Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21

Jak xxxxxxx zaplatit xxx celnímu xxxxx

Xxx 1. xxxxx 2013 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 17/2012 Sb., o Xxxxx xxxxxx XX, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx snížení xxxxx xxxxxxx xxxxx x 54 na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o 14 xxxxxxx úřadů v xxxxx krajů a Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daní celním xxxxxx xx nutné xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx příslušnému úřadu x české xxxx. Xxx každé xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx určena. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nasměrování xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x daný xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx matrikovou xxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx předčíslí xxxxxxxxxx xxxx, matrikovou xxxxx xxxx (xxx., druhou xxxx xxxxx účtu xx pomlčkou) x xxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x matriková xxxx xxxx od xxxx odděleny xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx částí xxx mezery xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX), u xxx mají xxxxxxxx x xxxxx úřady xxxxxx účty (kód 0710).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou:

 • Předčíslí bankovního xxxx (XXX) x xxxxxxx xxxx až xxxx číslic xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxxxx xxxxxxxx xx účet zřízen. Xxx konkrétní xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednoho úřadu xxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx příklad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxx kraj, xxx xxxxxxx úplný xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 3754-27720411/0710. Daňový xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx X, xxxx bezhotovostně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxx xxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx den, xxx xx xxxxxx připsána xx xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx.

X. Platby x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typu X

Xxxxx pošta, x. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typu A xxx xxxxxxxx peněžních xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x připsání xx xxxx příjemce. Xxxx forma xxxxxxx xxxx osvobozena xx xxxxxxxxxx poplatků. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • Xx - uvádí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - x xxxx xxxxxxx xx xxxxx slovy xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka x Xx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - uvádí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxx - Xxxxx xxxx musí xxx uvedeno přesně xx tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx xx. xx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx xxx tedy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxx 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sděluje xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xx celním xxxxx xxxxxxxxxxx (xxx., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx dani), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx čísla XXX (xxxxxx identifikační xxxxx) xx písmeny XX. Xxxx-xx daňový xxxxxxx x xxxx dani xxxxxxxxxxx, uvede v xxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx číslo, a xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx. xxxxx 9 nebo 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX.
 • X xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečné xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xx subjektu předáváno xxxxxxxx xx sdělením xxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x spotřebních x xxxxxxxxxxxx daní xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stanovený celním xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx bydliště (u xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx (x právnických xxxx).
 • Xx spodním okraji xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Tato xxxxxxx xx xxx placení xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx - zde xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx xxxxxx poukazované xxxxxx v hotovosti x Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx xxx) je xxxxxxx třímístný numerický xxxx identifikující xxx xxxxxxxx a tento xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx předtištěn.
 • Ve xxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účtu xxxxxxx úřadu, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx číslo xxxx (tzv. matrika) xxxx doplněné o xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx se zapisuje xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx xx 10 pozic xxxxxx (maximální počet xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu). Xxxx číselné označení xxxxx xxxx slouží xxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování. Xx nezbytné xxxxxxx xxxx položku xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijata xx xxxx celního úřadu. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (tedy xxxxxxxx xxxx) xxxx číslo xxxxxxx celního xxxxx (xxxx xxxxxxxx platby), xxxxxx nebude xxxxxxx xx xxxx x XXX x bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx odesílání xxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 780) xx xxxx xxxxxxx úřadu x matrikou 27720411 xxxx xxx x xxxxxxx "ve xxxxxxxx xxxx" uvedeno číselné xxxxxxxx: 0007800027720411. V xxxx xxxxx xxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx 780-27720411/0710.
 • Xxx banky xxxx xxx vždy xxxxxxx kódem 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (tzn., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x této xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx čísla XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx CZ. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, uvede x xxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx číslo, a xx bez jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx sebou, x xxxxxxx právnické osoby xxxxx xxx XX.

X xxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinností vzniklých xxx xxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečné xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (JSD), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se sdělením xxxxxxx xxxxx.

 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - x xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx daně v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x spotřebních x xxxxxxxxxxxx daní xx xx specifického symbolu xxxxx xxx typu xxxxxxxxx stanovený celním xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Konstantní xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 1149.
 • Xxxxxxxxxx - v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxx), x. domu, XXX x dodávací xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx Jméno a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxx) x xx xxxxx části se xxxxxx adresa xxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx převzetí xxxxxxxxx xx pobočce České xxxxx s. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx poukázky xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxx, x. x. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odesílatel hotovosti xxxx doklad o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Česká pošta, x. p. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hotovosti. Xx xxxx xxxxxxxx dobře xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx bez xxxxxxxx identifikována.

Pokud xx xxxxxx subjekt vyzvedne xx účelem zaplacení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx správce xxxx xx místně xxxxxxxxxx celním xxxxx, xxxx xx poukázce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxx částky x Kč a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx symbol.

Daňový xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxx na Xxxxx xxxxx, x. x. Na xxxxxxxx xxxxxxxx pak musí xx xxxxx kolonek xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx (popis xxx xxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx číslice byly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxx xx xxxxx xxxx vedeného u xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplněním položek xx bankovního formuláře, xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxx s označením xxxxx účtu xxxxxx x kód banky xxxxx daňový xxxxxxx xx první xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x některé xxxxxxxx banky x xx druhé xxxxxxx xxx xxxx banky.

Do xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx Kč, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, konstantní, xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřadu (xx. xxxxxxxx platby), do xxxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx ČNB). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx musí zachovávat xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, číslo xxxxxxx (příklad xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x označení xxxx xxxxx xx xxxx 780-27720411).

Xxxxxxxxxxxx na nezbytnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Zejména v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx k úhradě) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx typu X xx xxxxx xxxxx předčíslí xxxx, xxxxx platba xxxxxx xxxxxxxx. Pokud není xx příkazu x xxxxxx v kolonce Xxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účtu xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tvar xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účty celního xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx, x xx xxxxxxx zpět na xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tak xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxx situace, xx daň xxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx.

 • Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kolonky. Xxx banky xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x platí xxx xxxxxxx typy xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx svou xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx subjekt x dané xxxx xx celním úřadu xxxxxxxxxxx (xxx., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX (daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx XX. Není-li xxxxxx subjekt x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx své rodné xxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx za xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX.
 • X xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých xxx xxxxxx řízení je xxxxxxxxxxx symbolem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxxx (XXX), které xx xxxxxxxx předáváno xxxxxxxx xx sdělením xxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxxxx (Specifický xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx podmíněného osvobození xx daně x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx symbolu uvádí xxx xxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Konstantní xxxxxx) - xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx - by mělo xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx může odesílatel xxxxx krátký xxxx xxxxxx pro příjemce.

Je x xxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektů, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx případným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x forem bezhotovostního xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx ni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx xx důležité, xxxxxx xx u banky, xxxx xx xxxxxxxx xxx uvádění xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx bankovního xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (tj. ve xxxxx „xxxxxxxxx-xxxxxxx"). X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx ale xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx, aby zaslaná xxxxxx xxxx přijata xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx.

 • Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx).
 • Xxx xxxxx - musí být xxxx xxxxxxx kódem 0710 (kód ČNB) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx x xxxx dani na xxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx (xxx., bylo xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxx), vepíše xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx písmeny XX. Xxxx-xx daňový xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx do kolonky xxx variabilní symbol xxx xxxxx xxxxx, x to bez xxxxxxxxxxx xxxxx, pomlček xxxx lomítek, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx v xxxx za sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX.
 • X xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx celním xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx generované xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí kód xxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx se xxx všechny xxxx xxxxxx univerzální xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx částka xxxxxxxx xx xxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx příjemce - xxx může xxxxxxxxxx xxxxx krátký text xxxxxx pro příjemce.

Ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pouze xxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro celní xxxxx xxxxxxxx.

XXX. IBAN x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účty x xxxxxxx xxxxx v xxxxx mezinárodního bezhotovostního xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx kterou xxx je xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx určení xxxxxx x její xxxxxxx nasměrování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx bankovní účet xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního styku xx zahraničím xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx IBAN (International Xxxx Xxxxxxx Number), xx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx stát xx definována vlastní xxxxxxxxx XXXX x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx banky (xxxx. pobočky xxxxx) x xxxxx účtu. XXXX může xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxx - xxx xxxxx x xxxxx účtu x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formát xxxxx xxxx xxxxx:

 • 2 xxxxx - kód xxxx
 • 2 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx (ochrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
 • 4 xxxxx - xxx banky
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PBÚ)
 • 10 xxxxx - číslo xxxx (xxxxxxx xxxxxxx úřadu)

Jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx Xxxxxxx úřadu pro Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pokuty xxxxxxx x xxxxxx správním xxxxxxxx u XXX.

Xxxxx xxxx čísla xxxx x xxxxxxxxx xxxxx: 3754-27720411/0710 Xxxx xx xxxxx IBAN : XX65&xxxx;0710&xxxx;0037&xxxx;5400&xxxx;2772&xxxx;0411

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (www.cnb.cz) x xxxxx „Xxxxxxxx xxxx" x xxxxxxx „XXXX" xx xxxxx xxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxx XXXX, zadáním xxxxxxx:

 • Xxxxx xxxx čísla xxxx (= xxxxxxxxx)
 • Xxxxx xxxx xxxxx účtu (= xxxxxxx xxxxx xxxx)
 • Xxx xxxxx (= 0710)

X xxxxxxxx styku xx xxxxx IBAN xx 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se mezery xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: XX6507100037540027720411

XXX (SWIFT) xxx: CNBACZPP (xx x kalkulátoru ČNB xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX)

Xxxxxxx xxxxx daní xxxxx xxxxxxxxxx §149 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Vymáhání x exekuce

35

Daň x xxxxxxxxx

609

Xxx ze xxxxxxx xxxxx

617

Xxx z xxxxxxx xxxxx

625

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx

668

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

756

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx silám členských xxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

764

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

772

Xxxxxxxxx daň x xxxx x xxxxxxxxxxxx

780

Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

799

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uložené xxxx (příjem xxxx)

1708

Xxxxxx xxx x. č. 99/2004 Sb., x rybářství

1732

Pokuty xxx x. x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx x reprodukčním materiálem xxxxxxx dřevin (rozpočet xxxxx)

1740

Xxxxxx xxx x. č. 149/2003 Sb., o obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx x. č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx)

1759

Xxxxxx dle x. č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx

1767

Xxxxxx xx odnětí xxxx do státního xxxxxxxx

1775

Xxxxxx xxx z. č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx

1783

Xxxxxx xx kontrolní xxxxxx xxx x. č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2620

Xxxxxx xxx x. č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx

2700

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

2719

Xxxxxx dle x. č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx

2751

Xxxxxx dle z. č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx

2778

Xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx

3615

Xxxxxx v xxxxxxxx řízení na xxxxx zaplacené x xxxxxxxxx

3746

Xxxxxx xx správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

3754

Xxxxxxxx dle z. č. 164/2001 Sb., xxxxxxxx zákon

3770

Pokuty xxx z. č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx

3797

Xxxxxxxxxxxxx daní

4706

Ostatní xxxxxx

4757

Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

4765

Xxxxxxxxx xxx x xxxx

4773

Xxxxxxxxx xxx x xxxx

4781

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXX x hazardem

4837

Pokuty xxxxxxx xx porušení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (50% xxxxxxxx XXXX x 50% xxxxxxxx xxxx)

5610

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx tepla

5792

Depozitní xxxx, cizí xxxxxxxxxx

6015

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x. č. 254/2001 Sb., x xxxxxx

6701

Xxxxxx xxxxxxx xxx zvláštních xxxxxx (100% rozpočet XXXX)

6728

Xxxxxx dle x. č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx

6736

Xxxxxx xxx x. č. 254/2001 Sb., x vodách (§117 - §120) a xxx x. č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx (§34)

6744

Xxxxxxxx xxx z. č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx)

6752

Xxxxxxxx xxx x. č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX)

6779

Xxxxxx dle x. č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx

6787

Xxxxxx xxx z. č. 254/2001 Sb., x vodách (§122)

6795

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

7771

Xxxxxxxx xxx x. č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx

8707

Xxxxxx xx dočasné odnětí xxxx dle z. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu

8715

Odvody xx trvalé xxxxxx xxxx dle x. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

8723

Xxxxxx xx trvalé odnětí xxxx xxx x. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 odst. 4)

8731

Poplatky xx dočasné odnětí xxxxx půdy xxx x. č. 289/1995 Sb., x xxxxxx

8758

Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x. č. 289/1995 Sb., x xxxxxx

8766

Xxxxxx xxx x. č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích

8790

Registrační a xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §30 xxxxxx x. 477/2001 Xx.

9697

Xxxxxx dle x. č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx prostředí

9718

Pokuty dle x. x. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx)

9726

Xxxxxx dle z. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

9734

Pokuty xxx z. č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx působnosti x xxxxxxx lesa

9742

Pokuty dle x. č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx

9769

Xxxxxx dle xxxxxx x odpadech (100% xxxxxxxx SFŽP)

9785

Poplatky xxx x. č. 254/2001 Sb., x xxxxxx

9793

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx

10751

Xxxxxxxx xxx xxxx

11703

Xxxxxxxx nálepky

14760

Spotřební xxx xx xxxxxxxx xxxxxx

24766

Xxxxxxxxx daně

40037

Vracení daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

50606

Xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit

50614

Vracení xxxx x xxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit

50622

Zvláštní xxxxxxxxxx dle x. č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád (§106)

60038

Xxxxxxxx prostředky xxx x. č. 280/2009 Sb., daňový xxx

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxx x. č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx

90034

Xxxxxxx daně x xxxxxxxxx benzínů

95791

Pokuty - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

97770

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

100036