Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx znění. Xxxxxxx x účinností xx 1.10.2016 Pokynem č. MF-7.

29

Xxxxx x. X-68

x xxxxxxxxxxx xxxxxx o dani xxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxx 1994

(změny x doplnění pokynu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2-3/1993)

Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx.: 2454&xxxx;3427

X. x.: 151/4792/1994

Xxxxx x doplnění xxxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx roku 1993.

X ustanovení §17a xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xxxx mimo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se vztahují xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1993.

Xxx x následující xxxxxxx:

X.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxxx xx xxx, x.x. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1993. Xxxxx x. 16/1993 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx; x xxxxxx xxxxxx sice vyplývá, xx jde x xxx splatnou xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 1993, t.j. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993, xxx k zamezení xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17x xxxxxxxx 2 zákona x. 302/1993 Sb. xxxxxxx pro poplatníka xxxxxx xxxx povinnost (xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxx) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 31.xxxxx 1994, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx poplatník x xxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxxxx č. 16/1993 Xx., xxxxxxxxx jej x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx roku 1994, xxx xx smyslu §17x xxxxxxxx 1 xxxxxx x. 302/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxx do 31.ledna 1994 xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému podle xxxxxxxx nebo sídla.

III.

Podle §17x xxxxxxxx 1 xxxxxx č. 302/1993 Xx. xx stejné xxxxx, t.j. xx 31.xxxxx 1994, uplatní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nárok xx xxxxx xx xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 16/1993 Xx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx §17a xxxxxxxx 1 xxxxxx x. 302/1993 Xx. zaplacené xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx (nebo xxxxxxxxx xxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §64 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx úpravy v xxxx 1993. Xxx xxxx. o vozidla, xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x.x. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx zaplatil xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx sazba xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, např. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 1994, tak xxx vyplývá ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xxxxxx x. 302/1993 Sb.

K §2 xxxx. 1

Xxxxxxxx slova xx xxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zdaňovacímu xxxxxx xxxx 1993 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X §2 xxxx. 2 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx 1993 zvláštní xxxxxxx včetně jejich xxxxxxxxxx vozidel; xxxxxxxx xxxx nepodléhají xxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x) xxx xxxxxxxxxxx použití, x) trvale xxxxxxxxxxx, x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkami xxxx xxxxxxx x §94 xxxxxxxx x. 34/1984 Sb.

K §3

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx d) xx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, i xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

Xxxxx na osvobození xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx 183 dní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx činí 1/12 xxxxxxxxx roční xxxxxx xxxxx xx každý xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxx zálohy xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx osvobození xxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx písmenem f) xxxxxxxxx osvobození xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňovaném x xxxx 1993.

Xxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx jednoúčelová xxxxxxx xxxxxxxxxx silnic. Osvobozena xxxx x xxxxxxx xxxxxxx komunikací xxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx využije xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předmětná xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx listině), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx určená ke xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Zásadní xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx" xxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nahradila "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx v xxxx 1993.

X xxxxxxxx 2 §3 je xxxxxxxxx, xx xx rozumí xxxxxx "zpravidla" xxxxxxxx x ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3.

Xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx limity stanovené xxxxxxxx XXX OSN x jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX se xxxxxxxx x xxxx 1994 xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x technickém xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xxx xxx xxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovištěm a xxxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxx motorových vozidel x Xxxxx.

Xxxxxxx změna xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1994 xxxxxx zdaňovacímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1993 xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 16/1993 Xx., xxxxx xx vztahovalo xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx niž jsou xxxxxxxxxxxxxxx vysláni.

Od 1. xxxxx 1994 xx xxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxx č. 16/1993 Xx. xx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx automobilu. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zaplatí-li xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, x.x. xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx evidovaných x určených jako xxxxxx mobilizační xxxxxxx (x technickém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxx 222") xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X §6

Xxxx xxxx xxxxxxxxx roční xxxxx xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx dvanácti; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně x stanoveny xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx nově xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady (nevznikla-li xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx pro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx automobilu kombinovat xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx sazbou xx xxxx 25 Xx xx xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1/12 xxxxx xxxxxx sazby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

X §8

X xxxxxxx, xxxxxx xxxx přidělena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x x vozidel evidovaných x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, t.j. u xxxxxxx, x kterých xx správcem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx XXX x XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, - xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x podnikáním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tzn., xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X případech xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxxxx původnímu xxxxxxxxxx x kalendářním měsíci, xxxxx předchází kalendářnímu xxxxxx, xx kterém xxxxxx daňová povinnost x nového poplatníka. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx daňová xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci. (Xxxxxx xxxxx nastat xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxx x vozidla xxxxxx xxxxxxxxx původního i xxxxxx xxxxxxxxxx.)

Xxxxxxx-xx daňová xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx (převodu xxxxxxx), použije xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx §8 xxxx. 2, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzením xxxxxxx xxxx nového xxxxxxxxxx.

X §9

X xxxxxxx na xxxxx a zánik xxxxxx povinnosti v xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xx xxxxxxxx daň xxxxx xx xxxx 1/12 roční xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx trvá xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxx xx osvobození v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stejně xxxx x případech xxxxxx nebo vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx. Daň xx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 1/12 xxxxx daňové xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vznikl xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx.

X §10

V průběhu xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx daně je xxxxxxxx úřad, zálohy xx xxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: 15.2., 15.4., 15.7., 15.10.

Zálohy xx daň xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xx 1. xxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx stanoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx daň.

Jde-li o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyřadí x xxxxxxxx xxxxxxx xx 15.dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx poplatník x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx při jeho xxxxxx správci xxxx xxxxxxx.

Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do hmotného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx daň, xxxxx v xxxxxx xxxxx, dubnu, červenci x říjnu, x xx xx 15.xxx xxxxxxxxx měsíců, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) podle §24 xxxxxx o xxxx x příjmů.

Nepřesahuje-li roční xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x úhrnu u xxxxxxx poplatníka 10000 Xx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx úhrnné výši.

Má-li xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx nárok xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxxx-xx poplatník xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zdaňovacího období xx xxxx xxxxxx xxxxx daňová povinnost xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxx.

Xxxxxxx:

Xxxx vozového xxxxx xxxxxxxxxx x 12.2.:

3 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sazbou x 3000 Xx

Xxxxxxxx xxxxxxx 15.2. zálohu xx xxxx 9000 Xx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 15.4.:

Xxxxxxx 3 xxxxxx automobily x xxxxx xxxxxxx xxxxxx á 3000 Xx (záloha xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15.2.).

1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 6000 Xx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 10.4.)

Xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx 15.2. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3/4 x 9 000 Kč, x.x. xx výši 6750 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx 15.4. xxxxxxxx xxxxxx 1/4 x 9000 Xx a 1/4 x 6000 Kč, x.x. 3750 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (3750 Kč) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3000 Xx.

Xxxxxxx-xx se již xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platí xxxxxx na xxx xxxxx:

15.7. xxxxxxxxx zaplatí 750,- Kč, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přeplatku xx xxxx 3000 Xx, přičemž úhrnná xxxx zálohy xxxx 3750 Xx.

15.10. xxxxxxx xxxxxxxxx zálohu xx xxx ve výši 3750 Xx.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 13500 Kč. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 9000 Xx + 9/12 xx 6000 Xx, x.x. 13500 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaplatil x úhrnu 13500 Xx. Xxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 9000 Xx + 9/12 xx 6000 Xx, x.x. 13500 Xx.

Xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx x xxxxxx xx 15.10. xxxxxxx xxxxxxxxxxx období, se xxxxxx na xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x vozidel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx osvobození xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. d). X xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx" pro xxxxxxx xxxxxxxxxx účel, je xx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období. X případě, xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxx nesplní x xxxxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankce.

U xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxx ve výši xxxxxx 1/4 xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu kalendářních xxxxxx od xxxxxx xxxxxx daňové povinnosti xx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx při placení xxxxxx na xxx xxxxxxx 15.2.

U xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxxx svému xxxxxxxxxxx (xx-xx poplatníkem xxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastní xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx výstavy xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx daň xxxxx xxxxx způsobem, xxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

xxxxxxxxx zálohy xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

_____________________________________________________________________________

15.2 leden

15.4. únor, xxxxxx

15.7. duben, květen, xxxxxx

15.10. červenec, xxxxx, xxxx

Xxxxxx se xxxxx xx xxxx 1/12 xxxxx xxxxxx xxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplácí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx použít xxxxx sazbu xxxx xx xxxx 25 Xx xx každý xxx xxxxxxx osobního xxxxxxxxxx. Xxxxxx placení xxxxx 1/12 xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx automobilu v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 8148, xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx, nebo 8149, xxxxx-xx poštovní xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx silniční xxxxx poplatník xxxxxxxxxx xxxxxx 1148 xxxx 1149.

X §15

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx silniční daně xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx daňové přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1994 xxxxxxxxxx xx 31.1.1995, x xx x x xxxxxxxxx, xxx poplatníkovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x částkou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxx. Bylo.li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx více,než xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

X §17

Xxxxxxx xxxx xxxx xx žádost poplatníka xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx §10. Xxxxxxxxxx se postupovat xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

X §17x xxxx. 3

Oznamovací povinnost xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx u vozidel, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx povinnost. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx od xxxxxx xxxxxx povinnosti.

I. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX:

Xxx. Jan Xxxx, x. x.