Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxx. Zrušeno Xxxxxxx č. MF-12, XX 11/2016 s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

112

Xxxxx x. X-99

x xxxxxxxxxx postupu xxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx platném xxx xxx 1994

xx xxxxx Pokynu D-117

Xxxxxxxx:

Xxx. V. Xxxxxx, xxx.: 2454&xxxx;2796

Xxx. X. Tvareková, tel.: 2454&xxxx;2499

X. x.: 153/73&xxxx;180/1994

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "zákon") xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1994

xxxxxxx:

X §18 xxxxxx

1. Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§18 xxxx. 2 xxxxxx), se xxx xxxxx zákona xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx x české x xxxx xxxx x cenné papíry.

2. Xx činnosti, x xxxxx příjmy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §18 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zřizovacích x xxxxxxxxxxxxxxx listinách x xxxxxxx, že xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx období xxxxx xxx x nimi xxxxxxxxxxx náklady (výdaje) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx").

3. Xxxxx xxxxxxxx dosažené příjmy x činností xxxxx xxxx 2 xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx. X případě, že xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx za xxxx xxxxxxxxx xx vynaloženým xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx ceny nižší, xxx i xx xxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxx x xxxx jednotlivých xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za ceny xxxxxxxxxxxx vlastním nákladům x xxxxx x xxxxxxxx činností xx xxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx učebních xxxxx x xxxxxxxxxx výuka xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx).

X §23 zákona

U xxxxxxxxxx uvedených x §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx) x činností xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxxx s xxxxxx x náklady (xxxxxx) x činností xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně.

K §24 xxxxxx

1. Daňovými xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxx) související s xxxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x kolektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxx 1994 podle §24 xxxx. 2 xxxx. k) xxx 3 x §24 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ceny uplatňované xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx však xx výši xxxxxxx v příloze.

3. Při prodeji xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx akciové společnosti xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 8 xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

X §25 xxxxxx

1. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. x) xxxxxx xx považují zejména xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx. Xx dar xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 200 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx reklamního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Za xxxxx x xxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xx těchto xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx úvěry a xxxxx a půjčky xxxx xxxxxx část, x nichž jsou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ceny xxxxxxx.

3. Xxxx placených úroků xxxxxxxxxxxx xxxx daňový xxxxx podle §25 xxxx. 1 písm. x) zákona xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úroky x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 2 x xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 4, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx nižší xxx xxxxx.

4. Xxx účely xxxx 3 xx xxxxxx úroků z xxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období (popřípadě xx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx podle §40 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů) xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxx, xxx jsou xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx příjemce xxxxxx xxxxx či xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx neúčastní xx xxxxxx, xxxxxxxx či xxxxx příjemce xxxxx xx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx")

x1,2,3 . XXX

X = --------------------,

XXXXX

x) v xxxxxxx, xxx xxxx úvěry x xxxxxx poskytnuty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(x1,2 . SVJ . P1) + (x3 . SVJ . X2)

X = -------------------------------------------------,

XXXXX

xxx:

X = xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxx uznávaných xxxx xxxxxx výdaj,

n1 = 4, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xx spřízněná osoba x xxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxx xx xxxxxx není bankovní xxxx pojišťovací xxxxxxxxxxx,

x2 = 6, když xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxx těchto úvěrů xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x3 = násobek xxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 21 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx úvěru či xxxxxx je osobou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úvěru x xxxxxx (xxx xxx 1994 xx x3 = 30),

XXX = xxxx vlastního xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxxx vypočtený xxxx aritmetický průměr xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx části x xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx jmění x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx období, popřípadě xxxx části x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za příslušné xxxxxxxxx období nebo xxxx xxxx; xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u podnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx osnovy xxx xxxxxxxxxxx. U xxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

XXXXX = průměr xxxxxxx xxxxx úvěrů x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stavu xxxxx x půjček, xx považuje xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxx úvěru xxxx xxxxxx.

XXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X1 = -------------------------------------------------------------- ,

PDSUP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X2= 1 - P1.

Koeficienty xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxxxxx se xxxxx §46x xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxx podílející se xx kontrole xx xxxxx poplatníka xx xxx zjištění vlastnictví xxxx než 25 % podílu xx xxxxxxxxx jmění, nebo xxxxxx x hlasovacím xxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) k rozhodný xxxx k prvnímu xxx xxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx podílu s xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úroků xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxx. zaměstnanecké xxxxxxx) xxx určit x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zřízen xxxxx účet. Xxxxxx xx xxx stanovení xxxxxxxx xxxx vychází x aritmetického průměru xxxxx k 1.xxxxx x k 31.xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx let, xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X §26 xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí dílčí xxxx xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx evidovat xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx hlavního funkčního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx souboru (přírůstky, xxxxxx) xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx odpisů xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavby,

a) jejichž xxxx trvání xxxx xxxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxxx xxxx

xx) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dílčí xxxxxxx x chodby xx xxxxx xxxxxx jam (xxxxx 826 2), xxxxxx (xxxxx 826 3), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (xxxx 826 6), xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 826 8), xxxxxxx xxxxxxx xxx (xxxx 826 9) x vrtů (obor 826 1), xxxxx xxxxxx součástí technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pater x xxxx zmáhání xxxxxxx a chodeb xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxx,

xx) x povrchových lomů xxxxxxxxx xxxxxx, odvodňovací xxxxxxx včetně záchytných, xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přístupové xxxxx xxx kolová xxxxxxx x těžebních xxxxxx x na xxxxxxx, montážní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, stabilizační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx drénů, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, cesty xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podél xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx důlními xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 826, xxxxxxx xxxxxx lomů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§33 zákona) x dočasné stavby, xxxxxxx doba trvání xx xxxxx xxx 1 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

5. Za xxxxxxxx xxxxxxxx, který pokračuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem, xx xxxxxxxx dědic poplatníka, xxxxxxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení likvidace, x xxxxxx poplatník, xx kterého byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx * xxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. * Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (§28 xxxx. 2 xxxxxx) x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxx smluvenou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx cenu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6. X xxxxxxxxxx, vzniklých xxxxxxxxxx poplatníka xxxxxxxxx xxx likvidace, xxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxx 5, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx považovat xx xxxxxxx xxxx (xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x) zákona) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx zdaňovacího období) xxxxxx ve výši xxxxx poloviny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpisu x majetku evidovaného x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

X §27 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. x) není xxxxxxx xxxxxxxxx

x) do xxxxxxxxxxx poplatníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx nabytý xxxxxxx xx x nabyvatele xxxxxxxx jako nově xxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xxxxx xxxxxx x. 172/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x na xxxxxxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 3 podle xxxxxx x. 92/1991 Xx., x podmínkách xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx pokračuje x odpisování xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x původní xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X §29 xxxxxx

Xxxxxxxxxx vklad do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníka xxxx x příjmů fyzických xxxx, vložený formou xxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x nabyvatele ocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou (§29 xxxx. 1 xxxx. c) zákona).

K §30 xxxxxx

Xxxxxx podle §30 xxxx. 4, 6 až 8 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx daňový výdaj xx výši stanovené x přesností xx xxx xxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx měsícem xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx byly xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx. Xxxx splnění xxxxxxxx xx den xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x odpisů podle §30 odst. 4 xxxxxx současně xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nájemci x xxxxxxx xx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obvyklému xxxxxxx.

X §36 zákona

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx snižují xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx (§36 xxxx. 5 xxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 odst. 2 xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx fond vyplácí xxxxxxxxx.

2. Přijatou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x obdobným xxxxxxx z členství x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxx") xxxxxxxx z xxxxxxx dvacetiprocentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx (§36 odst. 6 xxxxxx) xx xxxxxx xxxxx na zisku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, za něž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo družstvo xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

X §40 zákona

Příjmy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neúčtujícímu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xx 17.xxxxxxxx xx 31.xxxxxxxx 1994, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obdobím 1995, xx xxxxxxxx xx xxxxxx zdaňovacího období 1995. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx patří xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1994, tak xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1995, považují xx xx příjmy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx vyplácené xx xxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx xxxx provedeno xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx vyplacené xxxxxxxx součástí ceny xxxxxxxxxxx zhodnocení. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx roku 1995 řeší xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX:

Xxx. Xxx Klak, v. x.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx §24 odst. 2 xxxx. k) xxx 3. a §24 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx

Xx X. xxxxxxxx 1994 xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx než

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx od 1.ledna 1994 xx 9.xxxxxx 1994

Xxxxxx Xxxxxxx 91

19,20 Xx

Xxxxxx Super 96

20,20 Xx

Xxxxxx Natural 95

19,60 Xx

x) obvyklé xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x X. xxxxxxxx 1994

Xxxxxx Super xxxx 98

20,00 Xx

Xxxxxxxx xxxxx

15,70 Xx

Xx XX. xxxxxxxx 1994 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 10.xxxxxx 1994, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx druhů pohonných xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx Speciál 91

xx 18,90 Xx

xx 19,40 Xx

Xxxxxx Xxxxx 96

xx 19,70 Xx

xx 20,50 Kč

Benzin Xxxxxxx 95

xx 19,00 Xx

xx 19,80 Xx

Xxxxxx Xxxxx xxxx 98

xx 22,40 Xx

xx 22,60 Xx

Xxxxxxxx xxxxx

xx 15,40 Xx

xx 15,80 Xx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx plus

od 16,00 Xx

xx 16,30 Xx

Xxxxxxxx x xxxx, xx xx místně mohly xxxxxxxxxxx xxxx pohybovat xxxx xxxxxxx rozpětí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxx, xxx xxxx uvedené xxxx xxxxxxx, nákupními xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Plátci xxxx x přidané xxxxxxx použijí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot ceny xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

1)

Zákon x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 92/1992 Sb., xxxxxx x. 544/1992 Xx., xxxxxx č. 210/1993 Xx. x xxxxxx č. 306/1993 Xx.

Xxxxx č. 172/1991 Xx., x přechodu xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 485/1991 Xx. x xxxxxx x. 10/1993 Xx.

____________________________________________________________________

2)

Xxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 9/1993 Xx., o Xxxxxxx dráhách, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1993 Xx. (x xxxxxx xxxxx vyhlášeném xxx x. 218/1993 Xx.).

____________________________________________________________________