Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

22

Xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx: Xxx. M. Dvořák, xxx.: 257&xxxx;044&xxxx;321

X. x.: XX-65&xxxx;647/2013/39 ze dne 11.6.2013

&xxxx;

Xxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxx"), z xxxx xxxxxx rozhodl

takto:

Poplatníkům xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 2013 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 140/2013 Sb., (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx")

xxxxxxxx

1. úhradu xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, za které xx podává daňové xxxxxxxx, xx kterých xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx škody xxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx používaného x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx daně, x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx škody xxxx být doložena xxxxxxxx pojišťovny v xxxxxxx, xx xx xxxxx majetek xxxxxxxx, xxxx-xx pojištěn, posudkem xxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přiznání;

2. xxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x pronájmu xxxxx xxxxxxxxxx §7 x §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxx x xxxxxx"), xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x položky xxxxxxxxxxx xx základu daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx poplatníka xxxxxxxxxxx x činnostem, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx §9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, v důsledku xxxxxxxxx události na xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx majetek xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. příslušenství xxxx x příjmů fyzických xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na daň x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx splatnost xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2013;

4. xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxx úhrady daně x příjmů fyzických xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž původní xxx xxxxxxxxxx nastane xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx stavu, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx xxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx x poplatník xxxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2013.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxx xx 2. xxxxxx 2013 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x záplavám xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, Plzeňského xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx kraje, Xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxx xxxxx byl xxxxxx vyhlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlády Xxxxx republiky č. 140/2013 Sb. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §260 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx události, x xxxx xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x zálohám xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx nouzového xxxxx.

X xxxxxxx xx xx, xx institut xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx plošně xx xxxxxxx daňové subjekty, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx týká, je xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx úměrná xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, která poplatníkovi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx daně. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xx poplatník povinen xxxxxxx, nikoli xxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx daňovém xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x mimořádné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob xx xxxxxx ustanovení §2 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §17 zákona x daních z xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §7 x §9 xxxxxx x daních x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se nevztahuje xx xxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §38c xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxxx při xxxxxx daně x xxxxxx vybírané srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §38d zákona x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §38h zákona x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny x případě, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx takový xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pojištěn, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx používán x xxxxxxxxx, x xxxxx plynou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx §9 zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx-xx majetek poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx založen za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x činnostem, x xxxxx plynou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxx, uplatní xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx majetku pouze x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle bodu 3. xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38h xxxxxx o daních x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poplatníky xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob.

Prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 4. xx xxxxxxxx xx poplatníky xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dostali do xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxx xxxx xxxx. Xx xx xxxx pouze xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob a xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, kdy xx tato daň xxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx to, xx xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záplavami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxxxxx. X tomu slouží xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §156 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx bodu 4. se tak xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx uvést, že xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §156 xxxx. 4 daňového xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx podmínkou xx, xx xxx je xxxxxxxx nejpozději 31. xxxxx 2013. Xx xxx xxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §166 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxxxxx den, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx v hotovosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxx xx prominutí xxxx vztahovat xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §157 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §252 xxxxxxxx řádu.

Podle xxxxxxxxxx §260 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xx xxx promíjí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx týká.

Toto rozhodnutí xx v xxxxxxx x ustanoveními §260 xxxx. 3 x §101 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejnění xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx §259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. x.