Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx celnímu xxxxx

Xxx 1. ledna 2013 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx ČR, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zavedl xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadů z 54 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o 14 xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x Xxxxx úřad Praha Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x české xxxx. Xxx xxxxx platbě xxxx být xxxxxxx, xx kterou xxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxx bankovní účet xxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx čísla bankovního xxxx xxx úhradu xxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx části xxxx (xxx., druhou xxxx xxxxx xxxx xx pomlčkou) a xxx banky.

Předčíslí bankovního xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx matrikovou částí xxx mezery xxxxxxxxx xxxxxxx a směrový xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX), x xxx mají xxxxxxxx x xxxxx úřady xxxxxx xxxx (xxx 0710).

Xxxxxxxx xxxxx bankovního xxxx xxxx:

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PBÚ) v xxxxxxx xxxx až xxxx xxxxxx jednoznačně xxxxxx xxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxxx xx účet xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx druh xxxx je xxxxxxxxx xxxx shodné xxx xxxxxxx celní úřady.
 • Matriková xxxx určuje xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx příklad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx úplný xxxx xxxxxxxxxx účtu xx 3754-27720411/0710. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bankovního xxxx, xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Za den xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx den, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx bankovní xxxx xxxxxxx úřadu.

I. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx X

Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxx A xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k připsání xx účet xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osvobozena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxx všech xxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X xx xxxxxxxx následující xxxxx:

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x Kč.
 • Slovy - x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka x Xx.
 • Xxxxxx majitele xxxx - xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx.
 • X. účtu - Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla bankovního xxxx xx. xx xxxxx předčíslí-matrika/kód xxxxx. Xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtu (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxxx, xxxxx matriky xxxxxxxxxxx CÚ, xxxxxxx x číslo 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxx subjekt sděluje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx daňový xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxx., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této dani), xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx CZ. Xxxx-xx xxxxxx subjekt x xxxx dani xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx sebou, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxx XX.
 • X xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (JSD), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxx v xxxxx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x spotřebních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kód xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx osob) xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx).
 • Xx spodním xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Tato xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx pro xxxxxxxx - zde xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hůlkovým xxxxxx xx předtištěných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx Xx - uvádí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx xxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx je xxx xx xxxxxxxxx předtištěn.
 • Ve xxxxxxxx účtu - xxxx položka obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x matriky xxxx xxxxxxx úřadu, tzn. xxxxxxx, lomítko x xxx xxxxx xx xxx neuvádějí. Předčíslí x xxxxxxx xxxxx xxxx (xxx. matrika) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nuly. Xxxxxxxxx xxxx doplněné o xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 pozic xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxx číselné označení xxxxx účtu xxxxxx xxx automatizované xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx vyplnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx částka xxxx přijata xx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxx bude chybně xxxxxxx xxx předčíslí xxxx (xxxx označení xxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx nebude xxxxxxx xx xxxx x XXX x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 780) xx xxxx celního úřadu x xxxxxxxx 27720411 xxxx xxx v xxxxxxx "ve xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx číselné xxxxxxxx: 0007800027720411. V xxxx části xxxxxxxx xx přitom uvedeno xx xxxx xxxxx xxxx x úplném xxxxx 780-27720411/0710.
 • Xxx banky xxxx být xxxx xxxxxxx kódem 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu svou xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxx., xxxx xx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx), xxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxxxx DIČ (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx CZ. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x dané xxxx xxxxxxxxxxx, uvede v xxxxxxx fyzické xxxxx xx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx číslo, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x řadě xx sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX.

X xxx a xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx variabilním xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečné xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxxx (JSD), xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dluhu.

 • S. symbol (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx daně v xxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x spotřebních a xxxxxxxxxxxx xxxx se xx specifického xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx peněz x hotovosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 1149.
 • Xxxxxxxxxx - x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nadepsané Xxxxx, Příjmení, Xxxxx (xxxx), č. xxxx, XXX a xxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxx Jméno x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ve xxxxxxxxx xxxxx) x do xxxxx části se xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx převzetí xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x. x. xxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u Xxxxx pošty, x. x. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platbě. Obsah xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. p. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx výpočetní techniky, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx důležité dobře xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxx doručena x byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxx celní xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx výši částky x Xx x xxxxx vyjádřenou xxxxxxxxxx xxxxxx x Xx, xxxx pak xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx x odesílateli x variabilní symbol.

Daňový xxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxx, s. x. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx kolonek xxxxx správné x xxxxx xxxxx (popis xxx xxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx číslice xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx interpretaci xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx platbu xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Řídí xx přitom xxxxxx xxxxxxxxx banky x xxxxxxxx bankovního xxxxxxx xxx vyplněním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X. X xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx příjemce xx xxxxxxxx nezbytné jeho xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x označením xxxxx xxxx plátce x kód xxxxx xxxxx daňový xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxx xxxxxxxx x některé xxxxxxxx xxxxx a xx druhé xxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxx řádky x xxxxxxxxx číslo účtu xxxxxxxx, xxx banky, xxxxxx Kč, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxx daňový xxxxxxx xx první xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřadu (xx. xxxxxxxx platby), xx xxxxx kolonky xxxxx 0710 (xxx XXX). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - předčíslí xxxx, xxxxxxx, číslo xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Čísla účtu xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 780-27720411).

Xxxxxxxxxxxx xx nezbytnost xxxxxx xxxxxxxxx bankovního xxxx. Zejména v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx platba nebude xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx příkazu x xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx účtu příjemce xxxxxxx číslo xxxx xx tvaru s xxxxxxxx a daňový xxxxxxx použije tvar xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bez pomlčky, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, identifikuje xxxx xxxxxx xxxx platbu x chybně vyplněným xxxxxx xxxx příjemce. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx odeslala. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komplikace, neboť xxxx xxxxxx situace, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx do dne xxxxxxxxxx.

 • Xxx xxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx samostatné xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) a xxxxx xxx všechny xxxx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - prostřednictvím xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx totožnost. Xx-xx daňový subjekt x xxxx xxxx xx celním xxxxx xxxxxxxxxxx (xxx., xxxx xx vydáno osvědčení x registraci x xxxx xxxx), xxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) za xxxxxxx XX. Není-li xxxxxx subjekt k xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx lomítek, xx. xxxxx 9 xxxx 10 číslic x xxxx za xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX.
 • X cla x xxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • X. symbol (Specifický xxxxxx) - v xxxxxxx úhrady zajištění xxxx v rámci xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně u xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřadem.
 • K. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx - by mělo xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx částka xxxxxxxx xx xxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx v den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx text xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektů, xxx xxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx zaplacené daně.

2. Xxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx x forem bezhotovostního xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx ni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předcházející části xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx určité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xx. xx xxxxx „xxxxxxxxx-xxxxxxx"). X xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví xxxx xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx případech ale xxxx xxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby zaslaná xxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

 • Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx).
 • Xxx banky - musí být xxxx vyplněn xxxxx 0710 (xxx XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx totožnost. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx dani xx xxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx (xxx., xxxx mu xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx čísla XXX (daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx XX. Není-li daňový xxxxxxx x xxxx xxxx registrován, uvede x xxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodné číslo, x xx bez xxxxxxxxxxx mezer, xxxxxxx xxxx lomítek, tj. xxxxx 9 nebo 10 číslic x xxxx za sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx své XX.
 • X xxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxx celním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu (JSD), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx celního xxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - v případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rámci režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x spotřebních x xxxxxxxxxxxx daní xx xx specifického xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřadem.
 • Konstantní xxxxxx - uvádí xx xxx všechny typy xxxxxx xxxxxxxxxxx konstantní xxxxxx 1148.
 • Datum xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.
 • Zpráva xxx příjemce - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXX. XXXX x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx úřadů

Pro zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účty a xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poukazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx platba xxxxxx. Správné určení xxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daň na xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Account Xxxxxx), xx. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx účtu. Toto xxxxx bankovního účtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx jednotlivý stát xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX s xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx (xxxx. pobočky xxxxx) x xxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxx - xxx banky x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účtu takto:

 • 2 xxxxx - xxx xxxx
 • 2 xxxxx - xxxxxxxxx číslice (xxxxxxx xxxxx chybně xxxxxxxx xxxxx)
 • 4 xxxxx - xxx xxxxx
 • 6 znaků - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX)
 • 10 znaků - číslo xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxx xxxxxxx uvádíme xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX.

Xxxxx xxxx xxxxx účtu x tuzemském styku: 3754-27720411/0710 Xxxx ve xxxxx IBAN : XX65&xxxx;0710&xxxx;0037&xxxx;5400&xxxx;2772&xxxx;0411

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (www.cnb.cz) v xxxxx „Xxxxxxxx xxxx" x nabídce „XXXX" xx možné získat xxxxx xxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX, zadáním xxxxxxx:

 • Xxxxx xxxx xxxxx xxxx (= xxxxxxxxx)
 • Xxxxx xxxx xxxxx xxxx (= xxxxxxx číslo xxxx)
 • Xxx xxxxx (= 0710)

X písemném xxxxx xx uvádí IBAN xx 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se mezery xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: XX6507100037540027720411

XXX (SWIFT) xxx: CNBACZPP (xx x xxxxxxxxxxx ČNB xxxxxxxxxx současně x XXXX)

Xxxxxxx druhů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §149 xxxx. 3 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx

35

Xxx x xxxxxxxxx

609

Xxx xx xxxxxxx xxxxx

617

Xxx x xxxxxxx xxxxx

625

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

668

Xxxxxxx spotřební xxxx x minerálních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

756

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x minerálních olejů xxxxxxxxxx silám xxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil XX

764

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit

772

Spotřební daň x xxxx x xxxxxxxxxxxx

780

Xxxxxxxxx daň z xxxxxxxxxxx olejů

799

Pokuty x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx (xxxxxx obce)

1708

Pokuty xxx x. č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxx

1732

Xxxxxx dle x. x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (rozpočet xxxxx)

1740

Xxxxxx xxx x. č. 149/2003 Sb., o xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin x xxx x. č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx obce)

1759

Pokuty xxx x. č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx

1767

Xxxxxx xx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx

1775

Xxxxxx xxx z. č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1783

Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxx x. č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2620

Xxxxxx dle z. č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

2700

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

2719

Xxxxxx xxx x. č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx

2751

Xxxxxx dle x. č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační společnosti

2778

Náklady xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince

3615

Pokuty x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

3746

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

3754

Xxxxxxxx dle x. č. 164/2001 Sb., xxxxxxxx zákon

3770

Pokuty xxx x. č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx

3797

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxx xxxxxx

4757

Xxxxxxxxx daň x xxxxxxxxxx výrobků

4765

Spotřební daň x xxxx

4773

Xxxxxxxxx daň x xxxx

4781

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX x xxxxxxxx

4837

Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx (50% xxxxxxxx XXXX x 50% rozpočet xxxx)

5610

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto oleje xxx xxxxxx xxxxx

5792

Xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx

6015

Xxxxxxxx xx odebrané množství xxxx xxx z. č. 254/2001 Sb., x vodách

6701

Pokuty xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (100% xxxxxxxx XXXX)

6728

Xxxxxx dle x. č. 185/2001 Sb., o odpadech

6736

Pokuty xxx z. č. 254/2001 Sb., x vodách (§117 - §120) x xxx x. č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx (§34)

6744

Xxxxxxxx xxx x. č. 185/2001 Sb., x odpadech (xxxxxxxx xxxx)

6752

Xxxxxxxx xxx x. č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX)

6779

Xxxxxx xxx x. č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx

6787

Xxxxxx xxx z. č. 254/2001 Sb., x xxxxxx (§122)

6795

Xxxxxxxx účet příjmů x celního řízení

7771

Poplatky xxx x. č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší

8707

Odvody xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x. č. 334/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

8715

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx dle z. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

8723

Xxxxxx xx trvalé odnětí xxxx xxx z. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§11 xxxx. 4)

8731

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dle x. č. 289/1995 Sb., x xxxxxx

8758

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x. č. 289/1995 Sb., x lesích

8766

Pokuty xxx x. č. 350/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích

8790

Registrační x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §30 xxxxxx č. 477/2001 Sb.

9697

Pokuty xxx x. č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9718

Xxxxxx dle x. x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx (mimo xxxxxxxx xxxx)

9726

Xxxxxx dle z. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu

9734

Pokuty xxx z. č. 282/1991 Sb., x Xxxxx inspekci xxxxxxxxx prostředí x xxxx působnosti x xxxxxxx lesa

9742

Pokuty dle x. č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

9769

Xxxxxx dle xxxxxx x odpadech (100% xxxxxxxx XXXX)

9785

Xxxxxxxx dle x. č. 254/2001 Sb., o xxxxxx

9793

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx

10751

Xxxxxxxx xxx xxxx

11703

Xxxxxxxx xxxxxxx

14760

Xxxxxxxxx xxx ze surového xxxxxx

24766

Xxxxxxxxx daně

40037

Vracení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

50606

Xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

50614

Xxxxxxx xxxx z pevných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit

50622

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx x. č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx (§106)

60038

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. č. 280/2009 Sb., daňový xxx

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxx z. č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

90034

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx

95791

Xxxxxx - xxxxx skleníkových xxxxx

97770

Xxxxxxx xx zajištění minimálního xxxxxxxx biopaliv

100036