Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx finančnímu xxxxx x roce 2018

Xxx xxxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx daní xxx xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxx xxxxx (finanční xxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x 13 finančních xxxxx x územní působností xxxxx České republiky) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx „XXX“) x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxx placení xxxx x xxxx 2018 xx nutné xxxxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx veškeré platby xxxx, zaslané na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 199 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx územní xxxxxxxxxx), xxxxx XXX xxxx xx bankovní xxxx příkazců (viz xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 5/2014). Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx povinnosti xx takovéto xxxxxxxx xxxx, vystavuje se xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx povinnost nebude xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx mu sankce x xxxxxx prodlení.

Daně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx (x xxxxxxxx placení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx je realizováno xxxxxxxxxxxxxx převodem v xxxxxx na příslušný xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro Jihomoravský xxxx - xxx xxxxxx „Xxx zaplatit xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx“). Při xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx kterou xxx je xxxxxx xxxxxx. Správné xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx nasměrování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx správný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (finančního xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx xxx úhradu xxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx finančnímu úřadu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x z xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a matriková xxxx jsou od xxxx odděleny pomlčkou, xx matrikovou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx České národní xxxxx (ČNB), x xxx xxxx finanční xxxxx vedeny xxxx (xxx 0710).

Základní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

 • Xxxxxxxxx bankovního xxxx (PBÚ) v xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx druh xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx konkrétní xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze x. 3 (xxx SFÚ).
 • Matriková xxxx (xxxxxxx) jednoznačně xxxxxx finanční xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx č. 1 (pro finanční xxxxx xxxxxx SFÚ).

Jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bankovního xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxxx kraj, kdy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 748-7628111/0710.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx (xxxxxx na xxx, splátky xxxx) xxxxxxx prostřednictvím Poštovní xxxxxxxx A nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx lze využít x služeb Xxxxx xxxxx, x. x. xxx. XXXX (viz xxxxxx Xxxxxxx placení xxxx z nemovitých xxxx prostřednictvím XXXX). Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x nemovitých xxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x daně x xxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxx (fyzické osoby) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX.

Xx xxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxx. finančního xxxxx, xxxxxxxx v XXX.

X. Xxxxxx v hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX

Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxx bezplatnou Xxxxxxxx poukázku A - doklad X/XX (xxx. xxxxxxx xxxxxxxx) xxx placení v xxxxxxxxx následujících čtyř xxxx:

 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 • xxx x xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí,
 • daň z xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X, xxx xxxxxx xxxxxxx hradí xxxx xxxxxx xxxxxxx bankovního xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely Xxxxxxxx xxxxxx. Hlavním rozlišovacím xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X je, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 113 x xxxxxx horním rohu x xxxxxxxxxx xxxxxx 0001. Vizuálně Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx černým xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxx xx xxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, x. p. x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx května 2018 poštovní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - doklad X/XX x úhradě daně x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS xx xxxxxx v Xxxxxxx x. 6.

Na Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

Levá xxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX (Podací xxxxxx):

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v Kč. Xxxxxxx místo před/za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dvojitou vodorovnou xxxxx.
 • Xxxxx - v xxxx kolonce xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částka x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čárou.
 • Název xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se název xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx.
 • X. xxxx / Xxx banky - číslo bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxx struktuře xxxxx xxxxxxxxxx účtu, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX 721 xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, XXX 7755 xxx x xxxxxxxxxx xxxx, XXX 7691 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a XXX 7763 xxx x xxxxxxx nemovitostí), xxxxxxx, xxxxx matriky příslušného xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx x číslo 0710 (xxx XXX).
 • X. symbol (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 xxxx 10 xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx), vlastní xxxxx xxxxxx přidělené xxxxxxxxx úřadem (9 xxxxxx x xxxx xx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (10 xxxxxx x xxxx za xxxxx) x to xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx zůstávají xxxxxx xxxxxx nevyplněny. Xxxxxxxx xx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - uvádí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poplatníka.

Pravá xxxx Poštovní poukázky X - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx finančního xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx (hůlkovým xxxxxx, xxxxxx) - xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předtištěných xxxxxxx xxxxxx xxxx určený xxx xxxxxxxx úřad. Xxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx Kč - uvádí se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx xxxxxxx částkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xx. kód (xxxxxxxxxx xxx) - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kódem 113 (xxx Poštovní xxxxxxxx A - xxxxxx V/DS).
 • Ve xxxxxxxx xxxx - položka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x kód xxxxx se xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx počet xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx finančního xxxxx). Xxxxxxxx čísla xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx svislou čáru. Xxxxxxxxx a matrika xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zleva nulami, xxx. přední xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx běžné Xxxxxxxx xxxxxxxx X.
 • Xxx xxxxx - xxxxxxx xx předtištěna xxxxx 0710 (kód XXX).
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxx vyplnění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx vyplnění x levé xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx kolonky vyplňují xxx, aby xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx x poslední 10. xxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxx vyplňování xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx zůstávají xxxxxx pozice xxxxxxx „X. xxxxxx“ nevyplněny. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 xxxx 10 číslic x xxxx za xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 xxxxxx x xxxx xx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (10 xxxxxx x xxxx xx sebou) a xx bez jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0001.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nadepsané: „xxxxx“, „xxxxxxxx“ x „xxxxx (xxxx), x. xxxx, PSČ, xxxxxxx xxxxx“.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - xxxxxx V/DS na xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxx xxxxxxxxxxxx:

 • xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, bankovní účet xxxxxxxxxx xxxxx, variabilní xxxxxx, odesílatel, xxxxx xxxxxxxxxx úřadu),
 • číslo bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx x. 6,
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxx variabilního xxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx poukázkou X - xxxxxx X/XX přijata.

Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx Poštovní xxxxxxxx X.

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx xxxxxxxx X

Xxxxx xxxxx, x. p. xxxxxxx Poštovní poukázky X pro zasílání xxxxxxxxx částek x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx forma xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poštovních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx všech xxxxx xxxx.

Xx vyplnění xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pravá část xxxxxxxx xxxxxxx uložena x Xxxxx xxxxx, x. p. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxxxx jako xxxxxx x poukázané xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx důležité xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxx xx xxxxx kolonek xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx vyplňování údajů xx žádoucí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxx identifikovatelné (xxxxx xxxx dojít k xxxxx interpretaci xxxxx) x xxxx je xxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx černá barva xxxxx (xxx použití xxxx xxxxx dochází x většímu xxxxxxx xxxxxx nebo nečitelně xxxxxxxxx údajů).

Na Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxx následující údaje:

Levá xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xx - uvádí xx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x Kč.
 • Slovy - x této kolonce xx xxxxx slovy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xx.
 • Xxxxxx majitele xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxx - xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtu (xxxxxxxxxxxx typu daně), xxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx subjekt u xxxxx daně, kterou xxxxx, registrační xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx variabilní symbol xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx tvaru XXX) xxxx čísla xx xxxxxxx XX (xxx stávající xxxxxxxx xxxxx XXX). Není-li xxxxxx subjekt x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 číslic x xxxx za xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx IČ. Pro xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplňuje xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxxxxx příkazu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).
 • S. symbol (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zákona x DPH xx xx kolonky Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (blíže xxx xxxx IV.).
 • Odesílatel - uvádí se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (u xxxxxxxxx xxxx) nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx (x právnických xxxx).
 • Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X. účtu. Xxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxx daní xxxxxxxxxx.

Xxxxx část Poštovní xxxxxxxx A:

 • Adresa majitele xxxx - xxxxx xx název a xxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx.
 • Xxxxxx pro xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krátký text xxxxxx xxx příjemce. X xxxxxxx zvláštního xxxxxxx zajištění xxxx xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. x., xx ve zprávě xxx xxxxxxxx uvede xxxxx dne uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx přijetí vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (blíže xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx kód) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xx formuláři xxxxxxxxxx.
 • Xx xxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předčíslí x xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, lomítko x xxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx číslo xxxx (tzv. matrika) xxxx doplněné x xxxxxxx xxxx. Předčíslí xxxx doplněné x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (maximální xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxx (maximální xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxx). Xxxx číselné xxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxx automatizované zpracování. Xx xxxxxxxx vyplnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx poukazovaná částka xxxx přijata na xxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx) nebo xxxxx xxxxxxx finančního úřadu (xxxx příjemce xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x XXX a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx 748) na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx 77628031 xxxx xxx x xxxxxxx "xx prospěch xxxx" xxxxxxx číselné xxxxxxxx: 0007480077628031. V xxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx uvedeno to xxxx číslo xxxx x xxxxxx xxxxx 748-77628031/0710.
 • Xxx xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. symbol (Variabilní xxxxxx) - pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxx x levé xxxxx poukázky. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx x poslední 10. xxxxxx. Xxxxxxx xx, xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx přední pozice xxxxxxx X. symbol xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx o XXX xx xx kolonky xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx část XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (xxx xxxx XX.).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - při xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 1149.
 • X. xxxxxx (Specifický symbol) - v případě xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol uvede xxxxxxx část DIČ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx část XX.).
 • Xxxxxxxxxx - v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyplňuje xxxxxxx nadepsané Jméno, Xxxxxxxx, Xxxxx (obec), x. xxxx, XXX x xxxxxx pošta. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zapisuje xx xx kolonek Xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx tvaru) x xx třetí xxxxx xx xxxxxx xxxxxx sídla.

III. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx má xxxx možnost odeslat xxxxxx formou bankovního xxxxxxx k úhradě xx xxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplněním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx rubovou xxxxxx poštovní poukázky xxxx X. X xxxxx případě xxxx xxxxxxx identifikační údaje xx zadní xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Číslo xxxx xxxxxx x Kód xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do první xxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx banky a xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxx banky, Xxxxxx Xx, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxx daňový xxxxxxx do xxxxx xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxxxx platby), xx xxxxx xxxxx xxxxx 0710 (kód ČNB). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - předčíslí xxxx, xxxxxxx, číslo xxxxxxx (xxxxxxx vyplnění xxxxxxx Xxxxx účtu xxxxxxxx bez xxxxxxx x označení xxxx xxxxx xx xxxx 748-77628031). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xx uveden v Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx úřady xxxxx XXX) a xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx jednotlivé xxxxx xxxx xx uveden x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX). Xxxxx matrik xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x. 1 (xxx xxxxxxxx úřady xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě bankovního xxxxxxx (příkazu x xxxxxx) prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx A xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeno číslo xxxx ve xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení xxxxx xxxx bez xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxx připsána x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu nepříjemné xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxx situace, že xxx nebude zaplacena x termínu.

Žádáme xxxxxxx xxxxxx subjekty, xxx xxx vyplňování xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tak, xxx xx nevystavovaly xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxx daně.

Kód xxxxx xxxxxxxx se xx příkazu x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančnímu xxxxx xxxx totožnost. Xx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxxxxxxx xxxx DIČ, xx. buď xxxxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx variantu tvaru XXX) xxxx čísla xx písmeny XX (xxx stávající variantu xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx přiděleno XXX, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. uvede 9 xxxx 10 xxxxxx x řadě xx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Pro xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplňuje xx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx variabilní symbol xxxxx xxxxxxx část XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (blíže xxx xxxx XX.).

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx univerzální konstantní xxxxxx 1148.

Xxxxxxxxxx xxxxxx - x případě xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x DPH xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx - xxx xxxx odesílatel xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxx §109a zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx x. x., se xx zprávě pro xxxxxxxx xxxxx datum xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxx xxx přijetí úplaty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx xxxxx xxxxx x xxxxx bezhotovostního xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx ni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx části xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx daně xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx xx skládá x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xx. xx xxxxx „xxxxxxxxx-xxxxxxx“). X xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx ale xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přijata na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx č. 2 (xxx finanční xxxxx xxxxx XXX) x xxxxxx bankovních xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxx x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX).

Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx) xx uvedeno x Příloze x. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx SFÚ).

Kód xxxxx - xxxx xxx vždy xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx typy xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx daně, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinnost x xxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx čísla xx xxxxxxxx (pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx písmeny CZ (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX). Není-li xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxxxxxxxx DIČ, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x to xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. uvede 9 xxxx 10 xxxxxx x řadě xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Pro xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx exekuce xx oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplňuje xx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zajištění daně xxx xxxxxx x XXX se do xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxx xxxx XXX poskytovatele zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx o XXX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx část XX.).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxxx typy plateb xxxxxxxxxxx konstantní xxxxxx 1148.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx připsána xx účet banky xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

Zpráva pro xxxxxxxx - zde xxxx odesílatel xxxxx xxxxxx text určený xxx xxxxxxxx. V xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle §109a zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění x. p., xx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx datum dne xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx členského xxxxx (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxxxxxx položky xxxxxxx x nabídce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx si, jaká xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxx plateb (xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxx.

XX. Specifika při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx x. x.

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx x. x. (xxxx jen „xxxxx x XXX“), upravuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nezaplacenou xxx. X §108x xxxxxx o XXX xx xxxxxxxxx ručení xxxxxxxxxxx příjemce, tj. xxxxx, xxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx daních. Využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxx, xxxxx se xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu zajištění xxxx xxx §109a xxxxxx o XXX, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx přímo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx nutné xxxxxxx xxxxxxx: variabilní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx příjemce.

Úhrada xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx identifikována. X xxxxxxxxxx §109a xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx o XXX, xxxx stanoveny xxxxx, xxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

b) xxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

d) xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx platebním xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxx, s. p. xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu (XXX) 80039, vyplněním xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx (xxx výše xxxxxxx xxxx. x). XXX 80039 xxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx xxxxxx uvedeno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx v Příloze x. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx kromě XXX) x xxxxxx xxxxxxxxxx účtů pro xxxxxxxxxx druhy daní xx xxxxxx x Xxxxxxx č. 3 (xxx SFÚ).

Číslo xxxx (xxxxxxxxx část) xx xxxxxxx x Příloze x. 1 (pro xxxxxxxx úřady xxxxxx XXX). Úhradu xxxxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Kód xxxxx - 0710 (xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxx DIČ (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění (tj. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx část XXX xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx příjemce, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx), viz xxxx uvedené písm. x).

Xxxxxxxxxx symbol - xxx bezhotovostní platbě xx xxxxx 1148, xxx xxxxxxxxxx platbě xx xxxxx 1149.

Zpráva xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do zprávy xxx xxxxxxxx uvede:

- xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX−X

Xxxxxxx: xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 19.3.2018, xxx. 19/03/2018-P

nebo

- xxx přijetí xxxxxx xx tvaru: DD/MM/RRRR−U

Příklad: xxx xxxxxxx úplaty xx 23.4.2018, tzn. 23/04/2018-X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

- den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx. xxxxx xx 3.4.2018, tzn. 03/04/2018

Toto xxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx

X. IBAN a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx bezproblémového xxxxxxx daní na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx nutné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx bankovní xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx správné nasměrování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx úřadu) místně xxxxxxxxxxx xxx danou xxx x daný xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního styku xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx bankovních xxxx xxx IBAN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Number), xx. mezinárodní číslo xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx XXXX xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx jedná o Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxx každý xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx kód banky (xxxx. xxxxxxx xxxxx) x xxxxx účtu. XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx při maximálním xxxxx 30 xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

 • 2 xxxxx - xxx xxxx (XX pro Xxxxxx republiku),
 • 2 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx proti chybně xxxxxxxx číslu),
 • 4 xxxxx - xxx banky,
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu,
 • 10 xxxxx - xxxxx účtu (xxxxxxx finančního xxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX.

X xxxxxxxx xxxxx se xxxxx XXXX xx 4 xxxxxxx odděleně x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxx styku: XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX (xxx.xxx.xx) x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx dílčí nabídce XXXX xx možné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxx xxx. IBAN xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých položek xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx:

 • xxxxx xxxx čísla účtu (= xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx),
 • xxxxx část čísla xxxx (= xxxxxxx xxxxx xxxx, tzv. xxxxxxx),
 • xxx banky (= 0710)

xxxx rozklíčovat kód XXXX na xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx x mezinárodním xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní xx xxxxxx x Příloze x. 5.

Jako doplnění x výše uvedenému xxxxxxxxx, xx článek Xxx správně zaplatit xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2018 xxxxxx jeho šesti xxxxxx (xxx xxxx) xx možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX (http://www.financnisprava.cz), xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx např. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x další.

Příloha č. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Příloha č. 2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů (xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxx xxxx,

Příloha č. 3 Xxxxxxxx účty Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního úřadu xxx xxxxxxx xxxx,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx účty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx placených xxxx,

Příloha č. 5 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxxxxxxx formátu XXXX) xxx placení xxxx xx xxxxxxxxx,

Příloha č. 6 Bankovní xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, daně x xxxxxx nemovitých věcí x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx závěr xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx ČR xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxx xxxxxxx (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účtu, xxx. x xxxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxxx úřad eviduje x určitému dni xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nedoplatek, přeplatek xxxx zda xx xxxxx účet xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančnímu xxxxx, xxxx by xxxx nutné xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX)

xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu (XXX)

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Kč)

Název xxxxxxxxxx úřadu

Sídlo finančního xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx hlavní město Xxxxx

Xxxxx

77628031

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77628111

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

77627231

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77627311

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Karlovarský xxxx

Xxxxxxx Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx kraj

Ústí xxx Xxxxx

77621411

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

77628461

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

77622561

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

67626681

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Jihomoravský xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

47623811

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

77621761

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad

Praha

77620021

0710

Příloha x. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx (FÚ)

kromě Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v Xx)

Xxxxx daně

Předčíslí účtu

Daň darovací xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7747

Daň dědická xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7739

Daň silniční 748
Daň x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x), x), x) x. č. 187/2016 Xx. 2815

Daň z nabytí nemovitých věcí dle x. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí xxx x. č. 338/1992 Sb. (do 31.12.2013 xxx x xxxxxxxxxxx)

7755

Daň z převodu nemovitostí xxx z. č. 357/1992 Sb. platného do 31.12.2013

7763

Daň z přidané hodnoty 1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx xxxxx

7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících xxxxxxxx

721

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé xxxxxxxx

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

Xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) x. x. 187/2016 Xx. 2823

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx xxx x. č. 526/1990 Sb.

3789

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b odst. 1 z. x. 202/1990 Xx.

2639

Xxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b odst. 2, 3 a 4 x. x. 202/1990 Xx.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní xxxxxxxx

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

Pokuty x náklady řízení xxx x. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

2735

Pokuty x náklady xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxx xxxxx

4837

Pokuty xxx x. x. 9/1991 Xx., z. č. 435/2004 Sb. – xxxxxxxxxxxx

3797

Pokuty xx xxxxxxxxxx osvobozeného xxxxxx (x. x. 586/1992 Xx.)

4829

Pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. x. 235/2004 Xx.)

4810

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx řízení

3754

Příslušenství daně x hazardních her 14701

Příslušenství xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx placené xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2)

13717

Vratky x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1991

4730

Zvláštní xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

35

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)

30031

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)

50032

Zvláštní xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 235/2004 Xx.)

80039

Xxxxxxxx prostředky – zajištění daně (x. x. 280/2009 Xx.)

20036

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 586/1992 Xx.)

10030

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx 705 Daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. Xxxx Xxx Xxxx Shop (MOSS).

2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 13717 Xxxxxxx xxxxxxxx má pouze Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx město Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx účtu: 13717-77628031/0710) k xxxxxxx xxxxxxxxx poplatků Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxx xxxx xxx Jihomoravský kraj (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: 13717-77628621/0710) k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Odvolacímu xxxxxxxxxx ředitelství (XXX).

Xxxxxxx č. 3

Bankovní xxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Daň silniční

748

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x), x), g), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 1)

705

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx

7720

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob

7704

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) z. x. 187/2016 Sb. 2) 2823 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx xxx x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

1716

77620021

0710

Odvod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 x. x. 202/1990 Xx.

2639

77620021

0710

Xxxxx x loterií x xxxxxx podobných xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 z. x. 202/1990 Xx.

2655

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx bydlení

5725

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx fond X

5741

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx II

5776

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

77620021

0710

Pokuty a náklady řízení xxx x. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx x hotovosti

2735

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxx elektronické evidenci xxxxx 4837 77620021 0710
Pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx hlášením (z. x. 235/2004 Sb.) 4810 77620021 0710

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

77620021

0710

Příslušenství daně z xxxxxxxxxx xxx

14701

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sražené plátcem xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Správní poplatky

3711

77620021

0710

Xxxxxx ke splátkám xxxxxx xx xxxx 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 280/2009 Xx.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

35

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – konkurzní xxxxxxxxxx (x. x. 328/1991 Xx., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (z. x. 235/2004 Xx.)

80039

77620021

0710

Zvláštní prostředky – zajištění xxxx (x. č. 280/2009 Xx.)

20036

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (x. x. 586/1992 Xx.)

10030

77620021

0710

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx 705 Daň x xxxxxxx hodnoty nelze xxxxxx x úhradě XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. Xxxx One Xxxx Xxxx (XXXX).

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx finančního xxxxx

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx srážkou dle xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx činnosti

Daň x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Jihočeský xxxx

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Finanční xxxx xxx Pardubický kraj

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Finanční xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxx

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

-***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x nemovitých xxxx.

** Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxx x. o. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x daně x xxxxxxxxxx věcí.

Xxxxxxx č. 5

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx placených xxxx (x xxxxxxxxxxxx formátu XXXX) xxx xxxxxxx xxxx ze zahraničí

(bankovní xxxx xxxx xxxxxx x Kč)

Název xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx z xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x příjmů fyzických xxxx xxxxxxxx srážkou xxx zvláštní sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* x nemovitých xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx

XX74&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX17&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8031

XX06&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8031

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8031

XX63&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8031

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8031

XX27&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8031

XX56&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX47&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8031

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

XX48&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX88&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8111

XX77&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8111

XX26&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8111

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8111

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8111

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8111

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX21&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8111

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

CZ43 0710 0007 0500 7762 7231

CZ83 0710 0077 0400 7762 7231

CZ72 0710 0077 1200 7762 7231

CZ21 0710 0007 2100 7762 7231

CZ32 0710 0007 1300 7762 7231

CZ61 0710 0077 2000 7762 7231

CZ93 0710 0007 4800 7762 7231

CZ25 0710 0077 5500 7762 7231

CZ16 0710 0076 9100 7762 7231

Finanční xxxx xxx Plzeňský xxxx

XX17&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX57&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7311

XX46&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7311

XX92&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7311

XX06&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7311

XX35&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7311

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7311

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX87&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7311

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX12&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;9341

XX41&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;9341

XX87&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;9341

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;9341

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;9341

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;9341

XX91&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX82&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;9341

Xxxxxxxx úřad xxx Ústecký xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1411

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1411

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1411

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1411

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1411

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1411

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1411

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

XX07&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8461

XX36&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8461

XX82&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8461

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8461

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8461

XX57&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8461

XX86&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX77&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8461

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

CZ83 0710 0007 0500 7762 6511

CZ26 0710 0077 0400 7762 6511

CZ15 0710 0077 1200 7762 6511

CZ61 0710 0007 2100 7762 6511

CZ72 0710 0007 1300 7762 6511

CZ04 0710 0077 2000 7762 6511

CZ36 0710 0007 4800 7762 6511

CZ65 0710 0077 5500 7762 6511

CZ56 0710 0076 9100 7762 6511

Finanční xxxx xxx Pardubický xxxx

XX33&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX73&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;2561

XX62&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;2561

XX11&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;2561

XX22&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;2561

XX51&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;2561

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;2561

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX06&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;2561

Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX10&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;6762&xxxx;6681

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;6762&xxxx;6681

XX45&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;6762&xxxx;6681

XX56&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;6762&xxxx;6681

XX85&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;6762&xxxx;6681

XX20&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;6762&xxxx;6681

XX49&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX40&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;6762&xxxx;6681

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxxx kraj

CZ52 0710 0007 0500 7762 8621

CZ92 0710 0077 0400 7762 8621

CZ81 0710 0077 1200 7762 8621

CZ30 0710 0007 2100 7762 8621

CZ41 0710 0007 1300 7762 8621

CZ70 0710 0077 2000 7762 8621

CZ05 0710 0007 4800 7762 8621

CZ34 0710 0077 5500 7762 8621

CZ25 0710 0076 9100 7762 8621

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

CZ84 0710 0007 0500 4762 3811

CZ27 0710 0077 0400 4762 3811

CZ16 0710 0077 1200 4762 3811

CZ62 0710 0007 2100 4762 3811

CZ73 0710 0007 1300 4762 3811

CZ05 0710 0077 2000 4762 3811

CZ37 0710 0007 4800 4762 3811

CZ66 0710 0077 5500 4762 3811

CZ57 0710 0076 9100 4762 3811

Finanční xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX02&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX42&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1761

XX31&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1761

XX77&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1761

XX88&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1761

XX20&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1761

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1761

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX72&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1761

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

XX65&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX08&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;0661

XX94&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;0661

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;0661

XX54&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;0661

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;0661

XX18&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;0661

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX38&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;0661

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx

XX34&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;0021

XX74&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;0021

XX63&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

XX23&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;0021

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;0021

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Od 1. 1. 2014 dle x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Daň z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. o. č. 340/2013 Sb.

*** Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, daně x xxxxxx nemovitých xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Příloha x. 6

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí

Název finančního xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx*** x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Jihočeský kraj

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Ústecký xxxx

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Liberecký xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Olomoucký xxxx

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx kraj

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Poznámky:

* Od 1. 1. 2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. xxxxx názvu xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31. 12. 2013.