Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Xxx xxxxxxx zaplatit xxx finančnímu xxxxx x roce 2018

Dle xxxxxx č. 456/2011 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx již xx 1. xxxxx 2013 pověřeno 14 xxxxxxxxxx úřadů (xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x 13 xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxx působností xxxxx České republiky) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“) x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxx bezproblémové xxxxxxx xxxx x roce 2018 je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu finančního xxxxx. Proto upozorňujeme, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 199 xxxxxxxxx finančních xxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), vrací XXX xxxx xx bankovní xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx č. 5/2014). Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx povinnosti xx takovéto xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx měně (x xxxxxxxx placení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx příslušný xxxxxxxx účet Finančního xxxxx pro Jihomoravský xxxx - xxx xxxxxx „Xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, na xxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxx. Správné určení xxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na správný xxxxxxxx xxxx správce xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sestaví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x matrikové části x z xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx bankovního xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx matrikovou částí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX), x xxx xxxx finanční xxxxx vedeny xxxx (xxx 0710).

Xxxxxxxx části xxxxxxxxxx účtu:

 • Předčíslí xxxxxxxxxx xxxx (PBÚ) v xxxxxxx xxxx xx xxxx číslic jednoznačně xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx daní xx uveden v Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx úřady xxxxx XXX) a xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx jednotlivé xxxxx xxxx xx uveden x Příloze č. 3 (pro SFÚ).
 • Matriková xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx účty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 1 (xxx finanční xxxxx xxxxxx SFÚ).

Jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx silniční x Xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx úplný xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 748-7628111/0710.

Xxxxxx subjekt může xxx (xxxxxx xx xxx, xxxxxxx daně) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x služeb Xxxxx xxxxx, s. p. xxx. XXXX (viz xxxxxx Xxxxxxx placení xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxxxxx SIPO). Xxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nemovitých xxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (fyzické xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX.

Xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx den, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xx bankovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx x ČNB.

I. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázky X - xxxxxx X/XX

Xxxxxx (fyzické osoby) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX (xxx. xxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čtyř xxxx:

 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 • xxx x xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx cenu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Hlavním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx běžné xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázky X xx, xxxxx xxxxx poukázky, transakční xxx 113 x xxxxxx xxxxxx rohu x xxxxxxxxxx xxxxxx 0001. Xxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx kterém je xxxxxxxx černým xxxxxx xxxxxx název poštovního xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx A - doklad X/XX xx dostupná na xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. p. x na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx května 2018 poštovní obálku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázkou A - doklad V/DS x xxxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí.

Přehled xxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx úřadů pro xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX xx xxxxxx v Xxxxxxx x. 6.

Xx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS xx xxxxxxxx následující xxxxx:

Xxxx xxxx Poštovní poukázky X - xxxxxx X/XX (Xxxxxx xxxxxx):

 • Xx - uvádí xx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx platby x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dvojitou xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx - v xxxx kolonce se xxxxx slovy xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx peněžní xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
 • X. xxxx / Xxx xxxxx - xxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu, tj. xx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu (XXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani (XXX 721 xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX 7755 xxx x nemovitých xxxx, XXX 7691 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x PBÚ 7763 xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxx matriky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, lomítko x xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 nebo 10 číslic x&xxxx;xxxx xx sebou), xxxxxxx xxxxx xxxxxx přidělené xxxxxxxxx xxxxxx (9 xxxxxx x řadě xx sebou) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (10 číslic x řadě xx xxxxx) x xx xxx xxxxxxxxxxx mezer, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx než 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplněny. Xxxxxxxx xx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx bydliště xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx finančního xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx adresy.
 • Zpráva xxx xxxxxxxx (hůlkovým xxxxxx, tiskem) - xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx Kč - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx místo před/za xxxxxxx částkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xx. xxx (xxxxxxxxxx xxx) - položka xx xxxxxxxxxxx kódem 113 (kód Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX).
 • Xx xxxxxxxx xxxx - položka xxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxx x matriky xxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx a xxx xxxxx xx zde xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx počet xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vpravo, xxxxxxxxx uvézt xxxx xxxxxxxxxxx svislou čáru. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zleva nulami, xxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a matriky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A.
 • Kód xxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx 0710 (xxx ČNB).
 • V. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx položky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxx x levé xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx vyplňují xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx umístěné x poslední 10. xxxxxx. Xxxxxxx to, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx kratšího než 10 xxxxxx zůstávají xxxxxx pozice xxxxxxx „X. symbol“ nevyplněny. Xxxxx xx xxxxx xxxxx (9 xxxx 10 xxxxxx v xxxx xx xxxxx), xxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 číslic x xxxx xx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (10 xxxxxx x řadě xx sebou) x xx bez jakýchkoliv xxxxx, pomlček xxxx xxxxxxx.
 • X. symbol (xxxxxxxxxx xxxxxx) - položka xx předtištěna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0001.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx písmem, xxxxxx) - poplatník xxxxxxxx kolonky nadepsané: „xxxxx“, „xxxxxxxx“ x „xxxxx (obec), x. xxxx, XXX, adresní xxxxx“.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poukázaných Xxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxx V/DS xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. jsou xxxxxxxxxxxx:

 • xxxxxxx xxxxxxxx údaje (xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxx, odesílatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),
 • xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Přílohy x. 6,
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx ručitele.

Pokud xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nesrovnalosti, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xxxxxxx.

Xxx hotovostní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx nutné xxxxxx běžnou Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázky X

Xxxxx xxxxx, x. p. xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částek x xxxxxxxxx určených x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použít xxx xxxxxx všech xxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx převzetí xxxxxxxxx na pobočce Xxxxx pošty, x. x. xxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxx x České xxxxx, x. p. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklad x poukázané platbě. Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx poukázky Česká xxxxx, s. x. xxxxxxxxxxxxxx, pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx souboru, který xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) odesílán x xxxxx xx jedinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx úřad. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Poštovní xxxxxxxx X se xxxx xx všech kolonek xxxxx xxxxxxx a xxxxx údaje. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx žádoucí, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (jinak xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x dále xx xxxxxx, aby při xxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx černá xxxxx xxxxx (při xxxxxxx xxxx barvy xxxxxxx x xxxxxxx výskytu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx Poštovní xxxxxxxx X:

 • Xx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - x xxxx xxxxxxx xx uvádí xxxxx xxxxxxxxx odesílaná xxxxxx x Xx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx název x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • X. xxxx - xxxxx účtu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxx, xx. ve xxxxx předčíslí-matrika/kód xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx typu xxxx), xxxxxxx, xxxxx matriky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx 0710 (kód XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinnost x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), vepíše xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx DIČ, xx. xxx xxxxx xx pomlčkou (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxxxxxxxx variantu xxxxx XXX). Není-li xxxxxx xxxxxxx x xxxx dani xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodné xxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 číslic x řadě za xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Pro xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxx exekuce xx oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (blíže viz xxxx XX.).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx zajištění xxxx dle xxxxxx x DPH se xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - uvádí se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx x adresa xxxxx (x právnických osob).
 • Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být uvedena xxxxxxx X. xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxx placení xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xxxxxx majitele xxxx - uvádí xx název a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx pro xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krátký xxxx xxxxxx xxx příjemce. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx p. x., xx xx zprávě xxx příjemce xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx část IV.).
 • Částka Xx - xxxxx xx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti x Xx.
 • Xx. xxx (Xxxxxxxxxx kód) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikující xxx xxxxxxxx x tento xxxx je xxx xx xxxxxxxxx předtištěn.
 • Ve xxxxxxxx xxxx - xxxx položka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předčíslí x xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx (xxx. xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx doplněné x xxxx se zapisuje xx xxxxxxx 6 xxxxx zleva (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xx 10 pozic xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxx xxx automatizované xxxxxxxxxx. Xx nezbytné vyplnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx částka xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxx předčíslí xxxx (tedy xxxxxxxx xxxx) nebo číslo xxxxxxx finančního úřadu (xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx přijata xx účet v XXX x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (předčíslí 748) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 77628031 xxxx xxx x xxxxxxx "xx prospěch účtu" xxxxxxx číselné xxxxxxxx: 0007480077628031. X levé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x úplném xxxxx 748-77628031/0710.
 • Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx vyplněn xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxx x levé xxxxx xxxxxxxx. Číslice xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxx v poslední 10. xxxxxx. Znamená xx, že xxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx X. symbol xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx xxx zasílání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx daně dle xxxxxx x XXX xx xx kolonky xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxx xxxx IV.).
 • K. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx univerzální xxxxxxxxxx xxxxxx 1149.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - v xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - v xxxxxxx, xx xx odesílatelem xxxxxxx osoba, vyplňuje xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (obec), x. xxxx, XXX x xxxxxx pošta. Xxxxx je odesílatelem xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx xx kolonek Xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx zkráceném xxxxx) x do xxxxx xxxxx xx vyplní xxxxxx sídla.

III. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Formou xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formou bankovního xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x banky. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky x vyplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx do bankovního xxxxxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx X. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zadní xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Číslo xxxx xxxxxx a Xxx xxxxx xxxxx daňový xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx vedeného x xxxxxxx xxxxx x xx druhé xxxxx xxx této xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxx, Xxxxxx Xx, symboly xxxxxx (xxxxxxxxxx, konstantní, xxxxxxxxxx) uvede xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx číslo účtu xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxx číslo 0710 (kód XXX). Xxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxx musí zachovávat xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx vyplnění xxxxxxx Čísla xxxx xxxxxxxx bez lomítka x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 748-77628031). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) pro xxxxxxxxxx xxxxx daní xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx úřady xxxxx XXX) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx je uveden x Příloze x. 3 (xxx XXX). Xxxxx matrik jsou xxxxxxx x Xxxxxxx x. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bankovního xxxx finančního xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poukázky xxxx X xx xxxxx xxxxx předčíslí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx x úhradě x xxxxxxx Číslo účtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx subjekt použije xxxx číselného xxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxx, banka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjemce. Platba xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx vrácena xxxx na xxxx xxxxx, která platbu xxxxxxxx. Tak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepříjemné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx nebude xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx všechny xxxxxx subjekty, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxx správného xxxxx xxxx xxx, aby xx nevystavovaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx k xxxxxx uvádí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kód xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (kód XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx typy plateb.

Prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sděluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxxxxxxx xxxx DIČ, xx. buď čísla xx xxxxxxxx (pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX) nebo čísla xx xxxxxxx XX (xxx stávající xxxxxxxx xxxxx XXX). Není-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znamená, že xxxx přiděleno XXX, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxx mezer, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. uvede 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Pro xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx exekuce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidlům xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).

Při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148.

Specifický xxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx část XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx mělo být xxxxxx xxx, aby xxxx částka xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx - xxx xxxx odesílatel xxxxx xxxxxx text xxxxxx xxx příjemce. X xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxx §109a zákona x. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění x. x., xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

2. Formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx článku. Xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx, xxxxxx xx x banky, jaká xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx bankovního xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xx. xx xxxxx „xxxxxxxxx-xxxxxxx“). X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bankovního xxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx platba xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx finanční xxxxx xxxxx XXX) x xxxxxx bankovních xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x. 3 (xxx XXX).

Xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx) je xxxxxxx x Příloze x. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxx xxxxx - musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX) a xxxxx xxx xxxxxxx typy xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx finančnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx, kterou xxxxx, xxxxxxxxxxx povinnost x bylo mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxx část DIČ, xx. xxx xxxxx xx pomlčkou (xxx xxxxxxx xxxxxxxx tvaru XXX) nebo xxxxx xx písmeny CZ (xxx xxxxxxxxx variantu xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx registrován, xx znamená, xx xxxx přiděleno XXX, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxx xxxxx, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo lomítek, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx za xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby uvede xxx IČ. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx zajištění xxxx xxx zákona o XXX xx do xxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxx kmenová část XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (blíže xxx xxxx IV.).

Specifický symbol - v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o XXX xx xx kolonky Xxxxxxxxxx symbol xxxxx xxxxxxx část DIČ xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx xxx část XX.).

Xxxxxxxxxx symbol - xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol 1148.

Xxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxx částka xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.

Zpráva pro xxxxxxxx - xxx xxxx odesílatel uvést xxxxxx xxxx určený xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. x., se xx xxxxxx pro xxxxxxxx uvede xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx datum dne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx viz xxxx IV.).

Ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, jaká xx příslušná banka xxxxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxx (platebního xxxxx) xxx data xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a zákona č. 235/2004 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění x. x.

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx p. x. (xxxx xxx „zákon x XXX“), upravuje xxxxxx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx. V §108x xxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx ručení xxxxxxxxxxx příjemce, tj. xxxxx, jejíž postavení xxxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx daních. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxx §109a xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx přímo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finančního úřadu xxxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění, xx třeba věnovat xxxxxxxx pozornost. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx symbol, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx §109a xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxx o DPH, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx správnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

b) xxx, xx kterou xx xxxxxx určena,

c) identifikace xxxxxxxx zdanitelného plnění,

d) xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx platebním xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx přes Xxxxxx xxxxx, s. p. xx Poštovní poukázce X xxxxxxxxxxx údaje:

Předčíslí xxxxxxxxxx xxxx (XXX) 80039, xxxxxxxxx této xxxxxxx je určena xxx (xxx xxxx xxxxxxx písm. b). XXX 80039 pro xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x XXX xx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxx x. 2 (xxx xxxxxxxx xxxxx kromě XXX) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx uveden x Xxxxxxx x. 3 (xxx SFÚ).

Číslo xxxx (xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx v Xxxxxxx x. 1 (pro xxxxxxxx úřady xxxxxx XXX). Xxxxxx provést xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx.

Xxx xxxxx - 0710 (xxx Xxxxx národní xxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx kmenová xxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxxx nebo vlastní xxxxxxxxxxxxx přidělený xxxxxxxx xxxx), viz xxxx xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - uvádí xx xxxxxxx xxxx XXX příjemce zdanitelného xxxxxx (potažmo DIČ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx on), xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx bezhotovostní platbě xx xxxxx 1148, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1149.

Zpráva xxx xxxxxxxx - xxxxx xx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxx xxx příjemce xxxxx:

- xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx: XX/XX/XXXX−X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění je 19.3.2018, xxx. 19/03/2018-X

xxxx

- xxx xxxxxxx úplaty xx tvaru: DD/MM/RRRR−U

Příklad: xxx xxxxxxx xxxxxx xx 23.4.2018, tzn. 23/04/2018-X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků z xxxxxx xx. xxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z jiného xx. xxxxx xx 3.4.2018, xxx. 03/04/2018

Xxxx xxxxx se xxx xxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X. XXXX x xxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxx finančních prostředků xx jejich xxxx x současně i xxxxxx bankovní xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx daň je xxxxxx určena. Správné xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nasměrování x xxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxxxx daň xx správný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx úřadu) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx značení xxxxx bankovních xxxx xxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Number), xx. mezinárodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx konstrukci. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx XXXX xxxxxxx banka, xxxxx účet xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daní xx xxxxx o Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxx banky (xxxx. xxxxxxx banky) x xxxxx účtu. XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a velká xxxxxxx při maximálním xxxxx 30 xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formát xxxxx xxxx takto:

 • 2 xxxxx - kód xxxx (XX pro Xxxxxx xxxxxxxxx),
 • 2 xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx),
 • 4 xxxxx - xxx xxxxx,
 • 6 xxxxx - předčíslí xxxxxxxxxx xxxx,
 • 10 xxxxx - xxxxx xxxx (xxxxxxx finančního úřadu).

Jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx x XXX.

X písemném xxxxx xx xxxxx XXXX po 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxx styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

IBAN x elektronickém xxxxx: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xxx.xxx.xx) v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx XXXX je možné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx informací, xxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx XXXX pomocí xxx. XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx formátu:

 • první xxxx xxxxx xxxx (= předčíslí xxxxxxxxxx xxxx),
 • xxxxx xxxx xxxxx xxxx (= xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx),
 • xxx xxxxx (= 0710)

xxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx úplných xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx v mezinárodním xxxxxxx XXXX nejčastěji xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx x Xxxxxxx x. 5.

Jako xxxxxxxx x výše uvedenému xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx finančnímu xxxxx x xxxx 2018 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxx) xx možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správy XX (http://www.financnisprava.cz), xxx jsou x xxxxxxxxx x xxxxx doplňkové informace xxxx např. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a další.

Příloha č. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních úřadů xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Příloha č. 2 Předčíslí xxxxxxxxxx xxxx finančních úřadů (xxxxx Specializovaného finančního xxxxx) xxx placení xxxx,

Příloha č. 3 Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxx placení xxxx,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx nejčastěji placených xxxx,

Příloha č. 5 Bankovní xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daní (v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx IBAN) xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

Příloha č. 6 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení daně x příjmů fyzických xxxx podávajících přiznání, xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx závěr xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx XX zpřístupňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) xxxxxxxx Xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx. x informacím x xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dni xx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančnímu xxxxx, xxxx by xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, patří mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Božena Xxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX)

xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx (XXX)

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx úřadu

Sídlo finančního xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxx

77628031

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77628111

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

77627231

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77627311

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

Karlovy Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

Xxxx nad Xxxxx

77621411

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

Liberec

77628461

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Hradec Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx kraj

Pardubice

77622561

0710

Finanční xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

67626681

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

Olomouc

47623811

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

77621761

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77620021

0710

Příloha x. 2

Předčíslí xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx xxxxx (FÚ)

kromě Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daní

(bankovní účty xxxx vedeny x Xx)

Xxxxx daně

Předčíslí xxxx

Daň darovací xxx z. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013

7747

Daň dědická xxx x. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7739

Daň silniční 748
Daň x xxxxxxxxxx her xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), d), x), x), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815

Daň z nabytí nemovitých věcí xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí xxx x. č. 338/1992 Sb. (do 31.12.2013 xxx z xxxxxxxxxxx)

7755

Daň z převodu nemovitostí xxx x. č. 357/1992 Sb. platného do 31.12.2013

7763

Daň z přidané hodnoty 1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby

7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících xxxxxxxx

721

Daň z příjmů fyzických osob ze xxxxxxx xxxxxxxx

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

Xxx z technických xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. 187/2016 Sb. 2823

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx xxx z. č. 526/1990 Sb.

3789

Odvod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 x. x. 202/1990 Sb.

2639

Odvod x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 a 4 x. x. 202/1990 Xx.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní xxxxxxxx

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx X

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní xxxx

5784

Pokuty x xxxxxxx řízení xxx z. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx

2735

Pokuty a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxx xxxxx

4837

Pokuty xxx x. č. 9/1991 Xx., x. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost

3797

Pokuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu (x. x. 586/1992 Xx.)

4829

Pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx hlášením (x. x. 235/2004 Xx.)

4810

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

Xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx 14701

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky xxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2)

13717

Xxxxxx k xxxxxxxx půjček od xxxx 1991

4730

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Sb., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx pohledávky (x. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 235/2004 Xx.)

80039

Xxxxxxxx prostředky – zajištění daně (x. x. 280/2009 Sb.)

20036

Zvláštní xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. x. 586/1992 Xx.)

10030

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 705 Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxx. Mini Xxx Xxxx Xxxx (MOSS).

2) Xxxxxxxx účet s xxxxxxxxxx 13717 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxxx bankovního xxxx: 13717-77628031/0710) x placení xxxxxxxxx xxxxxxxx Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx kraj (xxxxx bankovního účtu: 13717-77628621/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Odvolacímu xxxxxxxxxx ředitelství (XXX).

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Daň silniční

748

77620021

0710

Xxx x hazardních xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), d), x), x), x) x. č. 187/2016 Xx. 2815 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 1)

705

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx činnosti

713

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob

7704

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7712

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. e) z. x. 187/2016 Xx. 2) 2823 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

1716

77620021

0710

Odvod z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 x. x. 202/1990 Xx.

2639

77620021

0710

Xxxxx x xxxxxxx x jiných podobných xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Sb.

2655

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní xxxx životního xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond X

5741

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní xxxx XX

5776

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

77620021

0710

Pokuty a náklady řízení xxx x. č. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

2735

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 4837 77620021 0710
Pokuty za porušení xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. x. 235/2004 Xx.) 4810 77620021 0710

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx řízení

3754

77620021

0710

Příslušenství daně z xxxxxxxxxx xxx

14701

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plátcem xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Správní poplatky

3711

77620021

0710

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní prostředky – dobrovolné xxxxxx (x. x. 280/2009 Xx.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxx

35

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx pohledávky (x. x. 328/1991 Xx., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (z. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (x. x. 235/2004 Xx.)

80039

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx daně (x. x. 280/2009 Xx.)

20036

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (z. x. 586/1992 Xx.)

10030

77620021

0710

Xxxxxxxxxxx:

1) Bankovní xxxx x xxxxxxxxxx 705 Xxx x xxxxxxx hodnoty nelze xxxxxx k xxxxxx XXX-xxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, tzv. Xxxx Xxx Xxxx Xxxx (XXXX).

Příloha x. 4

Xxxxxxxx xxxx finančních úřadů xxxxxxxxxx placených xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x přidané xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti

Daň x příjmů xxxxxxxxx xxxx vybírané srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxx* x nemovitých xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí

Finanční xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxx kraj

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Finanční xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Finanční úřad xxx Olomoucký xxxx

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Moravskoslezský xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

-***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx daně x nemovitostí xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx z xxxxxx nemovitých xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxx otevřené xxxxxxxx účty pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x daně x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 5

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx z přidané xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx právnických osob xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx závislé činnosti

Daň x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* z xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

XX74&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX17&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8031

XX06&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8031

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8031

XX63&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8031

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8031

XX27&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8031

XX56&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX47&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8031

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx kraj

CZ48 0710 0007 0500 7762 8111

CZ88 0710 0077 0400 7762 8111

CZ77 0710 0077 1200 7762 8111

CZ26 0710 0007 2100 7762 8111

CZ37 0710 0007 1300 7762 8111

CZ66 0710 0077 2000 7762 8111

CZ98 0710 0007 4800 7762 8111

CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

CZ21 0710 0076 9100 7762 8111

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7231

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7231

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7231

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7231

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7231

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7231

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7231

Xxxxxxxx xxxx pro Plzeňský xxxx

XX17&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX57&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7311

XX46&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7311

XX92&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7311

XX06&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7311

XX35&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7311

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7311

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX87&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7311

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj

CZ12 0710 0007 0500 7762 9341

CZ52 0710 0077 0400 7762 9341

CZ41 0710 0077 1200 7762 9341

CZ87 0710 0007 2100 7762 9341

CZ98 0710 0007 1300 7762 9341

CZ30 0710 0077 2000 7762 9341

CZ62 0710 0007 4800 7762 9341

CZ91 0710 0077 5500 7762 9341

CZ82 0710 0076 9100 7762 9341

Finanční xxxx xxx Xxxxxxx kraj

CZ43 0710 0007 0500 7762 1411

CZ83 0710 0077 0400 7762 1411

CZ72 0710 0077 1200 7762 1411

CZ21 0710 0007 2100 7762 1411

CZ32 0710 0007 1300 7762 1411

CZ61 0710 0077 2000 7762 1411

CZ93 0710 0007 4800 7762 1411

CZ25 0710 0077 5500 7762 1411

CZ16 0710 0076 9100 7762 1411

Finanční xxxx xxx Liberecký xxxx

XX07&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8461

XX36&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8461

XX82&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8461

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8461

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8461

XX57&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8461

XX86&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX77&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8461

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX26&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;6511

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;6511

XX61&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;6511

XX72&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;6511

XX04&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;6511

XX36&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;6511

XX65&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX56&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;6511

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

XX33&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX73&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;2561

XX62&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;2561

XX11&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;2561

XX22&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;2561

XX51&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;2561

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;2561

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX06&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;2561

Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX10&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;6762&xxxx;6681

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;6762&xxxx;6681

XX45&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;6762&xxxx;6681

XX56&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;6762&xxxx;6681

XX85&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;6762&xxxx;6681

XX20&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;6762&xxxx;6681

XX49&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX40&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;6762&xxxx;6681

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8621

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8621

XX30&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8621

XX41&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8621

XX70&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8621

XX05&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8621

XX34&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX25&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8621

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX27&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;3811

XX16&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;3811

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;3811

XX73&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;3811

XX05&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;3811

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;3811

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX57&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;3811

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX02&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX42&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1761

XX31&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1761

XX77&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1761

XX88&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1761

XX20&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1761

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1761

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX72&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1761

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

XX65&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX08&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;0661

XX94&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;0661

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;0661

XX54&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;0661

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;0661

XX18&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;0661

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;0661

XX38&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;0661

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

XX34&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;0021

XX74&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;0021

XX63&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

XX23&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;0021

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;0021

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. xxxxx názvu daně x xxxxxxxxxxx xx xxx x nemovitých xxxx.

** Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný finanční xxxx nemá otevřené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx věcí.

Příloha č. 6

Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxx placení daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxx nemovitostí

Název xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx*** x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Plzeňský xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Finanční xxxx xxx Ústecký xxxx

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Pardubický xxxx

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Finanční úřad xxx Olomoucký kraj

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Finanční xxxx xxx Moravskoslezský xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Xxxxxxxx:

* Xx 1. 1. 2014 xxx x. x. č. 344/2013 Sb. změna xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx daň x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx z. x. č. 340/2013 Sb.

*** Daň x xxxxxxx nemovitostí xxx xxxxxx č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31. 12. 2013.