Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxx 2018

Xxx xxxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx daní xxx xx 1. ledna 2013 xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x 13 xxxxxxxxxx xxxxx x územní xxxxxxxxxx xxxxx České republiky) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX“) s působností na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx 2018 xx nutné xxxxxx správné číslo xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx. Proto xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx platby xxxx, zaslané xx xxxxxxxx bankovní xxxx 199 zrušených finančních xxxxx (xxxx územní xxxxxxxxxx), vrací ČNB xxxx na xxxxxxxx xxxx příkazců (viz xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx č. 5/2014). Xxx, xxx poukazuje xxxxxx xxx daňové povinnosti xx takovéto xxxxxxxx xxxx, vystavuje xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxx zaplacena x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx příslušný xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxx „Xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx“). Při xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx, na xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Správné xxxxxx xxxxxx x její xxxxxxx nasměrování x xxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxxxx xx správný xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx (finančního xxxxx) xxxxxx příslušného pro xxxxx daň x xxxx xxxxxx subjekt.

Úplný xxxx čísla bankovního xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx bankovního xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx bankovního xxxx x xxxxxxxxx xxxx jsou od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx matrikovou částí xxx mezery xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx České xxxxxxx xxxxx (XXX), x xxx xxxx finanční xxxxx xxxxxx xxxx (xxx 0710).

Xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx:

 • Xxxxxxxxx bankovního xxxx (XXX) x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx druh xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx úřady. Xxxxxx předčíslí xxx xxxxxxxxxx xxxxx daní xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx finanční xxxxx xxxxx XXX) a xxxxxx bankovních xxxx xxx jednotlivé druhy xxxx xx uveden x Příloze x. 3 (pro XXX).
 • Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční úřad. Xxxxxxx xxxxxxxx účty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx část. Jejich xxxxxx xx uveden x Příloze x. 1 (pro xxxxxxxx xxxxx včetně SFÚ).

Jako xxxxxxx uvádíme xxxxxxxxxx xxxxxx čísla bankovního xxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu xx 748-7628111/0710.

Xxxxxx xxxxxxx může xxx (xxxxxx na xxx, xxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx formou internetového xxxxxxxxxxxx. Xxx placení xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxx. XXXX (xxx xxxxxx Možnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx SIPO). Xxx xxxxxxx daně x příjmů fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x xxxx z xxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX.

Xx den xxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx připsána xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx. finančního xxxxx, xxxxxxxx x ČNB.

I. Xxxxxx x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX

Xxxxxx (fyzické osoby) xxxxx xxxxxx bezplatnou Xxxxxxxx xxxxxxxx A - doklad X/XX (xxx. daňovou xxxxxxxx) xxx placení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx:

 • xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících xxxxxxxx,
 • xxx x xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí,
 • daň x xxxxxxx nemovitostí.

Bezplatná Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS xx xxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx bankovního xxxx, x xxxxx xxxx vytvořena xxxxxxxxx xxx účely Finanční xxxxxx. Hlavním rozlišovacím xxxxxx xx běžné xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázky X xx, kromě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 113 x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx symbol 0001. Vizuálně Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx X - doklad V/DS xx xxxxxxxx na xxxxx pobočce České xxxxx, x. x. x na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx poštou x xxxxxxx xxxxxx 2018 xxxxxxxx obálku x bezplatnou xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - doklad X/XX x xxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nemovitých xxxx, xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX je xxxxxx v Příloze x. 6.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX (Xxxxxx xxxxxx):

 • Xx - uvádí se xxxxxx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx v Xx. Xxxxxxx xxxxx před/za xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodorovnou xxxxx.
 • Xxxxx - v xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx peněžní xxxxxxx se proškrtává xxxxxxxx vodorovnou xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
 • X. účtu / Kód banky - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančního úřadu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu, xx. xx tvaru xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PBÚ) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX 721 xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX 7755 xxx x xxxxxxxxxx xxxx, XXX 7691 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x PBÚ 7763 xxx x xxxxxxx nemovitostí), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx x číslo 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx. Xxxxx se rodné xxxxx (9 xxxx 10 xxxxxx v řadě xx xxxxx), vlastní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 xxxxxx x řadě xx xxxxx) nebo xxxxx xxxxx na xxxxxxxx (10 číslic x xxxx xx xxxxx) a to xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx lomítek. Xxx vyplňování xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx zůstávají přední xxxxxx nevyplněny. Xxxxxxxx xx xxxxxx.
 • X. symbol (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxx položky xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx bydliště xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx.
 • Xxxxxx xxx příjemce (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx) - xxx může poplatník xxxxx hůlkovým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx úřad. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xx. xxx (xxxxxxxxxx xxx) - xxxxxxx xx předtištěna xxxxx 113 (xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS).
 • Ve xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x kód xxxxx se zde xxxxxxxxx. Předčíslí bankovního xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x matrika xx 10 pozic xxxxxx (xxxxxxxxx počet xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu). Xxxxxxxx čísla musí xxx xxxxxxxxx vpravo, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x matrika xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx xxxxx nulami, xxx. xxxxxx pozice xxxxxxxxx a matriky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A.
 • Kód xxxxx - xxxxxxx xx předtištěna xxxxx 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (variabilní xxxxxx) - xxx vyplnění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidla jako xxx xxxx xxxxxxxx x levé xxxxx xxxxxxxx. Číslice xx xx kolonky xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 10. xxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxx vyplňování xxxxx xxxxxxxx než 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozice položky „X. xxxxxx“ nevyplněny. Xxxxx xx rodné xxxxx (9 nebo 10 číslic x xxxx za sebou), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx finančním xxxxxx (9 xxxxxx x xxxx xx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xx ručitele (10 xxxxxx x xxxx xx sebou) x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
 • X. xxxxxx (konstantní xxxxxx) - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0001.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx položky xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxx kolonky xxxxxxxxx: „xxxxx“, „xxxxxxxx“ x „xxxxx (xxxx), x. xxxx, XXX, xxxxxxx xxxxx“.

Xxx xxxxxx peněžních xxxxxx poukázaných Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - xxxxxx V/DS na xxxxxxxxx České xxxxx, x. x. jsou xxxxxxxxxxxx:

 • xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxx, odesílatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),
 • xxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx x. 6,
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tzn. xxxxx xxxxx, xxxxxxx číslo xxxxxx xxxx číslo xxxxx na xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx kontrole xxxxxxxx nesrovnalosti, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx poukázkou X - xxxxxx X/XX xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A

Česká xxxxx, x. p. xxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X pro xxxxxxxx xxxxxxxxx částek x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xx vyplnění xxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pravá xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxx, x. x. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platbě. Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxxxxxxxx, pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xx jedinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Je xxxx důležité xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx byla finančnímu xxxxx xxxxxxxx x xxxx bez problémů xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X se musí xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx údaje. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx žádoucí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x dále xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx černá barva xxxxx (při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výskytu xxxxxx xxxx nečitelně xxxxxxxxx xxxxx).

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx A xx xxxxxxxx následující xxxxx:

Xxxx xxxx Poštovní xxxxxxxx X:

 • Xx - uvádí xx xxxxxx poukazované xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - x xxxx xxxxxxx xx uvádí xxxxx xxxxxxxxx odesílaná částka x Xx.
 • Xxxxxx majitele xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • X. účtu - xxxxx xxxx xxxx xxx uvedeno xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx být xxxx xxxxxxx předčíslí xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx, xxxxxxx x xxxxx 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (Variabilní symbol) - prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bylo xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxx část XXX, xx. xxx xxxxx xx pomlčkou (pro xxxxxxx variantu xxxxx XXX) nebo xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx variantu xxxxx DIČ). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx registrován, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx lomítek, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x řadě xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby uvede xxx XX. Xxx xxxxxxxx případ plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kolonky pro xxxxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx příkazu. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zákona x XXX se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).
 • S. symbol (Xxxxxxxxxx symbol) - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH xx xx kolonky Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx DIČ příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx a adresa xxxxxxxx (x fyzických xxxx) nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx).
 • Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X. účtu. Xxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Poštovní xxxxxxxx X:

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx pro příjemce - zde xxxx xxxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxx do předtištěných xxxxxxx krátký xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. p., xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx dne xxxxxxx xxxxxx anebo datum xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu (xxxxx xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx xxx) xx xxxxxxx třímístný numerický xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x tento xxxx xx již xx formuláři předtištěn.
 • Ve xxxxxxxx xxxx - xxxx položka obsahuje xxxxxxx označení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx a xxx banky xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x vlastní číslo xxxx (xxx. xxxxxxx) xxxx doplněné o xxxxxxx nuly. Předčíslí xxxx xxxxxxxx o xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x matrika xx 10 xxxxx xxxxxx (maximální počet xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxx označení xxxxx xxxx slouží xxx automatizované xxxxxxxxxx. Xx nezbytné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijata na xxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxx předčíslí xxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx) nebo xxxxx xxxxxxx finančního xxxxx (xxxx xxxxxxxx platby), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účet v XXX a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx odesílání platby xxxxxxxx xxxx (předčíslí 748) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx 77628031 musí xxx x xxxxxxx "xx xxxxxxxx účtu" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: 0007480077628031. X xxxx xxxxx poukázky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx účtu x xxxxxx tvaru 748-77628031/0710.
 • Xxx banky xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (kód XXX).
 • X. symbol (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx této položky xxxxx xxxxxx pravidla xxxx pro xxxx xxxxxxxx x levé xxxxx poukázky. Xxxxxxx xx xx kolonky xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx číslo bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx 10. pozici. Xxxxxxx xx, xx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx specifický xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx exekuce se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx IV.).
 • K. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx platbách xxxx xxxxxx příslušenství xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx univerzální xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • S. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx o DPH xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx IV.).
 • Odesílatel - x případě, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Ulice (xxxx), x. domu, XXX x dodací xxxxx. Xxxxx je odesílatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx kolonek Xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (xx xxxxxxxxx xxxxx) x xx třetí xxxxx se vyplní xxxxxx xxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Formou xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx subjekt xx xxxx xxxxxxx odeslat xxxxxx formou bankovního xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky x vyplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplněním xxxxxxx xx bankovního xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx rubovou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx A. V xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Číslo xxxx xxxxxx x Kód xxxxx uvede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx kolonek x xxxxxxxxx Xxxxx účtu xxxxxxxx, Xxx xxxxx, Xxxxxx Kč, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxx daňový xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxxx platby), xx xxxxx xxxxx číslo 0710 (xxx ČNB). Xxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx lomítka x xxxxxxxx kódu xxxxx xx xxxx 748-77628031). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (PBÚ) xxx xxxxxxxxxx druhy daní xx uveden x Xxxxxxx č. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 3 (pro XXX). Xxxxx matrik jsou xxxxxxx x Příloze x. 1 (xxx xxxxxxxx úřady včetně XXX).

Xxxxxxxxxxxx na nezbytnost xxxxxx předčíslí bankovního xxxx finančního xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx (příkazu x xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx na příkazu x xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx tvaru x pomlčkou x xxxxxx xxxxxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx spravující xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxx platbu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx daně připsána x je xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx platbu xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu nepříjemné xxxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vyplňování xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, aby xx nevystavovaly xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxx zaplacené xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx příkazu k xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx kolonky. Xxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxx finančnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (XXX), vepíše xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx stávající xxxxxxxx xxxxx DIČ). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx registrován, xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx v případě xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx lomítek, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx za xxxxx, v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx IČ. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oproti výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx zajištění xxxx xxx zákona x XXX se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx kmenová xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.

Xxxxxxxxxx symbol - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx část DIČ xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx část XX.).

Xxxxx splatnosti - xx mělo xxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x den splatnosti xxxxxx povinnosti.

Zpráva xxx xxxxxxxx - xxx xxxx odesílatel xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx příjemce. X xxxxxxx zvláštního způsobu xxxxxxxxx xxxx xxx §109a zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx x. x., xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx úplaty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví

Placení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jedna x xxxxx bezhotovostního platebního xxxxx, x xxxxx xxx ni platí xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxxxxx části xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx, xxxxxx si x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx bankovního xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, pomlčky x xxxxx xxxxxxx (xx. xx tvaru „xxxxxxxxx-xxxxxxx“). V rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x některých xxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, v jiných xxxxxxxxx ale xxxx xxx xxxxxxxxxx vyplnění xxxxxxxxxxxx položek.

Předčíslí bankovního xxxx (PBÚ) xx xxxxxxxx xxxxxxx správně, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přijata xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxx. Seznam xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro jednotlivé xxxxx daní xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 3 (pro XXX).

Xxxxx xxxx (matriková xxxx) xx xxxxxxx x Xxxxxxx x. 1 (xxx finanční xxxxx xxxxxx SFÚ).

Kód xxxxx - xxxx xxx vždy xxxxxxx xxxxx 0710 (kód XXX) x xxxxx xxx všechny xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost. Má-li xxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx, kterou xxxxx, xxxxxxxxxxx povinnost x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky xxx variabilní symbol xxxxxxxx část XXX, xx. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (pro xxxxxxx xxxxxxxx tvaru XXX) xxxx xxxxx xx písmeny XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx přiděleno XXX, xxxxx v případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, a to xxx jakýchkoliv mezer, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, x případě xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx XX. Pro xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx úřadu v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx zajištění xxxx xxx zákona x XXX se xx xxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).

Specifický xxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x DPH xx xx kolonky Xxxxxxxxxx symbol uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx plateb xxxxxxxxxxx konstantní xxxxxx 1148.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx být xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx připsána xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx maximálně x xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx určený xxx příjemce. V xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. p., xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx vybraných výrobků x jiného členského xxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nabídce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx pro potřebu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx finanční úřady xxxxxxxx. Xxxxxxxx doporučujeme xxxxxx xx, xxxx xx příslušná xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (platebního xxxxx) pro data xxxxxxxxxx.

XX. Specifika při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle §109a zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. p.

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx p. p. (xxxx jen „xxxxx x XXX“), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nezaplacenou xxx. X §108x xxxxxx x DPH xx zakotveno ručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxx. Využije-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění daně, xxxxx xx na xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx plnění xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx přímo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx pozornost. Při xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx řádně xxxxxxxxxxxxxx. X ustanovení §109a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o XXX, xxxx stanoveny xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx určena,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx, x. p. xx Poštovní xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) 80039, xxxxxxxxx této xxxxxxx xx určena xxx (xxx výše xxxxxxx xxxx. x). XXX 80039 xxx xxxxxxxxx daně dle xxxxxx o XXX xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé druhy xxxx x Příloze x. 2 (pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX) x seznam xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX).

Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx část) je xxxxxxx v Xxxxxxx x. 1 (pro xxxxxxxx úřady xxxxxx XXX). Xxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Kód xxxxx - 0710 (xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx symbol - xxxxx se kmenová xxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přidělený správcem xxxx), viz výše xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx kmenová část XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx příjemce, hradí-li xxxxxxxxx xx), viz xxxx xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx symbol - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1148, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1149.

Xxxxxx xxx příjemce - xxxxx xx informace x výše xxxxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxx uvede:

- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx: XX/XX/XXXX−X

Xxxxxxx: den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx 19.3.2018, xxx. 19/03/2018-X

xxxx

- xxx přijetí xxxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX−X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxx xx 23.4.2018, tzn. 23/04/2018-X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro příjemce xxxxx:

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xx. xxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xx. státu xx 3.4.2018, tzn. 03/04/2018

Toto xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXX a xxxx použití xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plateb xx účty finančních xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx finančních úřadů x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx jejich xxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx platbě xxxx xxx uvedeno, xx xxxxxx xxx je xxxxxx určena. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx správné xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně (xxxxxxxxxx úřadu) místně xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxx x daný xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničím je xxxxxxxx pro značení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx IBAN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Account Xxxxxx), xx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxx bankovního xxxx xx stanovenou konstrukci. Xxxxxxxxx podobu xxxxx xxxx xx xxxxxxx XXXX xxxxxxx banka, xxxxx účet xxxx. X xxxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx o Xxxxxx xxxxxxx banku (XXX).

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx kód xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx) x xxxxx účtu. XXXX může xxxxxxxxx xxxxxxx a velká xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 30 znaků.

Standard xxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

 • 2 xxxxx - xxx xxxx (XX xxx Xxxxxx xxxxxxxxx),
 • 2 znaky - xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx),
 • 4 znaky - xxx xxxxx,
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • 10 xxxxx - xxxxx xxxx (xxxxxxx finančního xxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu Xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí vedeného x XXX.

X písemném xxxxx xx xxxxx XXXX po 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, elektronicky xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxx xxxxx: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

IBAN x xxxxxxxxxxxxx styku: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xxx.xxx.xx) v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xx xxxxx xxxxxx nejen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lze vypočítat xxxx XXXX xxxxxx xxx. XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu x tuzemském xxxxxxx:

 • xxxxx xxxx xxxxx účtu (= předčíslí bankovního xxxx),
 • xxxxx část čísla xxxx (= xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx),
 • xxx xxxxx (= 0710)

xxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX xx jednotlivé xxxxxxx.

Xxxxxx úplných čísel xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx IBAN xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní je xxxxxx x Příloze x. 5.

Xxxx xxxxxxxx x výše uvedenému xxxxxxxxx, xx článek Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2018 xxxxxx jeho xxxxx xxxxxx (xxx xxxx) xx xxxxx nalézt xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX (http://www.financnisprava.cz), kde xxxx x dispozici x xxxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Příloha č. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních úřadů xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx,

Příloha č. 2 Xxxxxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx úřadů (xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxx placení xxxx,

Příloha č. 3 Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxx daní,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx placených xxxx,

Příloha č. 5 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) xxx placení xxxx xx xxxxxxxxx,

Příloha č. 6 Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx podávajících přiznání, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí.

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Finanční xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) xxxxxxxx Služby daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx účtu, xxx. x xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxx eviduje x určitému dni xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nedoplatek, přeplatek xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančnímu xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Božena Vodičková, x. r.

ředitel Odboru xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Čísla xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX)

xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

(xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx v Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx finančního xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx hlavní xxxxx Xxxxx

Xxxxx

77628031

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77628111

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

77627231

0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxx kraj

Plzeň

77627311

0710

Finanční úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxx xxxx

Xxxx nad Xxxxx

77621411

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

77628461

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Hradec Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx kraj

Pardubice

77622561

0710

Finanční úřad xxx Xxxx Vysočina

Jihlava

67626681

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

47623811

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Ostrava

77621761

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77620021

0710

Příloha x. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX)

xxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Daň darovací xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7747

Daň dědická xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7739

Daň silniční 748
Xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 odst. 1 xxxx. a), x), x), d), x), x), x) x. č. 187/2016 Xx. 2815

Daň z nabytí nemovitých věcí xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí xxx x. č. 338/1992 Sb. (xx 31.12.2013 daň z xxxxxxxxxxx)

7755

Daň z převodu nemovitostí dle x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7763

Daň z přidané hodnoty 1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících xxxxxxxx

721

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob – vybíraná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

Xxx x xxxxxxxxxxx xxx dle §3 xxxx. 1 písm. x) x. x. 187/2016 Sb. 2823

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx xxx x. č. 526/1990 Sb.

3789

Odvod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 z. č. 202/1990 Xx.

2639

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xxx §41b odst. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Xx.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora xxxxxxx

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx aktiva

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní xxxx

5784

Pokuty x xxxxxxx řízení xxx x. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

2735

Pokuty x náklady xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxx xxxxx

4837

Pokuty xxx x. x. 9/1991 Xx., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost

3797

Pokuty xx xxxxxxxxxx osvobozeného příjmu (x. č. 586/1992 Xx.)

4829

Pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx hlášením (z. x. 235/2004 Sb.)

4810

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

Xxxxxxxxxxxxx daně x hazardních her 14701

Příslušenství xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření xxxxxxx xxxxxxx pojistného

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx 2)

13717

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1991

4730

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx platby (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Zvláštní xxxxxxxxxx – exekuce

35

Zvláštní prostředky – konkurzní xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Sb., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)

50032

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. č. 235/2004 Xx.)

80039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (z. x. 280/2009 Xx.)

20036

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 586/1992 Sb.)

10030

Vysvětlivky:

1) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx 705 Xxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. Xxxx Xxx Xxxx Xxxx (MOSS).

2) Xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxx 13717 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx účtu: 13717-77628031/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxx úřad xxx Jihomoravský kraj (xxxxx xxxxxxxxxx účtu: 13717-77628621/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství (XXX).

Příloha x. 3

Xxxxxxxx xxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v Kč)

Název xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Daň silniční

748

77620021

0710

Xxx x hazardních her xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x), x), g), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 1)

705

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx sazby

7720

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob ze xxxxxxx xxxxxxxx

713

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob

7704

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx xxxxx

7712

77620021

0710

Xxx z xxxxxxxxxxx xxx dle §3 xxxx. 1 xxxx. e) x. x. 187/2016 Xx. 2) 2823 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx dle x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

1716

77620021

0710

Xxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 x. x. 202/1990 Xx.

2639

77620021

0710

Xxxxx z loterií x xxxxxx podobných xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Xx.

2655

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní xxxxxxxx xxxxxx

5661

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní xxxxx

5733

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

77620021

0710

Pokuty a náklady řízení xxx x. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx v hotovosti

2735

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxx xxxxx 4837 77620021 0710
Pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (z. x. 235/2004 Xx.) 4810 77620021 0710

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

77620021

0710

Příslušenství daně z xxxxxxxxxx xxx

14701

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Správní poplatky

3711

77620021

0710

Xxxxxx xx splátkám xxxxxx xx xxxx 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxxx xxxxxx (z. x. 280/2009 Xx.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

35

77620021

0710

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxx pohledávky (x. č. 328/1991 Xx., z. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (z. x. 235/2004 Xx.)

80039

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (x. x. 280/2009 Xx.)

20036

77620021

0710

Zvláštní prostředky – zajištění xxxx (z. č. 586/1992 Sb.)

10030

77620021

0710

Vysvětlivky:

1) Xxxxxxxx xxxx x předčíslím 705 Daň x xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx x xxxxxx XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tzv. Xxxx Xxx Xxxx Xxxx (MOSS).

Příloha x. 4

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x přidané xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Daň z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání

Daň z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybírané xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx hlavní město Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Jihočeský xxxx

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Ústecký xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Pardubický xxxx

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Moravskoslezský xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Specializovaný finanční xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

-***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 dle x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx z nemovitých xxxx.

** Daň x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxx z. o. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxx otevřené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Příloha x. 5

Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx placených xxxx (x mezinárodním formátu XXXX) při xxxxxxx xxxx xx zahraničí

(bankovní xxxx jsou vedeny x Xx)

Xxxxx finančního xxxxx

Xxx x přidané xxxxxxx

Xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby

Daň z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx

Xxx x příjmů fyzických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

XX74&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX17&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8031

XX06&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8031

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8031

XX63&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8031

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8031

XX27&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8031

XX56&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX47&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8031

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX48&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX88&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8111

XX77&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8111

XX26&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8111

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8111

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8111

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8111

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX21&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8111

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

CZ43 0710 0007 0500 7762 7231

CZ83 0710 0077 0400 7762 7231

CZ72 0710 0077 1200 7762 7231

CZ21 0710 0007 2100 7762 7231

CZ32 0710 0007 1300 7762 7231

CZ61 0710 0077 2000 7762 7231

CZ93 0710 0007 4800 7762 7231

CZ25 0710 0077 5500 7762 7231

CZ16 0710 0076 9100 7762 7231

Finanční xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

XX17&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX57&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7311

XX46&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7311

XX92&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7311

XX06&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7311

XX35&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7311

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7311

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX87&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7311

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj

CZ12 0710 0007 0500 7762 9341

CZ52 0710 0077 0400 7762 9341

CZ41 0710 0077 1200 7762 9341

CZ87 0710 0007 2100 7762 9341

CZ98 0710 0007 1300 7762 9341

CZ30 0710 0077 2000 7762 9341

CZ62 0710 0007 4800 7762 9341

CZ91 0710 0077 5500 7762 9341

CZ82 0710 0076 9100 7762 9341

Finanční úřad xxx Ústecký xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1411

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1411

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1411

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1411

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1411

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1411

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1411

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX07&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8461

XX36&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8461

XX82&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8461

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8461

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8461

XX57&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8461

XX86&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX77&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8461

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX26&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;6511

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;6511

XX61&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;6511

XX72&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;6511

XX04&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;6511

XX36&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;6511

XX65&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX56&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;6511

Xxxxxxxx úřad xxx Pardubický xxxx

XX33&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX73&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;2561

XX62&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;2561

XX11&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;2561

XX22&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;2561

XX51&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;2561

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;2561

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX06&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;2561

Xxxxxxxx xxxx pro Kraj Xxxxxxxx

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX10&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;6762&xxxx;6681

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;6762&xxxx;6681

XX45&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;6762&xxxx;6681

XX56&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;6762&xxxx;6681

XX85&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;6762&xxxx;6681

XX20&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;6762&xxxx;6681

XX49&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX40&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;6762&xxxx;6681

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8621

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8621

XX30&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8621

XX41&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8621

XX70&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8621

XX05&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8621

XX34&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX25&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8621

Xxxxxxxx xxxx xxx Olomoucký kraj

CZ84 0710 0007 0500 4762 3811

CZ27 0710 0077 0400 4762 3811

CZ16 0710 0077 1200 4762 3811

CZ62 0710 0007 2100 4762 3811

CZ73 0710 0007 1300 4762 3811

CZ05 0710 0077 2000 4762 3811

CZ37 0710 0007 4800 4762 3811

CZ66 0710 0077 5500 4762 3811

CZ57 0710 0076 9100 4762 3811

Finanční xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX02&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX42&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1761

XX31&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1761

XX77&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1761

XX88&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1761

XX20&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1761

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1761

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX72&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1761

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx kraj

CZ65 0710 0007 0500 4762 0661

CZ08 0710 0077 0400 4762 0661

CZ94 0710 0077 1200 4762 0661

CZ43 0710 0007 2100 4762 0661

CZ54 0710 0007 1300 4762 0661

CZ83 0710 0077 2000 4762 0661

CZ18 0710 0007 4800 4762 0661

CZ47 0710 0077 5500 4762 0661

CZ38 0710 0076 9100 4762 0661

Specializovaný finanční xxxx

XX34&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;0021

XX74&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;0021

XX63&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

XX23&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;0021

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;0021

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx xxxx x nemovitostí xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. o. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný finanční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účty xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 6

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x nemovitých xxxx, daně z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí

Název finančního xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx* z xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx*** z xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Plzeňský xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Liberecký xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Pardubický xxxx

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Olomoucký kraj

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Finanční xxxx pro Moravskoslezský xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx kraj

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Poznámky:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. xxxxx názvu xxxx z xxxxxxxxxxx xx daň x xxxxxxxxxx věcí.

** Daň x xxxxxx nemovitých xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxx x převodu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31. 12. 2013.