Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2023/1667

xx xxx 8. xxxxx 2023,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/90/XX, pokud xxx x požadavky xx návrh, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2022/1157

(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/90/XX xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/98/XX&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;35 odst. 2 uvedené xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx a funkčnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2014/90/EU, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx.

(2)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, na xxx xx na xxxxxxx xxxxxx xxxx začaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx směrnice 2014/90/XX, by xxxx xxx xxxxxxxx uvedena.

(3)

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/1157&xxxx;(2) xx proto xxxx xxx xxxxxxx.

(4)

Xx xxxxxx a přiměřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx položka lodní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx typu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx státě před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx trh x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx palubě lodi XX xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/90/EU.

(5)

S xxxxx usnadnit xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2014/90/EU xx xxxxxxxxx akty xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx měly mít xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxx x xx.&xxxx;35 odst. 5 uvedené xxxxxxxx.

(6)

Xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přizpůsobit opatřením xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost 40&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z lodí xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (ES) x.&xxxx;2099/2002&xxxx;(3),

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Požadavky xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx normy stanovené x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx 2014/90/XX xx xxxxxxx xx xxxxxx položku xxxxx xxxxxxxx uvedenou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2022/1157 xx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 přílohy xxxx „xxxx xxxxxxx doplněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/1158“, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx typu xxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx 25. xxxxxx 2021, xxx být x xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxx xxxx EU do 25. xxxxx 2024.

2.   Lodní výstroj xxxxxxxx ve xxxxxxx 1 přílohy xxxx „xxxx položka doplněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/1157“, která splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx platné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx před 15. xxxxxx 2022, xxx být i nadále xxxxxxx xx&xxxx;xxx a instalována xx&xxxx;xxxxxx xxxx EU xx&xxxx;15.&xxxx;xxxxx 2025.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 8. xxxxx 2023.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX LEYEN


(1)  Úř. věst. X 257, 28.8.2014, x. 146.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/1157 ze xxx 4.&xxxx;xxxxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/90/XX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx návrh, xxxxxxxxx a funkčnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx prováděcí nařízení Xxxxxx (XX)&xxxx;2021/1158 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;180, 6.7.2022, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2099/2002 ze dne 5.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zabránění xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) x&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxxx o námořní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx znečištění z lodí (Xx. xxxx. X&xxxx;324, 29.11.2002, x.&xxxx;1).


PŘÍLOHA

Obecná xxxxxxxx: Xxxxxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxx na moři [xxxxxxxxx x Londýně xxx 1. listopadu 1974] x xxxxxxx&xxxx;xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X.1 – xxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

X.2 – xxxxx 2 xxxxxxxx xx normativních xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

XX – xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx než XXX

XXX – kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.3 xxxxx XXX 62388 (2007)

xxxx. – oběžník

COLREG – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

XXXXXX – xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

XX – xxxxxxxx xxxxx

XXXX – Xxxxxxxx xxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX – Mezinárodní xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek

GNSS – globální družicový xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)

XXX – Předpisy xxx xxxxxxxxxxxxxxxx plavidla

IBC – Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro hromadnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemikálií

ICAO – Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX – Mezinárodní xxxxxxx pro xxxxxx x vybavení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX – Mezinárodní xxxxxxx organizace

ISO – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

XXX – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XXX – xxxxxxxxx prostředky

MARPOL – Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxx znečištění x&xxxx;xxxx

XXX – směrnice x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx

XXXX – Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX – Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXx – xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx X2/XX – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX – Xxxxxxxxxxx úmluva x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

XXx – xxxxx xxxx

xxxx. – xxxxxxxx

xxx. – xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

(x)

Xxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx příloze xxxx xxx přezkoušení typu (xxxxxxxxx xxxx) v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX. Xxxxx soulad je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze XX xxxxxxxx 2014/90/XX.

(x)

Xxxxxxx 3: Xxxx-xx xxxxxxx dva xxxxxxx xxxxxxxxxx norem xxxxxxxx xxxxxx „xxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX. Zkouška xxxxx jednoho x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prokázání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů. Xxxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx se xxxxxxx uvedené xxxxxx.

(x)

Xxxxxxx 6: Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx stavbu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx „instalace na palubu“ xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxx):

x)

xxxxx instalace výstroje xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxx xxxx EU;

ii)

první xxxxxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx uložení xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na palubě xxxx XX;

xxx)

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx dojde xx&xxxx;30 xxxxxx xxxx xxxxx instalací výstroje xx&xxxx;xxxxxxx poloze.

(d)

Pokud xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx xxx jeden xxxxxx položky x xxxxx xxxxxxxx (xxxx. XXX/1.3), obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

(x)

X případech podle xxxxxxx d) x xxxxx není xx&xxxx;xxxxxxxxx 5 xxx&xxxx;6 xxxxxxx xxxxx, to xxxxxxx, xx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedošlo ke změně x že příslušná xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx XXXXX 74 x platném xxxxx x případně xxxxxxxxx rezoluce x&xxxx;xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx uvedení xx xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxx

1

2

3

4

5

6

XXX/1.1

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 2

Požadavky na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) I,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.1

Xxxxxxxxx kruhy

Řádek 2 x 2

(NOVÝ ŘÁDEK)

neurčené x xxxxxxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxx 1.10

xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.10

Xxxx.: Xxxxx xxxx tyto předměty xxxxx xx chodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx signály x xxxxxxxxxxxxxx světla, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 4&xxxx;xx (viz xxx položka XXX/1.3).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 8,

rez. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.2x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx prostředky:

pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

Xxxx:

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX 60945 (2002), včetně XXX 60945 opravy 1 (2008).

X+X

X+X

X+X

13.9.2019

12.8.2023

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Pozici xxxxxxxxxx světla pro xxxxxxxxx prostředky:

pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2 x 2

Xxxx.: Zkoušky elektromagnetické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX 60945 x XXX 60945 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvedené x xxx. IMO MSC 81(70) xxxxxxx 10.4.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 24408 (2005).

Xxxx:

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

IEC 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 24408 (2005).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1628.

MED/1.2b

Pozici xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 z 2

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

Xxxx:

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx,

XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

X+X

X+X

X+X

13.9.2019

12.8.2023

xx)

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, prav. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000) 8.

MED/1.2b

Pozici xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx záchranné xxxxx.

Xxxxx 2 x 2

Pozn.: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX 60945 a XXX 60945 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rez. XXX MSC 81(70) xxxxxxx 10.4.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XX 60945 (2002), včetně XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 24408 (2005).

Xxxx:

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX 60945 (2002), včetně XXX 60945 opravy 1 (2008),

XXX 24408 (2005).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.2x

Xxxxxx označující xxxxxx xxx záchranné prostředky:

pro xxxxxxxxx vesty.

Řádek 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx,

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

Xxxx:

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx,

XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

X+X

X+X

X+X

13.9.2019

12.8.2023

xx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) II,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8.

XXX/1.2x

Xxxxxx označující světla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx xxxxxxxxx vesty.

Řádek 2 x 2

Xxxx.: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibility xxxxxxx x xxxxxxx XX 60945 x IEC 60945 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx zkoušky xxxxxxx x xxx. XXX XXX 81(70) xxxxxxx 10.4.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

EN 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 24408 (2005).

Nebo:

rez. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 24408 (2005).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/7,

XXXXX 74, prav. III/22,

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, prav. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX MSC.1/oběž. 1628.

MED/1.3

Záchranné xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx signály

Řádek 1 z 2

Xxxxxxxxx xx schválení typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2023

xx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) II,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 8.

MED/1.3

Záchranné xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX 15736 (2006).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8,

XXX MSC.1/oběž. 1628.

XXX/1.4

Xxxxxxxxx vesty

Řádek 1 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. IMO XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 922,

XXX XXX.1/xxxx. 1304,

XXX XXX.1/xxxx. 1470,

XXX MSC.1/oběž. 1628.

XXX/1.4

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. IMO MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

Požadavky xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/7,

XXXXX 74, prav. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 922,

XXX XXX.1/xxxx. 1304,

IMO XXX.1/xxxx. 1470,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.5x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k nošení xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

10.10.2026

ii)

Požadavky na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. III/32,

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.5x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx spolu XX záchrannou vestou:

neizolovaný xxxxxxx záchranný oblek.

Řádek 2 z 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx na přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.5x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx SE xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, prav. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. III/22,

SOLAS 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.5x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a obleky chránící xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k nošení spolu XX záchrannou xxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. III/32,

SOLAS 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

rez. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

MED/1.5c

Námořní xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx povětrnostními xxxxx navržené x&xxxx;xxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxx chránící před xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, prav. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) XX,

xxx. IMO MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

MED/1.5c

Námořní xxxxxxxxx obleky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx navržené k nošení xxxxx SE xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx vlivy.

Řádek 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx schválení typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. IMO XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1046,

IMO XXX.1/xxxx. 1628.

MED/1.6a

Námořní xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx chránící xxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxx k nošení XXX xxxxxxxxx vesty:

neizolovaný xxxxxxx xxxxxxxxx oblek.

Řádek 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

10.10.2026

ii)

Požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/7,

XXXXX 74, prav. XXX/22,

XXXXX 74, prav. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 8,

rez. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX MSC.1/oběž. 1628.

XXX/1.6x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2 z 2

(NOVÝ XXXXX)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/7,

SOLAS 74, xxxx. III/22,

SOLAS 74, xxxx. III/32,

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) II,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

rez. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

MED/1.6b

Námořní xxxxxxxxx xxxxxx a obleky xxxxxxxx xxxx povětrnostními xxxxx navržené x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx vesty:

izolovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. III/22,

SOLAS 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) II,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.6x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx BEZ xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2 z 2

(XXXX ŘÁDEK)

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. III/22,

SOLAS 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.6x

Xxxxxxx xxxxxxxxx obleky x&xxxx;xxxxxx chránící xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx BEZ záchranné xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/7,

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 1046,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.6x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a obleky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx vesty:

obleky xxxxxxxx xxxx povětrnostními xxxxx.

Xxxxx 2 z 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. III/7,

SOLAS 74, xxxx. III/22,

SOLAS 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1046,

IMO XXX.1/xxxx. 1628.

XXX/1.7

Xxxxxxx xxxxxxx ochrany

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/32,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO XXX/xxxx. 1046,

XXX MSC.1/oběž. 1628.

XXX/1.8

Xxxxxxxx padáčkové xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

12.8.2023

ii)

Požadavky xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, prav. XXX/6,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) III,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8.

XXX/1.8

Xxxxxxxx padáčkové xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

Xxxxx 2 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

ISO 15736 (2006).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/6,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XXX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1629.

XXX/1.9

Xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2023

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) III,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)&xxxx;8.

XXX/1.9

Xxxxx pochodně (xxxxxxxxxxxx)

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx,

XXX 15736 (2006).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) XXX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1629.

XXX/1.10

Xxxxxxxx xxxxxxx signály (xxxxxxxxxxxx)

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx na schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

12.8.2023

ii)

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) III.

MED/1.10

Plovoucí xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

Xxxxx 2 x 2

Pozn.: Viz xxx položka MED/1.1.

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) v platném xxxxx,

XXX 15736 (2006).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/7,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XXX,

XXX XXX.1/xxxx. 1629.

MED/1.11

Zařízení xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2023

xx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/18,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994) 8,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XXX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8.

XXX/1.11

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx 2 z 2

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX 15736 (2006).

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

Požadavky xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/18,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XXX,

xxx. IMO MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8,

XXX MSC.1/oběž. 1633.

XXX/1.12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vory

Řádek 1 z 2

Xxxxxxxxx xx schválení typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX MSC.81(70) v platném xxxxx.

X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX XXX.1/xxxx. 1328.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/13,

XXXXX 74, xxxx. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) IV,

rez. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO XXX/xxxx. 811,

XXX XXX.1/xxxx. 1328,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

MED/1.12

Nafukovací xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 2 x 2

(NOVÝ XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. IMO XXX.481(102).

X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

Požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/13,

XXXXX 74, xxxx. XXX/21,

XXXXX 74, prav. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

rez. IMO XXX.481(102),

XXX MSC/oběž. 811,

XXX XXX.1/xxxx. 1328,

IMO XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.13

Xxxxx xxxxxxxxx vory

Řádek 1 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. III/26,

SOLAS 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.13

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 2 z 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/21,

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) IV,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.481(102),

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

MED/1.14a

Záchranné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx.

X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX XXX.1/xxxx. 1328.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx přepravu x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 809,

XXX XXX/xxxx. 811,

XXX MSC.1/oběž. 1328,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.14x

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx uvedením xx správné polohy:

nafukovací.

Řádek 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

rez. IMO XXX.481(102).

X xxx prodloužené xxxxxxxx intervaly:

IMO XXX.1/xxxx. 1328.

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx na přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/26,

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994) 8,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

rez. XXX MSC.481(102),

IMO XXX/xxxx. 809,

XXX XXX/xxxx. 811,

XXX XXX.1/xxxx. 1328,

IMO XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.14x

Xxxxxxxxx vory se xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx:

xxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX/xxxx. 809,

XXX MSC/oběž. 811,

XXX XXX.1/xxxx. 1328,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.14x

Xxxxxxxxx vory xx xxxxxxxxxx uvedením do xxxxxxx xxxxxx:

xxxxx.

Xxxxx 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX MSC.81(70) v platném xxxxx,

xxx. XXX MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023

Požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 809,

IMO XXX/xxxx. 811,

IMO XXX.1/xxxx. 1328,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

MED/1.15

Oboustranně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX XXX.1/xxxx. 1328.

X+X

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

XXX MSC/oběž. 811,

XXX XXX.1/xxxx. 1328,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.15

Xxxxxxxxxxx použitelné xxxxxxxxx xxxx s ochranným přístřeškem

Řádek 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

rez. XXX XXX.481(102).

X pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx intervaly:

IMO XXX.1/xxxx. 1328.

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994) 8,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 8,

rez. XXX XXX.481(102),

XXX MSC/oběž. 809,

XXX XXX/xxxx. 811,

XXX XXX.1/xxxx. 1328,

IMO MSC.1/oběž. 1630.

XXX/1.16

Xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxx xxxx (hydrostatická xxxxxxxxxx zařízení)

Řádek 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/13,

XXXXX 74, prav. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX MSC/oběž. 811,

XXX MSC.1/oběž. 1630.

MED/1.17a

Záchranné xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx spouštěné xxxxxxxxx jeřáby:

zčásti uzavřené,

zcela xxxxxxxx.

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX/xxxx. 1006.

X+X

X+X

X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. III/21,

SOLAS 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO MSC.48(66)-(předpis XXX) IV,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1423,

XXX MSC.1/oběž. 1630.

XXX/1.17x

Xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx člunovými xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

(XXXX ŘÁDEK)

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1006.

X+X

X+X

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. III/21,

SOLAS 74, prav. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX.1/xxxx. 1423,

XXX MSC.1/oběž. 1630.

XXX/1.17x

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pádem.

Řádek 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX/xxxx. 1006.

B+D

B+F

G

10.10.2026

ii)

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1423,

XXX MSC.1/oběž. 1630.

MED/1.17b

Záchranné xxxxx

Xxxxxxxxx čluny xxxxxxxxx xxxxxx pádem.

Řádek 2 x 2

(NOVÝ XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. IMO XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1006.

X+X

X+X

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX.1/xxxx. 1423,

IMO XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.17x

Xxxxxxxxx čluny xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeřáby:

zčásti xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx.: Nová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením (XX) 2022/1157

Řádek 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

IMO XXX/xxxx. 1006.

X+X

X+X

X

15.8.2022

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1423,

XXX XXX.1/xxxx. 1630,

IMO XXX.1/xxxx. 1631.

XXX/1.17x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeřáby:

zčásti xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx.: Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1157

Xxxxx 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

rez. IMO XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1006.

X+X

X+X

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) V,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX.1/xxxx. 1423,

XXX XXX.1/xxxx. 1630,

XXX XXX.1/xxxx. 1631.

XXX/1.18

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx na schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX MSC/oběž. 1006.

X+X

X+X

X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx na přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. III/31,

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1631.

MED/1.18

Pevné xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2 z 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1006.

X+X

X+X

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/21,

SOLAS 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) V,

rez. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX.1/xxxx. 1631.

XXX/1.19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čluny

Řádek 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX&xxxx;15372 (2000).

B+D

B+F

G

10.10.2026

ii)

Požadavky xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1631.

XXX/1.19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čluny

Řádek 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX MSC.481(102),

ISO 15372 (2000).

X+X

X+X

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx na přepravu x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

rez. XXX XXX.481(102),

XXX XXX.1/xxxx. 1631.

XXX/1.20x

Xxxxxx záchranářské xxxxx:

xxxxxxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, prav. XXX/4.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx,

XXX&xxxx;15372 (2000).

X+X

X+X

X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

XXX XXX/xxxx. 1016,

XXX XXX/xxxx. 1094,

IMO XXX.1/xxxx. 1631.

MED/1.20a

Rychlé xxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX&xxxx;15372 (2000).

X+X

X+X

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1016,

XXX MSC/oběž. 1094,

IMO XXX.1/xxxx. 1631.

MED/1.20b

Rychlé záchranářské xxxxx:

xxxxx.

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX/xxxx. 1006.

X+X

X+X

X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/26,

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

XXX XXX/xxxx. 1016,

IMO XXX/xxxx. 1094,

XXX MSC.1/oběž. 1631.

XXX/1.20x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxx.

Xxxxx 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023

Požadavky xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1016,

XXX XXX/xxxx. 1094,

IMO XXX.1/xxxx. 1631.

XXX/1.20x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX/xxxx. 1006,

XXX&xxxx;15372 (2000).

X+X

X+X

X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

XXX XXX/xxxx. 1016,

XXX MSC/oběž. 1094,

IMO XXX.1/xxxx. 1631.

XXX/1.20x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění,

rez. XXX XXX.481(102),

XXX MSC/oběž. 1006,

XXX&xxxx;15372 (2000).

X+X

X+X

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX XXX/xxxx. 1016,

XXX XXX/xxxx. 1094,

XXX MSC.1/oběž. 1631.

XXX/1.21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kladkostroje (xxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/23,

SOLAS 74, xxxx. XXX/33,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

XXX MSC.1/oběž. 1632.

Xxxxxxx XXX/1.22 Xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx záchranná plavidla – přesunuta do položky XXX/9/1.3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2023/1667.

XXX/1.23

Xxxxxxxxxx pro spouštění xxxxxxxxxxx člunů xxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/16,

XXXXX 74, xxxx. XXX/23,

XXXXX 74, xxxx. XXX/33,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) VI,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.24

Xxxxxxxxxx xxx spouštění xxxxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/12,

XXXXX 74, xxxx. XXX/16,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX MSC.1/oběž. 1632.

XXX/1.25

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranářských xxxxx

(xxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4.

xxx. IMO MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

XXX XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.26x

Xxxxxxxxxx mechanismus xxx:

xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kladkostroji).

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx schválení typu

SOLAS 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na přepravu x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. III/16,

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1419,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.26x

Xxxxxxxxxx mechanismus xxx:

xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo kladkostroji).

Řádek 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/16,

SOLAS 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.26x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx:

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/16,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.27

Xxxxxxx xxxxxxxxx systémy

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/15,

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994) 8,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.28

Xxxxxxxxx prostředky

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/26,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

XXX MSC.1/oběž. 1632.

XXX/1.29

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, prav. XXX/11,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX&xxxx;5489 (2008).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/11,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994),

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000),

XXX MSC.1/oběž. 1285,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.30

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO X.658(16) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

15.8.2025

(x)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8.

XXX/1.30

Xxxxxxx a reflexní xxxxxxxxx

Xxxxx 2 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.481(102).

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1628.

Xxxxxxx XXX/1.31 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístroje XXX záchranných xxxxxxxx – xxxxxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;XXX/5.17 a MED/5.18.

Položka XXX/1.32 Xxxxxxxxx XXX 9&xxxx;XXx (XXXX) – xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx MED/4.18.

MED/1.33

Radarové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čluny

(pasivní)

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

XX XXX 8729 (1998),

EN 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008).

Xxxx:

XX XXX 8729 (1998),

XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

Xxxx:

XXX 8729-1 (2010),

XX 60945 (2002), včetně IEC 60945 xxxxxx 1 (2008).

Xxxx:

XXX 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX X.384 (X),

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) IV,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.164(78).

Xxxxxxx XXX/1.34 Xxxxxxxxxx xxxxxx třídy X xxx záchranné xxxxx x xxxxxxxxxxxx čluny – xxxxxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;XXX/4.23.

Xxxxxxx XXX/1.35 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a záchranářské xxxxx – xxxxxxxxx xx položky MED/3.38.

MED/1.36

Hnací motor xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.37

Xxxxx motor xxxxxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

XXX XXX.1/xxxx. 1631.

MED/1.38

Pátrací xxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a záchranářských xxxxxxx

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

13.9.2022

ii)

Požadavky xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO MSC.48(66)-(předpis XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8.

XXX/1.38

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 2 z 2

Požadavky xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

rez. XXX MSC.81(70) v platném xxxxx,

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

Xxxx:

xxx. XXX MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX 60945 (2002), xxxxxx IEC 60945 xxxxxx 1 (2008).

X+X

X+X

X+X

13.9.2019

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1630.

XXX/1.39

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1 z 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;xxxxxxx 10,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;xxxxxxx 11.

X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX MSC.1/oběž. 1328.

X+X

X+X

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994) 8,

rez. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;xxxxxxx 10,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) I,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;xxxxxxx 11,

XXX XXX.1/xxxx. 1328.

XXX/1.39

Xxxxxxxx oboustranně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vory

Řádek 2 z 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) příloha 10,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)&xxxx;xxxxxxx 11,

xxx. XXX XXX.481(102).

X xxx prodloužené xxxxxxxx intervaly:

IMO XXX.1/xxxx. 1328.

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;xxxxxxx 10,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) příloha 11,

xxx. XXX XXX.481(102),

XXX MSC.1/oběž. 1328.

Xxxxxxx XXX/1.40 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výtah – xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx MED/4.48.

MED/1.41a

Navijáky xxx záchranná plavidla x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čluny:

záchranné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx na přepravu x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. III/16,

SOLAS 74, xxxx. III/23,

SOLAS 74, xxxx. XXX/24,

XXXXX 74, xxxx. III/34,

rez. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.41x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a záchranářské xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx spouštěné xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/16,

XXXXX 74, xxxx. XXX/23,

XXXXX 74, prav. XXX/24,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) XX,

XXX XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.41x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx vory.

Řádek 1 x 1

Požadavky na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/16,

XXXXX 74, xxxx. XXX/17,

XXXXX 74, prav. XXX/23,

XXXXX 74, prav. XXX/24,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) X,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) XX,

xxx. IMO MSC.97(73)-(předpis XXX 2000) 8,

IMO XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.41x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

G

Požadavky xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. III/16,

SOLAS 74, xxxx. XXX/17,

XXXXX 74, xxxx. III/23,

SOLAS 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1632.

XXX/1.41x

Xxxxxxxx xxx záchranná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/16,

XXXXX 74, prav. XXX/17,

XXXXX 74, prav. XXX/23,

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1632.

Položka XXX/1.42 Lodivodský xxxxxx – přesunuta xx&xxxx;xxxxxxx XXX/4.49.

XXX/1.43

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO MSC.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX MSC/oběž. 1006,

XXX&xxxx;15372 (2000).

X+X

X+X

X

15.8.2025

xx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XXX/21,

XXXXX 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX MSC.48(66)-(předpis XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8.

XXX/1.43

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO XXX.81(70) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX/xxxx. 1006,

XXX 15372:2000 + X1 (2021).

B+D

B+F

G

15.8.2022

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. III/21,

SOLAS 74, xxxx. XXX/31,

XXXXX 74, prav. III/34,

rez. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

XXX XXX.1/xxxx. 1631.

MED/1.44a

Systémy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxx systém

(v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx poplašné xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx X.1/3.53)

Xxxx.: Certifikát xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx:

Xxx:

xxxxxxxx xxx

xxxxxx xxx, xxxxx konstrukce nesplňuje xxxxxxxxx xx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx

xxxxxx loď, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přístavu

Systémy:

systémy xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx lodního xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx rozhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1157 (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX/9/1.5)

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;4,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 8,

rez. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;4,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8.

XX 50695 (2021),

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

řada XX 61162:

XX 61162-1 (2016),

XX 61162-2 (1998),

XX 61162-3 (2008) + X1 (2010) + A2 (2014),

XXX 61162-450 (2018),

EN XXX 62288 (2022),

XX 62923-1 (2018),

EN 62923-2 (2018).

Xxxx:

XX 50695 (2021),

XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008),

xxxx IEC 61162:

XXX 61162-1 (2016),

IEC 61162-2 Ed. 1.0 (1998-09),

XXX 61162-3 Xx. 1.2 xxxxxx. x X1 Xx. 1.0 (2010-11) a A2 Xx. 1.0 (2014-07),

XXX 61162-450 (2018),

XXX 62288 Xx. 3.0 (2021),

IEC 62923-1 (2018),

XXX 62923-2 (2018).

X+X

X+X

X+X

X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/12,

XXXXX 74, xxxx. XX-2//21,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/22,

XXXXX 74, xxxx. XXX/6,

xxx. XXX X.1021(26) 5,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) VII,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;4,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;4,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.302(87),

XXX XXX.1/xxxx. 808,

XXX MSC.1/oběž. 1369/xxxxxxx 1.

XXX/1.44x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

(x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xx položka X.1/3.53)

Xxxx xxxxxxx doplněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1157 (přesunuta x&xxxx;xxxxxxx XXX/9/1.5)

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 4,

rez. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;4,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8.

XX 50695 (2021),

XX 60945 (2002), xxxxxx IEC 60945 xxxxxx 1 (2008).

Nebo:

EN 50695 (2021),

XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008).

X+X

X+X

X+X

X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/12,

XXXXX 74, xxxx. XX-2//21,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/22,

XXXXX 74, xxxx. III/6,

rez. XXX X.1021(26) 5,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) VII,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;4,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;4,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8,

XXX MSC.1/oběž. 808,

XXX XXX.1/xxxx. 1369/dodatek 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx 73/78 x platném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx rezoluce x xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxx instalace xx&xxxx;xxxxxx

1

2

3

4

5

6

XXX/2.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ropných xxxxx (xxx obsah xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 xxxx xx xxxxxx)

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx X, prav. 14.

xxx. IMO MEPC.107(49) x&xxxx;xxxxxxx znění,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx I, xxxx. 14,

XXX XXXX.1/xxxx. 643.

XXX/2.2

Xxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx/xxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx X, xxxx. 32.

xxx. XXX XXXX.5(XXXX).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx I, xxxx. 32.

XXX/2.3

Xxxxxx xxxxxx ropných xxxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx na schválení xxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx I, xxxx. 14.

xxx. XXX XXXX.107(49) x&xxxx;xxxxxxx znění,

IMO XXXX.1/xxxx. 643.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx I, xxxx. 14,

XXX MEPC.1/oběž. 643.

Xxxxxxx XXX/2.4 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx ropných xxxxx xx vypouštěném xxxxxxx nepřevyšující 15 xxxx xx xxxxxx) – xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX/2.5

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx tankeru

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

MARPOL 73/78 – příloha I, xxxx. 31,

XXX XXXX.1/xxxx. 858.

xxx. IMO XXXX.108(49) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx X, xxxx. 31.

MED/2.6a

Systémy xxxxxxxxx vod

(použijí xxxxxx xxxx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxx XXXXXX).

Xxxxx 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXXX 73/78 – příloha XX, xxxx. 9.

xxx. IMO XXXX.227(64), včetně xxxxxx 4.2.

X+X

X+X

X+X

X

16.3.2017

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx IV, xxxx. 9.

XXX/2.6x

Xxxxxxx odpadních xxx

(xxxxxxx lodě xxxx xxx osobní lodě xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lodě mimo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX úmluvy XXXXXX).

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx XX, prav. 9.

xxx. XXX MEPC.227(64), xxxxx xxxxxx 4.2.

X+X

X+X

X+X

X

16.3.2017

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx XX, prav. 9.

XXX/2.7

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 4&xxxx;000 &xxxx;xX)

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx XX, xxxx. 16.

xxx. XXX XXXX.244(66).

X+X

X+X

X+X

X

16.3.2017

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXXX 73/78 – xxxxxxx XX, xxxx. 16.

XXX/2.8

Xxxxxxxxxx NOx xxxxxx umístěný xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx NOx 2008

Řádek 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

xxx. XXX XXXX.176(58) – (xxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx XXXXXX, xxxx. 13).

xxx. XXX XXXX.177(58) – (xxxxxxxxx předpis XXx 2008) v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxx. XXX XXXX.176(58) – (xxxxxxxxxx příloha XX xxxxxx XXXXXX, xxxx. 13),

xxx. XXX XXXX.177(58) – (xxxxxxxxx předpis XXx 2008),

xxx. IMO XXXX.198(62).

Xxxxxxx MED/2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXx – xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx XXX/9/2.4.

XXX/2.10

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výfukových xxxxx

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

xxx. XXX XXXX.176(58) – (revidovaná příloha XX xxxxxx XXXXXX, xxxx. 4),

xxx. XXX XXXX.259(68).

xxx. XXX XXXX.259(68).

Xxxxx X:

X+X

X

Xxxxx X:

X

19.6.2018

10.10.2026

xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a funkčnost

rez. XXX XXXX.176(58) – (xxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx XXXXXX, xxxx. 4).

XXX/2.10

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výfukových xxxxx

Xxxxx 2 x 2

(NOVÝ XXXXX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

xxx. XXX XXXX.176(58) – (xxxxxxxxxx příloha XX xxxxxx MARPOL, xxxx. 4),

xxx. IMO XXXX.340(77).

xxx. XXX XXXX.340(77).

Xxxxx X:

X+X

X

Xxxxx X:

X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxx. XXX XXXX.176(58) – (xxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx XXXXXX, xxxx. 4).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx ochrana

Číslo a označení xxxxxxx

Xxxxxxxx XXXXX 74 x platném xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx posuzování xxxxx

Xxxxx uvedení na xxx

Xxxxxxxx instalace xx&xxxx;xxxxxx

1

2

3

4

5

6

XXX/3.1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Požadavky xx schválení typu

SOLAS 74, xxxx. II-2/4,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/6,

XXXXX 74, prav. X/3.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/6,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.2

Xxxxxxxx xxxxxx přístroje

Řádek 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 4.

XX 3-7 (2004), xxxxxx X1 (2007),

XX 3-8 (2006), xxxxxx XX (2007),

XX 3-9 (2006), xxxxxx AC (2007),

XX 3-10 (2009).

X+X

X+X

X+X

15.8.2025

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, prav. XX-2/18,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/19,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/20,

xxx. IMO X.951(23),

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 4,

xxx. XXX MSC.391(95)-(předpis XXX) 11,

XXX MSC/oběž. 1239,

XXX XXX/xxxx. 1275.

XXX/3.2

Xxxxxxxx hasicí xxxxxxxxx

Xxxxx 2 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 4.

XX 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

XX 3-8 (2021),

EN 3-9 (2006), xxxxxx XX (2007),

XX 3-10 (2009).

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/18,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/19,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/20,

xxx. XXX X.951(23),

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 4,

xxx. XXX MSC.391(95)-(předpis XXX) 11,

XXX XXX/xxxx. 1239,

XXX MSC/oběž. 1275.

XXX/3.3x

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx: xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxx teplem):

protipožární nereflexní xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/10,

SOLAS 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

EN 469&xxxx;(2005), včetně A1 (2006) x&xxxx;XX (2006).

X+X

X+X

X+X

25.8.2024

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. II-2/10,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000) 7,

rez. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 3.

MED/3.3a

Hasičská xxxxxxx x výstroj: xxxxxxxx xxxx (obleky xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx):

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XX&xxxx;469 (2020).

X+X

X+X

X+X

25.8.2021

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XXX/3.3x

Xxxxxxxx xxxxxxx x výstroj: ochranný xxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx):

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oděv: xxxxxxxx oblek xxx xxxxxxxx postupy xxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. IMO MSC.98(73)-(předpis XXX) 3.

XX 1486 (2007).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

MED/3.3c

Hasičská xxxxxxx x xxxxxxx: xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx):

xxxxxxxxxxxx ochranný xxxx: xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx vrstvou

Řádek 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/10,

SOLAS 74, xxxx. X/3,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XXX&xxxx;15538 (2001).

Pozn.: Xxxxxx 2

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XXX/3.4

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx: xxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

XXXXX 74, prav. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XX 15090 (2012).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/15,

xxx. IMO XXX.4(48)-(xxxxxxx XXX) 11,

rez. XXX XXX.5(48)-(xxxxxxx IGC) 11,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

MED/3.5

Hasičská xxxxxxx x xxxxxxx: xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, prav. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XX 659 (2003), xxxxxx X1&xxxx;(2008) a AC (2009).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. II-2/15,

rez. XXX XXX.4(48)-(xxxxxxx XXX) 11,

rez. XXX XXX.5(48)-(xxxxxxx XXX) 11,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XXX/3.6

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx: xxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 3.

XX 443 (2008).

B+D

B+E

B+F

Požadavky na xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/15,

xxx. XXX MSC.4(48)-(předpis IBC) 11,

xxx. XXX MSC.5(48)-(předpis XXX) 11,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XXX/3.7

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stlačený xxxxxx

Xxxx.: Užití xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx masku.

(Viz xxxxxxx 7.1)

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, prav. X/3,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

XXX 23269-2 (2011) (hašení xxxxxx – xxxxx x xxxxxxx xx xxxx).

Xxxxx xxxx 1 se xxxxx používat u XXX/3.7 xxx x XXX/7.1.

Xxxx.: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požárníka xxxxxxxxxx XXX 23269 § 4.28 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle MED xxxx položka XXX 3.44 x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx háku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx pásy, xxx xx během xxxxxxxxx záchranného lana xxxxxxxx xxxxxxxx dýchacího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx modulu B xxx dýchací přístroj xxxx xxxxxx žáruvzdorné xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/15,

XXXXX 74, xxxx. II-2/19,

rez. XXX XXX.4(48)-(xxxxxxx IBC) 11,

rez. XXX XXX.5(48)-(xxxxxxx XXX) 11,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3,

XXX MSC.1/oběž. 1499,

XXX XXX.1/xxxx. 1555.

MED/3.8

Dýchací xxxxxxxx xx vzduchovou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. X/3,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7.

Xxxx.: Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx vysokorychlostní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX 1994.

XX 14593-1 (2018).

Xxxx:

XX 14594 (2018).

X+X

X+X

X+X

13.9.2019

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7.

XXX/3.9

Xxxxxxxx postřikovacích xxxxxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) stanoviště (xxxxxx) rovnocenné xxxxxxxx xxxxx SOLAS 74, xxxx. XX-2/12 (xxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx plavidla (HSC)).

Pozn.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx díly xxxxxxxxxxx instalací xxx xxxxx xxxxxxxxxx normy, xxxxx byly relevantní x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. II-2/10,

SOLAS 74, xxxx. X/3,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 8.

xxx. XXX X.800(19) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. II-2/7,

SOLAS 74, xxxx. II-2/9,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX MSC.44(65),

rez. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 8,

XXX XXX/xxxx. 912,

XXX XXX/xxxx. 1556.

MED/3.10

Trysky xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nákladových čerpadel

Pozn.: Xx xxxxxxxx používané xxxx náhradní díly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx uplatňovat normy, xxxxx byly xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xx palubě.

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 7.

XXX XXX/xxxx.1165 v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7,

xxx. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx XXX) 11,

IMO XXX.1/xxxx. 1313.

MED/3.11a

Požární xxxxxxxx xxxxx „X“ x „X“:

xxxxxxxx xxxxx „X“

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. II-2/3.2,

IMO XXX/xxxx. 1120.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x platném znění,

IMO XXX.1/xxxx. 1435.

X+X

X+X

X+X

18.5.2025

xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/3.2,

XXXXX 74, xxxx. II-2/9,

IMO XXX/xxxx. 1120,

IMO XXX.1/xxxx. 1434,

XXX XXX.1/xxxx. 1616.

XXX/3.11x

Xxxxxxx xxxxxxxx třídy „X“ x „X“:

xxxxxxxx třídy „X“

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3.2,

XXX MSC/oběž. 1120.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x xxxxxxx xxxxx,

XXX MSC.1/oběž. 1435.

B+D

B+E

B+F

18.5.2022

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3.2,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

XXX XXX/xxxx. 1120,

IMO XXX.1/xxxx. 1434,

IMO XXX.1/xxxx. 1616,

XXX XXX.1/xxxx. 1621.

XXX/3.11x

Xxxxxxx xxxxxxxx třídy „X“ x „X“:

xxxxxxxx xxxxx „X“

Xxxx.: Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx X, xxxx xxxxxxxxxx XX přezkoušení xxxx obsahovat podmínky, xx xxxxx může xxx xxxx přepážka xxxxxxxxxxx na lodi, x musí xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XXXXX kapitole xxxx. II-2/. 9.2 Xxxxxxx x konstrukční xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3.4,

XXX XXX/xxxx. 1120.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3.4,

XXXXX 74, xxxx. II-2/9,

IMO XXX/xxxx. 1120,

XXX XXX.1/xxxx. 1581.

XXX/3.12x

Xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

xxxxxxx X/X

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/16.

XXX XXX/xxxx. 677 x platném xxxxx,

XX XXX 16852 (2016),

ISO 15364 (2016).

X+X

19.6.2018

25.8.2024

xxx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/16,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 15.

XXX/3.12x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nádrží x&xxxx;xxxxxxxxx:

xxxxxxx X/X

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/16.

XXX XXX/xxxx. 677 x xxxxxxx xxxxx,

XX XXX 16852 (2016),

XXX&xxxx;15364 (2021).

X+X

25.8.2021

Xxxxxxxxx na přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/4,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/16,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15.

XXX/3.12x

Xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. XX-2/16.

XXX XXX/xxxx. 677 x xxxxxxx znění,

EN XXX 16852 (2016).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

Požadavky xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. XX-2/16,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15.

XXX/3.12x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nákladových xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. XX-2/16.

XXX MSC/oběž. 677 x xxxxxxx znění,

EN XXX 16852 (2016).

X+X

X+X

X+X

19.6.2018

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. XX-2/16,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15.

XXX/3.12x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozšířením xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v tankerech:

vysokorychlostní xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/16.

XXX XXX/xxxx. 677 x xxxxxxx znění,

EN XXX 16852 (2016),

XXX&xxxx;15364 (2016).

X+X

19.6.2018

25.8.2024

xxx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/4,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/16,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 15.

XXX/3.12x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nádrží v tankerech:

vysokorychlostní xxxxxxxxxxx ventily

Řádek 2 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/4,

SOLAS 74, xxxx. II-2/16.

IMO XXX/xxxx. 677 v xxxxxxx xxxxx,

XX XXX 16852 (2016),

XXX&xxxx;15364 (2021).

X+X

25.8.2021

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/16,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 15.

XXX/3.13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Požadavky na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x platném znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7.

Položka XXX/3.14 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „X“ x&xxxx;„X“ – xxxxxxxx do xxxxxxx XXX/3.26 x&xxxx;XXX/3.27.

XXX/3.15x

Xxxxxxx z materiálů xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx látky xxxx xxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. IMO X.753(18) v platném znění,

rez. XXX MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) x platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)&xxxx;10,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 10,

IMO XXX/xxxx. 1120.

MED/3.15b

Potrubí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx palivo:

ventily

Řádek 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

XX ISO 10497 (2010).

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. II-2/4,

rez. XXX MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;10,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;10,

XXX MSC/oběž. 1120.

XXX/3.15x

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx potrubí x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

XXX&xxxx;15540 (2016),

XXX&xxxx;15541 (2016).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

Požadavky xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;10,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;10,

XXX MSC/oběž. 1120.

XXX/3.15x

Xxxxxxx z materiálů xxxxxx xxx xxxx dopravující xxxxx látky nebo xxxxxx:

xxxxxx součásti potrubí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx.: Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

XXX&xxxx;19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;10,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120,

XXX XXX/xxxx. 1527.

XXX/3.16

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxx.: Součásti xxxxxxx xxxxxxxx protipožárních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 3.17.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX.1/xxxx. 1319.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

XXX XXX.1/xxxx. 1511.

XXX/3.17

Xxxxxxxx systémů ovládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx.: Xx-xx xxxxxx termín „xxxxxxxx xxxxxxx“, může to xxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přezkoušet xxxxx xxxxxx, skupinu xxxxxx xxxx celý xxxxxx.

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uplatňovat xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na palubě.

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7.

MED/3.18a

Povrchové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hodnotami xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/6,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/6,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

XXX XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plamene:

nátěrové xxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/6,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. II-2/6,

rez. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

XXX/3.18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx krytiny

Řádek 1 z 1

Požadavky xx schválení typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, prav. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/6,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/6,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

XXX MSC/oběž. 1120.

XXX/3.18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hodnotami šíření xxxxxxx:

xxxxxxxx povlaky potrubí

Řádek 1 z 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. II-2/5,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/3,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/5,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7,

XXX XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a podlahové krytiny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „X“, „X“ a „X“

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, prav. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/3,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

XXX XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxx xxx hořlavé xxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. II-2/5,

SOLAS 74, xxxx. II-2/9,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7,

XXX MSC/oběž. 1120.

XXX/3.19

Xxxxxx, xxxxxxx a ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx materiály x&xxxx;xxxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX.1/xxxx. 1456 x&xxxx;xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

xxx. IMO MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7.

XXX/3.20

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2023

(x)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. II-2/9,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.20x

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxx xxx nábytku (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nehořlavého xxxx/xxxxxx)

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, prav. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO MSC.97(73)-(předpis XXX 2000) 7.

MED/3.20b

Čalouněný nábytek:

potahový xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. II-2/5,

SOLAS 74, xxxx. II-2/9,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010), xxxxxxx 1 xxxx 8 xxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, prav. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 7.

MED/3.20c

Čalouněný xxxxxxx:

xxxxxxxx materiál xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpomalující xxxxxx (přezkoušený x xxxxxxxxx kombinaci xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX MSC.307(88)-(předpis XXX 2010), xxxxxxx 1 xxxx 8 dodatek 3 x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/3,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.20x

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxx materiál xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/3,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, xxxx. II-2/9,

SOLAS 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010), xxxxxxx 1 xxxx 8 xxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/5,

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

xxx. IMO MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7.

MED/3.21

Lůžkoviny

Pozn.: Xx produkty používané xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalace xx palubě.

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. IMO XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9,

xxx. IMO MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9.

xxx. IMO XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9.

Xxxxxxx XXX/3.23 Nehořlavé prostupy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „X“ – položka xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx MED/3.24 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „A“ – xxxxxxx záměrně xxxxxxxxxx.

XXX/3.25

Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx lodní xxxx xxxxx „X“ x „X“

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9.

xxx. IMO XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

xxx. XXX MSC.5(48)-(předpis XXX) 3,

XXX XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.26x

Xxxxxxxx přepážkami třídy „X“:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1 z 1

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. II-2/9.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx,

XXX XXX.1/xxxx. 1488.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9.

XXX/3.26x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy „X“:

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx apod.

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. II-2/9.

rez. XXX MSC.307(88)-(předpis XXX 2010) x platném xxxxx,

XXX XXX.1/xxxx. 1488.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/9,

XXX MSC.1/oběž. 1276.

XXX/3.26x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy „X“:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Nová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1157

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/9.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx znění,

IMO XXX.1/xxxx. 1488.

B+D

B+E

B+F

Požadavky na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/9.

XXX/3.27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy „B“:

průchody xxxxxxxxxxxx kabelů

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/9.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/9.

XXX/3.27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy „X“:

xxxxxxxx potrubí, šachet, xxxxxxxxx xxxxxx apod.

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/9.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/9.

MED/3.28

Postřikovací xxxxxxx (xxxxx postřikovací hlavice)

(včetně xxxxxx stabilních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)).

Xxxx.: Xx xxxxxxxx používané xxxx xxxxxxxx xxxx stávajících xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

XXXXX 74, prav. X/3.

XXX 6182–1 (2014).

Xxxx:

XX 12259-1&xxxx;(1999), xxxxxx A1 (2001), X2 (2004) x&xxxx;X3 (2006).

X+X

X+X

X+X

15.8.2025

xxx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. II-2/7,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.44(65),

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 8,

XXX XXX/xxxx. 912,

XXX XXX.1/xxxx. 1556.

XXX/3.28

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx postřikovací hlavice)

(včetně xxxxxx xxxxxxxxxx postřikovacích xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (HSC)).

Pozn.: Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx díly stávajících xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx normy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, prav. X/3.

XXX 6182–1 (2021).

Nebo:

EN 12259-1&xxxx;(1999), xxxxxx A1 (2001), X2 (2004) a A3 (2006).

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. II-2/10,

rez. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.44(65),

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 8,

XXX XXX/xxxx. 912,

XXX XXX.1/xxxx. 1556.

XXX/3.29

Xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx vnitřního xxxxxxx xx&xxxx;25&xxxx;xx xx&xxxx;52&xxxx;xx).

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

EN 14540 (2014).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.30x

Xxxxxxxx analyzátor xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx 1: (bezpečná xxxxxx)

Xxxxx 1 z 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. XX/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-1/7.

XX 50104 (2010),

XX 60079-29-1(2016),

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008) xxxx XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

25.8.2024

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. XX/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-1/7.

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15,

XXX XXX.1/xxxx. 1477,

XXX XXX.1/xxxx. 1581.

XXX/3.30x

Xxxxxxxx analyzátor xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx 1: (xxxxxxxx oblast)

Řádek 2 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-1/7.

XX 50104 (2019),

XX 60079-29-1(2016),

XX 60945 (2002), včetně XXX 60945 xxxxxx 1 (2008) nebo XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008),

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

25.8.2021

Xxxxxxxxx xx přepravu a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-1/7.

xxx. IMO MSC.98(73)-(předpis XXX) 15,

XXX XXX.1/xxxx. 1477,

XXX XXX.1/xxxx. 1581.

MED/3.30b

Přenosný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx 2: (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx 1 x 4

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. XX/3,

XXXXX 74, prav. XX-1/7.

XX 50104 (2010),

XX 60079-29-1(2016),

XX IEC 60079-0 (2018),

XX 60079-1 (2014),

XX 60079-10-1(2015),

XX 60079-11 (2012),

EN 60079-15 (2010),

XX 60079-26 (2015),

XX 60945 (2002), xxxxxx IEC 60945 xxxxxx 1 (2008) xxxx XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

25.8.2024

xx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, xxxx. XX/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-1/7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15,

XXX XXX.1/xxxx. 1477,

XXX XXX.1/xxxx. 1581.

MED/3.30b

Přenosný analyzátor xxxxxx kyslíku x/xxxx xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx 2: (xxxxxxx xxxxxx atmosféra)

Řádek 2 x 4

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, xxxx. XX-1/7.

XX 50104 (2019),

XX 60079-29-1(2016),

EN XXX 60079-0 (2018), xxxxxx XX (2020),

EN 60079-1 (2014),

XX 60079-10-1(2015),

EN 60079-11 (2012),

XX 60079-15 (2010),

XX 60079-26 (2015),

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008) xxxx XXX 60945 (2002), xxxxxx IEC 60945 xxxxxx 1 (2008),

IEC 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

25.8.2021

15.8.2025

xx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/4,

SOLAS 74, xxxx. XX/3,

XXXXX 74, xxxx. XX-1/7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15,

XXX XXX.1/xxxx. 1477,

IMO MSC.1/oběž. 1581.

XXX/3.30x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx 2: (xxxxxxx xxxxxx atmosféra)

Řádek 3 x 4

Požadavky na xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. II-2/4,

SOLAS 74, xxxx. VI/3,

SOLAS 74, xxxx. XI-1/7.

EN 50104 (2019),

XX 60079-29-1 (2016),

EN XXX 60079-0 (2018), xxxxxx XX (2020),

EN 60079-1 (2014), xxxxxx XX (2018-09),

EN 60079-10-1 (2021),

XX 60079-11 (2012),

XX 60079-15 (2010),

XX 60079-26 (2015),

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008) xxxx IEC 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008),

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

10.10.2026

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX/3,

XXXXX 74, prav. XI-1/7,

rez. XXX MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

XXX MSC.1/oběž. 1477,

IMO XXX.1/xxxx. 1581.

MED/3.30b

Přenosný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx plynů:

kategorie 2: (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx 4 x 4

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, prav. XX/3,

XXXXX 74, prav. XX-1/7.

XX 50104 (2019),

EN XXX 60079-0 (2018), xxxxxx XX (2020),

XX 60079-1 (2014), včetně XX (2018-09),

XX XXX 60079-10-1 (2021),

XX 60079-11 (2012),

XX XXX 60079-15 (2019),

XX 60079-26 (2015),

XX 60079-29-1(2016), xxxxxx X1&xxxx;(2022) x&xxxx;X11 (2022),

EN 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008) nebo XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

IEC 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

10.10.2023

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4,

XXXXX 74, xxxx. XX/3,

XXXXX 74, prav. XX-1/7,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15,

IMO XXX.1/xxxx. 1477,

XXX XXX.1/xxxx. 1581.

Xxxxxxx XXX/3.31 – Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx plavidla (XXX) – xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX/3.9 x&xxxx;XXX/3.28.

XXX/3.32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (vyjma xxxxxxxxx vybavení) pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 7,

IMO XXX.1/xxxx. 1457.

XXX/3.33

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx plavidel

Řádek 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 7.

MED/3.34

Ohnivzdorné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. X/3.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7,

XXX XXX.1/xxxx. 1457.

XXX/3.35

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxx.: Xxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxx xxxxxxx XXX 3.17.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. X/3.

rez. XXX MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

rez. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7.

XXX/3.36

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. X/3.

xxx. IMO XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.37x

Xxxxxxxx požárními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. X/3.

rez. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx XXX 2010) x platném znění.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.37x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx přepážkami xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx potrubí, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx apod.

Řádek 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. X/3.

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

rez. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.38

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx záchranné čluny x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

XX 3-7 (2004), včetně X1 (2007),

XX 3-8 (2006), xxxxxx AC (2007),

EN 3-9 (2006), xxxxxx XX (2007),

EN 3-10 (2009).

X+X

X+X

X+X

25.8.2025

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/34,

xxx. XXX X.951(23),

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx LSA) I,

rez. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) XX,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;8.

XXX/3.38

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XXX/4,

XXXXX 74, prav. X/3.

XX 3-7 (2004), xxxxxx A1 (2007),

EN 3-8 (2021),

EN 3-9 (2006), včetně XX (2007),

XX 3-10 (2009).

X+X

X+X

X+X

25.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XXX/34,

xxx. XXX A.951(23),

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;8,

xxx. IMO XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) X,

xxx. XXX XXX.48(66)-(xxxxxxx XXX) IV,

rez. XXX MSC.48(66)-(předpis LSA) X,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;8.

XXX/3.39

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vodní mlhu xxx strojovny x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Požadavky na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7.

XXX XXX/xxxx.1165 v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx přepravu x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO MSC.98(73)-(předpis XXX) 7,

XXX XXX.1/xxxx. 1313,

XXX XXX.1/xxxx.1458.

XXX/3.40

Xxxxx umístěné xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxx.: Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uplatňovat xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. II-2/13,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 11.

xxx. IMO A.752(18),

ISO 15370 (2010).

X+X

X+X

X+X

25.8.2024

xx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/13,

xxx. XXX X.752(18),

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 11.

MED/3.40

Nízko xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémy (pouze xxxxxxxx)

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx instalací xxx stále xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx palubě.

Řádek 2 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/13,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 11.

xxx. XXX X.752(18),

XXX&xxxx;15370 (2021).

X+X

X+X

X+X

25.8.2021

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/13,

xxx. XXX X.752(18),

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 11.

MED/3.41a

Záchranné xxxxxxx xxxxxxx přístroje (EEBD):

únikový xxxxxxxxx dýchací přístroj xx xxxxxxxx xxxxxx x otevřeným xxxxxxx x obličejovou maskou xxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/13.

ISO 23269-1 (2008),

XX 402 (2003).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/13,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3,

IMO XXX/xxxx. 849.

XXX/3.41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX):

xxxxxxx autonomní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vzduch s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/13.

XXX 23269-1 (2008),

EN 1146 (2005).

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/13,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 3,

XXX XXX/xxxx. 849.

XXX/3.41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístroje (XXXX):

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stlačený vzduch x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. II-2/13.

ISO 23269-1 (2008),

XX 13794 (2002).

X+X

X+X

X+X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/13,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3,

XXX XXX/xxxx. 849.

XXX/3.42x

Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx:

xxxx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4.

XXX XXX/xxxx. 353 v xxxxxxx xxxxx.

X

12.8.2020

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, xxxx. II-2/4,

rez. XXX X.567(14),

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15,

XXX XXX/xxxx. 353,

XXX MSC/oběž. 485,

XXX XXX/xxxx. 731,

XXX XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.42x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

xxxx xxxxxx.

Xxxxx 2 z 2

(XXXX XXXXX)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4.

XXX XXX/xxxx. 353 x xxxxxxx xxxxx,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 15.

X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

xxx. XXX X.567(14),

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15,

XXX MSC/oběž. 353,

XXX XXX/xxxx. 485,

IMO XXX/xxxx. 731,

IMO XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.42x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx.: Na xxxxxxxx xxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxx stávajících xxxxxxxxx xxx xxxxx uplatňovat xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx xx palubě.

Řádek 1 x 1

Požadavky xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4.

XXX XXX/xxxx. 353 x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

X

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, xxxx. II-2/4,

rez. XXX A.567(14),

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 15,

XXX XXX/xxxx. 353,

XXX MSC/oběž. 485,

XXX XXX/xxxx. 731,

XXX XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.42x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stávajících xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/4.

XXX MSC/oběž. 353 x xxxxxxx znění.

B+D

B+E

B+F

G

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/4,

xxx. XXX X.567(14),

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 15,

XXX XXX/xxxx. 353,

XXX XXX/xxxx. 485,

XXX XXX/xxxx. 731,

XXX XXX/xxxx. 1120.

XXX/3.43

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx)

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uplatňovat xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/1,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

XXX&xxxx;15371 (2015).

X+X

X+X

X+X

16.3.2017

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/1,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

IMO XXX.1/xxxx. 1433.

XXX/3.44

Xxxxxxxx výzbroj x xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci položky XXX/3.7 x xxxxxxx XXX/7.1

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 3.

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 3 x platném xxxxx,

xxx. XXX XXX.307(88)-(xxxxxxx FTP 2010) x xxxxxxx xxxxx,

XXX 23269-2 (2011).

X+X

X+X

X+X

13.9.2019

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 3.

XXX/3.45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů (xxxxxx&xxxx;xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x trysky) xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpadel

Pozn.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uplatňovat xxxxx, xxxxx xxxx relevantní x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 5.

XXX XXX/xxxx. 848 v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

15.8.2025

xxx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 5,

XXX XXX/xxxx. 848,

IMO XXX.1/xxxx. 1313.

XXX/3.45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stabilních xxxxxxxx plynových systémů (xxxxxx&xxxx;xxxxxx, hlavní xxxxxxx x xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpadel

Pozn.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx díly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx uplatňovat normy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalace xx xxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

Požadavky na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 5.

XXX XXX/xxxx. 848 x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, prav. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 5,

xxx. XXX MSC.391(95)-(předpis IGF) 11,

XXX XXX/xxxx. 848,

IMO XXX.1/xxxx. 1313.

XXX/3.46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasicích xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 5.

IMO XXX/xxxx. 1270, včetně xxxxxx 1, x xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

15.8.2025

xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 5,

IMO XXX/xxxx. 1270 xxxxxx xxxxxx 1,

XXX XXX.1/xxxx. 1313.

XXX/3.46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasicích systémů xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 5.

XXX XXX/xxxx. 1270, xxxxxx opravy 1, v xxxxxxx xxxxx.

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 5,

xxx. IMO XXX.391(95)-(xxxxxxx XXX) 11,

XXX XXX/xxxx. 1270 xxxxxx xxxxxx 1,

XXX XXX.1/xxxx. 1313.

XXX/3.47

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpadel

Pozn.: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx pěnou (xxxxxx xxxxxxx používajících k provozu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx strojovny x strojovny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10.

XXX XXX/xxxx. 670.

X+X

X+X

X+X

15.8.2025

xxx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 6.

XXX/3.47

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpadel

Pozn.: Stabilní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxx používajících x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/10.

XXX XXX/xxxx. 670.

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis FSS) 6,

xxx. XXX MSC.391(95)-(předpis XXX) 11.

MED/3.48

Součásti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systémů pro xxxxxxx xx strojovnách xxxxxxxxx A

(proudnice x xxxxxxx xxxxxx)

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx díly stávajících xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 z 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

XXXXX 74, xxxx. X/3.

XXX XXX.1/xxxx. 1387.

B+D

B+E

B+F

Požadavky xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/10,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7.

XXX/3.49x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx, prostory xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxx vyplývající x předpisů xxxxx XXX MSC.1/oběž. 1430

Xxxxx 1 x 3

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/19,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/20,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7.

XXX XXX.1/xxxx. 1430.

X+X

X+X

X+X

1.1.2021

xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/19,

XXXXX 74, prav. XX-2/20,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000) 7,

rez. XXX MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

XXX/3.49x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prostory xxxx typu ro-ro, xxxxxxxx xxx vozidla x&xxxx;xxxxxxxx zvláštní kategorie:

systémy xxxxxxxxxxx z předpisů xxxxx XXX MSC.1/oběž. 1430 revize 1

Xxxxx 2 x 3

Požadavky xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, prav. XX-2/19,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/20,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 7.

XXX XXX.1/xxxx. 1430 xxxxxx 1.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

15.8.2025

iii)

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/19,

XXXXX 74, xxxx. II-2/20,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 7.

MED/3.49a

Stabilní xxxxx protipožární xxxxxxx xxx prostory xxxx xxxx xx-xx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpisů xxxxx XXX XXX.1/xxxx. 1430 xxxxxx 2

Xxxxx 3 x 3

Požadavky na xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/19,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/20,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 7.

XXX XXX.1/xxxx. 1430 revize 2.

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/19,

SOLAS 74, xxxx. II-2/20,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7.

XXX/3.49x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxx xxxx typu xx-xx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx IMO XXX.1/xxxx. 1430

Xxxxx 1 x 3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/19,

SOLAS 74, xxxx. II-2/20,

SOLAS 74, xxxx. X/3,

rez. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7.

XXX XXX.1/xxxx. 1430.

X+X

X+X

X+X

1.1.2021

xxx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/19,

XXXXX 74, xxxx. XX-2/20,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 7.

MED/3.49b

Stabilní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx, xxxxxxxx xxx vozidla a prostory xxxxxxxx kategorie:

systémy vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle XXX XXX.1/xxxx. 1430, xxxxxx 1

Xxxxx 2 x 3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu

SOLAS 74, xxxx. XX-2/19,

XXXXX 74, xxxx. II-2/20,

SOLAS 74, xxxx. X/3,

rez. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7.

IMO XXX.1/xxxx. 1430 revize 1.

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

15.8.2025

xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/19,

SOLAS 74, xxxx. XX-2/20,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx HSC 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7.

MED/3.49b

Stabilní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx lodí xxxx xx-xx, prostory pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XXX XXX.1/xxxx. 1430, xxxxxx 2

Xxxxx 3 x 3

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/19,

XXXXX 74, prav. XX-2/20,

XXXXX 74, prav. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 7.

XXX XXX.1/xxxx. 1430 xxxxxx 2.

B+D

B+E

B+F

15.8.2022

Požadavky xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/19,

XXXXX 74, prav. XX-2/20,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 7.

Xxxxxxx XXX/3.50 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX/9/3.9.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poplachu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxxx xxxxx, xx strojovnách x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx strojovnách:

kontrolní x xxxxxxxxx zařízení

Pozn.: Na xxxxxxxx používané coby xxxxxxxx díly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalace xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/7,

XXXXX 74, prav. X/3,

xxx. IMO MSC.98(73)-(předpis XXX) 9.

Elektrická xxxxxxxxx xx xxxxxx:

XX 54-2 (1997), xxxxxx AC (1999) x&xxxx;X1 (2006).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a elektronická xxxxxxxxx xx xxxxxx:

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

19.6.2018

15.8.2025

xxx)

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/7,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9,

xxx. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx XXX) 11,

XXX XXX.1/xxxx. 1242,

IMO MSC.1/oběž. 1487,

XXX MSC.1/oběž. 1528.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a požárního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, obslužných xxxxxxxxxx, ubytovacích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx strojovnách:

kontrolní x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx.: Xx xxxxxxxx používané xxxx náhradní díly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx normy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalace xx xxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/7,

SOLAS 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

Elektrická xxxxxxxxx na xxxxxx:

XX 54-2 (1997), včetně XX&xxxx;(1999) x&xxxx;X1 (2006),

XX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 opravy 1 (2008),

XX XXX 62923-1 (2018),

XX XXX 62923-2 (2018).

Xxxx:

XX 54-2 (1997), včetně XX&xxxx;(1999) x&xxxx;X1 (2006),

XXX 60945 (2002), xxxxxx XXX 60945 xxxxxx 1 (2008),

XXX 62923-1 (2018),

XXX 62923-2 (2018).

X příslušně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

15.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 9,

rez. XXX XXX.302(87),

xxx. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx XXX) 11,

XXX XXX.1/xxxx. 1242,

XXX XXX.1/xxxx. 1487,

XXX XXX.1/xxxx. 1528.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx detekce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, obslužných prostorách, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx coby náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx xx palubě.

Řádek 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 9.

XX 54-4 (1997), xxxxxx AC (1999), X1 (2002) x&xxxx;X2 (2006).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:

XXX 60092-504 (2016),

IEC 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

19.6.2018

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/7,

rez. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9,

rez. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx IGF) 11,

XXX XXX.1/xxxx. 1242,

IMO XXX.1/xxxx. 1554.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx stabilních xxxxxxx požární xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx v řídicích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxxx xxxxx, ve strojovnách x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxxx

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxxxx instalací lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx relevantní x okamžiku xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/7,

SOLAS 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

XX 54-5 (2017).

A xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lodích:

IEC 60092-504 (2016),

IEC 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

19.6.2018

31.8.2022

xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 9,

XXX XXX.1/xxxx. 1242.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx stabilních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a požárního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanicích, xxxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kabin, xx xxxxxxxxxxx a v bezobslužných xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx tepla – xxxxxx hlásiče

Pozn.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx coby xxxxxxxx díly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stále xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx 2 x 2

Xxxxxxxxx xx schválení xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

EN 54-5 (2017), včetně X1 (2018).

X příslušně elektrická x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lodích:

IEC 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

12.8.2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

xxx. IMO MSC.36(63)-(předpis XXX 1994) 7,

rez. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000) 7,

rez. XXX MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

xxx. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx XXX) 11,

IMO MSC.1/oběž. 1242.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxx a požárního xxxxxxxx v řídicích stanicích, xxxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, balkonech xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx kouře: bodové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx.: Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx normy, xxxxx xxxx relevantní v xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx 1 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

XX 54-7 (2000), xxxxxx X1&xxxx;(2002) x&xxxx;X2 (2006).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lodích:

IEC 60092-504 (2001), xxxxxx IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

XXX 60533 (1999).

X+X

X+X

X+X

31.8.2022

xxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

xxx. IMO XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9,

XXX XXX.1/xxxx. 1242.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a požárního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kabin, ve xxxxxxxxxxx a v bezobslužných strojovnách:

detektory xxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx.: Na produkty xxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxx stávajících xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx na palubě.

Řádek 2 x 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 9.

XX 54-7 (2018).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

13.9.2019

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a funkčnost

SOLAS 74, prav. XX-2/7,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX MSC.97(73)-(předpis XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9,

rez. XXX MSC.391(95)-(předpis XXX) 11,

XXX MSC.1/oběž. 1242.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poplachu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, obslužných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kabin, xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xxxxxxx

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx palubě.

Řádek 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

XX 54-10 (2002), včetně X1 (2005).

X příslušně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lodích:

IEC 60092-504 (2016),

IEC 60533 (2015).

X+X

X+X

X+X

19.6.2018

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, xxxx. XX-2/7,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9,

xxx. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx IGF) 11,

IMO XXX.1/xxxx. 1242.

MED/3.51f

Součásti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx.: Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx coby xxxxxxxx díly stávajících xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx relevantní v xxxxxxxx instalace na xxxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, prav. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

EN 54-11 (2001), xxxxxx A1 (2005).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronická instalace xx xxxxxx:

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

Požadavky xx přepravu x xxxxxxxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

xxx. XXX MSC.36(63)-(předpis XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9,

xxx. XXX MSC.391(95)-(předpis XXX) 11,

XXX MSC.1/oběž. 1242.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx stabilních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx v řídicích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, balkonech xxxxx, xx strojovnách x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx

Xxxx.: Na xxxxxxxx xxxxxxxxx coby náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uplatňovat xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

Xxxxx 1 z 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

XX 54-17 (2005), xxxxxx XX (2007).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx:

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

Požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX 74, prav. XX-2/7,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx HSC 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.98(73)-(xxxxxxx FSS) 9,

rez. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx XXX) 11,

XXX XXX.1/xxxx. 1242.

MED/3.51h

Součásti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a požárního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanicích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx strojovnách:

vstupní/výstupní xxxxxxxx

Xxxx.: Na xxxxxxxx xxxxxxxxx coby náhradní xxxx stávajících instalací xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 1 x 1

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. II-2/7,

SOLAS 74, prav. X/3,

xxx. XXX MSC.98(73)-(předpis XXX) 9.

XX 54-18 (2005), xxxxxx XX (2007).

X xxxxxxxxx elektrická x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx:

XXX 60092-504 (2016),

XXX 60533 (2015).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

Požadavky xx xxxxxxxx x funkčnost

SOLAS 74, prav. XX-2/7,

xxx. XXX XXX.36(63)-(xxxxxxx XXX 1994)&xxxx;7,

xxx. XXX XXX.97(73)-(xxxxxxx XXX 2000)&xxxx;7,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9,

xxx. XXX XXX.391(95)-(xxxxxxx IGF) 11,

XXX XXX.1/xxxx. 1242.

XXX/3.51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požární xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanicích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx

Xxxx.: Xx xxxxxxxx používané xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx instalací lze xxxxx uplatňovat xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalace xx palubě.

Řádek 1 x 3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

XXXXX 74, xxxx. XX-2/7,

XXXXX 74, xxxx. X/3,

xxx. IMO XXX.98(73)-(xxxxxxx XXX) 9.

XX 60332-1-2(2004), xxxxxx X1 (2015),