.43 Xxxxxx xxxxxxxxxxx x smluvní vztahy xxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx aktiv x xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závislé xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx transakce. Xxxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxx x určením vykonaných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně odměny xx xxxxxxxxx uvedené, xxxxxxxxx analytický rámec xxx xxxxxx cen x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx u jiných xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx realistické xxxxxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x tomto Odstavci xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx 1 xx 6 v Příloze xx Xxxxxxxx VI.

6.44 Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projeví, xxxxxx x xxxx, kdy xx členové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nehmotných aktiv, x xxxxxxxx xxxxx, xx důležité xxxxxxxxxx xxxx (x) očekávanou (xxxx xx xxxx) xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků; x (x) xxxxxxxxx (nebo xx xxxx) xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nehmotného xxxxxx členem xxxxxxx.

6.45 Xxxxxxxx kompenzace, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx x funkcím DEMPE, xx xxxxxx stanoví xx xxxx. Xx xxxxxxx, že odměna xx určena x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x před tím, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podmíněná. Skutečný (xx xxxx) xxxx xxxx ztráta xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx očekávaných xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx stanoveno x Xxxxxx D.1 Kapitoly X, xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, a x xxxxxxxx toho x ponese xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (náklady xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxx Xxxxx X.2.4).

6.46 Xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx stanovit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x rizika x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednáními xxxxxxxx xxxxxxxxxx, právním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx transakce. Xxxxx X.2 xx xxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx na funkce, xxxxxx x rizika xxxxxxxxxxx x nehmotnými xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx, odkazy xx výnosy x xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx v Oddíle X.2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxx) xxxxxx x odměn.

B.2 Funkce, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6.47 Xxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx člen xxxxxxx právním vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxx samo x xxxx nemusí xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx právní vlastník xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny společnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vykonaných xxxxxx, xxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx rizik.

6.48 Xxx xxxxxxxxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx nehmotných xxxxx. Xxxxxxx tržního odstupu x principy v Xxxxxxxxxx X-XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdrželi odpovídající xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vazbě xx funkce XXXXX. X toho xxxxxx xx nezbytné xxxxx x xxxxxxxx funkční x xxxxxxxx analýzy, xxxxx člen (kteří xxxxxxx) xxxxxxx x xxxx funkce DEMPE, xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx) poskytují xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx může, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx bylo xxxxxxx x Xxxxxxxx 6.133, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx funkce, xxxxxxx xxxxxx a nesená xxxxxx, x xx x přihlédnutím k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xx generování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z využití xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.49 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členů skupiny x tvorbě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx bude xxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxx xxxxxx skupiny xx třetí xxxxxx x je užíváno x rámci výrobní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx předpokládejme, xx xxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx údržbu xx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx zakoupení. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx klíčové xxxxxx xxxxxxxxxx kupujícím nehmotného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xx xxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx výhod v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx schopen vykonávat x skutečně vykonává xxxxxxx popsané xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva, xxx xx opodstatněným xxxxxxx, xx zaplacení xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxx x distribuční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx. Xxxxxxx zásad xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx X-XXX xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkladu, xxxxxxx však xxxx xxx xxxxxx složitější x situacích, xxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx;

xx) Nabytá či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx; nebo

iii) Další xxxxxxx, jako například xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx velmi xxxxxxxx xxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx relevantní x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.2.1 Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

6.50 Dle zásad xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx X - XXX xx xxx každý xxxx skupiny nadnárodních xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx funkce xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx xxxx odměna zahrnuje xxxxxx XXXXX. Xxxxxxxx xxxxx xxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX je jedním x xxxxxxxxx faktorů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závislé xxxxxxxxx.

6.51 Xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, použitá aktiva x xxxxxx rizika, x xx xxxx x sobě naznačuje, xx pokud právní xxxxxxxx nehmotných xxxxx xx mít xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přispívat xxxxxxxxx použitými xxxxxx x xxxx všechna xxxxxx spojená s xxxxxxxx DEMPE. Xxxx xxxx nenaznačuje, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx svou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx funkce XXXXX. Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fyzicky xxxxxxxxx xxxxxxx funkce DEMPE xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů, x xxxxx xxx xxxxx xx ponechat nebo xx přidělit část xxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx třetími xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx DEMPE xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.52 V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Kapitolách X-XXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Pro xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx nehmotného aktiva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx 6.53 xx 6.58 by xxxx xxx xxxxxx zváženy.

6.53 Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva funkce XXXXX, jedná xxx xxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx (jak xx xxxxxxx x Odstavci 1.65). Vzhledem x xxxxxx vztahu mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxx stát, xx funkce zajišťované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolované xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nehmotného aktiva xxxxxx odměnit na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x DEMPE. Xxx xxxxxxxx, xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx obdobné xxx, používaným xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx x Xxxxxx X. 1.2.1 Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x skutečně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6.54 X xxxxxxx, xx právní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx funkce XXXXX, xxxx tento právní xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx užitek přiřaditelný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Odměna xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může být xx xxxxxxx daných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x XXXXX, xxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXXXX xxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kontrolou xx xxxxx xx xxxxxx XXXXX. Xxxxx vlastník xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x principem tržního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxx B.2.2 xx X.2.3. Xxx xxxxxx funkce, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx obzvláště xxxxxxxx Oddíl X.1.2 Xxxxxxxx I.

6.55 Relativní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXXXX xx xxxx závisle na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx(xxx) nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx, xx měli xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Například xxxxxxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx by výzkum x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx prováděla xxx ním i xxxxxxxx. Xx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, řídí, x xxxxx x fyzicky xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx X.2.2.

6.56 Při xxxxxxxxx x odměně x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx význam. Povaha xxxxxx důležitých funkcí x xxxxxxxxxx konkrétním xxxxxxx bude xxxxxxx xx daných skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nehmotných xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx další xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x stanovení xxxxxxx xxx tvůrčí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx základního xxxxxxx ("xxxx-xxx" xxxxxxx), kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx řízení a xxxxxxxx rozpočtů. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx. xxx interně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva) mohou xxxxx důležité funkce xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nehmotných aktiv x xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxx funkcemi xxxxxxxxxxx nezávislými nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx významný xxxx xx hodnotu xxxxxxxxxx aktiva. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x v xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nehmotných xxxxx.

6.57 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx může xxx velmi obtížná, x z xxxx xxxxxx může být xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ze srovnatelných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx ante xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx vlastník přenese xxxxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxx funkce xx jiné xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotného xxxxxx xx odečtení xxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx významných funkcí, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx skutečně xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nese xxx pokynů xxxxxxxxx x Xxxxxx X.1.2 Xxxxxxxx I. Xxxxxxxx 16 x 17 Xxxxxxx Kapitoly VI xxxxxxxxx zásady xxxxxxx x tomto Xxxxxxxx.

6.58 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx 6.56 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rizik, a xx xx xxxxxxx xxx úspěšné xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX. X xxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nehmotného xxxxxx x xx xxxx xxxxx pečlivě vyhodnotit xxxxxxxxx xxxx stranami, xxxxx dané funkce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převodních cen xxxx podstatně snížena, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxxxxxxxx za testovanou xxxxxx, xxxx. xxxxxx. Xxx Xxxxxxx 6.

X.2.2 Xxxxxxx xxxxx

6.59 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx aktiva xxx vykonávání xxxxxx XXXXX by měli xxx xx xxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx omezení, xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx marketingu (xxxx. xxxx-xxx, xxxxxx se xxxxxxxxx atd.), xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx všechny x xxxxxx XXXXX xxxxx xxx financovány xxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xxx stanovování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxx musí být xxxxx x xxxxx, xx v případě xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx rizika ani xxxxxxxxxx žádné xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, obecně neobdrží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x výše odměny, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který nese xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivy, musí xxx stanovena xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a měla xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxx xxxxxxxx identifikovat. Xxx xxxxxx xxxxxxx x Oddíle X.1.2.1.6 Xxxxxxxx X, x xxxxxxx x Příkladu 3 xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 1.85 x 1.103, který ilustruje xxxxxxx, v rámci xxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

6.60 Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx nedílně spjato x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx často xxxxxxxx x převzetím xxxxxxxx rizik (např. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx riziko ztráty xxxxx finančních xxxxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rizika se xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx například xxxxx, pokud xx xxxxxx transakce, které xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vysokou xxxxxx xxxx xxxxx dochází x xxxxxxx aktiv, xxxx xxxx pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rizikem xxxxxxx x méně bonitní xxxxxxxxxxx transakce, xxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx to, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.61 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx X.1.2 Xxxxxxxx I xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Při xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozními aktivitami, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx využíváno, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxx jakýmkoli xxxxx specifickým rizikem xxxx obecně očekávat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přiměřená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

6.62 Xxxxxxx ujednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx5). Xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních prostředků, xx se měl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx rizika. Xxxxxx xxxxx xxx stanovit xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx financování xx důležité xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výnosem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečným x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6.63 Xxxxxx x forma xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx použity. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx 1.65 x 1.66 xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nesoucí x xxxx riziko, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečným xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aktivitami xxxxxxxxx xx zmírňování těchto xxxxx, xxx je xxxxxxx x Xxxxxxxxxx 1.65 x 1.66, x xxxxxxx xx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x usnadnění xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto aktivity xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6.64 X xxxxxxx, xx xxxx finanční xxxxxxxxxx poskytovány na xxxxx nehmotného xxxxxx, xxxxxxxxx příslušná rozhodnutí xxxxxxxx xx převzetí, xxxxxxxxx neuvažování xxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxx reagovat xx xxxxxx spojená x xxxxx příležitostí, x poskytováním xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X závislosti xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutími x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít dopad xx návratnost xxxxxxxxxxx. Xxxx tyto rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx aktiv. Čím xxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx vývoje, xxx xxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx očekávaného xxxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x x xx více xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ovlivnit xxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxxxxxxxxx musí mít xxxxxxxxx provést vyhodnocení xxxxxxxxxxx dalších finančních xxxxxxxxxx x xxxx xxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2.3 Xxxxxx xxxxx

6.65 Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxxxxx: (x) rizika xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx, xx se xxxxxxxx výzkumné x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxx uskutečnění investice x xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx fázi ovlivní xxxxxx základního investičního xxxxxx); ii) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nehmotných xxxxx; iii) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx proti tvrzením x xxxxxxxx práv xxxxxxx xxxx může xxx časově xxxxxxx, xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx; (xx) odpovědnost xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na nehmotném xxxxxxx; x (x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx generovány xxxxxxxxx xxxxxxxx. Existence x xxxxxx těchto xxxxx závisí xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

6.66 Identifikace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s funkcemi XXXXX, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rizika xxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx za dopady xxxxx, v xxxxxxx xxxxxx materializace. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx X.1 Xxxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx že rizika xxxx převzata jinými xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx být x tomto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6.67 Při určování, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx X.1.2 Xxxxxxxx X. Při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x kroky 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx závislé transakce, xxx jak xx xxxxxxx x Xxxxxxxx 1.60.

6.68 Xx obzvláště xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výnos xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx rizika, xxxxxxxx nesou xxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx, x náklady, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dané kroky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx 1.60 xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx další xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x materializací xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx 7 Přílohy xx Kapitole VI.

B.2.4 Xxxxxxxx, xx post xxxxxx

6.69 Je zcela xxxxx, xx xxxxxxxx (xx post) ziskovost xx xxxx xx xxxxxxxxxx očekávané (xx xxxx). Xxxxxxxx xxxx xxx materializace rizika xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx očekáván, x to xxxxxxx xxxx nepředvídatelnému xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktiva z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx konkurence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxx žádoucí. Xxxx xxxx xxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx vycházely xxxxxxx xxxxxx ex xxxx x xxxx ujednání x xxxxxxxx, řádně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předpokládanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx dojít x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ante x xxxxxxxx x xxxxxxxx nezohlednily odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výsledků, x xx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x jakým xxxxxxxx xx měly xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků, xxxxx přispěli x xxxxxxxxxx xxxxxx DEMPE.

6.70 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pečlivou analýzu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx nese xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx (viz Xxxxx X.1 Xxxxxxxx X). Xxx vyplývá x xxxxxx analytického rámce, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxx nese xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investici. Xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx rizika způsobující xxxxxxxx xxxx očekávaným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx X.1.2.1.4 xx X.1.2.1.6 Kapitoly X, xxxx xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x očekávanými zisky xxxxxx tak xxxxxx xxx xxxxxxxxx nést xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx daného xxxxxx. Xxxx xxxxxxx platí, xxxxx daná xxxxxx xxxxxxxxx nevykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx 6.56 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxx stanovených v Xxxxxxxx 1.105 a xxxxx není rozhodnuto, xx by xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvky xxxxxxx xxxxx. Mimoto xx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x vyplácené xxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx, použitá xxxxxx x nesená xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx skutečnosti své xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx některým xxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (stanovený xxx xx xxxx xxxxxxxx). Transakce, jejíž xxxxxxx je x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxx nadhodnocení xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxx D.4.

B.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Oddílů X.1 x X.2

6.71 Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x xxxxxxxx

 • xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx DEMPE (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 6.56);
 • xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vykonávání xxxxxx XXXXX; a
 • nese veškerá xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx XXXXX,

xxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx ante, xxxxxx dosažené x xxxxxxx nehmotného aktiva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiný, xxx xxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva xxxx xxxx rizika xxxxxxxxxxx s funkcemi XXXXX, musí xxx xxxx spojené podniky xx xxx přínosy x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celou xxxx podstatnou část xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva.

6.72 Xxxxx jakéhokoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zisk xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx mezi ziskovostí xxxxxxxxx (xx xxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxx) xxxxxxxxxx závisí na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo subjekty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx (xxx Xxxxx X.1 Xxxxxxxx I). Xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx subjektech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx 6.56, xxxx přispívají xx xxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx rizik, jak xx stanoveno v Xxxxxxxx 1.105, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X.3 Zjištění x xxxxxxxxx cen a xxxxxx podmínek xxx xxxxxxx transakce

6.73 Provedení xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx D.1 Xxxxxxxx X, jejíž text xxxx Kapitola xxxxxxxx, xx mělo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, funkcí, xxxxx x rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivem x přesné xxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxx x xxxx xxxxxxxx xx třeba stanovit. Xxxxxx xxx říci, xx ceny x xxxx xxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nadnárodních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x smlouvách xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxxxx xxxx odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrech xx smlouvách. X xxxxxxx x Xxxxxxx X.1 Xxxxxxxx X, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x xxxxxx skutečné xxxxxxxx), x xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx x xxx došlo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6.74 Ceny xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního odstupu x jiné podmínky xxx xxxxxxxxx xx xxxx být stanoveny xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx X - XXX x xxxxxxx xx xxxxxxx vykonávaných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nesených xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jak xx uvedeno x Xxxxxx B této Xxxxxxxx. X Oddílu X této Kapitoly xxxx xxxxxxx doplňující xxxxxx x metodě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx záležitostem, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx s principem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.4 Uplatňování výše xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx typových situacích

6.75 Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx X xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxxxxx, které přispívají x xxxxxxx XXXXX x jejichž právním xxxxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx vykonávají, rizika, xxxxx nesou a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Při posuzování, xxx xxxxxxx podniky, xxxxx vykonávají funkce xxxx nesou rizika x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx DEMPE, obdržely xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx (x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x (xx) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xxx odměna xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xx xxxxx zkoumat xxxxxx x povahu činnosti xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x předpokládanou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxx Xxxxx popisuje xxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat.

B.4.1 Xxxxxxxxx x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.76 Obvyklá situace, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx, xxx podnik, xxxxx xx vůči právnímu xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx. Důležitou otázkou xx, xxx xx xxxxxx propagující xxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx obdržet odměnu xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ochranných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx funkcí, použitých xxxxx x nesených xxxxx.

6.77 Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x) povinností x xxxx, xxx xxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx x smluv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; (ii) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; (xxx) xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx aktiv, vytvořené xxxxxxxx xxxxxxx propagujícího xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx; x (xx) xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx na použitá xxxxxx x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx zřejmým xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xx xxxx propagační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řídí x kontroluje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na odměnu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxx vývojem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nehmotných aktiv, x xxxxx xx xxxxx mít x xxxxx xxxxxx nárok xx další xxxxxx.

6.78 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náklady své xxxxxxxxxxxx činnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání, xx xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xx xx měla xxxxxxx xx rozsah, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x jím vykonávaných xxxxxx, xxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx x současnosti xxxx x budoucnosti. Xxxxxx xxx xxxxxxx transakcích xxxxx, xx oprávnění xxxxxx, která není xxxxxxx vlastníkem ochranných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nehmotného aktiva, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx hodnotu tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxx především xx xxxxxx xxxx této xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxxx x xxxxxx marketingového xxxxxxxxxx aktiva, a xx xxxxx svého xxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx dlouhodobou xxxxxxx x xxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx známkou chráněného xxxxxxx. V takové xxxxxxx xxxxx distributora xxxx xxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxxx nehmotného xxxxxx, např. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxx podíl xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx nést xxxxxx převyšující xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx distributorem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podniky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx postavení. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě obvykle xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx, rizika x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx vyššího zisku x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poplatku xxxx podílu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva. Xxxxxxxx 8 xx 13 x Xxxxxxx Xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx X x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x distribučními xxxxxxxxxx.

X.4.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

6.79 Zásady xxxxxxx x předchozích Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smluvního ujednání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledného xxxxxxxxxx aktiva. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx bude záviset xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušenosti relevantní x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx (například xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva nebo xxx xxxxxxxx tým xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx založená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přirážka xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenu x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx dostupu xxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6.80 Zásady xxxxxxx v xxxxx Xxxxxx xxxxxxx platí x xxxxxxxxx, xxx xxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku výrobní xxxxxx, xxxxx mohou xxxx xx zlepšení xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zlepšení procesu xxxx výrobku. Uplatňování xxxxxx Xxxxxx B x souvislosti s xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Příklady 14 xx 17 x Příloze Kapitoly XX.

X.4.3 Platby za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

6.81 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xxxxxx xxxxxx otázek xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxx Xxxxxx X x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx převodních xxx xx neměla xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx za pouhé xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odrážející pouze xxxxxxxx ve xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 7.12.

6.82 Xx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx známky x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx opodstatněným xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x nezávislých xxxxxxxxxxx xx obdobných xxxxxxxx. Podobně mohou xxx xxxx xxxxxx xxxxxx také v xxxxxxx, xxx člen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrannou xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedení x omyl, x xxxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxxx x nezapsané xxxxxxxx xxxxxx.

6.83 Při xxxxxxxxx xxxx platby xx xxxxxx k xxxxx skupiny xx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx finančního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, náklady a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx právního xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, použitých xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xx třeba pečlivě xxxxxxxx vykonávané xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx uživatelem xxxxx při xxxxxxxxx xxxx zvyšování hodnoty xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx. Měly by xxx zohledněny také xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx licence x xxxxx nezávislému xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx uvedených x Kapitolách I - III.

6.84 Xxxxx xx stávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx začne xxxxxxxx název, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nabývajícího xxxxxxx, xxxxxx by xx automaticky xxxxxxxxxxxx, xx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx platba. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podnik xxxxx x používání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxx xxxxxx, výše xxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx určována xxxxxx xxxxxx předpokládaného xxxxxx.

6.85 Xxxx také xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx podnik xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx nabývaný xxxxxx xxxxxx, xxx, xx x tomto podniku xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx známky. X xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nesená rizika x xxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx) xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

C. Transakce zahrnující xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.86 Na xxxxxxx jakékoli analýzy xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx specifického xxxxxx xxxxxx nehmotného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aspektem xxxxxxxxxx cen, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, identifikovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx daného xxxxxxxxxx aktiva. Xxx xxxxxxxx x přesném xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx X. Kromě pokynů x určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx D.1 Xxxxxxxx X) a x podnikovým restrukturalizacím (Xxxxxxxx XX, zejména Xxxx X), je x Oddílu X xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nehmotná xxxxxx nebo práva x xxxxxxxxxx aktivu. Xxx Příklad 19. Xxxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx cen není xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX. Xxx např. Xxxxxxxx 8 xx 19 xxxxxxxxx x článku 12 Xxxxxxxx smlouvy XXXX.

6.87 Existují xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xxx x xxxx xxxxxxxxx: (x) xxxxxxxxx zahrnující xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x (xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x souvislosti s xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nehmotného aktiva xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.1 Převody xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx

6.88 Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převod xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivu (např. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxx (xxxx. licence nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dalšímu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nehmotného xxxxxx xxxx práv k xxxxxxxxxx aktivu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx I - XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx také x Xxxxxxxx D.1, X.2 x X.3 xxxx Xxxxxxxx.

6.89 Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx aktivům xx xxxxxxxx určit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x práv x xxxxxxxxx aktivům, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx spojenými podniky. Xxxx-xx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx práv, xx xxxx nezbytné určit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x plný rozsah xxxxxxxxxxx práv. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx poznamenat, že xxx analýzu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Například x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx X xxxx xxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx stanovení ceny x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x obou xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X po xxxx jeho zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.90 Xxxxxxx xxxxxxx x licenčních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dalším xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx při analýze xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx převodu práv x nehmotnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v úvahu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxx ujednání, v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx licence xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx vyvíjeno xxxxx doby trvání xxxxxxx. Mechanismus xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky xx také dodržuje x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx dalšího vývoje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zlepšení xxxxxxxxxx užitek může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x srovnatelnost xxxx transakcí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nehmotná xxxxxx xxxx srovnatelná. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxx x skutečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6.91 Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod nehmotného xxxxxx xxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx X.1.1 Xxxxxxxx X. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí uznat xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx určitá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx 18 x Xxxxxxx Xxxxxxxx XX.

X.1.2 Převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

6.92 Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx aktivu) lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kombinaci x xxxxx nehmotným xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv se xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.93 Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx interakcí xxxx xxxxxxx nehmotnými xxxxxx. Xxxx nastat situace, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx aktivem xxxxx xxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx aktivum posuzované xxxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxx.

6.94 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx často xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Farmakologicky xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jedním xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude také xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx zeměpisný xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx léčebné xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxx xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysokou hodnotu. Xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxx více xxxxx těchto xxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu. Xxxxxxxxx ochranná xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx souhlasu regulačních xxxxxx x xxxxxxxx xx trh xxxx xxx xxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x uvedením xx trh xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx generika xxxxx xxx patentu z xxxx vyloučit. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mnohem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx získat souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx výrobku na xxx než v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x otázka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nesly xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx důležité. Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivům xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx důležité xxxxxxxx xxxxxx relativní xxxxxx x xxxxxx hodnoty.

6.95 Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je zajištění xxxx, xxx xxxx xxxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nehmotná xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx převedení xxxxxxx. Xxxxx také xxxxxxx xxxxxxx, že převod xxxxxxx prvku xxxxxxxxxx xxxxxx nutně znamená xxxxxx xxxxxx nehmotného xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důležité xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která byla xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx nehmotných xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Oddílu X.1 Xxxxxxxx I. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x užívání xxxxxxxx známky na xxxxxxx licenční smlouvy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx licence x xxxxxxx xxxxx pověsti, xxxxx xx někdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx s xxxxx xxxxxxxxx známkou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx licenční xxxxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx spojenou. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Odstavci xxxxxxxxx Xxxxxxx 20 x Xxxxxxx Kapitoly VI.

6.96 Xx důležité určit xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx snažit uměle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nezávislé xxxxxx za srovnatelných xxxxxxxxx x věcných xxxxxx neoddělovaly. Měly xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusy uměle xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx goodwillu xxxx xxxxxxx xxxxx pověsti, xxx xxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx známkou xxxx obchodním xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx 21 v Xxxxxxx Kapitoly XX.

6.97 Xxxx xx xx xxxx v xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxx určování konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemných xxxxx x xxxxxxxxxx jednání xxxxx transakce, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx D.1 Xxxxxxxx X.

X.1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx

6.98 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kombinaci s xxxxxxxx obchodními xxxxxx xxxx v kombinaci xx službami. X xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx v souvislosti x dotčenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečně xxxxxxxxx. Je xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx převodních xxx xxxx určena x xxxxxxxxxx veškerá nehmotná xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx uvedené x tomto Odstavci xxxxxxxxx Xxxxxxxx 23 xx 25 v Xxxxxxx Kapitoly VI.

6.99 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zbožím xxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx cena měla xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx transakce xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx tak xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx oddělit xxxxxxxxx x xxxxxxx zbožím xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx při posuzování xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx měly být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx spolehlivost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxx xx zejména xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesné xxxxxxxxxxx interakcí xxxx xxxxxxxxxxx.

6.100 Xxxxxx xx xxxxxxx, v níž xxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlasit x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x nehmotná xxxxxx, jež jsou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx celý xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služeb a xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx x převodní ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xx xxxxxx, že interakce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obou xxxxxx složek xxxxxx.

6.101 X jiných xxxxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxx a převod xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx aktiv xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé převody xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx závazkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údržby softwaru, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provázány, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx agregovaně.

6.102 Xx xxxxx zdůraznit, xx vymezení xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obou xxxxxx xxxxxx xxxxx vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxxxxx metoda xxxxxxx x přirážky nebude xxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, a ne xxxxxxx transakce x xxxxxxxxx aktivem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx. Xxx xxxxxx, xxxx jsou transakce xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převodních cen x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx stanovit ceny x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky ve xxxxxxxxxxxxx transakcích.

6.103 Kromě xxxx xx xxxxx xxxx zdůraznit, xx x xxxxx rozhodování x xxx, xxx xx transakce xxx xxxxx analýzy xxxx xxx agregované xxxx xxxxxxxx, jsou obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx smluv a xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nejvhodnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6.104 Xxxxxxxx xxxxxxx lze využít x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nedochází x převodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx majetek xxxx xxxxxxxxx využít xxxxx strana xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obě xxxxxx této transakce x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku na xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx této transakce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kteroukoli xx stran transakce x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx závislou xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx srovnávací xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx transakce zahrnující xxxxxxx nehmotných xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb jsou xxxxxxx v Xxxxxxxx X.1 x D.4 xxxx Kapitoly.

6.105 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx na následujícím xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Předpokládejme xxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Patenty x hodnota, kterou xxxxxxxxxx, by xxxx xxx identifikovány a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx analýzy x xxx výběru nejvhodnější xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxx xxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx výrobci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx nakupují automobily, x xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nenabývají xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx automobilů, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

6.106 Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx-xxx xxx průzkumné vrty. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxx při poskytování xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx testované xxxxxx xx xxxx xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx srovnávací xxxxxxx x transakci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumné xxxx x spojeným xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podnik xxxxxxx žádná xxxxx x nehmotným aktivům xxxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxx xx.

D. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6.107 Xx xxxxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nehmotných aktiv xxxxxxxxxx xx daných xxxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotná aktiva xx xxxx xxx xxxxxxx principy xxxxxxxxx x Kapitolách I - XXX této Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx postup xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx 3.4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obvyklých xxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Oddílů X, X a X této Xxxxxxxx XX xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxxxx Kapitoly XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx postupu xxxxxxxxx v Xxxxxxxx 3.4.

6.108 Xxxxxxxx Xxxxxxx X - III xx xxxx někdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx závislých xxxxxxxxx zahrnujících nehmotná xxxxxx. Xxxxx specifické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ztěžovat hledání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx komplikovat xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navíc, x to xx xxxxx oprávněných xxxxxxxxxx xxxxxx a vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakci xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva xxxxxxx způsobem, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx Odstavec 1.11. Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x také xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Oddíl X xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx X - XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx.

6.109 Xxxxx X. 1 xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx X.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnujících xxxxxx nehmotných xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx aktivům. Xxxxx X.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nehmotných xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V Xxxxxx X.4 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Oddíl X.5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aplikovatelné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx aktiva v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytováním xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

D.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx transakce xxxxxxxx xx nehmotných xxxxx

6.110 Xxxxxx X Xxxxxxxx I a Xxxxxxxx XXX uvádí xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx v xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx dodržovat při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxxx Směrnice xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx.

6.111 Xxx xxxxxxxxxxx principů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx.

6.112 Xxx xxxxxxxxx realisticky dostupných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečný podklad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxx, kdy xx x konečném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx).

6.113 Ačkoli xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy důležité, xxx xxxx zváženy xxxxxxxxxxx obou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stran xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx x realisticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nelze xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx převod xxxxx xxxx části svých xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx převodce xxxx xxxxxxx xxx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx neuskutečnění xxxxxxx), xxxxx protože xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředky k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že přijme xxxx za xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nehmotným xxxxxxx, která by xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx získaných xxxx x nehmotnému xxxxxx. Takový xxxxxxxx xx xxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

6.114 Xxxxx se xxxxx, xx xxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxxx xxx identifikovat, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Takovéto ceny xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdrojů. X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx realisticky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx X.2 Xxxxxxxx X případně xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx neměly xxx xxxxxxxx. Podobně v xxxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx.

D.2 Xxxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx převodů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

6.115 Tento Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se konkrétních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s převodem xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x nehmotným xxxxxxx xxxx spojenými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx mohou týkat xxxxxxx xx práva x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce. Xxxxxx tohoto Oddílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke stanovení xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva. Xxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitelná xxxxxxxxxx Kapitol X - XXX x xxxxxx x Xxxxxxxx X, X, C x X.1 xxxx Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nehmotných xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx témat, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx běžné vyskytují.

D.2.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx aktivům

6.116 Při xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx X - XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nehmotných xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, které x konečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nehmotných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jedinečné vlastnosti xxxxxxxxxx aktiv. To xx xxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen zvažována xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ale xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajů. X případě převodu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx posoudit, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podobný xxxxxxx xxxxxxxxx.

6.117 Xxxx xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx důležité při xxxxxx srovnávací xxxxxxx xx vazbě na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx. Následující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.1.1 Xxxxxxxxx

6.118 Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx aktivům xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx strana, xxxxx xxxxxx práva x nehmotným aktivům, xxxx x trhu xxxxxxxx xxxx podniky xxxx je vyloučit x užívání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tržní xxxx xxxx významného xxxxx xx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nebude xxx xxxxxx xxxxxx tržní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vlivu xx xxxx. X xxxx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.1.2 Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

6.119 Xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx spojená x xxxxxxxxx nehmotnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx konkurentům, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx trh. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxx-xxx xxxx obchodní tajemství, xxxx xxx dostupná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nemusí xxx tak silná xxxx trvalá. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nehmotných xxxxx x xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vlivu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx očekávaný budoucí xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx nehmotného xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx jinak xxxxxxxxxxx patenty nebudou xxx xxxxxxx hodnotu, xxxxx platnost jednoho x xxxx xxxxxx xx jeden rok, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx deset let.

D.2.1.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

6.120 Geografický xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x nehmotným xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X závislosti xx povaze xxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx udělení xxxxxxxxxxxxx xxxx x nehmotným xxxxxxx cennější xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

X.2.1.4 Životnost

6.121 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pouze omezenou xxxxxxxxx. Životnost určitého xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx ovlivněna xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxx dané nehmotné xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx výše. Životnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx ovlivněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx změn x odvětví nebo xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx.

6.122 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxxxxxxx životnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx říci, xx nehmotná xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx delší xxxxxx xxxxxx, budou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při vyhodnocování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rovněž důležité xxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxx. Xxxxxxxxx nehmotného xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nehmotném aktivu.

D.2.1.5 Xxxx vývoje

6.123 V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxx, xx xx nehmotné xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx nebylo zcela xxxxxxxxx, xx dané xxxxxxxx aktivum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx ve farmaceutickém xxxxxxxx, kde mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx (nebo xxxxx xx užívání xxxxxxx) xxxxx být převedeny x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx v dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx výzkum, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx sloučenina xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinnou xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx.

6.124 Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx prokázanou xxxxxxxx životaschopností xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravděpodobnost, s xxxxx další xxxxx xxxxxx x budoucímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx z průmyslového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situací.

D.2.1.6 Xxxxx xx zvyšování xxxxxxx, xxxxxx a aktualizace

6.125 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx analýze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx v řadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx budoucího xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx daných nehmotných xxxxx. Výrobky chráněné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x některých případech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty daných xxxxxxxxxx aktiv v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zastarat nebo xx xxxx nekonkurenceschopnými. Xx výsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx aktivům xxxxxxxx xxxxxxx k zvyšování xxxxxxx, revizím a xxxxxxxxxxxx nehmotných aktiv.

6.126 Xxxxx xxxxxxx otázka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx, zda nabyvatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx užívat xxxxxxxx aktivum x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vývoj nových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxx vývoj xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx vývoj a xxxx xxx rozdílem xxxx situací, v xxxxx xxxxx podnik xxxxx xxxx produkt xxxx xxxxxxxx xx xxx jako xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx na xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx analýza xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx by xxxxx měla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx transakce xx xxxxxxxxx nehmotných xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx verzí produktu.

D.2.1.7 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.127 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx má xxxx xx očekávání stran xx věci transakcí x ohledem xx xxxxxxx prospěch xxxxxxxx x xxxxxxx nehmotných xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx existuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx budoucím xxxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx obě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx srovnatelná xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajích xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnosti. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva. Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxx vysoce xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pouze průměrnou xxxxxxxxxx ziskovostí. Xxxxxxxx xxxxxx, který významně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, by xxx xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxx

6.128 Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxx nehmotných xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx existenci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx získání budoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxx je xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jej xxx xxxxx uvedeného x Xxxxxx D.1.2 Xxxxxxxx I. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxx xxxx převody xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelné x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nutné xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizik.

 • Rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx mohou v xxxxxxxx xxxxxxxxxx komerčně xxxxxxxxxxxxx výrobky, očekávané xxxxxxx xx požadovaný xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pravděpodobnost úspěšnosti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotných xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x snížením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivech.
 • Rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx subjekty mohou xxxxxxx tvrdit, xx xxxxxxx využívající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na obhajobu xxxxx takovým tvrzením. Xxxx je zde xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravděpodobnosti, xx držitel práv x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zabrání xxxxxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxx xxxxxxxxx rizika, xx padělané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx pravděpodobnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x budoucím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X.2.3 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx nehmotných xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx aktivům

6.129 Xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxx 3.47 xx 3.54 týkající xx xxxxx srovnatelnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx důležité xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx aktivy mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx obtížné spolehlivým xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx přiřaditelná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx aktivum, může xxx xxxxx se xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx konkrétních skutečnostech, xx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podpoření xxxxxx analýzy převodních xxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx nezbytné zvolit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí.

D.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

6.130 Srovnatelnost x možnost xxxxxxxx xxxxxx srovnatelnosti xxxx xxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x komerčních xxxxxxxx nebo ze xxxxxxxxxx souborů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx X.4.3.1 Xxxxxxxx XXX xx plně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů získaných x xxxxxx zdrojů. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečně podrobné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nehmotných xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx při provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx licenčních xxxxxxxx zjištěných x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 3.38 xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X.2.5 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx zahrnujících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x nehmotným xxxxxxx

6.131 Xxxxxxxx této Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx v Xxxxxxxxxx 2.1 až 2.12. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pozornost (i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, (xx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, ne-li xx xxxxx xxxxxxxxx, x (xxx) obtížnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx II x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x touto Xxxxxxxx.

6.132 Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Odstavců 2.1 xx 2.12 v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx strukturované xxxxxxxxx xxxxx mít obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby využívající xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx aktivům), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Z xxxx důvodu xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo práv x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.133 Xxxx Kapitola xxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx veškerý xxxxxxxx zisk po xxxxxxxxx limitovaného výnosu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkce, xxx xxx nezbytně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výběr xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení převodních xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx procesům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxxx ovlivňují x jinými xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx patřit xxxxxx rizika, specifické xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvolená xxxxxx xxxxxxxxx převodních cen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx metody vycházející xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx relevantní faktory, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

6.134 Xxxxxxxx uvedené v Xxxxxxxxxx 2.12, 3.58 x 3.59 xxxxxxxx xx použití xxxx xxx xxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x nehmotným xxxxxxx.

6.135 Xxxxxxxx 3.9 xx 3.12 x Xxxxxxxx 3.37 xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx analýzy xxxxxxxxxx cen. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx C xxxx Xxxxxxxx. Často xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx nehmotnými xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x transakcemi xxxxxxxxxxxx prodej zboží xxxx poskytování xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxx, xx nejspolehlivější analýza xxxxxxxxxx cen xxxx xx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

X.2.6 Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

6.136 X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx v Kapitole XX představovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx také xxxxxx.

6.137 X případě, xx xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx k nehmotným xxxxxxx stanoveny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

6.138 Xxxxx xxxx nastane xxxxxxx, xxx x případech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x nehmotným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) odhalí, xx neexistují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxx x určení xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dalších podmínek. X xxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx tak xxxxxxx význam, že xxxx převáděna xxxxx xxxx spojenými xxxxxxx. Xxxx situace může xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí nebo x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx spolehlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx určit xxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.139 Pokud xxxxx identifikovat informace xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezávislých transakcí, xxxxxxxx princip xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx které xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, použita jiná xxxxxx. Xxx stanovování xxxxxxxx xxx je xxxxxxxx zvážit:

 • Funkce, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx transakce.
 • Konkurenční xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivy.
 • Očekávaný xxxxxxx xxxxxxxxxx prospěch x xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx, xxxxxxxx kolektiv x synergie skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.140 Xxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx podmínek, na xxxxxxx by se xx obdobných xxxxxxxxx xxxxxxx nezávislé xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vznikají xx xxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xxx spojené xxxxxxx strukturovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud jsou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx transakční xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxx posouzení xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivým xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ceny a xxxx podmínky, xx xxxxxxx by xx xx obdobných podmínek xxxxxxx xxxxxxxxx strany.

6.141 Xxx uplatňování xxxxxxxxx XXXX xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva nebo xxxx k nehmotným xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx metody xxx přímé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx mechanismy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nehmotných xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxxx hodnoty některých xxxxxx x následně xxxx xxx odvozena xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx principy xxxxxxx x Xxxxxxxx 6.133 x xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx, xxxxx, aktiv x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.142 Použití xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nehmotného xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náklady xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vývoje. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx xx nákladech xxxxxxxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.143 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx založené xx xxxxxxxxxxxx nákladech xx reprodukci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), x xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trhu, xxxx xxxxxxx oceňovací xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpoždění xxxxxxxxx s odloženým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx (a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxx obdobích xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx identický výrobek (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx je x dispozici xx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platným xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx převáděného nehmotného xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxx, nebude x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxx aktiva. Xxxxxxxxx xxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

6.144 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2.10 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X souladu x výše xxxxxxxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x tržním odstupem, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva.

6.145 Xxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx, x nichž xx nejpravděpodobnější, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převod xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx lze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.

X.2.6.1 Xxxxxxx metody xxxxxxxxxxx nezávislé xxxx

6.146 Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nehmotných xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx aktivům xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxx. Obecné principy xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx 2.14 až 2.26 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zahrnujícími převod xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx převedeným v xxxxx závislé xxxxxxxxx x x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Měly xx xxx xxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx X.1 Xxxxxxxx I. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx X.2.1 xx X.2.4 xxxx Kapitoly xxxx xxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx x xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx. Xx třeba xxxxx, xx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx v mnoha xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6.147 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skupina xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořídila xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx závislé xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaplacená xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úprav, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx představovat xxxxxxxx srovnatelný xxxx xxx určení xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx metody srovnatelné xxxxxxxxx ceny. X xxxxxxxxxx xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx třetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Odstavce xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 23 x 26 Xxxxxxx Xxxxxxxx XX.

X.2.6.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx6)

6.148 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxx obvyklých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx takové převody xxxxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé transakce. Xxxxx X Xxxxxxxx XX obsahuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx při použití xxxxxxxxxxxx xxxxx rozdělení xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakčních xxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivých x xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx alokovatelných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmů.

6.149 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehmotným aktivům. Xxxxxx jako x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx případech xx xxxxxxxx kompletní xxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx, nesená xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výnosech x xxxxxxxx, je xxxxx xxxx x úvahu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Oddíle X.2.6.4.1.

6.150 V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxx xxxxxx částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. X xxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx je v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vývoji nehmotných xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx přístup xxxx xxxxxxxxx pokus x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx částečně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx životnosti xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx obecně xxxxxxxxx xx odhadech xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx budoucímu datu xx xxxxxxxxx převodu x na předpokládaném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6.151 Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zisků xx stanovení odhadovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx v letech xxxxxxxxxxxxx převodu nehmotného xxxxxx či x xxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vyvinuta x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nízkých xxxxxxx. Xxxx xx i xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx zohledněna xxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvků x xxxxxxx před a xx převodu, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxx vývoje prováděných xxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx nehmotných xxxxx ke konečnému xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x peněžních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dohromady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxx X.4 xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx.

6.152 Xxxx-xx omezená xxxxx x plně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxxxx zisku. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xx xxxxx xxxx x nehmotným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným převodcem xx byl xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přispívajících x realizaci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxx xxxxx zvážit x xxxxx faktory. Zejména xx xxxx být xxx takové analýze xxxxxxxxxx vykonávané funkce x xxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx x držitel xxxxxxx/xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnostech, xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx analýzy by xxxx xxx věnována xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx příspěvků držitele xxxxxxx x navýšení xxxxxxx licencovaných xxxxxxxxxx xxxxx. Rozdělení xxxxxx x takové xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx funkční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizik. X xxxxxxx rozdělení xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx ujednání xx xxxxxx xxx předpokládáno, xx xxxxxxx zbytkový xxxxx xx stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx.

X.2.6.3 Použití oceňovacích xxxxx

6.153 V xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovených v xxxxxxx x principem xxxxxxx odstupu převedených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx metody xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxx xx, jejichž xxxxxxx vychází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxx. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxx metody xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx popsaných v Xxxxxxxx XX nebo xxxx nástroj použitelný xxx spolehlivém xxxxxxxx xxxx x souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx.

6.154 Xxxxx xxxx xxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, který xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx X - XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx Oddíl X.1 Xxxxxxxx I) a xxxxxxxx transakcí (xxx Xxxxxxxx 3.9 xx 3.12) se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx situací, xxx xxxxx být xxxx xxxxxx použity (xxx Xxxxxxxx 2.1 xx 2.12). Xxxxxxxx Xxxxxx A, X, X x X.1 xxxx Kapitoly xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oceňovacích xxxxx.

6.155 Je nezbytné xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metod. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou x některých případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozvaze společnosti. Xxxxx inherentní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úzké xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx postupováno x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pořizovacích xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx převodních xxx určující x xxx xxxxxxx převodních xxx xx x xxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6.156 Účelem xxxx Xxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx používaných xxxxxxxxx x oblasti oceňování. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx více souborů xxxxx xxxxxxxxx používaných xxxxxxxxxxx či účetními xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx technik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx obzvláště vhodné xxx použití x xxxxx analýzy převodních xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oceňovací xxxxxx xxxx uplatněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto Xxxxxxxx, konkrétní skutečnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx ocenění xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx užitečným xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx 6.142 x 6.143 pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x uplatnění oceňovacích xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6.157 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být obzvláště xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx použity. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vytvářet xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vypočítat diskontováním xxxxxxxxxxx budoucích xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx7). X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx růstu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxx konečné xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx. X závislosti xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx stanovit xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx stran xxxxxxxxx. Xxxx stanovená x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx Oddílu xxxx ilustrována x Xxxxxxxxxx 27 xx 29 Xxxxxxx Xxxxxxxx XX.

X.2.6.4 Specifické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládaných peněžních xxxx

6.158 Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metod, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx založených xx xxxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx metodách xxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou vést x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx modelu. Xxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx životnosti xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx zásadní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxxxx xx mimo jiné xxxxx zvýší, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx parametrech xxxxxxxx.

6.159 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odhadů, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx ověřování xxxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.160 Xxxxxxxx x důležitosti xxxxxx odhadů a xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx převody nehmotných xxxxx, xxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření modelu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřenost xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navíc xx xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vhodné, aby x rámci své xxxxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu odhadované xxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.161 Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx modelu xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx, x posoudit xxxxxx x parametry xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx poplatník xxxxxxx xxx xxxxxxxx účely. Xxxx xx xxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provedených xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a oceněních xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx správy xx xxxx přiměřené x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx podnik xxx xxxxxxxxx fúzí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx, xx xxxx nehmotné xxxxxxx xx xxxxxxx životnost, xxxxxxxx výhledy xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx nehmotné xxxxxxx generuje peněžní xxxx i po xxxxxxxxxx uvedené pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx převodních xxx.

6.162 Xxxxxxxxxxx Oddíly uvádějí xxxxxxx xx specifických xxxxxxx, kterým xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odhadů, x xxxxx vycházejí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx modelů xxxxxxxxxx xx diskontovaných xxxxxxxxx tocích. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Bez xxxxxx xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x podrobně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx metod, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx, x xx zejména v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolehlivých xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx.

X.2.6.4.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

6.163 Xxxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxxxx oceňovacích xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Avšak xxxxxxxx xxxxxxxxxx odhadů xxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx nemůže xxx xxxx a x xxxxx rozsahu xxxx odhady spekulativní, xxxxx xx xxx xxxxxx poplatníky a xxxxxx xxxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx budoucích xxxxxx x xxxxxx.

6.164 Při xxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx výhledy xxxx xxxxxxxx xxxxxx podniku xxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Obvykle xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx obchodního xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

6.165 Xxxxxx xxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledů měla xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx odhady xxxxxxxxx. Xxx xxxx xx očekáváno, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6.166 Xxxxxx faktorem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotných xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx daná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx uplatnění předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nutné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxxx, které xx x xxxx mohou xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx užitečnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx se xxxxx nacházejí xx xxxx xxxxxx, jsou xx xxx podstatě xxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx vycházejí x existujících záznamů.

6.167 Xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx vývoj do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx důležité xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx životnost x xxxxx xxx neustále xxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx je xxxxxx xx odhadů xxxxxxxxx xxxx zahrnout x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx vyvinuty x neposkytují xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx peněžních xxxx souvisejících x xxxxxxxxxx nehmotným xxxxxxx xxxxxx xxx zahrnuty xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

6.168 Pokud x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx existují xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx X.3 x D.4.

D.2.6.4.2 Xxxxxx týkající se xxxxx růstu

6.169 Xxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx budoucích xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx současných xxxxxxxxx tocích (xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zavedení xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vyvinutých xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxx případech xx xxx být posouzen xxxxxx, x xxxxxxx xx očekávané tempo xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určitým xxxxxxxx rostou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X toho xxxxxx je nutné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx modelů xxxxxxxxxxxx lineární tempo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx výrobky a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucích xxxxxxxx na xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx tocích xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce příjmů x xxxxxx xxxxxxxx xx zkušenostech x xxxxx průmyslovém xxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.6.4.3 Xxxxxxxxx xxxxx

6.170 Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx předpokládaných xxxxxxxxx toků xx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx oceňovacího xxxxxx. Diskontní xxxxx xxxxxxxxxx časovou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx nejistotu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazbách xxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypočítané xxxxxx xxxx techniky, xx proto xxxxxxxx, xxx daňoví xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxxxxxxx analýze x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx používaných x xxxxx oceňovacím xxxxxx.

6.171 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vhodná xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxx případech. Ani xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx předpokládat, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx použita xxx xxxxx xxxxxxxxx převodních xxx, x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6.172 Xxx stanovování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxx případech, a xx zejména v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxxx daná nehmotná xxxxxx představovat xxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxx podnikání daňových xxxxxxxxxx. Rovněž by xxxx být xxxxxxxxxx, xx některé xxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx výdajů na xxxxxx a vývoj xxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx očekávaná xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx sazby xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx proměnlivost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.173 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxx xx dvojímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.2.6.4.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

6.174 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxxxxx využíváním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx předpokladů podporujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.175 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx na základě xxxxx relevantních skutečností x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Životnost nehmotných xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx 6.121 x 6.122.

6.176 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poté, xx xxxxxxx, kterých se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výrobků. X xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx také nastat xxxxxxx, že část xxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx novými xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx připsána xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx nutné xx xxxxxxxx, xx xxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nehmotným xxxxxxx xxx po neomezenou xxxx připisovat xxxxxxxxx xxxxxx.

6.177 X xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x budoucím xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx konečná hodnota xxxxxxxxx toků souvisejících xx předmětnými xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být jasně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx založena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx důkladně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X.2.6.4.5 Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

6.178 Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x daným xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dopad předpokládaných xxxxxxxxx daní z xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nutné zvážit, xxxxxxxx: (x) xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, (xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x (xxx) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X.2.7 Xxxxxx xxxxxx

6.179 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva. Xxx transakcích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xx nehmotná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx aktiva v xxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být strukturována xxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx platby, xxx xxxxxx výše xxxxxx xx dosažené xxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušným nehmotným xxxxxxx, xxxx také xx xxxxxxxx ziskovosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se způsobů xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx principy Xxxxxx X.1.1 Kapitoly X.

6.180 X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx platby xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro jednu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx větší xx xxxxx míru xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx převodce xxxxxxxxxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řadu pevných xxxxxxx, x to x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zvolený xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx chování xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stran transakce xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxx by xxxx xxxxxxx příslušnou časovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx převedené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodejem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tok podmíněných xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxxxx daných prodejů x tím neobdržení xxxxxx x xxxx xxxxxx důsledky ovlivňující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx let.

D.3 Stanovení xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxx

6.181 Xxxxxxxx aktiva xxxx xxxxx x nehmotným xxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxx rysy, xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxxxx xxxxxxx, vyvstává xxxxxx, xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx by xxxx xxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vypořádat xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx transakce. X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postup x Xxxxxx X Kapitoly X x xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x této Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.182 X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxx případu existuje xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nezávislé podniky xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nejistoty při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx například xxxxxxx očekávaného xxxxxxxxx (x uvážením všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny při xxxxxx transakce. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzít v xxxxx, xx jaké xxxx xx možné x dohledné xxxx xxxxxxxxx následný vývoj. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a že xxxxxxx očekávaného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zafixování xxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výhledů.

6.183 X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniky xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx samotného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne přiměřenou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nehmotného xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mohly například xxxxxxxx krátkodobá smluvní xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x cenové xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plateb zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx následným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx účely xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x podmíněném stanovení xxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je množství x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx objemy prodeje xxxx zisk, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poplatku by xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx porostou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx aktivům x době, kdy xxxxxx připraveny k xxxxxxxxxx využití, ale xxxxxxxx další xxxxx, xxxxx platební podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx stranami xxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezníků x xxxxxx vývoji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.184 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx následného vývoje. Xxxxxx zásadních xxxxxxxx, xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx nepředvídaly v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vývoje, x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx budou mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx mění xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stranami transakce, xxxxx je xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxxx z prodeje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčby. Nadměrně xxxxxx licenční xxxxxxxx xx mohly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxx vyrábět xxxx xxxxxxxx a x takovém případě xxxx xxx držitel xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx licence xx zájem xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx okolností xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx všechna x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a stanovit xxxxx sazbu licenčního xxxxxxxx. X každém xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.185 Xxxxx xx xx nezávislé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva (xxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxx), daňové xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx stanovit xxxx transakce zahrnující xxxxxxxx aktivum xxxx xxxxx x nehmotnému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mechanismu. Xxxxxxx, xxxxx xx nezávislé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxx, že by xxxxxx výskyt xxxx x xxxxxxxxx novému xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

D.4 Xxxxxxx ocenitelná xxxxxxxx xxxxxx (XXXX)

6.186 Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obtížné xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jaký xxxxx nebo události xx dají xxxxxxxxx xx relevantní xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x nehmotnému aktivu, x x jakém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx transakce, xx se xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, případně směr, xxxxxx se budou xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx kterého xx xxxx nehmotné xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxx xxxx specializované xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, x xxxxx kterého xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx relevantnosti vývoje xx možných událostí x posouzení, zda xxxx xxx xxxxxx x směr xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nehmotného xxxxxx xxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci nezávislé xxxxxxxxx, nemusí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx užitečná pro xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx převodní xxxx, x xxxxxxx, že xx převod xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxxxx. Podnik může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx převodu xxxxxx možné x xxxxxxxxx jistotou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služby. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ex xxxx x ex post xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jaký xxx xxxxxxxx. Obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx správ xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxx schopny prošetřit xxxxxxx daňového xxxxxxxxxx x prokázat, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xx xxxx x xx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatníka. Xxxxxx xxxxxx, které se xxxxx prošetřit tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx závislé xx xxxxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxx xxxxx daňovým xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxxxxx 6.191.

6.187 X xxxxxx situacích zahrnujících xxxxxx nehmotného xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx post xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx ujednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx výsledky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nepředvídatelných xxxxxx xxxx xxxxxxxx, mohou xxxx rozdíly xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx události, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx x přijatých xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.188 X xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xx x této části xxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx tržního odstupu, xxxxx mohou daňové xxxxxx využít k xxxxxxxxx a spolehlivějšímu xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a zda xxxx založené na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx obtížně ocenitelných xxxxxxxxxx xxxxx x xx kterých situacích xxxx xxx není. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ex xxxx xxxxxx nepřímo prokazující xxxxxxxxx nejistot v xxxxxxxx uskutečnění transakce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použitých xx ante xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx důkazy xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx je uvedeno x Xxxxxxxxxx 6.193 x 6.194, x xxxxxxx, xx je xxxxx prokázat, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx od xxxxxxx, xxx xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx dané informace, xx xxxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně známy x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.189 Xxxxxx obtížně xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva (XXXX) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxx převodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelné xxxxx a (xx) x xxxxxxxx uzavření xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx cash-flow xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejisté, x xxx ztěžují x xxxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.190 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx HTVI x Xxxxxxxx 6.189 xxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx vytvořené.
 • Neočekává xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx užíváno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx samo x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX v Xxxxxxxx 6.189, ale xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiných nehmotných xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX.
 • Xxxxxxx xx, xx nehmotné xxxxxxx xxxx užíváno xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx užívání podobných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx nejistotě xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx HTVI xxxxx Xxxxxxxx 6.189, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za úhrnnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx aktivum xx používá x xxxxxxxxxxx x XXX xxxx jinými ujednáními, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

6.191 Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, z xxxxxx popsaných x Xxxxxxxx 6.186, informační xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx transakce, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kritická x xxxx zhoršovat xxxxxxxx situaci daňové xxxxxx xxx ověřování, xxx základ, na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx toho x xx xxxx, xxxxx xxxxxx známy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx následujících xx xxxxxxx nehmotných xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx posouzení rizika xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx zhodnotit spolehlivost xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx aktivu xxxxxxxxx xx xxxx vyšší xxxx nižší xxx xxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx.

6.192 Xx xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ex xxxx důkazů xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx důkaz xx xxxxx zohlednit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovení xxxx xx ante. X xxxxxxx, xx xx daňová xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanovena xxxx xx xxxx, úpravy xxxxxxxx na xxxx xxxxx ex xxxx xx neměly být xxxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ante xx xxxxxx správa oprávněna xxxxxx xx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx výsledků, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce, x xxxxxxx na xxxxxx x Xxxxxxxx 6.185, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x ujednání x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxxx x s xxxxxxx xx pokyny xxxxxxx v Oddíle X.5 Xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto přístupu xxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxx xxx.

6.193 Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx užití HTVI xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 6.189, pokud xxxxx xxxxxxx jedna z xxxxxxxxxxxxx výjimek:

i) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx x ex xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x způsobu zohlednění xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx ceny (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x x přiměřenosti přihlédnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; a

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx významný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx: x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ceny x které spojené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tyto xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo naopak xxxxxxxxx;

xx) Převod HTVI xx xxxxxxx v xxxxx dvoustranných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenách xxxxxxxx xx předmětné xxxxxx xxxx zeměmi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

xxx) Jakýkoli xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxx x x) bod 2 xxxx není xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kompenzace za XXXX x xxxx xxx 20 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx.

xx) Uplynulo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx XXXX poprvé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obdržené xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zmíněný x x) xxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx 20 % xxxxxx xx xxxx xxxxxx8).

6.194 První xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodnost xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx poplatník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xx odrážely x xxxxxxxx xxxxxxxx x že vývoj xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx vzešel z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehmotná xxxxxx dosáhl 1 000 za xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx založena xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dosahující maximálně 100 xx xxx, xxxxxx správa xx xxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx prodejů. V xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx exponenciálně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx zřejmě xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxx xxxx být považována xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx post xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx.

6.195 Xx vhodné xxxxxxx řešení případů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx k HTVI xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.5 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6.196 Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx X - XXX x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx závislé xxxxxxxxx využívají nehmotná xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prodejem zboží xxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x převodu těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx. X xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva xx xxxxx xxxxxx analýzy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.5.1 Xxxxxxxx majetek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

6.197 Xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx x Xxxxxx X.1 Xxxxxxxx I a x Xxxxxxxx XXX xxxxxxxx se srovnávací xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodej xxxxx xxxx poskytování xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx nicméně x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

6.198 V xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx metoda xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, metoda xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí, je xxxxxxxxxx xxxxxxx obvykle xxxxxxx xx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxx činnost. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx může x některých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strana, x xx bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, využívat xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx testovanými stranami x xxxxxxxx účastnými x xxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxx transakcích xxxx xxxxx x faktorů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.199 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x oblasti xxxxx xxxxxxxxxxxxx působení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx data. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx-xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy xx xxx být xxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6.200 Nicméně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x mnoha případech, xxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxx, budou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx aktiv. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pravděpodobné, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx také xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx bude xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bude xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako testovaná xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxx uvedené, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx takové xxxx, xx je xxxxx xx spolehnout xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xx vhodné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxxx.

6.201 V xxxxxxx, xxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejedná xx x nehmotná xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx smyslu Odstavce 6.17, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Potenciální srovnatelné xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxx x příspěvku xxxxxxxxxx xxxxx vlastněných xxxxxxxxxx stranou x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastní x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvolit xxxxx z metod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxx situacích xxxxx xxxxxxx principy xxxxxxx v Xxxxxxxx X. 2.1 až X. 2.4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxx xxxxx.

6.202 Xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx daňové správy, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx testovanou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx blíže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx o významnosti xxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx nejlepší xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx účastněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevýznamná xxxxxxxx xxxxxx. X důvodu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx srovnatelná xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxx nehmotná xxxxxx jasně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx x jedinečná a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.5.2 Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv v xxxxxxxxxxx x prodejem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6.203 Xxxxxxxx uvedené x Xxxxxxxxxx I - XXX xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nehmotných xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx dva xxxxxx typy situací. X první xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx analýzy, včetně xxxxxxx analýzy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx kategorii případů xx xxxxx srovnávací xxxxxxx, zahrnující funkční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx kategorií xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

X.5.2.1 Situace, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

6.204 Xx většině xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxx nehmotných xxxxx jednou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je možné, xxx xxxxxxxx z xxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XX představovala, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.205 X xxxxxxxxx, xxx testovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nehmotná aktiva x xxx možnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx obecně xxxxx xxxxx ceny xxxxxxxxx v souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxx, xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx prodeji, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x transakční xxxxxx čistého rozpětí. Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx I - XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx protistranou transakce.

6.206 Xxxxxxxx uvedené v Xxxxxxxx D.2.1 až X.2.4 xxxx Kapitoly xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx bude využívání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx transakci, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx srovnatelnosti. Xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranou xxxxxxxxx x hodnotná, xx nutné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxx závislou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx aktiva používaná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx či výnosy xxxxxxxx stranami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.

6.207 X situacích, xxx xxxxxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx aktivech xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se mohou xxxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolehlivých úprav xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx otázky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ceny a xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jinou z xxxxx xxxxxxxxx převodních xxx, méně xxxxxxxx xx identifikaci srovnatelných xxxxx.

6.208 Xx třeba xxxx xxxxxx, xx x souvislosti x xxxxxxxx nehmotných xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx i xxxx úpravy srovnatelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x situaci, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozdílnosti v xxxxxxxxxxx xxxxxx, lokální xxxxxx, obchodní strategie, xxxxxxxx kolektiv xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x Xxxxxx X. 1 xxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X.5.2.2 Situace, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

6.209 X xxxxxxx, xx xxxx xxxxx identifikovat spolehlivě xxxxxxxxx transakce, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakční metody xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přináší xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.210 Oddíl C x xxxxx Xxxxx XXX Xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakční xxxxxx rozdělení xxxxx. Xxxx pokyny xxxx xxxx použitelné x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx transakcích.

6.211 Xxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotná xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nehmotná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcemi, nesenými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx blíže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdělení zisku.

6.212 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx mohou xxx xx vhodných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcí xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx, xx xxxx x souvislosti x xxxxxx transakcemi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutých služeb x xxxxxxxxx nehmotných xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx spojených xxxxxxx

X. Xxxx

7.1 Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x otázkách, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx za situace, xxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxx xxxx skupiny x xxxxx se xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxx. Xx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ujednání x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, ani xxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxxxxx x podílení xx xx xxxxxxxxx xx předmětem Kapitoly XXXX.

7.2 Xxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx mohou zahrnovat xxxxxx, koordinační x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx neseny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ("skupinové xxxxxxxx xxxxxxx”), xxxx xxxxxx členy xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx druh xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx (xx. xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxx xxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podniků v xxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxxxxx), xxxx xx může xxxxxx xxxxxxx sám. Xxxxxxxxxxxxxxx služby často xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx (xx. xxxxxxxx podnikem xxxx xx ústřední xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaškolení xxxxxxxxxxx). X xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx zbytečně x xx x xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, že jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x spojené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx x souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx.

7.3 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx). X některých xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx x xxxx-xxx, xxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxx aktivům x xxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx technologie. Xxxx xxx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx XXX, pojednávající x xxxxxxxx převodu xxxxxx a xxxxxxx.

7.4 Xxxxxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mezi nadnárodními xxxxxxxxx podniků značně xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, x xxxx tato činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx užitek jednomu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Každý xxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnik xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvnitř xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Naproti xxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx představenstvo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x mateřská xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

B. Hlavní xxxxxxxx

7.5 Xxx analýze xxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dva xxxxxxx. První xxxxxx xx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxx xxxxxxxx poskytnuty xx xxxxxxx. Druhý xx, zda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. O xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx.

B.1 Xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.1.1 Xxxxxxx xxxx

7.6 V xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx vykonávána xxx xxxxxxx nebo více xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, měla xx záviset xx xxx, xxx činnost xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx váhu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx okolností xx xxx ochoten xxxxxxxx xx takovou xxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o jednu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxx činnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx odstupu.

7.7 Xxxx xxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vypočítat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb uvnitř xxxxxxx podniků. Může xxx však dán xxxxxx xxxxx, jak xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7.8 Některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vyšly xxxxxx xxxxxx potřebě jednoho xxxx xxxxxxxx specifických xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Nezávislý xxxxxx by xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx si činnost xxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo xx si dal xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxx. Xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxx prokázat, xx služba uvnitř xxxxxxx podniků byla xxxxxxxxxx tam, kde xxxx spojený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nicméně xx xxxxxxx, xx je xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxx, xx náklady xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx.

X.1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx

7.9 Xxxxxxxxxxxx analýzy je xxxxx xxx, kde xxxxx spojený xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx jednoho člena xxxxxxx nebo celé xxxxxxx podniků. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx taková vnitroskupinová xxxxxxx vztahující se xx xxxxx skupiny, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx zaplatit, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x těch, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jednom xxxx xxxx členech xxxxxxx, xx. x postavení xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx nebyl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členům xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tímto typem xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x alokovány xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx aktivity xxx charakterizovat xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xx širšího xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti ("xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx v xxxx 1979 ve Xxxxxx. Správcovská činnost xxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro ostatní xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centrem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neakcionářských xxxxxxxx by mohly xxxxxxxxx xxxxxxxx plánovací xxxxxx xxx zvláštní xxxxxxx, xxxxxx krizových xxxxxxx nebo technickou xxxxxxx činnost (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo v xxxxxxxxx případech xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7.10 Níže xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle standardů xxxxxxxxx v Xxxxxxxx 7.6:

x) Xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kotace mateřské xxxxxxxxxxx na burze x náklady xx xxxxxxx xxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx vykazování (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx konsolidace xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náklady xxxxxxxx se přípravy xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tam, xxx je nepřiměřeně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx);

x) Xxxxxxx xx získání xxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náklady xxxxxxxx xx vztahu mateřské xxxxxxxxxxx s investory xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxx společnosti;

d) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společností;

e) Xxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxxxxx řízením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celku.

Naproti tomu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondy xxxxxx a ve xxxxxxxx jiného člena xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx společnost, xxx lze pohlížet xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na poskytovatele xxxxxx xxx člena xxxxxxx. Zpráva z xxxx 1984 se xxxxxx zmiňovala x "xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx (monitorovací) xxxxxxx vztahující xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx." Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře xxx, xxx ji xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx, zda xx xxxxxxxxxxx situace a xxxxxxxxx jde x xxxxx z činností, xxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx, vykonávány xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akcionářské služby, xxx měla by xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx.

X.1.3 Xxxxxxxxx

7.11 Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jiný člen xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx je prováděna xxx takového dalšího xxxxx skupiny třetí xxxxxxx transakce. Xxxxxxx xxxx nastat xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx správní (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx proto, xxx xxxx sníženo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoviska xx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx služby a xxxxx, xxxx xx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx marketingové xxxxxx xx společnosti xxxxxxx, sama o xxxx nesvědčí x xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxxx xx široký pojem xxxxxxxxxxx xxxxx úrovní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníkem xxxx určit, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, dodatečné xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitropodnikově. Benefit xxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxx na xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx regulované xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx funkce byly xxxxxxxxxx lokálně x xx konsolidovaném základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx

7.12 Existují xxxx případy, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx akcionář xxxx xxxxxxxxxxx centrum, se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx členy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupině xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zainteresovanou xxxxxxx xxxxx, například xxx xxxxxx xxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx podíly xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx, ale xxxxx xxxx tvořit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx skupiny nepřímo xxxxxxxx v potenciálním xxxxxxxxxx, xxxxxxx analýza xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx prospěch xx xxxxx mít xx xxxxxxxx, xx s xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx obdrželi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxxxxx, xxxxxx výsledkem xxx prospěch, resp. xxxxxx, xxxxxxx mezi xx xxxxxxxx, za xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxx zpravidla xxxxxxx zaplatit.

7.13 Podobně xx xxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx to, xxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxx náhodný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, xxx spojený xxxxxx x důvodů xxxxx xxxxxxx přičlenění xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx by xxxx xxxx, xxxxx xxxxx přidružen, avšak x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx rating xxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx). X tohoto xxxxxxxx xx pasivní xxxxxxxx xxxx být odlišeno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadnárodních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxx jemu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx část D.8 Xxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1.5 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7.14 Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx, které xx soustřeďují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x jednom či xxxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxx (xxxx xx xxxxxxxx sídlo xxxxxxxxxxx) x jsou dostupné xxxxxxx (nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx, xxxxx jsou centralizovány, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale obecně xxxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxx jako je xxxxxxxxx, koordinace, xxxxxxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, audit, právní xxxxxx, xxxxxxxxx a XX xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x platební způsobilosti, xxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxx zařazujeme xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx zaškolení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx. Tento xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokládán xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochotny zaplatit xxxxx xx xxxx xxxxxxx si xx xxxx xxxxxxx.

X.1.6 Podoba xxxxxx

7.15 Xxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx podniky xxxx xxx vyžadována úhrada, xx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx úhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky jednajícími x správném stanovení xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxx o finanční xxxxxx, jako xxxx xxxxxx, měnové x xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx veškerá xxxxxx xxxxxxxx do rozpětí x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxx takového případu xxxxxxx další xxxxxxxx xx službu. Xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prvek xxxxxxx x samostatný xxxxxxxx za služby xxxxxx xxx vhodný.

7.16 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xx zavolání". Xx xxxxxxx, zda dostupnost xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx tržně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (jako xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Mateřská xxxxxxxxxx xxxx jedno xx xxxx středisek xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx případě může xxx služba poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx služba xx měla xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx by bylo xxxxxxx očekávat, že xxxxxxxxx xxxxxx si xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sebe xxxxxx xxxxxxx, které xx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx roční "xxxxxxxx xxxxxxxx" advokátní xxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx služby x zastoupení x xxxxxxx xxxxxxxxx sporu. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx provádění oprav xxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7.17 Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx lišit, xxxxx jde x xxxxxx xxx i xxxxxx rok xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx nezávislý xxxxxx vzal xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx služeb xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxxxxxx" je zanedbatelná xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x včas xx xxxxxx xx jiných xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ujednání o xxxxxxxx pevných xxxxxxx. Xxxxx, xxx xx xx určilo, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx zvážen xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx "xx xxxxxxxx", xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx používány xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxx, x němž bylo xx služby xxxxxxxx.

7.18 Xxxxxxxxxx, že byla xxxxxxxxxx platba xxxxxxxxx xxxxxxx pro předpokládané xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx popis xxxxxx jako například "xxxxxxxx xx správu", xxxxxx být xxxxxxxx xx hlavní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx provedeny. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx automaticky xxxxxx k závěru, xx nebyla xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

B.2 Xxxxxx tržní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.2.1 Xxxxxx

7.19 Jakmile xxxx určeno, že xxxx poskytnuta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx x ohledem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxx se x xx xxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx služby xx xxxx xxx xxxxxx, xxxx by xxxx xxx učiněna x přijata xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podmínek. Xxxxx x takovými transakcemi xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoduše xxx xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxx xx zdají xxx xxxxxxxxx.

X.2.2 Zjištění xxxxxxxxxx ujednání xxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx poskytnuty v xxxxx skupiny podniků

7.20 Xx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxxx skutečně účtována xx xxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxx potřebuje xxxx, jaká xxxxxxxx xxxx přijata mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx usnadnilo stanovení xxxxxx za poskytnutí xxxxxx mezi nimi xxxxxxxx.

X.2.2.1 Metody xxxxx xxxxxxxxx

7.21 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx učiněná xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx x případy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx. kde xx spojeným xxxxxxxx xxxxxxxx xx specifické xxxxxx. Obecně xxxxxx xxxxxx xxxxx fakturace xx xxxxxx praktickou xxxxxxx xxx daňové xxxxx, xxxxxxx umožňuje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx fakturace usnadňuje xxxxxx, xxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx.

7.22 Nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx schopna přijmout xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvláště tam, xxx xxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovaným xxxxxxxxxx podnikům. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xx schopnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx úhrady (např. xxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxx stranou transakce). Xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx metodu xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxx transakcím, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Avšak xxxxxxxxx se, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxxxxxx xxxx okrajového xxxxxxxxxx.

X.2.2.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

7.23 Xxxxxx přímé xxxxxxxxx xxx účtování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx obtížně xxxxxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx účtování služeb xxxxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx centrem. X takových případech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které vyžadují xxxxx určitý stupeň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ceny xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního odstupu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx X.2.3 xxxx. Tyto xxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxx xxxx metody nepřímé xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx věnována dostatečná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx poskytovány srovnatelné xxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx. Xxxxxx metody xxxxxxx cenového zatížení xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx specifické xxxxxx, jež xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejenom xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx stranám transakce. Xxx xxxxxx xxxxxx x spravedlivé xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přínosem. Xxxxxxxxx xxxxxxx metoda xxxxxxxx xx měla být xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx), xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx schopná xxxxxx xx výlohy nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x důvodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx služeb.

7.24 V xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poskytované xxxxxx. Jeden x xxxxxxxx je xxx, xxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb různým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx kvantifikován x xxxxxxxx, xx xx xxx děje xx xxxxxxx přibližnosti xxxx xxxxxx. Tento xxxxxxx xxxx nastat xxxxxxxxx xxx, kde centrálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejní xxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxxxxxx veletrzích, x xxxxxxxxxxxx tisku nebo xxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxx) může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxx jeho prodej xxxxx xxxxxxxx. Jiný xxxxxxx xx xxx, xxx oddělená evidence x xxxxxxx příslušných xxxxxx vykázaných pro xxxxxxx xxxxxxxx (poživatele) xxxxxx by x xxxx zahrnuly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxx za následek xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx účtovaná xxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxx xx přidělení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přímo, xx. xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vést x xxxxxxxx, který xx xxxxxx x xxx, xx xx byly xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxx.

7.25 Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx na přiměřeném xxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxx xxxxx xxxx být xxxxx zpracovaných objednávek. Xxx xxx x xxxxxxx alokační xxxxxx, xxxx záviset xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx užití xxxx obstarání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanců xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx vyčlenění xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxx zálohování xxxxxxxxx xxxxxxxx by se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx.

7.26 Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx může xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx služba xxxxxxxx, xx xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx zde xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jménem členů xxxxxxx, xxxxx vyrovnání xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo když xxxxxxxx služeb, mající xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx byla poskytnuta.

B.2.2.3 Xxxxxx xxxxxxx

7.27 Náhrada xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx převodů. Xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx licence x xxxxxxx nebo know-how xxxx xxxxxxxxx platbu xx technický xxxxxx xxxx za služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx trh výrobků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dodatečný xxxxxxxx a zda xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx.

7.28 Když xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxxxxxx, " (jak xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx 7.16 a 7.17), je xxxxx xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx stávající xxxxxxx xxxx xxxxx stanovit xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx).

X.2.3 Xxxxxxx xxxxx xxxx kompenzace

7.29 Xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx, věc xx xxxx xxxxx posoudit x hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxx připraven xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7.30 Xxxxxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx a xxxxxx xxx ochotni xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxx, xxxxxx by xxx nezávislý xxxxxx xxxxxxx respektovat, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, cena, xxx xxx xx xxxxx ochoten xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, ale xxxxxxxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx.

X.2.3.1 Xxxxxx

7.31 Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx I, XX x III. Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pokynů xxxxxx x použití xxxxxx XXX xxxx xxxxx založených na xxxxxxxxx (metodě xxxxxxx x přirážky xxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (CUP) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx srovnatelná xxxxxx poskytována mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikem xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx týká účetnictví, xxxxxxxx xxxxxxxx, právních x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x něž xxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podniků. Xxx bylo xxxxxxx x Xxxxx XX Xxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxx xx obtížné xxxxxx metodu XXX xxxx metody xxxxxxxx xx nákladech, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxx Xxxxxxxx 2.12) x dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx.

7.32 Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx funkční analýzu xxxxxxx členů skupiny x xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx služba xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx, když xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx přípravu xx marketingové operace xx xx x xxxx xxxx byly xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx člena x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx ceny v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x operace x možnosti, že xxxxxxxx výdajů x xxxxxx časové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx výsledcích xxxxxxx. Xxxxxxxxx by xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx připraven xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7.33 Xxx, kde xxxxxx xxxxxxxx na nákladech, xx stanovená xxxx xxxxxxxxxxxx metoda xxx xxxxxxxxx daného případu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx vynaložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spolehlivého xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.34 Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx výnos xxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx nebylo xxxxxxxxx stanovit cenu x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx služeb, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx spojenému podniku xxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezávislí. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx postoupit xxxx xxxxxx příjemcům xx skupiny xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zprostředkovateli xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx.

X.2.3.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

7.35 X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx stanovené x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx výdaj xxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxx poskytovatele xxxxxx. X tržních xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účtovat xx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxxx (xxxx. xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx X), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx samotného xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxx ziskovost, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx s xxxxxxxxx tržního odstupu xxxxxxxx x xxxx xxx spojený xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7.36 Xxxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyšší xxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. To xx xxxx xxxx xxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx náhodně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx nezávislého podniku, xx xxxx relevantní xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnání xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx skupina xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx služba xxxx xxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxx služeb třetí xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxx. Například x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx něž xx xxxxxxxxxx v xxxxx kompenzace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zvýšit xxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxx metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx jistota, xx spojený xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Takovýto xxxxxxxx by xxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx důležité xxxxxxxx, xx xxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx služby.

7.37 Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx měli xxxxxx x správné xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx požaduje xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx hodnoty, stanovené x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odlišnost xxxxxx xx cíl xxxxxxx poplatníkovi, xxx xx vhodné situaci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxx. Například, x xxxxx xxxxxxx prospěšnosti xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx vybrán, nemohla xx xxxxxxxxx výlohy x xxxxxxx břemeno xxxxxxx se stanovením xxxxxxxxx výše ceny xxxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx x některých xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, spíše xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxxx xxxxxxxx uspokojivý xxxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zásadní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ziskový prvek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7.38 Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx aspektů xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Když xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx případy, xx xxxxx vyšetřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x metod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

7.39 Xxxxx xxxxxxx zahrnuje činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx rozhodne soustředit xxxxxxx x ekonomických xxxxxx. Například může xxx obezřetné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx odpovědnost, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxx by měla xxx xxxxxxxxx úplata x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx také "xxxxx xxxxxx”). X tomto xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX).

7.40 Xxxxxx příkladem xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxxxxx, xxxxxx takových, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx. V některých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx a v xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx společnost xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxx produkce bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx splněny xxxxxxxxx na xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x přirážky, xxxxx zásad xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XX.

7.41 Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vnitroskupinové xxxxxx. Xxxxxxxx takové aktivity xxxxx xxx xxxxxxxxx x rámci podrobného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytující tyto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborný xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx své xxxxxxxx, tak důležitostí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxx počínaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů stanovených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pracovat x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx x odhad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povahy xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx aktivity společnost xxxxxxx, a to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx metodiky xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dostupné, může xxx xxxx užitečné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení převodních xxx. Více v Xxxxxx X.2 Xxxxxxxx XX.

7.42 Xxxxx příkladem xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx licencí. Správa x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx aktivům xxxx xxx xxxxxxx xx využívání xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx. Ochrana xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xx xxxxxxxx licenčních xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkou přidanou xxxxxxxx

7.43 Tento Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitroskupinových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx D.1 xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx X.2 popisuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oddíl X.3 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx využívající xxxxx xxxxxxx dodržovat. X xxxxxxx, Xxxxx D.4 xx xxxxxx některými xxxxxxxx ve xxxxxxx x výběrem xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx vnitroskupinové služby x nízkou přidanou xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xx poskytování xxxxxx x rámci xxxxx x xxxxxx kategorií xx subjekty xxxxxx x xxxxxx služeb xxxxxx, a xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezvolí zjednodušený xxxxxxx popsaný v xxxxx Oddílu, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx xx vnitroskupinových xxxxxx x nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx X a X.

D.1 Definice xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

7.44 Xxxxx Xxxxx xx zabývá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx hodnotou x xxxxx využití dobrovolného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Oddílu X2. X úvodu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx splňovat, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aby xx xx mohl xxx uplatněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx uvedeno několik xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkou xxxxxxxx hodnotou, xx xxxxx by mohl xxx xxxxxxxx dobrovolný xxxxxxxxxxxx přístup. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxx by vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vnitroskupinových xxxxxx x nízkou přidanou xxxxxxxx.

7.45 Za vnitroskupinové xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx hodnotou xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxx xxxx poskytovány xxxxxx nebo xxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x které

 • mají xxxxxxxx xxxxxxxxx,
 • xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx (tj. xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
 • xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx
 • xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikem xx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ani xxxxxx příčinou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7.46 Xxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxx aplikovat na xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx použity xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu.

7.47 Následující xxxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxx uplatnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx:

 • xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků,
 • služby x oblasti xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxx softwaru, pokud xxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x Xxxxxxxx 7.49),
 • xxxxxxx xxxxxx,
 • xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx materiálů xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx,
 • xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
 • xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx přírodních xxxxxx,
 • xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
 • xxxxxx vrcholového xxxxxx podniku (xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx definice xxxxxxx v Xxxxxxxx 7.45).

7.48 Skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x Odstavci 7.45, xx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxx činnost xxxxxxx xxxxxx výnosy. Xxxx xxxxxxx xxxx stále xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx za tuto xxxxxx, pokud xxxxxxxx, xx měla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx uvedenými x Odstavcích 7.1 xx 7.42.

7.49 Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přidanou xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx 7.45:

 • xxxxxxxxxx a audit, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx záznamů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx provozním x finanční auditu, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů x podpora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
 • xxxxxxxxxx a správa xxxxxxxxxx x závazků, xxxxxxxxx xxxxxxxxx fakturačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,
 • xxxxxxxx v xxxxxxx lidských xxxxxx, xxxx.:

- xxxxx a xxxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x jmenování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, hodnocení xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx kariéry, xxxxx v řízení x propouštění zaměstnanců, xxxxxxx x programech xxx nadbytečné xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vytvoření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx manažerské xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx např. xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, plány akciových xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx,

- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procedur xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

 • xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx
 • xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x update IT xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx informačního xxxxxxx (xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spojitosti x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx zákazníky, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx systémy); xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či souvisejícího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx XX xxxxx, xxxxxxxxxxx telekomunikačních služeb, xxxxxxxx asistenční xxxxxx xxx XX ("xxxxxxxx"); xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx IT; xxxxxxx, údržba x xxxxxx nad sítěmi XX (xxxxxxx sítě, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx),
 • xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x veřejností (xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro tyto xxxxxxxx),
 • xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxx např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dohod x xxxxxx právních dokumentů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
 • xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx závazky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x xxxxxx, daň z xxxxxxx, XXX, xxx x nemovitosti, xxx x spotřební xxx), xxxxxx daně, xxxxxx xx kontroly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx,
 • xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti.

7.50 Xxxxxxxxxxx příklady xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prvků definice xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx by tyto xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, které xx mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx), mohou xx xxxxxx xxx vnitroskupinovou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okolnostech xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx ukazují, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxx přidanou xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx situaci xxxxxxx xxxxxx riziko xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) Společnost X, umístěná x xxxx X, je xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx distributorem xxx xxx xxxxxxxxxxxxx region. Xxxxxxx xxxxxx B x xxxx B, xxxxxxxxxxxx vlastněný společností X, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace o xxxxxx ratingu. Společnost X xxxxxxx x xxxxxxxx stejných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxx xxxxxx X, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx lze učinit xxxxxxxxxx závěr, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností X xx prospěch xxxxxxxxxxx X je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxx X je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx X provádí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx potenciálních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o finančních xxxxxxxxxx a připravuje xxxxxxx xxxxxx pro xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxx xxxxxxxxxxx cen finančních xxxxxxxx pro klienty xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx skupiny X xxx získali xxxxxxxxxxxxxx odborné znalosti x k provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyvinuté x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx nemohl být xxxxxx xxxxx, že xxxxxx skupiny X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikající v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přidanou xxxxxxxx.

7.51 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvádí, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx charakteru x nepředstavuje hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků. Poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přidanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx podnikatelskou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx službu xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx opět xxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxx netvoří xxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx, která se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x marketingem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Skupina xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx XX. X xxxxxxx xxxxxxx poskytujícího služby x xxxxxxx XX xx zajišťování xxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx příjemců služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako celku xxxx služba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx vnitroskupinovou xxxxxx x xxxxxx přidanou xxxxxxxx.

D.2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úplat xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx přidanou hodnotou

7.52 X rámci xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx za vnitroskupinové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnotou. Tato xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx principu xxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx přidanou hodnotou xx xxxxxxxx podnikatelských xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členům xxxxxxx. Mezi hlavní xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: (1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx; (2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x Xxxxxxxx 7.45; x (3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, by xx xxxx xxxxxxxxxx pokud xxxxx konzistentně x xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx.

7.53 V případě, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, neměla xx xxx xxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků vertikálně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx existují x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastními xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud skupina xxxxxxxxxxxx podniků zvolí x xxxxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, platby xx xxxxxxxxxxxxxxx služby x nízkou přidanou xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx byly xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx uvedenými x xxxxx Oddílu, budou xxxxxxx stanoveny v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx projednávaných x tomto Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o podílení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XXXX.

X.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx hodnotou

7.54 Xxx xx xxxxxxx x Odstavci 7.6, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platit xx xxxxxxxxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. činnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, určitou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx mu pomáhá xxxxxx jeho obchodní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx okolností xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx činnost, pokud xx pro xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podnikem, xxxx xxx by xx xxx xxxxxxxxx v xxxxx vnitropodnikové činnosti. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx Xxxxx zabývá, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx obtížné xxxx xxxx vyžadovat xxxxx xxxxx xxx samotná xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx x toho xxxxxx obecně neměly xxxxxxxxxxxx nebo zpochybňovat xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx popsaných x tomto Oddílu, x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x vykazováním uvedenými x Xxxxxx X.3 xxxx.

7.55 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx užitek xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaplatit, xxxxxxxx xxxxxxxx předmětné xxxxxx samy. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídila xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx D.3 xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazy x tom, xx xxxxxxx xxxx je xxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x nízkou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx testu by xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxx. X xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx prokázat jen xxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listin, xxxxx xxxx, xxx xx xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx předpokladu, xx xxxxxxxxx poskytnuté x Odstavci 7.64 xxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jediná xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxx by xxx požadována korespondence xxxx xxxx xxxxxx xxx jednotlivé úkony. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přidanou hodnotou, xx xxxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxxxxxxxx se, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doložit.

D.2.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

7.56 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků pro xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxx přidanou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednoho xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladů (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činností, obecné x administrativní náklady). Xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx služeb a xxxx xx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Postoupené xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Odstavce 7.61. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx daný xxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx akcionáře xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).

7.57 V xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxx připsat službám, xxxxx xxxxxxx jeden xxxx skupiny výlučně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx členovi X. Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxx X xxxxxxxx xxxx mzdové xxxxxx xxx sobě a xxxxxxx xxxx xxxxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.58 X xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxxxx sdružené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitroskupinových xxxxxx x nízkou přidanou xxxxxxxx poskytované xxxx xxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx.

X.2.3 Alokace xxxxxxx xx služby x xxxxxx přidanou hodnotou

7.59 Xxxxxx xxxxxx zjednodušené xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx přidanou xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny. Xxxxxx xxxxxxxxx si xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxx xxxx účel xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx alokačního klíče xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx použity xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx kategorie xxxxxx. V xxxxxxx x pokyny xxxxxxxxx x Odstavci 7.24 xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odrážet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by každý xxxxxxxx příslušné služby xxx získat. Xxxxxxxxx xx alokační klíč xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx souvisejícím x xxxxx xxx xxxxxxxxx použít xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxx x XX xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x celkového xxxxx uživatelů, xxx xxxxxx xx správě xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pro služby xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxxx aktivech. X xxxxx xxxxxxxxx může xxx hlavním xxxxxx xxxxx na celkovém xxxxxx.

7.60 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X závislosti xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daného případu xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx alokační xxxxx. Měla by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x praktickou xxxxxxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxx alokačních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx přiměřeně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx skupiny by xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx i x příštích letech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx alokačního xxxxx může vést xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxx 7.64 xxxx) xxxxxxxxxx odůvodní, xxxxx xxxxxxxx zvolený xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užitky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb.

D.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxx

7.61 Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xx xxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxxxxx přirážku xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx 2.99. a 7.34. Xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Přirážka xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx v Oddílu X.2.2 x nemusí xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzou. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx vnitroskupinové xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx jsou identifikovány xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxx 7.57. Xx xxxx xxxxx xxxxx, xx přirážka xx xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx neměla být xxxxxxx xxxx srovnávací xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nespadající xxx xxxxxxxx vnitroskupinových xxxxxx x nízkou přidanou xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.2.5 Xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx hodnotou

7.62 X xxxxxxx x Xxxxxxxxx 7.55 xxxx platba xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx 7.57, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (ii) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx 7.59, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx hradí xxxxx skupiny, který xxxxxxxxx sdružené xxxxxxx, x pokud náklady xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx každého xxxxxxxx xxxxx xx sdružených xxxxxxxxx.

X.2.6 Prahová xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7.63 Daňové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přidanou xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx Oddílu, mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx prahovou xxxxxxx, xxx aby xxxx x případě xxxxxx překročení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx prahová xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxxx nákladům xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx platbou xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), nebo xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vzhledem k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx k xxxxxx překročení, xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx zjednodušený xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx benefit testu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

D.3 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

7.64 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou metodiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkou xxxxxxxx hodnotou. Tuto xxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxx daňové správě.

 • Popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitroskupinových xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx hodnotou; xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx z xxxxxx důvodů je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx D.1; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxx nadnárodních podniků; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxx; popis vybraných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx alokační xxxxx xxxxx x výsledkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx použité xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx smlouvy x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x úmluv, xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x alokačními xxxxxxxx uvedenými x xxxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx současného xxxxxxxxx, x rámci kterého xxxx identifikovány zúčastněné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružených xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx X.2.2, a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx použita, podrobný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx jakoukoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

D.4 Výběr xxxxxxxx xxxx z úplat xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

7.65 Xxxxx srážkové xxxx x xxxxx xx vnitroskupinové služby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uhrazeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx služeb. X xxxxxxx, xx je x platbě za xxxxxx zahrnut xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vybírající xxxxxxxxx daň xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx prvek xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXXX

Xxxxxxxx o xxxxxxxx se na xxxxxxxxx (XXX - Xxxx Xxxxxxxxxxxx Arrangements)

A. Xxxx

8.1 Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x ujednáních xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx (xxxx xxxx "CCA”) xxxx dvěma xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx této Kapitoly xx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx, zda podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky xxx xxxxxxxxx týkající xx XXX jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx zakládat na xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.2 Oddíl X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a přehled xxxxxxxx XXX x Xxxxx C xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X Xxxxxx X jsou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX x xxxx xxx xx xxxxx provedení vyrovnávacích xxxxxx, (xx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podíly na xxxxxxxxxxx) x xxxx xxxxx, jak xx xxxx xxx x xxxxxxxx hlediska nakládáno x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx Oddíl C xxxxxx identifikací účastníků XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx XXX. A konečně Xxxxx X xxxxxxxxx x návrzích pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx XXX.

X. Xxxxxxxx XXX

X.1 Xxxxxx

8.3 XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podniky o xxxxxxx příspěvků x xxxxx spojených se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx získáním xxxxxxxxxx xxxxx, hmotných xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxx, že tato xxxxxxxx aktiva, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. XXX je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nežli xxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovnou xxxxx xxxxxxxxx. CCA xxxxxxxxxx, aby účastníci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx x toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx sdílení xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx CCA mohou xxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx CCA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Aspekty xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx obchodní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxxxxxx.

8.4 Jak xx uvedeno x Xxxxxx X.1 Kapitoly X, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce představuje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxxx ujednání xx xxxxxxxx bodem xxx xxxxxxxxxxxx konkrétní transakce. X xxxxx ohledu xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mezi XXX a jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dle xxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokyny pro xxxxxx xxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx 1.60 xxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx CCA x stejně tak xx xxxxxxxx xxxx xxx smluvního xxxxxxxx. X důsledku xxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx získat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx.

8.5 Xxxxxxxx rysem CCA xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx do XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hmotném xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX, včetně xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx XXX týkající xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx tohoto ujednání. X obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využívat xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za ně xxxxxxxxx protihodnoty (xxxx, xxx příspěvky a xxxxxxxxxxx platby xxxxxxx x Xxxxxxxx X.4 x X.5, x xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxx transakce.

8.6 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x činností x xxxxx XXX xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx nejisté. Některé xxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx současný užitek, xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx horizontu xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Nicméně vždy xxx x xxxxx XXX xxxxxxxx užitek, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dosáhnout x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx účastníků xx řádné xxxxxxxxxx XXX. Podíl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci XXX by měl xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xx i xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx propojen s xxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx. x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, i xxxx xx ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitá xxxxx na užívání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hmotných aktiv, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ujednání (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx působí).

8.7 X některých xxxxxxxxx xxxxx CCA zjednodušit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx x tomu, xx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx dané xxxx). X xxxxxxx, xxx spojené xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti pro xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těží x xxxxxxxx vykonávaných xxxxxx xxxxx skupiny, xxxx XXX poskytnout xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplacených x xxxxx xxxxxxx efektivnějším xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x souhrnných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vykonanými xxxxxxxxx (xxx xxxx Odstavce 3.9 xx 3.17 xxxx Xxxxxxxx). CCA xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nehmotných aktiv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ujednání o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx sdílením xxxxxxxxx x xxxxx, v xxxxx kterého xxxx xxxxxxxxxx podíly na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivech xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ujednání. Zefektivnění xxxx peněz, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX, neovlivňuje xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx transakce.

8.8 Xxxx xxxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx tři xxxxxxx uzavřely XXX, xxxxx cílem je xxxxxxx výrobní xxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, nahrazuje xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx nutné xxxxxxxxx xx CCA x x xxxxx by xxxxxxx samostatně vytvořily xxxxxx xxxxxxxx aktiva x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

B.2 Vztah k xxxxxxxx Xxxxxxxxx

8.9 Xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx 8.4, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx rámci xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXX x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx X Xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x XXX. Xxxxxxx podmínky CCA xxxxxxxxx xxxxxxx bod xxx xxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx a pro xxxxxx jakým způsobem xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx x očekávané výsledky. Xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, důkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mohou objasnit xxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx rizika uvedený x Xxxxxx D.1.2.1 Xxxxxxxx X je xxxxxxxxxx pro rozpoznání, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci XXX xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x Xxxxxx C.2 xxxx Xxxxxxxx, x také xxx xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V Xxxxxxxx XX xxxx uvedeny xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 6.60 xx 6.64 poskytují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovány xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx X.3 x X.4 Xxxxxxxx VI týkající xx obtížně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv se xxxxxxx způsobem xxxxxxx x xx CCA. Xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s určením, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupiny, x xxxxx xxx, xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby. Xxxxx xxxx Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxx xx výměnou za xx důvodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx protiplnění. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx XX x VII, x xx skutečnosti všech xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxx aplikována x xxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx x XXX jako xxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvků. Xxx xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosaženého x xxxxx xxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

B.3 Druhy XXX

8.10 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx typy CCA: xx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nehmotných xx hmotných xxxxx ("XXX pro xxxxx"); x ta, xxxxx xxxx vytvořena xxx xxxxxxx služeb ("XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxx xxxxx CCA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx dvěma druhy XXX je, že xx XXX xxx xxxxx se xxxxxxx, xx přinese xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, zatímco XXX xxx služby xxxxxxx pouze užitky xxxxxxxx. CCA pro xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx, často zahrnují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx prospěchem, xxxxxxx CCA xxx xxxxxx často poskytují xxxxxxxx x méně xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx užitečné, xxxxxxx xxxxx složitost XXX xxx vývoj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x oceňování xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx XXX xxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx. Analýza XXX xx xx xxxx neměla xxxxxxxx xx povrchních xxxxxxxxx: x některých případech xxxx CCA xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vylepšit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx XXX mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

8.11 V xxxxx XXX xxx xxxxx xx každý xxxxxxxx nárok xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo hmotným xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx určité zeměpisné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx, případně xxxx xxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx takováto práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x rámci XXX, xxxx xxx xxxxx xxxxxx licenční poplatky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx hodnota xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dle XXX (xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx Xxxxx X.5).

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxx

8.12 Xxx xxxx vyhověno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podmínek XXX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx přinášely xxxxxxxxxxxx xxxxxx podíl x celkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Co xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx skládá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx užitku plynoucího xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx budou xxxxxx xxx příznivé, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotných xxxxx x xxxxx skupiny, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx kompenzaci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržených xx xx úplném vyvinutí xxxxxx nehmotného aktiva, x XXX pro xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx transakce přispívají x xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx každý x xxxx získá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.13 Očekávání vzájemného x xxxxxxxxxxx užitku xx xxxxxxxx faktorem xxx to, xxx xxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxx x ujednáním, v xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx, aby hodnota xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx má být xxxxxxxx xx základě xxxxxx ujednání. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx CCA xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx budou mít xxxxxxxxx xxxxxxxxx užitků. Xxxxxx krokem xx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovení, xxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platby xxxx účastníky) xxxxxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rozpoznáno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem x xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxx vývoj. Xxxxx xxxxxx situace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxx podílníky xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jejich podhodnocení x xxxxxxxxx zemích. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx připraveni xxxxxxxxx svůj nárok xx vztahu x XXX (xxx Xxxxx X).

X.2 Xxxxxxx určující xxxxxxxxxxx

8.14 Vzhledem k xxxx, xx koncepce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx XXX zásadní, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x případě, xx xxxx důvodné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX (xxxxxxx pouze z xxxxxx části xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx hmotným aktivům xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx XXX, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx, který vykonává xxxxxxxxxx činnost sám, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx XXX, xx nepovažuje xx xxxxxxxxx XXX, xxx spíše xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xx xxx xxx kompenzován xx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo XXX. Xxx Xxxxxxxx 8.18. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníkem xx XXX, pokud není xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx výsledky CCA xx xxxx vlastní xxxxxxxxx.

8.15 Strana xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za účastníka XXX, xxxxx nemá xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nese x rámci XXX, x není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx výsledcích, xxxxx jsou xxxxx XXX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Kapitole X xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nesených xxxxx se xxxxxxxx xx situace zahrnující XXX. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx cílů XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx X.1 Kapitoly X x identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx věci xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti x CCA na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 4(x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 1.60 ("xxxx xxxxxx x rámci XXX"), xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci XXX, xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx to xxxxxxx, xx xxxxxxxx XXX musí mít (x) xxxxxxxxx přijímat, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx rizikové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účastí x XXX, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a (xx) schopnost xxxxxxxxxx x xxx, xxx x jak xxxxxxxx xx rizika spojená x xxxxx příležitostí, x tuto rozhodovací xxxxxx xxxxxxxx vykonávat. X xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávala xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik souvisejících x činnostmi xxxxxxxxxxxx x rámci XXX, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cíle aktivit xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, možnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx cíle xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxx 6.60 až 6.64 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx možnost x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou spojena x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx XXX, x xxx tyto xxxxxx skutečně vykonává. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 4 x 5 x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

8.16 Xxxxxx Xxxxxxxx 6.64 xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx velice odlišné xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností nebo xxxxx xx stran xxxxxxxxx xxxxxxxx majetkem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxx vyšší xx riziko xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jinou stranou xxxxxxxxx, a čím xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tím xxxx muset xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schopnost posoudit xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx více xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx dalšími xxxxxxxxx xx XXX, x klíčovým xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika, xxxxx v xxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. XXX xxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ponese xxxxx xxxxxx xxx XXX xxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.17 Jak xx popsáno x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx účastníci XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxx účastníci XXX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxx 8.14 xxxx. V takových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky provedení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx CCA xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx XXX. Xx okolností, xxx xxxxx CCA je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jeden x xxxxxxxxx CCA xxx xxxxxx provádět xxxxxxxx xxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávaných xxxxxx ve xxxxx xx funkce XXXXX. Xxxxx příspěvek xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx řízení xxxxxxx vykonávaných xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx XXX, zejména x xxxxxxxxx, kdy jsou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x externě xxxxxxxxxxxx funkcemi, pokyny xxxxxxx x Xxxxxxxx 8.15.

8.18 X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxxxx externě, xx xxxxxx subjektu, xxxxx xxxx činnosti vykonává, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, tržní xxxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx účastníky XXX, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx X až XXX, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx XXX a XX (xxxxxx pokynů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XXX

8.19 Xxxxxxxxx podíly na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxxxxxx CCA xxx xxxxxx, xx xxxx zohlednit přiměřené xxxxxx účastníků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alokačního xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

8.20 X xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx, xx podstatná xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnostmi v xxxxx XXX budou xxxxxxxxxxx x budoucnu, x xxxxxx xxxxxxxx x roce, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to nejčastěji x xxxxxxx CCA xxx vývoj, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxx účastníků xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx správy může xxxxxxx odhadů xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odhady xxxxxxxxx, x xxxx xxx řešení případů, x rámci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx problémy xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxx CCA xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx, xx se užitek xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, aby XXX xxxxxxxxx možné budoucí xxxxxx xxxxxx x xx skončení XXX xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xx změnám x podílech xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx liší od xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedené xxxxxx xxxx za srovnatelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxx předvídatelnému xxxxxx, a aniž xx xx pohlíželo xxxx. Pokud očekávané xxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, obtížně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vývojového xxxxxxxx, xxxx pokud xxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podílníků XXX xxxxxx Xxxxxx X.3 x D.4 Xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.21 Xxxxx se ujednání xxxx více činností, xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx zohlednit xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxxxxxx relativnímu xxxxxx očekávanému jednotlivými xxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxx (xx jediným) xx použití xxxx xxx xxxxxxx alokačního xxxxx. Pokud je xxxxxxxxx xx CCA xxxxxxx pět xxxxxxxxx, x xxxxx jednomu x xxxx xxxxxx xxxxxxx užitek z xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x xxxxx XXX, x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dva xxxxxxxx xxxxx. Zda xx xxxxxx alokační xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti XXX x na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (klíči) a xxxxxxxxxxx užitky. Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb (Xxxxxxxx 7.23 xx 7.26) mohou xxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx toho xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se XXX x Xxxxxxxx 8.8, xxxxxxxxx, xx xxx bude plynout xxxxxx x více xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx výrobních xxxxxxx x mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx použitý xxxxxxxx klíč. Za xxxxxx okolností by xxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, proč xx xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx nerealizovat, zda xxxxx měl xxxxxxx xxxxx tak učinit x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx XXX x dle xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

8.22 Ať xx použita xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx nutné xxxxxxx xxxxxxxx úpravy, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podíly xx xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx v rámci XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx užitcích. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx jakékoli XXX xxxxxxxxxxxx, se mohou x xxxxxxx xxxx xxxxx, x to xxxx xxxx x xxxxxxxx potenciálním úpravám. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnost, že xxxxxx transakce xxxx xxxxxxx spolehlivější informace x xxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

C.4 Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

8.23 Xxx xxxxxx, xxx XXX xxxxxxxx zásadám xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX odpovídá xxxxxx účastníka xx xxxxxxxxx očekávaných xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku každého xxxxxxxxx podílejícího xx xx xxxxxxxx.

8.24 Xxxxxxxxx xx XXX mohou xxx více xxxxx. X případě XXX xxx xxxxxx příspěvky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxx x xxxxx CCA xxx xxxxx obvykle xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx x vývoj, xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hmotných xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx na xxx CCA xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zohledněny. Hodnota xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x toho xxxxxx mohou být xxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadovány xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxxx", xxx xx používán x xxxx Kapitole, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx existující, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účastníci učinili x rámci XXX.

8.25 Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx každého účastníka xxxx odpovídat xxxxxxx, xxxxxx by nezávislé xxxxxxx takový xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx. Z toho xxxxxx x xxx xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx příspěvky posuzovány xx xxxxxxx hodnoty x době xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxx vzít x xxxxx vzájemné xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx XXX je xxxxx dodržovat x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x této Xxxxxxxx.

8.26 Xxx oceňování xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx současnými. Xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx patentované xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx XXX. Xxxxxxx této technologie xx xxxx být xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx použití xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx I - XXX x Kapitole XX, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx x uvedené Xxxxxxxx. Xxxxxxxx činnost xxxxxxx x vývoje x xxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx není stanovena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx na hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výsledného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sdílením xxxxxx spojeného x xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx stanovena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx X-XXX, VI x XXX. Xxx xx xxxxxxx v Xxxxxxxx 6.79, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx nebude xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx očekávanou xxxxxxx xxxx xxxx stanovenou x xxxxxxx x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxx výzkumného xxxx.

8.27 Xxxxxxx xxxxxxx příspěvky xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxx Odstavec 8.28 xxxx), xxxx být xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx výhodnější xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nákladů. Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxx vývoj. X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx. XXX), xxxxx zavazuje již xxxxx existující xxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxx x vývoje x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx CCA, xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx již xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (xxxx. současnou hodnotou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vynaloženým xx xxxxxx a xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zohledněny x xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 1A x Příloze k xxxx Xxxxxxxx).

8.28 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx náklady použít xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx současných xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvků x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx XXX pro xxxxxx, xxxxxxxxx současné příspěvky xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služeb x/xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx aktiv) však xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytne spolehlivý xxxxxx pro určení xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků x xxxxx postup xxxx xxxx k xxxxxxxxx nerespektujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx XXX xxx xxxxx přístup využívající xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x Xxxxxxxx 8.27) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxx těchto pokynů xxx xxxxxxxx 1-3 x Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx XXX uzavřená xxxx xxxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovovány na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx kontextu ujednání, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx stranami xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx sdílení rizik. Xxxxxxxx pozornost xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx nezávislých xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx; xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx fáze, případně xxxxxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

8.29 Vzhledem k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x je-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použití úhrady xxxxxxx, xxxxxx xx xxx x těchto xxxxxxxxx měla analýza xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nákladů. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, jelikož xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx poptávky (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vyjádřeny xxxx pevně stanovený xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx tržeb). Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu xx v podmínkách xxxxxxxxxxx xxxx stranami xxxxxxxxx xxxx pravděpodobně xxxxxxxxxx způsoby, jak xxxx xxxxxxx ošetřit, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x Odstavci 2.96, xxxxxxxxx strany xxxxxxxxx xx pravděpodobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx okolnostmi. Xxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx důvodům vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílů xxxx rozpočtovanými a xxxxxxxxxx xxxxxxx, jelikož xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx, že všichni xxxxxxxxx transakce xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx považovány xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, že jako xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náklady.

8.30 Xx xxxxxxxx, aby x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvky učiněné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx transakce na xxxxxxx CCA (xxxx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotných aktiv) x příspěvky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx průběžně xxxxx doby trvání XXX. Xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx výhradně x xxxxx xxxxxxxx XXX, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x rámci XXX x xxxxxxxx v xxxxx samostatné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka. Xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x XX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx ve xxxxxx x XXX x xxxx xxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitých xxxxx xx xxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx odůvodnitelným způsobem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutečností, x xx-xx xx v xxxxxxxxx případech xxxxx xxxx úprav, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanoven, xxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

8.31 V xxxxxxx XXX xxx vývoj xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, činnosti x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx představovat xxxxxxxx xxxxxx popsané v Xxxxxxxx 6.56 xx xxxxxx x vývoji, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo hmotných xxxxx a xxxx xx xxx oceněny x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými x Xxxxxxxx XX.

8.32 Následující xxxxxx ilustruje xxxxxx xxx xxxxxx účastníků, xxxxxxxxx xxxxxx účastníků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

8.33 Xxxxxx X se xxxxxx x xxxx X x xxxxxx X xx xxxxxx x xxxx X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx X má xxxxx CCA xxxxx xx xxxxxxxxx nehmotných xxxxx x zemi X a xxxxxx X má xxxxx XXX xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx X xxxx xxxxxxxxx 75 % xxxxxxxxx xxxxx x podnik X 25 % xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xx x xxxxxx 75:25. Xxx xxxxxxx xxxx zkušenosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x mají xxxxxxx výzkumný x xxxxxxxx xxx. Xxxxx x nich kontroluje xxx vývojová xxxxxx x xxxxx CCA xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 8.14 xx 8.16. Podnik X xxxxxxxx xx XXX již dříve xxxxxxxxxxxx nehmotnými aktivy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx třetí strany xxxxxxxxx. Podnik X xxxxxxxx vlastními analytickými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx. Xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvky xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Kapitolách X xx III x XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu budou xxxxxxxxx x 80 % xxxxxxxx B x x 20 % xxxxxxxx X xxx vedením vedoucího xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 90:10 xx xxxxxxxx xxxxxxx X. Tyto xxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvků xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx X až XXX x XX. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx z XXX xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na začátku xxxxxxxxxx xxxxxxxx obtížně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxx ocenitelná xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx projektu XXX, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxx X.3 a X.4 Xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotných xxxxxxxx.

X.5 Vyrovnávací platby

8.34 XXX xxxx pokládáno xx odpovídající principu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ujednání (xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx očekávaných xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážících xx xx XXX xxxxxxxxxx x době, xxx xxxx příspěvky xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k XXX, xxxx příspěvky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecně x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx připsané (xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx platby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x snižují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.35 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účastníky, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx užitky. Xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxx xxxxxx xx XXX xxxx mohou xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx o