Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx úřadu

Dne 1. xxxxx 2013 xxxxx účinnosti xxxxx č. 17/2012 Sb., x Celní xxxxxx XX, který x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správy zavedl xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadů z 54 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x 14 xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx a Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daní xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

Daně xx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx určena. Xxxxxxx xxxxxx platby x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx danou xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx matrikovou xxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úhradu xxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, matrikovou části xxxx (tzn., xxxxxx xxxx čísla účtu xx pomlčkou) a xxx banky.

Předčíslí xxxxxxxxxx xxxx x matriková xxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx částí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx národní xxxxx (ČNB), x xxx xxxx xxxxxxxx x celní xxxxx xxxxxx účty (kód 0710).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx:

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) v xxxxxxx xxxx xx xxxx číslic xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxx. Xxx konkrétní druh xxxx xx předčíslí xxxx shodné pro xxxxxxx celní xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo celní xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pokuty x xxxxxx správním x Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx úplný tvar xxxxxxxxxx xxxx xx 3754-27720411/0710. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx typu X, xxxx bezhotovostně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx. Za xxx xxxxxx daně je xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx připsána xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx X

Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X xxx xxxxxxxx peněžních xxxxxx v hotovosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx forma xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použít xxx xxxxxx všech xxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X xx vyplňují xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti x Xx.
 • Xxxxx - x xxxx xxxxxxx xx uvádí slovy xxxxxxxxx odesílaná částka x Xx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx a xxxxxx příslušného celního xxxxx.
 • X. xxxx - Xxxxx xxxx musí xxx uvedeno xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx tj. ve xxxxx předčíslí-matrika/kód xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx daně), xxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx CÚ, lomítko x xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. symbol (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxx subjekt sděluje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx registrován (xxx., xxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx čísla XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx XX. Xxxx-xx daňový subjekt x dané xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx číslo, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 nebo 10 xxxxxx x řadě xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx své IČ.
 • U xxx a xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx variabilním symbolem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (JSD), xxxxx xx subjektu předáváno xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dluhu.
 • S. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (u xxxxxxxxx xxxx) nebo xxxxx a adresa xxxxx (x právnických xxxx).
 • Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Tato položka xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxx.
 • Xxxxxx pro příjemce - zde xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krátký xxxx xxxxxx xxx příjemce.
 • Částka Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x Xx.
 • Xx. kód (Xxxxxxxxxx kód) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx je xxx xx formuláři xxxxxxxxxx.
 • Xx xxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, lomítko x xxx banky xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x vlastní xxxxx xxxx (tzv. xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx nuly. Předčíslí xxxx xxxxxxxx x xxxx se zapisuje xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (maximální xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) a matrika xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxx označení xxxxx účtu slouží xxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování. Xx nezbytné vyplnit xxxx xxxxxxx správně, xxx poukazovaná xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx celního xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx předčíslí xxxx (xxxx označení xxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu (xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx nebude přijata xx xxxx v XXX a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x meziproduktů (xxxxxxxxx 780) xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 27720411 xxxx xxx x xxxxxxx "ve xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx číselné xxxxxxxx: 0007800027720411. V xxxx části xxxxxxxx xx xxxxxx uvedeno xx xxxx číslo xxxx x xxxxxx xxxxx 780-27720411/0710.
 • Kód xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx kódem 0710 (xxx XXX).
 • X. symbol (Xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx daňový xxxxxxx x xxxx xxxx xx celním xxxxx xxxxxxxxxxx (tzn., xxxx xx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxx), xxxxxx xx příslušné xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) xx písmeny XX. Xxxx-xx daňový subjekt x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, uvede x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxx číslo, x xx bez xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 nebo 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX.

X xxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx variabilním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxxx (JSD), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se sdělením xxxxxxx xxxxx.

 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kód xxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx konstantní xxxxxx 1149.
 • Xxxxxxxxxx - x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolonky nadepsané Xxxxx, Příjmení, Xxxxx (xxxx), x. xxxx, XXX a dodávací xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx Jméno a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxx) a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx převzetí xxxxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxx s. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uložena x Xxxxx xxxxx, x. x. x xxxxx xxxx poukázky si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx platbě. Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx pošta, x. x. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx odesílán x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx doručena x byla bez xxxxxxxx identifikována.

Pokud si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poukázku x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx poukázce xxxxxxxxxxx xxxxx identifikující xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxx x Kč x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xx, xxxx pak xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx poště, x. x. Xx poštovní xxxxxxxx xxx musí xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx žádoucí, xxx xxxxxxxxxx číslice byly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, jinak xxxx xxxxx k xxxxx interpretaci xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx subjekt xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx platbu xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu k xxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx formuláře, xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X. X xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxx straně xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx položky xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx vyplnění. Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx účtu plátce x kód xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x některé xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx této xxxxx.

Xx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx Xx, symboly xxxxxx (variabilní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxx daňový xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx číslo účtu xxxxxxx úřadu (xx. xxxxxxxx xxxxxx), do xxxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (kód XXX). Xxxxx xxxx příjemce xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, číslo xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxx 780-27720411).

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předčíslí xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxxxxx k xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typu X je xxxxx xxxxx předčíslí xxxx, xxxxx platba xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xx xxxxxxx k xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bez pomlčky, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx účty xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjemce. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx daňovému subjektu xxxxxxxxxx komplikace, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx nebude xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx.

 • Xxx xxxxx xxxxxxxx xx na příkazu x úhradě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx banky musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x xxxxx xxx všechny typy xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Variabilní xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx dani xx xxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx (tzn., xxxx xx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx), xxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) za xxxxxxx XX. Xxxx-xx xxxxxx subjekt x xxxx dani xxxxxxxxxxx, xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. uvede 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx IČ.
 • U cla x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx generované xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxxxx (Specifický xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxx x xxxxx xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx u xxxxxxxxxxx x ekologických xxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Konstantní xxxxxx) - při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx univerzální xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • Xxxxx splatnosti - by xxxx xxx zadáno xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx text xxxxxx pro xxxxxxxx.

Xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx k úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správného čísla xxxx xxx, aby xx nevystavovaly případným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x forem bezhotovostního xxxxxxxxxx styku, x xxxxx pro xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx x banky, xxxx má xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu. Úplné xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xx. xx xxxxx „předčíslí-matrika"). X xxxxx internetového xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu (PBÚ) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřadu.

 • Číslo xxxx (xxxxxxxxx xxxx).
 • Xxx xxxxx - musí být xxxx xxxxxxx kódem 0710 (xxx XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx typy xxxxxx.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - prostřednictvím variabilního xxxxxxx daňový subjekt xxxxxxx celnímu úřadu xxxx totožnost. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx k xxxx dani xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxx., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k této xxxx), vepíše xx xxxxxxxxx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX (daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx) za xxxxxxx XX. Není-li daňový xxxxxxx k xxxx xxxx registrován, xxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx do kolonky xxx variabilní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 nebo 10 číslic v xxxx xx xxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxx XX.
 • X xxx x xxxxxxx daňových povinností xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx generované xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu (XXX), xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dluhu.
 • S. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx daní xx do specifického xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřadem.
 • Konstantní xxxxxx - uvádí xx xxx xxxxxxx typy xxxxxx univerzální xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.
 • Datum xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx zadáno xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxx na účet xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxxx v den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxx příjemce - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx příjemce.

Ostatní xxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxx xxxxx potřebné.

III. IBAN x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx placení xxxx xx účty a xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostního xxxxxxxxxx styku, xx xxxxx znát xxxxxxx xxxxxx xxx poukazování xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx účty x xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxx.

Xxx každé xxxxxx musí být xxxxxxx, na xxxxxx xxx xx platba xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx značení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Account Xxxxxx), xx. xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx účtu. Xxxx xxxxx bankovního účtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx IBAN x xxx, xx je xxxxx stanovena pozice, xx xxxxx je xxxxxx xxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx banky) x xxxxx účtu. XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx maximálním xxxxx 30 znaků - kód banky x xxxxx účtu x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formát xxxxx účtu takto:

 • 2 xxxxx - xxx xxxx
 • 2 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
 • 4 xxxxx - xxx banky
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX)
 • 10 xxxxx - xxxxx účtu (xxxxxxx celního xxxxx)

Xxxx xxxxxxx uvádíme xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovního účtu Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx: 3754-27720411/0710 Účet ve xxxxx XXXX : XX65&xxxx;0710&xxxx;0037&xxxx;5400&xxxx;2772&xxxx;0411

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (www.cnb.cz) x xxxxx „Xxxxxxxx xxxx" x xxxxxxx „IBAN" xx xxxxx získat xxxxx xxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX, zadáním xxxxxxx:

 • Xxxxx xxxx čísla xxxx (= xxxxxxxxx)
 • Xxxxx xxxx čísla xxxx (= xxxxxxx xxxxx xxxx)
 • Xxx banky (= 0710)

X xxxxxxxx styku xx xxxxx XXXX xx 4 znacích xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx mezery xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: XX6507100037540027720411

XXX (XXXXX) xxx: XXXXXXXX (xx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX)

Xxxxxxx druhů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §149 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxx x exekuce

35

Daň x xxxxxxxxx

609

Xxx ze zemního xxxxx

617

Xxx x xxxxxxx xxxxx

625

Xxxxxxxx xxx úřady xxxxx

668

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx užívajícím xxxx xxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx

756

Xxxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil XX

764

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požívajících výsad x imunit

772

Spotřební xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx

780

Xxxxxxxxx daň x xxxxxxxxxxx xxxxx

799

Xxxxxx a xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx (příjem xxxx)

1708

Xxxxxx xxx z. č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxx

1732

Xxxxxx xxx x. x. 149/2003 Xx., x obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

1740

Xxxxxx xxx x. č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx a xxx x. č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx)

1759

Xxxxxx xxx x. č. 449/2001 Sb., o xxxxxxxxxx

1767

Xxxxxx xx odnětí xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx

1775

Xxxxxx xxx z. č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1783

Xxxxxx za kontrolní xxxxxx xxx z. č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2620

Xxxxxx xxx x. č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

2700

Xxxxxxxx x biopaliv

2719

Odvody xxx x. č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx

2751

Xxxxxx xxx z. č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2778

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince

3615

Pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaplacené a xxxxxxxxx

3746

Xxxxxx xx správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

3754

Xxxxxxxx dle x. č. 164/2001 Sb., xxxxxxxx xxxxx

3770

Xxxxxx xxx x. č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti

3797

Příslušenství daní

4706

Ostatní xxxxxx

4757

Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

4765

Xxxxxxxxx xxx x piva

4773

Spotřební xxx x xxxx

4781

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXX x hazardem

4837

Pokuty xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx prostředí (50% xxxxxxxx XXXX x 50% xxxxxxxx xxxx)

5610

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

5792

Xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx

6015

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x. č. 254/2001 Sb., x xxxxxx

6701

Xxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxx (100% xxxxxxxx XXXX)

6728

Xxxxxx xxx x. č. 185/2001 Sb., x odpadech

6736

Pokuty xxx x. č. 254/2001 Sb., x vodách (§117 - §120) x xxx x. č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx (§34)

6744

Xxxxxxxx xxx x. č. 185/2001 Sb., x odpadech (rozpočet xxxx)

6752

Xxxxxxxx dle x. č. 185/2001 Sb., x odpadech (xxxxxxxx XXXX)

6779

Xxxxxx dle x. č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx

6787

Xxxxxx dle z. č. 254/2001 Sb., o xxxxxx (§122)

6795

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

7771

Xxxxxxxx xxx x. č. 201/2012 Sb., x ochraně ovzduší

8707

Odvody xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx z. č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

8715

Xxxxxx xx trvalé xxxxxx xxxx xxx z. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

8723

Odvody xx xxxxxx xxxxxx xxxx dle x. č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu (§11 xxxx. 4)

8731

Poplatky xx xxxxxxx odnětí xxxxx půdy dle x. č. 289/1995 Sb., x xxxxxx

8758

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x. č. 289/1995 Sb., x lesích

8766

Pokuty xxx x. č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

8790

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §30 zákona č. 477/2001 Xx.

9697

Xxxxxx xxx x. č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9718

Xxxxxx xxx x. č. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx (mimo rozpočet xxxx)

9726

Xxxxxx xxx x. č. 334/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

9734

Xxxxxx xxx z. č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx působnosti x xxxxxxx lesa

9742

Pokuty xxx x. č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

9769

Xxxxxx xxx zákonů x xxxxxxxx (100% xxxxxxxx SFŽP)

9785

Poplatky xxx x. č. 254/2001 Sb., x xxxxxx

9793

Xxxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

10751

Xxxxxxxx xxx obce

11703

Tabákové nálepky

14760

Spotřební xxx xx xxxxxxxx xxxxxx

24766

Xxxxxxxxx xxxx

40037

Xxxxxxx xxxx x elektřiny osobám xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

50606

Xxxxxxx xxxx x xxxxx osobám požívajících xxxxx x xxxxxx

50614

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

50622

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§106)

60038

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle x. č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx

70033

Xxxxxxxx prostředky - xxxxx xxx x. č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx

90034

Xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx

95791

Xxxxxx - xxxxx skleníkových xxxxx

97770

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxx biopaliv

100036