Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5

XXXXXXXX,

xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx osobami

Referent: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, xxx. 5704&xxxx;4157

X. x.: 281/113&xxxx;411/2001 xx xxx 17. xxxxxxxx 2001

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx*), stanoví:

Čl. X

(1) Xxxxx opatřením se xxxxxxx postupy pro xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.1)

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx §22 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na Fond xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konsolidované xxxxxxx, výkazu xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx jsou stanoveny x&xxxx;přílohách xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vydání xx Xxxxxx zákonů.2)

Čl. XX

Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx**) x xxxxxx se xxxxx něho postupuje xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx rok 2002.

Xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxx Xxxxxx, x. r.

1) Xxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x. x. 281/89 759/2001 xx xxx 13.11.2001.

2) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx GRAND

**) Xxxxxxxx 1.1.2002

Xxxxxxxxx právní konstrukce x xxxxxx XX XX!

Xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2002 xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do 31.12.2001 (xxxxxxx - xx 1.1.2002 jde o xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002 ukládat!!!).

Citace §4 xxxx. 2, xx xxxxx účinném do 31.12.2001:

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodržovat xxx xxxxxx účetnictví xxxxxx osnovy a xxxxxxx účtování, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky x obsahové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozsah xxxxx ke zveřejnění x účetní závěrky, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx vydání xx Xxxxxx xxxxxx. 3)."

Xxxxx xxxxxx.

Platné a účinné znění zákona takovou xxxxxxxxx xx 1.1.2002 xxxxxxx xxxxxxxxx neukládá, xxx Xxxxxxxx MF xxxxxxx xx 31.12.2001 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxx xxx. xxxxxx xx znění xxxxxxx xx 31.12.2001.

Xxxxx dva xxxxxxxxxxxx "úlety" xxxx xx xx 31.12.2001 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx znění §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx:

1. xxxxx xx XXX x xxxxx - od vzniku xxxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx;

2. Xxxxx xx poznámku xxx xxxxx3), xxx xx xx xx 31.12.2001 xxxxxx zrušený xxxxx č. 131/1989 Sb., o Xxxxxx xxxxxx, ačkoliv po xxxxx zákonu xxxx xxxxxx xxx dva xxxxx (xxx xxxx xxxxxx zákon č. 309/1999 Sb.).

Příloha 1

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx postupů xxx xxxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Čl. III Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xx

Čl. IV Xxxxxxxxxxxx pravidla

Čl. V Xxxxxx x metody konsolidace xxxxxx závěrky

Čl. VI Xxxxxxxxxxxxxxx x etapy metody xxxx xxxxxxxxxxx

Čl. VII Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodou

Čl. VIII Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. I

Vymezení pojmů xxx xxxxx postupů xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka

(1.1.) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx účetní závěrky xxxxxxx xxxxxxx (ekonomického xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s jeho podílovou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx má xxxxxxxxx xxxx.

(1.2.) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxxxxxx činnost jiných xxxxxxxx jednotek. Xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(1.3.) Xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx (bilance)

b) xxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o peněžních xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxx druhým xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) společný xxxx.

(2.1.) Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jedné účetní xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxx (dceřiný xxxxxx) se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), xxxxx pramení x:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 50% hlasovacích xxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx operativních x strategických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx podniku akcionářem xxxx xxxxxxxxxxx.

(2.2) Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) v jiné xxxxxx xxxxxxxx (přidruženém xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), xxx kterém xxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 20% x nejvýše 50% xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx podniku, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ovládání xxxxxxxxxx x provozních politik xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxx xxxx vlivem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2.3) Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) xx rozumí, xx xxxxxxxx podnik xx xxxxxxx společně x&xxxx;xxxxxx xxxx více xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx vliv. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podniky.

(3) Konsolidační xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx uplatněna xxxxxxx xxxxx Čl. III, odst. (2.2.).

(4) Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v dceřiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podnicích podstatný xxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Dceřiný xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx vykonává xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv.

(6) Xxxxxxxxxx podnik

Přidruženým podnikem xx rozumí subjekt, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx zpětnou vazbou

Cennými xxxxxx a vklady xx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí cenné xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx podniků. Totéž xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celcích (xxx Čl. V, xxx 1.1.).

Xx. XX

Xxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku

Auditor xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx, zda bude xxxxxxxx ověření pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo společného xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx ověřena xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimky z ní

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

(1.1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(1.2) Konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx věrný x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx skupiny společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(2.1.) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, který:

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx xxxxxx mateřského xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku sestavenou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7. směrnice XX.

x) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxx podnik, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniky.

Pokud akcionáři, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejméně 10% xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nejméně 6 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podnik x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx mateřské xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx burze xxxxxxx xxxxxx.

(2.2.) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) u nichž xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, čistého obratu x xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx-xx však xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky, xxxxx, brány xxxx xxxxx, xx uvedený xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx brání xxxxxxxx xxxxxxxx a dlouhodobá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; nebo xxxxxxxxx xxxxx-xx bez xxxxxxxxxxxx nutných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získat informace xxxxxxxx pro sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodeje,

d) xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odlišnou xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x poctivého xxxxxx. Informace x xxxxxx podnicích vyloučených x&xxxx;xxxxxxxxxxx jsou zveřejněny x&xxxx;xxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxx.

(2.3) Xxxxxx sestavení xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky

Konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxxxx a schválení x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxx, xxx mohla xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxxx do xxxxx bezprostředně následujícího xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. IV

Konsolidační pravidla

(1) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx respektovat xxxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxxx zákonem o účetnictví, účtovou osnovou, postupy účtování pro podnikatele x xxxxx xxxxxxxxx pravidla.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přidružené x xxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) termíny xxxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přidruženými x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které vstupují xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx organizačního xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx x xxxxxx konsolidace účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1.1) Xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konsolidace způsobem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx konsolidace xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx, xxx využití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(1.2) Xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx postupně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky, xx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx celky), xxxxx xxx vstupují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(1.3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se postupuje x&xxxx;xxxxxxx s ustanovením §7 xxxx. 4 x 5 zákona č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx xx využívají xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx.

(3) Použití xxxxxxxxxxxx xxxxx

(3.1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3.2) Xxx zahrnutí xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx konsolidace.

(3.3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3.4) Xxx xxxxxxxx společného xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx plné xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx plné xxxxxx konsolidace

Plnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podniků x&xxxx;xxxx xxxx xx případném xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx rozvahy a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxx podniky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které vyjadřují xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx podniků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx menšinových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx dceřiného xxxxxxx, které xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) vypořádání xxxxxxx xxxxxx a účastí xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx konsolidace xxxxx xxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přetřídí x xxxxxx xxxxx xx xxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

Přetřídění xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx principů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úpravy xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oceňovací xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených konsolidačními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ovlivnily xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření.

Účetní závěrky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v zahraničí x xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni, xx xxxxxxx je sestavována xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(2.2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(2.2.1) Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hodnoty, provede xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx konsolidačního rozdílu (xxx bodu 2.5) xxxxxx ocenění xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx akvizice nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx příslušná aktiva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.2.2) Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx aktiv x závazků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx rozdíly x&xxxx;xxxxxxx xxx xx akvizice xxxx zvýšení účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčtování příslušných xxxxxxx na xxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položek aktiv x závazků xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx (2.2.1.).

(2.3) Xxxxxxxxxx xxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx podniků

Mateřský podnik xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx údaje xx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

(2.4) Vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(2.4.1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx operací xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx a náklady x výnosy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xx stav xxxxxxx, závazků a xxxxxxxxxx položky v konsolidované xxxxxx závěrce.

(2.4.2) Vyloučení xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx sestavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zisku a xxxxxx se vyloučí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx resp. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navzájem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiné x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx x nákup xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prodej x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx těmito xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx plné xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikem x dceřinými xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací s vlivem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidly.

V případě xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxxxx zásob mezi xxxxxxx x&xxxx;xxxxx konsolidačního xxxxx je xxxxx xxxxxxx v konsolidované xxxxxxx x konsolidovaném xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx úpravy položek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx možno xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx, xxxx. xxx využít xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rentabilitu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z nákupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výnosy z prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, resp. xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx výnosová položka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozvaze.

(2.5) Konsolidační xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vkladů xxxxxxxxxxxxxxx podniku x xxxxxx oceněním xxxxx xxxxxxxx účasti mateřského xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx kapitálu vyjádřeného xxxxxxx hodnotou, která xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxx akvizice xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx účasti (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx). Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx datum xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnik xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx odepisuje xx 20 xxx xxxxxxxxxxx odpisem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx odepisování musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Konsolidační xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záporného xxxxxxxxxxxxxx rozdílu xx xxxx xxxxxxx xxxx. xx prospěch xxxxxx x&xxxx;xxxxx činnosti.

Odpisy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2.6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxx tvořeného součtem xxxxxxxxx xxxxxxxx mateřského xxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx menšinových xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxx xx váže x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx z konsolidované rozvahy.

(2.7.) Xxxxxxxxx vlastní kapitál

V těchto xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxxxx xx uvádějí menšinové xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx dceřiných podniků x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kapitálových xxxxxxx, ziskových fondech, xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx.

(2.8) Xxxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxx.

(2.9.) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zpětnou xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx jsou pořizovány xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v aktivech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxx vykázány xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx nominální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vypořádán v položce xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxx v příloze.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx položek konsolidované xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x peněžních xxxxxx.

(3.1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx sestavuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Příloze č. 2 xxxxxx Opatření.

(3.2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se doplní x xxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxx konsolidační xxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxx kapitál

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxxx ziskové xxxxx xxxxxx nerozděleného zisku x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(3.3) Konsolidovaný xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx položky:

Nákladové xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidačního xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hospodaření

Xx. VII

Konsolidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1.1) Xxxxx xx ekvivalenční xxxxxx xxxxxxx xxx konsolidaci, xxxxxx xx následující xxxxxx údajů účetní xxxxxxx mateřského xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx podnik a xxxxxx nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx a vkladů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vypořádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a konsolidační xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidovaného xxxxxx xxxxx x ztráty „Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“ a x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položce „Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“,

xx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podíly xx xxxxxxxxxx hospodaření x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxxxx hospodaření) xxxxxx období.

(1.2) Xxxxx xx konsolidace xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovních (xxxxxxx konsolidačních xxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx dílčího xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xx xxxxxxxx hospodaření x&xxxx;xxxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx xx xxxxx konsolidační xxxxx.

(1.3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx běžné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx se zjistí xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podniku x xx xxxxxxx xxxxxxxx dosaženého výsledku xxxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx akvizice xx xxxxx účetního období x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaný výsledek xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx počítá xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období.

(1.4) Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx přímou xxxxxxx, xxxxxxxx xx poměrná xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přidružených xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxx přímých x xxxxxxxxx xxxxxx.

(1.5) Xxx xxxxxxx ekvivalenční xxxxxx se vylučují xxxxxxxxxxxx zjistitelné vzájemné xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přidruženého xxxxxxx.

(1.6) Dividendy, xxxx. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od podniků xxxxxxxxxxxxxxx ekvivalenční xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx o xxxxxx xxxx položka xxxxxxxxxxxxxxx rezervního xxxxx.

(1.7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx náplň xxxxxx xxxxxxx při použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxxxxxxx účetní závěrka xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;Příloze č. 2 xxxxxx opatření.

(2.2) Konsolidovaná xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxxxx papíry x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

- Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

(2.3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxx x xxxx položky:

Nákladové xxxxxxx

- Xxxxxxxxx aktivního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílu x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

- Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v ekvivalenci.

Čl. VIII

Konsolidace xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1.1) Poměrnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxx vztahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx vazbou,

b) začlenění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkazu zisku x ztráty společných xxxxxxx v poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx společném xxxxxxx xx případném xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx rozvahy a xxxxxx xxxxx x xxxxxx mateřského podniku. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konsolidace xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx podílových xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx emitentem xx xxxxxxxx podnik x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenným xxxxxxx x vkladům.

(1.2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou

Etapy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx xxx konsolidaci xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx VI., odst. 2) x&xxxx;xxx, xx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxx xxxx společným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sumarizaci xxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1.3) Konsolidační xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

Příloha 2

Uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahy, výkazu xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

Čl. II Xxxxxx vysvětlivky xx konsolidované xxxxxxx x výkazu zisku x xxxxxx

Čl. III Minimální xxxxxx položek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

AKTIVA

PASIVA

Čl. IV Minimální rozsah xxxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx

Čl. V Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konsolidované účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterou tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkaz xxxxx x xxxxxx x příloha.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mateřského, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx řádné účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x ztráty x přílohy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jsou vymezeny xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných, xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přidružené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx dokumenty xxxx účetními xxxxxxxxxxx x uschovávají se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(5) Xxxxxxxxxxxxx účetní závěrka xx dokumentuje xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konsolidačního celku; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemností a xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x ztráty x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxx. statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx vysvětlivky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) V konsolidované xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx stavu, xx. xxxxxx v plné xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx účty x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx bezprostředně předcházející xxxxxx xxxxxx.

(2) V konsolidačním xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx uvádějí xxxxxxxx částky xxxxxxx x výnosů xxxxxxxx xx sledované xxxxxx xxxxxx a dvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

(3) Xxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x. x. 281/97 417/2001 doplněné x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z konsolidace.

Xx. III

Minimální rozsah xxxxxxx konsolidované rozvahy

AKTIVA

A. Xxxxxxxxxx za upsaný xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

X.X. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx

X.XX. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(-) Záporný konsolidační xxxxxx

X.X. Xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx aktiva

C.I. Xxxxxx

X.XX. Dlouhodobé pohledávky

C.III. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX. Finanční xxxxxxx

X. Xxxxxxx aktiva-přechodné xxxx xxxxx

XXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx rozdíly z přecenění xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx při xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.XXX. Fondy xx zisku

A.IV. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

X.X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx. xxxxxx (+/-)

X.X.2. Xxxxx xx hospodářském xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (+/-)

X.XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

X. Xxxx xxxxxx

X.X. Xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX. Krátkodobé závazky

B.IV. Xxxxxxxx úvěry a xxxxxxxx

X. Ostatní xxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál

D.II. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

D.III. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx minulých xxx

X.XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx

Čl. IV

Minimální xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxx (X)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodané xxxxx (A)

+ Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxx xxxxxxxx (X)

+ Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx (C)

Odpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (X)

Xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (+,-)

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů

Tvorba rezerv, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx rozlišení xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

* Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření

Finanční xxxxxx

(XXXX + XX + X + XX + XXX + XXXX + XXX + XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx

(X + L + X + X + X + R.1 - X)

* Konsolidovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx operací

Odložená xxx z příjmu za xxxxxx xxxxxxx (X.2.)

** Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxx činnost

Mimořádné xxxxxx (XVI)

Mimořádné xxxxxxx (X + T.1.)

Odložená xxx x&xxxx;xxxxxx

* Konsolidovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

*** Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ekvivalence

z toho:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v ekvivalenci

Čl. V

Obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z rozvahy a xxxxxx xxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx zveřejňují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, uveřejní xxxxx (x xxx. Xx) xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v Příloze x. 2, Čl. III x IV.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pasivní xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bez podrobnějšího xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxx přílohy xxxxxxx součást xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1.1) Mateřský xxxxxx v příloze uvede:

a) xxxxx a sídlo xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) x podílu (účasti) xx základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celcích.

(1.2) Příloha xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přílohy č. 3, Xxxxxxxx XX x. j. 281/97 417/2001.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx konsolidační xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) s uvedením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2.2) Xxxx odměn, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závazků x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx záruk, xxxx. příslibů xxxxxx xxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řídících a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxx.

(2.3) X&xxxx;xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z individuálních účetních xxxxxxx podniků konsolidačního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(2.4) Xxxxxxxxx x účetních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zásadách

Změny xxxxxxx xxxxxxxxx, postupů účtování, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oproti předcházejícímu xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx těchto změn x vyčíslením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx účetnictví v cizí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx mateřský xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxx prodeje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozvaze x xxxxxx xxxxx x xxxxxx

(3.1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a účastí x&xxxx;xxxxxxxx a v zahraniční xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x přehled x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3.2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxx hospodaření v členění, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3.3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zpětnou vazbou.

(3.4) Xxxxxxxx k údajům o:

a) xxxxxxx papírech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx,

x) pohledávkách x xxxxxxxxx k podnikům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zajištění xxx případ xxxxxxxxxx.

(3.5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (nepeněžních x xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v běžném xxxxxxxxxx jednotlivých podniků xxxxxxxxxxxxxx celku a xxxxxx xxxxxxx v konsolidované xxxxxxx.

(3.6) Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rozvržené xxxxx xxxxxxxx činností konsolidačního xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxx xxxxxx (cash xxxx)

(4.1) Xxxxxxxxxxxxx přehled x peněžních xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce.

Příklad xxxxxxx řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:

X. Stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx toky x&xxxx;xxxxxx výdělečné xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx)

X. Účetní xxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx

X.1. Úpravy o xxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx majetku x odpis konsolidačních xxxxxxx

X.1.2. Změna xxxxx xxxxxxxxx položek, rezerv x změna zůstatků xxxxxxxxxxx účtů xxxxx x pasiv, xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

- xxxxxxxx rozlišení xxxxx,

- xxxxxxxxx rozdílů xxxxxxxxx x pasivních vztahujících xx k závazkům v cizí xxxx z titulu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.3. Xxxx (xxxxxx) z prodeje xxxxxxx xxxxx (vyúčtování xx xxxxxx „-„, xx xxxxxxx „+“)

X.1.4. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (+) x&xxxx;xxxxxxxx kapitalizovaných xxxxx, x vyúčtované xxxxxxxx xxxxx (-)

X.* Xxxxx xxxxxxx tok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2. Změna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.2.1. Změna xxxxx pohledávek z provozní xxxxxxxx (+/-)

X.2.2. Změna xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx (+/-)

X.2.3. Xxxxx xxxxx xxxxx (+/-)

X.** Xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.3. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (-)

X.4. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx) (+)

A.5. Xxxxxxxxx daň z příjmů xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx (-)

X.6. Příjmy x xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účetními xxxxxxx, xxxxx tvoří mimořádný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x&xxxx;xxxxxx z mimořádné xxxxxxxx.

X.*** Xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti

Peněžní xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stálých xxxxx

X.2. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X.3. Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx osobám

B.4. Xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

X.*** Čistý xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.1. Xxxxx stavu xxxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2. Dopady xxxx xxxxxxxxx kapitálu na xxxxxxx prostředky

C.2.1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ekvivalentů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx toto xxxxxxx (+)

X.2.2. Vyplacení podílu xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxx konsolidační xxxxx (-)

X.2.3. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx vlastního kapitálu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (+)

X.2.4. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celek (+)

X.2.5. Xxxxx xxxxxx xx vrub xxxxx (-)

X.2.6. Vyplacené dividendy xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x xxxxxx finančního xxxxxxxxxx se společníky xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností (-) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyplacených xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.3. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celek x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx) (+)

X.*** Čistý xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx konsolidovaných xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

X. Xxxxx zvýšení, resp. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ekvivalentů xx xxxxx xxxxxx.

(4.2) Xxxxx xxxxxx, koncepce x xxxxxx přehledu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a peněžních xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zobrazení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky.

(4.3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx náplni xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx zásad xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4.4) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx soulad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odpovídajícími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v konsolidované rozvaze. Xxxxxxxx rozdíly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(4.5) Xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx to xxxxxx, uvede xxxxxxxxxxx.

(4.6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stupně závislosti (xxxxx) x xxxxxx (xxxxxx) na základním xxxxxxxx xxxxxx podniků x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidačních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, komentář x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx výrobní x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx situace xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx o důležitých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx závěrce xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx.