Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Xxx správně xxxxxxxx xxx finančnímu xxxxx x roce 2018

Xxx xxxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx již xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxx xxxxx (finanční xxxx x působností xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x 13 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky) x Specializovaný xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX“) x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx bezproblémové xxxxxxx xxxx x xxxx 2018 je nutné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx upozorňujeme, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účty 199 zrušených xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx ČNB xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (viz xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 5/2014). Ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bankovní xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaplacena x xxxxx mu xxxxxx x důvodu xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx daně x přidané hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro Jihomoravský xxxx - viz xxxxxx „Xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxx každé xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx kterou xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a její xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxxxx xx správný xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx bankovního xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, x xxxxxxxxx xxxxx x z xxxx xxxxx. Předčíslí bankovního xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx částí xxx xxxxxx následuje xxxxxxx x směrový xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX), u xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxx 0710).

Základní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

 • Xxxxxxxxx bankovního xxxx (PBÚ) x xxxxxxx dvou až xxxx xxxxxx jednoznačně xxxxxx druh daně, x xxxxxxx vybírání xx xxxx xxxxxx. Xxx konkrétní xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx č. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx xx uveden x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX).
 • Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční úřad. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Jejich xxxxxx xx uveden x Xxxxxxx x. 1 (xxx finanční xxxxx xxxxxx SFÚ).

Jako xxxxxxx uvádíme konstrukci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx tvar xxxxxxxxxx xxxx xx 748-7628111/0710.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx (xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxx) xxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx placení xxxx z xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxx, s. x. xxx. XXXX (xxx xxxxxx Možnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím XXXX). Xxx placení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX.

Xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxx. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v XXX.

X. Xxxxxx x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázky X - xxxxxx X/XX

Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxx využít xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX (xxx. daňovou xxxxxxxx) xxx placení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx:

 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 • xxx x xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx z xxxxxxx nemovitostí.

Bezplatná Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx V/DS je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Hlavním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx běžné xxxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X xx, kromě xxxxx poukázky, xxxxxxxxxx xxx 113 x xxxxxx xxxxxx rohu x konstantní xxxxxx 0001. Xxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX xxxxxxxx xxxxx bílý pruh, xx xxxxxx je xxxxxxxx černým xxxxxx xxxxxx název xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx dostupná na xxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, x. p. x xx xxxxx xxxxxxxx pracovištích finančních xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, fyzické xxxxx, obdrží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 2018 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - xxxxxx X/XX x úhradě xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 6.

Xx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxx následující xxxxx:

Xxxx xxxx Poštovní poukázky X - xxxxxx X/XX (Podací xxxxxx):

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx xxxxxxx částkou se xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodorovnou xxxxx.
 • Xxxxx - v xxxx xxxxxxx xx xxxxx slovy vyjádřená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Kč. Xxxxxxx xxxxx před/za peněžní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxx adresy.
 • Č. xxxx / Kód xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančního úřadu xxxx být uvedeno xxxxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tj. xx xxxxx předčíslí-matrika/kód xxxxx. Musí být xxxx xxxxxxx předčíslí xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxx (XXX 721 xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX 7755 daň x xxxxxxxxxx xxxx, XXX 7691 xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x XXX 7763 daň z xxxxxxx nemovitostí), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 nebo 10 číslic x&xxxx;xxxx xx xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 xxxxxx x xxxx xx xxxxx) nebo xxxxx xxxxx na xxxxxxxx (10 xxxxxx x řadě xx xxxxx) a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vyplňuje xx xxxxxx.
 • X. symbol (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx jméno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx finančního xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxx adresy.
 • Zpráva xxx příjemce (hůlkovým xxxxxx, xxxxxx) - xxx xxxx poplatník xxxxx hůlkovým xxxxxx xx předtištěných kolonek xxxxxx text xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nepovinné.
 • Částka Xx - xxxxx se xxxxxx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxx platby v xxxxxxxxx v Xx. Xxxxxxx xxxxx před/za xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodorovnou xxxxx.
 • Xx. xxx (xxxxxxxxxx xxx) - xxxxxxx xx předtištěna xxxxx 113 (xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX).
 • Xx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxx x matriky xxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx, tzn. xxxxxxx, xxxxxxx x kód xxxxx xx zde xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 pozic xxxxxx (maximální počet xxxxxx xxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uvézt xxxx xxxxxxxxxxx svislou xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx. přední pozice xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nevyplněny na xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X.
 • Xxx xxxxx - xxxxxxx xx předtištěna xxxxx 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxx xxxx vyplnění x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx kolonky xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx bylo umístěné x poslední 10. xxxxxx. Xxxxxxx to, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx kratšího než 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozice položky „X. xxxxxx“ nevyplněny. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx za xxxxx), xxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem (9 xxxxxx x xxxx za sebou) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (10 xxxxxx v xxxx xx xxxxx) a xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.
 • X. symbol (xxxxxxxxxx xxxxxx) - položka xx předtištěna konstantním xxxxxxxx 0001.
 • X. symbol (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx (hůlkovým xxxxxx, xxxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxx kolonky xxxxxxxxx: „xxxxx“, „xxxxxxxx“ x „xxxxx (xxxx), x. xxxx, PSČ, xxxxxxx xxxxx“.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poukázaných Poštovní xxxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxxx České xxxxx, x. x. xxxx xxxxxxxxxxxx:

 • xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřadu),
 • číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxx x. 6,
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxx variabilního xxxxxxx, xxx. rodné xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx X - doklad X/XX xxxxxxx.

Xxx hotovostní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Poštovní xxxxxxxx X.

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx xxxxxxxx X

Xxxxx xxxxx, s. x. xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx určených x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx forma xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Poštovní xxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx všech xxxxx xxxx.

Xx vyplnění xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pobočce Xxxxx pošty, x. x. poukázka xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxx x Xxxxx xxxxx, x. x. a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ponechává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxxxxxxxx, pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xx jedinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx důležité xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx byla finančnímu xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx problémů xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X se musí xx xxxxx kolonek xxxxx xxxxxxx x xxxxx údaje. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx žádoucí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx interpretaci xxxxx) x xxxx xx xxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (při xxxxxxx xxxx barvy dochází x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nečitelně xxxxxxxxx xxxxx).

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxx následující údaje:

Levá xxxx Poštovní poukázky X:

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - x xxxx xxxxxxx xx uvádí xxxxx xxxxxxxxx odesílaná částka x Kč.
 • Adresa xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx název a xxxxxx příslušného finančního xxxxx.
 • X. xxxx - xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tj. xx xxxxx předčíslí-matrika/kód xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx předčíslí xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinnost x xxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (DIČ), vepíše xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxxxxxxx část XXX, xx. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (pro xxxxxxx variantu xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx variantu xxxxx DIČ). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx k xxxx dani registrován, xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x řadě xx xxxxx, x případě xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx IČ. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx daňové exekuce xx oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx zákona x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX se xx kolonky Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx (blíže xxx xxxx IV.).
 • Odesílatel - uvádí xx xxxxx a adresa xxxxxxxx (u xxxxxxxxx xxxx) xxxx název x xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx).
 • Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedena xxxxxxx X. účtu. Xxxx xxxxxxx xx xxx placení xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx část Poštovní xxxxxxxx X:

 • Xxxxxx majitele xxxx - uvádí xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxx příjemce - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hůlkovým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx x. x., xx xx zprávě xxx xxxxxxxx uvede xxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (blíže xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxx Xx - uvádí xx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx kód) xx xxxxxxx xxxxxxxxx numerický xxxx identifikující xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xx xxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx předčíslí x matriky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx neuvádějí. Xxxxxxxxx x xxxxxxx číslo xxxx (tzv. matrika) xxxx doplněné x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx) a matrika xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx finančního xxxxx). Xxxx číselné xxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx položku xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijata xx xxxx finančního xxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx) nebo číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx příjemce platby), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účet x XXX a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Například xxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxx xxxx (předčíslí 748) na účet xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx 77628031 xxxx xxx x xxxxxxx "xx prospěch xxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: 0007480077628031. V xxxx xxxxx poukázky xx xxxxxx xxxxxxx to xxxx xxxxx xxxx x úplném xxxxx 748-77628031/0710.
 • Xxx xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stejná xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx poukázky. Číslice xx do kolonky xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 10. xxxxxx. Xxxxxxx xx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10 číslic xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx V. xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx vyplňuje do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx exekučního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx daně dle xxxxxx o DPH xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx DIČ xxxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění (xxx xxxx IV.).
 • K. xxxxxx (Konstantní xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušenství xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - v případě, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyplňuje xxxxxxx nadepsané Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxx), x. domu, XXX x xxxxxx pošta. Xxxxx xx odesílatelem xxxxxxxxx osoba, zapisuje xx do kolonek Xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx zkráceném xxxxx) x do třetí xxxxx xx xxxxxx xxxxxx sídla.

III. Bezhotovostní xxxxxxx

1. Formou xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx subjekt má xxxx možnost odeslat xxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx bankovního xxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx A. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx x Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx číslo xxxxx xxxx vedeného x xxxxxxx xxxxx a xx druhé xxxxx xxx xxxx banky.

Do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Číslo xxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxx, Xxxxxx Xx, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) uvede xxxxxx xxxxxxx xx první xxxxx xxxxx účtu xxxxxxxxxx úřadu (tj. xxxxxxxx platby), do xxxxx xxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX). Xxxxx účtu příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx vyplnění xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx lomítka x xxxxxxxx kódu xxxxx xx xxxx 748-77628031). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX) x xxxxxx bankovních xxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx je xxxxxx x Příloze č. 3 (pro XXX). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Příloze x. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx včetně XXX).

Xxxxxxxxxxxx na nezbytnost xxxxxx xxxxxxxxx bankovního xxxx finančního xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx k xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx A je xxxxx zadat předčíslí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx x úhradě x xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeno číslo xxxx ve xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx subjekt použije xxxx xxxxxxxxx označení xxxxx účtu xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platbu s xxxxxx xxxxxxxxx číslem xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx na účet xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx vrácena xxxx xx účet xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx. Xxx vznikají xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx situace, xx xxx nebude xxxxxxxxx x termínu.

Žádáme xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vyplňování xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx zaplacené xxxx.

Xxx xxxxx příjemce se xx příkazu x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kolonky. Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (kód ČNB) x xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu daňový xxxxxxx sděluje finančnímu xxxxx svou xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (DIČ), vepíše xx příslušné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx xxxxx xx pomlčkou (pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx osoby uvede xxx XX. Pro xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx daňové exekuce xx xxxxxx výše xxxxxxxx pravidlům xxxxxxxx xx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx příkazu. V xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx část XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.

Specifický symbol - x xxxxxxx xxxxxxxxx daně dle xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx DIČ xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxx splatnosti - xx mělo xxx xxxxxx tak, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx určený xxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle §109a zákona x. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve znění x. p., xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx (blíže xxx xxxx XX.).

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví

Placení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx xxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xx platí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx článku. Xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx skládá x předčíslí, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xx. xx tvaru „xxxxxxxxx-xxxxxxx“). X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx v některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bankovního xxxx, v jiných xxxxxxxxx ale xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bankovního xxxx (PBÚ) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přijata na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Seznam xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx finanční xxxxx kromě XXX) x xxxxxx bankovních xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze x. 3 (pro XXX).

Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx) xx uvedeno x Příloze x. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxx xxxxx - musí xxx vždy xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x platí xxx všechny typy xxxxxx. Xxxxxxxxxx symbol - prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx subjekt u xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (DIČ), xxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část DIČ, xx. xxx xxxxx xx pomlčkou (xxx xxxxxxx xxxxxxxx tvaru XXX) xxxx xxxxx xx písmeny XX (xxx xxxxxxxxx variantu xxxxx DIČ). Xxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 číslic x xxxx xx xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx IČ. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti vůči xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zajištění daně xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx symbol - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx kolonky Xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx plateb xxxxxxxxxxx konstantní xxxxxx 1148.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx banky xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx určený xxx příjemce. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně dle §109a zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění x. x., se xx zprávě xxx xxxxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx úplaty xxxxx datum dne xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v nabídce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a nejsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx doporučujeme xxxxxx si, xxxx xx xxxxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx plateb (xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxx.

XX. Specifika xxx xxxxxxx zvláštního způsobu xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. p.

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. p. (xxxx xxx „xxxxx x XXX“), upravuje xxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx nezaplacenou xxx. V §108a xxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxx xx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx o XXX, xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daň x xxxxxxxxx plnění přímo xx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost. Při xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx symbol, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X ustanovení §109a xxxx. 2 písm. x) až d) xxxxxx x DPH, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx kterou xx xxxxxx určena,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

d) xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx popřípadě oprávněný xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxx platebním styku xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx, x. p. xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) 80039, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx xxx (xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x). XXX 80039 xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o XXX xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx předčíslí xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx x Příloze x. 2 (pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx uveden x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX).

Xxxxx účtu (xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx x Příloze x. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Kód xxxxx - 0710 (xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx symbol - xxxxx se kmenová xxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo vlastní xxxxxxxxxxxxx přidělený xxxxxxxx xxxx), viz xxxx xxxxxxx xxxx. a).

Specifický xxxxxx - uvádí xx xxxxxxx xxxx XXX příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx (potažmo DIČ xxxxxxxxxxx příjemce, hradí-li xxxxxxxxx xx), xxx xxxx uvedené xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx bezhotovostní xxxxxx xx xxxxx 1148, xxx hotovostní xxxxxx xx xxxxx 1149.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxx se informace x xxxx zmíněného xxxx. x).

Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxx uvede:

- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tvaru: XX/XX/XXXX−X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je 19.3.2018, xxx. 19/03/2018-X

xxxx

- xxx xxxxxxx xxxxxx xx tvaru: XX/XX/XXXX−X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx úplaty xx 23.4.2018, xxx. 23/04/2018-X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx:

- den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. státu xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xx. xxxxx xx 3.4.2018, xxx. 03/04/2018

Xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXX x xxxx použití xxx xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxx xx účty xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daní xx xxxx finančních úřadů x xxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx jejich účty x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, na xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Správné xxxxxx platby x xxxx xxxxxxx nasměrování x xxxxx smyslu xxxxxxx zaplatit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce daně (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx danou xxx x daný xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx značení xxxxx bankovních účtů xxx XXXX (International Xxxx Account Xxxxxx), xx. mezinárodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ve formátu XXXX vytváří banka, xxxxx účet xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx jedná x Xxxxxx xxxxxxx banku (XXX).

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx kód xxxxx (xxxx. xxxxxxx banky) x číslo xxxx. XXXX xxxx obsahovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx 30 znaků.

Standard xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx účtu xxxxx:

 • 2 xxxxx - kód xxxx (CZ xxx Xxxxxx xxxxxxxxx),
 • 2 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx chybně xxxxxxxx číslu),
 • 4 xxxxx - xxx banky,
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • 10 xxxxx - číslo účtu (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro Xxxxxxxxxxx kraj xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx x XXX.

X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX xx 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxx neuvádějí.

IBAN x xxxxxxxx xxxxx: XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (www.cnb.cz) x xxxxx nabídky Xxxxxxxx xxxx x x xxxx dílčí nabídce XXXX xx možné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lze vypočítat xxxx XXXX xxxxxx xxx. XXXX kalkulátoru xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx bankovního xxxx x xxxxxxxxx formátu:

 • první xxxx xxxxx xxxx (= předčíslí bankovního xxxx),
 • xxxxx xxxx čísla xxxx (= xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx),
 • xxx xxxxx (= 0710)

xxxx rozklíčovat kód XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx úplných xxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX nejčastěji xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 5.

Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x roce 2018 xxxxxx jeho xxxxx xxxxxx (xxx xxxx) xx možné xxxxxx xx internetových stránkách Xxxxxxxx xxxxxx XX (http://www.financnisprava.cz), kde xxxx x xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. daňový xxxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxx a další.

Příloha č. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx,

Příloha č. 2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů (xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxx placení xxxx,

Příloha č. 3 Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx účty finančních xxxxx nejčastěji placených xxxx,

Příloha č. 5 Xxxxxxxx účty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

Příloha č. 6 Bankovní xxxx finančních xxxxx xxx placení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx ČR xxxxxxxxxxxx xx internetových stránkách Xxxxxxxx portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) xxxxxxxx Služby daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účtu, xxx. k informacím x xxx, xxx xxxxxxxx úřad eviduje x xxxxxxxx dni xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx účet xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx nutné ho xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. r.

ředitel Odboru xxxxxxxx daní

Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Příloha x. 1

Xxxxx xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (FÚ)

včetně Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

(xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx v Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx hlavní město Xxxxx

Xxxxx

77628031

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj

Praha

77628111

0710

Finanční xxxx xxx Jihočeský xxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

77627231

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77627311

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Karlovarský xxxx

Xxxxxxx Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

Xxxx xxx Xxxxx

77621411

0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

77628461

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

77622561

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

67626681

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Jihomoravský xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

47623811

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Moravskoslezský xxxx

Xxxxxxx

77621761

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77620021

0710

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx xxxxx (XX)

xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx vedeny v Xx)

Xxxxx daně

Předčíslí účtu

Daň darovací xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7747

Daň dědická xxx z. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013

7739

Daň silniční 748
Xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815

Daň z nabytí nemovitých věcí dle x. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí xxx x. č. 338/1992 Sb. (xx 31.12.2013 xxx z xxxxxxxxxxx)

7755

Daň z převodu nemovitostí xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7763

Daň z přidané hodnoty 1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

Daň z příjmů fyzických osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

721

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob – vybíraná xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx

7712

Xxx x technických xxx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) z. x. 187/2016 Xx. 2823

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx xxx z. č. 526/1990 Sb.

3789

Xxxxx x loterií a xxxxxx podobných her xxx §41b xxxx. 1 z. x. 202/1990 Xx.

2639

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b odst. 2, 3 x 4 x. č. 202/1990 Xx.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora xxxxxxx

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní xxxxxxxx xxxxxx

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní xxxxx

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xxx x. č. 254/2004 Sb. – xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx

2735

Pokuty a náklady xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4837

Pokuty dle x. x. 9/1991 Xx., z. č. 435/2004 Sb. – xxxxxxxxxxxx

3797

Pokuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 586/1992 Xx.)

4829

Pokuty za porušení xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx hlášením (x. x. 235/2004 Xx.)

4810

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx řízení

3754

Příslušenství daně x hazardních xxx 14701

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky placené Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx 2)

13717

Vratky x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1991

4730

Zvláštní prostředky – dobrovolné xxxxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx pohledávky (x. č. 328/1991 Sb., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)

50032

Zvláštní xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 235/2004 Xx.)

80039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. č. 280/2009 Xx.)

20036

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 586/1992 Xx.)

10030

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxx 705 Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX-xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx. Xxxx Xxx Xxxx Xxxx (XXXX).

2) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx 13717 Xxxxxxx xxxxxxxx má pouze Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxxx bankovního xxxx: 13717-77628031/0710) x placení xxxxxxxxx poplatků Generálnímu xxxxxxxxxx ředitelství (GFŘ) x Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj (xxxxx bankovního účtu: 13717-77628621/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství (XXX).

Příloha x. 3

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx účty xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Daň silniční

748

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 odst. 1 xxxx. x), x), c), d), x), x), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 1)

705

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob

7704

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

77620021

0710

Xxx z xxxxxxxxxxx her xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) z. x. 187/2016 Xx. 2) 2823 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx dle x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

1716

77620021

0710

Xxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 x. x. 202/1990 Xx.

2639

77620021

0710

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 z. x. 202/1990 Xx.

2655

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora xxxxxxx

5725

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx rozpočet

4722

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx fond X

5741

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

77620021

0710

Pokuty a náklady řízení xxx x. č. 254/2004 Xx. – omezení xxxxxx x hotovosti

2735

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 4837 77620021 0710
Pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx hlášením (x. x. 235/2004 Xx.) 4810 77620021 0710

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

77620021

0710

Příslušenství daně x xxxxxxxxxx xxx

14701

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Správní poplatky

3711

77620021

0710

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx roku 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní prostředky – dobrovolné xxxxxx (x. č. 280/2009 Xx.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – exekuce

35

77620021

0710

Zvláštní xxxxxxxxxx – konkurzní xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Xx., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx daně (x. x. 235/2004 Xx.)

80039

77620021

0710

Zvláštní prostředky – zajištění daně (x. x. 280/2009 Xx.)

20036

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (x. x. 586/1992 Xx.)

10030

77620021

0710

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx x předčíslím 705 Daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx. Xxxx Xxx Stop Xxxx (XXXX).

Xxxxxxx č. 4

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Kč)

Název xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx přiznání

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx fyzických xxxx vybírané xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x nabytí xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Finanční xxxx xxx Jihočeský xxxx

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx kraj

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Specializovaný xxxxxxxx xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

-***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxx xx xxx z xxxxxxxxxx xxxx.

** Daň z xxxxxx nemovitých xxxx xxx x. o. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxx otevřené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Příloha č. 5

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní (x mezinárodním xxxxxxx XXXX) xxx placení xxxx xx xxxxxxxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Kč)

Název finančního xxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx závislé xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* z xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx hlavní město Xxxxx

XX74&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX17&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8031

XX06&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8031

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8031

XX63&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8031

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8031

XX27&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8031

XX56&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX47&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8031

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX48&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX88&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8111

XX77&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8111

XX26&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8111

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8111

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8111

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8111

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX21&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8111

Xxxxxxxx úřad xxx Jihočeský xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7231

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7231

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7231

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7231

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7231

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7231

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7231

Xxxxxxxx xxxx xxx Plzeňský xxxx

XX17&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX57&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7311

XX46&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7311

XX92&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7311

XX06&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7311

XX35&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7311

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7311

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX87&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7311

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX12&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;9341

XX41&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;9341

XX87&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;9341

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;9341

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;9341

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;9341

XX91&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX82&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;9341

Xxxxxxxx úřad xxx Ústecký kraj

CZ43 0710 0007 0500 7762 1411

CZ83 0710 0077 0400 7762 1411

CZ72 0710 0077 1200 7762 1411

CZ21 0710 0007 2100 7762 1411

CZ32 0710 0007 1300 7762 1411

CZ61 0710 0077 2000 7762 1411

CZ93 0710 0007 4800 7762 1411

CZ25 0710 0077 5500 7762 1411

CZ16 0710 0076 9100 7762 1411

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX07&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8461

XX36&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8461

XX82&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8461

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8461

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8461

XX57&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8461

XX86&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX77&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8461

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX26&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;6511

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;6511

XX61&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;6511

XX72&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;6511

XX04&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;6511

XX36&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;6511

XX65&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX56&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;6511

Xxxxxxxx úřad xxx Pardubický xxxx

XX33&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX73&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;2561

XX62&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;2561

XX11&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;2561

XX22&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;2561

XX51&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;2561

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;2561

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX06&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;2561

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX10&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;6762&xxxx;6681

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;6762&xxxx;6681

XX45&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;6762&xxxx;6681

XX56&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;6762&xxxx;6681

XX85&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;6762&xxxx;6681

XX20&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;6762&xxxx;6681

XX49&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX40&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;6762&xxxx;6681

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8621

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8621

XX30&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8621

XX41&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8621

XX70&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8621

XX05&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8621

XX34&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX25&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8621

Xxxxxxxx úřad xxx Olomoucký xxxx

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX27&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;3811

XX16&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;3811

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;3811

XX73&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;3811

XX05&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;3811

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;3811

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX57&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;3811

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX02&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX42&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1761

XX31&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1761

XX77&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1761

XX88&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1761

XX20&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1761

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1761

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX72&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1761

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

XX65&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX08&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;0661

XX94&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;0661

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;0661

XX54&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;0661

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;0661

XX18&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;0661

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX38&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;0661

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx

XX34&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;0021

XX74&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;0021

XX63&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

XX23&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;0021

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;0021

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx názvu daně x xxxxxxxxxxx xx xxx z xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxx účty xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx x nemovitých věcí.

Příloha x. 6

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxx placení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx*** x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Finanční xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Ústecký kraj

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxx xxxx

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Moravskoslezský xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Poznámky:

* Od 1. 1. 2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. změna xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx daň x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxx z. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxx x xxxxxxx nemovitostí xxx zákona č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31. 12. 2013.