Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxx č. MF-15

o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Tel.: 257 0424 321

Č. x.: XX-14125/2017/3901-1

XXX: XXXX7XXXXX

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Tento xxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx bloků x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §92 odst. 3 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“).

2. Tento xxxxx xxxx upravuje postup xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx x ukládání x xxxxxxxx pokut x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx místě ve xxxxxx §91 x 92 zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky (xxxx xxx „oprávněné xxxxxx“), jakož x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které nakládají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx bloky“), xxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x případě ztráty, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxx příkazových xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dle xxxxxxx xxxxxx pokut, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x příkazové xxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, a xxx rozpočtového xxxxxx xxxxxx pokut, a xx xx příkazové xxxxx číselné xxxx 26 – výnos xxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx do xxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, x příkazové xxxxx xxxxxxx xxxx 46 – xxxxx xxxxx xx rozpočtu kraje xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx bloky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx rozpočtového xxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 26 – xxxxx xxxxx do xxxxxxxx rozpočtu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x příkazové xxxxx xxxxxxx xxxx 46 – xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx obce.

3. Xxxxxxxxx xx tyto xxxxx příkazových bloků xxxxxx jejich xxxxx x skladových xxxxx:

x) Xxxxxxxxx bloky, jejichž xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • 26&xxxx;6400 - Xxxxxxxxx bloky na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6401 - Příkazové xxxxx xx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6500 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 26&xxxx;6501 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 26&xxxx;6510 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx záruky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, právnickým xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výnos xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu:

 • 26 6700 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx xx rozpočtu xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6701 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx místě xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxx plyne xx xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,
 • 26 6800 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxx x xxxxx plyne xx xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6801 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxxxxx za přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx do rozpočtu xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6810 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bloky, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx obce:

 • 46 6400 - Xxxxxxxxx bloky na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,
 • 46&xxxx;6401 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obcemi,
 • 46 6500 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ukládané krajskými xxxxx nebo obcemi xx přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 46&xxxx;6501 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskými úřady xxxx obcemi za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,
 • 46 6510 - Xxxxxxxxx xxxxx xx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obcemi fyzickým xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx vzorů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vytváří a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jsou zveřejněné xx webových stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zúčtovatelné.

III.

Postup při vedení xxxxxxxx příkazových xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděna zvlášť xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx zajištěna xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X evidenci příkazových xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx webových stránkách. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zadní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řady 25 (pro xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 45 (xxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxx

25&xxxx;5660

45&xxxx;4440

Xxxxxxxxxx příkazových xxxxx

25&xxxx;5661

45&xxxx;4441

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – obal

25 5662

45 4442

Zásobník příkazových xxxxx – vložka

25 5663

45 4443

Evidenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxx

25&xxxx;5664

45&xxxx;4444

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx

25&xxxx;5665

45&xxxx;4445

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx inventury xxxxxxxxxxx bloků

25 5666

45 4446

Předávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xx xxx 25. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, od něhož xx xxxxxx §92 xxxx. 3 zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxx odebraných xxxxxxxxxxx xxxxx, příkazových xxxxx xxxxxxxx obviněným x xxxxxxxxxx xxxxx, vše xxxxx jednotlivých druhů xxxxxxxxxxx bloků.

3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazových xxxxx překontrolují, xxxxxxxxx x xxxxxxx evidencí x zařídí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příkazových xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel.

XX.

Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X případě xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx této skutečnosti xxxxxxx celnímu nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx příkazové xxxxx xxxxxxxx, x zároveň x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, série, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejněných na xxxx webových stránkách:

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 25

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 45

xxxxx

25&xxxx;5667

45&xxxx;4447

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, ztracených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

25&xxxx;5668

45&xxxx;4448

Xxxxxxx x tiskopisu „Xxxxxxx xxxxxxxxxx, ztracených x zničených xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx tiskopisům xxxx připojena kopie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeno, xxx xx xxxxxx, xxxxxxx či odcizení xxxxxxxxxxx bloků xxxxx.

X.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bloky, xxxxx xxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx co xx xxxxxxxx, skladových xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, celní xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxx, xxxxx zpět na xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xxxxx žádají x xxxxxxx x xxxxxxx x fyzickou xxxxxxxxx znehodnocených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. X xxxxxxxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

VI.

Závěrečná, přechodná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx vztahu x příkazovým xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx kontrolovat xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1.7.2017 xxxxx x xxxxxxx xxxx 2017 x 1. xxxxxxxx xxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx MF. Xx xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx bloků, vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx bloky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Pokynu č. MF-2 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx bloků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxx vydané x blokových xxxxxx xx 1.1.2013, x.x. 100423/2012/904.

3. Xxxxxxx xx Xxxxx č. MF-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bloků x xxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx bloky xxxxxx x blokových xxxxxx xx 1.1.2013, x.x. 100423/2012/904.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Ing. Ivan Xxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxxx