Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxx. Nahrazeno Pokynem D-300 - xxxxxxxx xxxx xx XX xxxxxxx

40

Xxxxx č. D-267

Sdělení x xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx výroba, lesní x xxxxx xxxxxxxxxxxx" xxx účely daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx: JUDr. Xxxxx Xxxxxxxx, tel.: 257&xxxx;042&xxxx;275

X. x.: 53/62&xxxx;466//2004-531

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sděluje:

V xxxxxxxxxx xx §12a xxxxxx x. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „zemědělské xxxxxx, xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx". Jednalo se x „Sdělení x xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx" pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxx čj. 153/7 023/1994 - Xxxxxxxx zpravodaj x. 3/1994, Xxxxxxx ke Xxxxxxx x vymezení xxxxx „Zemědělská xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx" čj. 153/12 828/1994 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 4/1994 x Změna Xxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx" čj. 153/51 360/2001 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 9-10&xxxx;2001. Xxxxxx podle tohoto Xxxxxxx x dodatků x xxxx xxx, xxxxxxxx k novele zákona o zemědělství (xxx xxxx), xxxxxxxx naposledy za xxxxxxxxx období 2004.

Xxxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxx jen „zákon"), xx xxxxx xxxx §12a xxxxxx x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 219/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x „Xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx", a xx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx podnikatelem je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx xxxx soustavnou a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zemědělskou xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém podnikání xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx., x xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxxxxx xx zemědělského xxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx 1 xxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx (tato xxxx xxxxxx má xxxxxxxx xx 1.5.2004) xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxxx podnikatele, avšak xx povinna xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1 rokli xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příslušném xxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx pravomocí.

Příjmy zemědělského xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzují xxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §2e xxxxxxxx 3 zákona xx xxxxxx

  • xxxxxxxxx výroba xxxxxx xxxxxxxxxxx, ovocnářství, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zeleniny, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx na pozemcích xxxxxxxxx, pronajatých nebo xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx právního důvodu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,
  • xxxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxx hospodářských x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,
  • xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx uvedená x xxxxxxx b),
  • výroba osiv x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a genetického xxxxxxxxx rostlin,
  • úprava, xxxxxxxxxx x xxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx potravin x xx,
  • xxxx ryb, xxxxxxx živočichů x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx.

Xxxxx §2e xxxxxxxx 4 zákona xx xxxxxxxxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xx xxxxxx hospodařením x xxxxxx stanoví §2e xxxxxxxx 3 xxxxxx x řeší xx xxxxxxx xx xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx lesních xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx úpravu, xxxxxxxxxx x xxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxxxxxxxxxx xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetek. Mezi xxxxxxxxxxx lesní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Myslivost xx x zákoně o xxxxxxxxxx (xxxxx č. 449/2001 Sb.) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ve vztahu x xxxxx žijící xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxx a spolková xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx mysliveckých xxxxxx x zvyků. Xx zákona o myslivosti se xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zemědělskou xxxxxx xxx xx zemědělské xxxxxxxxx.

Xxx pojmem „xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zeleně x řezu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rostlin (xxxxxxx x letniček), xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx takto xxxx xxxxxxxxxxxx pojmů zákonem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx

  • xxxx xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx §7 a §10 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x neuplatní-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx může xxxxx §7 odst. 9 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příjmů ve xxxx 50%,
  • xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele xx zemědělské xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx,
  • xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pěstitelské x xxxxxxxxxxx činnosti, anebo xxxxxxxxxxx nezpracované xxxxxxxxx x živočišné výrobky, xxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx daně x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx činnosti podle §10 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx skupiny 051:

Xxx. Xx. Robert Xxxxxxx, x. x.