Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3

OPATŘENÍ,

kterým xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a xxx inventarizaci xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby

Referent: Xxx. Hana Xxxxxxxxx, xxx. 5704 4252

Jaroslava Xxxxxxxxx, xxx. 5704 4163

Č. j.: 281, 283/105&xxxx;876/2001 ze xxx 18. xxxxxxxx 2001

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“) stanoví:

Čl. X

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx postup x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákona č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx. 1 (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“).

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx. 1 je uveden x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;příloze 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;příloze 2 xx stanoven postup xxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v příloze 3 xx xxxxxxxx xxxxxx xxx organizační xxxxxx xxxxx vymezené v §11 xxxxxx x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České republiky x jejím vystupování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, x. x. 281/2 020/1993, xx xxx 1.1.1993,

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx účtování xxxxxxxxxx xxxxxx na vypořádání xxxxxxx škod x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37a xxxxxx x. 44/1998 Sb., x xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. j. 281/10 488/1996, xx dne 5.3.1996.

Čl. XXX

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Ministr financí:

Ing. Xxxx Xxxxxx, v. x.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxx XX XX!

Xxxxxxxx, které nabývá xxxxxxxxx 1. xxxxx 2002 xx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2001 (xxxxxxx - od 1.1.2002 xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvádíme x xxxxxx, nelze xxxxxxx jednotkám xx 1.1.2002 xxxxxxx!!!).

Xxxxxx §4 xxxx. 2, ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2001:

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodržovat xxx xxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, uspořádání xxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxx vymezení xxxxxx položek, xxxxxx xxxxx xx zveřejnění x účetní xxxxxxx, xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx vydání xx Xxxxxx xxxxxx. 3)."

Xxxxx xxxxxx.

Platné a účinné znění zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2002 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Opatření XX xxxxxxx xx 31.12.2001 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxx xx xxxxx účinném xx 31.12.2001.

Další dva xxxxxxxxxxxx "úlety" xxxx xx xx 31.12.2001 xxxxxxx do již xxxxxxxxxx znění §4 xxxx. 2 xxxxxx x účetnictví, a xx:

1. odkaz xx XXX x textu - xx xxxxxx xxxxxxxxxx ČR xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx správy;

2. Xxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx3), kde xx xx do 31.12.2001 xxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 131/1989 Sb., o Sbírce xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxx xxx xxxxx (xxx nyní xxxxxx xxxxx č. 309/1999 Sb.).

Příloha 1

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxx inventarizaci xxxxxxx a závazků xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx státní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx na Fond xxxxxxxxx majetku XX (xxxx jen „Xxxx“) xx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxx x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx státní organizace (xxxx xxx „xxxxxx“) xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxx Čl. IV x Čl. V&xxxx;Xxxxxxx 2 k Opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky pro xxxxxxxxxxx, x. x. 281/97&xxxx;417/2001, xx dne 14.12.2001.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx inventarizace majetku x závazků xxxxx §29 xxxx. 1 x §30 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 xx xxxxxxx xx účasti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx“) x xxxxxxxxxx Fondu, resp. xxxxxxxxxx pověřeného Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx potvrzují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu privatizovaného xxxxxxx x závazků.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtuje xxxxxx v souladu s Opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx účtová xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x. x. 281/89 759/2001 xx xxx 13.11.2001, xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx č. 11/2001 (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxxx“).

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xxxxx xxxx. 1 podnik xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx projektem xx vrub příslušného xxxxxxxxxxx účtu se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x:

x) plně xxxxxxxx drobný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souladu s příslušným xxxxxxxxxxx Postupů xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podle xxxxxxxx xx xxxx 1989) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx uvedeném ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx účtované v souladu x&xxxx;Postupy xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx privatizačním xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxx projektu,

e) xxxxxxxxxx xx manka x xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx sociálního xxxxx, xxxxx xx sledují xx podrozvahových účtech.

(6) Xxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxx uvedené ve xxxxxxxxxx privatizačním projektu xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účely xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Čl. X xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x zásob xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 x 1;

x) prodej xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxx z těchto xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx odst. 6 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx. 6 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kupní xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x privatizaci.

(9) Xxx privatizaci xxxxxxxxxxx xxxxxx prodejem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přechodných xxxx xxxxx x pasiv, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx pohledávek x xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx (zákonných x xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se zúčtují xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1). Xxxxxxxxx zůstatků xxxxxx finančních xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 potvrdí xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx.

(10) Xxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx účetních xxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxxxx opravné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx položky x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxx xxxxx způsobech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřené kolektivní xxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxx. xx xxxxx, vyčíslené x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xxxxx Xx. X xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v jednom xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx společnosti xx 100% xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost, k rozvaze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Fondu, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx může xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx a inventurních xxxxxxx xxxxx odst. 3.

(14) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů2). Xxxxxx xxx prodlení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxx ověření. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx Fondu.

(15) Xxxxxxxxx pověřený Fondem, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x inventurní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Sb., x podmínkách převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxxxx, xx xx základě xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podpisem xxxxxxxx podniku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxx privatizovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

1) xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

2) xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Xxxxxxx 2

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodařit

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxxx na Xxxx x závazky státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx XX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osnova, xxxxxxx xxxxxxxx, uspořádání xxxxxxx účetní xxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxx položek xxx xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx celky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x. 283/76 104/2000, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx identifikaci xxxxx povahy xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovateli nejdéle xx jednoho xxxxxx xx xxxx přechodu xxxxxxx podle xxxx. 1 xx Fond xx xxxx vyhotoveních xxxxxxx xxxxx xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhotovení soupisu xxxxx xxxx. 3 xxx xxxxxxxx Fondu, xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx privatizačního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxx. 3 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx privatizovaného majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx. 3, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx účasti nabyvatele, xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Fondem. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx. 3, xxxx. oprávněnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad nebo xxxxxxxxxx zjištěných nesrovnalostí.

Příloha 3

Xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §11 zákona x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx republiky x xxxxx vystupování v právních xxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxxxxx složka státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X&xxxx;xxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxxxxx xx Xxxx x závazky xxxxx x&xxxx;xxxxx majetkem xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxx s ním xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx státu s ním xxxxxxxxxxxxx, identifikaci a xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 x 4 xxxxxxxx x. 62/2001 Xx., x hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx organizací x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však do xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx. 3 xxxx podklad xxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxx. 1.

(5) Pracovník xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odst. 3 nabyvateli. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx nabyvateli x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečného stavu xx srovnání x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxx. 3, xxxx. zjištění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx provede za xxxxxx xxxxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx potvrzují xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx. 3, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad xxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxx.

1) xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx x. 18/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

2) zákon č. 77/1997 Sb., x státním podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.