Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32018D2079 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2079 ze dne 19. prosince 2018 o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP) R P
32018D2078 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/2078 ze dne 21. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině R P
32018D2077 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/2077 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty R P
32018D2076 ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2018/2076 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění jednací řád Rady R P
32018R2069 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2069 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky R P
32018R2067 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP) R P
32018R2066 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (Text s významem pro EHP) R P
32018D2060 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/2060 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES povolující Německu dále uplatňovat opatření odchylující se od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty R P
32018L2057 SMĚRNICE RADY (EU) 2018/2057 ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu R P
32018R2056 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2056 ze dne 6. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie R P
32018D2048R(02) Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro internetové stránky mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (Úřední věstník Evropské unie L 327 ze dne 21. prosince 2018) R P
32018D2048 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 R P
32018D2048R(01) Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (Úřední věstník Evropské unie L 327 ze dne 21. prosince 2018) R P
32018R2042 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2042 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 s cílem objasnit zkušební podmínky WLTP a zajistit monitorování údajů pro schválení typu (Text s významem pro EHP) R P
32018R2041 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2041 ze dne 17. prosince 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32018R2036 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2036 ze dne 18. října 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři R P
32018D2031 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2031 ze dne 19. prosince 2018, kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na ústřední protistrany ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 rovnocenný R P
32018D2030 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2030 ze dne 19. prosince 2018, kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na centrální depozitáře cenných papírů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 rovnocenný R P
32018D2029 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2029 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2019 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2018) 8655) R P
32018R2017 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2017 ze dne 18. prosince 2018, kterým se povoluje uvedení sirupu ze Sorghum bicolor (L.) Moench na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP) R P