Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx finančnímu úřadu x roce 2018

Dle xxxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxx již xx 1. xxxxx 2013 pověřeno 14 xxxxxxxxxx xxxxx (finanční xxxx x xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x 13 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České republiky) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX“) x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxx placení xxxx x xxxx 2018 je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx. Proto upozorňujeme, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, zaslané xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 199 xxxxxxxxx finančních xxxxx (nyní územní xxxxxxxxxx), xxxxx XXX xxxx na bankovní xxxx příkazců (viz xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx č. 5/2014). Ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx.

Xxxx xx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxx xx realizováno xxxxxxxxxxxxxx převodem x xxxxxx xx příslušný xxxxxxxx účet Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx - viz xxxxxx „Xxx xxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx“). Při každé xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, na kterou xxx xx platba xxxxxx. Xxxxxxx určení xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxxxx na správný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx příslušného xxx xxxxx daň x xxxx daňový xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sestaví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x x kódu xxxxx. Xxxxxxxxx bankovního xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx od xxxx odděleny xxxxxxxx, xx matrikovou xxxxx xxx xxxxxx následuje xxxxxxx x xxxxxxx xxx České xxxxxxx xxxxx (XXX), x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účty (xxx 0710).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

 • Xxxxxxxxx bankovního xxxx (XXX) x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx jednoznačně xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx vybírání xx účet xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx je předčíslí xxxx shodné pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx druhy xxxx xx uveden x Xxxxxxx č. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednotlivé druhy xxxx je uveden x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX).
 • Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční úřad. Xxxxxxx bankovní účty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxx x Xxxxxxx č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx SFÚ).

Jako xxxxxxx uvádíme xxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 748-7628111/0710.

Xxxxxx xxxxxxx může xxx (zálohy na xxx, splátky daně) xxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx xxxxxxxx A xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxx formou internetového xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx využít x služeb Xxxxx xxxxx, x. x. xxx. SIPO (xxx xxxxxx Xxxxxxx placení xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX). Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nemovitých xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x daně z xxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX.

Xx den xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx. finančního xxxxx, xxxxxxxx v ČNB.

I. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - doklad X/XX

Xxxxxx (fyzické xxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX (xxx. daňovou xxxxxxxx) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx:

 • xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících xxxxxxxx,
 • xxx z xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázky X, při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Finanční xxxxxx. Xxxxxxx rozlišovacím xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx, kromě xxxxx xxxxxxxx, transakční xxx 113 v xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 0001. Xxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS xxxxxxxx xxxxx xxxx pruh, xx xxxxxx je xxxxxxxx černým písmem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx X - doklad X/XX xx xxxxxxxx xx xxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, s. p. x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 2018 poštovní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázkou X - xxxxxx X/XX x úhradě daně x nemovitých xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxx v Xxxxxxx x. 6.

Na Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

Levá xxxx Xxxxxxxx poukázky X - xxxxxx X/XX (Xxxxxx xxxxxx):

 • Xx - uvádí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v Xx. Xxxxxxx místo xxxx/xx xxxxxxx částkou xx xxxxxxxxxx dvojitou vodorovnou xxxxx.
 • Xxxxx - x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částka x Xx. Xxxxxxx xxxxx před/za peněžní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx finančního úřadu xxx xxxxxx.
 • X. xxxx / Kód xxxxx - xxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tj. xx xxxxx předčíslí-matrika/kód xxxxx. Musí xxx xxxx uvedeno předčíslí xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX 721 xxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX 7755 xxx x nemovitých věcí, XXX 7691 daň x nabytí nemovitých xxxx a PBÚ 7763 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx x číslo 0710 (xxx XXX).
 • X. symbol (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu xxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx. Xxxxx se rodné xxxxx (9 xxxx 10 xxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx), vlastní xxxxx xxxxxx přidělené xxxxxxxxx xxxxxx (9 xxxxxx v xxxx xx sebou) nebo xxxxx výzvy xx xxxxxxxx (10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx) x xx xxx jakýchkoliv mezer, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx vyplňování xxxxx xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx zůstávají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zprava.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx jméno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx finančního xxxxx - xxxxx se xxxxx příslušného finančního xxxxx bez xxxxxx.
 • Xxxxxx xxx xxxxxxxx (hůlkovým xxxxxx, xxxxxx) - xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kolonek xxxxxx text xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nepovinné.
 • Částka Xx - uvádí xx xxxxxx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx místo xxxx/xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xx. xxx (xxxxxxxxxx xxx) - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx 113 (xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS).
 • Ve xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xx zde xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se zapisuje xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x matrika xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx finančního úřadu). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zarovnána vpravo, xxxxxxxxx uvézt před xxxxxxxxxxx svislou xxxx. Xxxxxxxxx x matrika xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx. xxxxxx pozice xxxxxxxxx x matriky xxxxxxxxx nevyplněny xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X.
 • Xxx xxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. xxxxxx (variabilní xxxxxx) - pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx kolonky xxxxxxxx xxx, xxx poslední xxxxx xxxx xxxxxxxx x poslední 10. xxxxxx. Znamená xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx „X. symbol“ nevyplněny. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 nebo 10 xxxxxx v xxxx xx sebou), xxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 číslic x xxxx xx sebou) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx) x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pomlček nebo xxxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - položka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0001.
 • X. symbol (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: „xxxxx“, „xxxxxxxx“ a „xxxxx (xxxx), x. xxxx, XXX, xxxxxxx xxxxx“.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poukázaných Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - xxxxxx V/DS xx xxxxxxxxx České xxxxx, x. x. xxxx xxxxxxxxxxxx:

 • xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),
 • xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxx č. 6,
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxx číslo xxxxxx xxxx číslo xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx poukázkou X - xxxxxx X/XX xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx běžnou Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

XX. Platby x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X

Xxxxx xxxxx, s. x. xxxxxxx Xxxxxxxx poukázky X xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Poštovní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx poukázky xx při převzetí xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx pošty, s. x. xxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx uložena x České pošty, x. x. x xxxxx část poukázky xx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxxxx jako doklad x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přenáší xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xx jedinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úřad. Xx xxxx xxxxxxxx dobře xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx poukázce X xx xxxx xx všech kolonek xxxxx správné x xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx dojít k xxxxx interpretaci xxxxx) x xxxx xx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (při xxxxxxx xxxx barvy dochází x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů).

Na Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xx - uvádí xx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx odesílaná xxxxxx x Xx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx příslušného finančního xxxxx.
 • X. xxxx - xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, tj. ve xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx banky. Xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx typu xxxx), xxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost. Má-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinnost x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky xxx variabilní xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. buď xxxxx xx xxxxxxxx (pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) nebo čísla xx xxxxxxx XX (xxx stávající xxxxxxxx xxxxx XXX). Není-li xxxxxx subjekt x xxxx dani xxxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x případě xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x řadě xx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx XX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx úřadu v xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx pravidlům vyplňuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o XXX xx do xxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx viz xxxx XX.).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - x případě zajištění xxxx xxx xxxxxx x XXX se xx kolonky Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx část IV.).
 • Odesílatel - uvádí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx).
 • Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X. xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx daní xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx název x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx pro xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxx do předtištěných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. p., xx xx zprávě xxx xxxxxxxx uvede xxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dne přijetí xxxxxx xxxxx datum xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx část XX.).
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx xxx) je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a tento xxxx xx již xx xxxxxxxxx předtištěn.
 • Ve xxxxxxxx účtu - xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předčíslí x matriky xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x vlastní xxxxx xxxx (tzv. xxxxxxx) xxxx doplněné x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (xxxxxxxxx xxxxx číslic xxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro číslo xxxxxxx finančního xxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx automatizované zpracování. Xx xxxxxxxx vyplnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxx předčíslí xxxx (xxxx označení xxxx) nebo xxxxx xxxxxxx finančního xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x XXX a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně (předčíslí 748) na účet xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 77628031 xxxx xxx x kolonce "xx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: 0007480077628031. X xxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx účtu x úplném tvaru 748-77628031/0710.
 • Xxx xxxxx musí xxx vždy vyplněn xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stejná pravidla xxxx pro jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x poslední 10. xxxxxx. Znamená xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx kratšího xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozice xxxxxxx V. xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o DPH xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx část XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx IV.).
 • K. xxxxxx (Konstantní xxxxxx) - xxx platbách xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxx se při xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 1149.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o DPH xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol uvede xxxxxxx xxxx DIČ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx IV.).
 • Odesílatel - x xxxxxxx, xx xx odesílatelem xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Jméno, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxx), x. xxxx, PSČ x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx odesílatelem xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx do kolonek Xxxxx x Příjmení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx zkráceném xxxxx) x xx xxxxx xxxxx xx vyplní xxxxxx xxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Formou bankovního xxxxxxx

Xxxxxx subjekt xx xxxx možnost odeslat xxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx x úhradě xx svého xxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx příslušné banky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyplněním xxxxxxx xx bankovního xxxxxxxxx, nebo x xxxx použije rubovou xxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx X. V xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx identifikační xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx kolonek s xxxxxxxxx Xxxxx účtu xxxxxx a Kód xxxxx xxxxx daňový xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx banky a xx druhé xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Číslo xxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxx, Xxxxxx Xx, xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, konstantní, xxxxxxxxxx) uvede xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx části xxxxx 0710 (kód XXX). Xxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - předčíslí xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (příklad xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx kódu xxxxx xx tvar 748-77628031). Seznam xxxxxxxxx xxxx (XXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx SFÚ) a xxxxxx bankovních xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx uveden x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Příloze x. 1 (pro xxxxxxxx úřady xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx X xx xxxxx xxxxx předčíslí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeno číslo xxxx xx tvaru x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx spravující xxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx na účet xxxxx, xxxxx platbu xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu nepříjemné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxx nebude zaplacena x xxxxxxx.

Xxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správného xxxxx xxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx případným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx daně.

Kód xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kód xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx typy plateb.

Prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx variantu tvaru XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x případě xxxxxxx osoby xx xxxxxxx pro variabilní xxxxxx své xxxxx xxxxx, a to xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 číslic x xxxx xx xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx XX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidlům xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zajištění xxxx xxx zákona x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbol xxxxx kmenová část XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxx bezhotovostním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.

Specifický symbol - v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx o XXX xx do kolonky Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx část XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx připsána xx bankovní účet xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx uvést xxxxxx xxxx xxxxxx xxx příjemce. X xxxxxxx zvláštního způsobu xxxxxxxxx xxxx xxx §109a zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. p., xx xx zprávě pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dne xxxxxxx vybraných xxxxxxx x jiného členského xxxxx (blíže viz xxxx IV.).

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxx bezhotovostního xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx části článku. Xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx, xxxx xx pravidla při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, pomlčky x xxxxx matriky (xx. xx xxxxx „xxxxxxxxx-xxxxxxx“). X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jiných xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek.

Předčíslí bankovního xxxx (PBÚ) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx účet finančního xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx je xxxxxx x Xxxxxxx č. 2 (xxx finanční xxxxx xxxxx SFÚ) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxx x Příloze x. 3 (xxx XXX).

Xxxxx xxxx (matriková xxxx) xx uvedeno x Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxx xxxxx - xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) x platí xxx všechny typy xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, registrační xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (DIČ), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx DIČ, xx. xxx xxxxx xx pomlčkou (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx variantu xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx registrován, xx xxxxxxx, že xxxx přiděleno DIČ, xxxxx v případě xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, a to xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx lomítek, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx za xxxxx, x případě xxxxxxxxx osoby uvede xxx XX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxx exekuce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zákona o XXX se do xxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxx xxxxxxx část XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x DPH xx xx kolonky Xxxxxxxxxx symbol uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx část XX.).

Xxxxxxxxxx symbol - xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 1148.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x den splatnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx xxxx odesílatel xxxxx xxxxxx xxxx určený xxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění x. x., xx xx zprávě pro xxxxxxxx uvede xxxxx xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx nebo xxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx členského xxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).

Ostatní položky xxxxxxx x nabídce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxxxxxx xxxxxx si, jaká xx xxxxxxxxx banka xxxxxxxx u jednotlivých xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxx data xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx daně dle §109a xxxxxx x. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění x. x.

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. x. (xxxx xxx „xxxxx x XXX“), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx nezaplacenou xxx. X §108x xxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce, tj. xxxxx, jejíž postavení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx dle §109a xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx místně xxxxxxxxxxx finančního úřadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxx: variabilní xxxxxx, xxxxxxxxxx symbol x xxxxxx pro xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx §109a xxxx. 2 písm. x) xx d) xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

b) xxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx přes Xxxxxx xxxxx, x. x. xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) 80039, vyplněním xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx (xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x). XXX 80039 xxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx o XXX xx rovněž xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx úřady xxxxx XXX) a xxxxxx xxxxxxxxxx účtů pro xxxxxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX).

Xxxxx účtu (xxxxxxxxx část) je xxxxxxx x Příloze x. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX). Úhradu xxxxxxx xx xxxx místně xxxxxxxxxxx finančního úřadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx - 0710 (xxx České xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxx XXX (daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx) poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění (tj. xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přidělený správcem xxxx), xxx xxxx xxxxxxx písm. a).

Specifický xxxxxx - uvádí xx kmenová xxxx XXX příjemce zdanitelného xxxxxx (potažmo DIČ xxxxxxxxxxx příjemce, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx), xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1148, xxx xxxxxxxxxx platbě xx xxxxx 1149.

Xxxxxx xxx příjemce - xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tvaru: XX/XX/XXXX−X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 19.3.2018, xxx. 19/03/2018-X

xxxx

- xxx xxxxxxx úplaty xx xxxxx: DD/MM/RRRR−U

Příklad: xxx přijetí xxxxxx xx 23.4.2018, tzn. 23/04/2018-X

Xxxxxxxxx příjemce xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx:

- xxx přijetí xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx čl. státu xx tvaru: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xxxxx xx 3.4.2018, xxx. 03/04/2018

Xxxx xxxxx se pro xxxx účely identifikace xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx

X. XXXX a xxxx použití xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plateb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx finančních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx postup při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxx x současně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx správné xxxxxxxxxxx x xxxxx smyslu xxxxxxx zaplatit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x daný xxxxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxx xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx IBAN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Account Xxxxxx), xx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxx bankovního xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podobu xxxxx xxxx xx xxxxxxx XXXX vytváří xxxxx, xxxxx xxxx vede. X případě bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx o Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx kód xxxxx (xxxx. pobočky banky) x xxxxx xxxx. XXXX může xxxxxxxxx xxxxxxx x velká xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 30 znaků.

Standard xxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

 • 2 xxxxx - xxx xxxx (CZ xxx Xxxxxx xxxxxxxxx),
 • 2 xxxxx - kontrolní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx),
 • 4 xxxxx - xxx xxxxx,
 • 6 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • 10 xxxxx - xxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu).

Jako xxxxxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx bankovního účtu Xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ČNB.

V xxxxxxxx xxxxx se xxxxx XXXX xx 4 xxxxxxx odděleně x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx neuvádějí.

IBAN x xxxxxxxx xxxxx: XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XXXX x xxxxxxxxxxxxx styku: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX (www.cnb.cz) x xxxxx nabídky Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx informací, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx XXXX pomocí xxx. XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bankovního účtu x xxxxxxxxx xxxxxxx:

 • xxxxx xxxx xxxxx účtu (= předčíslí bankovního xxxx),
 • xxxxx xxxx čísla xxxx (= xxxxxxx xxxxx xxxx, tzv. xxxxxxx),
 • xxx xxxxx (= 0710)

xxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX nejčastěji xxxxxxxxx daní xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 5.

Xxxx xxxxxxxx x xxxx uvedenému xxxxxxxxx, že xxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx finančnímu úřadu x xxxx 2018 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxx) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde xxxx x dispozici i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Příloha č. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Příloha č. 2 Předčíslí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů (xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx) xxx placení xxxx,

Příloha č. 3 Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxx xxxxxxx daní,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

Příloha č. 5 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx IBAN) xxx placení xxxx xx zahraničí,

Příloha č. 6 Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxx ČR zpřístupňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx. x xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx vyrovnán. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči finančnímu xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. r.

ředitel Xxxxxx xxxxxxxx daní

Generální finanční xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX)

xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx (XXX)

(xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx x Kč)

Název xxxxxxxxxx úřadu

Sídlo xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxx

77628031

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77628111

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Jihočeský kraj

České Xxxxxxxxxx

77627231

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxx kraj

Plzeň

77627311

0710

Finanční xxxx xxx Karlovarský xxxx

Xxxxxxx Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

Xxxx xxx Xxxxx

77621411

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx kraj

Liberec

77628461

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

77622561

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Vysočina

Jihlava

67626681

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

Olomouc

47623811

0710

Finanční úřad xxx Moravskoslezský kraj

Ostrava

77621761

0710

Finanční xxxx pro Xxxxxxx xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77620021

0710

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx (FÚ)

kromě Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx daní

(bankovní xxxx xxxx vedeny v Xx)

Xxxxx daně

Předčíslí účtu

Daň darovací xxx z. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7747

Daň dědická xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013

7739

Daň silniční 748
Xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 odst. 1 xxxx. x), x), x), d), x), x), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815

Daň z nabytí nemovitých věcí dle x. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí xxx x. č. 338/1992 Sb. (do 31.12.2013 xxx z xxxxxxxxxxx)

7755

Daň z převodu nemovitostí xxx z. č. 357/1992 Sb. platného do 31.12.2013

7763

Daň z přidané hodnoty 1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx xxxxx

7720

Daň z příjmů fyzických osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

721

Daň z příjmů fyzických osob ze xxxxxxx xxxxxxxx

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

Xxx z technických xxx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. 187/2016 Xx. 2823

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty xxx x. č. 526/1990 Sb.

3789

Odvod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b odst. 1 z. x. 202/1990 Xx.

2639

Xxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. č. 202/1990 Xx.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní xxxxxxxx aktiva

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx II

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xxx z. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

2735

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx při elektronické xxxxxxxx tržeb

4837

Pokuty dle x. x. 9/1991 Xx., x. č. 435/2004 Sb. – xxxxxxxxxxxx

3797

Pokuty za xxxxxxxxxx osvobozeného xxxxxx (x. x. 586/1992 Xx.)

4829

Pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. x. 235/2004 Xx.)

4810

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx řízení

3754

Příslušenství xxxx x xxxxxxxxxx xxx 14701

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxxx spoření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxx sražené xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Odvolacímu finančnímu xxxxxxxxxxx 2)

13717

Xxxxxx x xxxxxxxx půjček xx xxxx 1991

4730

Zvláštní xxxxxxxxxx – dobrovolné xxxxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – konkurzní xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)

30031

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxxxx pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)

50032

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 235/2004 Xx.)

80039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 280/2009 Xx.)

20036

Xxxxxxxx prostředky – zajištění daně (z. x. 586/1992 Sb.)

10030

Vysvětlivky:

1) Xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxx 705 Xxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx DPH-zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. Xxxx One Xxxx Xxxx (XXXX).

2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 13717 Xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: 13717-77628031/0710) x placení xxxxxxxxx poplatků Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: 13717-77628621/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx poplatků Odvolacímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (OFŘ).

Xxxxxxx x. 3

Bankovní xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxx banky

Daň silniční

748

77620021

0710

Daň x hazardních xxx xxx §3 odst. 1 písm. x), x), x), x), x), x), x) x. č. 187/2016 Xx. 2815 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 1)

705

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob

7704

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxxx her dle §3 odst. 1 xxxx. e) z. x. 187/2016 Sb. 2) 2823 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx dle x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

1716

77620021

0710

Odvod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her dle §41b xxxx. 1 x. č. 202/1990 Xx.

2639

77620021

0710

Xxxxx x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Sb.

2655

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení

5725

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx finanční xxxxxx

5661

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy

5733

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx rozpočet

4722

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní xxxx X

5741

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní xxxx II

5776

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

77620021

0710

Pokuty a náklady řízení xxx x. č. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx x hotovosti

2735

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx řízení xx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 4837 77620021 0710
Pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením (z. x. 235/2004 Xx.) 4810 77620021 0710

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx řízení

3754

77620021

0710

Příslušenství daně z xxxxxxxxxx her

14701

77620021

0710

Příslušenství xxxx

4706

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Správní poplatky

3711

77620021

0710

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx od roku 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxxx xxxxxx (z. x. 280/2009 Xx.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxx

35

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Xx., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Zvláštní xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (z. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (z. x. 235/2004 Xx.)

80039

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (x. x. 280/2009 Xx.)

20036

77620021

0710

Zvláštní prostředky – zajištění xxxx (x. č. 586/1992 Sb.)

10030

77620021

0710

Vysvětlivky:

1) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx 705 Xxx z xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx k úhradě XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx. Xxxx Xxx Xxxx Xxxx (XXXX).

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní

(bankovní xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx finančního xxxxx

Xxx z přidané xxxxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx fyzických osob xx závislé xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybírané srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxx* z nemovitých xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí

Finanční xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Finanční xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Pardubický xxxx

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Olomoucký kraj

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Finanční xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Specializovaný xxxxxxxx xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

-***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Od 1. 1. 2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx xxxx x nemovitostí xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Daň z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx z. o. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 5

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) při xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx

(xxxxxxxx xxxx jsou vedeny x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Daň z xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání

Daň z xxxxxx fyzických osob xx závislé xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx fyzických xxxx vybírané srážkou xxx zvláštní sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

XX74&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX17&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8031

XX06&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8031

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8031

XX63&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8031

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8031

XX27&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8031

XX56&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX47&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8031

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj

CZ48 0710 0007 0500 7762 8111

CZ88 0710 0077 0400 7762 8111

CZ77 0710 0077 1200 7762 8111

CZ26 0710 0007 2100 7762 8111

CZ37 0710 0007 1300 7762 8111

CZ66 0710 0077 2000 7762 8111

CZ98 0710 0007 4800 7762 8111

CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

CZ21 0710 0076 9100 7762 8111

Finanční xxxx xxx Jihočeský xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7231

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7231

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7231

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7231

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7231

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7231

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7231

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

XX17&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX57&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7311

XX46&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7311

XX92&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7311

XX06&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7311

XX35&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7311

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7311

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX87&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7311

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

CZ12 0710 0007 0500 7762 9341

CZ52 0710 0077 0400 7762 9341

CZ41 0710 0077 1200 7762 9341

CZ87 0710 0007 2100 7762 9341

CZ98 0710 0007 1300 7762 9341

CZ30 0710 0077 2000 7762 9341

CZ62 0710 0007 4800 7762 9341

CZ91 0710 0077 5500 7762 9341

CZ82 0710 0076 9100 7762 9341

Finanční úřad xxx Xxxxxxx xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1411

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1411

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1411

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1411

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1411

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1411

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1411

Xxxxxxxx xxxx xxx Liberecký xxxx

XX07&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8461

XX36&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8461

XX82&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8461

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8461

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8461

XX57&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8461

XX86&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX77&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8461

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX26&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;6511

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;6511

XX61&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;6511

XX72&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;6511

XX04&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;6511

XX36&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;6511

XX65&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX56&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;6511

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

XX33&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX73&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;2561

XX62&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;2561

XX11&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;2561

XX22&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;2561

XX51&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;2561

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;2561

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX06&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;2561

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX10&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;6762&xxxx;6681

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;6762&xxxx;6681

XX45&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;6762&xxxx;6681

XX56&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;6762&xxxx;6681

XX85&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;6762&xxxx;6681

XX20&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;6762&xxxx;6681

XX49&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX40&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;6762&xxxx;6681

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8621

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8621

XX30&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8621

XX41&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8621

XX70&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8621

XX05&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8621

XX34&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX25&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8621

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

CZ84 0710 0007 0500 4762 3811

CZ27 0710 0077 0400 4762 3811

CZ16 0710 0077 1200 4762 3811

CZ62 0710 0007 2100 4762 3811

CZ73 0710 0007 1300 4762 3811

CZ05 0710 0077 2000 4762 3811

CZ37 0710 0007 4800 4762 3811

CZ66 0710 0077 5500 4762 3811

CZ57 0710 0076 9100 4762 3811

Finanční xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX02&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX42&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1761

XX31&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1761

XX77&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1761

XX88&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1761

XX20&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1761

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1761

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX72&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1761

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxx xxxx

XX65&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX08&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;0661

XX94&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;0661

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;0661

XX54&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;0661

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;0661

XX18&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;0661

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX38&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;0661

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

XX34&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;0021

XX74&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;0021

XX63&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

XX23&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;0021

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;0021

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx z xxxxxx nemovitých věcí xxx z. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx nemá otevřené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 6

Xxxxxxxx xxxx finančních úřadů xxx placení daně x příjmů fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, daně z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x daně z xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx* x nemovitých xxxx

Xxx** z nabytí xxxxxxxxxx xxxx

Xxx*** x xxxxxxx nemovitostí

Finanční úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxx kraj

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxx kraj

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Finanční xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx z. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx názvu xxxx x xxxxxxxxxxx xx daň z xxxxxxxxxx věcí.

** Xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx dle x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Daň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31. 12. 2013.