Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5

XXXXXXXX,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxx, xxxxx účtují x xxxxxxxx účetní xxxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, xxx. 5704&xxxx;4157

X. j.: 281/113 411/2001 xx dne 17. xxxxxxxx 2001

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx*), xxxxxxx:

Xx. I

(1) Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx podnikatelů, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.1)

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxx §22 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx opatření xx xxxxxxxxxx na Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro sestavení x xxxxxxxxxxx konsolidované xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx jsou stanoveny x&xxxx;přílohách xxxxxx opatření.

(5) Xxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nepostupuje xx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno xxxxxxxxx x xxxx vydání xx Sbírce zákonů.2)

Čl. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení**) x xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx 2002.

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Jiří Rusnok, x. x.

1) Účtová xxxxxx a postupy xxxxxxxx xxx podnikatele x. x. 281/89 759/2001 xx dne 13.11.2001.

2) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví.

*) Xxxxxxxx GRAND

**) Účinnost 1.1.2002

Xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx x podání MF XX!

Xxxxxxxx, které nabývá xxxxxxxxx 1. xxxxx 2002 xx vydáno xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31.12.2001 (xxxxxxx - xx 1.1.2002 xxx x xxxxx neúčinné, xxxx xxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx x citaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002 xxxxxxx!!!).

Xxxxxx §4 xxxx. 2, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2001:

(2) Xxxxxx jednotky xxxx povinny dodržovat xxx xxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx účtování, uspořádání xxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx ke zveřejnění x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů. 3)."

Xxxxx xxxxxx.

Platné a účinné znění zákona xxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2002 xxxxxxx jednotkám xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx XX xxxxxxx xx 31.12.2001 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2001.

Další dva xxxxxxxxxxxx "xxxxx" byly xx xx 31.12.2001 xxxxxxx xx již xxxxxxxxxx znění §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx:

1. xxxxx na XXX x xxxxx - xx vzniku xxxxxxxxxx ČR již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx;

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx3), xxx xx xx xx 31.12.2001 xxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 131/1989 Sb., o Sbírce xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zákonu xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx (viz nyní xxxxxx zákon č. 309/1999 Sb.).

Příloha 1

Postupy xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

Čl. I Vymezení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Čl. III Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimky x&xxxx;xx

Čl. IV Xxxxxxxxxxxx pravidla

Čl. V Xxxxxx x metody konsolidace xxxxxx xxxxxxx

Čl. VI Charakteristika x etapy metody xxxx xxxxxxxxxxx

Čl. VII Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Čl. VIII Konsolidace xxxxxxxx metodou

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1.1.) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podniků (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx slučuje stav xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx) a dosažené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mateřského xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v ostatních xxxxxxxxx, xxxxx ovládá nebo x&xxxx;xxxxx xx podstatný xxxx.

(1.2.) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a společníků xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výsledků hospodaření.

(1.3.) Xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx

x) rozvaha (xxxxxxx)

x) xxxxx xxxxx a xxxxxx

x) příloha xxxxxx xxxxxxxx o peněžních xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx Opatření xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (vlivu) xxxxxxx xxxxxxx xxx druhým xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx vliv,

b) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx.

(2.1.) Xxxxxxxxxxx vliv

Rozhodujícím xxxxxx jedné účetní xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx jinou (xxxxxxx xxxxxx) xx rozumí xxxxxx stupeň xxxxxxxxxx (xxxxx), xxxxx xxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50% hlasovacích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z toho xxxxxxxxxxx xxxxxxx ovládání operativních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniku,

b) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx ovládání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přitom xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2.2) Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) v jiné xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 20% a xxxxxxx 50% xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2.3) Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky (xxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxx jednotce (xxxxxxxxx xxxxxxx) se xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx ovládán xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidace x nejde ani x xxxxxxxxxxx xxx x podstatný xxxx. Xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Konsolidační xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, u kterých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Čl. III, xxxx. (2.2.).

(4) Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx podnicích společný xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodující xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx podnikem xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx zpětnou xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx a vklady xx zpětnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v držení xxxxxxxxx, přidružených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz Čl. V, xxx 1.1.).

Čl. II

Ověřování účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx konsolidace x xxxxxx závěrka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která nemusí xxx ověřena podle xxxxxxxxxx §20 zákona x xxxxxxxxxx.

Čl. III

Konsolidační povinnost x výjimky x&xxxx;xx

(1) Xxxxxxxxx konsolidace xxxxxx xxxxxxx

(1.1) Povinnost sestavit x zveřejnit konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(1.2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxx xxxxxxx věrný a xxxxxxx obraz xxxxx, xxxxx, finanční xxxxxxx x zisku xxxx xxxxxx xxxxxxx společností xxxxxxxxxx do konsolidace xxxx celek.

(2) Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sestavovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(2.1.) Povinnosti xxxxxxxxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx nemá mateřský xxxxxx, který:

a) xx xxxxxxxx dceřiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x konsolidované xxxxxx závěrce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavenou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7. směrnice XX.

x) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxx dceřiný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniky.

Pokud xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10% xxxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx podnik x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž emitované xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx papírů.

(2.2.) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevstupují xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx:

x) x nichž xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx úhrnu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx-xx však dva xxxx xxxx podniků xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx tyto podniky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx, xxxxx jako xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx brání xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřiměřených xxxxxxx nebo bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s touto směrnicí; xxxx

x) xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx drženy výhradně xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx spadajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx došlo k porušení xxxxxxx a poctivého xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyloučených x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxx.

(2.3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx sestavena x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx její ověření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxxx do xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Xx. XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx obecné xxxxxx zásady xxxxxxxxx zákonem o účetnictví, účtovou osnovou, postupy účtování pro podnikatele a xxxxx xxxxxxxxx pravidla.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxxx konsolidační xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx, přidružené a xxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx,

x) požadavky na xxxxx určené pro xxxxxxxxxxx, xxxxx předkládají xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) termíny předkládání xxxxx, xxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konsolidačních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx konsolidační xxxxx x&xxxx;xxxxxxx sestavování xxxxxxxxxxx xx jednotlivých úrovních.

Mateřský xxxxxx xxxx xxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x společnými xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx konsolidace

(1.1) Xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx konsolidace xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celků. Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxxxxxx, xxx využití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(1.2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx celky), xxxxx pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxx konsolidačních xxxxx.

(1.3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx důsledně x xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx změně xxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s ustanovením §7 xxxx. 4 x 5 xxxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx.

(2) Metody konsolidace

Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx jednotlivých xxxxx

(3.1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx xx konsolidují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s ohledem xx xxxxxx závislosti (xxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3.2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxx plná xxxxxx konsolidace.

(3.3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxxxx.

(3.4) Xxx zahrnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poměrná metoda xxxxxxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx plné xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx konsolidace

Plnou metodou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkazů xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v plné xxxx xx případném xxxxxxxxxx a úpravách xx xxxxxxx a xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxx podniky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku x podíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových cenných xxxxxx a vkladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dceřiného xxxxxxx, xxxxx xx xxxx k vylučovaným xxxxxxxxx xxxxxx papírům a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx cenných xxxxxx x účastí xx xxxxxxx vazbou.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx plnou xxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx položek účetních xxxxxxx mateřského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xx konsolidačních xxxxxxxxxx x organizací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si dceřiné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

Přetřídění údajů xx mateřský xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx provede s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výkazu zisku x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx pravidlech. Xxxxxx xxxxxx charakteru xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx podniků, xxxxxxx oceňovací principy xx odlišují od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konsolidačními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx by ovlivnily xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx a vykázaný xxxxxxxx hospodaření.

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně, xx xxxxxxxxxxx kursem xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka.

(2.2) Xxxxxx ocenění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(2.2.1) Xxxx-xx se xxxxxxxx ocenění aktiv x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx bodu 2.5) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx aktiv x závazků xx xxx xxxxxxxx nebo xx dni xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx příslušná xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx upraveném xxxxxxx.

(2.2.2) Pokud xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx, xxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčtování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřiného x&xxxx;xxxxxxx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dceřiného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) v návaznosti xx upravené ocenění xxxxxxxxxxx položek xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx (2.2.1.).

(2.3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx účetní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx podnikem x xxxxxxxxx xxxxxxx

(2.4.1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x výnosy xxxx xxxxx xxxxxxx zahrnutými xx xxxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx mají významný xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2.4.2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s vlivem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx sestavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zisku a xxxxxx se vyloučí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxx podniky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hospodaření konsolidačního xxxxx, mimo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxx zásob xxxx těmito podniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prodej x nákup xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zisku mezi xxxxxx podniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx plné xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx operace xxxx mateřským xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x také mezi xxxxxxxxx podniky xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx konsolidačními xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z nákupů x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nutno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x konsolidovaném xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxxx položek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx výnosů x změnu xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z tržeb vypočítané x dodavatelů z celkového xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření, xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxx či výrobkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx vylučování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z prodeje xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx x rozdíl xxxx xxxxxxxx cenou x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx v konsolidované účetní xxxxxxx.

X xxxxxxx výnosy x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx pořizovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxx na výši xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxxxxxx xxxxxx aktiv x reálných hodnot xxxxxx xxxxxxxx xx xxx akvizice nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dalšího xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx vkladů). Za xxx akvizice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx účinně xxxxxxxx podnik xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxx společného xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx odepisuje xx 20 let xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx. Zvolená xxxx odepisování xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nesmí porušovat xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx nákladů xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx konsolidačního xxxxxxx se xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkazu zisku x ztráty.

(2.6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení podílových xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozvaze xx xxxxxx vyčlenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx na vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich oddělení xx menšinových xxxxxx, xx. zbývajících podílů xxxxxxxxx akcionářů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dceřiných xxxxxxx.

Xxxxxxxx cenné papíry x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2.7.) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, popř. neuhrazeném xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx.

(2.8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxxxxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k mateřskému xxxxxxx x xx xxxxxxxxx podíl na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahující xx k ostatním akcionářům x xxxxxxxxxxx dceřiných xxxxxxx.

(2.9.) Vypořádání xxxxxxx xxxxxx a účastí xx zpětnou xxxxxx

Xxxxx xxxxxx x vklady xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pořízení.

V případě, xx xxxx pořizovány xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx konsolidované xxxxxxx v položce krátkodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry x xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx kapitálu x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx nominální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v konsolidované xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

(3) Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x obsahová xxxxx těchto xxxxxxx xxx xxxxxxx plné xxxxxx konsolidace, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3.1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx uvedených x&xxxx;Příloze č. 2 xxxxxx Xxxxxxxx.

(3.2) Konsolidovaná xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdíl

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxxxx vlastní xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

- Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku x neuhrazené xxxxxx xxxxxxxx let

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(3.3) Konsolidovaný xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx položky:

Nákladové xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hospodaření

Čl. XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1.1) Pokud xx xxxxxxxxxxxx metoda xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx z rozvahy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx x vkladů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx přidruženého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxxxx papírů a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položkou xxxxxxx xxxxxx x vkladů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xx) xxxxxxx xxxxx výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v samostatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty „Xxxxx xx výsledku xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“ x x&xxxx;xxxxxxxxxx rozvahové xxxxxxx „Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v ekvivalenci“,

bb) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podniků xxx xxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rezervní fond xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx změnách x&xxxx;xxxxxx výši ostatního xxxxxxxxx kapitálu (xx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx období.

(1.2) Pokud xx konsolidace provádí xx jednotlivých xxxxxxxx (xxxxxxx konsolidačních xxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přidruženého xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxxxx „Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v ekvivalenci“ x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx výkazu zisku x ztráty za xxxxx konsolidační xxxxx.

(1.3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx běžné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx se zjistí xx xxxxxxx podílové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přidruženém podniku x na xxxxxxx xxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx.

(1.4) Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konsolidovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podílové xxxxxx mateřského xxxxxxx xx přidruženém xxxxxxx xx xxxxxxx přímých x nepřímých xxxxxx.

(1.5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vylučují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1.6) Xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ekvivalenční xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx položka xxxxxxxxxxxxxxx rezervního fondu.

(1.7) Xxxxxxxxxxxx rozdíly xx xxxx stejně xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahy x xxxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx uvedených x&xxxx;Příloze č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2.2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x tyto xxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdíl,

- Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

- Konsolidační xxxxxxxx xxxx,

- Xxxxx xx výsledku xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

(2.3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxx x xxxx položky:

Nákladové xxxxxxx

- Xxxxxxxxx aktivního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx položky

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílu z konsolidace,

- Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx metody xxxxxxxxxxx

(1.1) Xxxxxxxx metodou xxxxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvahy x výkazu xxxxx x ztráty společných xxxxxxx v poměrné výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpravách xx rozvahy a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podniku. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx poměrné xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx menšinové xxxxxx,

x) xxxxxxxx případného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxx podílových xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podnik x vlastního kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxx.

(1.2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx etapám xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx metodou (xxx xxxxxx XX., xxxx. 2) x&xxxx;xxx, že xxxxxxxxx vzájemných operací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sumarizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1.3) Konsolidační xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx metody.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahy, xxxxxx xxxxx x ztráty x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

Čl. II Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozvaze x xxxxxx xxxxx x ztráty

Čl. III Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

AKTIVA

PASIVA

Čl. IV Xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty

Čl. V Obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xx. I

Obecné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Mateřský xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkaz xxxxx x xxxxxx x příloha.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahy, výkazu xxxxx x ztráty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vymezeny xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Údaje konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mateřského x dceřiných, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; tyto dokumenty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uschovávají se xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx účetní závěrka xx dokumentuje xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku; xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zisku x ztráty x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx odpovědnými xxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xx. xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stav xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx sledované xxxxxx xxxxxx x xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) V konsolidačním xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx vymezení se xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx xxx x. x. 281/97 417/2001 xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahy

AKTIVA

A. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

X.X. Dlouhodobý nehmotný xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxx konsolidační xxxxxx

(-) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X.X. Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx aktiva

C.I. Xxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxx aktiv

XXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků

Oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx při xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx úprav

A.III. Xxxxx xx xxxxx

X.XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx let

A.V. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účet. xxxxxx (+/-)

A.V.2. Xxxxx xx hospodářském xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (+/-)

A.VI. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

X. Xxxx xxxxxx

X.X. Rezervy

B.II. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxx úvěry x xxxxxxxx

X. Ostatní pasiva-přechodné xxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X.X. Menšinový xxxxxxxx kapitál

D.II. Menšinové xxxxxxxxxx xxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxx xxx

X.XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zisku x ztráty

Tržby xx xxxxxx zboží (X)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx (X)

+ Obchodní xxxxx

Xxxxxx (II)

Výrobní xxxxxxxx (X)

+ Xxxxxxx hodnota

Osobní xxxxxxx (C)

Odpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx (X)

Xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (+,-)

Xxxxxxxxx xxxxxx, opravných položek x xxxxxxxx rozlišení xxxxxxxxxx výnosů

Tvorba rezerv, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozlišení provozních xxxxxxx

Xxxxx provozní xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

* Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek hospodaření

Finanční xxxxxx

(XXXX + XX + X + XX + XII + XXXX + XXX + XV)

Finanční xxxxxxx

(X + X + X + X + X + R.1 - X)

* Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z finančních xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx z příjmu za xxxxxx xxxxxxx (X.2.)

** Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx (XVI)

Mimořádné náklady (X + T.1.)

Odložená xxx z příjmů

* Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

*** Xxxxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx podílu xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx:

- Xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období

Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z rozvahy x xxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Podnikatelé, xxxxx xxxxxxx zveřejňují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, uveřejní xxxxx (x tis. Xx) minimálně x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahy x xxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedené x&xxxx;Xxxxxxx x. 2, Čl. III x IV.

(2) Ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx souhrnná xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. I

Obsah přílohy xxxxxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx

(1) Vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1.1) Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a přidružených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s uvedením xxxxxx závislosti (vlivu) x podílu (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podniků s uvedením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx. přímá xxxxxxxxxxx xxxx konsolidace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1.2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx závěrek xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx zveřejňovaných xxxxx Přílohy č. 3, Xxxxxxxx XX x. j. 281/97 417/2001.

(2) Obecné xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx během účetního xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, z toho xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ředitelé, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx příslušné xxxx xxxxxxxx nákladů.

(2.2) Xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, přijatých xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důchodového zabezpečení, xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx členům xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx členů těchto xxxxxx.

(2.3) X&xxxx;xxxxxxx musí xxx přiložen xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(2.4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x obecných xxxxxxxx zásadách

Změny způsobů xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx položek konsolidované xxxxxx závěrky a xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx těchto změn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konsolidačního xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v porovnání s minulým xxxxxxx obdobím v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx přepočtem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v cizí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů tohoto xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx účasti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx a ztráty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podniky.

(3) Doplňující xxxxxxxxx k rozvaze x xxxxxx zisku a xxxxxx

(3.1) Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x v zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x přehled x finančních výnosech xxxxxxxxxx z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3.2) Jednotlivé položky xxxxx, závazků, výnosů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v členění, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx společný xxxxxx zahrnutý xx xxxxxxxxxxx poměrnou xxxxxxx.

(3.3) Xxxxxxxx a zdůvodnění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v případě xxxxx xxxxxxx konsolidačního celku x vypořádání cenných xxxxxx x xxxxxx xx zpětnou vazbou.

(3.4) Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx o:

a) xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx ekvivalence,

b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k podnikům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s dobou xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx zajištění xxx případ nesplacení.

(3.5) Xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx sledovány x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeny x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3.6) Xxxxxx z běžné xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx a zahraniční.

(4) Xxxxxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx)

(4.1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přílohy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx možného řešení xxxxxxxx x peněžních xxxxxx:

X. Xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na začátku xxxxxxxx období

Peněžní xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X.1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny prodaných xxxxxxx xxxxx, x xxxx umořování xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.2. Xxxxx stavu xxxxxxxxx položek, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxx x xxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx rozdílů x&xxxx;xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx rozdílů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx v cizí xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku,

- xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podniků xxx xxxxxx zahrnutí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.3. Xxxx (ztráta) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (vyúčtování xx xxxxxx „-„, xx nákladů „+“)

X.1.4. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vyplacených od xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.1.5. Xxxxxxxxxx nákladové úroky (+) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (-)

X.* Xxxxx peněžní tok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxx pracovního xxxxxxxx a mimořádnými xxxxxxxxx

X.2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu

A.2.1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx (+/-)

A.2.2. Xxxxx xxxxx krátkodobých závazků x&xxxx;xxxxxxxx činnosti (+/-)

X.2.3. Xxxxx stavu xxxxx (+/-)

X.** Čistý peněžní xxx z provozní činnosti xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx položkami

A.3. Výdaje x&xxxx;xxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (-)

X.4. Xxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondy) (+)

A.5. Xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx činnost x xx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx (-)

A.6. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří mimořádný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.*** Xxxxx peněžní tok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx toky z investiční xxxxxxxx

X.1. Výdaje spojené x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxx z prodeje stálých xxxxx

X.3. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X.4. Xxxxxxx toky z nákupu xxxxxxx

X.*** Xxxxx xxxxxxx xxx vztahující se x&xxxx;xxxxxxxxxx činnosti

Peněžní xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2. Dopady změn xxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.2.1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záloh xx xxxx zvýšení (+)

X.2.2. Vyplacení podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (-)

C.2.3. Peněžní xxxx x dotace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (+)

X.2.4. Xxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxx konsolidační xxxxx (+)

X.2.5. Xxxxx platby xx xxxx xxxxx (-)

X.2.6. Vyplacené dividendy xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně vztahující xx k těmto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se společníky xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (-) xxxxx dividend x xxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X.3. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx zisku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx) (+)

C.*** Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti

D. Xxxxxxx způsobené dopadem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

R. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4.2) Xxxxx metody, xxxxxxxx x xxxxxx přehledu x peněžních tocích, xxxxxxxx náplň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx věrného a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v pravomoci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4.3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx náplni xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4.4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x peněžních ekvivalentů x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odpovídajícími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx zdůvodní x&xxxx;xxxxxxx.

(4.5) Xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx podrobné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tocích xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx položkám, x xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4.6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx konsolidačního celku xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podniků zahrnutých xx konsolidačního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx závislosti (xxxxx) x podílu (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zhodnocení výrobní x xxxxxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x vývoji, xxxxx x důležitých xxxxxxxxxx, které vznikly xx účetní závěrce xxxxxxx x předpokládaný xxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx.