Animace načítání

Stránka se připravuje...


32017R0492
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/492 ze dne 21. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
2017
492
21.03.2017
Nařízení
3
R
Sociální zabezpečení (05.20.40)