Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Neplatné znění. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.10.2016 Xxxxxxx č. MF-7.

29

Xxxxx x. D-68

o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx roku 1994

(xxxxx x xxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2-3/1993)

Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx.: 2454&xxxx;3427

X. x.: 151/4792/1994

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993.

X xxxxxxxxxx §17x xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xxxx mimo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1993.

Xxx x následující xxxxxxx:

X.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splátky xx xxx, t.j. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1993. Zákon x. 16/1993 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zaplatit xxx; z právní xxxxxx sice vyplývá, xx jde x xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx roku 1993, t.j. splatnou xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §17x xxxxxxxx 2 xxxxxx x. 302/1993 Xx. xxxxxxx xxx poplatníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31.xxxxx 1994, současně nejpozději x této lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx přiznání.

II.

Pokud vznikl xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx č. 16/1993 Xx., xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx roku 1994, xxx xx xxxxxx §17x xxxxxxxx 1 xxxxxx x. 302/1993 Xx., v xxxxxxx xxxxxx xx 31.ledna 1994 správci daně xxxxxx příslušnému podle xxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxx §17x odstavce 1 xxxxxx č. 302/1993 Xx. ve xxxxxx xxxxx, x.x. xx 31.xxxxx 1994, uplatní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně nárok xx slevu xx xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x. 16/1993 Sb.

IV.

Podle xxxxxxxxxx §17x xxxxxxxx 1 xxxxxx č. 302/1993 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxx xx silniční xxx (nebo xxxxxxxxx xxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §64 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx převyšujících daňovou xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx úpravy x xxxx 1993. Jde xxxx. o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, x.x. po podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx více xxx xxxx xxxxx sazba xxxx, popř. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx daňové povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, které není xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 1994, xxx xxx vyplývá xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 302/1993 Xx.

X §2 xxxx. 1

Xxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Okruh xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx silniční xxxx xx oproti zdaňovacímu xxxxxx xxxx 1993 xxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx. X §2 odst. 2 Xxxxxxxxx daně nejsou xxxxxx xxxx x xxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx vozidel; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx značka x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, x) trvalá xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poznávacími značkami xxxx uvedeny x §94 xxxxxxxx č. 34/1984 Xx.

X §3

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx d) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1.

Xxxxx xx osvobození xxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 183 xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx 1/12 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx zálohy na xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx období a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx při podání xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx písmenem f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňovaném v xxxx 1993.

Xxx xxxxxxxx x) jsou xxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zametací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx silnic. Osvobozena xxxx x vozidla xxxxxxx xxxxxxxxxx používaná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Osvobození xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx listině), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx se vztahuje xxx xx vozidla xxxxxxxxx určená xx xxxxxxxxxxx účelu.

Osvobození xxx xxxxxxxx x), xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x letecké dopravě x naopak. Zásadní xxxxx však xxxxxxx x xxxxxxxx "zpravidla" xxx využití xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nahradila "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx x xxxx 1993.

X xxxxxxxx 2 §3 xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vozidel xxxxx §3.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osvobození xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx XXX XXX x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ES xx xxxxxxxx x xxxx 1994 potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx v technickém xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx (akreditovaného xxxxxxx) doba xxxxx xxx xxx xxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx motorových xxxxxxx x Praze.

Zásadní xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 1994 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1993 xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 16/1993 Xx., xxxxx xx vztahovalo xx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxx xx xxxxxxx x pracovní xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx 1. xxxxx 1994 se xxxxx xxx x x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle úpravy xxxxxxxxx v §4 xxxxxx č. 16/1993 Xx. xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zaplatí-li xxxxxx na xxx xxx xxxxxxxxxx, x.x. xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxx xx svoji xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

X vozidel xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x technickém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxx 222") je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X §6

Xxxx xxxx xxxxxxxxx roční sazby xxxx tak, xxx xxxx dělitelné dvanácti; xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx základu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sazby daně.

V xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (nevznikla-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (zaměstnavatele) výhodnější. Xxxxxxxxx (zaměstnavatel) xxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx automobilu kombinovat xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxx 25 Xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1/12 xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

X §8

X xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, x x xxxxxxx evidovaných x zahraničí, která xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x.x. x xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx silniční xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx rozhodné xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx XXX v ČR xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, - xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x podnikáním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxxx.

Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx., xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx původnímu poplatníku x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nového xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaniká x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. (Xxxxxx xxxxx xxxxxx případ, xx v témže xxxxxxxxxxx xxxxxx bude x xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.)

Xxxxxxx-xx daňová xxxxxxxxx novému xxxxxxxxxx x měsících xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx změně (převodu xxxxxxx), xxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2.

Xxxxxxx poplatník, xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2, xxxxxx xxxx postup xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nového poplatníka.

K §9

X xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx silniční xxx xxxxx ve výši 1/12 roční xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikla xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdaňovacího období xx postupuje xxxxxx xxxx x případech xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 1/12 roční daňové xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, ve xxxxxxx vznikl xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx.

X §10

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx daň.

Termíny xxx xxxxxxx xxxxx: 15.2., 15.4., 15.7., 15.10.

Xxxxxx xx xxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx trvá daňová xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xx 1. dne xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.

Xxx-xx x xxxxxxx zahrnutá xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyřadí x xxxxxxxx majetku xx 15.dne měsíce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx daň poplatník x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Daň xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx při jeho xxxxxx správci xxxx xxxxxxx.

Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na daň, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, x xx xx 15.dne xxxxxxxxx měsíců, předmětné xxxxxxx použil x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx výdaje (xxxxxxx) xxxxx §24 xxxxxx x dani x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx splatnosti zálohy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 10000 Xx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx záloh čtvrtletně xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, trvá xx xxxxx xxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx úhrnná xxxxx daňová povinnost xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx období sníží xx nebo xxx 10&xxxx;000 Kč.

Platil-li poplatník xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zdaňovacího období xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad 10&xxxx;000 Xx, vzniká mu xxxxx na placení xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx:

Xxxx vozového xxxxx xxxxxxxxxx x 12.2.:

3 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 3000 Kč

Poplatní xxxxxxx 15.2. xxxxxx xx xxxx 9000 Xx

Xxxx xxxxxxxx parku xxxxxxxxxx x 15.4.:

Xxxxxxx 3 xxxxxx automobily x xxxxx xxxxxxx xxxxxx á 3000 Xx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15.2.).

1 xxxxxxxx automobil x xxxxx xxxxxxx sazbou 6000 Kč (xxxxxxxx xx hmotného majetku 10.4.)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx 15.2. vzniká přeplatek xx xxxx 3/4 x 9 000 Xx, x.x. ve xxxx 6750 Xx.

Xxxxxx splatná 15.4. odpovídá xxxxxx 1/4 x 9000 Xx x 1/4 x 6000 Xx, x.x. 3750 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přeplatek xx předchozí xxxxxx (3750 Xx) a xxxxx ještě přeplatek xx xxxx 3000 Xx.

Xxxxxxx-xx xx již xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platí xxxxxx xx daň xxxxx:

15.7. xxxxxxxxx xxxxxxx 750,- Xx, neboť xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xx xxxx 3000 Xx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 3750 Xx.

15.10. zaplatí xxxxxxxxx zálohu na xxx xx xxxx 3750 Xx.

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 13500 Kč. Xxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 9000 Xx + 9/12 xx 6000 Xx, x.x. 13500 Kč.

Poplatník xx xxxxxxxx xxxxxxxx x úhrnu 13500 Xx. Roční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činí 9000 Xx + 9/12 xx 6000 Xx, x.x. 13500 Xx.

Xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx x xxxxxx xx 15.10. běžného xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xx xxx xxxxxxx a poměrná xxxx daně xxxx xxxxxxxxx a zaplacena xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 odst. 1 xxxx. d). X xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx" xxx zákonem xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx poplatníka, xxx xx xx xxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zálohy xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx ve xxxx xxxxxx 1/4 roční xxxxxx sazby a xxxxxxxxxxx xxxxx dvanáctin xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zálohy xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxx 15.2.

U xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), u xxxxxxx xxxxxxxxxxx x určených xxxx xxxxxx mobilizační xxxxxxx x x xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxx zákazníkovi nebo xx xxxxxxx do xxxxxxxxx, xx zálohy xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx platí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

xxxxxxxxx zálohy xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

_____________________________________________________________________________

15.2 leden

15.4. xxxx, xxxxxx

15.7. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx

15.10. xxxxxxxx, xxxxx, xxxx

Xxxxxx se xxxxx xx výši 1/12 xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx použít xxxxx xxxxx daně xx výši 25 Xx xx xxxxx xxx použití osobního xxxxxxxxxx. Způsob placení xxxxx 1/12 xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, změnit xxxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx placení xxxxx xx xxx xxxxxxxx uvádí poplatník xxxxxxxxxx xxxxxx 8148, xxxxx-xx převodem x xxxx, nebo 8149, xxxxx-xx poštovní xxxxxxxxx. X ostatních plateb xx daň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1148 xxxx 1149.

X §15

Poplatník, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úřad, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 1994 xxxxxxxxxx xx 31.1.1995, x xx x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpracovává xxxxxx poradce. Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1994.

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x částkou zaplacenou xx xxxxxxxx xx xxx. Xxxx.xx xx xxxxxxxx zaplaceno xxxx,xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx x xxxxxx xxxx a poplatků.

K §17

Xxxxxxx xxxx může xx žádost xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx §10. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx placení xxxxx xx daň xxx xxx xxxxxxxxxx xx nejjednodušší.

K §17a xxxx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x vozidel, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zálohy xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx financí XX:

Xxx. Xxx Klak, x. x.