Animace načítání

Stránka se připravuje...


32015R0462
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/462 ze dne 19. března 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek, pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti se zvláštními účelovými jednotkami, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
2015
462
19.03.2015
Nařízení
3
R
Jiné služby (06.20.20.80)