Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Pokyn x. XX-15

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx evidenci

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

Xxx.: 257&xxxx;0424&xxxx;321

X. x.: XX-14125/2017/3901-1

XXX: MFCR7XGNPK

I.

Předmět úpravy

1. Xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx bloků k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx záruk xx xxxxxxx povinnosti příkazem xx xxxxx vydávaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §92 odst. 3 xxxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx“).

2. Xxxxx xxxxx xxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx záruk xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx místě xx xxxxxx §91 a 92 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx „oprávněné xxxxxx“), xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nakládají x příkazovými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx bloky“), xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků x xxxxxxx při odepsání x xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pokut xx xxxxx dle způsobu xxxxxx xxxxx, x xx xx příkazové xxxxx xx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bloky xx pokuty xx xxxxx zaplacené, a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řady 26 – výnos xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxxxxx bloky xxxxxxx xxxx 46 – xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx dle osoby xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx bloky x xxxxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, x xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 26 – xxxxx plyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx číselné xxxx 46 – výnos xxxxx xx rozpočtu xxxxx xxxx obce.

3. Xxxxxxxxx xx tyto xxxxx příkazových xxxxx xxxxxx xxxxxx názvů x skladových xxxxx:

x) Xxxxxxxxx bloky, xxxxxxx xxxxx plyne xx xxxxxxxx rozpočtu:

 • 26 6400 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6401 - Příkazové xxxxx xx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6500 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxx na xxxxx nezaplacené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx,
 • 26&xxxx;6501 - Xxxxxxxxx xxxxx xx pokuty xx místě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 26&xxxx;6510 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti ukládané xxxxxxxx xxxxxx, právnickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx rozpočtu určeného xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • 26&xxxx;6700 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx x pokut plyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
 • 26 6701 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx místě xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx xx rozpočtu určeného xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6800 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ukládané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - výnos x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6801 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx zaplacené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxx x pokut xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6810 - Xxxxxxxxx xxxxx xx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxxxxx osobám a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - výnos x xxxxx plyne do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Příkazové xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx:

 • 46&xxxx;6400 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskými úřady xxxx obcemi,
 • 46 6401 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskými xxxxx xxxx xxxxxx,
 • 46&xxxx;6500 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx ukládané xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx,
 • 46&xxxx;6501 - Příkazové xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 46&xxxx;6510 - Příkazové xxxxx xx xxxxxxxx záruky xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obcemi xxxxxxxx xxxxxx, právnickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vytváří x xxxxxx případné úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Aktuální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx webových stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Veškeré příkazové xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

III.

Postup xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěna její xxxxxxxxxx a umožněna xxxxxx xxxxxxxx nakládání x příkazovými xxxxx. X evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx níže uvedené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejněné xx xxxx webových stránkách. Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx zadní xxxxxx xxxxxxx tiskopisu.

skladové xxxxx číselné xxxx 25 (xxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xxxxx číselné xxxx 45 (xxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxx

25&xxxx;5660

45&xxxx;4440

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

25&xxxx;5661

45&xxxx;4441

Xxxxxxxx příkazových xxxxx – obal

25 5662

45 4442

Zásobník xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx

25&xxxx;5663

45&xxxx;4443

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bloků – xxxx

25&xxxx;5664

45&xxxx;4444

Xxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx

25&xxxx;5665

45&xxxx;4445

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

25 5666

45 4446

Předávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 25. xxxxx zaslat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx smyslu §92 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vyúčtování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příkazových xxxxx, příkazových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vše xxxxx jednotlivých druhů xxxxxxxxxxx bloků.

3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazových xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx celních úřadů xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx příkazových xxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx.

XX.

Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X případě xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx příkazových xxxxx xxxx oprávněné xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čísla, xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem financí x xxxxxxxxxxxx na xxxx webových stránkách:

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řady 25

xxxxxxxx xxxxx číselné xxxx 45

xxxxx

25&xxxx;5667

45&xxxx;4447

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

25&xxxx;5668

45&xxxx;4448

Xxxxxxx x xxxxxxxxx „Xxxxxxx odcizených, xxxxxxxxxx x zničených xxxxxxxxxxx xxxxx

X vyplněným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stejnopis xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx podrobně xxxxxxx, xxx xx ztrátě, xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků xxxxx.

X.

Xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

Znehodnocené xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx co xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx bloky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx cel. X xxxxxxxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle právních xxxxxxxx účinných před 1.7.2017 budou v xxxxxxx xxxx 2017 x 1. pololetí xxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XX. Do xxxx provedení fyzické xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx bloků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx bloky řídí xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx č. MF-2 o evidenci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bloky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2013, č.j. 100423/2012/904.

3. Zrušuje xx Xxxxx č. MF-2 x xxxxxxxx pokutových xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněz xx pokutové xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2013, x.x. 100423/2012/904.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xxx. Xxxx Xxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxxx