Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

16

Xxxxxxx placení xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX

Xxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxx") xx xxxxx platit mimo xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plateb xxxxxxxxxxxx (dále jen "XXXX"). Xxx x xxxxxxxxxx věcí xx xxxx zákonem č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen "zákon"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §56 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxx"), určilo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx SIPO xx zdaňovacího xxxxxx xxxx 2016 (xxxx xxx "Podmínky"). Xxxxx xxxxx Podmínek xx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxx správy XX www.financnisprava.cz/ x xx úředních xxxxxxx xxxxx finančních xxxxx.

Xxxxxx xxx prostřednictvím XXXX xxxxx xxxxx fyzické xxxxx, které jsou xxxxxxxxxx, kterým xxxx Xxxxxx xxxxxx, x. x. xxxxxxxxx spojovací xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx období xxx byla xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxx účet. Poplatníkům xxxx umožněno xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, aby xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prostřednictvím XXXX, xxxxx je xxxxxxxxx číslo přiděleno xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx. Společný xxxxxxxx xxxx mít vždy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx z manželů xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x xxxxxxx, xxx musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím XXXX, xxxxxx tiskopis Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím SIPO (xxxx xxx "Oznámení"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatní x místně a xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx XX") nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, od xxxxxxx má xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx SIPO xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx SIPO xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx každém xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Oznámení xxxx xxx hrazena xxxxxxxxxxxxxxx XXXX x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx SIPO. Oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx od xxxxxxxxxxxxx zdaňovacího období. Xxxxxxxxx nebude x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x prostřednictvím "Xxxxxx xxxxxxxxxx" x xxx xx přílohy xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojovacího čísla. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle §71 xxxxxxxx xxxx. Xx důležité xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx součástí Xxxxxxxx xx doklad xxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad XXXX, xxxx. rozpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxxx platit xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx XX. Pokud xxxxxxx xxxxx daň xxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx prostřednictvím XXXX xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 zákona x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ryb xx xxx xxxxxxx ve xxxx stejných xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. srpna x xx 30. xxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx splátkách, a xx nejpozději xx 31. xxxxxx x xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nepřesáhne-li xxxxx xxx xxxxxx 5 000 Xx, xx splatná najednou, x to xxxxxxxxxx xx 31. května xxxxxxxxxxx období.

Případné nedoplatky xx xxxx, xxxxxxxxx xxx a příslušenství xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxx xxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxx platbě xxxxxxxxxxxxxxx XXXX zohlednit xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx x Oznámení. Nebude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxx xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx.

Xxxxx doručíte xxxxxxxx Xxxxxxxx společně s Xxxxx spojovacím xxxxxx XXXX na xxxxxxxxx XX xx 31. xxxxx 2019, xxxxxxx xxxx provede xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím XXXX xxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxx xxxx xxx uvedena xxx xxxxx xxxxxxxx: 740, xxxxx xxxxxxxx: Xxx-xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušný XX, kterému xx xxx uhrazena.

Doporučujeme všem xxxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxx a rozhodnou xx xxxxxx daň x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitu SIPO x své xxxxx x případně provedli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x částku xxxx.

Xxx. Xxxxxx Vodičková, x. x.

xxxxxxx Odboru evidence xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství