Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Xxx xxxxxxx zaplatit xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2019 (18/2018)

Xxx zákona č. 456/2011 Sb., x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx od 1. xxxxx 2013 xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x 13 xxxxxxxxxx xxxxx x územní xxxxxxxxxx krajů Xxxxx xxxxxxxxx) x Specializovaný xxxxxxxx úřad (xxxx xxxx "SFÚ") s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx měně (x xxxxxxxx placení daně x xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxx xx realizováno xxxxxxxxxxxxxx převodem x xxxxxx na příslušný xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Jihomoravský xxxx - xxx xxxxxx "Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa"). Xxx xxxxx platbě musí xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxx. Správné xxxxxx xxxxxx x xxxx správné xxxxxxxxxxx x tomto smyslu xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxx (finančního xxxxx) místně xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x daný xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x předčíslí xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxx a z xxxx banky. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxxx část jsou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx lomítko a xxxxxxx xxx České xxxxxxx banky (ČNB), x xxx mají xxxxxxxx úřady xxxxxx xxxx (xxx 0710).

Xxxxxxxx xxxxx bankovního xxxx:

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxx dvou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx určuje druh xxxx, x jejímuž xxxxxxxx je účet xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx vždy xxxxxx xxx xxxxxxx finanční xxxxx. Seznam xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je uveden x Příloze č. 2 (pro xxxxxxxx úřady xxxxx XXX) a xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxxxx xxxxx daní xx xxxxxx x Příloze č. 3 (pro XXX).
 • Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční úřad. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx stejnou xxxxxxxxxx část. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxx x Příloze č. 1 (pro xxxxxxxx úřady xxxxxx XXX).

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx úřadu xxx Středočeský xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 748- 77628111/0710.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx (xxxxxx xx daň, xxxxxxx daně) uhradit xxxxxxxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví. Xxx placení xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxx. XXXX (viz xxxxxx Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO). Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, daně x xxxxxxxxxx xxxx, daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (fyzické xxxxx) využít xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - doklad X/XX.

Xx xxx platby xxxx xx xxxxxxxxx den, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx na bankovní xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxx. xxxxxxxxxx xxxxx, vedeného x XXX.

X. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX

Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX (xxx. daňovou xxxxxxxx) pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx:

 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání,
 • daň x xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x převodu xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A, xxx xxxxxx použití xxxxx xxxx služby majitel xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxx správy. Hlavním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 113 x pravém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 0001. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - doklad V/DS xxxxxxxx horní xxxx xxxx, xx xxxxxx xx výrazným xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx poukázka X - xxxxxx X/XX xx dostupná xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, s. x. x na xxxxx územních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 2019 poštovní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázkou X - xxxxxx X/XX k xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících xxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých věcí x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX xx xxxxxx x Příloze č. 6.

Xx Xxxxxxxx poukázce X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX (Xxxxxx lístek):

 • - xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poukazované xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx před/za xxxxxxx xxxxxxx xx proškrtává xxxxxxxx xxxxxxxxxx čárou.
 • Slovy - v xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xx. Prázdné xxxxx xxxx/xx xxxxxxx částkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čárou.
 • Název xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx.
 • X. xxxx / Xxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx úřadu musí xxx xxxxxxx přesně xx tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tj. xx xxxxx předčíslí- matrika/kód xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu (XXX) xxxxxxxxxxxx konkrétní dani (XXX 721 xxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX 7755 daň x xxxxxxxxxx xxxx, XXX 7691 xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x PBÚ 7763 xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx x xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 xxxx 10 xxxxxx v xxxx xx xxxxx), xxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem (9 číslic x xxxx xx xxxxx) xxxx číslo xxxxx xx ručitele (10 xxxxxx v řadě xx xxxxx) a xx bez xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx kratšího xxx 10 číslic xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - vyplnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxx pro xxxxxxxx (xxxxxxxx písmem, xxxxxx) - xxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx text xxxxxx xxx finanční xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nepovinné.
 • Částka Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx xxxxxxx xxxxxxx xx proškrtává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xx. xxx (xxxxxxxxxx xxx) - xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx 113 (xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - doklad X/XX).
 • Xx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx banky xx xxx xxxxxxxxx. Předčíslí xxxxxxxxxx účtu se xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (xxxxxxxxx počet xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 xxxxx vpravo (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx svislou xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xx nedoplňují xxxxx xxxxxx, tzn. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X.
 • Xxx xxxxx - xxxxxxx xx předtištěna xxxxx 0710 (kód XXX).
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx položky xxxxx stejná xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx v levé xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 10. xxxxxx. Znamená xx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx přední xxxxxx xxxxxxx "X. xxxxxx" xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxx (9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx), vlastní číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 číslic x xxxx za xxxxx) nebo číslo xxxxx xx xxxxxxxx (10 xxxxxx x xxxx xx sebou) x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pomlček xxxx lomítek.
 • K. symbol (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxx xx předtištěna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0001.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxx xxxxxxx xx nepovinné.
 • Odesílatel (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx) - xxxxxxxxx vyplňuje kolonky xxxxxxxxx: "jméno", "xxxxxxxx" x "xxxxx (obec), x. xxxx, PSČ, xxxxxxx pošta".

Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázkou A - xxxxxx X/XX xx pobočkách Xxxxx xxxxx, x. x. xxxx kontrolovány:

 • povinně vyplněné xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, odesílatel, xxxxx finančního úřadu),
 • číslo xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx dle Přílohy č. 6,
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx číslo xxxxx xx ručitele.

Pokud budou xxx xxxxxxxx zjištěny xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - doklad V/DS xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx nutné xxxxxx xxxxxx Poštovní poukázku X.

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X

Xxxxx xxxxx, x. x. používá Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxx zasílání peněžních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx účet xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx daní.

Po xxxxxxxx poukázky je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pobočce České xxxxx, x. p. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx uložena x Xxxxx xxxxx, x. x. x xxxxx xxxx poukázky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx platbě. Obsah xxxxx x převzaté xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx (finančnímu xxxxx) xxxxxxxx a který xx jedinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx. Xxx ručním xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxx xx vhodné, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx barva xxxxx (xxx xxxxxxx xxxx xxxxx dochází k xxxxxxx výskytu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xx Poštovní poukázce X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

Levá xxxx Xxxxxxxx poukázky X:

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - x xxxx kolonce xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxx - číslo xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xx tvaru xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx xxx tedy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (odpovídající xxxx xxxx), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, lomítko x xxxxx 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx x druhu xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (XXX), vepíše xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol kmenovou xxxx XXX, tj. xxx čísla xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol xxx xxxxx xxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxx mezer, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx exekuce xx xxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx do xxxxxxx xxx variabilní symbol xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "zákona x XXX") xx xx kolonky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx DIČ poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx (blíže xxx xxxx XX.).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx DIČ xxxxxxxx zdanitelného plnění (xxxxx viz xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - uvádí xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx).
 • Xx spodním okraji xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx položka X. xxxx. Xxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xxxxxx xxxxxxxx účtu - xxxxx se název x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx xxxx odesílatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x XXX, xx xx xxxxxx xxx příjemce uvede xxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxx přijetí vybraných xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx část IV).
 • Částka Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x Kč.
 • Tr. xxx (Xxxxxxxxxx xxx) xx xxxxxxx třímístný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx typ xxxxxxxx x tento xxxx xx xxx xx formuláři xxxxxxxxxx.
 • Xx xxxxxxxx účtu - xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předčíslí x xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx úřadu, xxx. xxxxxxx, lomítko x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx (xxx. xxxxxxx) xxxx doplněné x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx se zapisuje xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx číslic pro xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx počet xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účtu slouží xxx automatizované xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx poukazovaná xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx finančního xxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx buď předčíslí xxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxx (xxxx příjemce platby), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x XXX a xxxx xxxxxxx odesílateli. Například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně (xxxxxxxxx 748) xx xxxx xxxxxxxxxx úřadu s xxxxxxxx 77628031 xxxx xxx x xxxxxxx "xx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx číselné označení: 0007480077628031. X levé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx to xxxx xxxxx účtu x úplném xxxxx 748-77628031/0710.
 • Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (kód XXX).
 • X. symbol (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Číslice xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 10. pozici. Xxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx přední xxxxxx xxxxxxx X. symbol xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plnění platební xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx xxx zasílání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxx xxxxxxx část XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxx xxxx XX.).
 • X. symbol (Konstantní xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • X. symbol (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx o XXX se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx kolonky xxxxxxxxx Xxxxx, Příjmení, Xxxxx (xxxx), x. domu, XXX x dodací xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx Jméno x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxx) x xx xxxxx části se xxxxxx adresa xxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Formou xxxxxxxxxx příkazu

Daňový xxxxxxx xx xxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu k xxxxxx xx xxxxx xxxx vedeného x xxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu buď xxxxxxxxx položek xx xxxxxxxxxx formuláře, xxxx x tomu použije xxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxxx typu A. X xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx kolonek x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx x Xxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x některé xxxxx x do druhé xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx dalších kolonek x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx příjemce, Xxx xxxxx, Částka Xx, xxxxxxx platby (variabilní, xxxxxxxxxx, specifický) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx finančního úřadu (xx. příjemce xxxxxx), xx druhé xxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX). Číslo xxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, pomlčka, xxxxx matriky (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx příjemce xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 748-77628031). Seznam xxxxxxxxx xxxx (XXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx uveden x Příloze č. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX) x xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 3 (pro XXX). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v Příloze č. 1 (xxx finanční xxxxx xxxxxx SFÚ).

Upozorňujeme xx xxxxxxxxxx xxxxxx předčíslí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (příkazu x xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxx X xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxx nebude doručena. Xxxxx není xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxx příjemce uvedeno xxxxx účtu xx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxx číselného xxxxxxxx xxxxx účtu xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxx xxxx identifikuje tuto xxxxxx xxxx platbu x xxxxxx vyplněným xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x je xxxxxxx zpět xx xxxx banky, která xxxxxx xxxxxxxx. Tak xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nastat xxxxxxx, xx xxx nebude xxxxxxxxx x termínu.

Žádáme xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xxxxx příkazu x xxxxxx xxxxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx vyplňování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kolonky. Xxx banky xxxx xxx vždy vyplněn xxxxx 0710 (kód XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sděluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (DIČ), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. buď xxxxx xx pomlčkou (xxx xxxxxxx variantu xxxxx XXX) nebo xxxxx za xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx DIČ). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx nemá xxxxxxxxx XXX, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx bez xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 nebo 10 xxxxxx x xxxx xx sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Xxx zvláštní xxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxx finančnímu úřadu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx exekučního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH xx do kolonky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx část DIČ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx používá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.

Xxxxxxxxxx xxxxxx - x případě xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx kolonky Xxxxxxxxxx xxxxxx uvede kmenová xxxx DIČ příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx (blíže xxx xxxx XX).

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx příjemce - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x XXX xx xx xxxxxx xxx příjemce xxxxx xxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxx xxx přijetí vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxx IV).

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx xxxxx jedna x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku, a xxxxx xxx ni xxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxxxxx části xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, že xx důležité, ověřit xx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx xxxxx bankovního xxxx xxx xxxxxx určité xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu se xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (tj. xx xxxxx "xxxxxxxxx- matrika"). X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx vyplnění xxxxxxx xxxxx bankovního xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bankovního xxxx (XXX) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx předčíslí xxx xxxxxxxxxx xxxxx daní xx xxxxxx v Příloze č. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx kromě XXX) x seznam xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 3 (xxx SFÚ).

Číslo xxxx (xxxxxxxxx část) je xxxxxxx x Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxx xxxxx - xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x platí pro xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxx xxxxxxx sděluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost. Xx-xx daňový xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, registrační xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx variantu xxxxx DIČ) nebo xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tvaru DIČ). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, tj. uvede 9 nebo 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxx XX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platební povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx symbol vyplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH se xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kmenová xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx část IV).

Konstantní xxxxxx - uvádí xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx připsána na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxx §109a xxxxxx o XXX, xx xx zprávě xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (blíže xxx část XX).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxx (xxxxxxxxxx styku) pro xxxx splatnosti.

IV. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxx §109a xxxxxx x XXX

Xxxxx o XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx nezaplacenou xxx. X §108a zákona x DPH je xxxxxxxxx ručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. osoby, xxxxx xxxxxxxxx upravuje xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. Využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na něj xxx xxxxx zvláštního xxxxxxx zajištění xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx §109a xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x dotčeného xxxxxx přímo xx xxxx místně příslušného xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx placení xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxx vyplnit položky: xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx příjemce.

Úhrada xxxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X ustanovení §109a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x XXX, xxxx stanoveny xxxxx, které xxxx xxx xxx správnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx určena,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění nebo xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění.

Příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx, s. x. xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu (XXX) 80039, vyplněním xxxx xxxxxxx je xxxxxx xxx (xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x) XXX 80039 xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX je xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx daní x Příloze č. 2 (xxx finanční xxxxx xxxxx XXX) x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx druhy daní x Příloze č. 3 (xxx XXX).

Xxxxx účtu (xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx x Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx úřady včetně XXX). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Kód xxxxx - 0710 (xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxx DIČ (daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx) poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění (xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo vlastní xxxxxxxxxxxxx přidělený xxxxxxxx xxxx), xxx výše xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx kmenová xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (potažmo XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx), xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx platbě xx xxxxx 1148, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1149.

Xxxxxx xxx příjemce - xxxxx xx xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx příjemce uvede:

- xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 19.3.2019, xxx. 19/03/2019-X

xxxx

- xxx přijetí xxxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx přijetí úplaty xx 23.4.2019, tzn. 23/04/2019-X

Xxxxxxxxx příjemce do xxxxxx xxx příjemce xxxxx:

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx z jiného xx. xxxxx xx 3.4.2019, xxx. 03/04/2019

Toto xxxxx xx xxx xxxx účely identifikace xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

X. XXXX x xxxx použití xxx xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daní xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx znát xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxx účty x xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx čísla.

Při xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx určena. Správné xxxxxx xxxxxx a xxxx správné nasměrování x xxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx úřadu) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx danou xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního styku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx značení xxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Account Xxxxxx), xx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stanovenou konstrukci. Xxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxx xx xxxxxxx XXXX xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx jedná x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxx každý xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxx stanovena xxxxxx, xx které je xxxxxx kód banky (xxxx. pobočky xxxxx) x xxxxx xxxx. XXXX může xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx maximálním xxxxx 30 xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

 • 2 xxxxx - xxx xxxx (XX xxx Xxxxxx republiku),
 • 2 xxxxx - kontrolní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx chybně xxxxxxxx xxxxx),
 • 4 xxxxx - xxx xxxxx,
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • 10 znaků - xxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovního účtu Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX.

X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX po 4 xxxxxxx odděleně s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxx styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xxx.xxx.xx) x xxxxx xxxxxxx Platební xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xx možné xxxxxx xxxxx mnoho xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxx xxx. XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx:

 • xxxxx xxxx xxxxx účtu (= xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu),
 • druhá xxxx čísla xxxx (= vlastní číslo xxxx, tzv. xxxxxxx),
 • xxx xxxxx (= 0710)

nebo xxxxxxxxxxx xxx IBAN xx jednotlivé položky.

Seznam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů x mezinárodním xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx uveden x Příloze č. 5.

__________________________________________________________________

Jako xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxx správně zaplatit xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2019 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxx) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxx xxxxxx ČR (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), kde xxxx x xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx např. xxxxxx xxxxxxxx, adresář xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx.

Příloha č. 1 Xxxxx matrik bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Příloha č. 2 Předčíslí bankovních xxxx finančních úřadů (xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) pro placení xxxx,

Příloha č. 3 Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx nejčastěji placených xxxx,

Příloha č. 5 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) xxx xxxxxxx daní xx xxxxxxxxx,

Příloha č. 6 Xxxxxxxx xxxx finančních úřadů xxx placení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících přiznání, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, daně x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxx x xxxxxxx nemovitostí.

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx, že Finanční xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx xxx/xxx/xxxx.xxxxx) xxxxxxxx Služby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňuje přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tzn. x xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zda xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Mít pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, aniž xx xxxx xxxxx xx navštívit, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Božena Xxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx daní

Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (FÚ)

včetně Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx finančního xxxxx

Xxxxxxx

Xxx banky

Finanční xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx

Xxxxx

77628031

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77628111

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

České Xxxxxxxxxx

77627231

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77627311

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

Karlovy Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

Ústí nad Xxxxx

77621411

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

77628461

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

77622561

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxx Vysočina

Jihlava

67626681

0710

Finanční xxxx xxx Jihomoravský xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

Olomouc

47623811

0710

Finanční úřad xxx Moravskoslezský xxxx

Xxxxxxx

77621761

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Zlínský xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx

Xxxxx

77620021

0710

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx (XX)

xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx daně

Předčíslí xxxx

Daň darovací xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7747

Daň dědická xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7739

Daň silniční 748
Xxx x hazardních xxx xxx §3 odst. 1 xxxx. x), x), c), d), x), g), h) x. x. 187/2016 Xx. 2815

Daň z nabytí nemovitých věcí xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí dle x. č. 338/1992 Sb. (xx 31.12.2013 xxx z xxxxxxxxxxx)

7755

Daň z převodu nemovitostí xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013

7763

Daň z přidané hodnoty 1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx xxxxx

7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících xxxxxxxx

721

Daň z příjmů fyzických osob xx závislé xxxxxxxx

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob – vybíraná xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx

7712

Xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. 187/2016 Xx. 2823

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx xxx x. č. 526/1990 Sb.

3789

Xxxxx x loterií a xxxxxx podobných xxx xxx §41b odst. 1 x. x. 202/1990 Xx.

2639

Xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 a 4 x. x. 202/1990 Xx.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx fond životního xxxxxxxxx

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx II

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

Pokuty x náklady xxxxxx xxx z. č. 254/2004 Sb. – xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx

2735

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4837

Pokuty dle x. x. 9/1991 Xx., z. č. 435/2004 Sb. – xxxxxxxxxxxx

3797

Pokuty xx xxxxxxxxxx osvobozeného xxxxxx (x. x. 586/1992 Xx.)

4829

Pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx hlášením (z. x. 235/2004 Sb.)

4810

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx her 14701

Příslušenství xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx spoření placené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxx sražené xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky placené Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Odvolacímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2)

13717

Vratky x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1991

4730

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxxx platby (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Zvláštní prostředky – xxxxxxx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Sb., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (z. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

Zvláštní xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. č. 235/2004 Xx.)

80039

Xxxxxxxx prostředky – zajištění daně (z. x. 280/2009 Xx.)

20036

Xxxxxxxx prostředky – zajištění daně (x. x. 586/1992 Xx.)

10030

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx účet s xxxxxxxxxx 705 Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx. Xxxx Xxx Xxxx Xxxx (MOSS).

2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 13717 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: 13717-77628031/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxx kraj (číslo xxxxxxxxxx účtu: 13717-77628621/0710) x placení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (OFŘ).

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxx xxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx

(xxxxxxxx účty xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx účtu

Matrika

Kód xxxxx

Daň silniční

748

77620021

0710

Xxx x hazardních xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x), x), x), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 1)

705

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob

7704

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby

7712

77620021

0710

Daň x xxxxxxxxxxx xxx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) z. x. 187/2016 Sb. 2) 2823 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

1716

77620021

0710

Xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx dle §41b xxxx. 1 x. č. 202/1990 Xx.

2639

77620021

0710

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Sb.

2655

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx bydlení

5725

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx rozpočet

4722

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

77620021

0710

Pokuty a náklady řízení xxx x. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx x hotovosti

2735

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxx elektronické evidenci xxxxx 4837 77620021 0710
Pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. x. 235/2004 Sb.) 4810 77620021 0710

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx řízení

3754

77620021

0710

Příslušenství daně x xxxxxxxxxx xxx

14701

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plátcem xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Správní poplatky

3711

77620021

0710

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx roku 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 280/2009 Xx.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx prostředky – exekuce

35

77620021

0710

Zvláštní xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. x. 328/1991 Xx., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – mezinárodní xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (x. x. 235/2004 Sb.)

80039

77620021

0710

Zvláštní prostředky – zajištění daně (x. č. 280/2009 Xx.)

20036

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (z. x. 586/1992 Sb.)

10030

77620021

0710

Vysvětlivky:

1) Bankovní xxxx s xxxxxxxxxx 705 Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x úhradě XXX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tzv. Mini Xxx Xxxx Xxxx (XXXX).

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Daň x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání

Daň z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx vybírané srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí

Finanční úřad xxx xxxxxx město Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Jihočeský xxxx

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Pardubický xxxx

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

-***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. xxxxx názvu xxxx x nemovitostí xx xxx z xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x nabytí nemovitých xxxx xxx z. x. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Příloha č. 5

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) při placení xxxx xx zahraničí

(bankovní xxxx xxxx vedeny x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby

Daň x xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxx přiznání

Daň x xxxxxx fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x nabytí xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Xxxxx

XX74&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX17&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8031

XX06&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8031

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8031

XX63&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8031

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8031

XX27&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8031

XX56&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX47&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8031

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX48&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX88&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8111

XX77&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8111

XX26&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8111

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8111

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8111

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8111

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX21&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8111

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7231

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7231

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7231

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7231

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7231

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7231

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7231

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

XX17&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX57&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7311

XX46&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7311

XX92&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7311

XX06&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7311

XX35&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7311

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7311

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX87&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7311

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX12&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;9341

XX41&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;9341

XX87&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;9341

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;9341

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;9341

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;9341

XX91&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX82&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;9341

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx kraj

CZ43 0710 0007 0500 7762 1411

CZ83 0710 0077 0400 7762 1411

CZ72 0710 0077 1200 7762 1411

CZ21 0710 0007 2100 7762 1411

CZ32 0710 0007 1300 7762 1411

CZ61 0710 0077 2000 7762 1411

CZ93 0710 0007 4800 7762 1411

CZ25 0710 0077 5500 7762 1411

CZ16 0710 0076 9100 7762 1411

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX07&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8461

XX36&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8461

XX82&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8461

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8461

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8461

XX57&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8461

XX86&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX77&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8461

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

CZ83 0710 0007 0500 7762 6511

CZ26 0710 0077 0400 7762 6511

CZ15 0710 0077 1200 7762 6511

CZ61 0710 0007 2100 7762 6511

CZ72 0710 0007 1300 7762 6511

CZ04 0710 0077 2000 7762 6511

CZ36 0710 0007 4800 7762 6511

CZ65 0710 0077 5500 7762 6511

CZ56 0710 0076 9100 7762 6511

Finanční úřad xxx Xxxxxxxxxx xxxx

XX33&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX73&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;2561

XX62&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;2561

XX11&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;2561

XX22&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;2561

XX51&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;2561

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;2561

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX06&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;2561

Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX10&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;6762&xxxx;6681

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;6762&xxxx;6681

XX45&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;6762&xxxx;6681

XX56&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;6762&xxxx;6681

XX85&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;6762&xxxx;6681

XX20&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;6762&xxxx;6681

XX49&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX40&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;6762&xxxx;6681

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8621

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8621

XX30&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8621

XX41&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8621

XX70&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8621

XX05&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8621

XX34&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX25&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8621

Xxxxxxxx xxxx xxx Olomoucký xxxx

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX27&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;3811

XX16&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;3811

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;3811

XX73&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;3811

XX05&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;3811

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;3811

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX57&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;3811

Xxxxxxxx xxxx xxx Moravskoslezský xxxx

XX02&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX42&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1761

XX31&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1761

XX77&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1761

XX88&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1761

XX20&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1761

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1761

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX72&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1761

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

XX65&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX08&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;0661

XX94&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;0661

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;0661

XX54&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;0661

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;0661

XX18&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;0661

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX38&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;0661

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx

XX34&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;0021

XX74&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;0021

XX63&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

XX23&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;0021

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;0021

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. změna xxxxx xxxx z nemovitostí xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bankovní účty xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 6

Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx*** z xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx kraj

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Finanční xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Finanční úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Moravskoslezský xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 xxx z. x. č. 344/2013 Sb. změna xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx věcí.

** Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zákona č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013.