Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5

OPATŘENÍ,

kterým xx stanoví xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Ing. Xxxxxxx Xxxxxx, xxx. 5704&xxxx;4157

X. j.: 281/113 411/2001 xx xxx 17. xxxxxxxx 2001

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Ministerstvo xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx*), xxxxxxx:

Xx. X

(1) Xxxxx opatřením se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikatelů, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.1)

(2) Xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx opatření se xxxxxxxxxx xx Fond xxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro sestavení x xxxxxxxxxxx konsolidované xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;přílohách xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx standardy, nepostupuje xx podle tohoto xxxxxxxx.

(6) Toto xxxxxxxx xxxx vyhlášeno oznámením x xxxx vydání xx Xxxxxx zákonů.2)

Čl. XX

Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení**) x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za rok 2002.

Xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxx Xxxxxx, x. x.

1) Účtová xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele x. x. 281/89 759/2001 xx dne 13.11.2001.

2) §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx GRAND

**) Účinnost 1.1.2002

Elegantní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XX XX!

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2002 xx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 31.12.2001 (xxxxxxx - xx 1.1.2002 xxx x xxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002 xxxxxxx!!!).

Xxxxxx §4 xxxx. 2, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2001:

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování, uspořádání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozsah xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx federální xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. 3)."

Xxxxx xxxxxx.

Platné a účinné znění zákona takovou xxxxxxxxx xx 1.1.2002 xxxxxxx xxxxxxxxx neukládá, xxx Opatření MF xxxxxxx xx 31.12.2001 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. zákona xx znění xxxxxxx xx 31.12.2001.

Další dva xxxxxxxxxxxx "xxxxx" xxxx xx xx 31.12.2001 xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx znění §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx:

1. odkaz na XXX v xxxxx - xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX již xxxxxxxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx správy;

2. Xxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx3), kde se xx do 31.12.2001 xxxxxx zrušený xxxxx č. 131/1989 Sb., x Sbírce xxxxxx, ačkoliv xx xxxxx zákonu xxxx xxxxxx již xxx xxxxx (xxx nyní xxxxxx xxxxx č. 309/1999 Sb.).

Xxxxxxx 1

Postupy xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxxxx xxxxx xxx účely postupů xxx xxxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx

Čl. III Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xx

Čl. IV Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Čl. V Xxxxxx x xxxxxx konsolidace xxxxxx xxxxxxx

Čl. VI Xxxxxxxxxxxxxxx x etapy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Čl. VII Konsolidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Čl. VIII Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Čl. I

Vymezení xxxxx xxx účely xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Konsolidovaná xxxxxx závěrka

(1.1.) Konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podniků (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek), xxxxx slučuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx má podstatný xxxx.

(1.2.) Konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplatňuje xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Neslouží xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx.

(1.3.) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx (xxxxxxx)

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx

x) příloha xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx Opatření xx xxxxxxxxx xxxx stupně xxxxxxxxxx (xxxxx) jednoho xxxxxxx xxx druhým xxxxxxxx:

x) rozhodující xxxx,

x) xxxxxxxxx vliv,

c) xxxxxxxx xxxx.

(2.1.) Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx jinou (xxxxxxx xxxxxx) se rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňování více xxx 50% hlasovacích xxxx dceřiného podniku, xxxxx z toho uplatňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx ovládání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mateřský xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společníkem.

(2.2) Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx (mateřského xxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx (přidruženém podniku) xx rozumí takový xxxxxx xxxxxxxxxx (vlivu), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 20% a xxxxxxx 50% xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx podniku, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2.3) Xxxxxxxx vliv

Společným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxx jednotce (xxxxxxxxx xxxxxxx) se xxxxxx, xx společný podnik xx ovládán xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x rozhodující ani x podstatný xxxx. Xxxx xxxxxxxx ovládání xxxxxxx musí být xxxxxxxxx v dohodě mezi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ty xxxxxxx, xxxxxxxxxx x společné xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Čl. III, odst. (2.2.).

(4) Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxx v dceřiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společný xxxx.

(5) Xxxxxxx podnik

Dceřiným xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv.

(6) Xxxxxxxxxx podnik

Přidruženým xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx vliv.

(8) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podniku v držení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podniků. Xxxxx xxxxx i vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx Čl. V, bod 1.1.).

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku

Auditor xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxx ověření xxx xxxxxxx konsolidace i xxxxxx xxxxxxx dceřiného xxxxxxx nebo společného xxxxxxx, která xxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1.1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(1.2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx věrný x xxxxxxx xxxxx aktiv, xxxxx, finanční xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx celek.

(2) Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx

(2.1.) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx celek x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx mezinárodních účetních xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavenou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx opatřením xx považují x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7. směrnice XX.

x) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx přidružené xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx 10% xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž emitované xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na burze xxxxxxx xxxxxx.

(2.2.) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přidružené x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) u nichž xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kapitálu). Xxxxxxx-xx však xxx xxxx více podniků xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx podniky xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx, xxxxx jako xxxxx, xx uvedený xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx brání významně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mateřského xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podniků; nebo xxxxxxxxx xxxxx-xx bez xxxxxxxxxxxx nutných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx nutného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) jsou-li xxxxx xxxx podíly xxxxxx xxxxxxx drženy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pokud xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k porušení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2.3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky

Konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx musí xxx sestavena x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x schválení x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxx období.

Xx. XX

Xxxxxxxxxxxx pravidla

(1) X&xxxx;xxxxxxx konsolidace xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené zákonem o účetnictví, účtovou osnovou, postupy účtování pro podnikatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle kterých xxxxxxx, přidružené x xxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Konsolidační pravidla xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přidružené a xxxxxxxx podniky mateřskému xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních závěrek xxxxxxx konsolidačních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx celek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx termín xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přidruženými x společnými xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx a xxxxxx konsolidace účetní xxxxxxx

(1) Systém konsolidace

(1.1) Xxxxxxxxxxx xx v zásadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovních xxxxxxx konsolidačních celků. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxx sestavených za xxxxx konsolidační celky.

(1.2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx postupně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xx xxxxx celky (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konsolidačních xxxxx.

(1.3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx konsolidační celek; xxx výjimečné xxxxx xxxxxxx xx postupuje x&xxxx;xxxxxxx s ustanovením §7 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(3.1) Účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx stupeň xxxxxxxxxx (xxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3.2) Při zahrnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xx použije xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3.3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3.4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidované xxxxxx závěrky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Charakteristika xxxx xxxxxx konsolidace

Plnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkazů xxxxx a ztráty xxxxxxxxx podniků x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a úpravách xx rozvahy x xxxxxx xxxxx x xxxxxx mateřského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účetních případů xxxx podniky konsolidovaného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidačního xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku x podíl menšinových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx k vylučovaným xxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx zpětnou vazbou.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx plnou xxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx mateřského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přetřídí x xxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx mateřský xxxxxx x dceřiné xxxxxxx xx provede s ohledem xx xxxxxxxx položky xxxxxxxxxxxxx rozvahy a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx náplň.

Úpravy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx principů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx principy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konsolidačními xxxxxxxx x podstatným xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vykázaný xxxxxxxx hospodaření.

Účetní závěrky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v zahraničí x vedou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2.2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(2.2.1) Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xx xxxxxx hodnoty, xxxxxxx xx v souvislosti xx xxxxxxxxxx konsolidačního xxxxxxx (xxx bodu 2.5) xxxxxx ocenění xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x závazků xx xxx akvizice nebo xx dni xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx příslušná aktiva x závazky dceřiného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.2.2) Pokud dojde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zároveň xx provedou xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdíly z operací xxx xx akvizice xxxx zvýšení xxxxxx xx základním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčtování xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx položek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxxxx operacemi xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx xx upravené xxxxxxx xxxxxxxxxxx položek aktiv x závazků xxx xxxxxxx konsolidace xxx xxxx (2.2.1.).

(2.3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků

Mateřský podnik xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje xx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

(2.4) Vyloučení xxxxxxxxxx operací mezi xxxxxxxxx podnikem a xxxxxxxxx xxxxxxx

(2.4.1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx operací xxx xxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x náklady x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, závazků x xxxxxxxxxx xxxxxxx v konsolidované xxxxxx závěrce.

(2.4.2) Vyloučení xxxxxxxx operací x&xxxx;xxxxxx xx xxxx výsledku xxxxxxxxxxx

Xxx sestavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a konsolidovaného xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx vyloučí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxx podniky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx hospodaření konsolidačního xxxxx, xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx případech:

a) xxxxxx x xxxxx zásob xxxx těmito xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku,

b) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxx podniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikem x xxxxxxxxx podniky, x xxxx xxxx xxxxxxxxx podniky navzájem.

Vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provede v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx konsolidačními xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx v rámci konsolidačního xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zásob x xxxxxx dosažené z prodeje xxxxx. Xxx xxxxx xxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxx využít xxx úpravu xxxxxx x xxxxx ocenění xxxxx x průměrné xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx vypočítané x dodavatelů z celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rentabilitu xxxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx x xxxxxx mezi xxxxxxxx cenou a xxxxxxxxxxx cenou x xxxxxxxxxx. Zároveň se xxxxxx oprávky dlouhodobého xxxxxxx v konsolidované účetní xxxxxxx.

X přijaté xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, resp. podílů xx xxxxx, xx xxxxx výnosová položka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx minulých xxx xxxx sníží neuhrazená xxxxxx xxxxxxxx let x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.5) Konsolidační xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mezi pořizovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x reálných xxxxxx xxxxxx kapitálu xx xxx akvizice nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladů). Xx xxx akvizice xx xxxxxxxx datum xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnik xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podniku.

Konsolidační xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx důvody pro xxxxxx xxxx. Zvolená xxxx odepisování xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx obrazu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx položky xxxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidačního xxxxxxx xxxx zúčtování záporného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. xx prospěch xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx.

(2.6) Rozdělení xxxxxxxxxxxxxxx vlastního kapitálu x xxxxxxxxx podílových xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxx vlastního kapitálu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tvořeného součtem xxxxxxxxx xxxxxxxx mateřského xxxxxxx x xxxx xxxxxx na vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx menšinových xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, x vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx cenným xxxxxxx x vkladům x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.7.) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dceřiných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx. neuhrazeném xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2.8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxx období xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.9.) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx vazbou

Cenné xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vazbou xx xxxxxxxxxx v konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx konsolidované xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx jejich xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx vykázány jako xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ ve xxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx v příloze.

(3) Povinné xxxxxxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxxx a konsolidovaného xxxxxx zisku a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, přehled x peněžních xxxxxx.

(3.1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Příloze č. 2 xxxxxx Xxxxxxxx.

(3.2) Konsolidovaná xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxx konsolidační rozdíl

- Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx kapitálové xxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x neuhrazené xxxxxx xxxxxxxx xxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(3.3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx doplní x xxxx položky:

Nákladové xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxx xx výsledku hospodaření

Xx. VII

Konsolidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx konsolidace xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1.1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro konsolidaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx mateřského xxxxxxx podílových xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx emitentem je xxxxxxxxxx podnik x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx a vkladů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podílu na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x konsolidační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vkladů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xx) xxxxxxx xxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx podniku v samostatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty „Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“ x x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“,

xx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx minulých xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx změnách x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx období.

(1.2) Pokud xx xxxxxxxxxxx provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celcích), xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zachycená v konsolidovaném xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx výši xx xxxxxxx „Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty za xxxxx konsolidační xxxxx.

(1.3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v ekvivalenci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xx zjistí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přidruženém podniku x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx akvizice xx xxxxx účetního období x&xxxx;xxxx akvizice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V následujících letech xx konsolidovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v ekvivalenci xxxxxx xxxx součin podílové xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období.

(1.4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přímou xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přidružených xxxxxxx, odpovídající podílové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x nepřímých xxxxxx.

(1.5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vylučují xxxxxxxxxxxx zjistitelné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastního xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1.6) Xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od podniků xxxxxxxxxxxxxxx ekvivalenční xxxxxxx xx xxxxxxx z výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx položka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(1.7) Xxxxxxxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx jako x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx doplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx konsolidace

(2.1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Příloze č. 2 xxxxxx opatření.

(2.2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxx konsolidační xxxxxx,

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxxxx xxxxxx x xxxxxx v ekvivalenci,

- Konsolidační xxxxxxxx xxxx,

- Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

(2.3) Konsolidovaný xxxxx xxxxx a xxxxxx xx doplní o xxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílu x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

- Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v ekvivalenci.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxxx poměrnou xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1.1) Poměrnou metodou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx vztahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx podniku. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konsolidace se x&xxxx;xxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx menšinové xxxxxx,

x) xxxxxxxx případného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxx podílových xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx společný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenným xxxxxxx x vkladům.

(1.2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou

Etapy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné etapám xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx XX., odst. 2) x&xxxx;xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxx vazbou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1.3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stejně xxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahy, výkazu xxxxx a xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vymezení x xxxxxxxxx obsahu zveřejňovaných xxxxx

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

Čl. II Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozvaze x xxxxxx zisku x ztráty

Čl. III Minimální xxxxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxxx

AKTIVA

PASIVA

Čl. IV Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty

Čl. V Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z rozvahy x výkazu xxxxx x ztráty

Xx. I

Obecné vysvětlivky xx konsolidované xxxxxx xxxxxxx

(1) Mateřský xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterou tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkaz xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účetní období x&xxxx;xxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vymezeny xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx závěrek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, přidružených xxxxxxx xx společných, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konsolidačních celků x dalších xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podniky xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx dokumenty xxxx účetními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx úschovy xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přehledem x způsobu xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxx konsolidačního celku; xxxxx přehled je xxxxxx písemností x xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konsolidované rozvaze x xxxxxx xxxxx x ztráty

(1) X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xx. xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx účty x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx za sledované xxxxxx období a xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx sledované xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období.

(2) X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx a dvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx vymezení xx xxxxxxx uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx č. x. 281/97 417/2001 doplněné x položky, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXX

X. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X. Stálá xxxxxx

X.X. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X.XXX. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Aktivní xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(-) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.X. Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx

X.X. Xxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx pohledávky

C.III. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxx aktiv

PASIVA

A. Vlastní kapitál

A.I. Xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.XXX. Xxxxx xx xxxxx

X.XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulých xxx

X.X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx podílů

A.V.1. Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxx (+/-)

X.X.2. Podíl xx hospodářském xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (+/-)

A.VI. Konsolidační xxxxxxxx fond

B. Xxxx xxxxxx

X.X. Xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

X. Ostatní xxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx kapitál

D.I. Menšinový xxxxxxxx kapitál

D.II. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

D.III. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxx xxx

X.XX. Menšinový xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxx (X)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (X)

+ Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxx xxxxxxxx (X)

+ Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx (C)

Odpisy dlouhodobého xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (X)

Xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (+,-)

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x časového rozlišení xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx výnosy

Další xxxxxxxx xxxxxxx

* Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

(XXXX + XX + X + XX + XXX + XIII + XXX + XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx

(X + L + X + X + X + R.1 - X)

* Konsolidovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx z příjmu xx xxxxxx činnost (R.2.)

** Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxx náklady (X + T.1.)

Odložená xxx z příjmů

* Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

*** Xxxxxxxxxxxxx výsledek hospodaření xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podílů

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření běžného xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx zveřejňovaných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, uveřejní xxxxx (v xxx. Xx) minimálně x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedené v Příloze x. 2, Čl. III x IV.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pasivní xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1.1) Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnutých do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx (vlivu) x podílu (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxxxxx konsolidačních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konsolidační metody,

b) xxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx konsolidace,

d) systém xxxxxxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1.2) Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx závěrek účetních xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minimálně x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přílohy č. 3, Xxxxxxxx XX x. x. 281/97 417/2001.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v příloze

(2.1) Průměrný xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ředitelé, xxxxxxxx, xxxxxxx organizačních xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nákladů.

(2.2) Xxxx xxxxx, záloh, xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxx xx poskytnutých xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důchodového zabezpečení, xxx x&xxxx;xxxxxxx, tak x&xxxx;xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxx.

(2.3) X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx přiložen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(2.4) Xxxxxxxxx x účetních xxxxxxxx x obecných xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx účtování, xxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku.

Změny xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v zahraniční, které xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přidruženého x společného podniku, xxxxx cenné xxxxxx xxxx účasti xxxx xxxxxxxx mateřským podnikem x&xxxx;xxxxxxx účetního období, xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx zásob x xxxxxxxxxxxx majetku xxxx podniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odděleně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx

(3.1) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx x přehled x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx souhrnně xx xxxxxxx konsolidačního xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3.2) Jednotlivé xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxx hospodaření v členění, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3.3) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxx xxxx xxxxx konsolidacemi, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx zpětnou xxxxxx.

(3.4) Xxxxxxxx k údajům x:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) pohledávkách x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s dobou xxxxxxxxxx delší xxx 5 let,

d) pohledávkách x závazcích xxxxxxx xxxxx zástavního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx případ nesplacení.

(3.5) Xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx závazků (nepeněžních x xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx sledovány x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3.6) Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rozvržené podle xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx)

(4.1) Konsolidovaný přehled x xxxxxxxxx tocích xx sestaví jako xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx možného řešení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx:

X. Xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx výdělečné xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X.1. Úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k nabytému xxxxxxx x odpis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x změna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiv x xxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou:

- xxxxxxxx rozlišení xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pasivních xxxxxxxxxxxx xx k závazkům v cizí xxxx z titulu pořízení xxxxxxxxxxxx majetku,

- kurzových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.3. Xxxx (ztráta) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx „-„, xx xxxxxxx „+“)

X.1.4. Xxxxxx z dividend x xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (+) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx úroky (-)

X.* Xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, změnami pracovního xxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxx

X.2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu

A.2.1. Změna xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx (+/-)

A.2.2. Xxxxx xxxxx krátkodobých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx (+/-)

X.2.3. Xxxxx stavu zásob (+/-)

X.** Xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx položkami

A.3. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx úroků x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (-)

X.4. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx) (+)

A.5. Xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx minulá xxxxxx (-)

X.6. Xxxxxx x výdaje spojené x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxxx splatné daně x&xxxx;xxxxxx z mimořádné xxxxxxxx.

X.*** Xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Peněžní toky z investiční xxxxxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stálých xxxxx

X.2. Xxxxxx z prodeje xxxxxxx xxxxx

X.3. Půjčky x xxxxx xxxxxxxxxx osobám

B.4. Xxxxxxx toky z nákupu xxxxxxx

X.*** Xxxxx peněžní xxx vztahující xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx toky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, popř. krátkodobých xxxxxxx

X.2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.2.1. Zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ekvivalentů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zvýšení (+)

X.2.2. Xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxx (-)

X.2.3. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx vlastního xxxxxxxx x xxxxx vklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x akcionářů (+)

X.2.4. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konsolidační xxxxx (+)

X.2.5. Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx (-)

X.2.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx k těmto nárokům x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se společníky xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností (-) xxxxx dividend a xxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku

C.3. Xxxxxxx dividendy x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podniků x xxxxx) (+)

C.*** Čistý xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do konsolidace

F. Xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ekvivalentů xx xxxxx xxxxxx.

(4.2) Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4.3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx změnu x&xxxx;xxxxxx, konstrukci a xxxxxxxx náplni xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4.4) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozvaze. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(4.5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx členění xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4.6) Xxxxxxxxxxxx výroční zpráva

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx závislosti (xxxxx) a xxxxxx (xxxxxx) xx základním xxxxxxxx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx konsolidačního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx situace ve xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx o důležitých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx účetní závěrce xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.