Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Neplatné xxxxx. Zrušeno Xxxxxxx č. MF-12, XX 11/2016 x účinností xx 1.1.2017

96

Xxxxx x. X-92

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxx daňové xxxxx

Xxxxxxxx: V. Xxxxxxxxx, xxx.: 2454 2810

Č. j.: 152/35&xxxx;513/1994

Xx xxxxxxx zákona č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 300/1990 Xx., x. 513/1991 Xx. a xxxxxx x. 68/1993 Xx. xxxxx xxxxxx zakládat xxxxxx, xxxxxxxxxxx, svazy, xxxxx, kluby x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x odborové xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxx xx x xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x právnické xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxx x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx registraci mohou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx starší 18 xxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x bydliště. Xxxx xxxxxx, xxx x xxxxx starších 18 xxx xx zmocněncem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx musí být xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) cíl xxxx xxxxxxxx,

x) orgány xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx hospodaření.

Návrh xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvod x odmítnutí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x této lhůtě xxxxx xxxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxx, na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx změny.

Vznik sdružení, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 83/1990 Xx. ve xxxxx pozdějších předpisů xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jménem. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V tomto xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx zákon č. 83/1990 Sb. za xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §19 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx č. 47/1992 Xx., xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx XXXX xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX.

X civilně xxxxxxxx úsekem Ministerstva xxxxxx XX xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX - xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jednotný xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro daňové xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží svému xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxx x vyznačením xxx xxxxxxxxxx. *

2) Xx stanovách zřizovatele (xxxx. xxxxx) zaregistrovaného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx názvem xx xxxx republice. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ve stanovách xxxxxxxx.

3) Xx stanovách xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky mají xxxxxx subjektivitu.

4) Xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxxx xxxxx - jednoho xxxxx) musí xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx) xxxxxxx xx evidence - xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx registrační list xxxx xxxxxxxx zřizovací xxxxxxx.

5) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx název, xx. xx. místa xxxxxxxxxx: - xxxxxx xxxxx, - 3 xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx), - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, - xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatele /xxxxx/ x xxxxx).

6) Xxxxx vzniklá organizační xxxxxxxx požádá Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla - xxxxxxxx vydaný Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7) Mimo stanov xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx bodem 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx 5) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx.

8) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo pobírat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx - jedná xx x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx (§33 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů).

9) Xxxx, kdo nesplní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy (xxx bod 8), xxxx správce daně xxxxxxxxx uložit pokutu xx xx xxxxxxx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a protiprávní xxxx xxxx (§37 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx daní a xxxxxxxx).

10) Jestliže bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx mu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx bod 9) x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx až xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§38 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků).

11) Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxx), kterým xxxx datem 1.1.1993 xxxxxxx příjmy xxxxxxxxx xxxx důchodovou (xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxx x xxxxxx příslušného správce xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx platných do 31.12.1992, xxxx splnit xxxx svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 30.xxxxxx 1993 xx smyslu xxxxxxxxxx §103 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxxx zákona.

12) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1. - 11. tohoto jednotného xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx (§21 xxxx. 1 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Správce xxxx podle §33 xxxx. 12 xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (k xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx daně daňový xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 odst. 10 xxxxxxxxx zákona xx. xxxxxx lhůty) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

13) X xxxxxxx zániku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxx xx vůči ní xxxxxxxxx zřizovatele, písemný xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní a xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxx Xxxx, v. x.

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx do xxxxxxxx.