Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ KOMISE (XX) 2023/600

xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/1956, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, svítidla xxx xxxxxxx, proudové chrániče x&xxxx;xxxxxxx sušičky

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

s ohledem xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1025/2012 xx dne 25. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx&xxxx;89/686/XXX a 93/15/EHS x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/ES x&xxxx;2009/105/XX, x&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx Xxxx&xxxx;87/95/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x.&xxxx;1673/2006/XX&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;10 odst. 6 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/35/XX&xxxx;(2) se xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxx s harmonizovanými xxxxxxx nebo jejich xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 3 uvedené xxxxxxxx a stanovenými x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx směrnice, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vztahují.

(2)

Dopisem M/511 xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2012 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx normalizaci (XXX), Xxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx (XXXXXXX) a Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx harmonizovaných xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx harmonizovaných xxxxx xxx elektrická xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx napětí xx xxxxxxx směrnice 2014/35/EU (xxxx xxx „žádost“). Xxxxxxxxxxxx zásady xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx&xxxx;2014/35/XX a stanovené x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;XXXXXXX x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx CEN x&xxxx;XXXXXXX xxxxxxxxxx harmonizovanou normu XX 60335-2-11:2010 xx xxxxx xxxxx EN 60335-2-11:2010/X1:2015 x&xxxx;XX 60335-2-11:2010/X11:2012 xxx xxxxxxx sušičky, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx odkazy ve xxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2018/X&xxxx;326/02&xxxx;(3). Xxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxx EN XXX 60335-2-11:2022 x&xxxx;xxxx xxxxx XX IEC 60335-2-11:2022/X11:2022.

(4)

Xx xxxxxxx žádosti xxxxxx XXX x&xxxx;XXXXXXX pozměnily xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/1956 (4): XX 60335-2-30:2009 ve xxxxx xxxxx XX 60335-2-30:2009/X11:2012, XX 60335-2-30:2009/A1:2020 x&xxxx;XX 60335-2-30:2009/X12:2020 a oprav XX 60335-2-30:2009/AC:2010 a EN 60335-2-30:2009/XX:2014 xxx xxxxxxx xxx vytápění místností x&xxxx;XX&xxxx;62423:2012 xx znění xxxxx XX 62423:2012/X11:2021 xxx proudové xxxxxxxx. Xxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxx: XX 60335-2-30:2009/X2:2022, XX 60335-2-30:2009/X13:2002 x&xxxx;XX&xxxx;62423:2012/X12:2022.

(5)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x&xxxx;XXXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx EN 60598-2-11:2013 xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx zveřejněn xxxxx xx sdělení 2018/C 326/02. Výsledkem xxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX 60598-2-11:2013/X1:2022.

(6)

Xxxxxx společně x&xxxx;xxxxxx XXX x&xxxx;XXXXXXX posoudila, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normy x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s žádostí.

(7)

Následující xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve směrnici 2014/35/EU: XX IEC 60335-2-11:2022 xx znění norem XX IEC 60335-2-11:2022/A11:2022; XX 60335-2-30:2009 ve xxxxx norem XX 60335-2-30:2009/X11:2012, XX 60335-2-30:2009/A1:2020, XX 60335-2-30:2009/A12:2020, XX 60335-2-30:2009/X2:2022 a EN 60335-2-30:2009/X13:2022 x&xxxx;xxxxx EN 60335-2-30:2009/AC:2010 x&xxxx;XX 60335-2-30:2009/XX:2014; XX&xxxx;62423:2012 xx znění xxxxx XX&xxxx;62423:2012/X11:2021 x&xxxx;XX&xxxx;62423:2012/X12:2022 x&xxxx;XX 60598-2-11:2013 ve xxxxx xxxxx EN 60598-2-11:2013/X1:2022. Xx proto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx normy x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(8)

V příloze I prováděcího xxxxxxxxxx (EU) 2019/1956 xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx normy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;2014/35/XX. Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypracované xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;2014/35/XX xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxxx xx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xx proto nezbytné xxxxxx v řadě X&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx EN 60335-2-30:2009 x&xxxx;XX&xxxx;62423:2012 spolu s odkazy xx xxxxxx pozměňující xxxx opravné xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z přílohy X&xxxx;xxxxxxxxxxx rozhodnutí (EU) 2019/1956 xxxxxxxx.

(10)

Xx xxxx nezbytné xxxxxx v řadě X&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX 60335-2-11:2010 x&xxxx;XX 60598-2-11:2013 xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx uvedené normy xxxx xxxxxxxxxx. Příloha XX prováděcího xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/1956 obsahuje xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;2014/35/XX, které xx x&xxxx;xxxx C Úředního věstníku Xxxxxxxx xxxx zrušují. Xx xxxxx vhodné xxxxxxx zmíněné odkazy xx xxxxxxx přílohy.

(11)

Aby xxxx výrobci dostatek xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx norma EN 60335-2-11:2010 ve znění xxxxx EN 60335-2-11:2010/A1:2015 x&xxxx;XX 60335-2-11:2010/X11:2012, XX 60335-2-30:2009 xx xxxxx xxxxx EN 60335-2-30:2009/X1:2020, XX 60335-2-30:2009/X11:2012 x&xxxx;XX 60335-2-30:2009/X12:2020 x&xxxx;xxxxx XX 60335-2-30:2009/XX:2010 x&xxxx;XX 60335-2-30:2009/XX:2014, XX&xxxx;62423:2012 xx xxxxx xxxxx EN 62423:2012/A11:2021, nebo XX 60598-2-11:2013, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odložit.

(12)

Prováděcí xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/1956 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno.

(13)

Soulad s harmonizovanou xxxxxx zakládá xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx základními xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx takovou xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/1956 xx xxxx xxxxx:

1)

xxxxxxx X&xxxx;xx mění v souladu x&xxxx;xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxx rozhodnutí;

2)

příloha XX se xxxx x&xxxx;xxxxxxx s přílohou XX xxxxxx rozhodnutí.

Článek 2

Toto xxxxxxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxx 1 přílohy X&xxxx;xx použije xxx xxx 17.&xxxx;xxxx 2024.

X&xxxx;Xxxxxxx dne 13.&xxxx;xxxxxx 2023.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;316, 14.11.2012, x.&xxxx;12.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/35/XX xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 o harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;96, 29.3.2014, x.&xxxx;357).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2018/X&xxxx;326/02 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektrických xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;326, 14.9.2018, x.&xxxx;4).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (EU) 2019/1956 xx xxx 26. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určená pro xxxxxxxxx v určitých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/35/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;306, 27.11.2019, x.&xxxx;26).

PŘÍLOHA X

Xxxxxxx X&xxxx;xx xxxx xxxxx:

1)

xxxxx 78 x&xxxx;92 xx xxxxxxx;

2)

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx:

Xxxxx

Xxxxx na xxxxx

„78x.

XX 60335-2-30:2009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxxxx – Xxxx 2-30: Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX 60335-2-30:2009/X1:2020

XX 60335-2-30:2009/X11:2012

XX 60335-2-30:2009/X12:2020

XX 60335-2-30:2009/X13:2022

XX 60335-2-30:2009/X2:2022

XX 60335-2-30:2009/XX:2010

XX 60335-2-30:2009/XX:2014“,

„92x.

XX&xxxx;62423:2012

Xxxxxxxx chrániče x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranou x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a podobné xxxxxxx xxxx F a typu X

XX&xxxx;62423:2012/X11:2021

XX&xxxx;62423:2012/X12:2022“;

3)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, které xxxxx:

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxx

„131.

XX XXX 60335-2-11:2022

Xxxxxxxxxx spotřebiče pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxxxx – Xxxx 2-11: Zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

XX XXX 60335-2-11:2022/A11:2022

132.

EN 60598-2-11:2013

Xxxxxxxx – Xxxx 2-11: Zvláštní xxxxxxxxx – Xxxxxxxx xxx xxxxxxx

XX 60598-2-11:2013/X1:2022“.

XXXXXXX XX

X&xxxx;xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které znějí:

Číslo

Odkaz xx normu

Datum zrušení

„120.

EN 60335-2-11:2010

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a podobné účely – Xxxxxxxxxx – Xxxx 2-11: Zvláštní xxxxxxxxx na bubnové xxxxxxx

XX 60335-2-11:2010/A11:2012

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

17.9.2024

121.

EN 60598-2-11:2013

Xxxxxxxx – Xxxx 2-11: Zvláštní požadavky – Svítidla xxx xxxxxxx

17.9.2024“.